Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Dyscyplina finansów publicznych
pokaż fragmenty artykułów
Maksymalna wysokość kary pieniężnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Dyrektor instytucji kultury otrzymał wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jaka może być maksymalna wysokość kary pieniężnej orzeczonej dla dyrektora? W przypadku przypisania (...)  »
Zawarcie umowy z wykonawcą skutkujące przekroczeniem planu finansowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2021 r.
Czy jako dyrektor szkoły podstawowej mogę podpisać umowę na malowanie pomieszczeń gospodarczych szkoły? Wartość zamówienia to 20 tys. zł a w planie w paragrafie 427 (...)  »
Wypłata pracownikowi jednostki budżetowej zawyżonego wynagrodzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Jestem dyrektorem publicznego przedszkola. Na skutek pomyłki w sporządzonej przez księgową liście płac, zatwierdziłem do wypłaty wynagrodzenie nauczyciela w wysokości 3.500 zł zamiast 350 zł. (...)  »
Przedawnienie karalności w przypadku braku zawarcia umowy w formie pisemnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2021 r.
Wójt gminy otrzymał zawiadomienie o wszczęciu przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczące zaciągnięcia zobowiązania wobec wykonawcy (...)  »
Wójt nie może samodzielnie udzielić dotacji bez uchwały rady gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2021 r.
Czy wójt może rozdysponować zarządzeniem środki budżetowe na pomoc dla mieszkańców w postaci wymiany źródeł ciepła na ekologiczne? Do tej pory nie była podjęta uchwała (...)  »
Kryteria oceny ofert w kontekście ustawy względniejszej dla obwinionego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.09.2021 r.
W wyniku kontroli RIO w gminie stwierdzono naruszenie Prawa zamówień publicznych poprzez ustalenie w postępowaniu na roboty budowlane kryterium ceny 100% przy braku określenia w (...)  »
Zaciągnięcie zobowiązania przed zmianą planu finansowego instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2021 r.
Czy w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zaciągnięcie zobowiązania przez instytucję kultury przed zmianą planu finansowego jest naruszeniem dyscypliny finansów (...)  »
Nieterminowe regulowanie zobowiązań skutkujące zapłatą odsetek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2021 r.
Jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do dokonywania wydatków terminowo, zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami. Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku (...)  »
Przyznanie nagród dla strażaków OSP z budżetu gminy a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2021 r.
Wójt gminy chce przyznać nagrody dla strażaków OSP za wykonywanie obowiązków, w tym pomoc w ratowaniu mienia samorządowego. Czy wójt ma do tego prawo? Gmina (...)  »
Uniewinnienie od zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych a zwrot kosztów obrońcy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2021 r.
Czy w przypadku uniewinnienia mnie od zarzucanego mi naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogę liczyć na zwrot poniesionych przeze mnie kosztów obrońcy (adwokata)? W myśl art. (...)  »
Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki bieżące
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Jesteśmy wojewódzką jednostką budżetową. Na podstawie noty księgowej obciążyliśmy wykonawcę robót budowlanych karą umowną, wyliczoną zgodnie z zawartą umową, z powodu opóźnienia w wykonaniu inwestycji. (...)  »
Wypłata przedawnionej nagrody jubileuszowej a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
W przypadku wypłaty przedawnionej nagrody jubileuszowej nie ma ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nie ma też ryzyka naruszenia reguł wydatkowych wynikających z ustawy o finansach (...)  »
Wykorzystanie uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na inny cel niż przeciwdziałanie alkoholizmowi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
W budżecie gminy jest nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Czy możemy z niej skorzystać, aby wykonać w trybie (...)  »
Zawarcie umowy z terminem płatności przypadającym w następnym roku budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
Jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Chciałem udzielić zamówienia publicznego na remont instalacji elektrycznej w niektórych pomieszczeniach szkoły. Planuję wydać ok. 80 tys. zł, ale z terminem (...)  »
Konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w planie finansowym jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
W przetargu na roboty budowlane cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający podał jako przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Komisja przetargowa wystąpiła z pismem do wójta (...)  »
Obecność obwinionego na rozprawie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2021 r.
Otrzymałam zawiadomienie o rozprawie w sprawie zarzucanego mi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Czy mój udział w rozprawie jest obowiązkowy? Czy orzeczenie w sprawie może zostać (...)  »
Brak złożenia przez radcę prawnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2021 r.
Czy brak złożenia oświadczeń w zakresie prawomocnego skazania i konfliktu interesów przez radcę prawnego świadczącego w urzędzie pomoc prawną przy postępowaniach może skutkować odpowiedzialnością za (...)  »
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2021 r.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) przewiduje możliwość wymierzenia jednej (...)  »
Niedochodzenie należności z tytułu opłat za usunięcie drzew
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Kontrola RIO wykazała, że wójt zaniechał dochodzenia opłat ustalonych decyzją administracyjną za usunięcie drzew, którymi został obciążony lokalny deweloper. Dopiero po pół roku wysłano upomnienie. (...)  »
Czy obwiniony może żądać udostępnienia zapisu dźwiękowego z rozprawy?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2021 r.
Dwóm osobom z naszej jednostki, w tym kierownikowi, postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z przekroczeniem planu finansowego. Obwinione osoby nie mogły być (...)  »
Czy ustalenie zbyt niskiego limitu kar umownych jest zagrożone odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.04.2021 r.
Gmina przygotowuje swój pierwszy przetarg na podstawie nowej ustawy Pzp i ma wątpliwości odnośnie zapisów umowy w zakresie kar. Czy określenie maksymalnego limitu kar w (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowym ustaleniem opłaty za zajęcie pasa drogowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych wszczął postępowanie przeciwko sekretarzowi gminy z powodu nieprawidłowo ustalonej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dokonano nieprawidłowych obliczeń i zaniżono opłatę o (...)  »
Niedochodzenie przez gminę kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2021 r.
Czy można mówić o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli do urzędu gminy wpływały zawiadomienia o nieuprawnionych zajęciach pasa drogowego (bez zezwolenia i bez (...)  »
Brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.04.2021 r.
Zamawiający w prowadzonym przetargu przewidział w specyfikacji obowiązek wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak pracownik odpowiedzialny za zamówienia w urzędzie nie dopilnował tego (...)  »
Niezachowanie formy pisemnej dla umowy dotacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Wójt naszej gminy został oskarżony przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych o wadliwe przekazanie dotacji dla OSP na zakup pojazdu. Według porozumienia z OSP było 150.000 (...)  »
Zamówienia udzielane w częściach a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.03.2021 r.
Zamawiający planuje w ciągu roku przeprowadzić kilkanaście remontów dróg gminnych w różnych lokalizacjach o łącznej wartości przekraczającej próg 130.000 zł, ale każde z osobna nie (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z niezwróceniem niewykorzystanej dotacji w ustawowym terminie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
Jestem właścicielem i dyrektorem niepublicznego przedszkola na terenie gminy. Kontrola z urzędu gminy wykazała że do 31 stycznia br. nie zwróciłam niewykorzystanej dotacji na dzieci. (...)  »
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w publikatorze unijnym w celu zwiększenia konkurencji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
Czy zamawiający będzie odpowiadał za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli przy projekcie dofinansowanym ze środków unijnych, ze względów ostrożnościowych i w celu rozszerzenia rynku wykonawców, (...)  »
Zatrzymanie nadwyżki środków obrotowych bez uchwały organu stanowiącego w tej sprawie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.02.2021 r.
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), (...)  »
Zawiadomienie o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez pracownika jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.02.2021 r.
Czy pracownik jednostki sektora finansów publicznych ma obowiązek zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez innego pracownika tej jednostki? (...)  »
Czy dokonanie zapłaty ze środków dotacji w niewłaściwym terminie jest równoznaczne z wydatkowaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Gmina otrzymała środki z dotacji z urzędu marszałkowskiego na realizację zadania, ale część tych środków została uruchomiona zbyt późno i jedną z faktur wystawionych przez (...)  »
Czy opóźnienie w rozliczeniu dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Czy starosta będzie podlegał odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z powodu przedłożenia z ponad miesięcznym opóźnieniem sprawozdania końcowego dotyczącego dotacji udzielonej z budżetu państwa (...)  »
Nieterminowe przekazanie niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
W przypadku niezwrócenia niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających w ciągu 7 dni licząc od daty wykorzystania środków ustalonej uchwałą rady gminy, dojdzie do naruszenia (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku przeznaczenia niewykorzystanych środków dotacji celowych na inne zadania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.01.2021 r.
W grudniu 2020 r. wójt nakazał skarbnikowi skorzystanie ze środków pochodzących z niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych przez gminę na realizację zadań zleconych (np. zasiłki rodzinne). (...)  »
Czy błąd przy szacowaniu wartości zamówienia może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
Przez kilka kolejnych lat starostwo kupowało artykuły biurowe bez stosowania ustawy Pzp, ponieważ zamówienia nie przekraczały kwoty 30 tys. euro. W tym roku zsumowane wartości (...)  »
Brak sporządzenia i publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Zamawiający będący jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)  »
Odroczenie rozprawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na wniosek obwinionego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2020 r.
Jak wygląda kwestia odraczania rozprawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy kierownik jednostki ma prawo do wystąpienia o odroczenie w związku ze złym stanem zdrowia (...)  »
Nowe czyny kwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczące obowiązków informacyjnych w zamówieniach publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.12.2020 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z (...)  »
Nieprzekazanie sprawozdania finansowego w terminie a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.12.2020 r.
Z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)  »
Zaniechanie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.12.2020 r.
Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów (...)  »
Skrócenie minimalnego terminu składania ofert a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2020 r.
Czy wyznaczenie przez jednostkę gminną zobowiązaną do stosowania Prawa zamówień publicznych krótszego niż wynikający z przepisów terminu składnia ofert (35 dni zamiast 40) w przetargu (...)  »
Ogłoszenie o zamówieniu w publikatorze krajowym zamiast unijnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2020 r.
Urząd gminy w prowadzonym przetargu nieograniczonym, w wyniku błędu przy oszacowaniu wartości zamówienia, zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamiast w publikatorze unijnym. (...)  »
Zwolnienie jednostki budżetowej z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Czy jednostka budżetowa może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych? Po złożeniu wniosku do ZUS przyznano nam takie zwolnienie, ale czy jako jednostka samorządowa (...)  »
Wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za zabezpieczanie zawodów i imprez kulturalnych jako wydatkowanie środków na nieuprawnione cele
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Jestem wójtem gminy. Podczas kontroli RIO zarzucono mi niewłaściwe wydatkowanie środków na ekwiwalenty dla członków ochotniczej straży pożarnej. Zatwierdziłem bowiem do wypłaty ekwiwalenty za udział (...)  »
Znajomość kierownika i przedstawiciela wykonawcy na gruncie prywatnym a niewyłączenie się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Kierownik jednostki sektora finansów publicznych wykonywał czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożył oświadczenie o braku okoliczności skutkujących koniecznością wyłączenia się, pomimo znajomości (...)  »
Zaciągnięcie zobowiązania przez JST bez opinii RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Jeżeli jednostka była zobowiązana do uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania, to zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym (...)  »
Niedochodzenie należności od dłużników alimentacyjnych a odpowiedzialność dyrektora i pracownika OPS za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2020 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych skierował wniosek o ukaranie dyrektora i pracownika ośrodka pomocy społecznej. Chodzi o zaniechania dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych (w tym brak (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów poprzez zmianę SIWZ bez zmiany ogłoszenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Podczas kontroli gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy stwierdzono naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp poprzez brak zamieszczenia zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, pomimo że (...)  »
Wzorzec należytej staranności kierownika jednostki a odpowiedzialność za błędy popełniane przez podległych pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jestem kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, posiadam szeroką wiedzę umożliwiającą prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków, starannie dobieram pracowników. Podczas ostatniej kontroli RIO stwierdzono jednak uchybienia (...)  »
Udzielenie zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy prowadzone wcześniej postępowanie zostało unieważnione
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Czy udzielenie zamówienia na odbiór odpadów od mieszkańców gminy z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych w sytuacji, (...)  »
Oddalenie wniosku dowodowego przez komisję orzekającą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Obwinionemu w postępowaniu prowadzonym w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przysługuje prawo do przedstawiania dowodów na swoją obronę oraz składania wniosków dowodowych, co wynika wprost (...)  »
Opinia biegłego w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
W postępowaniu w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych możemy mieć do czynienia z różnego rodzaju opiniami, w tym opiniami biegłych, choć w samej ustawie (...)  »
Pośredni i bezpośredni zakaz pogarszania sytuacji obwinionego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Czy to prawda, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy przez komisję orzekającą nie może w stosunku do obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zapaść bardziej restrykcyjne (...)  »
Obowiązek dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Niepobranie lub niedochodzenie przysługującej jednostce sektora finansów publicznych należności stanowi zasadniczo naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Możliwe jest jednak niedochodzenie wierzytelności bez narażania się na zarzut (...)  »
Zawarcie umowy pożyczki bez kontrasygnaty skarbnika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Kontrasygnata skarbnika warunkuje ważność umowy pożyczki zaciągniętej przez gminę. Kontrasygnata nie jest przy tym oświadczeniem woli, a jedynie oświadczeniem wiedzy, że zaciągnięte zobowiązania mają pokrycie (...)  »
Instytucja kultury a zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w czasie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Przepisy tarczy antykryzysowej nie wyłączają zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19, w stosunku do instytucji kultury (ani w stosunku do (...)  »
Skrócenie terminu składania ofert a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Czy jeżeli skrócenie terminu składnia ofert w przetargu unijnym do 15 dni z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia zostanie uznane przez organ kontrolny za zawinione (...)  »
Nieterminowe rozliczenie dotacji przez beneficjenta spoza sektora finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Nasza gmina udzieliła parafii dotacji na renowację zabytku (kościoła - umowę podpisał proboszcz), która jednak nie została rozliczona w terminie. Sprawozdanie złożono w końcu kwietnia (...)  »
Nowe dowody oraz granice ponownego rozpoznania sprawy przez komisję orzekającą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Na czym polega powtórne rozpoznanie sprawy przez komisję orzekającą? Czy można wtedy wnosić nowe dowody? Z ponownym rozpoznaniem sprawy mamy do czynienia, gdy Główna Komisja (...)  »
Skierowanie zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Czy po zakończeniu w naszej gminie kontroli regionalnej izby obrachunkowej, w której wykazano m.in. naruszenia przepisów prawa pracy i zamówień publicznych, izba mogła skierować zawiadomienie (...)  »
Nieopłacenie składek ZUS przez JST rozpatrywane jako naruszenie dyscypliny finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.05.2020 r.
Skorzystanie przez samorząd ze zwolnienia ze składek ZUS przewidzianego w tarczy antykryzysowej może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tak wynika z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej (...)  »
Tarcza antykryzysowa a kary umowne w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Nasza gmina jest stroną wielu umów zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych. Według informacji wykonawców praktycznie w każdym przypadku roboty będą przedłużone wskutek aktualnej sytuacji (...)  »
Istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z COVID-19 bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
W jaki sposób przeprowadzić istotną zmianę umowy o zamówienie publiczne w związku z pandemią koronawirusa, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych? (...)  »
COVID-19 a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Nie popełnia czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu (...)  »
Wydatkowanie subwencji oświatowej na kolejny rok budżetowy przed jego rozpoczęciem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Wydatkowanie środków subwencji oświatowej (otrzymanej w grudniu danego roku) przeznaczonej na sfinansowanie wydatków roku następnego przed jego rozpoczęciem jest przekroczeniem upoważnienia do dokonania wydatku. W (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.