Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Dyscyplina finansów publicznych
Skarga do sądu administracyjnego nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
W wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w jednostce samorządu terytorialnego stwierdzono obowiązek zwrotu części dotacji oraz skierowano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik po (...)  »
Dokonanie wydatku bez zatwierdzonego planu finansowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Fundamentalną zasadą gospodarowania środkami publicznymi jest dokonywanie wydatków na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego lub w planie (...)  »
Prawo do obrony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Prawo do obrony jest fundamentalnym uprawnieniem osoby oskarżonej o naruszenie prawa i stanowi również jedną z zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (...)  »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu udzielenia zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.03.2019 r.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego - (...)  »
Rejestr orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Gdzie ujawniane są informacje o osobach ukaranych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy można je uzyskać przez jakąś stronę internetową? Czy każdy może sprawdzić, czy (...)  »
Wykonywanie planu finansowego niezaopiniowanego przez radę społeczną
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Podstawą gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jest plan finansowy ustalany przez kierownika. Decyzja kierownika SP ZOZ w sprawie ustalenia planu finansowego (...)  »
Udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Jako państwowa jednostka budżetowa zobowiązani jesteśmy stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy udzielenie zamówienia na usługi bez przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego (pomimo takiego (...)  »
Kto ponosi odpowiedzialność za niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Regionalna Komisja Orzekająca uznała wójta winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych za niezgodne z Prawem zamówień publicznych opisanie warunków udziału w przetargu. Czyn popełniła pracownica, do (...)  »
Kierownik jednostki nie ma możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu kontroli zarządczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Od niedawna pełnię funkcję kierownika jednostki sektora finansów publicznych. Znaczną część obowiązków przekazałem swoim zastępcom, jako osobom posiadającym merytoryczną wiedzę i doświadczenie w zarządzanych obszarach. (...)  »
Zaciąganie zobowiązań płatnych w roku następnym a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Jednostka budżetowa zaciąga zobowiązania na zakup żywności (paragraf 422). Pod koniec grudnia 2018 r. okazało się, że trzeba złożyć dodatkowe zamówienie. Faktura wystawiona 31 grudnia (...)  »
Przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Jak w praktyce przebiega postępowanie wobec obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Cała procedura postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynika z ustawy (...)  »
Niedochodzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych gdy celem było ograniczenie skutków zdarzenia losowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Po potężnej wichurze na terenie gminy zostało połamanych wiele drzew, które z kolei poczyniły znaczące szkody w mieniu. Ponieważ prognozy na nadchodzące dni ponownie przewidywały (...)  »
Powierzenie obowiązków pracownikowi a odpowiedzialność kierownika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Jak skutecznie powierzyć obowiązki pracownikowi i czy każde powierzenie obowiązków pracownikowi chroni kierownika jednostki przed odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Przepisy art. 4 ust. (...)  »
Właściwe postawienie zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
W wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stwierdzono, że beneficjent środków unijnych, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarł umowę zlecenia, która posiada (...)  »
Odpowiedzialność skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z przekroczeniem planu finansowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2018 r.
Czy w sytuacji gdy skarbnikowi postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych z powodu zatwierdzenia płatności faktury, czym przekroczono obowiązujący na dzień dokonania zapłaty plan finansowy, (...)  »
Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej lub planie finansowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.11.2018 r.
Zarządzanie gospodarką finansową w jednostkach sektora finansów publicznych należy do obowiązków kierownika jednostki. W ramach tego zarządzania kierownik dokonuje wydatków w granicach określonych w upoważnieniu (...)  »
Złożenie oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.11.2018 r.
Czy zastępca dyrektora jednostki, który wyłącznie podpisał umowę o zamówienie publiczne z wykonawcą wybranym w przetargu powinien podpisać oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności powodujących (...)  »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.11.2018 r.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w SP ZOZ spoczywa na kierowniku/dyrektorze SP ZOZ, a także na pracownikach, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki (...)  »
Niezawiadomienie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2018 r.
Udzieliliśmy dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na roboty budowlane w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. O (...)  »
Niedochodzenie kar umownych w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2018 r.
Jako kierownik jednostki samorządowej, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarłem umowę z wykonawcą robót budowlanych. W sytuacji niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia (...)  »
Nieprawidłowe wykorzystanie środków ZFŚS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.10.2018 r.
Czy w przypadku przeznaczenia przez urząd gminy środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na inne cele niż te wynikające z ustawy o ZFŚS dochodzi do (...)  »
Spółka komunalna a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.10.2018 r.
Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% udziałem gminy. Czy prezes zarządu w związku z wykonywanymi czynnościami może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (...)  »
Postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu przedawnienia karalności w toku postępowania odwoławczego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.10.2018 r.
Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych zostało skierowane do rzecznika niedługo przed upływem 3-letniego okresu od momentu dokonania wydatku z przekroczeniem upoważnienia, którego to (...)  »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.10.2018 r.
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego dotyczy każdej jednostki sektora finansów publicznych, także jednostek samorządu terytorialnego, jeśli kwota zaplanowanych dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów przekracza (...)  »
Pokrycie amortyzacji ze środków dotacji a zarzut wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2018 r.
Ponad rok temu zakończyliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach umowy uwzględniliśmy i rozliczyliśmy koszty amortyzacji sprzętu. Projekt został rozliczony bez istotnych zastrzeżeń (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na nieterminowym przekazywaniu dochodów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2018 r.
Czy w każdym przypadku nieprzekazania w terminie dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego ponoszona jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? W świetle (...)  »
Nakładanie kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.09.2018 r.
Jesteśmy tuż przed kontrolą kompleksowej gospodarki finansowej w naszej jednostce budżetowej. Czy w przypadku wskazania w protokole pokontrolnym przypadków noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych (...)  »
Zmiana zarzutu przedstawionego w zawiadomieniu skierowanym do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2018 r.
Jako instytucja zarządzająca programem operacyjnym, po przeprowadzeniu kontroli projektu dofinansowanego ze środków unijnych, skierowaliśmy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia dyscypliny (...)  »
Wybór wersji czasowej ustawy korzystniejszej dla sprawcy podczas orzekania o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2018 r.
Czy są zasady albo wytyczne dotyczące wyboru wersji czasowej ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która jest względniejsza dla obwinionego? Treść pytania powiązana (...)  »
Czy zapłata odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018
Jesteśmy samorządową jednostką oświatową. Po kontroli przeprowadzonej przez ZUS dokonaliśmy korekt dokumentów rozliczeniowych i zostały nam naliczone odsetki. Czy jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych? (...)  »
Sumowanie kwot naruszeń następuje w ramach zarzutów z jednego przepisu ustawy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.08.2018 r.
Postawiono mi kilka zarzutów z zakresu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wiem, że dopiero przekroczenie pewnej minimalnej kwoty może spowodować, że zostanie uznana odpowiedzialność za takie (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku nieuprawnionego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.08.2018 r.
Jak należy interpretować przesłanki unieważnienia postępowania, aby nie dochodziło do naruszeń dyscypliny finansów publicznych? Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia (...)  »
Odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie wydatków ponoszonych przez jednostkę budżetową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018, strona 43
Czy główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych może ponosić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizowanych przez tę jednostkę wydatków? Do zadań powierzonych (...)  »
Kontrola instytucji zarządzającej a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.07.2018 r.
Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych. Przeprowadziliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowane ze środków unijnych. Kontrola instytucji zarządzającej wykazała naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez (...)  »
Udzielanie dotacji na zadania zlecone organizacjom pozarządowym a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2018 r.
Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania zlecone organizacjom pozarządowym? »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i realizowania wydatków publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.06.2018 r.
Czy w zakresie planowania i realizowania wydatków publicznych można podlegać odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Prowadzenie gospodarki finansowej w jednostce budżetowej związane jest z (...)  »
Odpowiedzialność firmy doradczej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2018 r.
Jestem wójtem gminy. Dostałem zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu na termomodernizację budynku szkoły ze wskazaniem materiałów o oznaczonych cechach (...)  »
Ocena stopnia szkodliwości czynu a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.05.2018 r.
Jaki wpływ ma ocena stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych na ponoszoną odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. (...)  »
Przedawnienie karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2018 r.
Kiedy następuje przedawnienie karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych, uwalniające sprawcę od odpowiedzialności? Przedawnienie karalności uwalniające sprawcę od odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych następuje (...)  »
Zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.04.2018 r.
Czy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie (...)  »
Ustalenie winy przy naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.03.2018 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych postawił mi, jako kierownikowi jednostki, zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z zaciągnięciem zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważnienia wynikającego z (...)  »
Nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2018 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych prowadzi sprawę przeciwko zastępcy wójta z wniosku RIO. Sprawa dotyczy niezgodności danych kwotowych w sprawozdaniu rocznym Rb-28S (wykonanie planu wydatków budżetu) (...)  »
Gmina nie może ponosić ryzyka wydatków niespełniających kryteriów celowości i oszczędności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.02.2018 r.
Jestem skarbnikiem małej gminy. Nasz wójt zamierza zawrzeć dodatkową umowę na usługi medyczne dla pracowników urzędu, niezależnie od umowy na usługi medyczne wynikające z Kodeksu (...)  »
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego dokonana po terminie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.02.2018 r.
Czy wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonana przez samorządowy zakład budżetowy po terminie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Czy takim naruszeniem (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych na skutek wykonania polecenia przełożonego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.01.2018 r.
Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sytuacji, gdy do jej naruszenia doszło na skutek wykonania przez pracownika jednostki budżetowej (szkoły) polecenia wydanego (...)  »
Odpowiedzialność kierownika zamawiającego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.01.2018 r.
Czy kierownik jednostki odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli do przeprowadzenia tego postępowania powołał komisję przetargową? Postępowanie (...)  »
Czy zakład budżetowy może zawrzeć umowę z dostawcą usług informatycznych na okres dłuższy niż rok?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015, strona 44
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Pod koniec 2014 r., w momencie gdy posiadaliśmy tylko plan finansowy na 2015 r., a w nim kwotę (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.