Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Sprawozdawczość finansowa
Podpisywanie sprawozdania finansowego instytucji kultury w przypadku zmiany na stanowisku głównego księgowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Od 1 lutego 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku głównego księgowego naszej instytucji. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. podpisał dyrektor instytucji (...)  »
Zobowiązania z tytułu diet przysługujących radnym w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2020 r.
Czy zobowiązania z tytułu diet przysługujących radnym należy wykazywać w bilansie jednostki budżetowej (starostwa powiatowego) w pozycji D.II.4 "Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń"? Z art. 21 (...)  »
Jak przesłać sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego z systemu SJO Bestia? - odpowiedź MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
Ministerstwo finansów na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/ Pytania i odpowiedzi udzieliło odpowiedzi na pytanie: jak przesłać sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego z systemu SJO (...)  »
MF ułatwia składanie sprawozdań samorządowym zakładom budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.07.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że od 1 lipca 2020 r. samorządowe zakłady budżetowe jako jednostki wykonujące zadania własne samorządu terytorialnego (...)  »
Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2019 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2020 r.
Do kiedy należy sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 r.? Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zobowiązane są (...)  »
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury (gminnej biblioteki publicznej)? Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki (...)  »
Instytucja kultury nie ma obowiązku publikacji sprawozdania w BIP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Czy instytucja kultury ma obowiązek publikacji rocznego sprawozdania finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej? Instytucja kultury nie ma obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej (...)  »
Odpowiedź MF dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
MF o przesunięciu terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 poinformowało o przedłużeniu terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z (...)  »
Sprawozdanie finansowe jst a jednostkowe sprawozdania powiatowych służb, inspekcji i straży
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.05.2020 r.
Czy sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (miasta) powinno obejmować także jednostkowe sprawozdania finansowe powiatowych służb, inspekcji i straży? Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (miasta) powinno (...)  »
Rada rodziców - czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Zasady powoływania i działania rad rodziców w szkołach i placówkach określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta (w zależności od wielkości (...)  »
Prezentacja środków Funduszu Pracy w bilansie urzędu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
W pozycji B.III.2 aktywów bilansu urzędu gminy wykazano saldo łączne (Wn) kont 130, 135 i 139, ale bez środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników (...)  »
Samorządowe zakłady budżetowe mogą przekazać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS za pomocą schemy dla organizacji innych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej, można przekazać do Szefa KAS za pomocą udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury (...)  »
Restrukturyzacja zobowiązań SP ZOZ a sprawozdanie finansowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
We wrześniu 2019 r. złożyliśmy wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie kredytu długoterminowego na restrukturyzację zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wniosek ten został (...)  »
Wydłużenie terminów dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
O 3 miesiące przesunięto termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. np. przez instytucje kultury i samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz termin jego zatwierdzenia. Natomiast (...)  »
Prezentacja w bilansie instytucji kultury płatności otrzymanych z góry za zajęcia, warsztaty i spektakle
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 46
Instytucja kultury otrzymała wpłaty za zajęcia i warsztaty, z góry w grudniu za styczeń kolejnego roku. Ujęto je w księgach grudnia na koncie rozliczeń międzyokresowych (...)  »
Prezentacja kredytu udzielonego w rachunku bieżącym w bilansie SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Bank przyznał nam kredyt w rachunku bieżącym na okres 3 lat. Jak wykazać ten kredyt w bilansie za 2019 (...)  »
Brak możliwości przesunięcia terminu składania sprawozdań z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.03.2020 r.
Zarówno rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), jak (...)  »
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 38
W 2019 r. dokonaliśmy odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dochodów budżetowych, które najprawdopodobniej nie zostaną zapłacone. W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać (...)  »
Należności z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.03.2020 r.
Czy prawidłowym będzie wykazanie należności z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu podatku od środków transportowych w bilansie jednostki (urzędu gminy) po stronie aktywów (...)  »
Przekazanie sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego do Szefa KAS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
W jakiej formie samorządowy zakład budżetowy przekazuje sprawozdanie finansowe za 2019 r. do urzędu skarbowego? Samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie (...)  »
Czy SP ZOZ muszą przekazywać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS i do KRS? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Realizacja przez SP ZOZ obowiązku złożenia sprawozdania zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (...)  »
Forma przekazania sprawozdania finansowego SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 01.03.2020, strona 40
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. w formie elektronicznej w postaci ustrukturyzowanej. Kierownik zakładu przedkłada roczne sprawozdanie finansowe radzie (...)  »
Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 01.03.2020, strona 40
Instytucja kultury nie może przyjąć statusu jednostki mikro i sporządzać sprawozdania finansowego w zakresie określonym dla tych jednostek w załączniku nr 4 do ustawy o (...)  »
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (jednostka budżetową). Czy naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe, odniesione w księgach na przychody lub koszty finansowe, wykazuje się w rachunku zysków (...)  »
Inne świadczenia finansowane z budżetu i pozostałe obciążenia w rachunku zysków i strat urzędu jst
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 38
Urząd gminy sporządza rachunek zysków i strat zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Co powinien wykazać w pozycji (...)  »
Należność z tytułu nadpłaty wynagrodzenia w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Czy prawidłowe będzie wykazanie w bilansie jednostki budżetowej (jednostki oświatowej) w pozycji "Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" nadpłaty wynagrodzenia wynikającej z salda Wn (...)  »
Długoterminowe należności budżetowe w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.02.2020 r.
W jaki sposób zaprezentować w bilansie jednostki budżetowej (urzędu jst) saldo konta 226? Czy można wykazać je w pozycji "Pozostałe należności"? Długoterminowe należności budżetowe ewidencjonowane (...)  »
Środki zwracane do budżetu państwa jako niewykorzystane dotacje w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Czy środki pochodzące z niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa (dożywianie i świadczenie wychowawcze), podlegające zwrotowi do budżetu, ująć w aktywach bilansu gminy jako organu w (...)  »
Wartość środków własnych zarezerwowanych na inwestycje w bilansie zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 01.02.2020, strona 45
W której pozycji bilansu samorządowego zakładu budżetowego należy wykazać wartość niewykorzystanych środków własnych zarezerwowanych na inwestycje, widniejących na koncie 840? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju (...)  »
Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r. organom podatkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 01.02.2020, strona 45
Czy sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2019 r. można przekazać do urzędu skarbowego w formie nieustrukturyzowanej? Nie. Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2019 r. składa (...)  »
Stan ZFŚS wykazywany w bilansie a stan rachunku bankowego tego funduszu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Instytucja kultury tworzy ZFŚS na zasadach ogólnych. Czy stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wykazywany w bilansie musi być zgodny ze stanem rachunku bankowego tego (...)  »
Instytucje kultury nie sporządzają sprawozdania z działalności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w ustawie o rachunkowości? Obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności, o którym mowa (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego instytucji kultury podpisem osobistym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Możliwość sygnowania sprawozdań finansowych podpisem osobistym wprowadziła ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. (...)  »
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy w jednostce budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Na co należy szczególnie zwrócić uwagę i jakich czynności dokonać przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego jednostki budżetowej? Sposób postępowania i czynności, jakich (...)  »
Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 39
Otrzymaną od organizatora pożyczkę ujęto w księgach instytucji kultury na koncie pozostałych rozrachunków. W której pozycji bilansu wykazać pozostające na koniec roku obrotowego saldo Ma (...)  »
Przychód ze sprzedaży nieruchomości w rachunku zysków i strat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.12.2019 r.
W jaki sposób wykazać w rachunku zysków i strat starostwa powiatowego przychód ze sprzedaży nieruchomości (działki gruntu)? Przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (w tym gruntu) (...)  »
Niewyjaśnione wpływy w sprawozdaniu finansowym samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Wszelkie niewyjaśnione wpływy na rachunek bieżący samorządowego zakładu budżetowego - w tym kwoty wpłacone pomyłkowo, podlegające zwrotowi - należy ewidencjonować na koncie 245 "Wpływy do (...)  »
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 39
W jaki sposób w bilansie urzędu (jednostki budżetowej) i skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego wykazać grunty będące własnością jednostki samorządu terytorialnego oddane w użytkowanie wieczyste? (...)  »
Środki na niewygasające wydatki w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Czy środki na tzw. wydatki niewygasające należy wykazać w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w aktywach w pozycji "Pozostałe środki pieniężne"? Środki wyodrębnione (...)  »
Prezentacja zobowiązań wobec urzędów skarbowych w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
W jaki sposób wykazać saldo Ma konta 224 w bilansie z wykonania budżetu gminy? Chodzi o zobowiązania wobec urzędów skarbowych. Z załącznika nr 2 do (...)  »
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące sporządzania informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki budżetowe, samorządowe (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ oraz podejmowanie dalszych działań przez jst - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.11.2019 r.
Starosta jednego ze świętokrzyskich powiatów zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ oraz (...)  »
Środki pozostające na rachunku ZFŚS w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
W jaki sposób wykazywać w bilansie urzędu gminy (jako jednostki budżetowej) środki pozostające na koniec roku na rachunku ZFŚS. Czy ujmować te środki jako tzw. (...)  »
Lokata terminowa w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.11.2019 r.
Możliwości lokowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na rachunkach bankowych przewiduje art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (...)  »
Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Instytucje kultury - niezależnie od sumy aktywów, wielkości przychodów czy wielkości zatrudnienia - nie mogą przyjąć statusu jednostki małej, ani mikro, i sporządzać sprawozdania finansowego (...)  »
Zakres danych prezentowanych w informacjach dodatkowych sporządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Z przepisów § 23 ust. 1 pkt 4 oraz § 28 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 (...)  »
Ujęcie w bilansie urzędu gminy należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Czy w bilansie urzędu gminy należności podatkowe zabezpieczone hipoteką (ujęte na koncie 221) wykazywać w pozycji A.III. aktywów jako należności długoterminowe? Wskazane w pytaniu konto (...)  »
Prezentacja zobowiązań z tytułu odsetek z emisji obligacji w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
W jaki sposób w bilansie z wykonania budżetu gminy wykazać zobowiązania z tytułu odsetek z emisji obligacji? Czy wykazywać je w pozycji "Pozostałe zobowiązania"? Przepisy (...)  »
Realizacja obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych przez SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 41
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (szpitalem). Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nasz szpital, który nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS, (...)  »
Elementy sprawozdania finansowego podlegające publikacji w BIP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.07.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy na stronie BIP zobowiązani byliśmy opublikować razem ze sprawozdaniem finansowym także informację dodatkową za 2018 r.? Zgodnie § 34 ust. (...)  »
Nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019, strona 72
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Mamy wątpliwości co do wykazania w sprawozdaniach nadwyżki środków obrotowych. Nadwyżka ta (ok. 11 tys. zł) została wykazana (...)  »
Publikacja sprawozdania finansowego jednostki budżetowej nieposiadającej własnej strony BIP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.06.2019 r.
Czy w celu publikacji sprawozdania finansowego jednostka budżetowa (np. szkoła) nie posiadająca własnej strony BIP musi taką stronę stworzyć, czy też może opublikować swoje sprawozdanie (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Kto jest uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej (instytucji kultury)? Stosownie do postanowień art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 (...)  »
Ujęcie nadwyżki środków obrotowych w sprawozdaniu finansowym w sytuacji gdy w ciągu roku nie dokonywano zaliczkowych wpłat z tytułu tej nadwyżki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2019 r.
W jaki sposób zaksięgować nadwyżkę środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego oraz jak wykazać ją w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego w sytuacji gdy w ciągu roku (...)  »
Okres przechowywania rocznych sprawozdań finansowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. (...)  »
Publikacja sprawozdania finansowego jednostki obsługiwanej w Biuletynie Informacji Publicznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.05.2019 r.
Czy samorządowa jednostka budżetowa (przedszkole) obsługiwana przez Centrum Usług Wspólnych ma obowiązek publikacji swojego sprawozdania finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej? Samorządowa jednostka budżetowa obsługiwana przez (...)  »
Ujęcie nadpłat należności z tytułu dostaw i usług w bilansie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W trakcie uzgodnień sald kont rozrachunkowych stwierdzono, że na kontach rozrachunkowych z tytułu dostaw i usług widnieją nadpłaty należności. Gdzie w (...)  »
SP ZOZ składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 9
W związku z licznymi pytaniami Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie czy SP ZOZ do dnia 30 czerwca 2019 r. (włącznie) (...)  »
Wpłacona przez najemcę kaucja w bilansie instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Instytucja kultury wynajmuje lokal z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Umowa najmu przewiduje obowiązek wpłacenia kaucji przez najemcę. W której pozycji bilansu wykazać wpłaconą przez najemcę (...)  »
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w informacji dodatkowej samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Jaką wartość należy podać w pozycji II.1.2. informacji dodatkowej? Czy w przypadku nieruchomości otrzymanych w trwały zarząd w pozycji tej samorządowy zakład budżetowy może wpisać (...)  »
Elektroniczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019, strona 64
Jesteśmy instytucją kultury - biblioteką. Posiadamy osobowość prawną. Obecnie sprawozdania finansowe musimy sporządzać tylko w wersji elektronicznej. Czy musimy sporządzać sprawozdanie finansowe w formacie xml, (...)  »
Wyjaśnienia resortu finansów dotyczące informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.03.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/ Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzenia "Informacji dodatkowej". Ich treść prezentujemy poniżej: (...)  »
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.03.2019 r.
W bilansie z wykonania budżetu gminy wykazano w pozycji długoterminowych zobowiązań wszystkie zobowiązania z konta 134 i 260, też te z płatnością w ciągu 12 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.