Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.984 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Sprawozdawczość finansowa
pokaż fragmenty artykułów
Wykazywanie należności i zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.12.2023 r.
Czy w bilansie urzędu miasta mogę wykazywać "per saldo" należności i zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych? Nie ma podstaw do wykazywania w bilansie (...)  »
Wykazanie w bilansie aktywów i pasywów niezgodnie z ewidencją księgową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2023 r.
RIO wykazała różnice kwotowe w bilansie urzędu gminy. W aktywach w pozycji "Inne środki pieniężne" wykazano kwotę o 1.000 zł niższą niż wynikająca z ewidencji (...)  »
Prezentacja środków pieniężnych pozostających na rachunku środków na niewygasające wydatki w bilansie z wykonania budżetu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2023 r.
W jakiej pozycji w bilansie organu (z wykonania budżetu) wykazać saldo Wn konta 135 oznaczające stan środków na rachunku na niewygasające wydatki - czy odpowiednia (...)  »
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 01.11.2023
W momencie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność gminy w prawo własności użytkownika grunt wyksięgowywany jest z ewidencji urzędu na zmniejszenie funduszu. Takie postępowanie (...)  »
Kursy walut przyjęte do wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2023 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Sprawozdanie finansowego sporządzamy zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Co powinniśmy wpisać w informacji dodatkowej w dodatkowych informacjach i (...)  »
Nakłady poniesione na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w kwartalnym sprawozdaniu o finansach instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.09.2023 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Na potrzeby statystyczne sporządzamy sprawozdanie F-01/dk. Jak w sprawozdaniu tym wykazywać nakłady poniesione na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne? (...)  »
Badanie rocznego sprawozdania finansowego związku jednostek samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
Czy roczne sprawozdanie finansowe związku powiatowo-gminnego podlega badaniu przez biegłego rewidenta? Roczne sprawozdanie finansowe związku powiatowo-gminnego nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Przepisy art. 268 (...)  »
Zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat zakładu budżetowego a przychody podatkowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.06.2023 r.
Samorządowy zakład budżetowy w rachunku zysków i strat w pozycji "Zmiana stanu produktów" wykazuje kwotę ze znakiem "+". Czy kwota ta powinna zostać odjęta od (...)  »
Sprzedaż usług o charakterze niemedycznym w rachunku zysków i strat SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Oprócz działalności leczniczej prowadzimy sprzedaż usług sterylizacji, prania, kserokopii dokumentacji medycznej oraz wynajmujemy pomieszczenia podmiotom zewnętrznym. Przychody (...)  »
Publikacja informacji dodatkowej na stronie BIP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 01.05.2023
Czy ośrodek pomocy społecznej (jednostka budżetowa) powinien na stronie BIP publikować razem ze sprawozdaniem finansowym także informację dodatkową? Ośrodek pomocy społecznej zobowiązany jest publikować na (...)  »
Przekazanie sprawozdania finansowego instytucji kultury Szefowi KAS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.04.2023 r.
Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek przekazać sprawozdanie finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej? W jakim terminie musi to zrobić? Instytucja kultury - jako podatnik (...)  »
Przychody związane ze sprzedażą węgla w rachunku zysków i strat urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2023 r.
Urząd gminy prowadzi sprzedaż węgla dla osób fizycznych. W której pozycji rachunku zysków i strat urzędu wykazać przychody związane ze sprzedażą węgla? Przychody związane ze (...)  »
Podpisywanie sprawozdań finansowych jednostek obsługiwanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2023 r.
Kto podpisuje sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych (np. szkół) w przypadku prowadzenia wspólnej obsługi - kierownicy poszczególnych jednostek obsługiwanych czy kierownik jednostki obsługującej? W przypadku prowadzenia (...)  »
Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego działającego w formie SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) nie może być sporządzane z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie (...)  »
Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy w informacji dodatkowej jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2023 r.
W której pozycji informacji dodatkowej jednostka budżetowa powinna ująć wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy? Z przepisów § 23 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra (...)  »
Świadczenia wypłacane z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rachunku zysków i strat OPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2023 r.
W jakiej pozycji rachunku zysków i strat ośrodka pomocy społecznej wykazać świadczenia wypłacane z Funduszu Pomocy (np. jednorazowe świadczenia 300 zł, świadczenia rodzinne, stypendia dla (...)  »
Rozliczenie faktury korygującej, dotyczącej roku poprzedniego i prezentacja powstałej nadpłaty w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 01.03.2023
W styczniu 2023 r. nasza jednostka budżetowa (placówka opiekuńczo-terapeutyczna) otrzymała fakturę korygującą, dotyczącą zakupu materiałów z poprzedniego roku budżetowego. W styczniu sprzedawca w związku z (...)  »
Zrealizowane płatności ze środków europejskich w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 01.03.2023
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Co powinniśmy wykazywać w pozycji I.1.3 zestawienia zmian w funduszu jednostki jako zrealizowane płatności ze środków europejskich? W pozycji I.1.3. "Zrealizowane (...)  »
Zakup środka trwałego ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2023 r.
Samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową zakupiła środek trwały, co sfinansowano środkami gromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów. Dokumentem PK przeksięgowano ten środek z konta 080 (...)  »
Kwota nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych w bilansie zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wartość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, wpłaconych przez samorządowy zakład budżetowy w trakcie roku, okazała się wyższa niż kwota należnego podatku za ten (...)  »
Prezentacja pozostającej w zakładzie budżetowym nadwyżki środków obrotowych w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2023 r.
Samorządowy zakład budżetowy został uchwałą rady gminy (jeszcze w 2022 r.) zwolniony z wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2022 r.. Czy pozostająca (...)  »
Ujęcie skutków rezygnacji z budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.02.2023 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W 2020 r. rozpoczęliśmy budowę środka trwałego. Niewielkie koszty poniesione do tej pory na tę budowę gromadziliśmy na koncie (...)  »
Prezentacja zobowiązań wobec pracowników z tytułu rozliczonych wyjazdów służbowych w bilansie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.02.2023 r.
Czy zobowiązania wobec pracowników z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych należy wykazać w bilansie jako zobowiązania z tytułu dostaw/usług (pozycja D.II.1)? W ewidencji jest to saldo (...)  »
Prezentacja dwustronnego salda konta należności z tytułu dochodów budżetowych w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2023 r.
Czy w bilansie jednostki budżetowej można wykazać w pozycji pozostałe należności (B.II.4) sumę (per saldo) należności i zobowiązań z konta 221? W ewidencji saldo tego (...)  »
Zrealizowane dochody budżetowe wykazywane w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Jesteśmy jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). Czy w zestawieniu zmian w funduszu, jako zrealizowane dochody budżetowe w pozycji I.2.2, powinniśmy wykazywać obroty konta 222, czy (...)  »
Prezentacja VAT naliczonego do odliczenia w następnym roku w bilansie państwowej jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.01.2023 r.
W państwowej jednostce budżetowej na koniec roku na koncie 225 pozostawało saldo Wn, stanowiące kwotę podatku naliczonego do odliczenia w następnym miesiącu, czyli w styczniu (...)  »
Skumulowany wynik budżetu w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.01.2023 r.
Sporządzając bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w pozycji II.5 pasywów wykazujemy skumulowany wynik budżetu. Kiedy wynik ten wykazujemy ze znakiem "+" a kiedy (...)  »
Prezentacja informacji na temat gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2023 r.
Jak w sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego zaprezentować informacje na temat gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste? W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Ujęcie w księgach i bilansie SP ZOZ zaliczki wpłaconej na poczet przyszłej dostawy materiałów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2022 r.
W grudniu 2022 r. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wpłacił zaliczkę na dostawę materiałów, co potwierdzono fakturą zaliczkową. Dostawa materiałów nastąpi w styczniu 2023 r. (...)  »
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) prezentowane w rachunku zysków i strat
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2022 r.
Czy jednostka budżetowa pomocy społecznej wypełnia pozycję "Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)" w rachunku zysków i strat? Co wykazuje się w tej pozycji? W (...)  »
Ujęcie wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania w rachunku zysków i strat
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.12.2022 r.
Jesteśmy miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji. W której pozycji rachunku zysków i strat powinniśmy ująć wypłacone nam przez ubezpieczyciela odszkodowanie (na pokrycie szkód poniesionych na (...)  »
Prezentacja środków pieniężnych w drodze w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.12.2022 r.
W której pozycji bilansu jednostki budżetowej wykazać środki pieniężne w drodze (pozostające na dzień bilansowy na koncie 141)? Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia (...)  »
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych w celach służbowych do jazd lokalnych - prezentacja w bilansie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2022 r.
W jaki sposób wykazać w bilansie urzędu gminy zobowiązania z tytułu używania przez pracowników samochodów prywatnych w celach służbowych do jazd lokalnych? Czy odpowiednie będzie (...)  »
Wykazanie w bilansie urzędu gminy należności związanych ze sprzedażą nieruchomości na raty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.11.2022 r.
Czy w aktywach bilansu urzędu gminy w pozycji A.III wykazać saldo Wn konta 226 w związku ze sprzedażą nieruchomości na raty bez przetargu (chodzi o (...)  »
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2022 r.
Czy sporządzając bilans jednostki budżetowej stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych można wykazać w pozycji B.III.1 aktywów? Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych (...)  »
Otrzymana od spółki komunalnej dywidenda w rachunku zysków i strat urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.11.2022 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) posiada udziały w spółce komunalnej. W 2022 r. otrzymaliśmy od tej spółki dywidendę. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego (...)  »
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej a obowiązek publikacji rocznego sprawozdania finansowego w BIP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do publikacji rocznego sprawozdania finansowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) (...)  »
Należności z tytułu dostaw i usług w bilansie urzędu jako jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2022 r.
Czy w bilansie urzędu (jako jednostki budżetowej) saldo Wn konta 201 dotyczące należności z tytułu dostaw i usług wykazać w pozycji "Pozostałe należności"? Przepisy rozporządzenia (...)  »
Środki Funduszu Pracy podlegające zwrotowi do budżetu państwa w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.10.2022 r.
Gdzie w bilansie z wykonania budżetu gminy wykazywać saldo Ma konta 240 dotyczące środków Funduszu Pracy, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa - czy odpowiednia (...)  »
Publikacja w MSiG sprawozdania finansowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Sprawozdanie finansowe wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego po zatwierdzeniu przez zarząd województwa jest publikowane na stronie BIP urzędu marszałkowskiego. Czy jest obowiązek publikacji takiego sprawozdania także (...)  »
Podpis biegłego rewidenta pod sprawozdaniem z badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1140) z dnia 01.09.2022
Czy sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego może być podpisane zamiast podpisem kwalifikowanym biegłego rewidenta jego podpisem osobistym lub zaufanym? Nie. Sprawozdanie z badania może zostać (...)  »
Obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.08.2022 r.
Czy sprawozdanie finansowe każdej jednostki samorządu terytorialnego podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta? Obowiązek badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy (...)  »
Sprawozdanie finansowe łączonych instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2022 r.
Rada gminy podjęła uchwałę o połączeniu domu kultury i biblioteki w jedną instytucję kultury (centrum kultury). Czy sprawozdania finansowe łączonych instytucji kultury powinny obejmować także (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2022 r.
Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 r.? Sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządzone za 2021 r. (...)  »
Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2021 r. musi zostać sporządzone do 30 kwietnia 2022 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2022 r.
W informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości wskazano, iż: "(...) 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów (...)  »
Zobowiązania z tytułu odsetek od obligacji w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2022 r.
W jaki sposób ująć w bilansie z wykonania budżetu gminy wartość naliczonych pod datą 31 grudnia 2021 r. odsetek od obligacji, ujętych w księgach na (...)  »
Zobowiązanie wobec PFRON w bilansie urzędu miasta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2022 r.
W jaki sposób wykazać w bilansie urzędu miasta za 2021 r. zobowiązania wobec PFRON z tytułu składki za grudzień? Czy w pozycji "Zobowiązania wobec budżetów"? (...)  »
Przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.04.2022 r.
Czy termin sporządzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 r. przesunięto do 30 kwietnia 2022 r. ? Tak. Termin sporządzenia sprawozdania finansowego (...)  »
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego samorządowej jednostki budżetowej za 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2022 r.
Czy w związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 7 marca 2022 r. dotyczącego przesunięcia terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych przesunięciu uległ również termin sporządzenia (...)  »
Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
W której pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej należy zaprezentować nieumorzoną wartość zlikwidowanego środka trwałego? Wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych - zaewidencjonowana w księgach (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2022 r.
10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków (...)  »
Zobowiązania wynikające z konta pozostałych rozrachunków w bilansie urzędu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2022 r.
W księgach urzędu gminy na koncie 240 jako saldo Ma pozostają środki tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów, jak i zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od (...)  »
Dotacja otrzymana na sfinansowanie budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 01.03.2022
W 2021 r. SP ZOZ otrzymał dotację na pokrycie kosztów budowy środka trwałego. Otrzymaną kwotę ujęto na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Środek trwały na dzień (...)  »
Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2022 r.
Czy dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej (przedszkola) można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych? Nie. W sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej - w tym (...)  »
Prezentacja rozrachunków z tytułu wpłaconego wadium w bilansie urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2022 r.
W jaki sposób ująć w bilansie urzędu gminy rozrachunki z tytułu wadium, które było wpłacane na konto gminy w 2021 r.? Chodzi o środki związane (...)  »
Badanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.02.2022 r.
Czy sprawozdania finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do poddania sprawozdania finansowego (...)  »
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w bilansie urzędu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 01.02.2022, strona 40
W bilansie urzędu jednostki samorządu terytorialnego należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności widniejące na koncie 221 "Należności z (...)  »
Ujęcie skutków rezygnacji z budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę środka trwałego. Koszty ponoszone na tę budowę gromadziliśmy na koncie środków trwałych w budowie. (...)  »
Wynik na operacjach niekasowych w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.01.2022 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Co powinniśmy wykazać w bilansie z wykonania budżetu w pozycji II.2 jako "Wynik na operacjach niekasowych"? W bilansie z wykonania budżetu (...)  »
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w rachunku przepływów pieniężnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W związku z tym, iż nasze sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu, zobowiązani jesteśmy sporządzić rachunek przepływów pieniężnych. Jakie środki (...)  »
Zwrot do podmiotu tworzącego nieruchomości otrzymanej w nieodpłatne użytkowanie a zestawienie zmian w funduszu własnym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.01.2022 r.
W 2014 r. nasz szpital (SP ZOZ) otrzymał od podmiotu tworzącego - na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania - nieruchomość. Nieruchomość ta została ujęta w księgach (...)  »
Wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jst
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2021 r.
W jaki sposób dokonać wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego? W myśl § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i (...)  »
Zbiory biblioteczne w bilansie instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.12.2021 r.
W jakiej pozycji bilansu instytucji kultury wykazać zbiory biblioteczne ewidencjonowane na koncie 014? Zbiory biblioteczne (książki) traktuje się w bibliotekach jako rzeczowe aktywa trwałe o (...)  »
Wypłacone nauczycielowi odbywającemu staż jednorazowe świadczenie na start w rachunku zysków i strat
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2021 r.
W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego przez szkołę wykazać wypłacone nauczycielowi odbywającemu staż jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000 zł? Ustawą z (...)  »
Zrealizowane przez jednostkę budżetową dochody budżetowe w zestawieniu zmian w funduszu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2021 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzane jest zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Źródłem danych potrzebnych do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.