Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Dyscyplina finansów publicznych
Odpowiedzialność skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z przekroczeniem planu finansowego
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w sytuacji gdy skarbnikowi postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych z powodu zatwierdzenia płatności faktury, czym przekroczono obowiązujący na dzień dokonania zapłaty plan finansowy, (...)  »
Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej lub planie finansowym
Źródło: 27.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Zarządzanie gospodarką finansową w jednostkach sektora finansów publicznych należy do obowiązków kierownika jednostki. W ramach tego zarządzania kierownik dokonuje wydatków w granicach określonych w upoważnieniu (...)  »
Złożenie oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy zastępca dyrektora jednostki, który wyłącznie podpisał umowę o zamówienie publiczne z wykonawcą wybranym w przetargu powinien podpisać oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności powodujących (...)  »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w SP ZOZ
Źródło: 14.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w SP ZOZ spoczywa na kierowniku/dyrektorze SP ZOZ, a także na pracownikach, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki (...)  »
Niezawiadomienie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Udzieliliśmy dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na roboty budowlane w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. O (...)  »
Niedochodzenie kar umownych w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jako kierownik jednostki samorządowej, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarłem umowę z wykonawcą robót budowlanych. W sytuacji niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia (...)  »
Nieprawidłowe wykorzystanie środków ZFŚS
Źródło: 26.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w przypadku przeznaczenia przez urząd gminy środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na inne cele niż te wynikające z ustawy o ZFŚS dochodzi do (...)  »
Spółka komunalna a dyscyplina finansów publicznych
Źródło: 25.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% udziałem gminy. Czy prezes zarządu w związku z wykonywanymi czynnościami może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (...)  »
Postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu przedawnienia karalności w toku postępowania odwoławczego
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych zostało skierowane do rzecznika niedługo przed upływem 3-letniego okresu od momentu dokonania wydatku z przekroczeniem upoważnienia, którego to (...)  »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego
Źródło: 12.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego dotyczy każdej jednostki sektora finansów publicznych, także jednostek samorządu terytorialnego, jeśli kwota zaplanowanych dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów przekracza (...)  »
Pokrycie amortyzacji ze środków dotacji a zarzut wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
Źródło: 04.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Ponad rok temu zakończyliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach umowy uwzględniliśmy i rozliczyliśmy koszty amortyzacji sprzętu. Projekt został rozliczony bez istotnych zastrzeżeń (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na nieterminowym przekazywaniu dochodów
Źródło: 24.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w każdym przypadku nieprzekazania w terminie dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego ponoszona jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? W świetle (...)  »
Nakładanie kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 20.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy tuż przed kontrolą kompleksowej gospodarki finansowej w naszej jednostce budżetowej. Czy w przypadku wskazania w protokole pokontrolnym przypadków noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych (...)  »
Zmiana zarzutu przedstawionego w zawiadomieniu skierowanym do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 10.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jako instytucja zarządzająca programem operacyjnym, po przeprowadzeniu kontroli projektu dofinansowanego ze środków unijnych, skierowaliśmy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia dyscypliny (...)  »
Wybór wersji czasowej ustawy korzystniejszej dla sprawcy podczas orzekania o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 03.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy są zasady albo wytyczne dotyczące wyboru wersji czasowej ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która jest względniejsza dla obwinionego? Treść pytania powiązana (...)  »
Czy zapłata odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018
Jesteśmy samorządową jednostką oświatową. Po kontroli przeprowadzonej przez ZUS dokonaliśmy korekt dokumentów rozliczeniowych i zostały nam naliczone odsetki. Czy jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych? (...)  »
Sumowanie kwot naruszeń następuje w ramach zarzutów z jednego przepisu ustawy
Źródło: 09.08.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Postawiono mi kilka zarzutów z zakresu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wiem, że dopiero przekroczenie pewnej minimalnej kwoty może spowodować, że zostanie uznana odpowiedzialność za takie (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku nieuprawnionego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Źródło: 03.08.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jak należy interpretować przesłanki unieważnienia postępowania, aby nie dochodziło do naruszeń dyscypliny finansów publicznych? Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia (...)  »
Kontrola instytucji zarządzającej a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 19.07.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych. Przeprowadziliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowane ze środków unijnych. Kontrola instytucji zarządzającej wykazała naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez (...)  »
Udzielanie dotacji na zadania zlecone organizacjom pozarządowym a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 03.07.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania zlecone organizacjom pozarządowym? »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i realizowania wydatków publicznych
Źródło: 06.06.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w zakresie planowania i realizowania wydatków publicznych można podlegać odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Prowadzenie gospodarki finansowej w jednostce budżetowej związane jest z (...)  »
Odpowiedzialność firmy doradczej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Źródło: 23.05.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jestem wójtem gminy. Dostałem zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu na termomodernizację budynku szkoły ze wskazaniem materiałów o oznaczonych cechach (...)  »
Ocena stopnia szkodliwości czynu a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 10.05.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jaki wpływ ma ocena stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych na ponoszoną odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. (...)  »
Przedawnienie karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 12.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Kiedy następuje przedawnienie karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych, uwalniające sprawcę od odpowiedzialności? Przedawnienie karalności uwalniające sprawcę od odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych następuje (...)  »
Zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 04.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie (...)  »
Ustalenie winy przy naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 19.03.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych postawił mi, jako kierownikowi jednostki, zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z zaciągnięciem zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z (...)  »
Nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 27.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych prowadzi sprawę przeciwko zastępcy wójta z wniosku RIO. Sprawa dotyczy niezgodności danych kwotowych w sprawozdaniu rocznym Rb-28S (wykonanie planu wydatków budżetu) (...)  »
Gmina nie może ponosić ryzyka wydatków niespełniających kryteriów celowości i oszczędności
Źródło: 26.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jestem skarbnikiem małej gminy. Nasz wójt zamierza zawrzeć dodatkową umowę na usługi medyczne dla pracowników urzędu, niezależnie od umowy na usługi medyczne wynikające z Kodeksu (...)  »
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego dokonana po terminie
Źródło: 09.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonana przez samorządowy zakład budżetowy po terminie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Czy takim naruszeniem (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych na skutek wykonania polecenia przełożonego
Źródło: 29.01.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sytuacji, gdy do jej naruszenia doszło na skutek wykonania przez pracownika jednostki budżetowej (szkoły) polecenia wydanego (...)  »
Odpowiedzialność kierownika zamawiającego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
Źródło: 26.01.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy kierownik jednostki odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli do przeprowadzenia tego postępowania powołał komisję przetargową? Postępowanie (...)  »
Czy zakład budżetowy może zawrzeć umowę z dostawcą usług informatycznych na okres dłuższy niż rok?
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015, strona 44
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Pod koniec 2014 r., w momencie gdy posiadaliśmy tylko plan finansowy na 2015 r., a w nim kwotę (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.