Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Dyscyplina finansów publicznych
Wcześniejsze zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powoduje, że ukaranie uważa się za niebyłe. Jak wynika z art. 40 ust. 1-2 ustawy o odpowiedzialności za (...)  »
Finansowanie zajęć prowadzonych w ramach kształcenia specjalnego dzieci w szkołach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Burmistrz miasta ma wątpliwość co do legalności wydatkowania środków budżetu gminy na dzieci objęte tzw. orzeczeniami o kształceniu specjalnym w publicznych szkołach. Czy dyrektorzy tych (...)  »
Skrócenie okresu referencyjnego w żądanym wykazie robót budowlanych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
W przetargu nieograniczonym zażądaliśmy, na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zamiast (...)  »
Wymiar kary przy popełnieniu kilku naruszeń dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
W postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązuje zasada wymierzania jednej kary za wszystkie przypisane naruszenia, jeżeli są spełnione łącznie dwie przesłanki, tzn. (...)  »
Wpływ naruszenia przepisów na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Urząd gminy, w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w trybie krajowym, w zakresie warunków udziału w postępowaniu żądał trzech osób z określonymi uprawnieniami, ale ocenę (...)  »
Nieterminowe odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Samorządowy zakład budżetowy nieterminowo odprowadził do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrane od wypłaconych wynagrodzeń. Czy stanowi to naruszenie dyscypliny finansów (...)  »
Trudności finansowe jednostki nie zwalniają z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Dyrektorowi szpitala postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań, efektem czego była konieczność zapłacenia odsetek. Czy niezwykle trudna i niezawiniona (...)  »
Korygowanie nieprawidłowych warunków udziału w postępowaniu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2019 r.
Ogłosiliśmy przetarg na budowę gminnej oczyszczalni. Aby wyłonić rzetelnego wykonawcę, postawiliśmy szereg warunków dotyczących zarówno doświadczenia firmy, jak i uprawnień posiadanych przez osoby skierowane do (...)  »
Zaniechanie dochodzenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
W październiku w naszej gminie oddano nową inwestycję - ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Problem w tym, że termin był do 31 sierpnia. Umowa przewiduje za okres (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansowej przy przetargach
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 18
Błędy i nieprawidłowości w trakcie udzielania zamówienia publicznego zdarzają się na różnych etapach postępowania. Zarówno na etapie przygotowania zamówienia, jak i później, np. przy zawieraniu (...)  »
Przedawnienie należności z tytułu opłaty targowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.11.2019 r.
W urzędzie stwierdzono przedawnienie należności z tytułu opłaty targowej. Czy dopuszczenie do przedawnienia takich należności stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Dopuszczenie do przedawnienia należności z (...)  »
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Nasza gmina prawdopodobnie będzie miała w 2020 r. dodatkowe wydatki w związku z koniecznością zatrudnienia audytora (budżet gminy ponad 40 mln). Czy wójt może jeszcze (...)  »
Naruszenie uczciwej konkurencji poprzez zbyt szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2019 r.
W ocenie podmiotu kontrolującego zamawiający naruszył art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu w sposób utrudniający uczciwą (...)  »
Odpowiedzialność za wykazanie w sprawozdaniu Rb-Z danych niezgodnych z ewidencją księgową
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Po kontroli RIO przeprowadzonej w naszej gminie skierowano do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny dotyczące niezgodności danych w sprawozdaniu Rb-Z z danymi (...)  »
Czy brak skutku finansowego nieprzekazania sprawozdania wyłącza odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Czy w przypadku postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprzekazaniem w terminie kwartalnego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do (...)  »
Informowanie o naruszeniu dyscypliny przez podmiot lub osoby nieuprawnione do złożenia zawiadomienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Jakie powinniśmy podjąć działania, jeżeli posiadamy wiedzę o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ale zgodnie z prawem nie jesteśmy uprawnieni do złożenia zawiadomienia do rzecznika dyscypliny. (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku nieterminowego opłacania składek ZUS za pracowników
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.09.2019 r.
Jestem głównym księgowym w urzędzie miasta. Wskutek mojego błędu przeciwko burmistrzowi prowadzone jest postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych za nieterminowe opłacanie za pracowników (...)  »
Ustalenie kolejnego terminu rozprawy a zawiadomienie o niej obwinionego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Czy w sytuacji gdy na rozprawie dotyczącej naruszenia dyscypliny finansów publicznych, na której obecny był obwiniony, ustalono kolejny termin rozprawy, obwiniony powinien otrzymać zawiadomienie o (...)  »
Zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez samorządowy zakład budżetowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.09.2019 r.
Czy samorządowy zakład budżetowy może zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, który zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym? Czy zaciągnięcie takiego kredytu będzie naruszeniem (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach uzupełniających
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane z wolnej ręki. Kontrola postawiła zarzut naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w (...)  »
Dwa zawiadomienia do rzecznika dyscypliny w tej samej sprawie złożone przez odrębne podmioty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Stosownie bowiem do art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. (...)  »
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Pracując w jednostce budżetowej często przygotowuję dla kierownika jednostki dokumenty załączane do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Czy (...)  »
Umorzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Niepobranie lub niedochodzenie przysługującej jednostce należności stanowi zasadniczo naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Możliwe jest jednak niedochodzenie wierzytelności bez narażania się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów (...)  »
Wypłata nagrody w terminie wcześniejszym niż wynika to z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Wypłata nagrody jubileuszowej w terminie wcześniejszym niż wynika to z przepisów prawa (w tym przypadku po 19 latach pracy a nie po 20) z zasady (...)  »
Czy wydatki poniżej 30 tys. euro podlegają dyscyplinie finansów publicznych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jesteśmy niedużą gminą i w ciągu roku przeprowadzamy tylko kilka postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, natomiast wiele wydatków, ponieważ są poniżej progu 30 (...)  »
Możliwość umorzenia opłaty 40 euro
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 19
Jako urząd jesteśmy jednostką budżetową. Nasz dłużnik, który nie zapłacił należności w terminie, wystąpił z wnioskiem o umorzenie równowartości 40 euro za koszty dochodzenia należności (...)  »
Wszczęcie postępowania przy braku zabezpieczenia środków na jego realizację
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) nie ma przepisu zakazującego wszczęcia (...)  »
Przekroczenie planu wydatków na skutek zapłaty kosztów sądowych orzeczonych wyrokiem sądu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
Przepisy art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze (...)  »
Odstąpienie od wymierzenia kary lub złagodzenie jej wymiaru
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.06.2019 r.
W związku z tym, że bardzo trudno jest przekonać komisję orzekającą do odstąpienia od ukarania lub zmniejszenia kary ze względu na niekaralność za naruszenie dyscypliny (...)  »
Niedokonanie przez głównego księgowego wstępnej kontroli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2019 r.
Wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki należy do podstawowych obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. (...) Jeśli główny księgowy (...)  »
Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji w terminie w wyniku zdarzenia losowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Jak wynika z art. 26 ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku naruszeń związanych z kontrolą zarządczą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku naruszeń związanych z kontrolą zarządczą? Czy redakcja może podać kilka praktycznych przykładów takiego naruszenia i (...)  »
Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako przesłanka złagodzenia kary
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.05.2019 r.
Czy podczas postępowania przed komisją orzekającą mogę wnosić o odstąpienie od wymierzenia kary ze względu na fakt, że przez cały okres kilkunastoletniej pracy w jednostce (...)  »
Dyscyplina finansów publicznych za zmianę umowy "korzystną dla zamawiającego"
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Rzecznik dyscypliny wniósł o ukaranie wójta gminy za naruszenie dyscypliny finansów zamówieniu. Rzecznik w postępowaniu wyjaśniającym nie uznał argumentów, iż aneks był korzystny dla zamawiającego (...)  »
Usprawiedliwiona nieświadomość naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
Stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 (...)  »
Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2019 r.
Decyzja kierownika jednostki budżetowej o przeznaczeniu uzyskiwanych przez tę jednostkę dochodów na jakikolwiek inny cel niż odprowadzenie tych środków na rachunek budżetu (państwa lub jednostki (...)  »
Odpowiedzialność w przypadku powierzenia zastrzeżonych dla kierowników czynności osobom trzecim
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.05.2019 r.
Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli kierownik jednostki powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności w przetargu osobom trzecim? Zasadą wskazaną w art. (...)  »
Czy przyznanie świadczeń niezgodnie z regulaminem ZFŚS może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
Komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w wielu orzeczeniach konsekwentnie przyjmowały, iż przyznanie świadczenia socjalnego w sposób niezgodny z obowiązującym w jednostce (...)  »
Skarga do sądu administracyjnego nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
W wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w jednostce samorządu terytorialnego stwierdzono obowiązek zwrotu części dotacji oraz skierowano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik po (...)  »
Dokonanie wydatku bez zatwierdzonego planu finansowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Fundamentalną zasadą gospodarowania środkami publicznymi jest dokonywanie wydatków na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego lub w planie (...)  »
Prawo do obrony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Prawo do obrony jest fundamentalnym uprawnieniem osoby oskarżonej o naruszenie prawa i stanowi również jedną z zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (...)  »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu udzielenia zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.03.2019 r.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego - (...)  »
Rejestr orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Gdzie ujawniane są informacje o osobach ukaranych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy można je uzyskać przez jakąś stronę internetową? Czy każdy może sprawdzić, czy (...)  »
Wykonywanie planu finansowego niezaopiniowanego przez radę społeczną
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Podstawą gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jest plan finansowy ustalany przez kierownika. Decyzja kierownika SP ZOZ w sprawie ustalenia planu finansowego (...)  »
Udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Jako państwowa jednostka budżetowa zobowiązani jesteśmy stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy udzielenie zamówienia na usługi bez przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego (pomimo takiego (...)  »
Kto ponosi odpowiedzialność za niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Regionalna Komisja Orzekająca uznała wójta winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych za niezgodne z Prawem zamówień publicznych opisanie warunków udziału w przetargu. Czyn popełniła pracownica, do (...)  »
Kierownik jednostki nie ma możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu kontroli zarządczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Od niedawna pełnię funkcję kierownika jednostki sektora finansów publicznych. Znaczną część obowiązków przekazałem swoim zastępcom, jako osobom posiadającym merytoryczną wiedzę i doświadczenie w zarządzanych obszarach. (...)  »
Zaciąganie zobowiązań płatnych w roku następnym a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Jednostka budżetowa zaciąga zobowiązania na zakup żywności (paragraf 422). Pod koniec grudnia 2018 r. okazało się, że trzeba złożyć dodatkowe zamówienie. Faktura wystawiona 31 grudnia (...)  »
Przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Jak w praktyce przebiega postępowanie wobec obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Cała procedura postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynika z ustawy (...)  »
Niedochodzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych gdy celem było ograniczenie skutków zdarzenia losowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Po potężnej wichurze na terenie gminy zostało połamanych wiele drzew, które z kolei poczyniły znaczące szkody w mieniu. Ponieważ prognozy na nadchodzące dni ponownie przewidywały (...)  »
Powierzenie obowiązków pracownikowi a odpowiedzialność kierownika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Jak skutecznie powierzyć obowiązki pracownikowi i czy każde powierzenie obowiązków pracownikowi chroni kierownika jednostki przed odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Przepisy art. 4 ust. (...)  »
Właściwe postawienie zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
W wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stwierdzono, że beneficjent środków unijnych, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarł umowę zlecenia, która posiada (...)  »
Odpowiedzialność skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z przekroczeniem planu finansowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2018 r.
Czy w sytuacji gdy skarbnikowi postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych z powodu zatwierdzenia płatności faktury, czym przekroczono obowiązujący na dzień dokonania zapłaty plan finansowy, (...)  »
Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej lub planie finansowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.11.2018 r.
Zarządzanie gospodarką finansową w jednostkach sektora finansów publicznych należy do obowiązków kierownika jednostki. W ramach tego zarządzania kierownik dokonuje wydatków w granicach określonych w upoważnieniu (...)  »
Złożenie oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.11.2018 r.
Czy zastępca dyrektora jednostki, który wyłącznie podpisał umowę o zamówienie publiczne z wykonawcą wybranym w przetargu powinien podpisać oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności powodujących (...)  »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.11.2018 r.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w SP ZOZ spoczywa na kierowniku/dyrektorze SP ZOZ, a także na pracownikach, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki (...)  »
Niezawiadomienie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2018 r.
Udzieliliśmy dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na roboty budowlane w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. O (...)  »
Niedochodzenie kar umownych w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2018 r.
Jako kierownik jednostki samorządowej, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarłem umowę z wykonawcą robót budowlanych. W sytuacji niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia (...)  »
Nieprawidłowe wykorzystanie środków ZFŚS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.10.2018 r.
Czy w przypadku przeznaczenia przez urząd gminy środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na inne cele niż te wynikające z ustawy o ZFŚS dochodzi do (...)  »
Spółka komunalna a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.10.2018 r.
Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% udziałem gminy. Czy prezes zarządu w związku z wykonywanymi czynnościami może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (...)  »
Postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu przedawnienia karalności w toku postępowania odwoławczego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.10.2018 r.
Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych zostało skierowane do rzecznika niedługo przed upływem 3-letniego okresu od momentu dokonania wydatku z przekroczeniem upoważnienia, którego to (...)  »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.10.2018 r.
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego dotyczy każdej jednostki sektora finansów publicznych, także jednostek samorządu terytorialnego, jeśli kwota zaplanowanych dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów przekracza (...)  »
Pokrycie amortyzacji ze środków dotacji a zarzut wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2018 r.
Ponad rok temu zakończyliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach umowy uwzględniliśmy i rozliczyliśmy koszty amortyzacji sprzętu. Projekt został rozliczony bez istotnych zastrzeżeń (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na nieterminowym przekazywaniu dochodów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2018 r.
Czy w każdym przypadku nieprzekazania w terminie dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego ponoszona jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? W świetle (...)  »
Nakładanie kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.09.2018 r.
Jesteśmy tuż przed kontrolą kompleksowej gospodarki finansowej w naszej jednostce budżetowej. Czy w przypadku wskazania w protokole pokontrolnym przypadków noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.