Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
(źródło: artykuły redakcyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN)
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.047 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30

Dyscyplina finansów publicznych

pokaż fragmenty artykułów

Brak udzielenia zamówienia publicznego jako przesłanka braku naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2024 r.
Kontrola przeprowadzona przez instytucję zarządzającą w zakresie prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w projekcie u beneficjenta będącego jednostką samorządową wykazała, że wszczęto 3 postępowania na dostawę (...)  »

Odwołanie wójta w wyniku ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2024 r.
Jakie są konsekwencje i jak przebiega procedura w przypadku podtrzymania przez główną komisję orzekającą orzeczenia uznającego wójta winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zakazu zajmowania (...)  »

Kiedy zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po upływie wyznaczonego terminu wyłącza bezprawność czynu?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2024 r.
Czy jeżeli zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po upływie terminu wskazanego w art. 265 Pzp, to możemy mówić o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych? W (...)  »

Nieodrzucenie wniosku sołectwa skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2024 r.
RIO po kontroli w urzędzie gminy skierowała zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o rzekomym naruszeniu przepisów o wydatkach w zakresie funduszu sołeckiego. Według izby (...)  »

Dopuszczenie do przedawnienia należności jednostki sektora finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.03.2024 r.
Czy dopuszczenie do przedawnienia należności jednostki sektora finansów publicznych stanowi zawsze czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych? Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (...)  »

Niedotrzymanie terminu wykorzystania dotacji jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2024 r.
Samorządowa instytucja kultury otrzymała z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację celową na realizację zadania bieżącego w postaci projektu artystycznego, którego efektem końcowym był koncert. W (...)  »

Wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w nieprawidłowy sposób

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.02.2024 r.
Gmina w ramach dotacji z ustawy o sporcie przekazała do wykorzystania w ciągu roku kwotę 20 tys. zł. jednemu z działających na terenie gminy klubów (...)  »

Prawo obwinionego do korzystania z pomocy tylko jednego obrońcy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.02.2024 r.
Czy obwiniony w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych może korzystać z pomocy dwóch obrońców? Obwinionemu w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przysługuje prawo (...)  »

Udzielenie dotacji celowych na koszty poniesione przed zawarciem umów dotacyjnych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2024 r.
RIO w toku kontroli w urzędzie miasta ustaliła nieprawidłowość polegającą na udzieleniu dotacji niezgodnie z przepisami art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska i (...)  »

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku organów kolegialnych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2024 r.
Proszę o wskazanie, jak wygląda przypisanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku organu kolegialnego jakim jest zarząd powiatu. Czy odpowiedzialność ponoszą wszyscy jego (...)  »

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niedokonaniu zwrotu dotacji przedmiotowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.01.2024 r.
Zajmuję stanowisko dyrektora zakładu komunalnego (zakładu budżetowego). Kontrola RIO wykazała, że nie zwrócono dotacji przedmiotowej do miasta na kwotę ok. 100 tys. zł. Faktycznie tak (...)  »

Czy zaniechanie dochodzenia nieuiszczonych opłat za zajęcie pasa drogowego narusza dyscyplinę finansów publicznych?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2023 r.
W gminie nastąpiła zmiana na stanowisku pracownika odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W wyniku wewnętrznej kontroli okazało się, że nowy pracownik zaniechał (...)  »

Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2023 r. po zmianie przepisów

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2023 r.
Z dniem 11 sierpnia 2023 r. zmieniły się przepisy art. 5l ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych mające wpływ na wysokość kwoty minimalnej stanowiącej o (...)  »

Udzielenie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego bez zachowania zasad konkurencyjności i jawności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
RIO zgłosiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych sprawę rzekomego wadliwego udzielania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zarzucono zastępcy burmistrza, że nie stosowano (...)  »

Unieważnienie nieprawidłowej czynności zamawiającego a dyscyplina finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2023 r.
Komisja przetargowa popełniła błąd podczas oceny oferty wybranej jako najkorzystniejsza. Przeoczyła brak w ofercie, który powinien zostać uzupełniony. Poinformował nas o tym inny wykonawca. Nie (...)  »

Prowadzenie audytu wewnętrznego przez audytora na podstawie umowy cywilnoprawnej zamiast w ramach stosunku pracy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2023 r.
W jednostce samorządu terytorialnego audyt wewnętrzny prowadzony jest przez audytora na podstawie umowy cywilnoprawnej. Okazało się jednak, że audyt powinien prowadzić audytor zatrudniony w jednostce. (...)  »

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora przedszkola

Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2023 r.
RIO skierowała do rzecznika dyscypliny finansów zawiadomienie o naruszeniach przepisów przez dyrektora przedszkola. Chodzi o nieprzekazanie na rachunek budżetu gminy dochodów (2,2 tys. zł), które (...)  »

Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego spowodowane długotrwałą nieobecnością audytora

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2023 r.
Jesteśmy państwową jednostką budżetową zobowiązaną do prowadzenia audytu wewnętrznego, zatrudniającą audytora na podstawie umowy o pracę. Ze względu na problemy zdrowotne i długotrwałą nieobecność audytora, (...)  »

Zasada konkurencyjności a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2023 r.
Czy naruszenie przez jednostkę samorządu terytorialnego zapisów wytycznych w zakresie stosowania zasady konkurencyjności może zostać zakwalifikowane jako naruszające dyscyplinę finansów publicznych związane z wykorzystaniem dofinansowania (...)  »

Korekta finansowa a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2023 r.
Gmina zrealizowała projekt na termomodernizację dofinansowany ze środków EFRR. Urząd marszałkowski stwierdził nieprawidłowość w zamówieniu publicznym i nałożył korektę finansową 5%. Podpisaliśmy ostateczną informację pokontrolną, (...)  »

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z zapłatą odsetek po nieterminowym wykupie obligacji

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.09.2023 r.
Nasza gmina musiała wypłacić bankowi niemal 20 tys. zł odsetek w związku z brakiem terminowego wykupu obligacji komunalnych (ze środków był finansowany planowany deficyt, inwestycje (...)  »

Nieprawidłowa wstępna kontrola zgodności operacji finansowej z planem finansowym urzędu

Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.09.2023 r.
Czy kierownik referatu finansowego urzędu miasta może ponieść odpowiedzialność w trybie dyscypliny finansów publicznych za wadliwą wstępną kontrolę operacji finansowych? Upoważnienie miał udzielone przez skarbnika (...)  »

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu dotacji

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2023 r.
Czy przekazanie przez gminę dotacji w wyniku zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego (...)  »

Niedochodzenie drobnych kwot należności a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.08.2023 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Czasami nie dochodzimy drobnych (groszowych) kwot należności i odpisujemy je w koszty. Czy niedochodzenie takich należności jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Instytucja (...)  »

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rozwój aplikacji mobilnej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.08.2023 r.
Nasz burmistrz zadecydował o przeznaczeniu środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rozwój aplikacji mobilnej dla mieszkańców. RIO to zakwestionowała i (...)  »

Zaciągnięcie kredytu bez uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty tego zobowiązania

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.08.2023 r.
Czy zaciągnięcie przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu bez wcześniejszego uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Przepisy (...)  »

Błędne ustalenie podstawowej kwoty dotacji udzielanych placówkom przedszkolnym prowadzanym przez osoby prawne i fizyczne

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2023 r.
RIO zgłosiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych naruszenie prawa przez burmistrza – udzielanie zaniżonych dotacji dla przedszkoli publicznych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne). Nie (...)  »

Niewłaściwa metoda inwentaryzacji gruntów

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2023 r.
Czy jeżeli w gminie przeprowadzono inwentaryzację gruntów metodą inną niż wskazana w ustawie o rachunkowości dla tego zasobu to będzie to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? (...)  »

Niewystąpienie do RIO z wnioskiem o wydanie opinii odnośnie możliwości zaciągnięcia zobowiązania na zakup ratalny nieruchomości

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.07.2023 r.
Nasza gmina chce zakupić na raty nieruchomość za ok. 2 mln zł. Płatność ma być rozłożona na raty roczne – 6 lub 7 rat. Czy (...)  »

Przedawnienie należności z tytułu czynszów dzierżawnych a dyscyplina finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2023 r.
RIO ustaliła, że w urzędzie miasta doszło do przedawnienia czynszu dzierżawnego, a za odpowiedzialnego w trakcie kontroli uznano burmistrza miasta. Czy z tego tytułu może (...)  »

Wykorzystanie środków ZFŚS na spłatę bieżących zobowiązań jednostki budżetowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.06.2023 r.
Czy w przypadku wykorzystania środków ZFŚS na spłatę bieżących zobowiązań jednostki budżetowej (niezwiązanych z działalnością socjalną) dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Środki zostaną zwrócone (...)  »

Czy naruszenie zapisów regulaminu udzielania zamówień stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2023 r.
Czy udzielenie przez jednostkę samorządu terytorialnego zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł bez stosowania wewnętrznego regulaminu będzie stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czy może (...)  »

Kwota minimalna a naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2023 r.

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2023 r.
Od jakiej kwoty mamy do czynienia z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w 2023 r.? W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia (...)  »

Przekazanie środków finansowych na zakup pojazdu dla inspektoratu nadzoru budowlanego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.05.2023 r.
Powiat zwrócił się do wójta gminy o przekazanie środków na funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego, tzn. na zakup samochodu służbowego. Wójt opracował już projekt uchwały, która (...)  »

Zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy a konieczność posiadania odpowiedniego upoważnienia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2023 r.
Jestem kierownikiem jednego z gminnych przedszkoli. Chciałem rozpisać przetarg na posiłki dla przedszkolaków na kolejne 2 sezony. Termin realizacji umowy będzie więc wykraczał poza 2023 (...)  »

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku wcześniejszej wpłaty składek na PPK

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2023 r.
Czy wpłata składek na konto PPK w terminie wcześniejszym niż ustawowy (tzn. jeszcze w miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane) stanowić będzie naruszenie dyscypliny (...)  »

Odpowiedzialność kierownika jednostki w sytuacji powierzenia pracownikowi obowiązków w zakresie gospodarki finansowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.04.2023 r.
Czy jeżeli jako wójt powierzyłem swojemu zastępcy obowiązki w zakresie gospodarki finansowej gminy, to w przypadku stwierdzenia w tym zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, można (...)  »

Zakup nieruchomości przez gminę bez pokrycia w planie finansowym

Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2023 r.
RIO złożyła zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów przez wójta. Chodzi o zakup nieruchomości na cele związane z obsługą mieszkańców. Legalnie (...)  »

Przyznanie dodatku funkcyjnego bez oparcia w regulaminie wynagrodzenia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2023 r.
RIO skierowało zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych ws. naruszeń w wydatkach budżetu. Chodzi o przyznanie dodatku funkcyjnego inspektorowi ds. budżetowych, który miał zwiększone obowiązki (...)  »

Wdrożenie programu polityki zdrowotnej bez pozytywnej opinii Prezesa AOTMiT a dyscyplina finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2023 r.
Proszę o odpowiedź, czy samo wdrożenie programu polityki zdrowotnej bez opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli (...)  »

Zaciągnięcie zobowiązania leasingowego bez upoważnienia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.03.2023 r.
RIO skierowała po kontroli w zakładzie budżetowym zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o umowy leasingu dwóch pojazdów na 5 lat. (...)  »

Wypłata środków z budżetu gminy bez koniecznego wniosku sołectwa

Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.02.2023 r.
Wójt został oskarżony przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych o niewłaściwe przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Chodzi o to, że zebranie wiejskie uchwaliło wniosek, jednak nie (...)  »

Wcześniejsza publikacja dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego postępowania

Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.02.2023 r.
Jesteśmy małą gminą, która sporadycznie przeprowadza postępowania w trybie unijnym, tj. raz na dwa lata postępowanie na odbiór odpadów. Podczas ostatniego udostępniliśmy specyfikację na stronie (...)  »

Przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z ustawą o rachunkowości

Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2023 r.
Czy przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku inną metodą niż wskazana w ustawie o rachunkowości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Tak. Przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z (...)  »

Uzyskanie informacji z rejestru prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2023 r.
Czy zatrudniając w szkole osobę na stanowisku głównego księgowego dyrektor musi żądać od niej informacji z rejestru prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (...)  »

Nieterminowe rozliczenie przez gminę dotacji otrzymanej na realizację zadania przejętego od powiatu

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2023 r.
Na początku 2022 r. nasza gmina zawarła z powiatem porozumienie w sprawie przejęcia przez gminę utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy. W ramach (...)  »

Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi a zatrudnienie na stanowisku zastępcy skarbnika

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.01.2023 r.
Czy osoba, wobec której orzeczono zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, może być zatrudniona na stanowisku zastępcy skarbnika w jednostce samorządu terytorialnego? Przepisy (...)  »

Nieterminowy zwrot wadium wykonawcy w kontekście dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2022 r.
Kontrola z RIO wykazała w gminie powtarzające się naruszenie przepisów polegające na zwrocie wadium po terminie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Sytuacja wygląda tak, (...)  »

Zapłata odsetek w związku z nieterminową spłatą rat kredytów zaciągniętych przez gminę

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.12.2022 r.
RIO skierowała do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie, że burmistrz mógł naruszyć dyscyplinę finansów publicznych wskutek zapłacenia w 2022 r. niemal 8 tys. odsetek do (...)  »

Naruszenie zasad dotyczących uczciwej konkurencji

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2022 r.
Wójt będzie odpowiadał przed komisją orzekającą w sprawie dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia. Według rzecznika dyscypliny naruszono zasadę uczciwej konkurencji, bo (...)  »

Udostępnianie informacji o ukaraniu za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2022 r.
Jestem pracownikiem samorządowej jednostki budżetowej. Zostałem ukarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą upomnienia. Czy informacja o tym fakcie będzie gdzieś udostępniana? Przepisy art. 153 (...)  »

Nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu gminy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2022 r.
RIO zawiadomiła rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniach prawa obciążając wójta gminy. Chodzi o nieustalenie w okresie od 1 lutego 2022 r. do 15 września (...)  »

Tymczasowe wykorzystanie środków na zadania zlecone na pomoc obywatelom Ukrainy a dyscyplina finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2022 r.
W br. gmina wydatkuje znaczne środki na pomoc obywatelom Ukrainy. Do końca 2022 r. z pewnością zabraknie środków na te cele, ale będą nadwyżki z (...)  »

Czy brak zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego narusza dyscyplinę finansów publicznych?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Kontrola przeprowadzona w urzędzie gminy wykazała naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez brak zamieszczenia na e-zamówieniach ogłoszenia o wykonaniu umowy. Umowa została zawarta z wykonawcą (...)  »

Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w niepełnej wysokości

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2022 r.
Jednostka budżetowa zapłaciła w terminie składki na ubezpieczenia społeczne, ale w niepełnej wysokości. Dwa dni po terminie płatności zauważono błąd i dopłacono brakującą kwotę. Czy (...)  »

Czy opinia Prezesa UZP może mieć decydujące znaczenie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2022 r.
Jednostka budżetowa miasta w ramach realizacji dużego projektu inwestycyjnego udzieliła zamówienia, które ze względu na swoją wartość, podlegało kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Informacja (...)  »

Wydatki na promocję gminy przekraczające na dzień podpisania umowy kwoty określone w planie finansowym

Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.09.2022 r.
Wójt podpisał z firmą transportową umowę o współpracy w zakresie promocji gminy. RIO podważyło jednak tą umowę podając, że na dzień podpisania umowy w podziałce (...)  »

Wypłata dotacji w kwocie wyższej niż wynikająca z uchwały dotacyjnej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2022 r.
RIO wykazała w kontroli nieprawidłowość w wydatkowaniu dotacji na panele fotowoltaiczne. Chodzi o przekazanie dotacji w kwocie wyższej o ok. 10% od progu z uchwały (...)  »

Czy umowa o restrukturyzację kredytu stanowi zaciąganie nowego zobowiązania?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2022 r.
Gmina planuje zawrzeć umowę o restrukturyzację i przejęcie długu w zakresie zaciągniętego wcześniej kredytu. Aby nie narazić wójta na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, potrzebujemy (...)  »

Niewłaściwe wykonanie wstępnej kontroli finansowej przez głównego księgowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.08.2022 r.
Jestem główną księgową w jednostce budżetowej gminy. Kontrola RIO wykazała że w 2021 r. niewłaściwe wykonałam tzw. wstępną kontrolę finansową - w pierwszym przypadku wpłynęło (...)  »

Wypłata świadczeń zasiłkowych z naruszeniem kryteriów dochodowych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.08.2022 r.
RIO zgłosiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych naruszenie przepisów dotyczących udzielania świadczeń na zakup posiłku/wyżywienia przez nasz OPS. Udzielano tej pomocy (z dotacji od wojewody (...)  »

Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi a zajmowanie stanowiska głównego księgowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2022 r.
Czy osoba, wobec której za naruszenie dyscypliny finansów publicznych została wymierzona kara zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, może zajmować stanowisko głównego księgowego (...)  »

Zwrot kosztów przejazdu i noclegów członkom organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2022 r.
Czy członkom komisji orzekającej do spraw dyscypliny finansów publicznych powołanych do pełnienia tej funkcji, niebędących pracownikami, oprócz zwrotu kosztów przejazdu należy się również dieta? Czy (...)  »

Wyplata pracownikowi samorządowemu zawyżonego wynagrodzenia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2022 r.
RIO zgłosiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych naruszenia, które spowodował wójt gminy. Dokonał wypłaty wynagrodzenia zawyżonego wskutek pomyłki (błąd wprowadzania danych liczbowych w programie). Zarzucono (...)  »

Postepowanie odwoławcze w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.07.2022 r.
Jako kierownik jednostki budżetowej zostałem ukarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Czy mogę odwołać się od wyroku komisji orzekającej? Procedura postępowania w sprawach o naruszenie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.