Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Dyscyplina finansów publicznych
Obowiązek dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Niepobranie lub niedochodzenie przysługującej jednostce sektora finansów publicznych należności stanowi zasadniczo naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Możliwe jest jednak niedochodzenie wierzytelności bez narażania się na zarzut (...)  »
Zawarcie umowy pożyczki bez kontrasygnaty skarbnika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Kontrasygnata skarbnika warunkuje ważność umowy pożyczki zaciągniętej przez gminę. Kontrasygnata nie jest przy tym oświadczeniem woli, a jedynie oświadczeniem wiedzy, że zaciągnięte zobowiązania mają pokrycie (...)  »
Instytucja kultury a zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w czasie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Przepisy tarczy antykryzysowej nie wyłączają zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19, w stosunku do instytucji kultury (ani w stosunku do (...)  »
Skrócenie terminu składania ofert a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Czy jeżeli skrócenie terminu składnia ofert w przetargu unijnym do 15 dni z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia zostanie uznane przez organ kontrolny za zawinione (...)  »
Nieterminowe rozliczenie dotacji przez beneficjenta spoza sektora finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Nasza gmina udzieliła parafii dotacji na renowację zabytku (kościoła - umowę podpisał proboszcz), która jednak nie została rozliczona w terminie. Sprawozdanie złożono w końcu kwietnia (...)  »
Nowe dowody oraz granice ponownego rozpoznania sprawy przez komisję orzekającą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Na czym polega powtórne rozpoznanie sprawy przez komisję orzekającą? Czy można wtedy wnosić nowe dowody? Z ponownym rozpoznaniem sprawy mamy do czynienia, gdy Główna Komisja (...)  »
Skierowanie zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Czy po zakończeniu w naszej gminie kontroli regionalnej izby obrachunkowej, w której wykazano m.in. naruszenia przepisów prawa pracy i zamówień publicznych, izba mogła skierować zawiadomienie (...)  »
Nieopłacenie składek ZUS przez JST rozpatrywane jako naruszenie dyscypliny finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.05.2020 r.
Skorzystanie przez samorząd ze zwolnienia ze składek ZUS przewidzianego w tarczy antykryzysowej może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tak wynika z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej (...)  »
Tarcza antykryzysowa a kary umowne w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Nasza gmina jest stroną wielu umów zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych. Według informacji wykonawców praktycznie w każdym przypadku roboty będą przedłużone wskutek aktualnej sytuacji (...)  »
Istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z COVID-19 bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
W jaki sposób przeprowadzić istotną zmianę umowy o zamówienie publiczne w związku z pandemią koronawirusa, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych? (...)  »
COVID-19 a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Nie popełnia czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu (...)  »
Wydatkowanie subwencji oświatowej na kolejny rok budżetowy przed jego rozpoczęciem
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.05.2020 r.
Wydatkowanie środków subwencji oświatowej (otrzymanej w grudniu danego roku) przeznaczonej na sfinansowanie wydatków roku następnego przed jego rozpoczęciem jest przekroczeniem upoważnienia do dokonania wydatku. W (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskutek wykonania polecenia przełożonego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Czy można skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli czyn stanowiący naruszenie popełniono w wyniku wykonania ustnego polecenia bezpośredniego przełożonego? Kwestia (...)  »
Wypłata wynagrodzenia przed odbiorem bezusterkowym robót budowlanych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.04.2020 r.
Przeprowadzona w naszej gminie kontrola RIO wykazała naruszenie polegające na wypłaceniu wykonawcy robót budowlanych wynagrodzenia wcześniej niż wynikało to z umowy, mimo niespełnienia warunku bezusterkowego (...)  »
Zmiana zasad rozliczeń z wykonawcą a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Zawarcie aneksu z wykonawcą robót budowlanych w zakresie wprowadzenia płatności częściowych będzie co do zasady stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli możliwość takiej zmiany nie (...)  »
Przedterminowa wypłata nagrody jubileuszowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Wypłacenie pracownikowi urzędu gminy nagrody jubileuszowej przed nabyciem do niej prawa stanowi naruszenie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
Stosowanie znowelizowanych przepisów o ZFŚS w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu otrzymała pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 21 października 2019 r. (nr BDF1.4860.28.2019) zawierające wyjaśnienie dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów (...)  »
Brak popełnienia czynu a brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Jestem pracownikiem starostwa, wydziału inwestycji, członkiem stałej komisji przetargowej. Rzecznik dyscypliny wszczął postępowanie wyjaśniające, a ja jestem obwiniony o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku (...)  »
Obrońca w postępowaniu w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Postawiono mi zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych i skierowano wniosek o ukaranie. Czy w celu obrony przed zarzutami w postępowaniu w sprawie o naruszenie dyscypliny (...)  »
Odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscypliny
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych wydał postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w odpowiedzi na zawiadomienie RIO o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (...)  »
Nienależyta wstępna kontrola zgodności operacji finansowej z planem finansowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
Podczas przeprowadzonej przez RIO kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy stwierdzono ujmowanie wydatków na niewłaściwym koncie z powodu przekroczenia planu wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. (...)  »
Nieterminowe rozliczenie dotacji otrzymanej od innej gminy a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
W 2019 r. od gminy sąsiedniej otrzymaliśmy dotację celową na remont drogi gminnej. Podstawą przekazania dotacji była umowa (art. 220 ustawy o finansach publicznych). Zgodnie (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku braku wpłat na PFRON
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
W myśl art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z zaniechaniem w zakresie udzielania dotacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.02.2020 r.
Nasza gmina udziela wielu dotacji w trybie ustawy o pożytku publicznym. Po kontroli RIO okazało się, że oferty na wykonanie zadań publicznych (np. turystyki, ekologii) (...)  »
Łączne rozpoznanie spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Stosownie do dyspozycji art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 (...)  »
Nieprawidłowości w określeniu kryteriów oceny ofert
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.01.2020 r.
Czy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlega wyłącznie niewłaściwe procentowo określenie kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia, czy również nieprawidłowe ustalenie zasad (...)  »
Wcześniejsze zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powoduje, że ukaranie uważa się za niebyłe. Jak wynika z art. 40 ust. 1-2 ustawy o odpowiedzialności za (...)  »
Finansowanie zajęć prowadzonych w ramach kształcenia specjalnego dzieci w szkołach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Burmistrz miasta ma wątpliwość co do legalności wydatkowania środków budżetu gminy na dzieci objęte tzw. orzeczeniami o kształceniu specjalnym w publicznych szkołach. Czy dyrektorzy tych (...)  »
Skrócenie okresu referencyjnego w żądanym wykazie robót budowlanych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
W przetargu nieograniczonym zażądaliśmy, na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zamiast (...)  »
Wymiar kary przy popełnieniu kilku naruszeń dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
W postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązuje zasada wymierzania jednej kary za wszystkie przypisane naruszenia, jeżeli są spełnione łącznie dwie przesłanki, tzn. (...)  »
Wpływ naruszenia przepisów na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Urząd gminy, w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w trybie krajowym, w zakresie warunków udziału w postępowaniu żądał trzech osób z określonymi uprawnieniami, ale ocenę (...)  »
Nieterminowe odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Samorządowy zakład budżetowy nieterminowo odprowadził do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrane od wypłaconych wynagrodzeń. Czy stanowi to naruszenie dyscypliny finansów (...)  »
Trudności finansowe jednostki nie zwalniają z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Dyrektorowi szpitala postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań, efektem czego była konieczność zapłacenia odsetek. Czy niezwykle trudna i niezawiniona (...)  »
Korygowanie nieprawidłowych warunków udziału w postępowaniu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2019 r.
Ogłosiliśmy przetarg na budowę gminnej oczyszczalni. Aby wyłonić rzetelnego wykonawcę, postawiliśmy szereg warunków dotyczących zarówno doświadczenia firmy, jak i uprawnień posiadanych przez osoby skierowane do (...)  »
Zaniechanie dochodzenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
W październiku w naszej gminie oddano nową inwestycję - ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Problem w tym, że termin był do 31 sierpnia. Umowa przewiduje za okres (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansowej przy przetargach
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 18
Błędy i nieprawidłowości w trakcie udzielania zamówienia publicznego zdarzają się na różnych etapach postępowania. Zarówno na etapie przygotowania zamówienia, jak i później, np. przy zawieraniu (...)  »
Przedawnienie należności z tytułu opłaty targowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.11.2019 r.
W urzędzie stwierdzono przedawnienie należności z tytułu opłaty targowej. Czy dopuszczenie do przedawnienia takich należności stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Dopuszczenie do przedawnienia należności z (...)  »
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Nasza gmina prawdopodobnie będzie miała w 2020 r. dodatkowe wydatki w związku z koniecznością zatrudnienia audytora (budżet gminy ponad 40 mln). Czy wójt może jeszcze (...)  »
Naruszenie uczciwej konkurencji poprzez zbyt szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2019 r.
W ocenie podmiotu kontrolującego zamawiający naruszył art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu w sposób utrudniający uczciwą (...)  »
Odpowiedzialność za wykazanie w sprawozdaniu Rb-Z danych niezgodnych z ewidencją księgową
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Po kontroli RIO przeprowadzonej w naszej gminie skierowano do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny dotyczące niezgodności danych w sprawozdaniu Rb-Z z danymi (...)  »
Czy brak skutku finansowego nieprzekazania sprawozdania wyłącza odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Czy w przypadku postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprzekazaniem w terminie kwartalnego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do (...)  »
Informowanie o naruszeniu dyscypliny przez podmiot lub osoby nieuprawnione do złożenia zawiadomienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Jakie powinniśmy podjąć działania, jeżeli posiadamy wiedzę o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ale zgodnie z prawem nie jesteśmy uprawnieni do złożenia zawiadomienia do rzecznika dyscypliny. (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku nieterminowego opłacania składek ZUS za pracowników
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.09.2019 r.
Jestem głównym księgowym w urzędzie miasta. Wskutek mojego błędu przeciwko burmistrzowi prowadzone jest postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych za nieterminowe opłacanie za pracowników (...)  »
Ustalenie kolejnego terminu rozprawy a zawiadomienie o niej obwinionego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Czy w sytuacji gdy na rozprawie dotyczącej naruszenia dyscypliny finansów publicznych, na której obecny był obwiniony, ustalono kolejny termin rozprawy, obwiniony powinien otrzymać zawiadomienie o (...)  »
Zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez samorządowy zakład budżetowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.09.2019 r.
Czy samorządowy zakład budżetowy może zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, który zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym? Czy zaciągnięcie takiego kredytu będzie naruszeniem (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach uzupełniających
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane z wolnej ręki. Kontrola postawiła zarzut naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w (...)  »
Dwa zawiadomienia do rzecznika dyscypliny w tej samej sprawie złożone przez odrębne podmioty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Stosownie bowiem do art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. (...)  »
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Pracując w jednostce budżetowej często przygotowuję dla kierownika jednostki dokumenty załączane do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Czy (...)  »
Umorzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Niepobranie lub niedochodzenie przysługującej jednostce należności stanowi zasadniczo naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Możliwe jest jednak niedochodzenie wierzytelności bez narażania się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów (...)  »
Wypłata nagrody w terminie wcześniejszym niż wynika to z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Wypłata nagrody jubileuszowej w terminie wcześniejszym niż wynika to z przepisów prawa (w tym przypadku po 19 latach pracy a nie po 20) z zasady (...)  »
Czy wydatki poniżej 30 tys. euro podlegają dyscyplinie finansów publicznych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jesteśmy niedużą gminą i w ciągu roku przeprowadzamy tylko kilka postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, natomiast wiele wydatków, ponieważ są poniżej progu 30 (...)  »
Możliwość umorzenia opłaty 40 euro
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 19
Jako urząd jesteśmy jednostką budżetową. Nasz dłużnik, który nie zapłacił należności w terminie, wystąpił z wnioskiem o umorzenie równowartości 40 euro za koszty dochodzenia należności (...)  »
Wszczęcie postępowania przy braku zabezpieczenia środków na jego realizację
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) nie ma przepisu zakazującego wszczęcia (...)  »
Przekroczenie planu wydatków na skutek zapłaty kosztów sądowych orzeczonych wyrokiem sądu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
Przepisy art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze (...)  »
Odstąpienie od wymierzenia kary lub złagodzenie jej wymiaru
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.06.2019 r.
W związku z tym, że bardzo trudno jest przekonać komisję orzekającą do odstąpienia od ukarania lub zmniejszenia kary ze względu na niekaralność za naruszenie dyscypliny (...)  »
Niedokonanie przez głównego księgowego wstępnej kontroli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2019 r.
Wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki należy do podstawowych obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. (...) Jeśli główny księgowy (...)  »
Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji w terminie w wyniku zdarzenia losowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Jak wynika z art. 26 ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku naruszeń związanych z kontrolą zarządczą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku naruszeń związanych z kontrolą zarządczą? Czy redakcja może podać kilka praktycznych przykładów takiego naruszenia i (...)  »
Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako przesłanka złagodzenia kary
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.05.2019 r.
Czy podczas postępowania przed komisją orzekającą mogę wnosić o odstąpienie od wymierzenia kary ze względu na fakt, że przez cały okres kilkunastoletniej pracy w jednostce (...)  »
Dyscyplina finansów publicznych za zmianę umowy "korzystną dla zamawiającego"
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Rzecznik dyscypliny wniósł o ukaranie wójta gminy za naruszenie dyscypliny finansów zamówieniu. Rzecznik w postępowaniu wyjaśniającym nie uznał argumentów, iż aneks był korzystny dla zamawiającego (...)  »
Usprawiedliwiona nieświadomość naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
Stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 (...)  »
Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2019 r.
Decyzja kierownika jednostki budżetowej o przeznaczeniu uzyskiwanych przez tę jednostkę dochodów na jakikolwiek inny cel niż odprowadzenie tych środków na rachunek budżetu (państwa lub jednostki (...)  »
Odpowiedzialność w przypadku powierzenia zastrzeżonych dla kierowników czynności osobom trzecim
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.05.2019 r.
Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli kierownik jednostki powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności w przetargu osobom trzecim? Zasadą wskazaną w art. (...)  »
Czy przyznanie świadczeń niezgodnie z regulaminem ZFŚS może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
Komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w wielu orzeczeniach konsekwentnie przyjmowały, iż przyznanie świadczenia socjalnego w sposób niezgodny z obowiązującym w jednostce (...)  »
Skarga do sądu administracyjnego nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
W wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w jednostce samorządu terytorialnego stwierdzono obowiązek zwrotu części dotacji oraz skierowano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik po (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.