GOFIN Serwis Budżetowy
Pobierz bezpłatnie aplikację na swój smartfon lub tablet
Pobieranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Większość zasobów dostępna jest tylko dla Abonentów Serwisu Budżetowego, po zalogowaniu się do Twojego KONTA Gofin - sprawdź Dostęp do zasobów.
Regulamin Aplikacji mobilnej GOFIN Serwis Budżetowy

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Administrator Danych Osobowych:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60,
  infolinia: 800 162 732
  https://www.gofin.pl, e-mail: prenumerata@gofin.pl
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 52107 (Zielona Góra).
 2. Aplikacja - Aplikacja mobilna GOFIN Serwis Budżetowy przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez system operacyjny Android lub iOS, umożliwiająca dostęp do materiałów redakcyjnych opracowanych przez Usługodawcę na zasadach określonych w § 2 pkt 5.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji.
 4. Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.
 5. Dane identyfikacyjne - login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) i hasło ustalane indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA Gofin lub pierwszego Logowania hasłem jednorazowym otrzymanym od Usługodawcy.
 6. KONTO Gofin - dodatkowe usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi pod adresem https://logowanie.gofin.pl po zalogowaniu przy użyciu Danych identyfikacyjnych. KONTO Gofin może założyć każdy Użytkownik Aplikacji po akceptacji Regulaminu Serwisów internetowych Usługodawcy. Formularz zakładania KONTA Gofin dostępny jest pod adresem https://logowanie.gofin.pl/zakladanie-konta .

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Aplikacji.
 2. Regulamin, o którym mowa w punkcie 1 jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123).
 3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały redakcyjne stanowią wyłączną własność Usługodawcy.
 4. Aplikację można pobrać i zainstalować bezpłatnie korzystając ze sklepu internetowego:
  1. Google Play (dla systemu Android),
  2. App Store (dla systemu iOS).
 5. Zawartość Aplikacji:
  1. materiały redakcyjne bezpłatne - część materiałów redakcyjnych udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie i niezależnie od posiadanej prenumeraty lub abonamentu produktów Usługodawcy,
  2. materiały redakcyjne płatne - materiały redakcyjne, do których dostęp uzależniony jest od posiadania aktywnej prenumeraty lub aktywnego abonamentu produktów Usługodawcy.
  Szczegółowy opis zakresu materiałów redakcyjnych bezpłatnych i płatnych zawarty jest pod adresem https://serwisbudzetowy.gofin.pl/aplikacja.
 6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

§3. Wymagania techniczne

 1. Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego określonego w § 2 pkt 4 na urządzenie mobilne Użytkownika.
 2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  1. dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.4 KitKat,
  2. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 9.3.5.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci internet.
 4. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.  W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.

§4. Zasady korzystania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:
  • w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona,
  • w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet i aplikacji mobilnych.
  • w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci internet,
  • w poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 6. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

§5. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Aplikacji należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
 2. Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zabronione.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Aplikacja przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail podawanego jako Login w procesie aktywacji Aplikacji danymi KONTA Gofin w celu umożliwienia bezpiecznego, autoryzowanego dostępu do usług w ramach Aplikacji zgodnie z licencją.
 2. Usługodawca informuje, że w celu realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas logowania.
 3. W procesie logowania do Aplikacji wysyłane są następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego:
  1. marka,
  2. model,
  3. identyfikator sprzętowy,
  4. rodzaj i wersja systemu operacyjnego,
  5. data i godzina logowania.

  Informacje wysyłane są do Usługodawcy w procesie logowania do Aplikacji i wykorzystywane w celu świadczenia usługi dostępu do materiału udostępnianego przez Aplikację w ramach wykupionej prenumeraty oraz wsparcia technicznego w przypadku reklamacji.

 4. W urządzeniu mobilnym przechowywane są dane w postaci:
  1. zaszyfrowanego tokena Użytkownika,
  2. kopii treści materiałów redakcyjnych.
 5. Użytkownik instalując aplikację akceptuje warunki Regulaminu i akceptuje przetwarzanie danych opisanych w § 6 pkt 1, 2 i 3.
 6. Instalacja Aplikacji jest dobrowolna, ale niezbędna do uruchomienia Aplikacji.
 7. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie do celów statystycznych.
 8. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności.

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowością funkcjonowania Aplikacji.

W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Usługodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika w stosowanej przez niego konfiguracji.

§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży usługi elektronicznej zawartej na odległość przez Użytkownika

 1. W przypadku zakupu usług elektronicznych Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem:  https://sklep.gofin.pl/oswiadczenie-o-odstapieniu -od-umowy.html , wysyłając wypełniony druk listownie na adres Usługodawcy lub faksem na numer: 95 720 85 60, lub e-mailem na adres:  prenumerata@gofin.pl. Skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Usługodawca obowiązany jest zwrócić Użytkownikowi cenę towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
 6. Użytkownik będący konsumentem, rozpoczynając korzystanie z usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134). Po wystąpieniu tych zdarzeń Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Rozpoczęcie korzystania z usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu.

§9. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prenumerata@gofin.pl,
  2. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00,
  3. faksem na numer: 95 720 85 60,
  4. pisemnie na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: https://serwisbudzetowy.gofin.pl/aplikacja/regulamin.
 3. Regulamin obowiązuje od 01.12.2018 roku.

Dostęp do zasobów

Abonenci Serwisu Budżetowego po zalogowaniu się w aplikacji mają pełny dostęp do zasobów GOFIN Serwis Budżetowy.

więcej »

Samouczek

Jak korzystać z aplikacji ? Gdzie się zalogować ? Podstawowe opcje aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy w obrazkowej instrukcji.

więcej »

Pomoc techniczna

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

więcej »