Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Ewidencja księgowa
Nieodpłatne otrzymanie i przekazanie pozostałego środka trwałego - ujęcie w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie samochód o wartości 3.000 zł, który zakwalifikowano do pozostałych środków trwałych. Następnie przekazano ten samochód podrzędnej jednostce. Jak powinno wyglądać księgowanie (...)  »
Prowadzenie ewidencji analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
W trakcie wewnętrznej kontroli w urzędzie miasta powstały wątpliwości związane ze sposobem prowadzenia ewidencji analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu opłat (...)  »
Zestaw mebli jako zbiorczy obiekt inwentarzowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.09.2019 r.
W naszej przychodni wprowadzamy nowe kompleksowe oprogramowanie obejmujące zarówno procesy medyczne jak i ewidencję księgową. Środki trwałe będą znakowane etykietami z numerem inwentarzowym. W ewidencji (...)  »
Koszty zabezpieczenia czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Koszty dotyczące zabezpieczenia czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego ujmuje się na koncie pozostałych kosztów operacyjnych. Nie odnosi się ich na konto środków trwałych w budowie. (...)  »
Dopłaty do wypoczynku finansowane ze środków ZFŚS w samorządowym zakładzie budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 01.09.2019, strona 36
W sytuacji gdy dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin pochodzi ze środków ZFŚS, jest ono księgowane na zmniejszenie stanu tego funduszu, czyli po (...)  »
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia OC po sprzedaży samochodu w księgach zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 01.09.2019, strona 34
Koszty ubezpieczenia samochodu po jego sprzedaży nie mogą pozostawać na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów. Z chwilą sprzedaży samochodu jednostka powinna zaprzestać aktywowania kosztów ubezpieczenia, a (...)  »
Konto stosowane do ewidencji dochodów z tytułu podatków lokalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
W jaki sposób ewidencjonować w księgach rachunkowych urzędu gminy dochody z tytułu podatków lokalnych? Czy odpowiednie będzie konto 750? Właściwym kontem do ewidencji dochodów z (...)  »
Konto rozrachunkowe stosowane do ewidencji środków przekazywanych przez gminę do izb rolniczych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Czy środki przekazywane przez gminę izbie rolniczej (2% z podatku rolnego) ewidencjonować na koncie 201 czy 240? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (...)  »
Opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 42
Gmina wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w związku z czym zobowiązana była do uiszczenia opłaty. Jak w (...)  »
Rachunkowość i sprawozdawczość rady rodziców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 40
Czy rada rodziców w naszej szkole - jako organ dysponujący środkami pieniężnymi rodziców - zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji księgowej (ksiąg rachunkowych) i sporządzania sprawozdań (...)  »
Nadpłata za media zaliczona na poczet dostaw energii w nowym okresie sprawozdawczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 37
Samorządowa jednostka budżetowa (szkoła) na koniec okresu sprawozdawczego (roku) nadpłaciła za media (energię cieplną). Powstała nadpłata została zaliczona na poczet dostawy energii w nowym okresie (...)  »
Rozliczenie dochodów budżetowych z tytułu podatków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.08.2019 r.
Czy konto 235 "Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków" może być stosowane w innych jednostkach niż izby administracji skarbowej? Nie. Konto 235 "Rozliczenia dochodów budżetowych (...)  »
Wartość początkowa licencji zakupionej w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Ustawa o rachunkowości definiuje wartości niematerialne i prawne jako nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidzianym (...)  »
Zagospodarowanie terenu jako inwestycja i jej ewidencja księgowa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.08.2019 r.
W budżecie gminy zaplanowano zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu przy ścieżce rowerowej w kwocie 40.000 zł, polegające głównie na nasadzenia krzewami i drzewami. Jak rozliczyć (...)  »
Przekazanie środków likwidowanego zakładu budżetowego na rachunek budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Z przepisów art. 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (...)  »
Amortyzacja mienia wydzielonego w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 01.08.2019, strona 39
Jesteśmy instytucją kultury. Na koncie funduszu posiadamy mienie wydzielone. Na jakich kontach powinniśmy księgować amortyzację środka trwałego zaliczonego do mienia wydzielonego? Czy równolegle do księgowania (...)  »
Skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w księgach urzędu jst
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 01.08.2019, strona 35
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów, będących naszą własnością, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo (...)  »
Ewidencja gwarancji ubezpieczeniowych wnoszonych w formie niepieniężnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.07.2019 r.
Czy gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umów wnoszonych w innej formie niż w pieniądzu można ujmować na koncie 140 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" (Wn) w korespondencji z (...)  »
Ewidencja kosztów malowania sal lekcyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Podczas wakacji w szkole malowane są sale lekcyjne. Jak zaksięgować koszty malowania ścian i sufitów w klasach? Jeśli prace polegające na malowaniu ścian i sufitów (...)  »
Przyporządkowanie projektora do odpowiedniego rodzaju KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 37
Do jakiego rodzaju KŚT zaliczyć zakupiony na potrzeby instytucji kultury projektor i ekran do projektora - do 662, czy do 805? Projektor i ekran do (...)  »
Moment przeniesienia wyniku finansowego na konto funduszu w państwowej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 35
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. W jakim terminie powinniśmy dokonać księgowego przeniesienia wyniku finansowego za rok ubiegły na konto funduszu jednostki? W państwowej jednostce budżetowej przeksięgowanie (...)  »
Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 34
Na jakich kontach w księgach urzędu gminy ujmuje się wygaśnięcie zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia? Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem (...)  »
Termin zamknięcia miesiąca
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.07.2019 r.
Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się gospodarowaniem nieruchomościami gminy oraz prowadzeniem inwestycji. Czy w przepisach dotyczących sprawozdawczości budżetowej, planu kont lub innych przepisach jest mowa, że (...)  »
Zakup odzieży ochronnej dla ratowników medycznych i częściowy zwrot kosztów tego zakupu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Od kwietnia br., obok dotychczasowego zakresu działalności leczniczej, prowadzimy także działalność w zakresie ratownictwa medycznego. Poza kilkoma pracownikami etatowymi ratownicy w większości zatrudnieni są na (...)  »
Koszty ubezpieczenia budynku instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.07.2019 r.
Sposób rozliczeń pomiędzy stronami umowy ubezpieczeniowej, tj. płatność ratalna czy płatność jednorazowa, pozostaje bez wpływu na ewidencję księgową samych kosztów ubezpieczenia. W przypadku umów ubezpieczeniowych (...)  »
Zaangażowanie dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.07.2019 r.
Jako samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową posiadamy wydzielony rachunek dochodów. Czy istnieje obowiązek księgowania prawnego zaangażowania takich dochodów analogicznie jak było przy dochodach własnych? (...)  »
Ujęcie w księgach utylizacji nienadających się do użytku szczepionek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
Jak w księgach jednostki budżetowej ująć utylizację nienadających się do użytku szczepionek zaewidencjonowanych na koncie materiałów? Zapasy, w tym materiały, które nieodwracalnie utraciły możliwość ich (...)  »
Ujęcie środków przekazanych na pokrycie straty SP ZOZ w księgach rachunkowych podmiotu tworzącego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 01.07.2019, strona 44
W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej jednostki samorządu terytorialnego (miasta) środki pieniężne przekazane na pokrycie straty netto SP ZOZ? Miasto jest podmiotem tworzącym SP (...)  »
Księgowanie odsetek od niezapłaconych w terminie należności samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 01.07.2019, strona 42
W którym momencie samorządowy zakład budżetowy powinien naliczać odsetki od niezapłaconych w terminie należności za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków? Jak i kiedy księgować (...)  »
Należności podatkowe realizowane na rzecz gminy przez urząd skarbowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.06.2019 r.
Czy należności podatkowe realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe powinny być ujmowane w księgach urzędu miasta na koncie 221? Czy nie będzie wystarczające wykazanie (...)  »
Zaliczenie zakupionego środka trwałego do niewłaściwej grupy KŚT
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.06.2019 r.
W 2018 r. instytucja kultury zakupiła środek trwały, który zaliczony został do grupy 6 KŚT zamiast do grupy 8. W jaki sposób dokonać przekwalifikowania tego (...)  »
Niskocenny środek trwały przyjęty po zakupie do magazynu zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019, strona 42
Samorządowy zakład budżetowy zakupił środek trwały o wartości początkowej 2.100 zł. Środek ten nie został przekazany do używania bezpośrednio po zakupie, lecz przyjęto go do (...)  »
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019, strona 39
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła termomodernizację budynku otrzymanego w nieodpłatne użytkowanie (właścicielem budynku jest komenda wojewódzka PSP). Poniesione nakłady uznano za ulepszenie w obcym (...)  »
Uruchomienie kredytu zaciągniętego na finansowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019, strona 41
Ewidencja księgowa zaciągnięcia kredytu na finansowanie budżetu jest uzależniona od formy jego uruchomienia. Uruchomienie kredytu może bowiem nastąpić w drodze wypłaty (przekazania) środków na rachunek (...)  »
Rozrachunki z izbą rozliczą z tytułu udziału w dochodach uzyskanych przez gminę z podatku rolnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2019 r.
Czy rozrachunki z izbą rozliczą z tytułu udziału w dochodach uzyskanych przez gminę z podatku rolnego mogą być ewidencjonowane w księgach urzędu gminy na koncie (...)  »
Konta rozrachunkowe stosowane do rozliczeń inkasa oraz dodatków mieszkaniowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Czy do rozrachunków z sołtysami za inkaso podatku od nieruchomości można stosować konto 231, a do rozrachunków z tytułu dodatków mieszkaniowych konto 201? Oba zaproponowane (...)  »
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.06.2019 r.
Na wniosek podatnika wójt zawarł umowę przeniesienia własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe tego podatnika w podatku od (...)  »
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie od organizatora
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie od organizatora pozostaje bez wpływu na wysokość funduszu instytucji kultury. Sprzedaż tę ewidencjonuje się w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych. (...)  »
Ustalanie wartości bilansowej eksponatów muzealnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
Zakupione przez muzeum eksponaty muzealne (muzealia) wprowadzone zostały do ksiąg rachunkowych według ceny zakupu. Czy możemy dokonać zwiększenia ich wartości do aktualnej ceny rynkowej? W (...)  »
Przyjęto KSR nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 01.06.2019, strona 4
NOWY KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI Komitet Standardów Rachunkowości w dniu 19 marca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13 "Koszt wytworzenia (...)  »
Składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 01.06.2019, strona 63
Jesteśmy instytucją kultury. Od stycznia 2019 r. opłacamy składki na Fundusz Solidarnościowy. Czy w księgach rachunkowych składki te powinny obciążać konto ubezpieczeń społecznych i innych (...)  »
Zwrot budynku przychodni do gminy w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 01.06.2019, strona 41
W 2012 r. SP ZOZ otrzymał - na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania - budynek przychodni od organu założycielskiego (gminy). Gmina jest właścicielem tego budynku. Wartość (...)  »
Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika jednostki budżetowej na koszty krajowej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 01.06.2019, strona 39
Jednemu z pracowników jednostki budżetowej wypłacono z kasy zaliczkę na koszty krajowej podróży służbowej. Jak zaksięgować rozliczenie tej zaliczki? Dokonując rozliczenia pobranej przez pracownika zaliczki (...)  »
Dochody uzyskiwane z opłaty uzdrowiskowej w księgach rachunkowych urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 01.06.2019, strona 38
Organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są stosować przy ewidencji podatków i opłat (stanowiących dochody własne gminy) przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października (...)  »
Ewidencja księgowa operacji związanych z realizacją projektu polegającego na wykonaniu sieci komputerowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.05.2019 r.
Zakład opieki zdrowotnej (przychodnia) realizuje projekt dotowany z UE związany z wykonaniem sieci komputerowej wraz z zainstalowaniem serwera głównego, zakupem kilku komputerów stacjonarnych, agregatu prądotwórczego (...)  »
Nieprawidłowości w zakresie ewidencji analitycznej do kont 011 oraz 013
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.05.2019 r.
Kontrola wewnętrzna w urzędzie miasta wykazała nieprawidłowości w ewidencji analitycznej do kont 011 oraz 013. Przy koncie 011 stwierdzono niezgodność z ewidencją syntetyczną, a przy (...)  »
Środki uzyskane z NFZ na zakup komputerów i oprogramowania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Prowadzimy działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Otrzymaliśmy od NFZ dofinansowanie na zakup nowych komputerów i oprogramowania dla każdego lekarza w związku z wprowadzeniem (...)  »
Faktury i noty księgowe w rozliczeniu usług pogotowia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 40
Pogotowie ratunkowe zawarło umowę współrealizacji w zakresie zadań zespołów ratownictwa medycznego z innymi SP ZOZ, w których nasza jednostka posiada w swoich strukturach dyspozytornię medyczną (...)  »
Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 38
Czy istnieje obowiązek księgowania wpłacanych przez samorządowy zakład budżetowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych? Samorządowy zakład budżetowy, będący podatnikiem podatku dochodowego od (...)  »
Techniczny zapis ujemny na koncie rachunku bieżącego jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 36
Na rachunek bieżący samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność oświatową bank zwrócił część pobranej wcześniej opłaty bankowej. Czy w tej sytuacji na koncie 130 należy dokonać (...)  »
Rozliczenie księgowe odliczenia nadwyżki wynagrodzenia nauczyciela z tytułu uczestnictwa w strajku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.05.2019 r.
Jesteśmy publiczną szkoła podstawową. Czy rozkładając odliczenie nadwyżki wynagrodzenia nauczyciela z tytułu uczestnictwa w strajku na 4 raty - na podstawie porozumienia stron w zakresie (...)  »
Ewidencja przedawnionych zobowiązań podatkowych w urzędzie gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
W urzędzie gminy mamy problem dotyczący ewidencji księgowej przedawnionych podatków od nieruchomości. Chodzi o kilku podatników, wobec których nie podejmowano przez lata czynności windykacyjnych. Czy (...)  »
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych raz w roku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.05.2019 r.
W jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych zależy od terminów rozliczania tego podatku. Natomiast jednostki zwolnione z tego podatku mogą dokonywać odpisów (...)  »
Rozliczenia z tytułu podatku VAT w jednostce budżetowej podlegającej centralizacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.05.2019 r.
Jesteśmy bursą szkolną podlegającą pod Starostwo Powiatowe. W lutym br. rozliczając deklarację VAT wyszła nadwyżka VAT naliczonego nad należnym (nie odprowadzono środków do starostwa). W (...)  »
Środki otrzymane od podmiotu tworzącego na pokrycie straty SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019, strona 48
Urząd miasta przekazał środki pieniężne na częściowe pokrycie straty netto SP ZOZ (wpłata na rachunek bieżący). Czy kwotę tę należy ująć w księgach rachunkowych na (...)  »
Koszty usunięcia skutków katastrofy budowlanej i odbudowa zniszczonego budynku instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019, strona 45
W zabytkowym budynku instytucji kultury doszło do katastrofy budowlanej. Koszty związane z usunięciem jej skutków odnieśliśmy w pozostałe koszty operacyjne jako remonty nadzwyczajne. Po zabezpieczeniu (...)  »
Moment ujęcia kosztów na kontach księgowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.04.2019 r.
W którym momencie w jednostce budżetowej ujmować ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i składki na PFRON na kontach 409 i 405? Czy (...)  »
Zakup publikacji stanowiących pomoc fachową dla pracowników jednostki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
Nabywane przez jednostkę publikacje stanowiące pomoc fachową dla pracowników, wykorzystywane przez tych pracowników w codziennej pracy, nie stanowią zbiorów bibliotecznych. Dlatego też nie powinny być (...)  »
Czy można przyjąć do stosowania wzorcowy plan kont dostępny na rynku wydawniczym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 69
Jesteśmy instytucją kultury - muzeum. Dokonaliśmy zmiany polityki rachunkowości, wskazując w opisie funkcjonowania kont syntetycznych i zasad księgowania operacji gospodarczych, że posługujemy się opracowaniem dostępnym (...)  »
Przekazanie i rozliczenie wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 44
Czy wpłatę dokonaną przez gminę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej można wykazać w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych kosztów rodzajowych lub pozostałych (...)  »
Inwestycja zakładu budżetowego finansowana ze środków własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 40
Ewidencja księgowa inwestycji sfinansowanej środkami własnymi Zakład budżetowy z własnych środków sfinansował ulepszenie środka trwałego. Jak powinna wyglądać ewidencja kosztów poniesionych na ulepszenie? Czy w (...)  »
Udzielenie pożyczki ze środków budżetu gminy i jej częściowe umorzenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 39
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) udzieliła innej gminie oprocentowanej pożyczki ze środków budżetu. W jaki sposób ująć taką operację w księgach budżetu gminy? Z załącznika nr (...)  »
Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za fakturę zwracane przez pracownika jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.04.2019 r.
Pracownik jednostki budżetowej zwrócił na rachunek bankowy jednostki odsetki, które zostały zapłacone na rzecz kontrahenta z tytułu nieterminowej zapłaty za fakturę. Naliczone odsetki są ujmowane (...)  »
Środki pieniężne w drodze w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Jak w jednostce budżetowej powinno wyglądać księgowanie podjęcia gotówki z banku do kasy i wpłacenia gotówki pobranej z kasy na rachunek bieżący z zastosowaniem konta (...)  »
Ujęcie w księgach otrzymanych bonów towarowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2019 r.
Gmina po dokonaniu zakupu w markecie wraz z fakturą otrzymała w październiku 2018 r. bon towarowy o wartości 350 zł z terminem ważności do 16 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.