Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020 r., godz. 06:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Inne podatki i opłaty
Opłata targowa pobierana za sprzedaż poza lokalem handlowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Nasz urząd miasta pobiera opłatę targową na terenie gminy. Niektórzy z handlowców, którzy prowadzą sprzedaż w lokalach handlowych (dzierżawionych) dodatkowo sprzedają poza tymi lokalami, np. (...)  »
Możliwość doręczania decyzji podatkowych przez sołtysa - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości doręczania decyzji podatkowych przez sołtysa, który jest jednocześnie radnym rady (...)  »
Wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego od podatku od nieruchomości z mocą wsteczną
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
Wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomości w trakcie roku z mocą wsteczną, jakkolwiek nie wynika wprost z regulacji prawnych, jest prawnie dopuszczalne. Za takim rozwiązaniem (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwalane przez gminy
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.01.2020 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) podatnikami podatku (...)  »
Wpływ zmiany w ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.12.2019 r.
Organ ustalając podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego opiera się na danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy Prawa (...)  »
Rady gmin do końca 2019 r. muszą ustalić stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2019 r.
Z początkiem 2020 r. wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych. Zatem w 2020 r. podatnicy powinni się liczyć się z wyższymi stawkami podatku od nieruchomości, (...)  »
Doręczenie podatnikowi kopii skorygowanych przez organ podatkowy deklaracji na podatek od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Wójt gminy jako organ podatkowy dokonuje m.in. korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. Czy kopię takiej korekty można doręczać tylko na wniosek podatnika? W skali (...)  »
Spłata podatku od nieruchomości przez podmiot inny niż podatnik
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Przepisy dopuszczają możliwość zaliczania przez organ podatkowy wpłat pochodzących od innych podmiotów aniżeli sam podatnik na poczet spłaty podatku. Jednak taka możliwość została obwarowana pewnymi (...)  »
Notatki inkasenta opłaty targowej jako dowód w sprawie
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2019 r.
Notatki urzędowe, sporządzone przez uprawniony podmiot, mają walor dokumentu, który w pełni pozwala na przyjęcie za wiarygodne zawartych w nim danych. Przy wyliczeniu wysokości należnej (...)  »
Ustalenie stanu zatrudnienia na uczelni publicznej a wpłaty na PFRON
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2019 r.
Prowadzimy uczelnię publiczną. W jaki sposób należy ustalić stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wpłat na PFRON w 2020 r? Zasadniczo wpłat na PFRON (...)  »
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez podmioty zwolnione z tego podatku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o (...)  »
Podatek od nieruchomości za grunty leśne zajęte na działalność gospodarczą
Redakcja Gazety Podatkowej | 15.11.2019 r.
W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, które znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, to właśnie jednostki tego podmiotu mają przymiot podatnika (...)  »
PFRON a nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 18
Prowadzimy szkołę. Czy ustalając stan zatrudnienia na potrzeby wpłat na PFRON, należy uwzględnić w nim nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia? Pracodawcy, u których (...)  »
Błędna kwota podatku od środków transportowych wykazana w deklaracji złożonej przez podatnika
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
W przypadku błędnej kwoty podatku od środków transportowych wykazanej w deklaracji złożonej przez podatnika, organ podatkowy (wójt) powinien wydać decyzję określającą właściwy wymiar tego podatku, (...)  »
Decyzja wójta o zakresie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy w podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2019 r.
Jeden z podatników gminy miał dużą zaległość podatkową w podatku od nieruchomości od budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej, ale zmarł. Wniosek o umorzenie zaległości złożyła (...)  »
Ustalanie wysokości wpłat na PFRON przez szkoły oraz uczelnie i metody ich obniżania
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.10.2019 r.
W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)  »
Brak przerejestrowania pojazdu na nowego właściciela a obowiązek w podatku od środków transportowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
W przypadku nabycia pojazdu zarejestrowanego obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje u nabywcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczenia uczelni zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej
Redakcja Gazety Podatkowej | 08.10.2019 r.
Uczelnia planuje wynająć jedno z pomieszczeń firmie zewnętrznej. Ma być w nim prowadzona stołówka. Czy pomieszczenie to nadal będzie podlegać zwolnieniu z podatku od nieruchomości? (...)  »
Zaliczenie wpłaty podatnika na zaległość podatkową i odsetki za zwłokę
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Z regulacji prawnych i orzecznictwa sądowego jednoznacznie wynika, że środki wpłacone przez podatnika (w sytuacji gdy nie pokrywają kwoty zaległości podatkowej z odsetkami za zwłokę) (...)  »
Organ ma obowiązek wydać interpretację indywidualną w zakresie podatku od nieruchomości w określonym terminie
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.09.2019 r.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z (...)  »
Agencja Mienia Wojskowego jako podatnik podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.09.2019 r.
Z przepisów określających organizację wewnętrzną Agencji nie wynika, że podstawową działalnością AMW, jest wykonywanie zadań publicznych a nie prowadzenie działalności gospodarczej. Pojęcie "celu publicznego", "zadań (...)  »
Orzekanie o nadpłacie w podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.09.2019 r.
Spółka z o.o. zwróciła się do gminy (jako organu podatkowego) z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016-2019. Wskazała, że wyłączeniu (...)  »
Druki w zakresie podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.08.2019 r.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Pod pojęciem (...)  »
Zaniechanie egzekwowania kosztów upomnienia od podatników podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
W gminie wysyłamy znaczne ilości upomnień do zapłaty podatku od nieruchomości. Z tego tytułu powstają koszty, których często podatnicy nie płacą dobrowolnie. Czy w takiej (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynku położonego na gruncie służącym działalności rolniczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Jestem pracownikiem referatu podatków lokalnych w gminie rolniczej. Mam wątpliwość jak opodatkować budynek gospodarczy położony na gruncie gospodarstwa rolnego służącym wyłącznie działalności rolniczej? Jakie stawki (...)  »
Organ powinien podjąć wszelkie działania celem wyjaśnienia stanu faktycznego i określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.07.2019 r.
Niezrozumiałe jest postępowanie organu, który będąc zobowiązanym do dokładnego ustalenia stanu faktycznego i posiadając wiedzę o istotnych rozbieżnościach w danych dotyczących powierzchni użytkowej poszczególnych budynków (...)  »
Rada gminy może różnicować stawki opłaty targowej
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.07.2019 r.
Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłata targowa jest fakultatywną opłatą lokalną. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (...)  »
Nowe wzorce dokumentacji na podatek od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wzorców dokumentacji na podatek od nieruchomości. Czy w związku z tym możemy wprowadzić przejściowe stosowanie (...)  »
Nadleśnictwo jako podatnik podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.07.2019 r.
Nadleśnictwa są podatnikami podatku od nieruchomości jako zarządcy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. W przypadku przedmiotów będących w zarządzaniu PGL Lasy Państwowe obowiązek podatkowy ciąży (...)  »
Określono wzory informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1026) z dnia 01.07.2019, strona 12
Podatek od nieruchomości W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2019 r., pod poz. 1104, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w (...)  »
Rada gminy nie może wprowadzić zwolnienia w podatku od nieruchomości dla budynków gospodarczych emerytów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.06.2019 r.
Rada gminy planuje wprowadzenie pewnego rozwiązania preferencyjnego dla emerytów. Chodzi o zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych tych osób. Czy rozwiązanie to będzie legalne? (...)  »
Uchwała w sprawie stawek opłaty adiacenckiej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2019 r.
Przepisy art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) stanowią, (...)  »
Gmina wnioskuje o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.06.2019 r.
Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są m.in. będące własnością Skarbu Państwa: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z (...)  »
Zaliczenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu tego podatku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
Podatek od nieruchomości został uregulowany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 (...)  »
Sołtys może zostać inkasentem podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.05.2019 r.
Rada gminy może ustanowić osobę będącą sołtysem inkasentem do dokonywania poboru podatków leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Taki wniosek płynie z orzeczenia (...)  »
Rada gminy nie może wprowadzać ulg w podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Rada gminy zamierza wprowadzić pewne preferencje na nowe inwestycje w zakresie podatku od nieruchomości. Chodzi o stopniowe obniżanie podatku w kolejnych latach, np. 80% przez (...)  »
Dane z ewidencji gruntów i budynków podstawą ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.05.2019 r.
Osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności (...)  »
Zwolnienie w podatku od środków transportowych dotyczące płatników podatku rolnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
Nasza gmina jest typowo rolnicza. Rada gminy zamierza wprowadzić zwolnienie w podatku od środków transportowych, ale tylko dla płatników podatku rolnego, którzy użytkują pojazdy na (...)  »
Numer telefonu w deklaracji na podatek od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 06.05.2019 r.
Zawarcie w uchwale rady gminy w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości obowiązku wskazania numeru telefonu podatnika nie jest okolicznością (...)  »
Opodatkowanie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby mieszkalne i biurowe, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.04.2019 r.
Nadleśnictwo będące jednostką organizacyjną Lasów Państwowych udostępnia lokale mieszkalne do nieodpłatnego korzystania na podstawie przepisów ustawy o lasach oraz odpłatnie na podstawie umów najmu. Kto (...)  »
Ilość decyzji w przypadku więcej niż jednej nieruchomości jednego podatnika
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.04.2019 r.
Czy organ podatkowy zobowiązany jest do opodatkowania wszystkich przedmiotów należących do danego podatnika (osoba fizyczna) podatkiem od nieruchomości w jednej decyzji, ustalającej zobowiązanie podatkowe? Podatek (...)  »
Doręczanie decyzji podatkowej małżonkom
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.03.2019 r.
Organy podatkowe nie ustalają podatku od nieruchomości częściowo poszczególnym współwłaścicielom będącym osobami fizycznymi. Zatem wydawane decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości dotyczą całej nieruchomości (bez (...)  »
Związanie organu podatkowego danymi z ewidencji gruntów i budynków
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.03.2019 r.
Organ podatkowy musi uwzględnić zapisy ewidencji. Jednak nie można pominąć art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, który przewiduje możliwość przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom. Zatem kiedy (...)  »
Charakter zwolnień w podatku od nieruchomości udzielanych przez gminy
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.03.2019 r.
Rada Miasta posłużyła się stwierdzeniem, że zwolnieniu nie podlegają budynki i ich części "będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą". Taki sposób (...)  »
Oświadczenie podatnika w formularzach podatkowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.02.2019 r.
Oświadczenie o treści "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością", zawarte w formularzu podatkowym należy (...)  »
Dopuszczalność wydania i doręczenia w jednym dniu decyzji obejmujących wiele lat
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.02.2019 r.
Skoro decyzje organu podatkowego wydane zostały w terminie przedawnienia, to nie sposób uznać za naruszenie prawa wydanie w jednym dniu i doręczenie stronie decyzji wymiarowych (...)  »
Wpłaty na PFRON i ich obniżanie w przypadku uczelni publicznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.02.2019 r.
Zasadniczo obowiązkowych wpłat na PFRON dokonują pracodawcy, u których stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 (...)  »
Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych a wydanie nowej decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.01.2019 r.
Każdej korekcie w zakresie podatku od nieruchomości złożonej przez stronę, w sytuacji gdy z jej treści wynika, że wykazywane tam okoliczności wskazują na inną treść (...)  »
Nowe zasady zwrotu akcyzy od zakupu paliwa rolniczego w 2019 r.
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 50
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. (...)  »
Publiczne przedszkola i obowiązek wpłat na PFRON
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.01.2019 r.
W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), obowiązkowych wpłat na (...)  »
Będą jednolite druki informacji i deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.12.2018 r.
Obecnie do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, składanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych przez pozostałych podatników oraz (...)  »
Sprawozdania organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.12.2018 r.
Na organach podatkowych (wójt, burmistrz, prezydent miasta) ciąży obowiązek sprawozdawczy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (...) Wzór sprawozdania SP-1 Sprawozdanie (...)  »
Zwolnienie z opodatkowania gruntów oddanych w dzierżawę przez uczelnię wyższą
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Ustawodawca na mocy art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) zwolnił (...)  »
Gmina uzyskuje zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2018 r.
Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są m.in. będące własnością Skarbu Państwa: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z (...)  »
Gminy mogą wprowadzać zwolnienia w podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2018 r.
Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) gminy posiadają uprawnienia do (...)  »
Gminy muszą zdecydować o stawkach podatków i opłat lokalnych
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.11.2018 r.
Górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych co roku ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych autobusu zakupionego przez jednostkę budżetową gminy
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.11.2018 r.
Placówka będąca jednostką budżetową gminy (nieposiadająca osobowości prawnej) dokonała zakupu 18 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Sfinansowano go środkami pochodzącymi z budżetu gminy (...)  »
PCC przy zakupie eksponatów przez muzeum
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2018 r.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zwolnienie w podatku dla czynności dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwolnienie to nie rozciąga się jednak na jednostki (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwalane przez rady gmin
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2018 r.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych w zakresie obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Przykładowo z opodatkowania podatkiem od nieruchomości (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lądowiska samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2018 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którego podstawowym profilem działalności jest działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności (...)  »
Pobieranie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od tych zaległości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2018 r.
Czy inkasenci wyznaczeni przez radę gminy do poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych mogą pobierać także zaległości podatkowe z tytułu tego podatku oraz odsetki (...)  »
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej w formularzach podatkowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.10.2018 r.
Gmina posiada samodzielnie przygotowane i opracowane druki informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Zawarliśmy w nich oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych (...)  »
Podatek od nieruchomości za pomieszczenia wynajmowane przez muzeum
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.09.2018 r.
Jako muzeum rejestrowane zamierzamy wynająć pomieszczenia, w których prowadzone będzie bistro. Kto będzie opłacał podatek za te pomieszczenia? Czy w takiej sytuacji nadal będzie przysługiwało (...)  »
Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla uczelni
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.09.2018 r.
Jesteśmy uczelnią publiczną. Działamy na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym. Prowadzimy działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz artystyczną. Działania te realizujemy m.in. poprzez organizowanie i przeprowadzanie (...)  »
W 2019 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą wyższe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018, strona 6
W Monitorze Polskim z 3 sierpnia 2018 r., pod poz. 745, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.