Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Sprawozdawczość finansowa
pokaż fragmenty artykułów
Prezentacja należności i zobowiązań wobec urzędu skarbowego w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
W jaki sposób w bilansie jednostki budżetowej należy wykazać należności i zobowiązania wobec budżetu (urzędu skarbowego)? Czy wartości te należy ująć zarówno w aktywach i (...)  »
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.09.2021 r.
Wyboru firmy audytorskiej, która ma przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie, czyli podmiot tworzący. Dyrektor SP (...)  »
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zakończenia likwidacji jednostki oświatowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Z końcem roku szkolnego, tzn. z dniem 31 sierpnia 2021 r., zlikwidowano samorządową jednostkę oświatową (szkołę). Na likwidatora wyznaczono dotychczasowego dyrektora. Kto powinien w takiej (...)  »
Wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzeniu łącznego sprawozdania finansowego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
Z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 2 czerwca 2021 r. (znak: RIO-KA-073-10/2021) wynika, iż operacje dotyczące rozliczeń poszczególnych jednostek budżetowych gminy (ośrodka pomocy (...)  »
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r. i przekazania go szefowi KAS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Instytucja kultury - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych niewpisany do rejestru przedsiębiorców KRS - przekazuje roczne sprawozdanie finansowe (sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej (...)  »
Należności z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w bilansie z wykonania budżetu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2021 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) udzieliła kilku swoim jednostkom organizacyjnym pożyczek ze środków budżetu. W której pozycji bilansu z wykonania budżetu wykazać należności z tytułu udzielonych (...)  »
Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2021 r.
Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisują zarząd (w przypadku powiatu i województwa - wszyscy członkowie odpowiednio zarządu powiatu i zarządu województwa, a (...)  »
Publikacja sprawozdania finansowego jednostki organizacyjnej w BIP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
Czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zobowiązany do publikacji sprawozdań finansowych w BIP? Jesteśmy jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego. Sporządzamy sprawozdania finansowe, które przekazujemy (...)  »
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego a wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.06.2021 r.
Celem dokonywanych wyłączeń przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego jest przedstawienie grupy jako jednego podmiotu. Tym samym w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego powinny (...)  »
Wykazywanie środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021, strona 71
W związku z kryzysową sytuacją (COVID-19), NFZ wydłużył termin rozliczenia środków przekazanych szpitalom na świadczenie usług medycznych w 2020 r. Część z tych środków (tzw. (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego okręgowej izby lekarskiej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Nasza okręgowa izba lekarska prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe jest podpisywane przez członków prezydium okręgowej rady lekarskiej, a (...)  »
Termin sporządzenia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.05.2021 r.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) przygotowywany jest na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności (...)  »
Nota podatkowa w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2021 r.
Czy sporządzając sprawozdanie finansowe samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej musi sporządzić notę podatkową? Tak. Obowiązek przedstawienia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (...)  »
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2021 r.
Ustawa o rachunkowości dopuszcza odmowę złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osobom, które są zobligowane do jego podpisania. Dotyczy to zarówno kierownika jednostki, jak i osoby, (...)  »
Przesunięty termin dotyczący sprawozdawczości finansowej za 2020 r. wypadający w dzień wolny od pracy lub w sobotę - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Z wyjaśnienia zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dotyczącego przesunięcia terminów wynikających z rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej wynika, że jeżeli termin wynikający z tego (...)  »
Prezentacja środków na wydatki niewygasające w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
W której pozycji bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazać kwotę wydatków niewygasających, wynikającą z konta 135? Z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2021 r.
30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia (...)  »
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Za 2019 r. i 2020 r. podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie przekroczył 25 mln zł sumy bilansowej oraz 51 (...)  »
Zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w bilansie zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
W której pozycji pasywów bilansu samorządowego zakładu budżetowego ująć zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w pozycji "Zobowiązania wobec budżetów", czy w pozycji (...)  »
Przeznaczenie nadwyżki środków obrotowych w zakładzie budżetowym na realizację zadań statutowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Samorządowy zakład budżetowy został uchwałą rady gminy zwolniony na stałe z wpłaty nadwyżki środków obrotowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Jak powinna wyglądać ewidencja (...)  »
Bezzwrotna pomoc uzyskana w okresie pandemii w rachunku przepływów pieniężnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2021 r.
Trwale pozyskane środki pieniężne (bezzwrotne), stanowiące pomoc udzieloną w czasach pandemii (w postaci dofinansowania do prowadzonej działalności), prezentuje się w rachunku przepływów pieniężnych w działalności (...)  »
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych przez SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej musi sporządzać rachunek przepływów pieniężnych? Co do zasady, rachunek przepływów pieniężnych jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego jednostek określonych w (...)  »
Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w bilansie i sprawozdaniu Rb-N
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Jednostka budżetowa zawarła umowę z urzędem pracy na refundację prac interwencyjnych. Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wypłaconych im w danym miesiącu, następuje (...)  »
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Zobowiązanie wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów (stanowiące saldo Ma konta 225) prezentuje się w (...)  »
Prezentacja kosztów poniesionych w związku z COVID-19 w informacji dodatkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2021 r.
Z uwagi na niestandardowy charakter kosztów poniesionych w związku z COVID-19, wskazane jest opisanie ich (określenie rodzaju i wartości) w informacji dodatkowej, jeżeli wysokość tych (...)  »
Prezentacja niezapłaconych należności z tytułu dochodów budżetowych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Niezapłacone do dnia bilansowego należności z tytułu dochodów budżetowych, pozostające na koniec roku jako saldo Wn konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" (po skorygowaniu (...)  »
Należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w bilansie z wykonania budżetu powiatu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Czy w aktywach bilansu z wykonania budżetu powiatu w pozycji II.3 "Pozostałe należności i rozliczenia" wykazać należności z tytułu udziału w PIT ujęte na koncie (...)  »
Środki wniesione tytułem wadium w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Pozostające na koniec roku saldo Wn konta 139 "Inne rachunki bankowe" w zakresie środków pieniężnych wniesionych przez wykonawców tytułem wadium w zamówieniach publicznych wskazane jest (...)  »
Środki pozostające na koniec roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów w bilansie jednostki oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
Czy środki pozostające na koniec roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów wykazać w bilansie jednostki oświatowej jako środki na rachunkach bankowych czy jako inne środki (...)  »
Wartość otrzymanych nieodpłatnie muzealiów w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Otrzymane nieodpłatnie muzealia, zaliczane do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, odnoszone są w księgach instytucji kultury na zwiększenie funduszu tej instytucji. Ich wartość nie jest więc (...)  »
Nieodebrana przez podatnika nadpłata podatku w bilansie urzędu jst
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2021 r.
Jak w bilansie urzędu jednostki samorządu terytorialnego wykazać kwotę nieodebranej przez podatnika z kasy urzędu nadpłaty podatku? Organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są stosować (...)  »
Ministerstwo Finansów o badaniu sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
Jakie przepisy i zasady obowiązują w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego? Odpowiedź na powyższe pytanie zamieszczona została na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (...)  »
Zrealizowane wydatki budżetowe w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Czy sporządzając zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowy zakład budżetowy wypełnia pozycję I.1.2. "Zrealizowane wydatki budżetowe"? Co wykazuje się w tej pozycji? Nie. Sporządzając zestawienie (...)  »
Strata netto szpitala w kontekście zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
Jesteśmy szpitalem działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem założycielskim naszego szpitala jest powiat. Sprawozdanie finansowe szpitala jest corocznie badane przez firmę audytorską. (...)  »
Prezentacja odsetek od zobowiązań finansowych w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2020 r.
W jaki sposób należy przypisać na koniec roku obrotowego odsetki od pożyczki długoterminowej, zaciągniętej przez gminę i w jakich pozycjach bilansu z wykonania budżetu gminy (...)  »
Prezentacja zysku w pasywach bilansu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2020 r.
W bilansie jednostki budżetowej na koniec zeszłego roku w pozycji A.II.1 pasywów wykazano zysk 70 mln zł, a w pozycji A.II.2 stratę 5 mln zł. (...)  »
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych podopiecznych, przechowywanych na rachunku bankowym DPS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Środki pieniężne podopiecznych przechowywane na rachunku bankowym domu pomocy społecznej (DPS) wskazane jest wykazać w aktywach bilansu w pozycji B.III.2. "Środki pieniężne na rachunkach bankowych". (...)  »
Należności z tytułu VAT od jednostek objętych centralizacją w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2020 r.
Czy należności dotyczące podatku VAT od jednostek objętych centralizacją, w tym od zakładu gospodarki komunalnej czy zespołu szkół ponadpodstawowych, powinny zostać wykazane w bilansie z (...)  »
Należności od własnych jednostek budżetowych w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
W której pozycji bilansu z wykonania budżetu gminy wykazać dochody szkół odprowadzane na rachunek budżetu oraz niewykorzystane przez jednostki budżetowe środki na wydatki? Czy można (...)  »
Należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Czy w jednostce budżetowej, w aktywach bilansu za 2020 r. jako należności długoterminowe w poz. A.III wykazać oprócz salda Wn konta 226 także część salda (...)  »
Prezentacja rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w bilansie SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze. Jaką część rezerw tworzonych na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe należy wykazać w (...)  »
Organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Kto dokonuje wyboru biegłego rewidenta w SP ZOZ? Czy SP ZOZ może przeprowadzić procedurę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej, a organ zatwierdzający podejmie tylko ostateczną decyzję (...)  »
Prezentacja nierozliczonej na dzień bilansowy dotacji w sprawozdaniu finansowym - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące prezentacji nierozliczonej na dzień bilansowy dotacji w (...)  »
Zmiana nazwy jednostki a roczne sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Jesteśmy gminnym ośrodkiem kultury w miejscowości, która 1 stycznia 2021 r. uzyska prawa miejskie. W związku z tym zmieniona zostanie nazwa jednostki na miejsko-gminny ośrodek (...)  »
Dłuższy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Wydłużony termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. dotyczy wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości, w tym instytucji kultury. »
Podpisywanie sprawozdania finansowego instytucji kultury w przypadku zmiany na stanowisku głównego księgowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Od 1 lutego 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku głównego księgowego naszej instytucji. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. podpisał dyrektor instytucji (...)  »
Zobowiązania z tytułu diet przysługujących radnym w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2020 r.
Czy zobowiązania z tytułu diet przysługujących radnym należy wykazywać w bilansie jednostki budżetowej (starostwa powiatowego) w pozycji D.II.4 "Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń"? Z art. 21 (...)  »
Jak przesłać sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego z systemu SJO Bestia? - odpowiedź MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
Ministerstwo finansów na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/ Pytania i odpowiedzi udzieliło odpowiedzi na pytanie: jak przesłać sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego z systemu SJO (...)  »
MF ułatwia składanie sprawozdań samorządowym zakładom budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.07.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że od 1 lipca 2020 r. samorządowe zakłady budżetowe jako jednostki wykonujące zadania własne samorządu terytorialnego (...)  »
Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2019 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2020 r.
Do kiedy należy sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 r.? Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zobowiązane są (...)  »
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury (gminnej biblioteki publicznej)? Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki (...)  »
Instytucja kultury nie ma obowiązku publikacji sprawozdania w BIP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Czy instytucja kultury ma obowiązek publikacji rocznego sprawozdania finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej? Instytucja kultury nie ma obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej (...)  »
Odpowiedź MF dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
MF o przesunięciu terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 poinformowało o przedłużeniu terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z (...)  »
Sprawozdanie finansowe jst a jednostkowe sprawozdania powiatowych służb, inspekcji i straży
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Czy sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (miasta) powinno obejmować także jednostkowe sprawozdania finansowe powiatowych służb, inspekcji i straży? Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (miasta) powinno (...)  »
Rada rodziców - czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2020 r.
Zasady powoływania i działania rad rodziców w szkołach i placówkach określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta (w zależności od wielkości (...)  »
Prezentacja środków Funduszu Pracy w bilansie urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2020 r.
W pozycji B.III.2 aktywów bilansu urzędu gminy wykazano saldo łączne (Wn) kont 130, 135 i 139, ale bez środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników (...)  »
Samorządowe zakłady budżetowe mogą przekazać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS za pomocą schemy dla organizacji innych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2020 r.
Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej, można przekazać do Szefa KAS za pomocą udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury (...)  »
Restrukturyzacja zobowiązań SP ZOZ a sprawozdanie finansowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2020 r.
We wrześniu 2019 r. złożyliśmy wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie kredytu długoterminowego na restrukturyzację zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wniosek ten został (...)  »
Wydłużenie terminów dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
O 3 miesiące przesunięto termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. np. przez instytucje kultury i samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz termin jego zatwierdzenia. Natomiast (...)  »
Prezentacja w bilansie instytucji kultury płatności otrzymanych z góry za zajęcia, warsztaty i spektakle
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 46
Instytucja kultury otrzymała wpłaty za zajęcia i warsztaty, z góry w grudniu za styczeń kolejnego roku. Ujęto je w księgach grudnia na koncie rozliczeń międzyokresowych (...)  »
Prezentacja kredytu udzielonego w rachunku bieżącym w bilansie SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2020 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Bank przyznał nam kredyt w rachunku bieżącym na okres 3 lat. Jak wykazać ten kredyt w bilansie za 2019 (...)  »
Brak możliwości przesunięcia terminu składania sprawozdań z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.03.2020 r.
Zarówno rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), jak (...)  »
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 38
W 2019 r. dokonaliśmy odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dochodów budżetowych, które najprawdopodobniej nie zostaną zapłacone. W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.