Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Ewidencja księgowa
pokaż fragmenty artykułów
Ujęcie w księgach składnika majątku o niskiej wartości początkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.10.2021 r.
W polityce rachunkowości ośrodka pomocy społecznej jest zapisane, iż pozostałe środki trwałe obejmują m.in. meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości początkowej (...)  »
Prenumerata czasopism opłacona na podstawie faktury pro forma
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Na podstawie otrzymanej faktury pro forma szkoła opłaciła prenumeratę czasopism na 2022 r. Czy faktura pro forma, na podstawie której dokonano zapłaty, jest dokumentem podlegającym (...)  »
Koszty transportu środka trwałego a jego wartość początkowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.10.2021 r.
Instytucja kultury (filharmonia) zakupiła fortepian, który stanowić będzie jej środek trwały. Czy koszty transportu fortepianu zwiększą jego wartość początkową ujmowaną na koncie 01 "Środki trwałe"? (...)  »
Zasady inwentaryzacji pozostałych środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2021 r.
Czy pozostałe środki trwałe ewidencjonowane w samorządowym zakładzie budżetowym na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" podlegają ogólnym zasadom inwentaryzacji wynikającym z art. 26 ustawy o (...)  »
Ewidencja zaliczki na pokrycie kosztów komorniczych i jej rozliczenie w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.10.2021 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. W 2020 r. zapłaciliśmy zaliczkę na pokrycie kosztów komorniczych w wysokości 120 zł. W 2021 r. komornik zwrócił część niewykorzystanej zaliczki w (...)  »
Hala namiotowa - klasyfikacja do właściwego rodzaju KŚT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2021 r.
Instytucja kultury zakupiła halę namiotową o powierzchni 200 m2, którą zaliczyła do środków trwałych. Do jakiego rodzaju KŚT zakwalifikować taką halę - do 806 czy (...)  »
Wzrost wartości gruntu i rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste a wartość początkowa prawa użytkowania wieczystego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2021 r.
Instytucja kultury (miejska biblioteka publiczna) ewidencjonuje w swoich środka trwałych prawo wieczystego użytkowania gruntu (grunt jest własnością jednostki samorządu terytorialnego) i dokonuje od niego amortyzacji (...)  »
Ewidencja leków w zespole 4 według standardu rachunku kosztów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.10.2021 r.
W jaki sposób na kontach zespołu 4 należy ewidencjonować koszty leków według standardu rachunku kosztów? Czym różnią się wyodrębnione w ramach tego zespołu leki od (...)  »
Ewidencja księgowa rozliczenia dochodów w związku z realizacją zadań zleconych w budżecie JST
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2021 r.
Jak w księgach budżetu gminy ująć i rozliczyć dochody z tytułu zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, z uwzględnieniem zwrotu dochodów do wojewody? Zasady (...)  »
Podział kosztów wynagrodzeń lekarzy rezydentów na refundowane i nierefundowane
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Czy stosując standard rachunku kosztów szpital prowadzi podział kosztów wynagrodzeń lekarzy rezydentów na refundowane i nierefundowane? Na jakich kontach zespołu 4 je zaksięgować? Od 1 (...)  »
Zaliczenie wadium wniesionego przez uczestnika przetargu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 01.10.2021
Zaliczenie wpłaconego przez uczestnika przetargu wadium na poczet ceny sprzedaży (nabycia) nieruchomości wiązać się będzie z odpowiednimi przeksięgowaniami na kontach analitycznych prowadzonych w ramach konta (...)  »
Przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w związku ze zmianą dyrektora instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 01.10.2021
W związku z zakończeniem kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury, jego obowiązki przejął nowy dyrektor. Czy w tej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej? Zmiana osoby (...)  »
Ewidencja księgowa wydatków na szczepienia ochronne pracowników przeciw grypie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
Wydatki poniesione przez jednostkę na szczepienia ochronne pracowników przeciw grypie zalicza się do kosztów działalności operacyjnej (podstawowej). W księgach rachunkowych ujmuje się je na koncie (...)  »
Błędne uznanie rachunku budżetu w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Na wyciągu z rachunku bankowego widnieje wpływ niewyjaśnionej kwoty (pomyłka banku). Czy operacja błędnego uznania rachunku budżetu powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych urzędu obsługującego (...)  »
Opłaty za usługi wodne i gospodarowanie odpadami w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Za usługi wodne uiszczamy opłatę stałą oraz opłatę zmienną. Ponadto raz na kwartał wpłacamy na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. (...)  »
Podział kont zespołu 4 dotyczących wynagrodzeń na kategorie personelu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który od 1 stycznia 2021 r. stosuje standard rachunku kosztów. Standard ten przewiduje ewidencję wynagrodzeń pracowników na koncie 404 (...)  »
Pobierana przez bibliotekę opłata za zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2021 r.
Na jakim koncie zaksięgować pobieraną przez bibliotekę (samorządową instytucję kultury) opłatę za zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych? Z art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 (...)  »
Rozliczenie dotacji otrzymanej w formie zaliczki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.09.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W 2021 r. otrzymaliśmy dotację od samorządu gminnego na zakup sprzętu medycznego. Zgodnie z zawartą umową otrzymaliśmy płatność zaliczkową, (...)  »
Ewidencja kosztów rodzajowych u świadczeniodawców stosujących standard rachunku kosztów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.09.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2021 r. stosujemy standard rachunku kosztów. Czy w związku z tym zobowiązani jesteśmy do utworzenia wszystkich (...)  »
Rozbudowa systemu monitoringu w budynku szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2021 r.
W budynku szpitala zamontowany jest system monitoringu stanowiący odrębny środek trwały. Szpital postanowił rozbudować ten system o dodatkowe kamery (o łącznej wartości ok. 15 tys. (...)  »
Wynagrodzenie należne płatnikowi wypłacającemu świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.09.2021 r.
Na jakich kontach zaksięgować kwotę wynagrodzenia należnego instytucji kultury - jako płatnikowi - od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego? Z przepisów art. 3 ust. 2 (...)  »
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 01.09.2021
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2020 r., w związku z walką z COVID-19, otrzymywaliśmy darowizny w postaci różnego rodzaju materiałów. Darowizny (...)  »
Wynagrodzenia pracowników oraz kontrakty lekarskie rozliczane zgodnie ze standardem rachunku kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 01.09.2021
Nasz SP ZOZ od 1 stycznia 2021 r. ma obowiązek stosowania standardu rachunku kosztów. Na jakich kontach zgodnie z tym standardem należy księgować wynagrodzenia pracowników (...)  »
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika i członków jego rodziny, wypłacone ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 01.09.2021
W ramach działalności socjalnej pracodawca może dofinansowywać z ZFŚS różne formy wypoczynku pracowników i członków ich rodzin, w tym np. zorganizowanego w formie wczasów dla (...)  »
Odpisanie z ksiąg rachunkowych przedawnionej nadpłaty za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
W jaki sposób wyksięgować z ksiąg rachunkowych urzędu gminy przedawnioną nadpłatę za odpady komunalne? Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...)  »
Zwrot do podmiotu tworzącego nieruchomości otrzymanej w nieodpłatne użytkowanie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2021 r.
Pracuję w sieci miejskich przychodni (SP ZOZ). W tym roku planujemy zamknąć jedną z placówek i zwrócić miastu nieruchomość, którą użytkujemy nieodpłatnie. Wartość otrzymanej w (...)  »
Dochody z opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Na jakich kontach powinniśmy ewidencjonować pobierane przez wydział geodezji i kartografii naszego urzędu opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przypis należności (...)  »
Środki otrzymane na przeprowadzenie spisu powszechnego w księgach budżetu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
W terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakres, formę (...)  »
Termin ujęcia zaangażowania wydatków roku bieżącego i lat przyszłych na kontach pozabilansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2021 r.
Regionalna izba obrachunkowa zarzuciła nam nieprawidłowości w ewidencji zaangażowania roku bieżącego i lat przyszłych. Chodzi o umowę na wykonanie przebudowy jednej z dróg gminnych (dwuletnie (...)  »
Licencja na aktualizację programu komputerowego wykupiona na okres 12 miesięcy - ujęcie w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2021 r.
Instytucja kultury co roku kupuje licencje na aktualizacje programów komputerowych (na okres kolejnych 12 miesięcy). Czy wydatki na zakup takich licencji można odnieść bezpośrednio w (...)  »
Koszty ubezpieczeń majątkowych i OC w księgach szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2021 r.
Szpital ponosi koszty ubezpieczeń majątkowych i OC. W ciężar jakich kosztów księgować koszty takich ubezpieczeń? Czy można odnieść je w całości na koszty zarządu w (...)  »
Ewidencja rozrachunków z tytułu wypłacanych pracownikom samorządowym ryczałtów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2021 r.
Czy na koncie 231 dopuszczalne jest ewidencjonowanie wypłat ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w sprawach lokalnych? Ryczałty są wypłacane pracownikom urzędu miasta, (...)  »
Wyksięgowanie z ewidencji przedawnionego świadczenia, niepodjętego przez bezrobotnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
W związku z niepobranym przez bezrobotnego świadczeniem (zasiłkiem) w księgach urzędu na koncie zespołu 2 widnieje saldo Ma. Na jakie konto wyksięgować przedawniony niepodjęty przez (...)  »
Stosowanie standardu rachunku kosztów przez zakłady opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
Z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, iż świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do (...)  »
Określenie terminu zamknięcia miesiąca w polityce rachunkowości jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
Sam moment zamknięcia miesiąca jednostka określa samodzielnie i zapisuje go w swoich zasadach (polityce) rachunkowości. Powinien on jednak zapewnić wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich dowodów (...)  »
Ewidencja szczegółowa do konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2021 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (przedszkolem publicznym). Czy do konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musimy prowadzić ewidencję szczegółową? W jaki sposób ma być taka ewidencja prowadzona? Przepisy (...)  »
Jednorazowa odzież ochronna wydawana personelowi szpitala w celu zabezpieczenia przed COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
W ciężar jakiego konta odnieść wartość jednorazowej odzieży ochronnej wydawanej personelowi szpitala w celu zabezpieczenia przed COVID-19? Wszystkie koszty ponoszone przez szpital związane z walką (...)  »
Ewidencja zaangażowania dotyczącego PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W jakiej wartości powinniśmy księgować na koncie 998 zaangażowanie dotyczące PPK? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Korekta opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.07.2021 r.
Na podstawie jakiego dokumentu można skorygować zapisy w ewidencji księgowej dotyczące dokumentu obliczenia opłaty - naliczonej na podstawie art. 40e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? (...)  »
Ewidencja kosztów osobowych z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2021 r. stosujemy standard rachunku kosztów. Czy koszty osobowe z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z lekarzami (...)  »
Instytucje kultury nie prowadzą ewidencji księgowej zaangażowania środków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.07.2021 r.
Czy instytucja kultury ma obowiązek prowadzić ewidencję księgową zaangażowania środków, które poprzedzają ponoszenie kosztów i wydatków? Instytucje kultury nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej zaangażowania (...)  »
Panele fotowoltaiczne jako odrębny środek trwały
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.07.2021 r.
Na dachu naszego budynku, na specjalnym stelażu, zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Czy możemy uznać panele fotowoltaiczne za odrębny środek trwały, czy też o ich wartość (...)  »
Zakup wieńca na pogrzeb podopiecznego OPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2021 r.
Gminny ośrodek pomocy społecznej opiekuje się starszymi, schorowanymi ludźmi. Jak zaksięgować zakup wieńca pogrzebowego dla podopiecznego naszego ośrodka? Z jakiego paragrafu sfinansować taki wydatek? W (...)  »
Środki do charakteryzacji nabyte na potrzeby spektaklu w kosztach teatru
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.07.2021 r.
Jesteśmy instytucją kultury (teatrem). Na potrzeby spektaklu zakupiliśmy środki do charakteryzacji aktorów. W ciężar jakich kosztów zespołu 5 odnieść te środki? Nabyte na potrzeby spektaklu (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych instytucji kultury podatku u źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Instytucja kultury zakupiła od amerykańskiej spółki licencję na wyświetlanie filmu. Przy zapłacie wynagrodzenia należnego spółce instytucja kultury potrąciła podatek u źródła. Jak powinna zaksięgować kwotę (...)  »
Odpisanie z ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego należności nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym prowadzącym sprzedaż wody. W naszych księgach figurują przeterminowane należności dotyczące faktur za wodę. Ustaliliśmy, że dłużnik już nie żyje. Kwoty zaległości (...)  »
Ujęcie systemu monitoringu w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką oświatową (przedszkolem). Na zewnątrz i wewnątrz budynku przedszkola zainstalowaliśmy monitoring. W jaki sposób należy ująć go w księgach rachunkowych - jako osobny (...)  »
Ewidencja części zamiennych zakupionych na potrzeby bieżącej naprawy środka trwałego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2021 r.
Instytucja kultury zakupiła części zamienne na potrzeby naprawy urządzenia ujętego w ewidencji środków trwałych. W jaki sposób ująć w księgach zakup takich części? Części zamienne (...)  »
Zaliczka na wydatki komornicze w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.06.2021 r.
Urząd miasta prowadzi windykację należności z tytułu czynszów mieszkaniowych za pośrednictwem komornika. Jak zaksięgować wpłaconą komornikowi zaliczkę na pokrycie wydatków gotówkowych? Czy w momencie zapłaty (...)  »
Likwidacja zniszczonego eksponatu nabytego przez instytucję kultury na potrzeby ekspozycji stałej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Jesteśmy instytucją kultury. Na skutek zalania zniszczeniu uległ eksponat, który nabyliśmy na potrzeby ekspozycji stałej w naszej galerii. Jakich zapisów powinniśmy dokonać w księgach w (...)  »
Ujęcie w księgach urzędu gminy operacji gospodarczych związanych z realizacją programu "Lokal za grunt"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Z dniem 1 kwietnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości (...)  »
Ujęcie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w księgach zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymuje z urzędu pracy środki pieniężne tytułem refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Na jakim koncie (...)  »
Koszty promocji placówki oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2021 r.
Aby zwiększyć zainteresowanie rekrutacją do naszej placówki (jednostki oświatowej) podejmujemy pewne działania promocyjne. Na jakim koncie księgowym ująć koszty promocji placówki oświatowej? Koszty związane z (...)  »
Zakup drobnych upominków dla dzieci biorących udział w konkursie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.06.2021 r.
Instytucja kultury (biblioteka) zakupiła drobne upominki rzeczowe dla dzieci biorących udział w konkursie literackim. Na jakim koncie ująć zakup takich upominków? Zakupione przez instytucję kultury (...)  »
Ewidencja zakupionego przez szkołę sztandaru
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2021 r.
Jesteśmy szkołą (jednostką budżetową). Na jakim koncie księgowym (011 czy 013) ująć zakupiony przez szkołę sztandar? Zakładając, iż zakupiony przez szkołę sztandar spełnia kryteria wymagane (...)  »
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.06.2021 r.
W jaki sposób księgować naliczone przez bank odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym szkoły? Odsetki te musimy przekazać do gminy. Naliczone przez bank (...)  »
Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika z własnych środków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2021 r.
Pracownik szkoły (jednostki budżetowej) zakupił z własnych środków kalkulator na potrzeby jednostki. Na powyższy zakup przedstawił fakturę, na której jako odbiorca widnieje szkoła. Jak zaksięgować (...)  »
Ujęcie w księgach DPS otrzymanych nieodpłatnie materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Dom pomocy społecznej (jednostka budżetowa) otrzymuje od osób fizycznych i firm darowizny materiałów, np. środków czystości. W jaki sposób powinien ująć takie darowizny w księgach? (...)  »
Utworzenie rezerwy w związku ze spłatą kredytu objętego poręczeniem jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Jako jednostka samorządu terytorialnego (jst) udzieliliśmy poręczenia kredytowego szpitalowi. Czy w związku z koniecznością spłaty kredytu objętego poręczeniem w księgach urzędu jst zobowiązani jesteśmy utworzyć (...)  »
Obciążenie pracownika jednostki budżetowej karą pieniężną za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Na pracownika jednostki budżetowej (przedszkola) nałożono karę pieniężną za szkodę materialną wyrządzoną pracodawcy. Jak zaksięgować taką karę? Karę pieniężną nałożoną na pracownika z tytułu szkody (...)  »
Paczki na Dzień Dziecka sfinansowane z ZFŚS w ujęciu księgowym i podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 20
Jeżeli jednostka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), to środki tego funduszu może przeznaczyć m.in. na finansowanie działalności socjalnej, w tym na zakup paczek dla (...)  »
Ustanowienie polityki rachunkowości dla jednostek obsługiwanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.05.2021 r.
Czy każda z jednostek obsługiwanych przez podmiot, któremu powierzono prowadzenie wspólnej obsługi, musi posiadać odrębne regulacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości? Tak. Każda z jednostek obsługiwanych (...)  »
Nieodpłatnie otrzymane materiały przekazane do zużycia przy rozbudowie budynku szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2021 r.
Szpital otrzymał nieodpłatnie materiały, które od razy zostały przekazane do zużycia przy rozbudowie budynku szpitala. W jaki sposób ująć w księgach takie materiały i jak (...)  »
Bramki do dezynfekcji osób używane na podstawie umowy użyczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W kwietniu 2021 r. zawarliśmy z jednostką samorządu terytorialnego umowę użyczenia, której przedmiotem są dwie bramki do dezynfekcji osób. W umowie (...)  »
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków wypłacanych podopiecznym ośrodka pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Gminny ośrodek pomocy społecznej wypłaca podopiecznym zasiłki stałe z pomocy społecznej. Na jakich kontach należy księgować naliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne od tych zasiłków? Czy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.