Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Ewidencja księgowa
pokaż fragmenty artykułów
Ujęcie skutków zdarzeń losowych w księgach ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2022 r.
Na skutek silnych opadów śniegu w jednostce budżetowej (ośrodku pomocy społecznej) uszkodzony został dach. W jaki sposób zaksięgować koszt naprawy dachu oraz wypłacone przez ubezpieczyciela (...)  »
Inwentaryzacja obiektów małej architektury w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 01.12.2022
Obiekty małej architektury, takie jak fontanny i posągi, należy - w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości - inwentaryzować drogą spisu ich ilości (...)  »
Zakup licencji na dodatkowe stanowisko do obsługi programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 01.12.2022
Jeśli dokupiona przez jednostkę licencja na kolejne stanowisko do obsługi programu komputerowego została zakupiona na okres dłuższy niż rok i spełnia pozostałe warunki określone w (...)  »
Przyporządkowanie paragrafów wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do kont kosztów rodzajowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.11.2022 r.
W jaki sposób przyporządkować paragrafy wydatków związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (paragrafy od 328 do 486) (...)  »
Nabycie budynków przeznaczonych do rozbiórki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2022 r.
Jednostka prowadząca działalność leczniczą nabyła wraz z gruntem budynki przeznaczone do rozbiórki. Na ich miejscu ma być wzniesiony nowy obiekt. W akcie notarialnym wyodrębniono wartość (...)  »
Koszty zagospodarowania terenu wokół budynku szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W ewidencji środków trwałych posiadamy budynek szpitala. Na jakim koncie ująć koszty zagospodarowania terenu wokół tego budynku, np. usługę (...)  »
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
W księgach samorządowego zakładu budżetowego utworzono w grudniu 2021 r. odpis aktualizujący wartość należności wraz z odsetkami. W październiku 2022 r. odzyskano większą część długu, (...)  »
Skutki zajęcia przez komornika wynagrodzenia pracownika jednostki pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Jednostka pomocy społecznej (jednostka budżetowa) otrzymała od komornika zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników. Czy dokument ten podlega księgowaniu? Pracodawcy mogą dokonywać potrąceń z (...)  »
Ujawnienie pozostałego środka trwałego podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Ujawnione w wyniku inwentaryzacji nadwyżki środków trwałych (w tym pozostałych środków trwałych) wycenia się zasadniczo w ich cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w oparciu o (...)  »
Kasa i środki pieniężne w drodze - salda kont na koniec roku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2022 r.
Czy w jednostce budżetowej na koniec roku na koncie "Kasa" i "Środki pieniężne w drodze" może występować saldo? Czy wszystkie środki pieniężne na 31 grudnia (...)  »
Powierzenie obowiązków głównego księgowego jego zastępcy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.11.2022 r.
Czy zastępca głównego księgowego w samorządowej jednostce budżetowej powinien podpisać powierzenie obowiązków i odpowiedzialności wynikających z art. 54 ustawy o finansach publicznych, np. na czas (...)  »
Koszty wdrożenia programu komputerowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2022 r.
Na potrzeby prowadzenia przychodni zakupiliśmy nowy program komputerowy. Czy koszty wdrożenia tego programu zwiększą jego wartość początkową? Jak zaksięgować takie koszty? Wartość początkową wartości niematerialnej (...)  »
Inwentaryzacja środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2022 r.
Jako samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową posiadamy oprócz rachunku bieżącego także wydzielony rachunek dochodów. W jaki sposób dokonać inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na tych (...)  »
Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.11.2022 r.
Na jakim koncie księgować odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy)? W myśl § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i (...)  »
Niewykonane wydatki zatwierdzone do realizacji w latach następnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.11.2022 r.
Na podstawie jakich dokumentów w ewidencji budżetu gminy dokonywać księgowań na koncie 903 "Niewykonane wydatki"? Z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (...)  »
Ewidencja pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.10.2022 r.
Czy pozostałe (niskocenne) wartości niematerialne i prawne (o wartości początkowej poniżej 10.000 zł) należy ewidencjonować na koncie 020 czy 013? Pozostałe (niskocenne) wartości niematerialne i (...)  »
Inwentaryzacja niskocennych składników majątku trwałego odpisywanych w koszty w momencie oddania do użytkowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Zgodnie z przyjętą przez naszą jednostkę (gminny ośrodek kultury) polityką rachunkowości, składniki majątku trwałego o niskiej jednostkowej wartości (poniżej 3.500 zł) odpisywane są w koszty (...)  »
Stosowanie konta 490 w jednostce nieprowadzącej kont zespołu 5
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.10.2022 r.
Jednostka budżetowa nie prowadzi kont zespołu 5 - poniesione koszty ewidencjonowane są wyłącznie na kontach kosztów rodzajowych. Czy w takiej sytuacji musimy prowadzić konto 490 (...)  »
Zasady inwentaryzacji środków trwałych w budowie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W trakcie 2022 r. ponieśliśmy nakłady na inwestycję, która w księgach rachunkowych stanowi środek trwały w budowie. Budowa nie (...)  »
Nieodpłatne przekazanie organizatorowi środka trwałego sfinansowanego z funduszy unijnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Instytucja kultury przekazała nieodpłatnie organizatorowi (gminie) częściowo zamortyzowany środek trwały, którego zakup sfinansowano ze środków unijnych. Jak wyksięgować taki środek trwały z ewidencji bilansowej, jeżeli (...)  »
Kto ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację przeprowadzaną na koniec roku?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2022 r.
Jestem główną księgową w podmiocie leczniczym. Kto ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację przeprowadzaną na koniec roku? Czy główna księgowa może odpowiadać za inwentaryzację? Z art. 4 (...)  »
Ewidencja księgowa wypłaty dodatku węglowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
Jak zaksięgować wypłatę dodatku węglowego jeśli przekazano do banku zlecenie wypłaty tego dodatku gotówką w kasie banku (w przypadku braku rachunku bankowego)? Co w sytuacji, (...)  »
Termin przechowywania potwierdzeń sald
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.10.2022 r.
Jak długo trzeba przechowywać potwierdzenia sald? Czy potwierdzenia sald za 2015 r. można już zniszczyć? Potwierdzenia sald przechowuje się co najmniej przez 5 lat licząc (...)  »
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych stanowiących transport medyczny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.10.2022 r.
Czy koszty związane z naprawami i przeglądami pojazdów własnych stanowiących transport medyczny (karetek) można ujmować - zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia w sprawie (...)  »
Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych drogą spisu z natury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2022 r.
Jesteśmy miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji (jednostką budżetową). Jak często należy przeprowadzać inwentaryzację środków trwałych, w tym nieruchomości w trwałym zarządzie, i pozostałych środków trwałych (...)  »
Koszty dotyczące usług zakwaterowania poza podmiotem leczniczym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej zobowiązanym do stosowania standardu rachunku kosztów. Jakie koszty powinniśmy księgować na koncie 402-01-11-02 "Usługi zakwaterowania poza podmiotem leczniczym"? Jednostki zobowiązane (...)  »
Ekwiwalent pieniężny wypłacany strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 01.10.2022
Wypłacamy z budżetu gminy strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym. Czy wypłacany ekwiwalent należy ewidencjonować w urzędzie na koncie (...)  »
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie zobowiązania za środek trwały w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 01.10.2022
Państwowa jednostka budżetowa nabyła od kontrahenta zagranicznego środek trwały. Zobowiązanie było wyrażone w walutach obcych, ale zostało uregulowane z konta złotówkowego. Czy różnice kursowe powstałe (...)  »
Elementy placu zabaw jako odrębne obiekty inwentarzowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2022 r.
Czy plac zabaw może być jednym zbiorczym obiektem inwentarzowym? Czy raczej każdy element takiego placu zabaw należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako odrębny obiekt (...)  »
Wynagrodzenie inkasentów w księgach urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.09.2022 r.
Na jakim koncie w księgach urzędu gminy ujmować wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat lokalnych - na koncie 404 czy 410? Z przepisów ustawy z dnia (...)  »
Przekazanie zbiorów bibliotecznych na rzecz organizacji pożytku publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2022 r.
Czy biblioteka (samorządowa instytucja kultury) utrzymująca się z dotacji organizatora może przekazać książki (środki trwałe amortyzowane jednorazowo) organizacji pożytku publicznego? Książki byłyby sprzedawane podczas kiermaszu (...)  »
Uznanie należności zakładu budżetowego za nieściągalną w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Od 2007 r. w księgach rachunkowych posiadamy należność (wraz z odsetkami) za pobraną wodę, objętą odpisem aktualizującym. W 2022 r. otrzymaliśmy (...)  »
Ujęcie w księgach organu podatkowego opłaty prolongacyjnej wpłaconej przez podatnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Organ podatkowy wydał podatnikowi decyzję o odroczeniu terminu płatności pierwszej raty podatku od środków transportowych. W związku z tym podatnik wpłacił na konto urzędu należność (...)  »
Ewidencja książek otrzymanych w zamian za materiały niezwrócone przez czytelników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2022 r.
Jak w księgach instytucji kultury (miejskiej biblioteki publicznej) ująć książki otrzymane w zamian za materiały niezwrócone przez czytelników? Książki otrzymane w zamian za materiały niezwrócone (...)  »
Przychody ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji składników majątku trwałego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2022 r.
Jednostka budżetowa sprzedała złom pochodzący z likwidacji składników majątku trwałego. Na jakim koncie księgowym ująć przychody ze sprzedaży tego złomu - na koncie 720 czy (...)  »
Wyksięgowanie niezamortyzowanej wartości ulepszenia w obcym środku trwałym w związku z zakończeniem umowy najmu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.09.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Na potrzeby prowadzonej działalności leczniczej wynajmujemy pomieszczenie, w którym dokonaliśmy ulepszenia. Ulepszenie w obcym środku trwałym wprowadziliśmy (...)  »
Rozliczenie dofinansowania otrzymanego na organizację półkolonii teatralnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.09.2022 r.
Teatr (samorządowa instytucja kultury) otrzymał dofinansowanie na organizację półkolonii teatralnych. Jak rozliczyć (zaksięgować) otrzymane środki i koszty związane z organizacją półkolonii (koszty wynagrodzeń, zakup materiałów (...)  »
Środki przekazane OPS na wypłatę dodatków węglowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2022 r.
W zależności zaś od tego czy środki na wypłatę dodatków węglowych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) wpłyną na rachunek bieżący OPS czy też na inny (...)  »
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracownika OPS w celach służbowych do jazd lokalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 01.09.2022
W myśl art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów (...)  »
Zaangażowanie środków w samorządowym zakładzie budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 01.09.2022
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Jak powinno przebiegać ujęcie zaangażowania wydatków w księgach naszego zakładu? Do ewidencji zaangażowania wydatków w samorządowym zakładzie budżetowym przeznaczone jest konto (...)  »
Ujęcie w księgach i klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na przedłużenie licencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 01.09.2022
Jednostka oświatowa w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych posiada licencję na korzystanie z programu komputerowego (licencja była wykupiona na dwa lata). Wydatek na jej zakup (...)  »
Ewidencja faktury i refaktury dotyczącej kosztów zużycia mediów w przypadku uznania zwrotu za zmniejszenie wydatków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.08.2022 r.
W jaki sposób samorządowa jednostka budżetowa powinna rozksięgować fakturę zakupu za energię elektryczną oraz wystawioną refakturę w przypadku uznania zwrotu za zmniejszenie wydatków? Z przepisów (...)  »
Koszty postępowania mediacyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.08.2022 r.
Na jakim koncie należy zaksięgować koszty postępowania mediacyjnego skierowanego przez sąd? Jak rozliczyć koszty postępowania mediacyjnego na podstawie rachunku wystawionego przez mediatora? Zakładamy, iż pytająca (...)  »
Przesunięcie środków pieniężnych z kasy do banku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2022 r.
Czy w jednostce budżetowej odprowadzenie środków z kasy do banku (chodzi o opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) powinno być księgowane przez konto 223? (...)  »
Wypłata nagrody pieniężnej przyznanej w konkursie organizowanym przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Instytucja kultury zorganizowała konkurs, w którym zwycięscy przyznano nagrodę pieniężną. Na jakim koncie kosztów ująć taką nagrodę? Nagrodę pieniężną wypłaconą przez instytucję kultury wskazane jest (...)  »
Środek trwały otrzymany w drodze darowizny od WOŚP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2022 r.
SP ZOZ otrzymał środek trwały od WOŚP (umowa darowizny). Jak ująć to w księgach rachunkowych? Czy środek ten podlega amortyzacji? Składniki majątkowe otrzymane w drodze (...)  »
Zakup dostępu do serwisu internetowego - ujęcie w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2022 r.
Jednostka budżetowa (jednostka oświatowa) wykupiła kwartalny dostęp do serwisu internetowego. Z serwisu tego korzystać będą pracownicy administracyjni (głównie działu księgowości i kadr). Jak rozliczyć taki (...)  »
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2022 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (komendą powiatową Policji). Jak zaksięgować wydatki na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w naszym budynku? Czy ująć je jako odrębny środek trwały, (...)  »
Wpłaty od rodziców za organizowane przez szkołę półkolonie dla dzieci
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.08.2022 r.
Na prowadzony przez szkołę podstawową wydzielony rachunek dochodów wpływają wpłaty rodziców za organizowane półkolonie dla dzieci (przewiduje to uchwała organu prowadzącego). Na jakim koncie przychodów (...)  »
Przyjęcie gruntu do ewidencji środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2022 r.
Na potrzeby prowadzonej działalności podmiot leczniczy zakupił grunt. Czy grunt możemy przyjąć do ewidencji środków trwałych pod datą podpisania aktu notarialnego? Zakupiony przez jednostkę grunt, (...)  »
Przeniesienie z konta funduszu instytucji kultury niezamortyzowanej wartości aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 01.08.2022
Do tej pory w księgach instytucji kultury nie dokonano przeniesienia aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji z konta funduszu na rozliczenia międzyokresowe przychodów. (...)  »
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 01.08.2022
W wyniku wpłaty przez podatnika kwoty przekraczającej przypis podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy na koncie 221 powstała nadpłata. Jak zaksięgować zwrot tej nadpłaty? (...)  »
Wieloletnia korekta VAT naliczonego w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 01.08.2022
W księgach samorządowego zakładu budżetowego operacje gospodarcze związane z rozliczeniami z tytułu VAT, w tym z tytułu korekt tego podatku, wskazane jest ewidencjonować na koncie (...)  »
Koszty ubezpieczenia środka trwałego w budowie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2022 r.
Jednostka prowadząca działalność leczniczą prowadzi inwestycję polegająca na budowie nowego obiektu. Jak ująć w księgach rachunkowych koszty ubezpieczenia środka trwałego w budowie? Czy zwiększą one (...)  »
Pozabilansowa ewidencja rozliczeń z innymi budżetami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2022 r.
W ramach kont pozabilansowych budżetu gminy prowadzimy konto 993 "Rozliczenia z innymi budżetami". Co ewidencjonować na tym koncie? Z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra (...)  »
Objęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Gmina objęła udziały w spółce kapitałowej i pokryła je w całości wkładem pieniężnym. W jaki sposób w księgach jednostki samorządu terytorialnego zaksięgować wartość objętych udziałów? (...)  »
Zaniechanie zamieszczania ręcznej dekretacji na wyciągach bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
W urzędzie jednostki samorządu terytorialnego wyciągi bankowe są importowane z systemu bankowego do systemu księgowego, dekretowane i księgowane automatycznie przez program księgowy na podstawie zdefiniowanych (...)  »
Kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa wyciągów bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
W urzędzie jednostki samorządu terytorialnego wyciągi bankowe dokumentują zapłatę faktur zakupu, list płac itp. Czy wyciągi bankowe, jako zewnętrzne obce dowody księgowe, powinny podlegać kontroli (...)  »
Powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości pracownikom działu księgowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Jestem głównym księgowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Kierownik jednostki powierzył mi obowiązki i odpowiedzialność w zakresie czynności wymienionych w art. 54 ust. 1 ustawy o (...)  »
Wymiana pozostałego środka trwałego w ramach gwarancji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.07.2022 r.
Na potrzeby prowadzonych w naszej szkole zajęć lekcyjnych zakupiliśmy projektor. Został on w ewidencji księgowej ujęty na koncie pozostałych środków trwałych i jednorazowo zamortyzowany. W (...)  »
Koszty związane z zapewnieniem schronienia osobie bezdomnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2022 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). W celu zapewnienia schronienia osobom potrzebującym zawarliśmy porozumienie ze schroniskiem dla osób bezdomnych. Osoby bezdomne kierowane są do takiej (...)  »
Środki pieniężne otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.07.2022 r.
Jednostka budżetowa zawarła umowę z urzędem pracy na refundację prac interwencyjnych. Czy środki pieniężne otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ująć (...)  »
Klucze podziałowe stosowane do rozliczenia kosztów zarządu w podmiocie leczniczym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2022 r.
Jaką metodę kalkulacji stosować do rozliczenia kosztów zarządu w podmiocie leczniczym stosującym standard rachunku kosztów? Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w ramach wsparcia (...)  »
Naliczenie i wypłata odprawy pośmiertnej w księgach pracodawcy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.07.2022 r.
Jak w księgach oświatowej jednostki budżetowej ująć odprawę pośmiertną wypłaconą żonie zmarłego pracownika? Czy ująć ją na koncie 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" w (...)  »
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z połączeniem instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowią, iż połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.