Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Dyscyplina finansów publicznych
pokaż fragmenty artykułów
Naruszenie zasad dotyczących uczciwej konkurencji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2022 r.
Wójt będzie odpowiadał przed komisją orzekającą w sprawie dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia. Według rzecznika dyscypliny naruszono zasadę uczciwej konkurencji, bo (...)  »
Udostępnianie informacji o ukaraniu za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2022 r.
Jestem pracownikiem samorządowej jednostki budżetowej. Zostałem ukarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą upomnienia. Czy informacja o tym fakcie będzie gdzieś udostępniana? Przepisy art. 153 (...)  »
Nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2022 r.
RIO zawiadomiła rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniach prawa obciążając wójta gminy. Chodzi o nieustalenie w okresie od 1 lutego 2022 r. do 15 września (...)  »
Tymczasowe wykorzystanie środków na zadania zlecone na pomoc obywatelom Ukrainy a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2022 r.
W br. gmina wydatkuje znaczne środki na pomoc obywatelom Ukrainy. Do końca 2022 r. z pewnością zabraknie środków na te cele, ale będą nadwyżki z (...)  »
Czy brak zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego narusza dyscyplinę finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Kontrola przeprowadzona w urzędzie gminy wykazała naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez brak zamieszczenia na e-zamówieniach ogłoszenia o wykonaniu umowy. Umowa została zawarta z wykonawcą (...)  »
Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w niepełnej wysokości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2022 r.
Jednostka budżetowa zapłaciła w terminie składki na ubezpieczenia społeczne, ale w niepełnej wysokości. Dwa dni po terminie płatności zauważono błąd i dopłacono brakującą kwotę. Czy (...)  »
Czy opinia Prezesa UZP może mieć decydujące znaczenie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2022 r.
Jednostka budżetowa miasta w ramach realizacji dużego projektu inwestycyjnego udzieliła zamówienia, które ze względu na swoją wartość, podlegało kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Informacja (...)  »
Wydatki na promocję gminy przekraczające na dzień podpisania umowy kwoty określone w planie finansowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.09.2022 r.
Wójt podpisał z firmą transportową umowę o współpracy w zakresie promocji gminy. RIO podważyło jednak tą umowę podając, że na dzień podpisania umowy w podziałce (...)  »
Wypłata dotacji w kwocie wyższej niż wynikająca z uchwały dotacyjnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2022 r.
RIO wykazała w kontroli nieprawidłowość w wydatkowaniu dotacji na panele fotowoltaiczne. Chodzi o przekazanie dotacji w kwocie wyższej o ok. 10% od progu z uchwały (...)  »
Czy umowa o restrukturyzację kredytu stanowi zaciąganie nowego zobowiązania?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2022 r.
Gmina planuje zawrzeć umowę o restrukturyzację i przejęcie długu w zakresie zaciągniętego wcześniej kredytu. Aby nie narazić wójta na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, potrzebujemy (...)  »
Niewłaściwe wykonanie wstępnej kontroli finansowej przez głównego księgowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.08.2022 r.
Jestem główną księgową w jednostce budżetowej gminy. Kontrola RIO wykazała że w 2021 r. niewłaściwe wykonałam tzw. wstępną kontrolę finansową - w pierwszym przypadku wpłynęło (...)  »
Wypłata świadczeń zasiłkowych z naruszeniem kryteriów dochodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.08.2022 r.
RIO zgłosiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych naruszenie przepisów dotyczących udzielania świadczeń na zakup posiłku/wyżywienia przez nasz OPS. Udzielano tej pomocy (z dotacji od wojewody (...)  »
Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi a zajmowanie stanowiska głównego księgowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2022 r.
Czy osoba, wobec której za naruszenie dyscypliny finansów publicznych została wymierzona kara zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, może zajmować stanowisko głównego księgowego (...)  »
Zwrot kosztów przejazdu i noclegów członkom organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2022 r.
Czy członkom komisji orzekającej do spraw dyscypliny finansów publicznych powołanych do pełnienia tej funkcji, niebędących pracownikami, oprócz zwrotu kosztów przejazdu należy się również dieta? Czy (...)  »
Wyplata pracownikowi samorządowemu zawyżonego wynagrodzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2022 r.
RIO zgłosiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych naruszenia, które spowodował wójt gminy. Dokonał wypłaty wynagrodzenia zawyżonego wskutek pomyłki (błąd wprowadzania danych liczbowych w programie). Zarzucono (...)  »
Postepowanie odwoławcze w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.07.2022 r.
Jako kierownik jednostki budżetowej zostałem ukarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Czy mogę odwołać się od wyroku komisji orzekającej? Procedura postępowania w sprawach o naruszenie (...)  »
Niedochodzenie należnych jednostce budżetowej czynszów dzierżawy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2022 r.
RIO skierowała przeciwko mojej osobie (dyrektor szkoły podstawowej) zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w sprawie niedochodzenia należności z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkoły od przedsiębiorcy, (...)  »
Brak zweryfikowania wykonawcy pod kątem przesłanek wykluczenia wynikających z przepisów sankcyjnych w stosunku do Rosji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2022 r.
Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie biuletynowym z pominięciem nowych przesłanek wykluczenia z postępowania wynikających z przepisów wprowadzonych w wyniku agresji Rosji (...)  »
Zmiana uchwały budżetowej po dokonaniu wydatku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2022 r.
RIO zgłosiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych dokonanie wydatku z przekroczeniem planu finansowego. Wójt zaaprobował płatność za oświetlenie uliczne, ale na 1 dzień przed sesją (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2022 r.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, wskutek niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawierania umowy z (...)  »
Niepomniejszenie wynagrodzenia należnego wykonawcy o kary umowne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.05.2022 r.
Wójt jest oskarżony o zaniechanie pomniejszania wynagrodzenia wykonawcy o kary umowne za opóźnione oddanie inwestycji drogowej. Opóźnienie miało miejsce na przełomie 2019/2020 r. wskutek warunków (...)  »
Naruszenie przez kierownika jednostki przepisów w zakresie rejestru umów a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2022 r.
Czy faktycznie zbliżający się obowiązek wprowadzania umów do rejestru Ministra Finansów został nałożony na kierowników jednostek? Czy oznacza to, że mają oni osobiście zamieszczać dane (...)  »
Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań określonego w uchwale w sprawie WPF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2022 r.
Według umowy z 2021 r. gmina zleciła budowę przedszkola. Umowa przewidywała płatności w transzach, w dwóch wysokościach - 750 tys. zł w 2021 r. oraz (...)  »
Konsekwencje niezłożenia w terminie sprawozdań budżetowych do nadrzędnej jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.04.2022 r.
Jakie są konsekwencje niezłożenia w terminie przez jednostkę budżetową sprawozdań budżetowych do nadrzędnej jednostki samorządu terytorialnego? Uchybienie terminowi przekazania sporządzonego sprawozdania budżetowego właściwemu organowi wypełnia (...)  »
Stosowanie Pzp przy wykorzystaniu dofinansowania przez organizację pozarządową a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.04.2022 r.
Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w przypadku gdy organizacja pozarządowa otrzymała dofinansowanie z PFRON, a ostateczną umowę dotyczącą warunków udzielenia dofinansowania (...)  »
Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem przy umowie wieloletniej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.03.2022 r.
Gmina planuje udzielenie dużego zamówienia publicznego, które swoim okresem realizacji obejmie okres 3 lat kalendarzowych. Jakimi zasadami należy się kierować, aby zawierając taką wieloletnią umowę, (...)  »
Podpisanie umowy kredytowej przy braku w uchwale budżetowej odpowiedniej kwoty limitu zobowiązań
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2022 r.
Wójt podpisał umowę o kredyt z bankiem na kwotę 500 tys. zł. Problem w tym, że w dniu podpisywania tej umowy w uchwale budżetowej nie (...)  »
Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone gminie niezgodnie z przeznaczeniem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.03.2022 r.
Pod koniec zeszłego roku nasz wójt pilnie musiał skorzystać ze środków, które były dotacją z urzędu wojewódzkiego na zadania zlecone gminie. Środki te przekazano jednak (...)  »
Zawieranie umów dotacyjnych w przypadku niekompletnych wniosków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.02.2022 r.
W 2021 r. wójt zawarł umowy dotacyjne na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Po kontroli RIO sprawa trafiła do komisji orzekającej w sprawach dyscypliny finansów publicznych. Zarzucono (...)  »
Wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy przed terminem umownym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2022 r.
Regionalna izba obrachunkowa powiadomiła rzecznika dyscypliny finansów o możliwym naruszeniu przez naszego wójta dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o wypłatę wynagrodzenia z umowy dotyczącej odbierania odpadów (...)  »
Naruszenie zasad udzielania dotacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.02.2022 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych skierował do komisji orzekającej wniosek o ukaranie wójta gminy w związku z nieprawidłowościami przy udzieleniu dotacji klubowi sportowemu. Oferta na realizację (...)  »
Nienaliczenie odsetek od należności w świetle dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2022 r.
Czy w przypadku nienaliczenia przez jednostkę budżetową odsetek od należności zawsze dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Przepisy § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (...)  »
Sfinansowanie naprawy chodników przy drodze powiatowej ze środków funduszu sołeckiego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2022 r.
Regionalna izba obrachunkowa złożyła zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych ponieważ ze środków funduszu sołeckiego sfinansowaliśmy naprawę zniszczonych po intensywnych opadach śniegu chodników przy drodze (...)  »
Urlop dla poratowania zdrowia jako przesłanka zawieszenia postępowania lub odroczenia rozprawy w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2022 r.
Czy korzystnie przez nauczyciela (będącego jednocześnie dyrektorem szkoły) z urlopu dla poratowania zdrowia wstrzymuje prowadzenie postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub stanowi podstawę do (...)  »
Jednodniowe opóźnienie w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.12.2021 r.
Zapłata składek na ubezpieczenia społeczne z przekroczeniem ustawowego terminu jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, niezależnie od okresu zwłoki (liczby dni opóźnienia) w zapłacie. Jednak w (...)  »
Naruszenie zasad udzielania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.12.2021 r.
RIO złożyła zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów o naruszeniu prawa przez burmistrza – podpisanie umów z klubami sportowymi z naruszeniem trybu z art. 19a ustawy (...)  »
Zwolnienie lekarskie a odroczenie postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.12.2021 r.
Jako dyrektor samorządowej jednostki budżetowej jestem obwiniony o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Od dwóch tygodni przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy przebywanie na zwolnieniu stanowi podstawę (...)  »
Niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia na stronie BIP zamawiającego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.12.2021 r.
Gmina ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku przedszkola w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji. Specyfikacja wraz z załącznikami (...)  »
Zaciągnięcie zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego planem finansowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2021 r.
We wrześniu 2021 r. podpisano umowę na budowę placu zabaw na 220 tys. zł. W budżecie było wówczas zagwarantowane tylko 150 tys. zł (dział 801, (...)  »
Obrońca w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.11.2021 r.
Czy obrońcą w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych może być tylko adwokat lub radca prawny? Czy obrońcą może być księgowy? Zgodnie z art. 74 (...)  »
Nieprawidłowości w przekazywaniu dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej na rachunek urzędu wojewódzkiego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.11.2021 r.
Kontrola regionalnej izby obrachunkowej wykryła nieprawidłowości w przekazywaniu pobranych dochodów budżetowych związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) na rachunek urzędu wojewódzkiego. Nieprawidłowości (...)  »
Udzielenie dotacji z naruszeniem obowiązującego trybu jej udzielania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2021 r.
Wójt gminy został oskarżony przez rzecznika dyscypliny finansów za naruszenie zasad udzielania dotacji dla klubu sportowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o (...)  »
Maksymalna wysokość kary pieniężnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Dyrektor instytucji kultury otrzymał wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jaka może być maksymalna wysokość kary pieniężnej orzeczonej dla dyrektora? W przypadku przypisania (...)  »
Zawarcie umowy z wykonawcą skutkujące przekroczeniem planu finansowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2021 r.
Czy jako dyrektor szkoły podstawowej mogę podpisać umowę na malowanie pomieszczeń gospodarczych szkoły? Wartość zamówienia to 20 tys. zł a w planie w paragrafie 427 (...)  »
Wypłata pracownikowi jednostki budżetowej zawyżonego wynagrodzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Jestem dyrektorem publicznego przedszkola. Na skutek pomyłki w sporządzonej przez księgową liście płac, zatwierdziłem do wypłaty wynagrodzenie nauczyciela w wysokości 3.500 zł zamiast 350 zł. (...)  »
Przedawnienie karalności w przypadku braku zawarcia umowy w formie pisemnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2021 r.
Wójt gminy otrzymał zawiadomienie o wszczęciu przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczące zaciągnięcia zobowiązania wobec wykonawcy (...)  »
Wójt nie może samodzielnie udzielić dotacji bez uchwały rady gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2021 r.
Czy wójt może rozdysponować zarządzeniem środki budżetowe na pomoc dla mieszkańców w postaci wymiany źródeł ciepła na ekologiczne? Do tej pory nie była podjęta uchwała (...)  »
Kryteria oceny ofert w kontekście ustawy względniejszej dla obwinionego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.09.2021 r.
W wyniku kontroli RIO w gminie stwierdzono naruszenie Prawa zamówień publicznych poprzez ustalenie w postępowaniu na roboty budowlane kryterium ceny 100% przy braku określenia w (...)  »
Zaciągnięcie zobowiązania przed zmianą planu finansowego instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2021 r.
Czy w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zaciągnięcie zobowiązania przez instytucję kultury przed zmianą planu finansowego jest naruszeniem dyscypliny finansów (...)  »
Nieterminowe regulowanie zobowiązań skutkujące zapłatą odsetek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2021 r.
Jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do dokonywania wydatków terminowo, zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami. Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku (...)  »
Przyznanie nagród dla strażaków OSP z budżetu gminy a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2021 r.
Wójt gminy chce przyznać nagrody dla strażaków OSP za wykonywanie obowiązków, w tym pomoc w ratowaniu mienia samorządowego. Czy wójt ma do tego prawo? Gmina (...)  »
Uniewinnienie od zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych a zwrot kosztów obrońcy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2021 r.
Czy w przypadku uniewinnienia mnie od zarzucanego mi naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogę liczyć na zwrot poniesionych przeze mnie kosztów obrońcy (adwokata)? W myśl art. (...)  »
Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki bieżące
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Jesteśmy wojewódzką jednostką budżetową. Na podstawie noty księgowej obciążyliśmy wykonawcę robót budowlanych karą umowną, wyliczoną zgodnie z zawartą umową, z powodu opóźnienia w wykonaniu inwestycji. (...)  »
Wypłata przedawnionej nagrody jubileuszowej a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
W przypadku wypłaty przedawnionej nagrody jubileuszowej nie ma ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nie ma też ryzyka naruszenia reguł wydatkowych wynikających z ustawy o finansach (...)  »
Wykorzystanie uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na inny cel niż przeciwdziałanie alkoholizmowi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
W budżecie gminy jest nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Czy możemy z niej skorzystać, aby wykonać w trybie (...)  »
Zawarcie umowy z terminem płatności przypadającym w następnym roku budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
Jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Chciałem udzielić zamówienia publicznego na remont instalacji elektrycznej w niektórych pomieszczeniach szkoły. Planuję wydać ok. 80 tys. zł, ale z terminem (...)  »
Konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w planie finansowym jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
W przetargu na roboty budowlane cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający podał jako przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Komisja przetargowa wystąpiła z pismem do wójta (...)  »
Obecność obwinionego na rozprawie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2021 r.
Otrzymałam zawiadomienie o rozprawie w sprawie zarzucanego mi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Czy mój udział w rozprawie jest obowiązkowy? Czy orzeczenie w sprawie może zostać (...)  »
Brak złożenia przez radcę prawnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2021 r.
Czy brak złożenia oświadczeń w zakresie prawomocnego skazania i konfliktu interesów przez radcę prawnego świadczącego w urzędzie pomoc prawną przy postępowaniach może skutkować odpowiedzialnością za (...)  »
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2021 r.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) przewiduje możliwość wymierzenia jednej (...)  »
Niedochodzenie należności z tytułu opłat za usunięcie drzew
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Kontrola RIO wykazała, że wójt zaniechał dochodzenia opłat ustalonych decyzją administracyjną za usunięcie drzew, którymi został obciążony lokalny deweloper. Dopiero po pół roku wysłano upomnienie. (...)  »
Czy obwiniony może żądać udostępnienia zapisu dźwiękowego z rozprawy?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2021 r.
Dwóm osobom z naszej jednostki, w tym kierownikowi, postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z przekroczeniem planu finansowego. Obwinione osoby nie mogły być (...)  »
Czy ustalenie zbyt niskiego limitu kar umownych jest zagrożone odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.04.2021 r.
Gmina przygotowuje swój pierwszy przetarg na podstawie nowej ustawy Pzp i ma wątpliwości odnośnie zapisów umowy w zakresie kar. Czy określenie maksymalnego limitu kar w (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowym ustaleniem opłaty za zajęcie pasa drogowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych wszczął postępowanie przeciwko sekretarzowi gminy z powodu nieprawidłowo ustalonej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dokonano nieprawidłowych obliczeń i zaniżono opłatę o (...)  »
Niedochodzenie przez gminę kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2021 r.
Czy można mówić o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli do urzędu gminy wpływały zawiadomienia o nieuprawnionych zajęciach pasa drogowego (bez zezwolenia i bez (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.