Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 1 grudnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.376 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31
Ewidencja księgowa
Zasądzony od pacjenta zwrot wypłaconego odszkodowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Nasz szpital w 2018 r. wypłacił pacjentowi odszkodowanie. Po prawie dwóch latach wygraliśmy jednak sprawę w sądzie. Od pacjenta zasądzono na rzecz szpitala zwrot wypłaconego (...)  »
Przekształcenie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Miejski ośrodek pomocy społecznej z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie przekształcony w centrum usług społecznych (nastąpi zmiana nazwy, NIP i REGON). Czy z dniem (...)  »
Otrzymane nieodpłatnie pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2020 r.
Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być - bez względu na ich wartość - umarzane jednorazowo przez spisanie w (...)  »
Ewidencja pierwszego wyposażenia w księgach instytucji gospodarki budżetowej - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2020 r.
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych instytucji gospodarki budżetowej składniki majątkowe, stanowiące pierwsze wyposażenie, otrzymane od organu założycielskiego w formie użyczenia? Składniki majątkowe przekazane (...)  »
Inwentaryzacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Jak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, inwentaryzację należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego (...)  »
Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
W jaki sposób księgować rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków? Czy na kontach poszczególnych inkasentów należy ewidencjonować przypis w kwocie należnej do (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do przygotowania rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Należy nią objąć, co do zasady, również środki trwałe. Jednak w określonych (...)  »
Wycena darowizny w walucie obcej dla potrzeb ujęcia w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2020 r.
Szpital otrzymał w drodze darowizny leki od firmy ze Stanów Zjednoczonych. W umowie darowizny wartość przekazanych leków określono w dolarach (USD). W jaki sposób wycenić (...)  »
Inwentaryzacja nieruchomości Skarbu Państwa otrzymanych przez państwowe jednostki budżetowe w trwały zarząd
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, które państwowa jednostka budżetowa otrzymała w trwały zarząd? Inwentaryzacja nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, które (...)  »
Wyjaśnienie MF dotyczące zmiany metody inwentaryzacji z powodu COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Ryzyko epidemiczne nie występuje w jednakowym zakresie we wszystkich jednostkach przeprowadzających inwentaryzację, ani w odniesieniu do wszystkich składników aktywów objętych inwentaryzacją. Wobec tego, każda jednostka (...)  »
Koszty usług ogrodniczych wykonanych na terenie wokół budynku instytucji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). Firmie zajmującej się kompleksowymi usługami ogrodniczymi zleciliśmy wykonanie tzw. jesiennych porządków na terenie wokół budynku naszej instytucji. Jak ująć w księgach (...)  »
Zakup zniczy i wiązanek na groby zasłużonych działaczy kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Z okazji święta zmarłych instytucja kultury zakupiła znicze i wiązanki na groby zasłużonych działaczy kultury i swojego patrona. W ciężar jakich kosztów zaksięgować taki zakup? (...)  »
Nieodpłatnie otrzymane środki ochrony osobistej przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 01.11.2020
Jesteśmy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Otrzymaliśmy z NFZ oraz od starostwa powiatowego bezpłatnie środki ochrony osobistej w związku z wprowadzonym rygorem sanitarnym w przychodni. (...)  »
Dofinansowanie otrzymane przez samorządową instytucję kultury w ramach programu "Kultura w sieci"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
"Kultura w sieci" to program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Składa się z dwóch elementów - programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa (...)  »
Potrącenie nierozliczonej kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
Pracownikowi wypłacono zaliczkę na pokrycie wydatków dokonywanych na potrzeby zakładu. Pracownik nie rozliczył się z tej zaliczki w wyznaczonym terminie, w związku z czym zamierzamy (...)  »
Tworzenie rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych i odpisów aktualizujących należności przez państwowe jednostki budżetowe - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Czy państwowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do tworzenia: rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących należności? Odpowiedź na powyższe pytanie zamieszczona została na stronie internetowej (...)  »
Zwrot kosztów zakupu żywności dokonany przez osobę objętą kwarantanną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Ośrodek pomocy społecznej dokonał zakupu żywności dla osoby przebywającej na kwarantannie (na jej prośbę). Osoba ta nie jest objęta pomocą społeczną. Jak w księgach ośrodka (...)  »
Faktura korygująca zmniejszająca koszty roku ubiegłego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jesteśmy szkołą (jednostką budżetową) i uczestniczymy w projektach europejskich. W ramach jednego z projektów, wiosną 2020 r. uczniowie mieli wyjechać na staże zagraniczne. W związku (...)  »
Zapomogi na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników zakładu budżetowego wypłacone ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Regulamin ZFŚS naszej jednostki przewiduje możliwość wypłaty zapomóg na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników. We wrześniu 2020 r. kilku pracownikom wypłaciliśmy (...)  »
Skład komisji inwentaryzacyjnej w jednostce obsługiwanej przez CUW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Odpowiedzialność za inwentaryzację w jednostkach obsługiwanych ponosi kierownik jednostki obsługującej (CUW) i to do niego należy decyzja w sprawie doboru osób wchodzących w skład komisji (...)  »
Koszty rozbudowy strony internetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2020 r.
Jak w księgach instytucji kultury zaewidencjonować fakturę dotyczącą rozbudowy strony internetowej? Wydatki (koszty) związane z rozbudową strony internetowej zalicza się w księgach rachunkowych w ciężar (...)  »
Ministerstwo Finansów o inwentaryzacji aktywów w jednostkach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Jakie są terminy przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według stanu na dzień bilansowy w jednostkach budżetowych? Odpowiedź na powyższe pytanie (...)  »
Korekta przychodów SP ZOZ za lata poprzednie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.10.2020 r.
W sierpniu br. otrzymaliśmy decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia o korekcie faktur za świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii (in minus) od września 2015 r. do (...)  »
Koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników DPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Na jakim koncie księgowym ująć koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników domu pomocy społecznej? W księgach rachunkowych wydatki poniesione przez jednostkę (...)  »
Koszty upomnienia nałożone na rodziców w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego dziecka
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.10.2020 r.
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy przy tym rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie (...)  »
Refundacja kosztów poniesionych w ramach programu informatyzacji w ochronie zdrowia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Pod koniec 2019 r. SP ZOZ zawarł umowę z wojewódzką jednostką wdrażania programów unijnych w ramach programu informatyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wdrożenia e-usług (...)  »
Ujęcie w księgach potrącenia komorniczego z wynagrodzenia pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2020 r.
Jesteśmy jednostką oświatową. Zobowiązani zostaliśmy do potrącenia tytułem zajęcia komorniczego środków z wynagrodzenia jednego z naszych pracowników. W jaki sposób zaksięgować potrącenie komornicze? Jeżeli z (...)  »
Ujęcie nadwyżki środków obrotowych pozostającej w zakładzie budżetowym w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
W jaki sposób zaksięgować pozostającą w zakładzie budżetowym nadwyżkę środków obrotowych w przypadku podjęcia przez organ uchwały w tej sprawie w roku wystąpienia nadwyżki (uchwała (...)  »
Zakup środka trwałego sfinansowany ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Samorządowy zakład budżetowy (zakład gospodarki komunalnej) zamierza ze środków własnych zakupić ciągnik rolniczy, który będzie przeznaczony do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków. Jak powinna wyglądać (...)  »
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku ekonomia oraz studia magisterskie uzupełniające na wydziale zarządzania, a także studia podyplomowe na wydziale finansów i zarządzania na kierunku rachunkowość (...)  »
Ewidencja księgowa świadczenia urlopowego należnego nauczycielom
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Jako szkoła zobowiązani byliśmy wypłacić nauczycielom świadczenia urlopowe. Jak ująć wypłatę takich świadczeń w księgach rachunkowych? Na mocy art. 53 ust. 1a ustawy z dnia (...)  »
Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w księgach ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Ośrodek pomocy społecznej (samorządowa jednostka budżetowa) na swoje konto bankowe otrzymał z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowanie do szkoleń w wysokości 80% kosztów. W celu ujęcia (...)  »
Rachunkowość zakładu leczniczego wyodrębnionego z SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Jesteśmy zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Oprócz działalności medycznej zwolnionej z VAT, prowadzimy również działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń opodatkowaną VAT. Planujemy uruchomienie działalności handlowej (...)  »
Zasiłki chorobowe wypłacane przez zakład pracy wyższe od należnych ZUS składek na ubezpieczenia społeczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.09.2020 r.
W domu pomocy społecznej, który przechodzi falę zachorowań na koronawirusa, w lipcu br. wartość wypłaconych pracownikom zasiłków chorobowych przewyższyła wartość składek na ubezpieczenia społeczne. Do (...)  »
Wymiana uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
W ewidencji środków trwałych naszej jednostki (instytucji kultury) widnieje zamortyzowany zestaw komputerowy. Monitor, będący częścią tego zestawu, uległ całkowitemu uszkodzeniu. Zastąpiono go nowym o wartości (...)  »
Refundacja kosztów szkolenia w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i umową z powiatowym urzędem pracy otrzymaliśmy środki (...)  »
Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym zajmującym się m.in. działalnością związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Mamy otrzymać dotację celową z gminy na (...)  »
Ewidencja zakupu osłon ochronnych z płyty pleksi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2020 r.
W celu ochrony pracowników i petentów urzędu przed zakażeniem koronawirusem zakupiono osłony ze szkła akrylowego (pleksi). Osłony te nie są instalowane w sposób trwały, można (...)  »
Szczepionki przeciwko grypie zakupione w związku z realizacją programu gminnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje gminny program szczepień ochronnych przeciwko grypie. Szczepionki zostaną zakupione w większej ilości ok. 300 - 350 sztuk, zakładamy jednak, że (...)  »
Różnice groszowe pomiędzy listą płac a składkami ZUS wynikającymi z deklaracji DRA
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Na liście płac pracownika jednostki budżetowej składka rentowa potrącona z wynagrodzenia jest o 0,01 zł niższa niż naliczona przez program PŁATNIK, tak samo jak składka (...)  »
Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego wypłacone na podstawie umowy o dzieło
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Jednostka budżetowa zawarła z tłumaczem przysięgłym (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) umowę o dzieło na tłumaczenie tekstu. Jak zaksięgować otrzymany od tłumacza rachunek do tej (...)  »
Ujęcie dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej w księgach rachunkowych urzędu miasta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Rada gminy może wprowadzić opłatę targową na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z (...)  »
Ewidencja wynagrodzenia przy zwolnieniu z opłacania składek ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
W przypadku skorzystania z możliwości całkowitego lub połowicznego zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. listy płac za te miesiące (...)  »
Ujęcie w księgach korekty podatku od nieruchomości za lata ubiegłe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2020 r.
Z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że jeżeli jednostka po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego otrzymała informacje o zdarzeniach mających wpływ na to (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego w księgach miejskiej stacji pogotowia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.08.2020 r.
Miejska stacja pogotowia otrzymała namiot do dekontaminacji ambulansów z magazynu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody. Przekazanie odbyło się na podstawie decyzji wojewody i dokumentu WZ, na (...)  »
Zamknięcie ksiąg rachunkowych zespołu szkół przekształcanego w liceum
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie z 26 sierpnia 2019 r. (znak WA 4120-11/2019-w), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie zamknięcia (...)  »
Zwrot zasiłku stałego na rachunek OPS w związku z przyznaniem świadczeniobiorcy emerytury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Od stycznia do czerwca 2020 r. wypłacaliśmy wnioskodawcy zasiłek stały. Od maja 2020 r. ZUS przyznał tej osobie emeryturę. W związku (...)  »
Koszty bieżącej konserwacji eksponatów muzealnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Instytucja kultury (muzeum) prowadzi konserwację eksponatów muzealnych zaliczonych do środków trwałych. Czy wydatki poniesione na konserwację środków trwałych zwiększą ich wartość początkową, czy należy odnieść (...)  »
Ujęcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Na mocy art. 15p i 15q ustawy o COVID-19, rada gminy może - w drodze uchwały - wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu (...)  »
Nieodpłatne użyczenie samochodu na czas pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Na czas pandemii koronawirusa spółka Skarbu Państwa przekazała w nieodpłatne użytkowanie naszemu szpitalowi (SP ZOZ) dwa samochody (umowa użyczenia na okres 6 miesięcy). W umowie (...)  »
Wyksięgowanie z kont rozrachunkowych niezapłaconych odsetek od należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy możemy wyksięgować z kont rozrachunkowych salda drobnych kwot powstałe z tytułu naliczonych, niezapłaconych, zarówno przeterminowanych, jak i nieprzeterminowanych, odsetek od (...)  »
Wydatki na modernizację pracowni rentgenowskiej w księgach szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Szpital przeprowadził modernizację pracowni rentgenowskiej. W skład wydatków modernizacyjnych wchodziły m.in. roboty instalacyjno-budowlane, związane z przebudową pomieszczeń. Na czas prac budowlanych aparat RTG został przeniesiony (...)  »
Opłaty celne poniesione przy zakupie środka trwałego w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Nasza instytucja kultury zakupiła za granicą instrument muzyczny. Stanowi on dla nas środek trwały. Jak powinniśmy wycenić ten instrument? Czy cło zapłacone w związku z (...)  »
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wydatków w samorządowej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Samorządowa jednostka budżetowa posiada dwa rachunki bankowe - odrębny dla dochodów i odrębny dla wydatków. W jaki sposób zaksięgować doliczone do rachunku wydatków odsetki (naliczone (...)  »
Rozliczenia między gminami z tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2020 r.
Nasza gmina ma do zwrotu dotację na dziecko, które realizuje obowiązek przedszkolny na terenie sąsiedniej gminy ale w niepublicznej placówce dotowanej przez tą gminę. Czy (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS - ujęcie w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji z ZUS o zwolnieniu z opłacania składek za marzec-maj 2020 r. należy dokonać korekty (...)  »
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Czy wypłacany pracownikom samorządowego zakładu budżetowego dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci (w związku z zamknięciem jednostek oświatowych) powinien obciążyć koszty zakładu? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie kosmetyków i artykułów spożywczych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Na podstawie umowy darowizny otrzymaliśmy kosmetyki i artykuły spożywcze na cele związane z walką z COVID-19. Prosimy (...)  »
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu realizacji świadczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szpitalu jednoimiennym - odpowiedź MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
W świetle regulacji ustawy o działalności leczniczej (gdzie wskazano, że działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz ustawy o rachunkowości, przychody i koszty związane (...)  »
Zakup towarów przez internet w przypadku korzystania z usługi "Allegro smart"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Pracownik jednostki oświatowej zapłacił za towar nabyty na Allegro za pomocą karty służbowej. W związku z tym, iż korzysta z usługi smart nie pobrano kosztów (...)  »
Wpłaty dokonywane przez rodziców za zniszczone podręczniki w publicznej szkole podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Przepisy art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) stanowią, iż (...)  »
Środki z funduszu solidarnościowego na opiekę wytchnieniową w jednostce samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Jak w księgach jednostki samorządu terytorialnego (gminy) ująć środki otrzymane z funduszu solidarnościowego na opiekę wytchnieniową? W myśl art. 1 ustawy z dnia 23 października (...)  »
Przesunięcie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nie ma zastosowania do jednostek budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Czy przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, (...)  »
Środki otrzymywane na realizację opieki wytchnieniowej w ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Jesteśmy gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Podpisaliśmy umowę z wojewodą na tzw. opiekę wytchnieniową dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w (...)  »
Koszty pogrzebu osoby bezdomnej w księgach ośrodka pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Ośrodek pomocy społecznej (jednostka budżetowa) otrzymał od firmy pogrzebowej fakturę za sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej. Jak w księgach ośrodka ująć takie koszty? Otrzymaną od firmy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.