Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 17 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.175 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Ewidencja księgowa
Ujęcie w księgach instytucji kultury muzealiów otrzymanych w depozyt
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy muzealia przejęte od innej samorządowej instytucji kultury, której organizatorem jest ta sama jednostka samorządu terytorialnego, w depozyt należy ująć w (...)  »
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w księgach rachunkowych podmiotu zatrudniającego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie od jednostki nadrzędnej częściowo zamortyzowanego środka trwałego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2021 r.
Na jakim koncie i w jakiej wartości ująć w jednostce budżetowej otrzymany nieodpłatnie od jednostki nadrzędnej używany częściowo zamortyzowany środek trwały? Z decyzji o nieodpłatnym (...)  »
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 "Rozrachunki budżetu"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.04.2021 r.
Czy do konta 224 "Rozrachunki budżetu" trzeba prowadzić ewidencję szczegółową według podziałek klasyfikacyjnych? Zgodnie z załącznikiem nr 2 "Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" (...)  »
Należności kwestionowane przez dłużnika w księgach rachunkowych i bilansie przychodni
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Jesteśmy zespołem miejskich przychodni (SP ZOZ). W marcu 2020 r. wystawiliśmy notę księgową obciążającą wykonawcę inwestycji karą umowną za przekroczenie terminu wykonania umowy w kwocie (...)  »
Spisanie przedawnionych zobowiązań z ksiąg rachunkowych agencji wykonawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Jakim dokumentem księgowym można dokonać spisania przedawnionych zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych (agencji wykonawczej) z jej ksiąg rachunkowych? Czy istnieją wzory takich dokumentów? Jeśli w (...)  »
Realizacja projektu finansowanego dotacją celową w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację i adaptację budynku (filii biblioteki). Organizator przekazał ponadto środki finansowe w formie dotacji celowej (...)  »
Ujęcie w księgach jednostki budżetowej refaktury za media
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.03.2021 r.
Samorządowa jednostka budżetowa wystawia refakturę za media, która księgowana jest na zmniejszenie wydatków. Czy jest to błędne? Czy refakturę powinniśmy odnosić na dochody? Z przepisów (...)  »
Rozliczenie roczne nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Według Ministerstwa Finansów zaliczkowe wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych mogą być ewidencjonowane w księgach samorządowego zakładu budżetowego, zapisem: Wn konta 820, Ma (...)  »
Rezerwa na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop kierownika SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2021 r.
Przychodnia (SP ZOZ) tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników w oparciu o wyliczenia sporządzane przez zewnętrzną firmę aktuarialną. Z końcem marca 2021 (...)  »
Ujęcie w księgach opłaty za korzystanie ze środowiska
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2021 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (jednostką budżetową). W marcu 2021 r. uiściliśmy opłatę środowiskową za 2020 r. Do ksiąg rachunkowych którego roku zaliczyć tą opłatę? Opłaty za (...)  »
Przeznaczenie nadwyżki środków obrotowych w zakładzie budżetowym na realizację zadań statutowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Samorządowy zakład budżetowy został uchwałą rady gminy zwolniony na stałe z wpłaty nadwyżki środków obrotowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Jak powinna wyglądać ewidencja (...)  »
Ujęcie w księgach rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Środki uzyskane tytułem rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej wskazane jest ująć w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na koncie 133 "Rachunek budżetu" w (...)  »
Ewidencja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów w ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2021 r.
Na jakim koncie zespołu 1 ewidencjonować w ośrodku pomocy społecznej środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów "Wspieraj Seniora" i "Dopłaty do czynszu" (...)  »
Odprawa pośmiertna wypłacona rodzinie zmarłego pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Pod koniec grudnia ubiegłego roku zmarł pracownik naszej instytucji. W styczniu 2021 r. z wnioskiem o wypłatę odprawy pośmiertnej wystąpiła jego (...)  »
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.03.2021 r.
Podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zawiera umowy zlecenia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wynagrodzenia z tytułu tych umów wypłacane (...)  »
Zwrot niewykorzystanej przez instytucję kultury dotacji podmiotowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
W styczniu 2021 r. musieliśmy zwrócić do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystaną kwotę dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora w 2020 r. Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej (...)  »
Zwrot wniesionych przez rodziców opłat za zajęcia organizowane przez instytucję kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.03.2021 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury (domem kultury). W 2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa musieliśmy odwołać część zajęć dla dzieci i zwrócić rodzicom wniesione przez (...)  »
Kwalifikacja rodzajowa pozostałych środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.03.2021 r.
Czy składniki majątku, które zakwalifikowano do pozostałych środków trwałych i ujęto na koncie 013, trzeba przyporządkować do odpowiedniego rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych? Przypomnijmy, iż przepisy (...)  »
Duplikat faktury dotyczący usługi wykonanej w poprzednim roku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.02.2021 r.
W styczniu 2021 r. od obsługującej nas firmy informatycznej otrzymaliśmy prośbę o potwierdzenie salda rozrachunków. Okazało się, że nie opłaciliśmy faktury za usługę wykonaną w (...)  »
Bezzwrotne dofinansowanie do kosztów działalności operacyjnej w czasie pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Jesteśmy stacją pogotowia ratunkowego, w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu województwa, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymaliśmy w 2020 r. dotację celową na (...)  »
Ujęcie pozostałego środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Na potrzeby naszej jednostki budżetowej zakupiliśmy sejf meblowy, który ujęliśmy w księgach rachunkowych jako pozostały środek trwały. W ramach gratisu otrzymaliśmy drugi taki sam sejf. (...)  »
Inwentaryzacja majątku powierzonego jednostkom OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Jaką metodą zinwentaryzować środki trwałe, które zostały powierzone przez gminę jednostkom ochotniczej straży pożarnej? Składniki aktywów powierzone jednostkom ochotniczej straży pożarnej wskazane jest inwentaryzować drogą (...)  »
Numerowanie i dekretacja dowodów księgowych w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programu komputerowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.02.2021 r.
Czy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą programu komputerowego występuje obowiązek nanoszenia dekretacji księgowej na dokument pierwotny? Czy trzeba numerować wszystkie załączniki w dokumencie księgowym? (...)  »
Rozliczenie otrzymanych nieodpłatnie szczepionek przeciwko grypie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
W grudniu 2020 r. nasza przychodnia otrzymała z Ministerstwa Zdrowia nieodpłatnie szczepionki przeciwko grypie dla pracowników. W ramach programu trzeba było je wykorzystać do końca (...)  »
Zasady ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Jakie są zasady ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami gospodarują starostowie? W wyjaśnieniu zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa (...)  »
Faktura korygująca od dostawcy mediów i zwrot nadpłaty w roku następnym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.02.2021 r.
W styczniu 2021 r. jednostka budżetowa otrzymała fakturę korygującą za energię za grudzień 2020 r. Nadpłata wynikająca z korekty wpłynęła do nas w styczniu 2021 (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych w zespole szkół
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.02.2021 r.
Jesteśmy zespołem szkół. Czy środki trwałe, a konkretnie budynki, drogi i ogrodzenia, boisko szkolne i sieć wodno-kanalizacyjną, znajdujące się na terenie należącym do naszego zespołu, (...)  »
Inwentaryzacja gruntów stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Przepisy art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości zobowiązują jednostki, w tym jednostki budżetowe, do inwentaryzacji gruntów w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych (...)  »
Zasady ewidencji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 01.02.2021
Jesteśmy podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Prosimy o wskazanie zasad ewidencji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. w jakich (...)  »
Dofinansowanie świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych z powodu pandemii w księgach SP ZOZ
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
SP ZOZ ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizował w 2020 r. części świadczeń zdrowotnych, na które uzyskał w ramach ryczałtu dofinansowanie z NFZ. Niewykonane (...)  »
Niedobór zawiniony pozostałych środków trwałych, stwierdzony podczas inwentaryzacji w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Stwierdzenie podczas spisu z natury niedoboru środka trwałego - w tym także pozostałego środka trwałego - wiąże się z koniecznością wyksięgowania z ewidencji bilansowej jego (...)  »
Odsetki od zaciągniętych kredytów w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące ewidencji odsetek od kredytów zaciągniętych przez jednostkę (...)  »
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych należności z tytułu dochodów budżetowych - wyjaśnienie Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące zasad ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych. (...)  »
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych... zamieściło odpowiedź na pytanie (...)  »
Rozliczenie dofinansowania otrzymanego z PFRON
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.01.2021 r.
Jednostka budżetowa otrzymała ze środków PFRON dofinansowanie do inwestycji polegającej na wymianie w budynku bursy szkolnej wykładziny podłogowej na posadzkę antypoślizgową. PFRON finansuje 55% inwestycji, (...)  »
Ministerstwo Finansów o ewidencji jednorazowego dofinansowania na zakup sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.01.2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
Korekta rocznego odpisu na ZFŚS w księgach instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym (...)  »
Zwrot dotacji celowej niewykorzystanej przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
W 2020 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową, której nie wykorzystała w całości. Jak w księgach 2021 r. ująć zwrot tej dotacji? Zwrot (...)  »
Umorzenie postępowania egzekucyjnego a wyksięgowanie należności z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.01.2021 r.
W księgach rachunkowych naszej jednostki na dzień kończący rok obrotowy widnieją nałożone przez nas grzywny w celu przymuszenia dotyczące umorzonych już postępowań egzekucyjnych. Czy można (...)  »
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące inwentaryzacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.01.2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość finansowa oraz w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieszczone zostały wyjaśnienia dotyczące (...)  »
Odpisy aktualizujące wartość należności podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2021 r.
W przypadku należności przeterminowanych wysokość odpisu aktualizującego uzależnia się najczęściej od stopnia przeterminowania należności. Dlatego, jeśli przyczyną dokonywania odpisów aktualizujących jest przeterminowanie należności, to analizując (...)  »
Stanowisko MF w sprawie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.01.2021 r.
Jakie są zasady ewidencji księgowej prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych? Czy zaangażowanie powoduje powstanie zobowiązań bilansowych? Zaangażowanie jest etapem poprzedzającym dokonanie wydatku. Najpierw zawierane (...)  »
Wprowadzanie dowodów księgowych do ksiąg rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
Czy wszystkie dowody księgowe dotyczące danego miesiąca można dla uproszczenia wprowadzać do ksiąg rachunkowych instytucji kultury pod datą ostatniego dnia danego miesiąca? Każdy dowód księgowy (...)  »
Prowadzenie ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym a jednostki samorządu terytorialnego - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Czy jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym? Nie. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w (...)  »
Zwrot należności za bilety w kwocie pomniejszonej o odstępne w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
Jesteśmy jednostką budżetową dokonującą sprzedaży biletów wspólnych na autobusy, tramwaje, trolejbusy i pociągi. Z tytułu wyliczonego udziału w sprzedaży koleje obciążają nas fakturą. Nieznaczna ilość (...)  »
Środki pieniężne otrzymane na pokrycie świadczeń zdrowotnych niewykonanych w 2020 r. w związku z COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
Jesteśmy SP ZOZ. W związku z COVID-19 nie zrealizowaliśmy w 2020 r. wszystkich świadczeń zdrowotnych (w tym planowanych zabiegów i operacji) wynikających z umowy zawartej (...)  »
Ujęcie w księgach budżetu jst subwencji otrzymanej w grudniu dotyczącej następnego roku budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.12.2020 r.
Jak w księgach budżetu gminy zaewidencjonować środki subwencji na 2021 r., które otrzymaliśmy w grudniu 2020 r.? Przepisy art. 34 ust. 1 ustawy z dnia (...)  »
Środki otrzymane z rządowego wsparcia dla nauczycieli w jednostce samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2020 r.
W jaki sposób w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego ująć środki otrzymane z rządowego wsparcia dla nauczycieli, które zostały następnie przekazane w formie dotacji celowej (...)  »
Ewidencja wypłacanego przez szkołę dofinansowania dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
Na mocy § 10c ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (...)  »
Wydatki na zakup i montaż aparatu RTG oraz na adaptację pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Nasza przychodnia poniosła wydatki na zakup i montaż nowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczenia, w którym zainstalowano aparat. Koszt aparatu to 800.000 zł, a (...)  »
Produkcja filmu sfinansowanego dotacją celową w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Kwalifikacja nakładów na wytworzenie filmu w ramach umowy koprodukcji Instytucja kultury zawarła umowę z innym podmiotem na wspólną produkcję filmu dokumentalnego. W ramach umowy koprodukcyjnej (...)  »
Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych skierowanych na drogę postępowania sądowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.12.2020 r.
Czy należności sporne, które zostały skierowane do postępowania sądowego (cywilnego), a dotyczą dochodów gminy np. czynsze najmu, dzierżawy, ewidencjonować na koncie 221? Z pytania wynika, (...)  »
Zasady ewidencji dochodów opodatkowanych VAT w księgach urzędu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.12.2020 r.
W jaki sposób powinny być ewidencjonowane dochody urzędu gminy opodatkowane VAT, wynikające z wystawionej faktury? Ewidencję dochodów realizowanych przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego należy prowadzić (...)  »
Inwentaryzacja pozostałych środków trwałych użyczonych pracownikom
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.12.2020 r.
Inwentaryzację pozostałych środków trwałych (laptopów), które są wykorzystywane przez pracowników (nauczycieli) do nauki zdalnej, a które zostały im powierzone na podstawie umowy użyczenia, można przeprowadzić (...)  »
Zakup jednorazowego sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej ze środków dotacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.12.2020 r.
Szpital otrzymał dofinansowanie na zakup jednorazowego sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej (preparaty do dezynfekcji, maseczki, fartuchy, rękawiczki, itp.) ze środków UE i budżetu państwa. (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych dotacji celowej uzyskanej na badania archeologiczne i kosztów realizacji tego zadania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.12.2020 r.
Muzeum (samorządowa instytucja kultury) otrzymało dotację celową na realizację zadania "Prace archeologiczne na Starym Rynku". Celem zadania jest wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych przed planowaną przez (...)  »
Inwentaryzacja przeprowadzana w związku ze zmianą dyrektora a inwentaryzacja roczna
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.12.2020 r.
Zmiana osoby na stanowisku dyrektora szkoły jest okolicznością uzasadniającą przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Taką inwentaryzację wskazane jest jednak przeprowadzić (i zakończyć) przed objęciem stanowiska przez "nowego" (...)  »
Zasądzony od pacjenta zwrot wypłaconego odszkodowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Nasz szpital w 2018 r. wypłacił pacjentowi odszkodowanie. Po prawie dwóch latach wygraliśmy jednak sprawę w sądzie. Od pacjenta zasądzono na rzecz szpitala zwrot wypłaconego (...)  »
Przekształcenie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Miejski ośrodek pomocy społecznej z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie przekształcony w centrum usług społecznych (nastąpi zmiana nazwy, NIP i REGON). Czy z dniem (...)  »
Otrzymane nieodpłatnie pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2020 r.
Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być - bez względu na ich wartość - umarzane jednorazowo przez spisanie w (...)  »
Ewidencja pierwszego wyposażenia w księgach instytucji gospodarki budżetowej - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2020 r.
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych instytucji gospodarki budżetowej składniki majątkowe, stanowiące pierwsze wyposażenie, otrzymane od organu założycielskiego w formie użyczenia? Składniki majątkowe przekazane (...)  »
Inwentaryzacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Jak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, inwentaryzację należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego (...)  »
Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
W jaki sposób księgować rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków? Czy na kontach poszczególnych inkasentów należy ewidencjonować przypis w kwocie należnej do (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do przygotowania rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Należy nią objąć, co do zasady, również środki trwałe. Jednak w określonych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.