Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2021 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Inne podatki i opłaty
Ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 28 czerwca 2021 r. (znak: WA-023/58/21) wskazała, iż wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz (...)  »
Opodatkowanie lokali gminnych poddzierżawianych spółce prowadzącej przedszkole
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
Na początku 2020 r. wójt podpisał umowę dzierżawy z osobą fizyczną na kilka lokali użytkowych z przeznaczeniem na przedszkole. Osoba ta miała dopełnić formalności związanych (...)  »
Niedotrzymanie terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Czy wójt gminy może przywrócić termin do opłacenia zaległych 6 rat podatku od nieruchomości? Jest to podatek z 2020 r. rozłożony na raty stosowną decyzją. (...)  »
Kto podlega rejestracji w CRPA - gmina czy jednostki organizacyjne?
Poradnik VAT nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Z dniem 1 lutego 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (...)  »
Nie można ustalić dwóch terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości letniskowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
Wójt chce wprowadzić zmiany w opłacie rocznej za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na których są domki letniskowe. Zasadniczy termin ma być do 31 lipca każdego (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2021 r.
Od lipca planujemy wprowadzić specjalne zwolnienia dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, którzy utworzą nowe miejsca pracy w gminie (pomoc de minimis). Chcemy jednak mieć (...)  »
Częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości wyposażonych w kompostowniki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2021 r.
Na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. (...)  »
Zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.05.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 7 kwietnia 2021 r. (znak RP/0441/37/15/1/2021), będącym odpowiedzią na pytanie dotyczące zakresu danych zawartych w deklaracji o (...)  »
Wznowienie postępowania na skutek wyroku TK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
W lutym br. zapadł wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności przepisu dotyczącego opodatkowania nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. W marcu wpłynęło kilkanaście wniosków o wznowienie postępowań (...)  »
Podniesienie stawek za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2021 r.
Niedawno ukazało się nowe obwieszczenie GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu, które jest podstawą obliczania stawek za odpady komunalne. Według założeń podniesienie stawek pozwoli zbilansować (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczenia gabinetu badania słuchu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wynajmuje pomieszczenie, w którym prowadzona jest działalność polegająca na badaniu słuchu. Czy pomieszczenie gabinetu badania słuchu może być ujmowane w (...)  »
Zaliczanie wpłat dokonanych przez podatnika na poczet kosztów upomnienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Jakie są zasady zaliczania wpłat dokonanych przez podatnika na poczet kosztów upomnienia? Jak jest przy zobowiązaniach solidarnych, gdzie upomnienia są adresowane do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, (...)  »
Terminy przedawnienia określone w przepisach prawa podatkowego w czasie epidemii - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 12 lutego 2021 r. (znak: RP.0441/144/6/1/2021), dotyczącym problematyki wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przedawnienia określonych w (...)  »
Samorządowa instytucja kultury a zwolnienie podmiotowe w podatku od czynności cywilnoprawnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Samorządowa instytucja kultury (muzeum) zakupiła rekwizyt od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Czy muzeum jako samorządowa instytucja kultury podlega zwolnieniu podmiotowemu z PCC? W (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zaliczania wpłat podatków pobranych przez inkasenta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.03.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 4 lutego 2021 r. (nr PS2.8401.20.2020), będącym odpowiedzią w sprawie interpretacji art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do (...)  »
Wyznaczenie nowego terminu rozpoznania wniosku o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
W toku kontroli RIO wykazano nieprawidłowości dotyczące zbyt późnego wydawania postanowień o przedłużeniu rozpoznania wniosków o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Postanowienia były wydawane (...)  »
Częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
Gmina zamierza w 2021 r. częściowo umorzyć opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu spożycia (czyli np. puby, restauracje). Czy można warunkować (...)  »
Zaliczenie dokonanej wpłaty na poczet zaległości podatkowej objętej postępowaniem w sprawie jej umorzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Czy organ podatkowy powinien zaksięgować dokonaną przez podatnika wpłatę na poczet zaległości podatkowej, która powstała najwcześniej, pomimo iż zaległość ta objęta jest postępowaniem w sprawie (...)  »
Sposób rozpoznania wniosku dłużnika o spłatę ratalną zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Pod koniec stycznia br. mieszkańcy gminy złożyli wnioski o spłatę ratalną zaległości w opłatach za odpady komunalne. Czy wystarczające będzie zawarcie z nimi ugody na (...)  »
Weryfikacja dokumentacji podatkowej przez organ podatkowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
W wystąpieniu pokontrolnym RIO zarzuciła nam brak dokumentowania tzw. czynności sprawdzających na deklaracjach na podatek od nieruchomości. Na niektórych deklaracjach pracownik naszego urzędu nie umieścił (...)  »
Pożyczka udzielona szpitalowi na spłatę zaległych zobowiązań związanych z ochroną zdrowia a PCC
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.01.2021 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 września 2020 r. (sygn. III SA/Wa 2628/19) orzekł, iż pożyczka udzielona szpitalowi przez jego organ założycielski (...)  »
Różnicowanie stawek podatku od nieruchomości dla obiektów hotelowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.01.2021 r.
W 2020 r. przyjęto stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. Pod koniec stycznia planuje się zmianę uchwały przez różnicowanie stawek dla obiektów hotelowych na (...)  »
Podatek od nieruchomości gdy najemca prowadzi działalność gospodarczą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
Wójt gminy wydał decyzję w sprawie podatku od nieruchomości na osobę fizyczną, przyjmując do opodatkowania budynki i grunty jako związane z działalnością gospodarczą. Podatnik skierował (...)  »
Określenie wysokości wynagrodzenia inkasentów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Regulacje art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze (...)  »
Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
W styczniu 2020 r. gmina przyjęła uchwałę o objęciu systemem gospodarowania odpadami również tzw. nieruchomości niezamieszkałe (np. sklepy usługowe), jednocześnie wyłączając z tego systemu domki (...)  »
Wskazanie w uchwale w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa obszaru działania poszczególnych inkasentów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie z 22 października 2020 r. (znak K.0542.PL.50.AS.2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie konieczności wskazania (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2020 r.
Jeden z przedsiębiorców złożył w urzędzie gminy wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy z 30 października 2020 r. dla (...)  »
Zwolnienie od podatku od nieruchomości właścicieli działek oznaczonych księgami wieczystymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2020 r.
Czy wójt gminy może wprowadzić na 2021 r. specjalne zwolnienie od podatku od nieruchomości dla właścicieli gruntów i budynków usytuowanych na konkretnych 3 nieruchomościach oznaczonych (...)  »
Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować budynek letniskowy?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.11.2020 r.
W jaki sposób ustalić wysokość podatku od nieruchomości dla budynku znajdującego się na terenach rekreacyjnych, który jest domkiem letniskowym - tak jest w studium uwarunkowań? (...)  »
Rozpatrywanie wniosków o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości i kosztów upomnień
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.11.2020 r.
Pracuję w dziale windykacji należności podatkowych. W jaki sposób formalnie rozpoznawać wnioski dłużników o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości albo umorzenie kosztów upomnień przedegzekucyjnych. Czy (...)  »
Skutki błędnie wydanej decyzji o odmowie zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w prawomocnym wyroku z dnia 18 marca 2020 r., nr I SA/Bk 733/19 orzekł, iż decyzja o odmowie zwrotu podatku (...)  »
Wynagrodzenie inkasenta w przypadku zapłaty podatku kartą płatniczą - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 28 września 2020 r. (znak RP.0441/121/43/1/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie problematyki wynagrodzenia (...)  »
Różnicowanie stawek opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2020 r.
Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty (...)  »
Podatek od nieruchomości przy najmie na cele oświatowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Pomieszczenia zajęte przez fundację na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej oraz punktu przedszkolnego znajdujące się w budynku wynajmowanym od osób prywatnych nie podlegają zwolnieniu z podatku (...)  »
Inkasent nie może pobierać kosztów upomnień czy innych świadczeń ubocznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Czy inkasent może oprócz opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy pobierać także koszty upomnień i inne świadczenia uboczne? Oczywiście odpowiednio zwiększymy wysokość wynagrodzenia przekazywanego (...)  »
Podatnik podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Podatnikiem podatku od komunalnego lokalu użytkowego wynajmowanego na podstawie umowy zawartej z gminnym zakładem budżetowym jest najemca. STAN FAKTYCZNY: Prezydent miasta wymierzył podatnikowi podatek od (...)  »
Rozłożenie na raty zaległości w opłacie targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2020 r.
Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z opłaty targowej. Pobiera się ją od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży (...)  »
Ustalenie podatnika podatku od nieruchomości w przypadku nieruchomości będącej własnością gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.09.2020 r.
SP ZOZ użytkuje nieruchomość, będącą własnością gminy, na podstawie umowy użyczenia. Kto w takiej sytuacji jest płatnikiem podatku od nieruchomości? Czy SP ZOZ jest zobowiązany (...)  »
Utrata mocy decyzji rozkładającej zaległość w podatku od nieruchomości na raty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Przygotowuję projekt decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości w podatku od nieruchomości. Czy dopuszczalny będzie zapis, że w przypadku niedotrzymania terminu którejkolwiek z (...)  »
Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki za zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2020 r.
Czy jest możliwe aby wydać decyzje o odpowiedzialności za zaległość w podatku od nieruchomości na byłych członków zarządu spółki? Długi są na spółki z o.o., (...)  »
Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy kompostowników w domach jednorodzinnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (...)  »
Przeznaczenie środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na inne cele niż program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Czy tarcza 4.0 zmieniła zasady wykorzystania dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych? Dotąd nie mogły być wykorzystane na inne cele niż gminne programy profilaktyki (...)  »
Zwolnienie zespołu szkół z podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w piśmie z 3 kwietnia 2020 r. (znak NA.III-0221-6/2020) wskazała, iż: "(...) Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy (...)  »
Część B sprawozdania SP-1 a zwolnienie z podatku od nieruchomości wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Jeśli rada gminy wprowadziła, w drodze uchwały, za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w (...)  »
Ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Mimo zniesienia większości zakazów, ograniczeń i obostrzeń, przedsiębiorcy wciąż notują spadki obrotów w związku z COVID-19 w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Prawodawca (...)  »
Dane osobowe współwłaścicieli w decyzjach dotyczących podatków lokalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Czy prawidłowe jest zamieszczanie na decyzjach wymiarowych podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (przy solidarnym posiadaniu współwłaścicieli) danych osobowych takich jak: imiona, nazwiska, adresy wszystkich (...)  »
PCC od kupna auta od gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Gmina chce sprzedać używany samochód pożarniczy, który był na wyposażeniu OSP. Nabywcą będzie spółka z o.o., której udziałowcem jest gmina. Samochód będzie używany w zakładzie (...)  »
Odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej przy podatkach stanowiących dochód budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 29 kwietnia 2020 r. (znak RP.0441/26/23/1/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o zajęcie stanowiska odnośnie wątpliwości związanych ze (...)  »
Zwolnienia i przesunięcia rat podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Podatek od nieruchomości w obecnych czasach może być dużym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorców, którzy w związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii, przestali zarabiać. (...)  »
Weryfikacja przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2020 r.
W jaki sposób weryfikować przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i (...)  »
Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Mocą tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono zwolnienie w podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych. Radni chcą takich zwolnień, ale nie dla wszystkich organizacji. Chcemy ponadto wydłużyć (...)  »
Naliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Czy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną możliwe jest naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gminy na podstawie danych, które (...)  »
Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla niektórych przedsiębiorców w oparciu o regulacje tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Rada gminy planuje wprowadzić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla niektórych przedsiębiorców w oparciu o regulacje tarczy antykryzysowej. Nie chcemy jednak przyznać zwolnień wszystkim, lecz (...)  »
Dostosowanie wzoru deklaracji do uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Rada miejska przyjęła ostatnio nową uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając wymóg zwolnienia, jaki przewidziała ostatnia nowelizacja (...)  »
Liczba osób zameldowanych na danej nieruchomości a liczba osób wykazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2020 r.
Wójt chce wprowadzić do uchwały w sprawie deklaracji na odpady zapisy, że w razie rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych na danej nieruchomości, a liczbą osób (...)  »
Ulgi w zakresie podatku od nieruchomości wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2020 r.
Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (...)  »
Ustalanie spadkobierców a podatek od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
Ustawodawca podatkowy nie przyznał organom podatkowym samodzielnego, niezależnego od sądu powszechnego bądź notariusza, uprawnienia do ustalania grona spadkobierców na potrzeby opodatkowania. Kompetencje w tym zakresie (...)  »
Wyznaczanie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się przez podatnika w sprawie dowodów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.03.2020 r.
Czy wójt może wprowadzić zarządzenie dotyczące usprawnienia postępowań podatkowych, w tym wydawania decyzji w sprawie stosowania ulg w podatkach lokalnych? Chodzi o wyłączenie stosowania terminu (...)  »
Utworzenie nowych miejsc pracy jako przesłanka gminnego zwolnienia z podatku od nieruchomości a połączenie firm  i przejęcie pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2020 r.
Połączenie, poprzez przejęcie bądź zawiązanie nowej spółki w trybie art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. (...)  »
Decyzje ws. zwolnień i ulg w podatku rolnym wydane z naruszeniem terminu rozpoznania wniosku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2020 r.
Wójt gminy wydał kilka decyzji w sprawie zwolnień i ulg w podatku rolnym wiele tygodni po miesiącu od złożenia wniosku przez podatników (dot. odmowy ww. (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w przypadku termomodernizacji budynku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2020 r.
Gmina planuje wprowadzić zwolnienie w podatku od nieruchomości z tytułu termomodernizacji budynków. Czy tego rodzaju zwolnienie jest dopuszczalne? Jeżeli tak, to jak należy zredagować zapis (...)  »
Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
W związku z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli P/17/088 "Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin", z której wynika, że NIK negatywnie oceniła (...)  »
Informowanie podatnika o dokonanej przez organ podatkowy korekcie deklaracji podatkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2020 r.
Z art. 274 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) (...)  »
Zaległość podatnika nie może wpływać na możliwość skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.02.2020 r.
Zapisy uchwały uzależniające udzielenie zwolnienia i jego utratę od braku zaległości jakichkolwiek wobec budżetu gminy w jednoznaczny sposób odwołują się do cech podatnika. W tym (...)  »
Opodatkowanie budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest działalność gospodarcza oraz użytków rolnych, na których usytułowany jest ten budynek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.