Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Środki unijne
pokaż fragmenty artykułów
Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu po uchyleniu art. 13 specustawy funduszowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Powiat realizuje duży projekt obejmujący przebudowę infrastruktury sportowej oraz modernizację pracowni szkolnych w zespole szkół ponadpodstawowych. Uzyskaliśmy unijne dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego, umowa (...)  »
Usługi zdrowotne dla dzieci i młodzieży sfinansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Podmiot wykonujący działalność leczniczą utworzy środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Grupa docelowa projektu (z obszaru województwa wielkopolskiego) otrzyma m.in. wsparcie z zakresu (...)  »
Dotacja na utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ma w planach utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego. Przedsięwzięcie będzie skierowane do grup docelowych (...)  »
Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Szkoła podstawowa chce zorganizować dla dzieci dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz doposażyć bazę dydaktyczną. Projekt zostanie skierowany do uczniów z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jakie projekty edukacyjne (...)  »
Opóźnienie w złożeniu wniosku o dofinansowanie w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Ze względu na pandemię jednostka oświatowa ma opóźnienie w przygotowaniu projektu edukacyjnego, który ma być dofinansowany ze środków EFS z rpo dla województwa. Czy nieterminowe (...)  »
Dzienny opiekun nad dziećmi do lat 3 finansowany w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Jednostka samorządu terytorialnego chce ubiegać się o środki EFS na realizację projektu ukierunkowanego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (województwo (...)  »
Wnioski z diagnozy jako element projektu edukacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Jednostka oświatowa wystąpi o dofinansowanie projektu edukacyjnego ukierunkowanego na kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz wyposażenie szkolnych pracowni. Czy na potrzeby (...)  »
Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Szkoła jest uprawniona do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa, nie ma jednak osobowości prawnej. Czy może (...)  »
Zatrudnienie nauczyciela do dodatkowych zajęć w przedszkolu na podstawie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną zorganizowane dodatkowe specjalistyczne zajęcia dla dzieci w przedszkolu (logopedyczne, gimnastyka korekcyjna). Czy można zatrudnić w (...)  »
Warunki wyłączenia zasady konkurencyjności przy zakupach w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Projekt współfinansowany ze środków EFS jest rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. Czy beneficjent może nie stosować zasady konkurencyjności przy zamówieniu usług lub towarów bezpośrednio (...)  »
Pracownik beneficjenta z umową zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Projekt jest dofinansowany ze środków EFS w ramach regionalnego programu. Do wykonywania zadań w ramach projektu beneficjent zatrudnia pracownika, który w ramach stosunku pracy wykonuje (...)  »
Kwalifikowalność VAT w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Czynny podatnik VAT zawnioskował o środki EFS na realizację projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. W jakich sytuacjach podatek ten można uznać za (...)  »
Nieprawidłowości w projekcie a zawieszenie wytycznych w obszarze zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Zakład realizuje projekt współfinansowany ze środków EFS (Program profilaktyki raka jelita grubego). Czy podmiot kontrolujący projekt ma prawo uznać część wydatków projektu za niekwalifikowalne w (...)  »
Dotacja na realizację projektów profilaktycznych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Podmiot chce pozyskać środki EFS na realizację projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego. Projekt ma być skierowany do osób z województwa łódzkiego. Jakie działania z (...)  »
Dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Zakład planuje pozyskać środki EFS na utworzenie i funkcjonowanie miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych (klub (...)  »
Dotacja na projekt zdrowotny
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Jednostka zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację projektu, w zakresie którego będą dostępne szczepienia związane z profilaktyką zakażeń wirusem HPV. Projekt ma być skierowany do grupy (...)  »
Finansowanie usług zdrowotnych z EFS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
W ramach projektu EFS mają być dofinansowane usługi opiekuńcze i zdrowotne. Czy usługi zdrowotne mogą być finansowane ze środków EFS tylko pod warunkiem, że wykraczają (...)  »
Teleopieka medyczna i rehabilitacja z dofinansowaniem z EFS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Podmiot działa w obszarze ochrony zdrowia. Chce pozyskać środki EFS na realizację projektu ukierunkowanego na rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi z województwa (...)  »
Dotacje na rehabilitację medyczną ułatwiającą powrót do pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Podmiot leczniczy (umowa z NFZ) zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków EFS na realizację projektu dotyczącego rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób kręgosłupa. (...)  »
Pomoc publiczna albo de minimis na termomodernizację
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Część infrastruktury wytworzonej w ramach projektu dotyczącego termomodernizacji budynku (30%) będzie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą - nie wystąpi działalność pomocnicza. Pozostałe 70% dotyczy działalności (...)  »
Wykorzystanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Budynek zostanie poddany kompleksowej modernizacji energetycznej. Koszty tej modernizacji mają być częściowo zrefundowane ze środków EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego. Część infrastruktury wytworzonej w (...)  »
Dotacja na wymianę źródła ciepła spełniającego standardy niskoemisyjne
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Gmina planuje pozyskać środki EFRR na realizację projektu grantowego dotyczącego wymiany/modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Czy w (...)  »
Koszty kwalifikowalne modernizacji energetycznej budynku
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Koszty stałe związane z funkcjonowaniem budynku są pokrywane ze środków publicznych. Zlokalizowany jest on na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wymaga on kompleksowej modernizacji energetycznej. Jakie koszty (...)  »
Zawieszenie wytycznych i zgoda na przekroczenie limitu środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
W projekcie współfinansowanym ze środków EFS ponoszone są wydatki na zakup środków trwałych. Czy w związku z pandemią COVID-19 beneficjent ma prawo ponieść wydatki na (...)  »
Wynagrodzenia personelu projektu EFS rozliczane w okresie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Podmiot otrzymał środki EFS na realizację projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Czy można kwalifikować wydatki związane z personelem merytorycznym (...)  »
Kategorie kosztów kwalifikowalnych przy tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Jednostka samorządu terytorialnego planuje pozyskać środki unijne na realizację projektu ukierunkowanego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (województwo łódzkie). Jakie (...)  »
Preferencje w dostępie do usług społecznych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Projekt EFS obejmuje realizację usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych. Czy wnioskodawca ma obowiązek zaplanować w projekcie preferencje w dostępie do tych usług dla (...)  »
Uproszczone metody rozliczania wydatków projektu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Zakład wystąpi o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach regionalnego programu operacyjnego. Kiedy wnioskodawca może zastosować uproszczoną metodę rozliczania kosztów bezpośrednich projektu? W projektach (...)  »
Dofinansowanie usług medyczno-opiekuńczych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Podmiot zamierza pozyskać środki EFS na utworzenie i funkcjonowanie miejsc świadczenia usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych (klub (...)  »
Wkład niepieniężny do projektu w formie wolontariatu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
W ramach projektu EFS ma być utworzone centrum usług środowiskowych, w zakresie którego będą wykonywane m.in. usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. (...)  »
Środki na rehabilitację zdrowotną
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Niepubliczny podmiot leczniczy chce pozyskać środki EFS na rehabilitację dróg oddechowych dla osób, które przebyły COVID-19. Projekt ma być skierowany do osób pracujących z województwa (...)  »
Dotacja na remont i dodatkowe zajęcia edukacyjne w przedszkolu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Organem prowadzącym ośrodek wychowania przedszkolnego jest osoba prawna, która planuje pozyskać środki EFS na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie województwa (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzenia niani pokryte ze środków EFS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
W ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa gmina wystąpi o wsparcie na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3. Przez (...)  »
Wkład własny pieniężny do projektu EFS z programu rządowego
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Jednostka samorządu terytorialnego otrzymała środki z programu rządowego Maluch+ na remont pomieszczeń. Czy jako wkład własny pieniężny do projektu EFS można wykazać koszty użytkowania pomieszczeń (...)  »
Dofinansowanie usług opieki nad dziećmi tylko w powiązaniu z tworzeniem nowych miejsc
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Gmina wystąpi o wsparcie EFS na realizację projektu ukierunkowanego na ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach (...)  »
Środki na dostosowanie pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Organ prowadzący żłobek zamierza pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Jakie kategorie działań mogą być (...)  »
Dofinansowanie profilaktyki nowotworów skóry
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Podmiot leczniczy udziela świadczeń opieki zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna) na podstawie umowy z NFZ. Zamierza pozyskać środki na wdrożenie programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki nowotworów (...)  »
Pomoc publiczna w projekcie grantowym
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Projekt jednostki samorządu terytorialnego jest ukierunkowany na likwidację niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (kotły, piece itd.) w gospodarstwach domowych. Przedsięwzięcie ma być realizowane (...)  »
Grant na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Gmina planuje wystąpić o wsparcie ze środków EFRR na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowoczesne i ekologiczne. Projekt w formule grantowej (...)  »
Środki na wdrożenie programu rehabilitacji medycznej
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
Podmiot leczniczy chce pozyskać dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego rehabilitacji osób powracających na rynek pracy po przebytym udarze mózgu. Jakie działania ze środków EFS mogą (...)  »
Środki na wdrożenie programu zdrowotnego rehabilitacji leczniczej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Podmiot prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Chce pozyskać środki EFS na wdrożenie programu zdrowotnego dotyczącego rehabilitacji osób chorych na (...)  »
Zajęcia w formie zdalnej a rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Szkoła realizuje projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynagrodzenia nauczycieli są kosztem kwalifikowalnym projektu. Ze względu na wprowadzenie nauczania zdalnego z powodu pandemii (...)  »
Wkład własny w kosztach pośrednich projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Projekt dotyczący wdrożenia programu zdrowotnego dofinansowany jest w 85% ze środków EFS i w 10% z budżetu państwa. W związku z tym wnioskodawca jest zobowiązany (...)  »
Środki na przygotowanie do nauczania w formie zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Organ prowadzący szkoły zawodowe chce pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie na przygotowanie szkół i nauczycieli do prowadzenia nauczania w formie zdalnej w związku z (...)  »
Dofinansowanie robót budowlanych i wyposażenia w sprzęt medyczny
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Podmiot prowadzi działalność leczniczą. Potrzebuje środków na inwestycję dotyczącą infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, w tym chorób (...)  »
Dotacja na termomodernizację podmiotu leczniczego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych chce pozyskać środki EFRR na termomodernizację budynku. Działalność prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego. Czy w ramach (...)  »
Świadczenie pieniężne za udział w stażu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Szkoła zawodowa zamierza wystąpić o środki EFS na realizację staży uczniowskich w województwie warmińsko-mazurskim. Jaka jest maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego za udział w stażu? (...)  »
Uchybienie terminowi złożenia wniosku o dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Ze względu na COVID-19 wydłużył się termin przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu EFS. Projektodawca nie zdąży go złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Czy (...)  »
Wynagrodzenie opiekuna dziennego finansowane ze środków EFS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Jednostka samorządu terytorialnego planuje pozyskać środki unijne na realizację projektu ukierunkowanego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (województwo łódzkie). Na (...)  »
Trwałość miejsc wychowania przedszkolnego a COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Przedszkole wystąpi o dofinansowanie ze środków EFS na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Ze względu na pandemię COVID-19 nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy po (...)  »
Tryb nadzwyczajny wyboru projektów w związku z wystąpieniem COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
W związku z epidemią COVID-19 dyrekcja szkoły musi być przygotowana na wprowadzenie zdalnego nauczania. Czy szkoła może zawnioskować o wsparcie ze środków EFS na zakup (...)  »
Dotacja na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Szkoła chce pozyskać środki EFS na realizację projektu w kierunku rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (w zakresie kompetencji cyfrowych, zakup komputerów). Projekt ma być skierowany do (...)  »
Pomoc de minimis na uruchomienie e-usługi przez podmiot leczniczy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Podmiot leczniczy z województwa wielkopolskiego chce pozyskać unijne pieniądze na projekt dotyczący świadczenia usług on-line w obszarze zdrowia (m.in. elektroniczna rejestracja, elektroniczny dostęp do dokumentacji (...)  »
Budowa lokalu gastronomicznego w projekcie infrastrukturalnym
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Projekt dotyczący infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej wynika z lokalnego planu działania. Gmina wystąpi o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (działanie 6.1). Czy w (...)  »
Bon inwestycyjny dla samorządów z rządowego programu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Jednostka samorządu terytorialnego w wyniku pandemii koronawirusa ponosi dodatkowe wydatki, co w konsekwencji zmniejsza pulę środków na inwestycje. Jakie pieniądze może pozyskać na realizację inwestycji (...)  »
Dofinansowanie infrastruktury uzdrowiskowej i rekreacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
W gminie uzdrowiskowej na Podkarpaciu chcemy poszerzyć szlak turystyczny, który zaspokoi potrzeby ruchu turystycznego. Infrastruktura ta będzie związana z wprowadzeniem nowych usług w ramach lecznictwa (...)  »
Dotacja na nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych chce pozyskać środki EFRR na doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Przedsięwzięcie inwestycyjne ma (...)  »
Wydłużenie terminu realizacji projektu w związku z wystąpieniem COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Z których przepisów powinni skorzystać beneficjenci środków unijnych w sytuacji, gdy w związku z pandemią pojawiły się problemy na etapie realizacji projektów? Czy pandemia stanowi (...)  »
Środki na zakup testów na obecność COVID-19 i środków ochronnych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 19
Podmiot leczniczy chce pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup i przeprowadzenie testów COVID-19, środków ochrony (maseczek, gogli, przyłbic). Czy w ramach projektu mogą (...)  »
TARCZA
Brak odpowiedzialności beneficjenta za nieprawidłowość w projekcie
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Podmiot realizuje projekt edukacyjny współfinansowany z EFS. Ze względu na zamknięcie placówki oświatowej nie prowadzimy zajęć, nie realizujemy projektu. Czy ewentualne nieprawidłowości w wydatkowaniu środków (...)  »
TARCZA
Kwalifikowalność wynagrodzenia a COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
W ramach projektu EFS są współfinansowane koszty działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym wynagrodzenia nauczycieli i personelu. Przedszkole jest zamknięte z powodu (...)  »
Dotacja na zajęcia pozalekcyjne on-line
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe (gmina) chce pozyskać unijne pieniądze na projekt edukacyjny koncentrujący się na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów. Zajęcia miałyby być przeprowadzane w trybie (...)  »
COVID-19
Dotacja na sprzęt medyczny i środki ochrony
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 19
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych chce pozyskać dotację ze środków EFRR na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz środków ochrony w (...)  »
Świadczenia opieki zdrowotnej gwarantowane ze środków publicznych a finansowanie EFS
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 4
Podmiot wystąpi o dofinansowanie projektu EFS ukierunkowanego na wdrożenie i realizację programu zdrowotnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Czy w ramach projektu możliwe (...)  »
Podmioty zwolnione z zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 4
Jednostka sektora finansów publicznych wystąpiła o dofinansowanie projektu ze środków EFS na wdrożenie i realizację regionalnego programu zdrowotnego. Wsparcie na projekt ma być wypłacane w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.