Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 17 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.175 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Nieodpłatne otrzymanie od jednostki nadrzędnej częściowo zamortyzowanego środka trwałego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2021 r.
Na jakim koncie i w jakiej wartości ująć w jednostce budżetowej otrzymany nieodpłatnie od jednostki nadrzędnej używany częściowo zamortyzowany środek trwały? Z decyzji o nieodpłatnym (...)  »
Monitoring służbowej poczty elektronicznej pracownika wykonującego pracę zdalnie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Kilku pracownikom poleciliśmy wykonywanie pracy zdalnie. Pracodawca udostępnił im służbowe laptopy. Jak powinien uregulować kwestie związane z monitoringiem poczty elektronicznej? Niezależnie od tego czy praca (...)  »
Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w II kwartale 2021 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Pracownica będąca w ciąży jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby. Na początku kwietnia 2021 r. wyczerpała okres zasiłkowy (chorowała także przed zajściem w (...)  »
Należności odsetkowe wynikające z umowy cywilnoprawnej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.04.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S urzędu miasta ująć w kolumnie 10 (zaległości netto) oprócz czynszu także kwotę zaległych odsetek za zwłokę od dzierżawcy lokalu użytkowego (chodzi (...)  »
Odszkodowanie otrzymane przez zakład budżetowy a proporcja do odliczania VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Do przychodów wykonanych zakładu budżetowego zalicza się jedynie takie odszkodowania, które podlegają opodatkowaniu VAT (gdyż mają wpływ na cenę dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez (...)  »
Opłacenie składek na FP i FS od wynagrodzenia zwolnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Składki na FP i FS opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ustala się je od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na (...)  »
Brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.04.2021 r.
Zamawiający w prowadzonym przetargu przewidział w specyfikacji obowiązek wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak pracownik odpowiedzialny za zamówienia w urzędzie nie dopilnował tego (...)  »
Wymagania dla wspólnie ubiegających się o zamówienie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
O organizowane przez nas zamówienia często ubiegają się konsorcja. W jaki sposób określić sposób spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, np. w zakresie uprawnień (...)  »
Wypadek w czasie podróży służbowej zrównany z wypadkiem przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Pracownik w trakcie delegacji złamał rękę. Czy takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy? Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie powypadkowe w celu stwierdzenia, (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2021 r.
30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia (...)  »
Ustalanie diety w krajowej podróży służbowej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy odbywa podróż służbową, przysługują z tego tytułu należności na pokrycie kosztów związanych z tą podróżą. Zalicza się do nich m.in. (...)  »
Rozliczenie roczne nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Według Ministerstwa Finansów zaliczkowe wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych mogą być ewidencjonowane w księgach samorządowego zakładu budżetowego, zapisem: Wn konta 820, Ma (...)  »
Wypłaconej pracownikowi odprawy nie rozlicza się w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Zatrudniony w naszej firmie pracownik, który osiągnął wiek emerytalny, rozwiązał z nami stosunek pracy z dniem 15 marca 2021 r. i przeszedł na emeryturę. W (...)  »
Zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w bilansie zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
W której pozycji pasywów bilansu samorządowego zakładu budżetowego ująć zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w pozycji "Zobowiązania wobec budżetów", czy w pozycji (...)  »
Przeznaczenie nadwyżki środków obrotowych w zakładzie budżetowym na realizację zadań statutowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Samorządowy zakład budżetowy został uchwałą rady gminy zwolniony na stałe z wpłaty nadwyżki środków obrotowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Jak powinna wyglądać ewidencja (...)  »
Wliczanie dodatku stażowego za okres choroby do podstawy trzynastki - stanowisko MRPiT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Dodatek stażowy, zwany również dodatkiem za długoletnią pracę lub za wysługę lat, jest jednym z podstawowych składników płacowych przysługujących pracownikom zatrudnionym w sferze budżetowej. Szczegółowe (...)  »
Przejście na emeryturę przez samorządowca przed osiągnięciem stażu do jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Pracownik samorządowy w połowie kwietnia 2021 r. rozwiąże umowę o pracę i przejdzie na emeryturę. W październiku 2021 r. uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej za (...)  »
Ewidencja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów w ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2021 r.
Na jakim koncie zespołu 1 ewidencjonować w ośrodku pomocy społecznej środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów "Wspieraj Seniora" i "Dopłaty do czynszu" (...)  »
Zgoda na przechowywanie dokumentacji uzyskanej od kandydata w trakcie rekrutacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Po przeprowadzonej rekrutacji pozostały nam dokumenty kilku kandydatów, których odrzuciliśmy tylko z tego względu, że obecnie nie mamy więcej wolnych stanowisk pracy. Ponieważ proces poszukiwania (...)  »
Składka na FP od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Pracodawca opłaca za pracowników składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu (...)  »
Ustalanie stażu i podstawy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego według stanowiska MRPiT udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Resort pracy zmienił stanowisko w sprawie wliczania dodatku do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Według aktualnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia (...)  »
Prawo do trzynastki po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021
W październiku 2020 r. pracownica wróciła do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Jest zatrudniona w urzędzie gminy na podstawie umowy zawartej na czas (...)  »
Podstawą dodatku stażowego tylko płaca zasadnicza
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Jestem zatrudniony w samorządowej sferze budżetowej, na podstawie umowy o pracę. Przysługuje mi ochrona przedemerytalna. Moje wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od wynagrodzenia minimalnego i jest (...)  »
Preferencje w dostępie do usług społecznych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Projekt EFS obejmuje realizację usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych. Czy wnioskodawca ma obowiązek zaplanować w projekcie preferencje w dostępie do tych usług dla (...)  »
Uproszczone metody rozliczania wydatków projektu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Zakład wystąpi o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach regionalnego programu operacyjnego. Kiedy wnioskodawca może zastosować uproszczoną metodę rozliczania kosztów bezpośrednich projektu? W projektach (...)  »
Wkład niepieniężny do projektu w formie wolontariatu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
W ramach projektu EFS ma być utworzone centrum usług środowiskowych, w zakresie którego będą wykonywane m.in. usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. (...)  »
Pobyt osób pełnoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
Czy osoba pełnoletnia może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej? W placówce opiekuńczo-wychowawczej mogą generalnie przebywać dzieci do momentu osiągnięcia pełnoletności. Aby mogły one przebywać w tej (...)  »
Składki na FP i FS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
W marcu br. wypłacimy dodatkowe wynagrodzenia za 2020 r., w tym dla osób, które nie są już zatrudnione w naszym zakładzie pracy. Czy od tych (...)  »
Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w bilansie i sprawozdaniu Rb-N
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Jednostka budżetowa zawarła umowę z urzędem pracy na refundację prac interwencyjnych. Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wypłaconych im w danym miesiącu, następuje (...)  »
Zakup leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
W jakim paragrafie powinno się klasyfikować zakup leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej? Wydatki związane z zakupem leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej (...)  »
Zatrzymanie nadwyżki środków obrotowych bez uchwały organu stanowiącego w tej sprawie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.02.2021 r.
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), (...)  »
Wykup polisy ubezpieczeniowej - klasyfikacja budżetowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.02.2021 r.
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wykup polisy ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenie budynku stanowiącego siedzibę jednostki oraz rzeczowego majątku ruchomego? Wydatki związane z wykupem polisy ubezpieczeniowej (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup usługi transportu medycznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Jesteśmy domem pomocy społecznej (DPS). Ponieśliśmy wydatek na zakup usługi transportu medycznego naszego podopiecznego. Czy wydatek ten zaklasyfikować jako zakup usług zdrowotnych (paragraf 428), czy (...)  »
Prezentacja niezapłaconych należności z tytułu dochodów budżetowych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Niezapłacone do dnia bilansowego należności z tytułu dochodów budżetowych, pozostające na koniec roku jako saldo Wn konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" (po skorygowaniu (...)  »
Prowadzenie działalności przez naczelnika wydziału starostwa
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Pracownik starostwa powiatowego zatrudniony na stanowisku naczelnika wydziału, niewydający decyzji administracyjnych, planuje założyć własną firmę. W ramach prowadzonej działalności nie będzie wykorzystywał mienia samorządowego. Czy (...)  »
Zasady usprawiedliwiania absencji w pracy, w tym z powodu kwarantanny lub izolacji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy jest naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków. Takie zachowanie może być podstawą do wymierzenia kary porządkowej, a także, jeżeli uzasadniają to (...)  »
Roczna korekta VAT w przypadku inwestycji wieloletniej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy ponosił w latach 2019-2020 koszty inwestycji związanych z budową wodociągu. Wartość inwestycji przekroczyła 15.000 zł. Od dokonanych zakupów zakład odliczał VAT, stosując (...)  »
Zatrudnianie pracowników fizycznych przez samorządową jednostkę budżetową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Czy samorządowa jednostka budżetowa w zakresie swoich struktur organizacyjnych może mieć pracowników fizycznych? Ich działalność polega na realizowaniu zleceń z innych jednostek organizacyjnych gminy. Samorządowa (...)  »
Przejście na rentę a prawo do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy w maju 2020 r. przeszedł na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przed uzyskaniem prawa do renty pracownik najpierw pobierał (...)  »
Należności od pracowników z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS a sprawozdanie Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w dziale C wykazujemy należności od pracowników z tytułu pożyczek udzielonych im ze środków ZFŚS, widniejące w księgach na koncie 234? (...)  »
Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - pytania i odpowiedzi UZP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.02.2021 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Interpretacja przepisów/Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych zamieścił pytania i odpowiedzi dotyczące zasad sporządzania (...)  »
Przerwa w uprawnieniach do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Pracownica, zatrudniona na umowę o pracę od 1 października 2020 r., samotnie wychowuje niespełna 7-letnią córkę. Po zamknięciu szkoły w związku z COVID-19 sama musiała (...)  »
Zaległości podatników będących w stanie upadłości w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 10 "zaległości netto" wykazuje się zaległości widniejące na kontach podatników będących w stanie upadłości? Z przepisów załącznika nr 36 (...)  »
Inwentaryzacja gruntów stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Przepisy art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości zobowiązują jednostki, w tym jednostki budżetowe, do inwentaryzacji gruntów w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych (...)  »
Kwarantanna i e-ZLA w jednym okresie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Pracownik od 19 do 28 stycznia 2021 r. odbywał obowiązkową kwarantannę, co zostało potwierdzone na PUE ZUS. Dodatkowo na okres od 19 do 23 stycznia (...)  »
Informacja dodatkowa dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Zawierając z pracownikiem umowę o pracę, pracodawca jest zobowiązany przygotować dla niego informację o warunkach zatrudnienia. Powinny znaleźć się w niej dane dotyczące niektórych uprawnień, (...)  »
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych należności z tytułu dochodów budżetowych - wyjaśnienie Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące zasad ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych. (...)  »
Zakres obowiązków ustawowych wobec pracowników samorządowego zakładu budżetowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
W myśl art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), pracownicy samorządowego (...)  »
Stosowanie przepisów starej ustawy Pzp do wszczętych postępowań
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający (...)  »
Wskazanie stanowisk w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Pracownik przez okres 3 miesięcy wykonywał pracę na jednym stanowisku. Następnie został przeniesiony na inne stanowisko. Czy wystawiając świadectwo pracy dla tego pracownika, należy wskazać (...)  »
Kwota otrzymana w grudniu, dotycząca faktury za styczeń, w sprawozdaniu Rb-N i Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
31 grudnia 2020 r. na konto zakładu budżetowego wpłynęła kwota z adnotacją, iż wpłata dotyczy faktury za styczeń 2021 r. Fakturę za usługi (dotyczącą tej (...)  »
Sporządzanie informacji PIT-11 za 2020 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
1) Pracownik w grudniu 2020 r. osiągnął przychód ze stosunku pracy w wysokości 230 zł. W związku z tym pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek (...)  »
Umorzenie postępowania egzekucyjnego a wyksięgowanie należności z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.01.2021 r.
W księgach rachunkowych naszej jednostki na dzień kończący rok obrotowy widnieją nałożone przez nas grzywny w celu przymuszenia dotyczące umorzonych już postępowań egzekucyjnych. Czy można (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika ze sfery budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Pracownik zatrudniony w gminnym ośrodku pomocy społecznej z końcem grudnia 2020 r. przeszedł na emeryturę. Przysługiwało mu wynagrodzenie minimalne w wysokości 2.600 zł, dodatek stażowy (...)  »
Wypłata dodatku stażowego za czas choroby i świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Pracownik urzędu gminy od dwóch miesięcy przebywa na zasiłku chorobowym. Jako pracownik samorządowy ma prawo do dodatku stażowego. Czy wspomniany dodatek przysługuje pracownikowi również za (...)  »
Termin i miejsce publikacji informacji o otwarciu ofert
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Firma planuje w tym roku brać udział w przetargach publicznych. Jak wygląda procedura otwarcia ofert w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych? W jakim terminie i (...)  »
Odpisy aktualizujące wartość należności podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2021 r.
W przypadku należności przeterminowanych wysokość odpisu aktualizującego uzależnia się najczęściej od stopnia przeterminowania należności. Dlatego, jeśli przyczyną dokonywania odpisów aktualizujących jest przeterminowanie należności, to analizując (...)  »
Przeznaczenie niewykorzystanych środków z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup komputerów do pracy zdalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2021 r.
Czy można przeznaczyć niewykorzystane środki uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup komputerów dla pracowników świadczących pracę w trybie zdalnym? Praca zdalna jest wynikiem (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
W jakim paragrafie wydatków powinnam ująć opłatę uiszczoną za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej? Zgodnie z art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (...)  »
Odpowiedzialność zamawiającego za działanie infrastruktury informatycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
Jesteśmy jednostką samorządową i prowadzimy postępowanie w projekcie z dofinasowaniem ze środków UE. Wykonawca po upływie terminu składania ofert wysłał do nas zawiadomienie, że w (...)  »
Czy błąd przy szacowaniu wartości zamówienia może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
Przez kilka kolejnych lat starostwo kupowało artykuły biurowe bez stosowania ustawy Pzp, ponieważ zamówienia nie przekraczały kwoty 30 tys. euro. W tym roku zsumowane wartości (...)  »
Wdrażanie PPK w podmiotach zatrudniających należących do sektora finansów publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania przepisów ustawy o PPK zobowiązane zostały m.in. podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych (art. 137 ustawy o (...)  »
Odsetki od należności w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w dziale A w przychodach wykazuje się wszystkie odsetki od należności czy tylko odsetki opłacone? W dziale C tego sprawozdania w (...)  »
Zrealizowane wydatki budżetowe w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Czy sporządzając zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowy zakład budżetowy wypełnia pozycję I.1.2. "Zrealizowane wydatki budżetowe"? Co wykazuje się w tej pozycji? Nie. Sporządzając zestawienie (...)  »
Opatrzenie uzupełnionego pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym po upływie terminu składania ofert
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Jesteśmy jednostką samorządową. W prowadzonym przez nas postępowaniu na usługi powyżej progu unijnego przy weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla jednego z partnerów konsorcjum został on (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.