Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 21 lutego 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 40.252 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
06
4
5
6
7
8
9
10
07
11
12
13
14
15
16
17
08
18
19
20
21
22
23
24
09
25
26
27
28
Pomoc Eksperta
Ewidencja księgowa
Dotacja na zakup sprzętu i oprogramowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019, strona 74
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2018 r. skorzystaliśmy z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych (...)  »
Amortyzacja budynku wpisanego do rejestru zabytków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2019 r.
Jesteśmy instytucją kultury (biblioteką). Siedziba naszej jednostki mieści się w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Przez kilka lat budynek ten był amortyzowany jak zwykły środek (...)  »
Korekta składek ZUS za lata ubiegłe i opłata prolongacyjna naliczona przez ZUS w związku z odroczeniem terminu płatności składek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
W 2011 r. oddział ZUS przeprowadził w naszym SP ZOZ kontrolę za lata 1999 - 2011. W wyniku kontroli zakwestionowane zostały umowy cywilnoprawne zawierane z (...)  »
Ewidencja księgowa środka trwałego przekazanego przez gminę do nieodpłatnego użytkowania SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Nasza gmina chce przekazać nieruchomość (środek trwały - budynek) do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - w użytkowanie bezpłatne. Czy w takiej sytuacji taka nieruchomość (...)  »
Rezerwa na nagrodę roczną dla dyrektora SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.02.2019 r.
Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do rocznej nagrody, przy spełnieniu pewnych warunków określonych w regulaminie przez podmiot tworzący. Maksymalna wysokość nagrody to (...)  »
Ewidencja księgowa środków otrzymanych na realizację programu ERASMUS - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
W ramach programu Erasmus podpisywane są umowy na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe naszego powiatu. Umowy podpisywane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do (...)  »
Rozliczenie projektu polegającego na termomodernizacji budynku komendy Państwowej Straży Pożarnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 48
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) podpisała z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie na realizację projektu "Termomodernizacja budynku komendy". Okres kwalifikowania wydatków zakończył się 30 września (...)  »
Lokaty bankowe w ewidencji budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 47
Jak w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego ująć lokaty bankowe utworzone ze środków znajdujących się na rachunku budżetu? Przepisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej wskazują, (...)  »
Ewidencja operacji związanych z realizacją zadań finansowanych z sum na zlecenie w sądzie okręgowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 45
Sąd okręgowy otrzymał środki na zabezpieczenie polichromii (malowidła na ścianie) w budynku sądu. Otrzymane pieniądze znajdują się na rachunku sum na zlecenie, który jest prowadzony (...)  »
Brak dekretacji dowodu księgowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Czy brak dekretacji na dokumencie PK (dotyczącym księgowania na koncie 130 powiązanego z kontem 133) jest naruszeniem ustawy o rachunkowości? W przepisach wewnętrznych nie mamy (...)  »
Nieprawidłowości przy inwentaryzacji przeprowadzonej w formie spisu z natury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Regionalna izba obrachunkowa przeprowadziła w naszej gminie kontrolę. Zarzucono nam błędy w inwentaryzacji środków trwałych polegające na poprawianiu korektorem błędów na arkuszach spisowych oraz niesporządzeniu (...)  »
Rozliczenie niedoborów niezawinionych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 42
Jesteśmy jednostką budżetową. W jaki sposób zaksięgować ujawnione w toku inwentaryzacji niedobory niezawinione? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa rozliczenia tych niedoborów? Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 41
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA 30 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów (...)  »
Ewidencja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
W urzędzie miasta mamy problem z ewidencją dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Czy dochody te możemy ująć na właściwych kontach zbiorczo na koniec (...)  »
Otrzymanie od podmiotu tworzącego inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku szpitala
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Podmiot tworzący (jednostka samorządu terytorialnego) przeprowadził w budynkach naszego szpitala (SP ZOZ) inwestycję kompleksowej termomodernizacji z wykorzystaniem funduszy unijnych. W ramach zadania dokonano m.in. wymiany (...)  »
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia budynku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Jak w księgach rachunkowych szkoły (jednostki budżetowej) ująć wydatek z tytułu ubezpieczenia budynku? Na jakim koncie kosztów zaksięgować takie ubezpieczenie? Zakład ubezpieczeń w wyniku zawarcia (...)  »
Opłata zmienna za usługi wodne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu Rb-30S zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 46
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W październiku 2018 r. zapłaciliśmy opłatę zmienną do Wód Polskich za I kwartał 2018 r. Nie wiemy kiedy Wody Polskie naliczą (...)  »
Korekta błędnego ujęcia dotacji w ewidencji księgowej szpitala
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
W trakcie kontroli gospodarki finansowej szpitala ustalono, że w 2016 r. błędnie zaksięgowaliśmy dotację na zakup specjalistycznego samochodu do transportu medycznego (samochód zakupiliśmy w listopadzie, (...)  »
Prowadzenie kont analitycznych do konta 991 w organie podatkowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Czy w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego należy do konta 991 prowadzić konta analityczne według rodzaju podatków pobieranych przez inkasentów? Możliwość pobierania podatków przez inkasentów (...)  »
Zwiększenie wartości początkowej zakupionego programu o niepodlegający odliczeniu VAT naliczony
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.12.2018 r.
Placówka oświatowa (bursa szkolna) zakupiła program do ewidencji majątku trwałego. VAT odliczamy nie w pełnej wysokości lecz w proporcji. Czy w związku z tym wartość (...)  »
Projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 7
PROJEKT STANOWISKA KOMITETU Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Rachunkowość/Komitet Standardów Rachunkowości/Zaproszenie do współpracy zamieszczono projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków (...)  »
Obowiązek prowadzenia ewidencji szczegółowej dla kredytów bankowych i zobowiązań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 44
Kontrola zewnętrzna ustaliła, że w urzędzie gminy nie prowadzono ewidencji szczegółowej do kont 134 "Kredyty bankowe" i 260 "Zobowiązania finansowe". Czy faktycznie jest taki wymóg? (...)  »
Dokumentowanie kosztów podróży służbowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2018 r.
Za zgodą dyrektora szpitala pracownicy medyczni uczestniczą w konferencjach naukowych lub kursach i szkoleniach specjalistycznych. W ramach rozliczenia wyjazdu na konferencję lub kurs do działu (...)  »
Ustalenie wartości początkowej i momentu rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego zakupionego na raty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Zakupiliśmy nowy aparat USG do naszej przychodni. Dostawca zaoferował nam korzystne warunki zapłaty – w sześciu równych ratach, bez dodatkowych kosztów. Urządzenie już zostało dostarczone. (...)  »
Moment ujmowania wydatków budżetowych na kontach zaangażowania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...)  »
Ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2018 r.
Samorządowy zakład budżetowy dokonał ulepszenia całkowicie zamortyzowanego środka trwałego (środek trwały amortyzowany w czasie, ujęty na koncie 011). Wartość ulepszenia wyniosła około 2.000 zł. W (...)  »
Wyksięgowanie zniszczonych materiałów, odpisanych w koszty w momencie zakupu w księgach przedszkola
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 46
Przedszkole publiczne stosuje uproszczenie polegające na odpisywaniu wartości materiałów w koszty w momencie ich zakupu. Jakim zapisem wyksięgować zniszczone materiały, które nie nadają się już (...)  »
Ewidencja darowizn w księgach urzędu miasta
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.11.2018 r.
Kontrola z jednostki nadrzędnej wykazała, iż w księgach urzędu miasta źle ujęliśmy operacje finansowe związane z darowiznami pieniężnymi. Ujęliśmy je na koncie 720. Czy faktycznie (...)  »
Środki pieniężne na zakup muzealiów otrzymane w formie darowizny przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 44
Jesteśmy państwową instytucją kultury (muzeum). Jak powinniśmy zaksięgować darowiznę otrzymaną na zakup muzealiów - na fundusz instytucji, czy na pozostałe przychody operacyjne? W przypadku otrzymania (...)  »
Czy stosuje się pieczątki imienne, gdy podpisy złożone na dokumentach księgowych są nieczytelne?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 43
Jesteśmy Centrum Usług Wspólnych - jednostką obsługującą (od strony księgowej) samorządowe jednostki budżetowe i instytucje kultury. Na dokumentach księgowych składane są m.in. podpisy potwierdzające dokonanie (...)  »
Nakłady poniesione na odtworzenie i rewaloryzację zabytkowego budynku w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 34
Instytucja kultury (muzeum) realizuje projekt inwestycyjny "Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego wraz z przebudową przynależnych oficyn". W związku z realizacją tego projektu dokonano rozbiórki budynku, (...)  »
Inwentaryzacja środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 37
W jaki sposób należy zinwentaryzować środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych jednostki oświatowej, w tym na wydzielonym rachunku dochodów? Zasady przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych (...)  »
Ewidencja księgowa opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.10.2018 r.
W jaki sposób powinna wyglądać ewidencja księgowa opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? Czy można pominąć przypis tych należności? Opłatę, o której (...)  »
Odpowiedzialność za inwentaryzację w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości CUW
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 23.10.2018 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury, której obsługa finansowa, zgodnie z decyzją organu stanowiącego, prowadzona jest przez podmiot zewnętrzny, tj. przez centrum usług wspólnych (CUW). Mamy wątpliwość, (...)  »
Czy elementy placu zabaw stanowią odrębne obiekty inwentarzowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 36
Przy dwóch budynkach, w którym mieszczą się lokale socjalne, wybudowaliśmy plac zabaw. Prace polegały na wybudowaniu podłoża, przygotowania nawierzchni, nasadzeń, aż po zamontowanie urządzeń (sprzętu (...)  »
Inwentaryzacja aktywów będących własnością innych jednostek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 59
Dyrektor naszego szpitala zarządzeniem wewnętrznym wyznaczył na dzień 30 listopada termin spisu z natury wszystkich materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową. W przypadku naszej jednostki są to (...)  »
Likwidacja całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 46
Jesteśmy przedszkolem publicznym działającym w formie jednostki budżetowej. Czy w przypadku likwidacji całkowicie zamortyzowanego środka trwałego musimy dokonać księgowań na koncie funduszu jednostki? W przypadku (...)  »
Częstotliwość przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych na fundusz jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 44
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Czy zrealizowane przez nas dochody budżetowe i wydatki budżetowe powinniśmy przenosić na konto funduszu jednostki na podstawie miesięcznych (...)  »
Kara nałożona na pracownika samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 43
Na pracownika samorządowego zakładu budżetowego nałożyliśmy karę pieniężną z tytułu odpowiedzialności porządkowej, którą potrąciliśmy z jego wynagrodzenia. Jak zaksięgować powyższe operacje? Na podstawie art. 108 (...)  »
Ewidencja obowiązkowych wpłat na PFRON w księgach instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.10.2018 r.
Jesteśmy instytucją kultury (biblioteką publiczną). Z otrzymanej dotacji podmiotowej finansujemy wpłaty na PFRON. Jak w księgach naszej instytucji ująć takie wpłaty? Czy powinny one obciążyć (...)  »
Ustalanie i wycena bilansowa stanu niezużytych materiałów odniesionych w koszty bezpośrednio po zakupie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2018 r.
Jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową od początku 2018 r. przyjęła zasadę odnoszenia zakupionych materiałów w koszty bezpośrednio po zakupie. Czy w związku z tym trzeba (...)  »
Ewidencja księgowa nałożonej na pracownika kary pieniężnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2018 r.
Na pracownicę naszego szpitala, zatrudnioną w dziale finansowo-księgowym, nałożono karę pieniężną - w związku ze szkodą wyrządzoną pracodawcy. Jak ująć w księgach rachunkowych taką karę? (...)  »
Jaką metodą przeprowadzić inwentaryzację środków pieniężnych na rachunkach bankowych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2018 r.
Jesteśmy instytucją kultury działającą w formie ogniska artystycznego. Kiedy i w jakiej formie powinniśmy inwentaryzować środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych? Podstawowym terminem inwentaryzacji, (...)  »
Wyksięgowanie z ewidencji skradzionego środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2018 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Podczas włamania do budynku naszej instytucji skradziono składnik majątku stanowiący środek trwały. Jak wyksięgować z ewidencji niezamortyzowaną wartość początkową tego środka trwałego? (...)  »
Otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie z tytułu kradzieży
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2018 r.
Otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, stanowi dla jednostki (biblioteki) pozostały przychód operacyjny, (...)  »
Ewidencja wydatków związanych z zapewnieniem pracownikowi jednostki oświatowej okularów korygujących
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.10.2018 r.
Jesteśmy oświatową jednostką budżetową. Jeden z pracowników otrzymał od lekarza okulisty zalecenie stosowania okularów korygujących do pracy przy komputerze (wydane po przeprowadzeniu badań okresowych). Jak (...)  »
Ewidencja księgowa pożyczek udzielanych pracownikom na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.10.2018 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) udzielane są pracownikom pożyczki na pokrycie ich potrzeb mieszkaniowych. Jak powinno przebiegać księgowanie udzielenia i spłaty (...)  »
Wydatki poniesione na wstępne badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.10.2018 r.
Nasz szpital, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, osoby przyjmowane do pracy kieruje na wstępne badania lekarskie. Jak należy ująć w księgach rachunkowych koszt takiego badania? (...)  »
Jak zaksięgować koszty upomnienia i opłatę za postój samochodu służbowego?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.10.2018 r.
Instytucja kultury posiada samochód, który służy dyrektorowi do realizowania obowiązków służbowych. Z urzędu miasta otrzymaliśmy upomnienie dotyczące parkowania tego samochodu, na którym wyszczególniono opłatę za (...)  »
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w księgach instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.10.2018 r.
Ognisko artystyczne będące instytucją kultury zatrudnia pracowników na umowę o prace. W związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych korzystamy, jako płatnik, z (...)  »
Wydatki poniesione na przegląd techniczny samochodu służbowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.10.2018 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Za przegląd techniczny samochodu służbowego otrzymaliśmy fakturę, w której oddzielnie wykazano wartość materiałów i wartość przeglądu. Czy pozycje te należy ująć w (...)  »
Ustalenie wartości początkowej używanego środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.10.2018 r.
Nasz dom kultury zakupił używany środek trwały wymagający naprawy. Jak ustalić wartość początkową tego środka trwałego? Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z (...)  »
Koszty związane z przejazdem pracownika na badania okresowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.10.2018 r.
Pracownicy zatrudnieni w domu kultury na okresowe badania lekarskie muszą jechać do innej miejscowości. W ciężar jakiego konta zaksięgować zwrot kosztów takiego przejazdu? W świetle (...)  »
Otrzymanie faktury za usługę wykonaną w poprzednim miesiącu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.10.2018 r.
Nasza biblioteka w październiku 2018 r. otrzymała fakturę wystawioną w tym samym miesiącu, ale dotyczącą usługi wykonanej dla nas we wrześniu 2018 r. W jakim (...)  »
Środek trwały ponownie wprowadzony do ewidencji bilansowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.10.2018 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opoki zdrowotnej (SP ZOZ). W marcu 2018 r. postawiliśmy środek trwały w stan likwidacji. Wyksięgowaliśmy go z ewidencji środków trwałych, a (...)  »
Wpływ na rachunek bankowy SP ZOZ niesłusznie pobranych opłat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.10.2018 r.
W sierpniu br. bank z rachunku bieżącego szpitala pobrał opłaty za prowadzenie tego rachunku. Wartość tych opłat odniesiono w ciężar kosztów operacyjnych. W październiku otrzymaliśmy (...)  »
Zaliczenie na poczet bieżących składek ujawnionej nadpłaty składek na FP i FGŚP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.10.2018 r.
W naszym szpitalu, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), ZUS przeprowadził kontrolę, w wyniku której ustalił, iż w poprzednich latach naliczaliśmy (...)  »
Moment ujęcia w kosztach bilansowych wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.10.2018 r.
Szpital zawarł z osobą niebędącą jego pracownikiem umowę o dzieło. W jakim momencie wynagrodzenie z tytułu takiej umowy powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych? W (...)  »
Należne płatnikowi wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.10.2018 r.
Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). Po ujęciu w księgach naliczonych składek ZUS i przelewów do ZUS na koncie 22-3 pozostało saldo Ma. Jest to kwota wynagrodzenia (...)  »
Czy meble w trwałej zabudowie zwiększają wartość początkową budynku?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.10.2018 r.
W budynku, w którym mieści się nasz domu kultury, przeprowadziliśmy rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia biurowe. Czy zakupione do tych pomieszczeń meble w zabudowie trwałej, bez (...)  »
Otrzymanie przez SP ZOZ dofinansowania na pokrycie kosztów ulepszenia już istniejącego środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2018 r.
Szpital otrzymał dofinansowanie na pokrycie kosztów rozbudowy środka trwałego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i podlegającego amortyzacji. W czerwcu 2018 r. za wykonane prace otrzymaliśmy (...)  »
Stosowanie w SP ZOZ konta pozabilansowego "Środki trwałe w likwidacji"
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2018 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Podjęliśmy decyzję o likwidacji części środków trwałych drogą utylizacji. Ich wartość jest w 100% zamortyzowana. Protokół o (...)  »
Wydatki na obsługę serwisową zakupionego sprzętu komputerowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2018 r.
Jesteśmy samodzielny publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zakupiliśmy sprzęt komputerowy. Dostawca obciążył nas dodatkowo polisą serwisową. Komputery, ze względu na niską wartość, nie będą ujęte w (...)  »
Obowiązek przeprowadzenia w instytucji kultury inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2018 r.
Nasza instytucja kultury posiada w ewidencji wartości niematerialne i prawne. Czy wartości te podlegają inwentaryzacji i czy należy przeprowadzać ją na koniec każdego roku obrotowego, (...)  »
Odpis aktualizujący wartość należności skierowanej na drogę postępowania sądowego w księgach SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 01.10.2018 r.
W księgach szpitala (SP ZOZ) widnieje nieuregulowana należność za świadczone usługi, którą skierowano na drogę postępowania sądowego. Sąd zasądził na rzecz SP ZOZ sporne należności. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.