Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020 r., godz. 08:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Sprawozdawczość finansowa
Stan ZFŚS wykazywany w bilansie a stan rachunku bankowego tego funduszu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Instytucja kultury tworzy ZFŚS na zasadach ogólnych. Czy stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wykazywany w bilansie musi być zgodny ze stanem rachunku bankowego tego (...)  »
Instytucje kultury nie sporządzają sprawozdania z działalności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w ustawie o rachunkowości? Obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności, o którym mowa (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego instytucji kultury podpisem osobistym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Możliwość sygnowania sprawozdań finansowych podpisem osobistym wprowadziła ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. (...)  »
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy w jednostce budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Na co należy szczególnie zwrócić uwagę i jakich czynności dokonać przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego jednostki budżetowej? Sposób postępowania i czynności, jakich (...)  »
Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 39
Otrzymaną od organizatora pożyczkę ujęto w księgach instytucji kultury na koncie pozostałych rozrachunków. W której pozycji bilansu wykazać pozostające na koniec roku obrotowego saldo Ma (...)  »
Przychód ze sprzedaży nieruchomości w rachunku zysków i strat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.12.2019 r.
W jaki sposób wykazać w rachunku zysków i strat starostwa powiatowego przychód ze sprzedaży nieruchomości (działki gruntu)? Przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (w tym gruntu) (...)  »
Niewyjaśnione wpływy w sprawozdaniu finansowym samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Wszelkie niewyjaśnione wpływy na rachunek bieżący samorządowego zakładu budżetowego - w tym kwoty wpłacone pomyłkowo, podlegające zwrotowi - należy ewidencjonować na koncie 245 "Wpływy do (...)  »
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 39
W jaki sposób w bilansie urzędu (jednostki budżetowej) i skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego wykazać grunty będące własnością jednostki samorządu terytorialnego oddane w użytkowanie wieczyste? (...)  »
Środki na niewygasające wydatki w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Czy środki na tzw. wydatki niewygasające należy wykazać w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w aktywach w pozycji "Pozostałe środki pieniężne"? Środki wyodrębnione (...)  »
Prezentacja zobowiązań wobec urzędów skarbowych w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
W jaki sposób wykazać saldo Ma konta 224 w bilansie z wykonania budżetu gminy? Chodzi o zobowiązania wobec urzędów skarbowych. Z załącznika nr 2 do (...)  »
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące sporządzania informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki budżetowe, samorządowe (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ oraz podejmowanie dalszych działań przez jst - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.11.2019 r.
Starosta jednego ze świętokrzyskich powiatów zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ oraz (...)  »
Środki pozostające na rachunku ZFŚS w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
W jaki sposób wykazywać w bilansie urzędu gminy (jako jednostki budżetowej) środki pozostające na koniec roku na rachunku ZFŚS. Czy ujmować te środki jako tzw. (...)  »
Lokata terminowa w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.11.2019 r.
Możliwości lokowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na rachunkach bankowych przewiduje art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (...)  »
Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Instytucje kultury - niezależnie od sumy aktywów, wielkości przychodów czy wielkości zatrudnienia - nie mogą przyjąć statusu jednostki małej, ani mikro, i sporządzać sprawozdania finansowego (...)  »
Zakres danych prezentowanych w informacjach dodatkowych sporządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Z przepisów § 23 ust. 1 pkt 4 oraz § 28 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 (...)  »
Ujęcie w bilansie urzędu gminy należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Czy w bilansie urzędu gminy należności podatkowe zabezpieczone hipoteką (ujęte na koncie 221) wykazywać w pozycji A.III. aktywów jako należności długoterminowe? Wskazane w pytaniu konto (...)  »
Prezentacja zobowiązań z tytułu odsetek z emisji obligacji w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
W jaki sposób w bilansie z wykonania budżetu gminy wykazać zobowiązania z tytułu odsetek z emisji obligacji? Czy wykazywać je w pozycji "Pozostałe zobowiązania"? Przepisy (...)  »
Realizacja obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych przez SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 41
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (szpitalem). Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nasz szpital, który nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS, (...)  »
Elementy sprawozdania finansowego podlegające publikacji w BIP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.07.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy na stronie BIP zobowiązani byliśmy opublikować razem ze sprawozdaniem finansowym także informację dodatkową za 2018 r.? Zgodnie § 34 ust. (...)  »
Nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019, strona 72
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Mamy wątpliwości co do wykazania w sprawozdaniach nadwyżki środków obrotowych. Nadwyżka ta (ok. 11 tys. zł) została wykazana (...)  »
Publikacja sprawozdania finansowego jednostki budżetowej nieposiadającej własnej strony BIP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.06.2019 r.
Czy w celu publikacji sprawozdania finansowego jednostka budżetowa (np. szkoła) nie posiadająca własnej strony BIP musi taką stronę stworzyć, czy też może opublikować swoje sprawozdanie (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Kto jest uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej (instytucji kultury)? Stosownie do postanowień art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 (...)  »
Ujęcie nadwyżki środków obrotowych w sprawozdaniu finansowym w sytuacji gdy w ciągu roku nie dokonywano zaliczkowych wpłat z tytułu tej nadwyżki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2019 r.
W jaki sposób zaksięgować nadwyżkę środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego oraz jak wykazać ją w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego w sytuacji gdy w ciągu roku (...)  »
Okres przechowywania rocznych sprawozdań finansowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. (...)  »
Publikacja sprawozdania finansowego jednostki obsługiwanej w Biuletynie Informacji Publicznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.05.2019 r.
Czy samorządowa jednostka budżetowa (przedszkole) obsługiwana przez Centrum Usług Wspólnych ma obowiązek publikacji swojego sprawozdania finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej? Samorządowa jednostka budżetowa obsługiwana przez (...)  »
Ujęcie nadpłat należności z tytułu dostaw i usług w bilansie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W trakcie uzgodnień sald kont rozrachunkowych stwierdzono, że na kontach rozrachunkowych z tytułu dostaw i usług widnieją nadpłaty należności. Gdzie w (...)  »
SP ZOZ składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 9
W związku z licznymi pytaniami Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie czy SP ZOZ do dnia 30 czerwca 2019 r. (włącznie) (...)  »
Wpłacona przez najemcę kaucja w bilansie instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Instytucja kultury wynajmuje lokal z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Umowa najmu przewiduje obowiązek wpłacenia kaucji przez najemcę. W której pozycji bilansu wykazać wpłaconą przez najemcę (...)  »
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w informacji dodatkowej samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Jaką wartość należy podać w pozycji II.1.2. informacji dodatkowej? Czy w przypadku nieruchomości otrzymanych w trwały zarząd w pozycji tej samorządowy zakład budżetowy może wpisać (...)  »
Elektroniczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019, strona 64
Jesteśmy instytucją kultury - biblioteką. Posiadamy osobowość prawną. Obecnie sprawozdania finansowe musimy sporządzać tylko w wersji elektronicznej. Czy musimy sporządzać sprawozdanie finansowe w formacie xml, (...)  »
Wyjaśnienia resortu finansów dotyczące informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.03.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/ Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzenia "Informacji dodatkowej". Ich treść prezentujemy poniżej: (...)  »
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.03.2019 r.
W bilansie z wykonania budżetu gminy wykazano w pozycji długoterminowych zobowiązań wszystkie zobowiązania z konta 134 i 260, też te z płatnością w ciągu 12 (...)  »
Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 37
Okres sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego Gminny dom kultury został powołany do życia przez organizatora w maju 2018 r. i w tym samym miesiącu wpisany do (...)  »
Gdzie i w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe SP ZOZ?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 35
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Nasz zakład został założony przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę). Sporządzane przez nas sprawozdania finansowe nie (...)  »
Przekazanie sprawozdania finansowego instytucji kultury do urzędu skarbowego i do zatwierdzenia przez organizatora
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.03.2019 r.
Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi wynika, iż jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (w (...)  »
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Czy instytucja kultury może sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości jak dla jednostki mikro? Nie było jednak uchwały w (...)  »
Czy SP ZOZ sporządza sprawozdanie z działalności?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Czy jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mamy obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w ustawie o rachunkowości? Obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności, (...)  »
Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 01.03.2019, strona 40
Prowadzimy działalność w formie samorządowego (gminnego) zakładu budżetowego. Czy sprawozdanie finansowe sporządzone za 2018 r. zobowiązani jesteśmy przekazać do urzędu skarbowego papierowo, czy elektronicznie? Samorządowy (...)  »
Prezentacja należności w bilansie SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Jesteśmy regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej). Główną grupę naszych odbiorców stanowią szpitale (także SP ZOZ), którym dostarczamy krew i produkty (...)  »
Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową, nieprzekazane do końca roku na rachunek budżetu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 42
W wyniku nieprzekazania zrealizowanych przez samorządową jednostkę budżetową dochodów budżetowych na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego, konto 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych" wykazuje saldo Ma, które (...)  »
Prezentacja należności z tytułu dochodów budżetowych w bilansie jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 39
W której pozycji bilansu wykazuje się należności stanowiące dochody budżetowe, ujmowane w księgach jednostki budżetowej na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych"? Zasady funkcjonowania (...)  »
Przychód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Czy w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej w pozycji D.I. "Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych" wykazuje się przychód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego (...)  »
Zrealizowane dochody budżetowe nieprzekazane na rachunek budżetu w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
W której pozycji bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazać zrealizowane przez samorządowe jednostki budżetowe dochody budżetowe nieprzekazane do końca roku na rachunek budżetu? (...)  »
Składanie sprawozdań finansowych przez agencję wykonawczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 64
Jesteśmy agencją wykonawczą, czyli państwową osobą prawną, wchodzącą w skład jednostek sektora finansów publicznych, prowadzącą księgi rachunkowe na podstawie przepisów o rachunkowości, z uwzględnieniem ustawy (...)  »
Nierozliczone środki finansowe przekazane jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
W której pozycji bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy wykazać saldo Wn konta 225 "Rozliczenie niewygasających wydatków"? Jedną z podstawowych zasad finansów publicznych (...)  »
Saldo konta 740 w rachunku zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
W jakich pozycjach rachunku zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego wykazać saldo konta 740 "Dotacje i środki na inwestycje"? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i (...)  »
Prezentacja należności w bilansie samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 45
Czy sporządzając bilans samorządowego zakładu budżetowego wykazywane w nim należności pomniejsza się o dokonane od tych należności odpisy aktualizujące? Wartość wykazywanych w bilansie należności pomniejsza (...)  »
Prezentacja w bilansie wynagrodzeń należnych za grudzień wypłaconych w styczniu następnego roku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.12.2018 r.
Podmiot leczniczy (zakład opieki zdrowotnej )wynagrodzenia należne za grudzień 2018 r. wypłaci na początku stycznia 2019 r. Gdzie w bilansie wykazuje się zobowiązania z tytułu (...)  »
Prezentacja rozliczeń międzyokresowych w bilansie jednostki budżetowej za 2018 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
W jaki sposób w bilansie jednostki budżetowej za 2018 r. wykazać saldo Ma konta 840 dotyczące rozliczeń międzyokresowych przychodów? Saldo Ma konta 840 "Rezerwy i (...)  »
Prezentacja otrzymanej dywidendy w rachunku zysków i strat urzędu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) posiada udziały w spółce z o.o. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego przez urząd gminy zaprezentować otrzymaną od tej (...)  »
Inwentaryzacja i ujęcie w bilansie instytucji kultury rozrachunków publicznoprawnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.12.2018 r.
Na koniec roku księgach rachunkowych instytucji kultury pozostaną salda na kontach służących do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych. Czy ich inwentaryzacja na dzień bilansowy może zostać przeprowadzona (...)  »
Ujęcie w bilansie samorządowego zakładu budżetowego nadpłaconej należności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.12.2018 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W której pozycji bilansu powinniśmy zaprezentować nadpłatę należności z tytułu dostaw i usług, która figuruje jako saldo Ma na koncie rozrachunkowym (...)  »
Czy skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podlega badaniu?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.12.2018 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, której roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy sporządzany przez nas skonsolidowany bilans jst także podlega badaniu? Obowiązkowemu badaniu (...)  »
Otrzymane dotacje do środków trwałych w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.12.2018 r.
Jesteśmy domem kultury. Gdzie w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach operacyjnych (w pozycji "Dotacje" czy "Inne przychody operacyjne") należy wykazać odpis z konta (...)  »
Ujęcie opłat wnoszonych na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego w rachunku zysków i strat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.12.2018 r.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wnosi na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego opłaty z tytułu badania urządzeń oraz opłaty roczne za dozór techniczny. Czy opłaty te (...)  »
Saldo konta 300 w bilansie samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Gdzie w bilansie samorządowego zakładu budżetowego wykazać saldo konta 300 "Rozliczenie zakupu" w sytuacji gdy dotyczy zafakturowanych zaliczek wpłaconych na poczet inwestycji (środków trwałych w (...)  »
Przychody netto ze sprzedaży produktów w rachunku zysków i strat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Co należy wykazywać w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego w pozycji A.I „Przychody netto ze sprzedaży produktów”? W pozycji A.I. (...)  »
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej wykazywane w rachunku zysków i strat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2018 r.
Czy jednostki budżetowe wykazują jakieś kwoty w pozycji A.V. rachunku zysków i strat "Dotacje na finansowanie działalności podstawowej"? Nie. Jednostki budżetowe nie wypełniają pozycji A.V. (...)  »
Prezentacja w bilansie samorządowego zakładu budżetowego środków ZFŚS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.11.2018 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzieliliśmy pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe. W jakiej wartości należy w tej sytuacji wykazać ZFŚS (...)  »
Ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym wypłaconej odprawy emerytalnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.11.2018 r.
Pracownikowi naszej biblioteki, w związku z przejściem na emeryturę, została wypłacona odprawa emerytalna. Jak ująć taką odprawę w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym? Czy należy (...)  »
Prezentacja w rachunku zysków i strat kwot odnoszonych na pozostałe przychody operacyjne w związku z nieodpłatnym otrzymaniem środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.11.2018 r.
Nasz teatr otrzymał w formie darowizny środek trwały. Gdzie w rachunku zysków i strat powinniśmy ująć przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego? W odniesieniu (...)  »
Prezentacja w rachunku zysków i strat umorzonej wartości środka trwałego wyksięgowanego z ewidencji bilansowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2018 r.
Jesteśmy ośrodkiem kultury działającym w formie samorządowej instytucji kultury. W ewidencji naszego ośrodka figurował środek trwały, który ze względu na niską wartość został umorzony jednorazowo (...)  »
Koszty i przychody finansowe z tytułu różnic kursowych w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2018 r.
W naszej instytucji kultury w roku bieżącym wystąpiły transakcje wyrażone w walutach obcych. W wyniku ich rozliczenia powstały ujemne i dodatnie różnice kursowe, które odnieśliśmy (...)  »
Ujęcie w bilansie jednostki budżetowej zobowiązań z tytułu wpłat na PFRON
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.11.2018 r.
Na koniec roku obrotowego w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej pozostanie na rozrachunkach z PFRON składka, której termin płatności przypada na styczeń kolejnego roku obrotowego. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.