Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020 r., godz. 07:11 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Ewidencja księgowa
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej na finansowanie inwestycji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Jak w księgach samorządowego zakładu budżetowego zaewidencjonować dokonany w styczniu 2020 r. zwrot niewykorzystanej do końca 2019 r. dotacji celowej otrzymanej na finansowanie inwestycji? Z (...)  »
Likwidacja nieodpłatnie otrzymanej karetki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
W 2010 r. nasz SP ZOZ otrzymał nieodpłatnie karetkę. Pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych szpitala w korespondencji z funduszem założycielskim. W związku z (...)  »
Dochody należne gminie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 49
Jak ująć w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (gminy) dochody należne gminie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą grudnia (...)  »
Skutki nałożenia grzywny w celu przymuszenia w księgach Komendy Powiatowej PSP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 46
Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), (...)  »
Przychody ze sprzedaży samochodów służbowych w jednostce budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Na jakim koncie w jednostce budżetowej (urzędzie) ująć przychody pochodzące ze sprzedaży samochodów służbowych (środków trwałych)? Czy odpowiednie będzie konto 720? Przychody pochodzące ze sprzedaży (...)  »
Należności długoterminowe wynikające z decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
W jaki sposób ujmować w ewidencji księgowej urzędu gminy należności długoterminowe wynikające z decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych? Czy wystarczające będzie wykazanie (...)  »
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
Ujawnione w wyniku inwentaryzacji nadwyżki środków trwałych wycenia się zasadniczo w ich cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w oparciu o posiadaną dokumentację dotyczącą tych środków (...)  »
Ewidencja szczegółowa do konta 134 "Kredyty bankowe" w budżecie jst
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.01.2020 r.
W jaki sposób prowadzić ewidencję analityczną do konta 134 "Kredyty bankowe" w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Umowa kredytowa, którą gmina zaciągnęła na wiele lat (...)  »
Przelew środków tytułem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Jak w urzędzie miasta zaksięgować przelew środków tytułem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury? Czy właściwe będzie ujęcie tej operacji po stronie Wn konta 810 w (...)  »
Odsetki przypisane, ale niezapłacone do dnia bilansowego w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 40
Odsetek przypisanych, ale niezapłaconych do dnia bilansowego nie wyksięgowuje się na koniec roku z ewidencji bilansowej - pozostają one na koncie należności i przychodów finansowych. (...)  »
Wydatki na rozbudowę istniejących środków trwałych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 37
Jesteśmy miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji (jednostką budżetową). Planujemy powiększyć istniejący parking i chodnik. Koszt tych prac wyniesie odpowiednio około 2.500 zł i 3.700 zł. (...)  »
Korekta przychodu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej za lata ubiegłe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
Jesteśmy przychodnią prowadzoną w formie SP ZOZ. Udzielamy świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (poradnia lekarza rodzinnego). Nasz przychód z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (...)  »
Dochody budżetowe zrealizowane przez podległe jednostki budżetowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.12.2019 r.
Czy właściwe będzie ujmowanie w budżecie gminy wszystkich dochodów budżetowych zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe na jednym koncie 222 w powiązaniu z kontem 133? Z (...)  »
Koszty zakupu pozostałego środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Jak w księgach rachunkowych ująć zakup do pomieszczeń biurowych starostwa powiatowego pozostałego środka trwałego? Czy przyjąć go na stan w wartości obejmującej koszty zakupu - (...)  »
Wymiana płynu w instalacji solarnej zamontowanej w bursie szkolnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 43
W 2013 r. przeprowadziliśmy w bursie szkolnej modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montując solary i pompy ciepła. Obecnie konieczna jest wymiana glikolu w instalacji solarnej. Czy (...)  »
Przekazanie pracownikom jednostki budżetowej bonów towarowych zakupionych ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 41
Z okazji świąt Bożego Narodzenia jednostka budżetowa wydała pracownikom, którzy ukończyli 26 rok życia, bony towarowe sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jak ująć w (...)  »
Ujęcie w księgach nadwyżki środków obrotowych pozostającej w zakładzie budżetowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Uchwała rady gminy jesteśmy zwolnieni z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Czy takie zwolnienie oznacza, że (...)  »
Środki potrącane z wynagrodzenia pracownika tytułem zajęcia komorniczego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Pomimo tego, iż komornikowi jako organowi egzekucyjnemu przypisać należy cechy podmiotu publicznego, to środki potrącane z wynagrodzenia pracownika tytułem zajęcia komorniczego wskazane jest ewidencjonować na (...)  »
Naprawa uszkodzonego sprzętu i otrzymane odszkodowanie w podatku VAT i księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 20
Jesteśmy jednostką budżetową zgłoszoną jako czynny podatnik VAT. Rozliczamy tylko VAT należny. W trakcie ćwiczeń wojskowych korzystaliśmy z usług firmy transportowej. Podczas przewożenia naszych pojazdów (...)  »
Ujęcie w księgach wpłat na PFRON
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Czy prawidłowe będzie odnoszenie wpłat na PFRON w księgach jednostki oświatowej bezpośrednio w koszty (na konto 403), z pominięciem ewidencji rozrachunkowej? Zgodnie z art. 21 (...)  »
Spis z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie jednostki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Jednostki prowadzące kasę muszą przeprowadzić inwentaryzację środków pieniężnych w kasie w drodze spisu z natury obowiązkowo na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Przy czym można (...)  »
Nadpłata składek ZUS spowodowana korektą dokumentów rozliczeniowych lat poprzednich
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Jesteśmy zespołem szkół (jednostką budżetową). Jak ująć w księgach nadpłatę składek ZUS spowodowaną korektą dokumentów rozliczeniowych lat poprzednich? W latach ubiegłych złożono korektę dokumentów rozliczeniowych (...)  »
Ujęcie faktury za zajęcia rehabilitacji ruchowej w księgach ośrodka pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 01.12.2019, strona 42
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Od innego ośrodka pomocy społecznej otrzymaliśmy fakturę za zajęcia rehabilitacji ruchowej (zgodnie z zawartą umową). Jak zaksięgować taką fakturę? Otrzymaną fakturę (...)  »
Objęcie przez jst udziałów w spółce komunalnej w zamian za prawo użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 01.12.2019, strona 40
Jednostka samorządu terytorialnego objęła udziały w spółce komunalnej w zamian za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu. Jak ująć taką operację w księgach urzędu jednostki samorządu (...)  »
Adaptacja pomieszczeń wynajmowanych od urzędu gminy na potrzeby działalności jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 01.12.2019, strona 38
Nakłady poniesione przez pytającą jednostkę budżetową (ośrodek pomocy społecznej) na adaptację wynajmowanych na potrzeby prowadzonej działalności pomieszczeń biurowych - w tym na postawienie ścianki działowej (...)  »
Ujęcie w księgach licencji na program prawniczy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2019 r.
Czy licencję na program prawniczy o wartości ok. 20 tys. złotych ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej jako wartość niematerialną i prawną? Licencję na program (...)  »
Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów szpitala
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
W przyszłym roku planujemy budowę parkingu dla pracowników i pacjentów szpitala. Teren ten jest obecnie zabudowany nieużytkowanymi budynkami starych magazynów. W pierwszym etapie prac budynki (...)  »
Dokonywanie przez głównego księgowego SP ZOZ wstępnej kontroli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Uregulowania dotyczące głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określone przez art. 54 ustawy o finansach publicznych, w tym dotyczące dokonywania wstępnej kontroli, należy stosować także (...)  »
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych podczas remontu środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.11.2019 r.
Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują przerw w naliczaniu odpisów amortyzacyjnych. Czasowe wyłączenie środka trwałego z użytkowania, wynikające z prowadzonego remontu, nie powoduje zawieszenia dokonywania (...)  »
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 40
W jaki sposób prowadzić ewidencję rozliczeń międzyokresowych w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego? 1. Przykłady rozliczeń międzyokresowych kosztów w budżecie Ustawa o rachunkowości rozróżnia czynne (...)  »
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 37
Dyrektor zamierza kupić aparat telefoniczny (komórkowy) od operatora świadczącego szkole usługi telekomunikacyjne. Operator oferuje zakup aparatu wyłącznie w formie sprzedaży ratalnej. Czy szkoła, jako jednostka (...)  »
Odsetki od kredytów w księgach rachunkowych budżetu jst
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.11.2019 r.
Czy w księgach rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy) wystarczające jest ujmowanie odsetek od kredytów długoletnich (zaciąganych na różne cele) jedynie na koncie 134? Zaciąganie (...)  »
Ujęcie w księgach samorządowego zakładu budżetowego sprzedaży majątku ruchomego na rzecz pracownika
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
W księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego przychody uzyskane ze sprzedaży zbędnego składnika majątku ewidencjonowane są na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne". Jednocześnie w przypadku sprzedaży (...)  »
Ewidencja księgowa oraz wykazywanie w sprawozdaniach Rb-N opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie ujmowania w ewidencji księgowej należności z tytułu opłaty przekształceniowej (...)  »
Ewidencja wpływu i wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Jak zaksięgować wydatki z tzw. Funduszu Sprawiedliwości realizowane przez urząd jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wydzielonego rachunku bankowego? Czy ewidencję księgową wykorzystania otrzymanych środków należy (...)  »
Koszty opracowania dokumentacji powypadkowej pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 01.11.2019, strona 42
Od firmy świadczącej profesjonalne usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostka budżetowa otrzymała fakturę za opracowanie dokumentacji powypadkowej pracownika. Na jakim (...)  »
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w księgach urzędu jst
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 01.11.2019, strona 38
Jakie są zasady wyceny i ewidencji księgowej gruntów, stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego (jst), przekazanych w użytkowanie wieczyste? Jak ująć w księgach przypis należności z (...)  »
Inwentaryzacja sald kont pozabilansowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.10.2019 r.
Czy w jednostce budżetowej (oświatowej) inwentaryzacją powinny zostać objęte również salda kont pozabilansowych? W jakiej formie przeprowadzić ich inwentaryzację? Zasady przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w (...)  »
Zapisy księgowe związane z uzupełnieniem odpisu podstawowego na ZFŚS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
W dniu 23 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy (...)  »
Ewidencja rozliczeń z tytułu podatków prowadzona w organie podatkowym na kontach pozabilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 37
Jak należy prowadzić ewidencję rozliczeń z tytułu podatków na kontach pozabilansowych w organie podatkowym? Chodzi nam przede wszystkim o rozrachunki z osobami trzecimi oraz z (...)  »
Rozliczenie w SP ZOZ straty z lat ubiegłych z funduszem zakładu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 36
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zamknął 2018 r. stratą w kwocie 1.578.620,49 zł. Fundusz zakładu wynosi 1.723.790,61 zł, a koszty amortyzacji za 2018 (...)  »
Koszty związane z remontem sprzętu wykorzystywanego przy budowie środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.10.2019 r.
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. W 2019 r. rozpoczęliśmy budowę, przy której wykorzystywany jest nasz sprzęt (środki trwałe). Czy koszty remontów tego sprzętu zwiększą wartość środka (...)  »
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych i prezentacja powstałej nadpłaty w sprawozdaniach budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Na koniec miesiąca bursa szkolna (jednostka budżetowa) otrzymała fakturę korygującą in minus za energię elektryczną do faktury już opłaconej. Proszę o przedstawienia księgowania takiej operacji. (...)  »
Ewidencja księgowa inwestycji w jednostce oświatowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.10.2019 r.
Jesteśmy gminną jednostką oświatową. Z budżetu otrzymaliśmy środki finansowe na modernizację pokrycia dachowego budynku, w którym mieści się nasza szkoła. Jakich księgowań dokonać w związku (...)  »
Środki wpłacane przez wykonawców tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów w budżecie jst
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Czy środki wpłacane przez wykonawców tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów można w budżecie gminy księgować na jednym koncie w ramach konta 240? Środki, o których (...)  »
Podatek od nieruchomości płacony od gruntu, na którym wznoszony jest budynek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 64
Na terenie należącym do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej budowany jest budynek, do którego przeniesione zostaną niektóre oddziały szpitalne. Czy podatek od nieruchomości (od gruntu, (...)  »
Odsetki od niewłaściwie wydatkowanych środków unijnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 61
Jako instytucja kultury realizujemy projekt współfinansowany ze środków unijnych. W związku z niewłaściwym wydatkowaniem otrzymanej zaliczki zostaliśmy zobowiązani do jej zwrotu wraz z odsetkami. Kwotę (...)  »
Ustalenie okresów rozliczeniowych, za które należy sporządzać raporty kasowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 35
Raporty kasowe (w tym dotyczące środków ZFŚS) można sporządzać codziennie lub za okresy dłuższe (na przykład tydzień lub dekada) przyjęte w instrukcji kasowej jako okresy (...)  »
Opłata za zajęcie pasa drogowego w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 34
W związku z przeprowadzanym remontem budynku instytucji kultury zobowiązani byliśmy ponieść opłatę za zajęcie pasa drogowego. Jak ująć taki wydatek w księgach instytucji? Przepisy art. (...)  »
Ujęcie w księgach ośrodka pomocy społecznej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 33
Opłaty pobierane przez ośrodki pomocy społecznej (samorządowe jednostki budżetowe) za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny stanowią pobór dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji (...)  »
Program komputerowy niespełniający definicji wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 25
W wyniku inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzonej w jednostce budżetowej okazało się, iż na jeden z programów komputerowych nie posiada ona licencji. Czy w (...)  »
Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe nie mają obowiązku tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.09.2019 r.
Czy komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej działająca w formie jednostki budżetowej zobowiązana jest do tworzenia i ujmowania w księgach rachunkowych rezerw na świadczenia pracownicze? Komenda (...)  »
Podział zysku z lat ubiegłych w SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
W bilansie SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazaliśmy zysk z lat ubiegłych. Ujęliśmy tutaj otrzymane pod koniec 2018 r. z Narodowego Funduszu (...)  »
Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na remont budynku instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019, strona 40
W 2019 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na remont budynku instytucji. Jak zaksięgować taką dotację? Nakłady ponoszone na remont odnoszone są bezpośrednio (...)  »
Otrzymanie przez zakład budżetowy należności objętej na koniec poprzedniego roku odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019, strona 39
Na koniec poprzedniego roku budżetowego w księgach samorządowego zakładu budżetowego utworzono odpis aktualizujący wartość przeterminowanej należności z tytułu dostaw i usług. W bieżącym roku udało (...)  »
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019, strona 37
W myśl art. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną (...)  »
Prowadzenie kont analitycznych dla pożyczek udzielanych z budżetu miasta
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.09.2019 r.
Księgowość nie prowadziła ewidencji analitycznej do konta 250 „Należności finansowe” w zakresie pożyczek udzielanych z budżetu. Czy dla każdej pożyczki udzielonej z budżetu miasta trzeba (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie i przekazanie pozostałego środka trwałego - ujęcie w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie samochód o wartości 3.000 zł, który zakwalifikowano do pozostałych środków trwałych. Następnie przekazano ten samochód podrzędnej jednostce. Jak powinno wyglądać księgowanie (...)  »
Prowadzenie ewidencji analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
W trakcie wewnętrznej kontroli w urzędzie miasta powstały wątpliwości związane ze sposobem prowadzenia ewidencji analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu opłat (...)  »
Zestaw mebli jako zbiorczy obiekt inwentarzowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.09.2019 r.
W naszej przychodni wprowadzamy nowe kompleksowe oprogramowanie obejmujące zarówno procesy medyczne jak i ewidencję księgową. Środki trwałe będą znakowane etykietami z numerem inwentarzowym. W ewidencji (...)  »
Koszty zabezpieczenia czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Koszty dotyczące zabezpieczenia czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego ujmuje się na koncie pozostałych kosztów operacyjnych. Nie odnosi się ich na konto środków trwałych w budowie. (...)  »
Dopłaty do wypoczynku finansowane ze środków ZFŚS w samorządowym zakładzie budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 01.09.2019, strona 36
W sytuacji gdy dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin pochodzi ze środków ZFŚS, jest ono księgowane na zmniejszenie stanu tego funduszu, czyli po (...)  »
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia OC po sprzedaży samochodu w księgach zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 01.09.2019, strona 34
Koszty ubezpieczenia samochodu po jego sprzedaży nie mogą pozostawać na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów. Z chwilą sprzedaży samochodu jednostka powinna zaprzestać aktywowania kosztów ubezpieczenia, a (...)  »
Konto stosowane do ewidencji dochodów z tytułu podatków lokalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
W jaki sposób ewidencjonować w księgach rachunkowych urzędu gminy dochody z tytułu podatków lokalnych? Czy odpowiednie będzie konto 750? Właściwym kontem do ewidencji dochodów z (...)  »
Konto rozrachunkowe stosowane do ewidencji środków przekazywanych przez gminę do izb rolniczych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Czy środki przekazywane przez gminę izbie rolniczej (2% z podatku rolnego) ewidencjonować na koncie 201 czy 240? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.