GOFIN Serwis Budżetowy
Pobierz bezpłatnie aplikację na swój smartfon lub tablet
Pobieranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Większość zasobów dostępna jest tylko dla Abonentów Serwisu Budżetowego, po zalogowaniu się do Twojego KONTA Gofin - sprawdź Dostęp do zasobów.

O aplikacji

Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy dla sfery budżetowej !

Aplikacja GOFIN Serwis Budżetowy to doskonały sposób na dostęp do najaktualniejszej, profesjonalnej wiedzy z zakresu: rachunkowości jednostek budżetu, sprawozdawczości, podatków, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, środków unijnych, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych.

Aplikacja to szybki, bezpośredni dostęp do pełnej bazy artykułów, kompleksowych opracowań, wyjaśnień, porad i orzeczeń dotyczących sfery budżetowej, w podziale tematycznym wraz z szybką i precyzyjną wyszukiwarką.

Niezwykle pomocną funkcją Aplikacji, jest bieżące dostarczanie na Twoje urządzenie mobilne:

  • aktualności budżetowych w postaci komunikatów,
  • informacji o zmianach we wskaźnikach i stawkach,
  • przypomnień o ważnych terminach,
  • sygnałów o zmianach w drukach i formularzach.

Aplikacja zawiera niezwykle przydatne opracowania i aktualne zagadnienia związane z jednostkami budżetowymi. Prezentowana tematyka przedstawiana jest w sposób zwięzły i wyczerpujący.

Dostęp do pełnej zawartości możliwy jest po zakupieniu abonamentu Serwisu Budżetowego i wymaga zalogowania się do Twojego KONTA Gofin w Aplikacji.

Poniżej szczegółowa zawartość aplikacji:

Aktualności i sygnały BUDŻETOWE

Najnowsze wiadomości dla sfery budżetowej podzielone na działy:

Aktualności BUDŻETOWE
Pełna treść bez logowania

Najnowsze wiadomości z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy oraz innych zagadnień ważnych dla księgowych, kadrowych i innych pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Na bieżąco sygnalizowane są tu zmiany przepisów.

Terminy BUDŻETOWE
Pełna treść bez logowania

Ważne terminy dla jednostek sfery budżetowej, w tym np. terminy składania sprawozdań budżetowych czy wpłaty do ZUS. W aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy informacje o zbliżających się ważnych terminach sygnalizowane są 3 dni wcześniej oraz w dniu, na który przypada dany termin. Pełny kalendarz ważnych terminów dostępny jest w serwisie www.terminy.gofin.pl, w zakładce TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI.

Wskaźniki i stawki
Pełna treść bez logowania

Informacje o zmianach wskaźników i stawek niezbędnych w codziennej pracy księgowych i kadrowych. Pełna baza wskaźników dostępna jest w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Wzory druków i umów
Pełna treść bez logowania

Informacje o zmianach druków i umów w obszernej bazie aktywnych formularzy dostępnych w serwisie druki.gofin.pl, z możliwością podejrzenia ich w aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy.

Temat dnia

Ważne i ciekawe artykuły polecane przez Redakcje w danym dniu.

Co nowego w danym roku ?

Artykuły zawierające informacje o bieżących i planowanych zmianach w przepisach.

Interpretacje urzędowe

Interpretacje podatkowe, ZUS, z prawa pracy i inne, publikowane na stronach Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych organów państwa - dostępne także w serwisie www.interpretacje.gofin.pl.

Orzecznictwo dla firm

Orzeczenia wydawane przez sądy i inne organy państwa, dobierane pod kątem potrzeb Głównych Księgowych oraz służb księgowych i kadrowych sfery budżetowej - dostępne także w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl.

WideoPOMOCNIKI Gofinu

Informacje o publikacji najnowszych filmów ekspertów Gofinu, z możliwością obejrzenia ich w aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy. Pełna baza materiałów wideo (porad, szkoleń, instruktaży) dostępna jest w serwisie www.wideopomocniki.gofin.pl.

Działy tematyczne

Polecane przez Redakcje artykuły z działów tematycznych, poruszające najpopularniejsze w danym czasie kwestie.

Uwaga ! Pełna treść Aktualności, publikowanych w aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy, dostępna jest tylko dla zalogowanych Prenumeratorów GOFINU posiadających dostęp do Serwisu Budżetowego. Szczegóły w zakładce Dostęp do serwisów.

Działy tematyczne

Zawartość merytoryczna aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy podzielona jest na działy tematyczne:

Ewidencja księgowa

W dziale prezentowane są zagadnienia dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W sposób kompleksowy opisujemy ważne dla księgowych zagadnienia z zakresu rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej. Poszczególne zagadnienia poparte zostały wieloma praktycznymi przykładami liczbowymi.

Klasyfikacja budżetowa

Dział zawiera praktyczne wskazówki dotyczące stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, poparte wyjaśnieniami Regionalnych Izb Obrachunkowych. Prezentowane są tu również szczegółowe opisy zmian wprowadzanych do klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdawczość budżetowa

Dział poświęcony zasadom sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Można tu znaleźć odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące wykazywania danych w tych sprawozdaniach.

Sprawozdawczość finansowa

W dziale w jasny i przystępny sposób omawiane są zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Prezentowane będą w nim odpowiedzi na pytania związane z wykazywaniem wybranych operacji gospodarczych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego.

Podatek VAT

W dziale prezentowane są artykuły omawiające najistotniejsze zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT przez podmioty z sektora budżetowego. Rozstrzygają o właściwej stawce VAT dla danego rodzaju czynności wykonywanych przez te podmioty, jak o warunkach stosowania zwolnień przedmiotowych. Wskazują istotne problemy związane z odliczaniem VAT przez jednostki i zakłady budżetowe, w tym odliczanie proporcjonalne, a także w szczegółowy sposób omawiają zasady dokumentowania transakcji.

Podatki dochodowe

W dziale prezentowane są artykuły poruszające zagadnienia związane z podatkiem dochodowym, istotne z punktu widzenia podmiotów z sektora budżetowego. Wskazują na obowiązki tych podmiotów jako płatników oraz rozstrzygają kwestie ich dotyczące jako podatników (np. zwolnienie od podatku CIT).

Inne podatki i opłaty

Dział zawiera artykuły dotyczące podatków i opłat lokalnych, do których należą podatek od nieruchomości, rolny, leśny, a także podatek od środków transportowych, opłata reklamowa, miejscowa i uzdrowiskowa, stanowiące dochód budżetu właściwej gminy. Znajdują się tutaj również informacje o tym kto, kiedy i na jakich zasadach je opłaca.

Składki ZUS

W dziale omawiane są zagadnienia dotyczące: zgłaszania do ubezpieczeń w ZUS, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Pracy.

Świadczenia

W dziale znajdują się tematy dotyczące problematyki związanej z ustalaniem prawa do świadczeń chorobowych z ubezpieczeń społecznych, z zasadami obliczania podstawy ich wymiaru, wyliczania wysokości oraz wypłatą.

Prawo pracy

W dziale znajdują się tematy z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzeń za pracę, urlopów, w tym związanych z rodzicielstwem, oraz bhp.

Środki unijne

Zagadnienia prezentowane w tym dziale będą dotyczyły możliwości pozyskiwania przez podmioty należące do sfery budżetowej funduszy unijnych na projekty związane z infrastrukturą społeczną i kulturalną, wodno-ściekową oraz dotyczącą gospodarki odpadami. Podmioty te mogą też starać się o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie rekultywacji terenów, tworzenia zielonej infrastruktury korytarzy ekologicznych, rewitalizacji i termomodernizacji oraz dotyczących inwestycji w kapitał ludzki.

Zamówienia publiczne

W dziale poruszane są tematy z zakresu zasad organizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego, wyboru wykonawcy i najkorzystniejszej oferty, zawarcia umów na realizację zamówienia, a także trybu dochodzenia roszczeń w przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia.

Dyscyplina finansów publicznych

W dziale wyjaśniamy problemowe kwestie związane z dyscypliną finansów publicznych, odpowiadamy na pytania Czytelników dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzi ekspertów oparte są o orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej.

Pozostałe zagadnienia

W dziale zamieszczane są m.in. opracowania dotyczące zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Znajdują się tu również wyjaśnienia dotyczące wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Jednostki samorządu terytorialnego

Dział poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Opisujemy tu problemy, z jakimi na co dzień spotykają się organy tych jednostek, a także skarbnicy. Prezentowane są tu praktyczne porady związane z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, z tematyką rozliczeń podatku VAT po tzw. centralizacji i inne zagadnienia interesujące dla jst.

Jednostki oświatowe

Dział poświęcony problemom występującym w jednostkach objętych przepisami ustawy o systemie oświaty. Zamieszczane są w nim porady i praktyczne rozwiązania dla księgowych, kadrowych, kierowników i osób zajmujących się na co dzień sprawami finansowymi szkół, przedszkoli i żłobków.

Inne jednostki i zakłady budżetowe

W dziale opisywane są problemy i wątpliwości mogące pojawić się w jednostkach budżetowych innych niż jednostki oświatowe, zakładach budżetowych, a także w jednostkach samorządu terytorialnego. W formie pytań i odpowiedzi prezentowane będą tu wybrane informacje z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, podatków, zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, dostarczając gotowe rozwiązania oraz wskazówki zastosowania ciągle zmieniających się przepisów.

Instytucje kultury

Dział poświęcony problemom występującym w instytucjach kultury, w tym z zakresu gospodarki finansowej, prowadzenia ewidencji księgowej, sprawozdawczości czy zamówień publicznych. Fachowe porady ekspertów uwzględniają specyfikę funkcjonowania instytucji kultury, którymi są biblioteki, domy i ośrodki kultury, muzea, opery, filharmonie, czy teatry.

Służba zdrowia

W dziale prezentowane są wybrane zagadnienia dotyczące jednostek służby zdrowia (podmiotów leczniczych), w tym szczegółowe rozwiązania z zakresu rachunkowości tych jednostek, uwzględniające specyfikę ich działalności i zasady gospodarki finansowej.

Uwaga ! Pełna treść artykułów publikowanych w działach tematycznych aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy, dostępna jest tylko dla zalogowanych Prenumeratorów GOFINU posiadających dostęp do Serwisu Budżetowego. Szczegóły w zakładce Dostęp do zasobów.

POMOCNIKI I ŚCIĄGI dla Księgowych

Opracowania omawiające aktualne zagadnienia związane z księgowością jednostek. Prezentowana tematyka przedstawiana jest w sposób zwięzły i wyczerpujący.

POMOCNIKI dla Księgowych

Zawierają najważniejsze na co dzień, niezbędne do stosowania w praktyce komentarze i porady obejmujące wąski zakres zagadnień, które są bardzo istotne dla Czytelników. W aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy dostępne są:

  • POMOCNIKI Księgowego
  • POMOCNIKI Kadrowego
  • POMOCNIKI Podatnika VAT
  • POMOCNIKI Podatnika
  • POMOCNIKI Rachunkowości
ŚCIĄGI dla Księgowych

Zawierają ważne informacje zaprezentowane w praktycznej i poręcznej formie.

Uwaga ! Pełna treść artykułów publikowanych w POMOCNIKACH i ŚCIĄGACH w aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy, dostępna jest tylko dla zalogowanych Prenumeratorów GOFINU posiadających dostęp do Serwisu Budżetowego. Szczegóły w zakładce Dostęp do zasobów.

Dostęp do zasobów

Abonenci Serwisu Budżetowego po zalogowaniu się w aplikacji mają pełny dostęp do zasobów GOFIN Serwis Budżetowy.

więcej »

Samouczek

Jak korzystać z aplikacji ? Gdzie się zalogować ? Podstawowe opcje aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy w obrazkowej instrukcji.

więcej »

Pomoc techniczna

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji GOFIN Serwis Budżetowy lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

więcej »