Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 29 września 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.812 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
36
1
2
3
4
5
6
37
7
8
9
10
11
12
13
38
14
15
16
17
18
19
20
39
21
22
23
24
25
26
27
40
28
29
30
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.

W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie  Departamentu Budżetu Państwa z dnia 24 maja 2018 r. (znak BP1.4102.15.2018) czytamy:

"(...) Przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) nie określają granicznej wartości środka trwałego, jaką jednostka powinna przyjąć ustalając dla tego środka trwałego zasady amortyzacji. W tym zakresie jednostki prowadzące księgi rachunkowe w oparciu o przepisy ww. ustawy zobowiązane są do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i istotności. Określona w art. 7 ustawy o rachunkowości zasada ostrożności zobowiązuje jednostki do uwzględnienia w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, m.in. zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również w postaci odpisów amortyzacyjnych. Natomiast - zgodnie z art. 8 tej ustawy - określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ustawy.

Niemniej jednak, w odniesieniu do jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911), należy dodatkowo wskazać, jak poniżej.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania. Zgodnie z opisem do konta 013 "Pozostałe środki trwałe" ujętym w załączniku nr 3 pod nazwą "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do ww. rozporządzenia na koncie tym ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Mając na uwadze brzmienie § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, jeżeli ustalona przez kierownika jednostki wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie przekracza wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas możliwe jest ich jednorazowe umorzenie. Należy przy tym mieć na uwadze, iż przyjęte przez jednostkę rozwiązanie w tym zakresie powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosowanych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości.

W zakresie ujmowania wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), należy zauważyć, że zgodnie z treścią objaśnień zamieszczonych pod paragrafem "614 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek" z wydatków na cele inwestycyjne wyodrębnione zostały zakupy inwestycyjne (które są klasyfikowane odpowiednio w paragrafach: 606, 608, 612 i 614). Do wydatków tych należy zakwalifikować zakupy środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie.

W związku z powyższym w paragrafach: 606, 608, 612 i 614 mogą być klasyfikowane wydatki na zakup środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. Przywołane wyżej rozporządzenie nie wprowadza natomiast ograniczenia w zakresie wartości wydatków inwestycyjnych ujmowanych w paragrafach: 605, 607, 611 i 613, a zatem w paragrafach tych mogą być klasyfikowane wydatki inwestycyjne, niezależnie od tego czy ich kwota przekracza ustalony w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych próg 10.000 zł, czy też nie. Należy jednak pamiętać, że o zaliczeniu wydatków do inwestycji przesądzają rozstrzygnięcia przyjęte w polityce rachunkowości konkretnej jednostki, która winna uwzględniać m.in. przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pomocny może być również przepis § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr. 238 poz. 1579).

Jednocześnie należy zauważyć, że ostateczną decyzję o sposobie klasyfikowania środków podejmuje, zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który dysponuje pełnią wiedzy o stanie faktycznym określonego zdarzenia i może dokonać szczegółowej analizy charakteru danego dochodu/wydatku (...)".

Wydatki na rozbudowę istniejących środków trwałych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020 r., strona 37
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019 r., strona 37
Adaptacja pomieszczeń wynajmowanych od urzędu gminy na potrzeby działalności jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019 r., strona 38
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wynajmowanym budynku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.04.2020 r.
Zakup pomocy edukacyjnych w bibliotece pedagogicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020 r.
Odpisy amortyzacyjne w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.01.2020 r.
Zakup środka trwałego sfinansowany ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020 r.
Nieodpłatnie otrzymany środek trwały w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2020 r.
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące sporządzania informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Przychody ze sprzedaży samochodów służbowych w jednostce budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.01.2020 r.
Przychód ze sprzedaży nieruchomości w rachunku zysków i strat
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.12.2019 r.
Ewidencja księgowa inwestycji w jednostce oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 8.10.2019 r.
Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego w księgach miejskiej stacji pogotowia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 7.08.2020 r.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy w jednostce budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 3.01.2020 r.
Wpływy z kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup pieczątek
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Dotacja od samorządu województwa na zakup wyposażenia dla strażaków OSP
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Klasyfikacja wydatków ponoszonych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z organizacją spisu rolnego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Klasyfikacja opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Ujęcie dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Wpływy z opłaty targowej w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2020 r.
Zakup ziemi ogrodowej do ogródka przedszkolnego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Zakup pomocy edukacyjnych w bibliotece pedagogicznej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Ubezpieczenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
Opłata pobierana za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w gminnym ośrodku pomocy społecznej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Wydatki związane z finansowaniem testów na koronowirusa u pracowników
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
Dezynfekcja gminnych przystanków autobusowych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa opłat uiszczanych przez przedsiębiorców za wpis do rejestru BDO
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
Klasyfikacja wydatków związanych z ograniczeniem ryzyka zarażenia się COVID-19 w domu pomocy społecznej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Wydatki na materiały nabywane w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Ujęcie zobowiązań odsetkowych w paragrafie wydatkowym
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa prowizji od aneksu do umowy kredytowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2020 r.
Klasyfikacja dochodów z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.