Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020 r., godz. 08:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej na finansowanie inwestycji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Jak w księgach samorządowego zakładu budżetowego zaewidencjonować dokonany w styczniu 2020 r. zwrot niewykorzystanej do końca 2019 r. dotacji celowej otrzymanej na finansowanie inwestycji? Z (...)  »
Inne zmniejszenia w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Co należy wykazać w wierszu "P 100" sprawozdania Rb-30S jako inne zmniejszenia? Z instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik (...)  »
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek (...)  »
Podmioty zobowiązane do wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 22
Prowadzimy zakład budżetowy. Czy mamy obowiązek wnosić wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)  »
Zakup produktów żywnościowych dla zwierząt przebywających w schronisku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Zakup produktów żywnościowych dla zwierząt przebywających w schronisku w postaci karmy suchej, mokrej, makaronów i kaszy, a także soli, która służy do przygotowania posiłków dla (...)  »
Raport z realizacji zamówienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), zwanej nową ustawą Pzp, od 1 stycznia 2021 r. (...)  »
Odpisy amortyzacyjne w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.01.2020 r.
Czy w wierszu „T 140” wykazuje się tylko odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych? Czy suma z wiersza „I 100” i „T (...)  »
Obowiązki płatnika - deklaracje i informacje za 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 32
Formularze PIT Jak co roku płatnicy PIT zobowiązani są do sporządzania formularzy podatkowych i przekazywania ich do urzędu skarbowego oraz podatnikom. Formularze te przekazuje się (...)  »
Skutki nałożenia grzywny w celu przymuszenia w księgach Komendy Powiatowej PSP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 46
Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), (...)  »
Przychody ze sprzedaży samochodów służbowych w jednostce budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Na jakim koncie w jednostce budżetowej (urzędzie) ująć przychody pochodzące ze sprzedaży samochodów służbowych (środków trwałych)? Czy odpowiednie będzie konto 720? Przychody pochodzące ze sprzedaży (...)  »
Prezentacja w Rb-30S środków własnych zarezerwowanych na inwestycje
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Czy w wierszu "J 100" w trakcie roku wykazywać saldo konta 840 stanowiące zarezerwowane środki na inwestycje a jeszcze niewydatkowane na dzień sprawozdawczy? Czy wykazać (...)  »
Należności długoterminowe wynikające z decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
W jaki sposób ujmować w ewidencji księgowej urzędu gminy należności długoterminowe wynikające z decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych? Czy wystarczające będzie wykazanie (...)  »
Zebranie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 18
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości, jeżeli uzna, iż inna procedura wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest w jego ocenie (...)  »
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie Departamentu Budżetu Państwa z dnia (...)  »
Kontrola przestrzegania przepisów RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 62
1. Pracodawca jako podmiot, który może zostać poddany kontroli Stosownie do motywu 1 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika w wieku 50+, w tym za pobyt w szpitalu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 19
Pracownikowi, który ukończył 50 lat najpóźniej 31 grudnia 2019 r., prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje za pierwsze 14 dni choroby trwającej w 2020 r. Tak (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 7
Prawo pracy pozwala na rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność trwającą przez okres wskazany w Kodeksie pracy. (...)  »
Przelew środków tytułem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Jak w urzędzie miasta zaksięgować przelew środków tytułem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury? Czy właściwe będzie ujęcie tej operacji po stronie Wn konta 810 w (...)  »
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy w jednostce budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Na co należy szczególnie zwrócić uwagę i jakich czynności dokonać przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego jednostki budżetowej? Sposób postępowania i czynności, jakich (...)  »
Zamiana podmiotu trzeciego wskazanego w ofercie wykonawcy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Czy wykonawca może zamienić podmiot trzeci wskazany w ofercie na inny podmiot trzeci w sytuacji, gdy zamawiający uzna, że podmiot ten nie spełnia warunków udziału (...)  »
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Obowiązki płatników składek zatrudniających emerytów i rencistów związane z zakończeniem 2019 roku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 02.01.2020, strona 9
Nie ma przeszkód w zatrudnianiu osób uprawnionych do emerytury lub renty. Ustawodawca nałożył jednak zarówno na samych świadczeniobiorców, jak i ich płatników składek związane z (...)  »
Odsetki przypisane, ale niezapłacone do dnia bilansowego w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 40
Odsetek przypisanych, ale niezapłaconych do dnia bilansowego nie wyksięgowuje się na koniec roku z ewidencji bilansowej - pozostają one na koncie należności i przychodów finansowych. (...)  »
Wydatki na rozbudowę istniejących środków trwałych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 37
Jesteśmy miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji (jednostką budżetową). Planujemy powiększyć istniejący parking i chodnik. Koszt tych prac wyniesie odpowiednio około 2.500 zł i 3.700 zł. (...)  »
Wysokość wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 26
Pracownik po przepracowaniu kilku dni od zawarcia umowy stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Ponieważ ma wymagany wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego, nabył prawo (...)  »
Od 1 stycznia 2020 r. podwyższenie wysokości najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 22
Pracownik pełnoetatowy choruje na przełomie roku 2019/2020. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota najniższej podstawy obowiązującej w 2019 r. Czy od 1 stycznia 2020 r. (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r., w tym pracownika będącego uczestnikiem PPK - stanowisko MF
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 7
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)  »
Przychód ze sprzedaży nieruchomości w rachunku zysków i strat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.12.2019 r.
W jaki sposób wykazać w rachunku zysków i strat starostwa powiatowego przychód ze sprzedaży nieruchomości (działki gruntu)? Przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (w tym gruntu) (...)  »
Moment żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 18
Jednostka będzie organizowała przetarg na dostawę produktów żywnościowych. Na jakim etapie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powinniśmy wezwać wykonawców do składania dokumentów? Zasadniczo zamawiający przed (...)  »
Niewyjaśnione wpływy w sprawozdaniu finansowym samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Wszelkie niewyjaśnione wpływy na rachunek bieżący samorządowego zakładu budżetowego - w tym kwoty wpłacone pomyłkowo, podlegające zwrotowi - należy ewidencjonować na koncie 245 "Wpływy do (...)  »
Klasyfikacja wydatków na udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Jak klasyfikować wydatki związane z umowami zlecenia na udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu? Umowa zlecenia jest jedną z form świadczenia (...)  »
Koszty zakupu pozostałego środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Jak w księgach rachunkowych ująć zakup do pomieszczeń biurowych starostwa powiatowego pozostałego środka trwałego? Czy przyjąć go na stan w wartości obejmującej koszty zakupu - (...)  »
Sprzedaż majątku ruchomego przez samorządowy zakład budżetowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W związku z długotrwałym użytkowaniem chcemy wymienić meble biurowe. Czy jako zakład budżetowy możemy pracownikom sprzedać meble nadające się jeszcze do (...)  »
Wpływ naruszenia przepisów na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Urząd gminy, w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w trybie krajowym, w zakresie warunków udziału w postępowaniu żądał trzech osób z określonymi uprawnieniami, ale ocenę (...)  »
Przekazanie pracownikom jednostki budżetowej bonów towarowych zakupionych ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 41
Z okazji świąt Bożego Narodzenia jednostka budżetowa wydała pracownikom, którzy ukończyli 26 rok życia, bony towarowe sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jak ująć w (...)  »
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Ujęcie w księgach nadwyżki środków obrotowych pozostającej w zakładzie budżetowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Uchwała rady gminy jesteśmy zwolnieni z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Czy takie zwolnienie oznacza, że (...)  »
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 18
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół. Jest to obowiązek obciążający zamawiającego przy udzielaniu zamówienia w każdym trybie i niezależnie (...)  »
Korekta ZFŚS na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 7
Środki finansowe, którymi gospodaruje pracodawca w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, służą finansowaniu działalności socjalnej prowadzonej w zakładzie. Pracodawca ma obowiązek odprowadzić odpisy na Fundusz, (...)  »
Środki potrącane z wynagrodzenia pracownika tytułem zajęcia komorniczego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Pomimo tego, iż komornikowi jako organowi egzekucyjnemu przypisać należy cechy podmiotu publicznego, to środki potrącane z wynagrodzenia pracownika tytułem zajęcia komorniczego wskazane jest ewidencjonować na (...)  »
Kiedy zakład budżetowy może zatrzymać nadwyżkę środków obrotowych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego będzie mógł przeznaczyć nadwyżkę środków obrotowych np. na rozbudowę budynku gospodarczego, o ile rada miasta wyda stosowną uchwałę zwalniającą zakład budżetowy (...)  »
Nieterminowe odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Samorządowy zakład budżetowy nieterminowo odprowadził do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrane od wypłaconych wynagrodzeń. Czy stanowi to naruszenie dyscypliny finansów (...)  »
Naprawa uszkodzonego sprzętu i otrzymane odszkodowanie w podatku VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 20
Jesteśmy jednostką budżetową zgłoszoną jako czynny podatnik VAT. Rozliczamy tylko VAT należny. W trakcie ćwiczeń wojskowych korzystaliśmy z usług firmy transportowej. Podczas przewożenia naszych pojazdów (...)  »
Potrącenia świadczeń alimentacyjnych z wypłat pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 61
1. Podstawa prawna oraz ranga potrąceń egzekwowanych na należności alimentacyjne Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 833 (...)  »
"Stare" czy nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 41
W jaki sposób ustalić, czy możemy kontynuować prowadzenie tych samych akt osobowych, czy też powinniśmy założyć nowe akta po ponownym zatrudnieniu pracownika? Pracodawca jest obowiązany (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez osobę ubezpieczoną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 13
1) Pracownica zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko - studenta w wieku 20 lat. Czy pracodawca powinien zażądać od niej kserokopii legitymacji studenckiej dziecka w celu (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe przychodu pracownika po ukończeniu 26 lat, korzystającego wcześniej ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 9
Zatrudniamy pracownika, który w sierpniu br. złożył oświadczenie, zgodnie z którym uzyskane przez niego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Zakupy z dotacji celowej a prawo do odliczenia VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019, strona 36
Jesteśmy zakładem budżetowym objętym centralizacją rozliczeń z gminą. Otrzymaliśmy z jednostki macierzystej dotację celową na zakup mebli biurowych. Zakupione meble będą służyć księgowości zakładu, czyli (...)  »
Całoroczny limit dopuszczalnych przychodów dla świadczeniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 09.12.2019, strona 15
Osoby, które nabyły prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, nie muszą rezygnować z bycia aktywnym zawodowo. Jeśli tylko mają sposobność i chęci, mogą wykonywać pracę na etacie, (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w żłobku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Jednostka budżetowa (żłobek publiczny) dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych, np. związanych z zajęciami sensorycznymi czy gimnastyką korekcyjną, oraz zabawek wspomagających rozwój dzieci do lat 3 na (...)  »
Ustalanie podstawy zasiłku po przekroczeniu podstawy składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 9
Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika brane jest pod uwagę jego wynagrodzenie, rozumiane jako przychód zmniejszony o kwotę potrąconych składek, finansowanych przez pracownika, (...)  »
Wpływ połączenia organizacji związkowych na ochronę zatrudnienia działacza związkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 01.12.2019, strona 30
Pracownik był chronionym działaczem związkowym z uwagi na zasiadanie w zarządzie organizacji związkowej. Wypowiedzieliśmy mu umowę o pracę po uzyskaniu informacji, że związek liczy zaledwie (...)  »
Ujęcie faktury za zajęcia rehabilitacji ruchowej w księgach ośrodka pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 01.12.2019, strona 42
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Od innego ośrodka pomocy społecznej otrzymaliśmy fakturę za zajęcia rehabilitacji ruchowej (zgodnie z zawartą umową). Jak zaksięgować taką fakturę? Otrzymaną fakturę (...)  »
Adaptacja pomieszczeń wynajmowanych od urzędu gminy na potrzeby działalności jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 01.12.2019, strona 38
Nakłady poniesione przez pytającą jednostkę budżetową (ośrodek pomocy społecznej) na adaptację wynajmowanych na potrzeby prowadzonej działalności pomieszczeń biurowych - w tym na postawienie ścianki działowej (...)  »
Ujęcie w księgach licencji na program prawniczy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2019 r.
Czy licencję na program prawniczy o wartości ok. 20 tys. złotych ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej jako wartość niematerialną i prawną? Licencję na program (...)  »
Status ekspertów w procedurze oceny wniosków o dofinansowanie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Otrzymaliśmy z instytucji zarządzającej informację o nieuwzględnieniu protestu od negatywnej oceny w zakresie spełniania przez nasz projekt kryteriów wyboru. Wskazano w niej, iż powołani eksperci (...)  »
Koszty sądowe zwrócone przez byłego pracownika jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Jednostka budżetowa otrzymała od byłego pracownika zwrot kosztów procesu, który toczył się przed sądem pracy. Do jakiego paragrafu zakwalifikować taki zwrot - do paragrafu 063, (...)  »
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące sporządzania informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki budżetowe, samorządowe (...)  »
Można już sprawdzić mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. - komunikat Min. Fin.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.11.2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Będzie on (...)  »
Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 8
Przepisy prawa pracy gwarantują, że w przypadku gdy umowa o pracę zawarta na czas określony z pracownicą, która jest w ciąży, rozwiązałaby się po upływie (...)  »
Ustalanie stażu pracy pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 7
Okres zatrudnienia pracownika samorządowego ma wpływ na określone uprawnienia ze stosunku pracy takiej osoby. Do świadczeń pieniężnych zależnych od stażu pracy należy np. nagroda jubileuszowa, (...)  »
Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO dla jednostki samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 3
Prezes UODO po raz pierwszy nałożył karę finansową na podmiot publiczny (urząd miasta) za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych. Jak poinformował na swojej stronie internetowej (...)  »
Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe a RODO
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 2
Dokumenty zawierające dane osobowe muszą być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić odtworzenie tych danych. O zasadzie tej przypomina Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Postępowanie (...)  »
Ujęcie w księgach samorządowego zakładu budżetowego sprzedaży majątku ruchomego na rzecz pracownika
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
W księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego przychody uzyskane ze sprzedaży zbędnego składnika majątku ewidencjonowane są na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne". Jednocześnie w przypadku sprzedaży (...)  »
Publikacja ogłoszeń o zamówieniach poniżej progu w biuletynie zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2019 r. pod poz. 2019 opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.