Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 1 grudnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.376 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31
Dyscyplina finansów publicznych
Skrócenie minimalnego terminu składania ofert a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2020 r.
Czy wyznaczenie przez jednostkę gminną zobowiązaną do stosowania Prawa zamówień publicznych krótszego niż wynikający z przepisów terminu składnia ofert (35 dni zamiast 40) w przetargu (...)  »
Ogłoszenie o zamówieniu w publikatorze krajowym zamiast unijnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2020 r.
Urząd gminy w prowadzonym przetargu nieograniczonym, w wyniku błędu przy oszacowaniu wartości zamówienia, zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamiast w publikatorze unijnym. (...)  »
Zwolnienie jednostki budżetowej z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Czy jednostka budżetowa może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych? Po złożeniu wniosku do ZUS przyznano nam takie zwolnienie, ale czy jako jednostka samorządowa (...)  »
Wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za zabezpieczanie zawodów i imprez kulturalnych jako wydatkowanie środków na nieuprawnione cele
Jestem wójtem gminy. Podczas kontroli RIO zarzucono mi niewłaściwe wydatkowanie środków na ekwiwalenty dla członków ochotniczej straży pożarnej. Zatwierdziłem bowiem do wypłaty ekwiwalenty za udział (...)  »
Znajomość kierownika i przedstawiciela wykonawcy na gruncie prywatnym a niewyłączenie się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Kierownik jednostki sektora finansów publicznych wykonywał czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożył oświadczenie o braku okoliczności skutkujących koniecznością wyłączenia się, pomimo znajomości (...)  »
Zaciągnięcie zobowiązania przez JST bez opinii RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Jeżeli jednostka była zobowiązana do uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania, to zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym (...)  »
Niedochodzenie należności od dłużników alimentacyjnych a odpowiedzialność dyrektora i pracownika OPS za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2020 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych skierował wniosek o ukaranie dyrektora i pracownika ośrodka pomocy społecznej. Chodzi o zaniechania dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych (w tym brak (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów poprzez zmianę SIWZ bez zmiany ogłoszenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Podczas kontroli gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy stwierdzono naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp poprzez brak zamieszczenia zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, pomimo że (...)  »
Wzorzec należytej staranności kierownika jednostki a odpowiedzialność za błędy popełniane przez podległych pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jestem kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, posiadam szeroką wiedzę umożliwiającą prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków, starannie dobieram pracowników. Podczas ostatniej kontroli RIO stwierdzono jednak uchybienia (...)  »
Udzielenie zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy prowadzone wcześniej postępowanie zostało unieważnione
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Czy udzielenie zamówienia na odbiór odpadów od mieszkańców gminy z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych w sytuacji, (...)  »
Oddalenie wniosku dowodowego przez komisję orzekającą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Obwinionemu w postępowaniu prowadzonym w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przysługuje prawo do przedstawiania dowodów na swoją obronę oraz składania wniosków dowodowych, co wynika wprost (...)  »
Opinia biegłego w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
W postępowaniu w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych możemy mieć do czynienia z różnego rodzaju opiniami, w tym opiniami biegłych, choć w samej ustawie (...)  »
Pośredni i bezpośredni zakaz pogarszania sytuacji obwinionego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Czy to prawda, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy przez komisję orzekającą nie może w stosunku do obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zapaść bardziej restrykcyjne (...)  »
Obowiązek dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Niepobranie lub niedochodzenie przysługującej jednostce sektora finansów publicznych należności stanowi zasadniczo naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Możliwe jest jednak niedochodzenie wierzytelności bez narażania się na zarzut (...)  »
Zawarcie umowy pożyczki bez kontrasygnaty skarbnika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Kontrasygnata skarbnika warunkuje ważność umowy pożyczki zaciągniętej przez gminę. Kontrasygnata nie jest przy tym oświadczeniem woli, a jedynie oświadczeniem wiedzy, że zaciągnięte zobowiązania mają pokrycie (...)  »
Instytucja kultury a zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w czasie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Przepisy tarczy antykryzysowej nie wyłączają zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19, w stosunku do instytucji kultury (ani w stosunku do (...)  »
Skrócenie terminu składania ofert a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Czy jeżeli skrócenie terminu składnia ofert w przetargu unijnym do 15 dni z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia zostanie uznane przez organ kontrolny za zawinione (...)  »
Nieterminowe rozliczenie dotacji przez beneficjenta spoza sektora finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Nasza gmina udzieliła parafii dotacji na renowację zabytku (kościoła - umowę podpisał proboszcz), która jednak nie została rozliczona w terminie. Sprawozdanie złożono w końcu kwietnia (...)  »
Nowe dowody oraz granice ponownego rozpoznania sprawy przez komisję orzekającą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Na czym polega powtórne rozpoznanie sprawy przez komisję orzekającą? Czy można wtedy wnosić nowe dowody? Z ponownym rozpoznaniem sprawy mamy do czynienia, gdy Główna Komisja (...)  »
Skierowanie zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Czy po zakończeniu w naszej gminie kontroli regionalnej izby obrachunkowej, w której wykazano m.in. naruszenia przepisów prawa pracy i zamówień publicznych, izba mogła skierować zawiadomienie (...)  »
Nieopłacenie składek ZUS przez JST rozpatrywane jako naruszenie dyscypliny finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.05.2020 r.
Skorzystanie przez samorząd ze zwolnienia ze składek ZUS przewidzianego w tarczy antykryzysowej może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tak wynika z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej (...)  »
Tarcza antykryzysowa a kary umowne w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Nasza gmina jest stroną wielu umów zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych. Według informacji wykonawców praktycznie w każdym przypadku roboty będą przedłużone wskutek aktualnej sytuacji (...)  »
Istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z COVID-19 bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
W jaki sposób przeprowadzić istotną zmianę umowy o zamówienie publiczne w związku z pandemią koronawirusa, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych? (...)  »
COVID-19 a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Nie popełnia czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu (...)  »
Wydatkowanie subwencji oświatowej na kolejny rok budżetowy przed jego rozpoczęciem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Wydatkowanie środków subwencji oświatowej (otrzymanej w grudniu danego roku) przeznaczonej na sfinansowanie wydatków roku następnego przed jego rozpoczęciem jest przekroczeniem upoważnienia do dokonania wydatku. W (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskutek wykonania polecenia przełożonego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Czy można skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli czyn stanowiący naruszenie popełniono w wyniku wykonania ustnego polecenia bezpośredniego przełożonego? Kwestia (...)  »
Wypłata wynagrodzenia przed odbiorem bezusterkowym robót budowlanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2020 r.
Przeprowadzona w naszej gminie kontrola RIO wykazała naruszenie polegające na wypłaceniu wykonawcy robót budowlanych wynagrodzenia wcześniej niż wynikało to z umowy, mimo niespełnienia warunku bezusterkowego (...)  »
Zmiana zasad rozliczeń z wykonawcą a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2020 r.
Zawarcie aneksu z wykonawcą robót budowlanych w zakresie wprowadzenia płatności częściowych będzie co do zasady stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli możliwość takiej zmiany nie (...)  »
Przedterminowa wypłata nagrody jubileuszowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
Wypłacenie pracownikowi urzędu gminy nagrody jubileuszowej przed nabyciem do niej prawa stanowi naruszenie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
Stosowanie znowelizowanych przepisów o ZFŚS w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu otrzymała pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 21 października 2019 r. (nr BDF1.4860.28.2019) zawierające wyjaśnienie dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów (...)  »
Brak popełnienia czynu a brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2020 r.
Jestem pracownikiem starostwa, wydziału inwestycji, członkiem stałej komisji przetargowej. Rzecznik dyscypliny wszczął postępowanie wyjaśniające, a ja jestem obwiniony o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku (...)  »
Obrońca w postępowaniu w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.03.2020 r.
Postawiono mi zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych i skierowano wniosek o ukaranie. Czy w celu obrony przed zarzutami w postępowaniu w sprawie o naruszenie dyscypliny (...)  »
Odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscypliny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2020 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych wydał postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w odpowiedzi na zawiadomienie RIO o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (...)  »
Nienależyta wstępna kontrola zgodności operacji finansowej z planem finansowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.02.2020 r.
Podczas przeprowadzonej przez RIO kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy stwierdzono ujmowanie wydatków na niewłaściwym koncie z powodu przekroczenia planu wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. (...)  »
Nieterminowe rozliczenie dotacji otrzymanej od innej gminy a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2020 r.
W 2019 r. od gminy sąsiedniej otrzymaliśmy dotację celową na remont drogi gminnej. Podstawą przekazania dotacji była umowa (art. 220 ustawy o finansach publicznych). Zgodnie (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku braku wpłat na PFRON
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2020 r.
W myśl art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z zaniechaniem w zakresie udzielania dotacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.02.2020 r.
Nasza gmina udziela wielu dotacji w trybie ustawy o pożytku publicznym. Po kontroli RIO okazało się, że oferty na wykonanie zadań publicznych (np. turystyki, ekologii) (...)  »
Łączne rozpoznanie spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.02.2020 r.
Stosownie do dyspozycji art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 (...)  »
Nieprawidłowości w określeniu kryteriów oceny ofert
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.01.2020 r.
Czy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlega wyłącznie niewłaściwe procentowo określenie kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia, czy również nieprawidłowe ustalenie zasad (...)  »
Wcześniejsze zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2020 r.
Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powoduje, że ukaranie uważa się za niebyłe. Jak wynika z art. 40 ust. 1-2 ustawy o odpowiedzialności za (...)  »
Finansowanie zajęć prowadzonych w ramach kształcenia specjalnego dzieci w szkołach publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.01.2020 r.
Burmistrz miasta ma wątpliwość co do legalności wydatkowania środków budżetu gminy na dzieci objęte tzw. orzeczeniami o kształceniu specjalnym w publicznych szkołach. Czy dyrektorzy tych (...)  »
Skrócenie okresu referencyjnego w żądanym wykazie robót budowlanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.01.2020 r.
W przetargu nieograniczonym zażądaliśmy, na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zamiast (...)  »
Wymiar kary przy popełnieniu kilku naruszeń dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.12.2019 r.
W postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązuje zasada wymierzania jednej kary za wszystkie przypisane naruszenia, jeżeli są spełnione łącznie dwie przesłanki, tzn. (...)  »
Wpływ naruszenia przepisów na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2019 r.
Urząd gminy, w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w trybie krajowym, w zakresie warunków udziału w postępowaniu żądał trzech osób z określonymi uprawnieniami, ale ocenę (...)  »
Nieterminowe odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2019 r.
Samorządowy zakład budżetowy nieterminowo odprowadził do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrane od wypłaconych wynagrodzeń. Czy stanowi to naruszenie dyscypliny finansów (...)  »
Trudności finansowe jednostki nie zwalniają z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.12.2019 r.
Dyrektorowi szpitala postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań, efektem czego była konieczność zapłacenia odsetek. Czy niezwykle trudna i niezawiniona (...)  »
Korygowanie nieprawidłowych warunków udziału w postępowaniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.11.2019 r.
Ogłosiliśmy przetarg na budowę gminnej oczyszczalni. Aby wyłonić rzetelnego wykonawcę, postawiliśmy szereg warunków dotyczących zarówno doświadczenia firmy, jak i uprawnień posiadanych przez osoby skierowane do (...)  »
Zaniechanie dochodzenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2019 r.
W październiku w naszej gminie oddano nową inwestycję - ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Problem w tym, że termin był do 31 sierpnia. Umowa przewiduje za okres (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansowej przy przetargach
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 18
Błędy i nieprawidłowości w trakcie udzielania zamówienia publicznego zdarzają się na różnych etapach postępowania. Zarówno na etapie przygotowania zamówienia, jak i później, np. przy zawieraniu (...)  »
Przedawnienie należności z tytułu opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.11.2019 r.
W urzędzie stwierdzono przedawnienie należności z tytułu opłaty targowej. Czy dopuszczenie do przedawnienia takich należności stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Dopuszczenie do przedawnienia należności z (...)  »
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.11.2019 r.
Nasza gmina prawdopodobnie będzie miała w 2020 r. dodatkowe wydatki w związku z koniecznością zatrudnienia audytora (budżet gminy ponad 40 mln). Czy wójt może jeszcze (...)  »
Naruszenie uczciwej konkurencji poprzez zbyt szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.10.2019 r.
W ocenie podmiotu kontrolującego zamawiający naruszył art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu w sposób utrudniający uczciwą (...)  »
Odpowiedzialność za wykazanie w sprawozdaniu Rb-Z danych niezgodnych z ewidencją księgową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2019 r.
Po kontroli RIO przeprowadzonej w naszej gminie skierowano do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny dotyczące niezgodności danych w sprawozdaniu Rb-Z z danymi (...)  »
Czy brak skutku finansowego nieprzekazania sprawozdania wyłącza odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2019 r.
Czy w przypadku postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprzekazaniem w terminie kwartalnego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do (...)  »
Informowanie o naruszeniu dyscypliny przez podmiot lub osoby nieuprawnione do złożenia zawiadomienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2019 r.
Jakie powinniśmy podjąć działania, jeżeli posiadamy wiedzę o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ale zgodnie z prawem nie jesteśmy uprawnieni do złożenia zawiadomienia do rzecznika dyscypliny. (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku nieterminowego opłacania składek ZUS za pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.09.2019 r.
Jestem głównym księgowym w urzędzie miasta. Wskutek mojego błędu przeciwko burmistrzowi prowadzone jest postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych za nieterminowe opłacanie za pracowników (...)  »
Ustalenie kolejnego terminu rozprawy a zawiadomienie o niej obwinionego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.09.2019 r.
Czy w sytuacji gdy na rozprawie dotyczącej naruszenia dyscypliny finansów publicznych, na której obecny był obwiniony, ustalono kolejny termin rozprawy, obwiniony powinien otrzymać zawiadomienie o (...)  »
Zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez samorządowy zakład budżetowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.09.2019 r.
Czy samorządowy zakład budżetowy może zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, który zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym? Czy zaciągnięcie takiego kredytu będzie naruszeniem (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach uzupełniających
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2019 r.
Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane z wolnej ręki. Kontrola postawiła zarzut naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w (...)  »
Dwa zawiadomienia do rzecznika dyscypliny w tej samej sprawie złożone przez odrębne podmioty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.09.2019 r.
Stosownie bowiem do art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. (...)  »
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2019 r.
Pracując w jednostce budżetowej często przygotowuję dla kierownika jednostki dokumenty załączane do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Czy (...)  »
Umorzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2019 r.
Niepobranie lub niedochodzenie przysługującej jednostce należności stanowi zasadniczo naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Możliwe jest jednak niedochodzenie wierzytelności bez narażania się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów (...)  »
Wypłata nagrody w terminie wcześniejszym niż wynika to z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.08.2019 r.
Wypłata nagrody jubileuszowej w terminie wcześniejszym niż wynika to z przepisów prawa (w tym przypadku po 19 latach pracy a nie po 20) z zasady (...)  »
Czy wydatki poniżej 30 tys. euro podlegają dyscyplinie finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2019 r.
Jesteśmy niedużą gminą i w ciągu roku przeprowadzamy tylko kilka postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, natomiast wiele wydatków, ponieważ są poniżej progu 30 (...)  »
Możliwość umorzenia opłaty 40 euro
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 19
Jako urząd jesteśmy jednostką budżetową. Nasz dłużnik, który nie zapłacił należności w terminie, wystąpił z wnioskiem o umorzenie równowartości 40 euro za koszty dochodzenia należności (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.