Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Sprawozdawczość finansowa
pokaż fragmenty artykułów
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych w celach służbowych do jazd lokalnych - prezentacja w bilansie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2022 r.
W jaki sposób wykazać w bilansie urzędu gminy zobowiązania z tytułu używania przez pracowników samochodów prywatnych w celach służbowych do jazd lokalnych? Czy odpowiednie będzie (...)  »
Wykazanie w bilansie urzędu gminy należności związanych ze sprzedażą nieruchomości na raty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.11.2022 r.
Czy w aktywach bilansu urzędu gminy w pozycji A.III wykazać saldo Wn konta 226 w związku ze sprzedażą nieruchomości na raty bez przetargu (chodzi o (...)  »
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2022 r.
Czy sporządzając bilans jednostki budżetowej stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych można wykazać w pozycji B.III.1 aktywów? Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych (...)  »
Otrzymana od spółki komunalnej dywidenda w rachunku zysków i strat urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.11.2022 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) posiada udziały w spółce komunalnej. W 2022 r. otrzymaliśmy od tej spółki dywidendę. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego (...)  »
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej a obowiązek publikacji rocznego sprawozdania finansowego w BIP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do publikacji rocznego sprawozdania finansowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) (...)  »
Należności z tytułu dostaw i usług w bilansie urzędu jako jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2022 r.
Czy w bilansie urzędu (jako jednostki budżetowej) saldo Wn konta 201 dotyczące należności z tytułu dostaw i usług wykazać w pozycji "Pozostałe należności"? Przepisy rozporządzenia (...)  »
Środki Funduszu Pracy podlegające zwrotowi do budżetu państwa w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.10.2022 r.
Gdzie w bilansie z wykonania budżetu gminy wykazywać saldo Ma konta 240 dotyczące środków Funduszu Pracy, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa - czy odpowiednia (...)  »
Publikacja w MSiG sprawozdania finansowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Sprawozdanie finansowe wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego po zatwierdzeniu przez zarząd województwa jest publikowane na stronie BIP urzędu marszałkowskiego. Czy jest obowiązek publikacji takiego sprawozdania także (...)  »
Podpis biegłego rewidenta pod sprawozdaniem z badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1140) z dnia 01.09.2022
Czy sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego może być podpisane zamiast podpisem kwalifikowanym biegłego rewidenta jego podpisem osobistym lub zaufanym? Nie. Sprawozdanie z badania może zostać (...)  »
Obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.08.2022 r.
Czy sprawozdanie finansowe każdej jednostki samorządu terytorialnego podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta? Obowiązek badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy (...)  »
Sprawozdanie finansowe łączonych instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2022 r.
Rada gminy podjęła uchwałę o połączeniu domu kultury i biblioteki w jedną instytucję kultury (centrum kultury). Czy sprawozdania finansowe łączonych instytucji kultury powinny obejmować także (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2022 r.
Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 r.? Sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządzone za 2021 r. (...)  »
Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2021 r. musi zostać sporządzone do 30 kwietnia 2022 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2022 r.
W informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości wskazano, iż: "(...) 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów (...)  »
Zobowiązania z tytułu odsetek od obligacji w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2022 r.
W jaki sposób ująć w bilansie z wykonania budżetu gminy wartość naliczonych pod datą 31 grudnia 2021 r. odsetek od obligacji, ujętych w księgach na (...)  »
Zobowiązanie wobec PFRON w bilansie urzędu miasta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2022 r.
W jaki sposób wykazać w bilansie urzędu miasta za 2021 r. zobowiązania wobec PFRON z tytułu składki za grudzień? Czy w pozycji "Zobowiązania wobec budżetów"? (...)  »
Przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.04.2022 r.
Czy termin sporządzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 r. przesunięto do 30 kwietnia 2022 r. ? Tak. Termin sporządzenia sprawozdania finansowego (...)  »
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego samorządowej jednostki budżetowej za 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2022 r.
Czy w związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 7 marca 2022 r. dotyczącego przesunięcia terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych przesunięciu uległ również termin sporządzenia (...)  »
Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
W której pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej należy zaprezentować nieumorzoną wartość zlikwidowanego środka trwałego? Wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych - zaewidencjonowana w księgach (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2022 r.
10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków (...)  »
Zobowiązania wynikające z konta pozostałych rozrachunków w bilansie urzędu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2022 r.
W księgach urzędu gminy na koncie 240 jako saldo Ma pozostają środki tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów, jak i zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od (...)  »
Dotacja otrzymana na sfinansowanie budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 01.03.2022
W 2021 r. SP ZOZ otrzymał dotację na pokrycie kosztów budowy środka trwałego. Otrzymaną kwotę ujęto na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Środek trwały na dzień (...)  »
Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2022 r.
Czy dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej (przedszkola) można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych? Nie. W sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej - w tym (...)  »
Prezentacja rozrachunków z tytułu wpłaconego wadium w bilansie urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2022 r.
W jaki sposób ująć w bilansie urzędu gminy rozrachunki z tytułu wadium, które było wpłacane na konto gminy w 2021 r.? Chodzi o środki związane (...)  »
Badanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.02.2022 r.
Czy sprawozdania finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do poddania sprawozdania finansowego (...)  »
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w bilansie urzędu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 01.02.2022, strona 40
W bilansie urzędu jednostki samorządu terytorialnego należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności widniejące na koncie 221 "Należności z (...)  »
Ujęcie skutków rezygnacji z budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę środka trwałego. Koszty ponoszone na tę budowę gromadziliśmy na koncie środków trwałych w budowie. (...)  »
Wynik na operacjach niekasowych w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.01.2022 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Co powinniśmy wykazać w bilansie z wykonania budżetu w pozycji II.2 jako "Wynik na operacjach niekasowych"? W bilansie z wykonania budżetu (...)  »
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w rachunku przepływów pieniężnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W związku z tym, iż nasze sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu, zobowiązani jesteśmy sporządzić rachunek przepływów pieniężnych. Jakie środki (...)  »
Zwrot do podmiotu tworzącego nieruchomości otrzymanej w nieodpłatne użytkowanie a zestawienie zmian w funduszu własnym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.01.2022 r.
W 2014 r. nasz szpital (SP ZOZ) otrzymał od podmiotu tworzącego - na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania - nieruchomość. Nieruchomość ta została ujęta w księgach (...)  »
Wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jst
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2021 r.
W jaki sposób dokonać wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego? W myśl § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i (...)  »
Zbiory biblioteczne w bilansie instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.12.2021 r.
W jakiej pozycji bilansu instytucji kultury wykazać zbiory biblioteczne ewidencjonowane na koncie 014? Zbiory biblioteczne (książki) traktuje się w bibliotekach jako rzeczowe aktywa trwałe o (...)  »
Wypłacone nauczycielowi odbywającemu staż jednorazowe świadczenie na start w rachunku zysków i strat
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2021 r.
W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego przez szkołę wykazać wypłacone nauczycielowi odbywającemu staż jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000 zł? Ustawą z (...)  »
Zrealizowane przez jednostkę budżetową dochody budżetowe w zestawieniu zmian w funduszu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2021 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzane jest zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Źródłem danych potrzebnych do (...)  »
Zobowiązanie z tytułu wpłat na PPK w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2021 r.
W jaki sposób wykazać w bilansie i rachunku zysków i strat samorządowej jednostki budżetowej dane dotyczące zobowiązań z tytułu wpłat na pracownicze plany kapitałowe? Na (...)  »
Prezentacja zobowiązania wobec budżetu z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej w bilansie instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2021 r.
Instytucja kultury otrzymała w 2021 r. od organizatora (gminy) dotację celową, której w całości nie zdoła wykorzystać. Umowa przewiduje realizację zadania do końca grudnia br., (...)  »
Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w bilansie z wykonania budżetu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2021 r.
W której pozycji bilansu z wykonania budżetu wykazać stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę) pożyczek? Z załącznika nr 2 do rozporządzenia (...)  »
Inwentaryzacja i prezentacja w bilansie środków ZFŚS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej) i w związku z tym mamy obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W jaki sposób zinwentaryzować środki tego (...)  »
Prezentacja należności i zobowiązań wobec urzędu skarbowego w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
W jaki sposób w bilansie jednostki budżetowej należy wykazać należności i zobowiązania wobec budżetu (urzędu skarbowego)? Czy wartości te należy ująć zarówno w aktywach i (...)  »
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.09.2021 r.
Wyboru firmy audytorskiej, która ma przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie, czyli podmiot tworzący. Dyrektor SP (...)  »
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zakończenia likwidacji jednostki oświatowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Z końcem roku szkolnego, tzn. z dniem 31 sierpnia 2021 r., zlikwidowano samorządową jednostkę oświatową (szkołę). Na likwidatora wyznaczono dotychczasowego dyrektora. Kto powinien w takiej (...)  »
Wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzeniu łącznego sprawozdania finansowego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
Z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 2 czerwca 2021 r. (znak: RIO-KA-073-10/2021) wynika, iż operacje dotyczące rozliczeń poszczególnych jednostek budżetowych gminy (ośrodka pomocy (...)  »
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r. i przekazania go szefowi KAS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Instytucja kultury - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych niewpisany do rejestru przedsiębiorców KRS - przekazuje roczne sprawozdanie finansowe (sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej (...)  »
Należności z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w bilansie z wykonania budżetu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2021 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) udzieliła kilku swoim jednostkom organizacyjnym pożyczek ze środków budżetu. W której pozycji bilansu z wykonania budżetu wykazać należności z tytułu udzielonych (...)  »
Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2021 r.
Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisują zarząd (w przypadku powiatu i województwa - wszyscy członkowie odpowiednio zarządu powiatu i zarządu województwa, a (...)  »
Publikacja sprawozdania finansowego jednostki organizacyjnej w BIP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
Czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zobowiązany do publikacji sprawozdań finansowych w BIP? Jesteśmy jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego. Sporządzamy sprawozdania finansowe, które przekazujemy (...)  »
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego a wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.06.2021 r.
Celem dokonywanych wyłączeń przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego jest przedstawienie grupy jako jednego podmiotu. Tym samym w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego powinny (...)  »
Wykazywanie środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021, strona 71
W związku z kryzysową sytuacją (COVID-19), NFZ wydłużył termin rozliczenia środków przekazanych szpitalom na świadczenie usług medycznych w 2020 r. Część z tych środków (tzw. (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego okręgowej izby lekarskiej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Nasza okręgowa izba lekarska prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe jest podpisywane przez członków prezydium okręgowej rady lekarskiej, a (...)  »
Termin sporządzenia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.05.2021 r.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) przygotowywany jest na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności (...)  »
Nota podatkowa w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2021 r.
Czy sporządzając sprawozdanie finansowe samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej musi sporządzić notę podatkową? Tak. Obowiązek przedstawienia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (...)  »
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2021 r.
Ustawa o rachunkowości dopuszcza odmowę złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osobom, które są zobligowane do jego podpisania. Dotyczy to zarówno kierownika jednostki, jak i osoby, (...)  »
Przesunięty termin dotyczący sprawozdawczości finansowej za 2020 r. wypadający w dzień wolny od pracy lub w sobotę - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Z wyjaśnienia zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dotyczącego przesunięcia terminów wynikających z rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej wynika, że jeżeli termin wynikający z tego (...)  »
Prezentacja środków na wydatki niewygasające w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
W której pozycji bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazać kwotę wydatków niewygasających, wynikającą z konta 135? Z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2021 r.
30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia (...)  »
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Za 2019 r. i 2020 r. podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie przekroczył 25 mln zł sumy bilansowej oraz 51 (...)  »
Zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w bilansie zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
W której pozycji pasywów bilansu samorządowego zakładu budżetowego ująć zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w pozycji "Zobowiązania wobec budżetów", czy w pozycji (...)  »
Przeznaczenie nadwyżki środków obrotowych w zakładzie budżetowym na realizację zadań statutowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Samorządowy zakład budżetowy został uchwałą rady gminy zwolniony na stałe z wpłaty nadwyżki środków obrotowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Jak powinna wyglądać ewidencja (...)  »
Bezzwrotna pomoc uzyskana w okresie pandemii w rachunku przepływów pieniężnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2021 r.
Trwale pozyskane środki pieniężne (bezzwrotne), stanowiące pomoc udzieloną w czasach pandemii (w postaci dofinansowania do prowadzonej działalności), prezentuje się w rachunku przepływów pieniężnych w działalności (...)  »
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych przez SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej musi sporządzać rachunek przepływów pieniężnych? Co do zasady, rachunek przepływów pieniężnych jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego jednostek określonych w (...)  »
Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w bilansie i sprawozdaniu Rb-N
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Jednostka budżetowa zawarła umowę z urzędem pracy na refundację prac interwencyjnych. Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wypłaconych im w danym miesiącu, następuje (...)  »
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Zobowiązanie wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów (stanowiące saldo Ma konta 225) prezentuje się w (...)  »
Prezentacja kosztów poniesionych w związku z COVID-19 w informacji dodatkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2021 r.
Z uwagi na niestandardowy charakter kosztów poniesionych w związku z COVID-19, wskazane jest opisanie ich (określenie rodzaju i wartości) w informacji dodatkowej, jeżeli wysokość tych (...)  »
Prezentacja niezapłaconych należności z tytułu dochodów budżetowych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Niezapłacone do dnia bilansowego należności z tytułu dochodów budżetowych, pozostające na koniec roku jako saldo Wn konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" (po skorygowaniu (...)  »
Należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w bilansie z wykonania budżetu powiatu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Czy w aktywach bilansu z wykonania budżetu powiatu w pozycji II.3 "Pozostałe należności i rozliczenia" wykazać należności z tytułu udziału w PIT ujęte na koncie (...)  »
Środki wniesione tytułem wadium w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Pozostające na koniec roku saldo Wn konta 139 "Inne rachunki bankowe" w zakresie środków pieniężnych wniesionych przez wykonawców tytułem wadium w zamówieniach publicznych wskazane jest (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.