Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Inne jednostki i zakłady budżetowe
pokaż fragmenty artykułów
Obowiązek informacyjny organów administracji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Jednym z głównych obowiązków wynikających z RODO, obciążających administratorów danych, jest właściwe informowanie osób, których dane mają być przetwarzane. Organy administracji publicznej w toku postępowania (...)  »
Ustalanie uprawnień do świadczeń chorobowych i ich wypłata od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi szereg istotnych zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz należnych z tego tytułu świadczeń, w tym w kwestii ustalania (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i (...)  »
Podwyższone koszty uzyskania przychodów gdy z pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Jeżeli pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to zakład pracy zatrudniający go na podstawie dwóch umów o pracę, przy obliczaniu zaliczki na (...)  »
Zasady inwentaryzacji pozostałych środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2021 r.
Czy pozostałe środki trwałe ewidencjonowane w samorządowym zakładzie budżetowym na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" podlegają ogólnym zasadom inwentaryzacji wynikającym z art. 26 ustawy o (...)  »
Wykazywanie urlopów i dodatkowych uprawnień w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
W związku z definitywnym rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jest ono rodzajem zaświadczenia zawierającego szereg istotnych informacji o przebiegu (...)  »
Ewidencja zaliczki na pokrycie kosztów komorniczych i jej rozliczenie w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.10.2021 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. W 2020 r. zapłaciliśmy zaliczkę na pokrycie kosztów komorniczych w wysokości 120 zł. W 2021 r. komornik zwrócił część niewykorzystanej zaliczki w (...)  »
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla zatrudnionych na pełny etat
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Pracownicy świadczą pracę zgodnie z wymiarem czasu pracy obowiązującym ich w danym okresie rozliczeniowym. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy zostały określone w Kodeksie pracy i (...)  »
Data objęcia ubezpieczeniem a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego przysługują osobom podlegającym danemu ubezpieczeniu w razie zaistnienia określonego ryzyka. Część z tych świadczeń przysługuje od pierwszego dnia (...)  »
Czy wynagrodzenie za czas udziału w turnusie rehabilitacyjnym zwiększy podstawę trzynastki?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Osoba niepełnosprawna otrzymała wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Czy wlicza się je do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Nie, wynagrodzenia (...)  »
Zasady korzystania z przerw wliczanych do czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Pracownik ma prawo do przerw w pracy zaliczanych do czasu pracy. Czy pracodawca ma prawo ingerować, gdzie i w jaki sposób pracownik te przerwy spędza? (...)  »
Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownikowi samorządowemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
W wyniku dokonania zmian w organizacji urzędu gminy jednemu z pracowników powierzyliśmy dodatkowo, tj. poza dotychczasowymi obowiązkami, czynności polegające na rozdzielaniu zadań pomiędzy innych pracowników (...)  »
Odszkodowanie wypłacone pracownikowi w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2021 r.
W jakim paragrafie wydatków ująć odszkodowanie wypłacone pracownikowi jednostki budżetowej w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia - w paragrafie 302, czy w paragrafie 401? Na (...)  »
Dzień decydujący o uprawnieniach do 14. emerytury
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
W 2021 r., emeryci i renciści, a także inni wskazani przez ustawodawcę świadczeniobiorcy, po raz pierwszy mogą liczyć na wypłatę tzw. 14. emerytury. Podstawowym warunkiem (...)  »
Przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych pracownika zaliczanych do szczególnej kategorii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
1. Granice przetwarzania danych szczególnej kategorii w stosunku pracy Pracodawca ma prawo przetwarzać dane zarówno osób ubiegających się o pracę, jak i pracowników. Zakres tych (...)  »
Wpływ zmian wynikających z tzw. Polskiego Ładu na wysokość wynagrodzenia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
Do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)  »
Ewidencja księgowa wydatków na szczepienia ochronne pracowników przeciw grypie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
Wydatki poniesione przez jednostkę na szczepienia ochronne pracowników przeciw grypie zalicza się do kosztów działalności operacyjnej (podstawowej). W księgach rachunkowych ujmuje się je na koncie (...)  »
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
W niektórych sytuacjach dalsze wykonywanie przez pracownika jego obowiązków służbowych napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne - od (...)  »
Świadczenia chorobowe dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom, które podlegają lub podlegały temu ubezpieczeniu - obowiązkowo albo na zasadzie dobrowolności. Istnieje jednak pewna grupa ubezpieczonych, która mimo (...)  »
Ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Obowiązek opłacania składek na FP, FS i FGŚP dotyczy m.in. pracodawców. Po spełnieniu przez pracowników określonych warunków pracodawcy mogą być zwolnieni z opłacania składek na (...)  »
Świadczenia chorobowe (nie) dla emerytów i rencistów służb mundurowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, niezależnie od tego czy obowiązkowo czy też dobrowolnie, w razie zaistnienia określonego ryzyka mogą - po spełnieniu określonych warunków - korzystać (...)  »
Opłaty za usługi wodne i gospodarowanie odpadami w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Za usługi wodne uiszczamy opłatę stałą oraz opłatę zmienną. Ponadto raz na kwartał wpłacamy na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. (...)  »
Odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika przez samorządowy zakład budżetowy
Poradnik VAT nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Samorządowy zakład budżetowy wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zadania z zakresu pozostającego poza sferą działalności gospodarczej, tj. zajmuje się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, (...)  »
Przesuwanie środków na realizację innych części zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, dopuściliśmy składanie ofert częściowych. W jednym z trzech zadań udało nam się wybrać wykonawcę. Z (...)  »
Rozwiązanie przedłużonej umowy terminowej pracownika służby cywilnej z powodu negatywnej pierwszej oceny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Z pracownikiem, który podjął pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej, została zawarta umowa o pracę na 12 miesięcy. Umowę tę przedłużyliśmy zgodnie z przepisami (...)  »
Nie zawsze należy wydać informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
W myśl art. 94 pkt 9a i 9b K.p., pracodawca ma obowiązek prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (...)  »
Używanie prywatnego auta w przychodach pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Pracownicy urzędu wykonują czynności na terenie całego województwa. W tym celu na podstawie umowy zawartej z pracodawcą wykorzystują prywatne samochody do celów służbowych, a pracodawca (...)  »
Odprawa ekonomiczna i emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Wszystkim pracownikom przechodzącym na emeryturę zasadniczo przysługuje odprawa emerytalna. Przy czym pracownicy samorządowi mają prawo do tego świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. (...)  »
Częściowo umarzalna pożyczka z Funduszu Dostępności na instalację windy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
W urzędzie ma być zainstalowana winda dla dostosowania budynku użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Jaka jest intensywność wsparcia z Funduszu Dostępności na (...)  »
Kto określa warunki służące zapewnieniu dostępności cyfrowej?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Udzielając zamówień publicznych, urząd gminy jest zobowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kto odpowiada za określenie wymagań (...)  »
Dodatkowe uprawnienia pracownicze z tytułu niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
Osoby niepełnosprawne posiadają dodatkowe uprawnienia w zatrudnieniu. Obowiązują je odrębne normy czasu pracy, mają prawo do dodatkowej przerwy w pracy, a także, pod określonymi warunkami, (...)  »
Rozliczanie wydatków szkoleniowych w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków zawodowych coraz częściej wymaga nie tylko poszerzania już nabytej wiedzy, ale również zdobywania nowych umiejętności. W tym celu zarówno osoby (...)  »
Uprawnienie pracownika - absolwenta szkoły do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Pod koniec lipca 2021 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę absolwenta liceum ogólnokształcącego, który po trzech tygodniach pracy zachorował. Jaką datę należy przyjąć jako (...)  »
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Pracownica zatrudniona na cały etat do 5 lipca br. przebywała na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Po zakończeniu tego drugiego do 23 sierpnia br. korzystała (...)  »
Opodatkowanie usług wstępu na basen gminny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
W praktyce gminy prowadzą obiekty sportowe w ramach których oferują swoje usługi wstępu na baseny, sauny czy boiska. Zatem czy odpłatne usługi wstępu na basen (...)  »
Ujmowanie należności związanych z realizacją zadań zleconych w sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
Jesteśmy jednostką budżetową realizującą zadania zlecone. Otrzymujemy dotacje z województwa oraz z urzędu na dofinansowanie naszych zadań. Na drobne zakupy pobieramy zaliczki stałe, które nie (...)  »
Zwrot kosztów pracy zdalnej w trakcie i po obowiązywaniu stanu epidemii - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Wypłacony pracownikowi świadczącemu na polecenie pracodawcy pracę zdalną dodatek na pokrycie kosztów wykorzystania prywatnego łącza internetowego oraz zwiększonego zużycia energii elektrycznej i ogrzewania oraz dokonany (...)  »
Dochody z opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Na jakich kontach powinniśmy ewidencjonować pobierane przez wydział geodezji i kartografii naszego urzędu opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przypis należności (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dochodów uzyskiwanych z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Jako zarządca dróg miejskich wymierzamy kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Jaką klasyfikację budżetową powinniśmy zastosować do dochodów uzyskiwanych z tego tytułu? Przepisy art. (...)  »
Termin ujęcia zaangażowania wydatków roku bieżącego i lat przyszłych na kontach pozabilansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2021 r.
Regionalna izba obrachunkowa zarzuciła nam nieprawidłowości w ewidencji zaangażowania roku bieżącego i lat przyszłych. Chodzi o umowę na wykonanie przebudowy jednej z dróg gminnych (dwuletnie (...)  »
Praca nadliczbowa w samorządzie bez dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Pracownik zatrudniony w urzędzie miejskim kilkakrotnie pracował w nadgodzinach z przekroczenia dobowego. Urząd zgodnie z przepisami chce mu udzielić za te nadgodziny czasu wolnego, ale (...)  »
Zakładowe zasady organizacji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie. Czas pracy jest pojęciem bardzo szerokim, w skład którego, w kontekście organizacyjnym, wchodzą (...)  »
Od przyszłego roku zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku, do Sejmu, po poprawkach Senatu, ponownie trafiła ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy (...)  »
Termin przekazania zaświadczenia Z-3a do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Zleceniobiorca nabył prawo do zasiłku chorobowego od 6 sierpnia 2021 r. O otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego poinformował mnie telefonicznie, a ponadto zostało ono udostępnione na moim (...)  »
E-ZLA bez prawa do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Na mój profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie wystawione zleceniobiorcy na okres 4 dni, z czego jeden przypada na pobyt w szpitalu. Zaświadczenie to zawiera (...)  »
Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych w przypadku śmierci dłużnika - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.08.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 4 czerwca 2021 r. (znak: WA-023/38/21) wskazała, iż - w myśl art. 56 ust. 1 pkt 1 (...)  »
Obniżenie etatu bez wpływu na urlop wychowawczy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
Pracownica po zakończeniu urlopu rodzicielskiego złożyła wniosek o obniżenie etatu w okresie, w którym mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego. Pracowała w niższym wymiarze przez okres (...)  »
Ewidencja rozrachunków z tytułu wypłacanych pracownikom samorządowym ryczałtów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2021 r.
Czy na koncie 231 dopuszczalne jest ewidencjonowanie wypłat ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w sprawach lokalnych? Ryczałty są wypłacane pracownikom urzędu miasta, (...)  »
Wyksięgowanie z ewidencji przedawnionego świadczenia, niepodjętego przez bezrobotnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
W związku z niepobranym przez bezrobotnego świadczeniem (zasiłkiem) w księgach urzędu na koncie zespołu 2 widnieje saldo Ma. Na jakie konto wyksięgować przedawniony niepodjęty przez (...)  »
Ekwiwalenty i ryczałty pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Wynagrodzenie za pracę ustalane jest zazwyczaj w stałej stawce miesięcznej lub godzinowej. Cechą charakterystyczną tej formy wynagradzania jest wyraźne określenie kwoty płacy przysługującej pracownikowi. Prawo (...)  »
Obowiązek stosowania oznaczeń TP w ewidencji VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2021 r.
Miasto za pośrednictwem Samorządowego Zakładu Budżetowego świadczy opodatkowane usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Wystawcą faktur za wodę i ścieki jest Samorządowy Zakład (...)  »
Dokumenty ubezpieczeniowe po zawarciu kolejnej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Zawarta z pracownikiem umowa na okres próbny trwała do 30 czerwca 2021 r. W tym samym dniu firma zawarła z nim umowę na czas określony. (...)  »
Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki bieżące
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Jesteśmy wojewódzką jednostką budżetową. Na podstawie noty księgowej obciążyliśmy wykonawcę robót budowlanych karą umowną, wyliczoną zgodnie z zawartą umową, z powodu opóźnienia w wykonaniu inwestycji. (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą poniżej 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Zawarłam umowę zlecenia z osobą w wieku 25 lat (niebędącą studentem), która jest zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę i ma wypłacane (...)  »
Wykazywanie okresów nieobecności w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Ma ono istotne znaczenie dla późniejszego ustalenia stażu pracy danej (...)  »
Korekta opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.07.2021 r.
Na podstawie jakiego dokumentu można skorygować zapisy w ewidencji księgowej dotyczące dokumentu obliczenia opłaty - naliczonej na podstawie art. 40e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? (...)  »
Gdy pracownik na e-ZLA wyjeżdża na wakacje
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Niezdolność do pracy potwierdzana jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Ubezpieczony legitymujący się takim dokumentem może ubiegać się o świadczenie chorobowe będące swego rodzaju rekompensatą braku możliwości (...)  »
Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
1. Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego pracownika Czy wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego złożony przez portal pracowniczy przechowuje się w e-teczce razem z (...)  »
Zapewnienie odpoczynku dobowego po powrocie z podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Pracownicy wykonujący pracę od 700 do 1500 odbyli jednodniową podróż służbową w dniu roboczym, która trwała od 700 do 2330. Podróż odbyli samochodem służbowym, prowadzonym (...)  »
Jednostronne udzielenie lub wykorzystanie urlopowego wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub na podstawie uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem. Choć generalną zasadą ustalania terminu urlopu jest osiągnięcie (...)  »
Pracownik beneficjenta z umową zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Projekt jest dofinansowany ze środków EFS w ramach regionalnego programu. Do wykonywania zadań w ramach projektu beneficjent zatrudnia pracownika, który w ramach stosunku pracy wykonuje (...)  »
Odpisanie z ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego należności nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym prowadzącym sprzedaż wody. W naszych księgach figurują przeterminowane należności dotyczące faktur za wodę. Ustaliliśmy, że dłużnik już nie żyje. Kwoty zaległości (...)  »
Konsekwencje odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu, o ile zaistnieją okoliczności wymienione w art. 167 § 1. Z przepisu tego wynika, że odwołanie (...)  »
Zmiana warunków pracy i płacy pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
1) Pracownik urzędu gminy otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy (zmiana stanowiska z kierowniczego na pracownicze) i płacy (obniżenie wynagrodzenia) z powodu zmian organizacyjnych w urzędzie. (...)  »
Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Zamówienie z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. To szczególny tryb udzielania zamówienia, którego celem jest (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.