Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Sprawozdawczość finansowa
Prezentacja w bilansie samorządowego zakładu budżetowego środków ZFŚS
Źródło: 30.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzieliliśmy pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe. W jakiej wartości należy w tej sytuacji wykazać ZFŚS (...)  »
Ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym wypłaconej odprawy emerytalnej
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Pracownikowi naszej biblioteki, w związku z przejściem na emeryturę, została wypłacona odprawa emerytalna. Jak ująć taką odprawę w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym? Czy należy (...)  »
Prezentacja w rachunku zysków i strat kwot odnoszonych na pozostałe przychody operacyjne w związku z nieodpłatnym otrzymaniem środka trwałego
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasz teatr otrzymał w formie darowizny środek trwały. Gdzie w rachunku zysków i strat powinniśmy ująć przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego? W odniesieniu (...)  »
Prezentacja w rachunku zysków i strat umorzonej wartości środka trwałego wyksięgowanego z ewidencji bilansowej
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy ośrodkiem kultury działającym w formie samorządowej instytucji kultury. W ewidencji naszego ośrodka figurował środek trwały, który ze względu na niską wartość został umorzony jednorazowo (...)  »
Koszty i przychody finansowe z tytułu różnic kursowych w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W naszej instytucji kultury w roku bieżącym wystąpiły transakcje wyrażone w walutach obcych. W wyniku ich rozliczenia powstały ujemne i dodatnie różnice kursowe, które odnieśliśmy (...)  »
Ujęcie w bilansie jednostki budżetowej zobowiązań z tytułu wpłat na PFRON
Źródło: 27.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Na koniec roku obrotowego w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej pozostanie na rozrachunkach z PFRON składka, której termin płatności przypada na styczeń kolejnego roku obrotowego. (...)  »
Prezentacja w bilansie instytucji kultury odsetek należnych wierzycielowi
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasz dom kultury otrzymał od wierzyciela notę odsetkową za nieuregulowanie zobowiązania. Do dnia bilansowego odsetki nie zostały zapłacone. W której pozycji bilansu wykazać kwotę tych (...)  »
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – ujęcie w bilansie SP ZOZ
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opoki zdrowotnej (SP ZOZ). Czy zobowiązania z tytułu leasingu finansowego powinniśmy prezentować w bilansie w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe? Sprawozdanie (...)  »
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jako jednostka samorządu terytorialnego sporządzamy skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego. Jakie zmiany wprowadzono do wzoru tego bilansu w porównaniu z bilansem za rok poprzedni, tzn. (...)  »
Ujęcie w bilansie rozrachunków z pracownikami powstałych na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej
Źródło: 22.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Pracownicy naszego muzeum przebywali 4 dni w podróży służbowej na terenie kraju. Na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej na koncie rozrachunkowym zpracownikiem pozostaje nierozliczone saldo. (...)  »
Nowy wzór bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: 21.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy sporządzając bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. według nowego wzoru w pozycji III. aktywów i pasywów "Rozliczenia międzyokresowe" należy wykazać (...)  »
Wartość objętych przez gminę udziałów w bilansie urzędu gminy
Źródło: 19.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W zamian za wkład rzeczowy w postaci środków trwałych jednostka samorządu terytorialnego (gmina) objęła udziały w nowo utworzonej spółce z o.o. W jaki sposób wykazać (...)  »
Zmiany wprowadzone do zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jakie zmiany wprowadzono do zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzanego za 2018 r. w porównaniu do zestawienia za 2017 r.? (...)  »
Informacja o strukturze przychodów ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 40
W rachunku zysków i strat, sporządzanym w wariancie porównawczym, przychody ze sprzedaży naszej jednostki (SP ZOZ) prezentowane są jedną kwotą, zgodnie ze wzorem sprawozdania finansowego (...)  »
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r. według nowego wzoru
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 35
Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (...)  »
Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych w sprawozdaniu finansowym
Źródło: 30.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jaki sposób w sprawozdaniu finansowym sporządzanym za 2018 r. wykazać nadwyżkę środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych? W myśl art. 15 ust. 7 ustawy o (...)  »
Omówienie przyjętych zasad rachunkowości w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
Źródło: 24.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy w informacji dodatkowej we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego trzeba opisywać wszystkie przyjęte przez naszą jednostkę zasady rachunkowości (całą politykę) czy (...)  »
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych w drodze
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W księgach rachunkowych naszego domu kultury mamy saldo środków pieniężnych w drodze po stronie Wn. W jakiej pozycji bilansu wykazać to saldo? Środki pieniężne w (...)  »
Ujęcie w bilansie zaliczki wpłaconej na poczet wykonania usługi
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W listopadzie br. wpłaciliśmy zaliczkę na usługę, która zostanie wykonana w przyszłym roku. Do dnia bilansowego nie (...)  »
Prezentacja w bilansie nieprzyjętych do używania wartości niematerialnych i prawnych
Źródło: 18.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W księgach rachunkowych naszej instytucji kultury na dzień bilansowy na koncie 30 "Rozliczenie zakupu" figuruje nieprzyjęta jeszcze do używania wartość niematerialna (licencja). W której pozycji (...)  »
Nadpłata składek ZUS – prezentacja w bilansie
Źródło: 18.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). Na koniec roku obrotowego na koncie rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych widnieje nadpłata. W której pozycji bilansu wykazać taką nadpłatę? Nadpłata (...)  »
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych JST - projekt Stanowiska KSR
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018, strona 14
W dniu 20 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w zakładce: Działalność/Rachunkowość/Komitet Standardów Rachunkowości/Zaproszenie do współpracy przedstawiono do publicznej dyskusji projekt Stanowiska (...)  »
Obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 01.05.2018, strona 39
Czy sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego podlega badaniu przez biegłego rewidenta? Obowiązkiem badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta objęte są przede wszystkim samorządy wojewódzkie, powiatowe (...)  »
Informacja dodatkowa sporządzana przez jednostki i zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 01.02.2018, strona 40
Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (...)  »
Środki finansowe pozyskane na realizację staży podyplomowych i specjalizacji lekarzy w rachunku zysków i strat
Źródło: 31.01.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jak należy wykazywać środki finansowe pozyskane na pokrycie kosztów prowadzenia staży podyplomowych lub specjalizacji lekarzy w rachunku zysków i strat podmiotu leczniczego? Czy można wykazać (...)  »
Nierozliczona dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 01.05.2017, strona 39
Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych - jednostką budżetową. Na podstawie umowy zawartej przez dysponenta części budżetowej przekazaliśmy innej jednostce sektora finansów publicznych dotację celową. Termin (...)  »
Sprawozdanie finansowe SP ZOZ
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017, strona 68
Według którego załącznika może sporządzać sprawozdanie finansowe SP ZOZ? Czy może to być sprawozdanie dla jednostek mikro, czy małych? Ostatnie zmiany ustawy o rachunkowości wprowadziły (...)  »
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w instytucji kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016, strona 37
Kto w instytucji kultury dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych? Czy może tego dokonać kierownik instytucji kultury? Instytucje kultury - jako osoby prawne (...)  »
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i zakładu budżetowego według nowego wzoru
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016, strona 39
Rachunek zysków i strat za 2016 r. jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są sporządzić według nowego wzoru. Z dniem 1 stycznia 2016 r. (...)  »
Prezentacja dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016, strona 37
W jaki sposób w rachunku zysków i strat instytucji kultury wykazać dotację podmiotową otrzymaną od organizatora na finansowanie działalności bieżącej? Czy może być ona prezentowana (...)  »
Należność z tytułu kary umownej w bilansie jednostki budżetowej i w sprawozdaniach budżetowych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016, strona 40
W której pozycji bilansu samorządowej jednostki budżetowej wykazać należność z tytułu naliczonej kary umownej? Karę zaewidencjonowano na koncie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami. Należność z (...)  »
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych, które do końca roku nie zostały przekazane do budżetu
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 01.02.2016, strona 42
Jako jednostka budżetowa zobowiązani jesteśmy do odprowadzania środków pieniężnych z tytułu pobranych dochodów budżetowych na rachunek budżetu. W której pozycji bilansu wykazać środki, które do (...)  »
Organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 01.08.2015, strona 39
Czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (powiatu) powinno zostać zatwierdzone przez organ stanowiący tej jednostki, tj. radę powiatu? Regulacje ustawy o rachunkowości Zgodnie z (...)  »
Organ uprawniony do wyboru biegłego w celu zbadania sprawozdania finansowego województwa
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 01.05.2015, strona 48
Jaki organ jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (w naszym przypadku – województwa)? Czy powinien tego dokonać (...)  »
Jak ustalić wynik finansowy w samorządowym zakładzie budżetowym?
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015, strona 40
1. Zasady funkcjonowania konta 860 "Wynik finansowy" W samorządowych zakładach budżetowych wynik finansowy ustalany jest na koncie 860 "Wynik finansowy". Opis konta 860 został zamieszczony (...)  »
Zaokrąglanie danych w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014, strona 38
Czy dane wykazywane w jednostkowym sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N powinny być wyrażone w złotych (po zaokrągleniu), czy w złotych i w groszach? Jednostkowe sprawozdania w (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakładu budżetowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 01.11.2014, strona 37
Jesteśmy zakładem budżetowym. Czy trzynastkę za 2014 r. należy wykazać w bilansie w wartości netto, czy brutto z jednoczesnym wykazaniem zobowiązań wobec urzędu skarbowego i (...)  »
Nadwyżka środków finansowych w rachunku zysków i strat agencji wykonawczej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014, strona 43
Jesteśmy agencją wykonawczą. Na koniec roku ustalamy nadwyżkę środków finansowych, którą następnie przekazujemy do budżetu państwa. W jaki sposób zaprezentować ustaloną nadwyżkę w sprawozdaniu finansowym? (...)  »
Wydatki niewygasające w bilansie z wykonania budżetu
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 01.03.2014, strona 44
W których pozycjach bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazuje się wydatki niewygasające, tzn. saldo konta 903 i 904? Zasady ewidencji wydatków niewygasających reguluje (...)  »
Prezentacja kwoty nadwyżki środków obrotowych w rachunku zysków i strat zakładu budżetowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 01.02.2014, strona 37
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Na początku 2013 r. organ stanowiący gminy zwolnił nas, w drodze uchwały, z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych (...)  »
Ogłaszanie sprawozdań finansowych instytucji kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013, strona 39
Prowadzimy działalność kulturalną w formie organizacyjno-prawnej jaką jest instytucja kultury (teatr). Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji kultury przy urzędzie marszałkowskim. Czy podlegamy obowiązkowi ogłaszania sprawozdań (...)  »
Składanie sprawozdań finansowych po przekształceniu NZOZ w spółkę z o.o.
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013, strona 71
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, nasz NZOZ został przekształcony w spółkę z o.o. Do KRS wpisano nas 19.06.2012 r., a działalność jako spółka rozpoczęliśmy (...)  »
Odpowiedzialność za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 01.05.2013, strona 65
Czy przepisy przewidują sankcje dotyczące niezatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej? Zasady działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki (...)  »
Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 01.03.2013, strona 43
1. Zasady funkcjonowania konta 800 "Fundusz jednostki" W oparciu o zapisy jakich kont sporządza się zestawienie zmian w funduszu jednostki? Źródłem danych, potrzebnych do sporządzenia (...)  »
Sporządzenie rachunku zysków i strat za 2012 r. według nowego wzoru
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013, strona 49
Jakie zmiany wprowadzono do wzoru rachunku zysków i strat sporządzanego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe w porównaniu z wcześniej obowiązującym wzorem? Rachunek zysków (...)  »
Prezentacja zmian w układzie i treści bilansu jednostek i zakładów budżetowych za 2012 r.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 01.02.2013, strona 46
Jakie zmiany wprowadzono do wzoru bilansu sporządzanego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe w stosunku do wzoru obowiązującego w roku ubiegłym? Opublikowane w Dzienniku (...)  »
Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zysków i strat samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013, strona 47
Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE) na zakup m.in. środków trwałych, wyposażenia (ujmowanego w ewidencji ilościowej (...)  »
Badanie sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego przez biegłego rewidenta
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (336) z dnia 20.12.2012, strona 44
Czy sprawozdania finansowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego podlegają badaniu przez biegłego rewidenta? Na mocy art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (...)  »
Wzajemne rozliczenia między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (333) z dnia 01.11.2012, strona 48
Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, które tworzone jest przez zsumowanie sprawozdań jednostkowych. Na czym polegają wzajemne rozliczenia między jednostkami? Na (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego szkoły na dzień zakończenia jej likwidacji
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (330) z dnia 20.09.2012, strona 43
W naszym mieście zlikwidowana zostanie szkoła. Zakończenie likwidacji, w tym zamknięcie ksiąg i sporządzenie sprawozdania finansowego likwidowanej szkoły, zostało przewidziane na 31 sierpnia 2012 r. (...)  »
Zatwierdzanie bilansu skonsolidowanego sporządzanego przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (329) z dnia 01.09.2012, strona 42
Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów istnieje obowiązek zatwierdzania bilansu skonsolidowanego sporządzonego przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego? W świetle przepisów § 20 rozporządzenia w sprawie (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i wybór pierwszego roku obrotowego w przekształcanym SP ZOZ (lub NZOZ)
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (779) z dnia 20.08.2012, strona 72
Jesteśmy niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Rokiem obrotowym naszego zakładu jest rok kalendarzowy. Od 1 lipca 2012 r. - zgodnie z ustawą o działalności leczniczej - (...)  »
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego SP ZOZ
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (778) z dnia 10.08.2012, strona 74
Prosimy o wskazanie organu właściwego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (szpital), którego organem założycielskim jest powiat. Jednocześnie informujemy, że statut naszej (...)  »
Badanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez biegłego rewidenta
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (774) z dnia 01.07.2012, strona 72
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Naszym organem założycielskim jest powiat. Czy mamy obowiązek poddać badaniu każde roczne sprawozdanie finansowe, skoro nie prowadzimy (...)  »
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (765) z dnia 01.04.2012, strona 69
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (sp zoz), którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (powiat). Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych, szpital (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.