Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 21 lutego 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 40.252 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
06
4
5
6
7
8
9
10
07
11
12
13
14
15
16
17
08
18
19
20
21
22
23
24
09
25
26
27
28
Pomoc Eksperta
Środki unijne
Pomoc publiczna i de minimis w projekcie grantowym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, strona 4
Gmina wystąpi o środki EFRR na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (m.in. OZE, kotły spalające biomasę). Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego (...)  »
Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego planuje pozyskać środki EFRR na budowę, przebudowę uzupełniającą do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego. Przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. (...)  »
Dofinansowanie na rehabilitację medyczną
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019, strona 19
Podmiot leczniczy prowadzi rehabilitację medyczną. Zamierza pozyskać środki EFS na realizację kompleksowego programu zdrowotnego dla osób ze schorzeniami kręgosłupa z województwa warmińsko-mazurskiego. W jakiej wysokości (...)  »
Wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć w ramach programów finansowanych ze środków unijnych - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Gmina jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. W przedszkolu realizowany jest projekt unijny, w ramach którego zatrudnieni (...)  »
Ocena wniosku o dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 4
Zamierzamy wystąpić o wsparcie z Funduszu Spójności na realizację inwestycji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (budowa punktu selektywnego zbierania odpadów). Czy liczba rodzajów odpadów komunalnych (...)  »
Uprawnieni do wsparcia z Funduszu Spójności
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 4
Podmiot zamierza pozyskać środki na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami komunalnymi z Funduszu Spójności. Czy o wsparcie może ubiegać się tylko gmina, czy mogą to (...)  »
Poziom dofinansowania do infrastruktury selektywnego zbierania odpadów
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 4
Gmina wystąpi o wsparcie na realizację projektu dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie działania 2.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jaki zakres na potrzeby projektu (...)  »
Dotacja na wdrożenie programu zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, strona 19
Podmiot chce pozyskać dofinansowanie na realizację projektu prozdrowotnego dotyczącego profilaktyki chorób odkleszczowych. W ramach przedsięwzięcia mają być przeprowadzone szkolenia skierowane do osób z województwa dolnośląskiego (...)  »
Sąd administracyjny nie jest uprawniony do weryfikacji merytorycznej oceny wniosku o dofinansowanie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną, jednak został odrzucony na etapie oceny merytorycznej. Jesteśmy przekonani, że ocena spełnienia co najmniej dwóch kryteriów (...)  »
Pomniejszenia związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
W trakcie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pierwsze dwa złożone przez naszą jednostkę wnioski o płatność miały charakter sprawozdawczy. W międzyczasie przeprowadzono kontrolę, (...)  »
Sprzęt medyczny objęty pomocą publiczną wykorzystywany dla celów komercyjnych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 4
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wdrożenia przez ZOZ programu profilaktycznego raka jelita grubego. W jego zakresie ma być dofinansowany zakup kolonoskopu. Czy (...)  »
Dofinansowanie na wdrożenie programu zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 4
Podmiot prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych. Chce przeprowadzić projekt EFS, w ramach którego będą świadczone nieodpłatne usługi dermatologiczne w zakresie wykrywania nowotworów skóry. (...)  »
Projekt partnerski SP ZOZ z jednostką samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 4
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Czy projekt w obszarze zdrowia współfinansowany z Europejskiego (...)  »
Zatrudnianie personelu medycznego w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 4
Podmiot leczniczy realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Do zadań projektowych zamierza zatrudnić lekarza, który jest (...)  »
Prawo beneficjenta do wniesienia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Otrzymaliśmy informację pokontrolną po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski kontroli planowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych. (...)  »
Zasady przechowywania dokumentacji projektu objętego pomocą publiczną
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2018 r.
Przy realizacji inwestycji korzystamy z dofinasnowania. Czy w odniesieniu do projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w którym mamy do czynienia z pomocą publiczną, obowiązują odmienne (...)  »
Infrastruktura dla celów komercyjnych i niekomercyjnych a pomoc publiczna
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 4
Wytworzona infrastruktura w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa ma służyć zarówno dla celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych. O jego dofinansowanie wystąpi jednostka (...)  »
Produkt turystyczny dofinansowany w regionie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 4
Podmiot zamierza pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na produkt turystyczny o szerokiej, zróżnicowanej ofercie i wysokiej atrakcyjności, tak by zwiększyć liczbę turystów oraz (...)  »
Ustalenie dofinansowania w projekcie objętym pomocą na kulturę
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 4
Jednostka kultury wystąpi o środki EFRR z regionalnego programu operacyjnego dla województwa na modernizację infrastruktury. Projekt będzie objęty pomocą publiczną na kulturę. Jak wyliczyć kwotę (...)  »
Dofinansowanie usług zdrowotnych z EFS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 4
Podmiot leczniczy (POZ) zamierza pozyskać środki z EFS na utworzenie dziennego domu opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi (w tym poradnia geriatryczna). Przedsięwzięcie ma być realizowane (...)  »
Zatrudnienie pracownika w projekcie EFS
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.11.2018 r.
Podmiot leczniczy realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia. Do zadań w projekcie beneficjent zamierza zatrudnić swojego pracownika na podstawie umowy (...)  »
Koszt doposażenia stanowiska pracy w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018, strona 19
Pracownik beneficjenta jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy poza projektem współfinansowanym ze środków EFS. W ramach projektu będzie wykonywał (...)  »
Pomoc de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2018 r.
Prezydent miasta udzielił przedsiębiorcy (osobie prawnej) pomoc de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Czy (...)  »
Specjalna strefa gospodarcza z 85% dofinansowaniem
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 4
Teren ma być kompleksowo przygotowany pod inwestycje i docelowo udostępniony odpłatnie przedsiębiorcom, którzy rozpoczną tam swoją działalność gospodarczą. Przedsięwzięcie infrastrukturalne będzie zlokalizowane na terenie województwa (...)  »
Korekta finansowa a pomniejszenie wydatków poniesionych nieprawidłowo
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.10.2018 r.
Po przeprowadzeniu przez Urząd Marszałkowski kontroli zamówień publicznych w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych, otrzymaliśmy informację pokontrolną. Wskazano w niej, że w wyniku (...)  »
Korekty finansowe przy nieprawidłowościach w projektach
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018, strona 19
Stwierdzenie nieprawidłowości w projekcie (EFRR, EFS, FS) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność prowadzi do pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych o kwotę wydatków nieprawidłowych. Od kwoty korekty (...)  »
Nowości w projektach generujących dochód
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.10.2018 r.
W odniesieniu do projektów lub ich części, które są objęte pomocą publiczną, nie stosuje się unijnych przepisów dotyczących projektów generujących dochód. Takie rozwiązanie ułatwi beneficjentowi (...)  »
Wkład własny do projektu ze środków Maluch+
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, strona 4
Gminie przyznano środki z rządowego programu Maluch+. Czy dotacja może być wykazana jako wkład własny do projektu EFS dotyczącego utworzenia nowych miejsc w żłobku? TAK. (...)  »
Okres finansowania wynagrodzenia i składek ZUS niani
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, strona 3
W zakresie regionalnego programu operacyjnego dla województwa jednostka samorządu terytorialnego (gmina) zamierza pozyskać wsparcie na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3. (...)  »
Elektroniczna komunikacja przez system SL2014 jest obowiązkowa dla beneficjentów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.10.2018 r.
Jesteśmy jednostką samorządową i realizujemy projekt ze środków unijnych. Prosimy o wskazanie, czy przez system SL2014 trzeba przesyłać informacje o wszystkich zamówieniach publicznych w ramach (...)  »
Kwalifikowalność wydatków a obowiązek zawarcia umowy z wykonawcą w formie pisemnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.10.2018 r.
Czy jako podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizujący projekt dofinansowany ze środków unijnych, musimy w stosunku do wszystkich wydatków realizowanych w (...)  »
Naruszenie procedur jako przesłanka zwrotu dotacji
Redakcja Gazety Podatkowej | 08.10.2018 r.
Przy realizacji projektu unijnego beneficjent jest zobowiązany do stosowania nie tylko prawa powszechnie obowiązującego, ale również wytycznych określonych w umowie o dofinansowanie projektu. Brak ich (...)  »
Projekt rewitalizacyjny wskazany w programie gminy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Projekt rewitalizacyjny o charakterze budowlanym nie wynika z programu gminy. Czy dla ubiegania się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego (...)  »
VAT w projekcie rewitalizacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Wytworzona infrastruktura w ramach projektu rewitalizacyjnego będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Wnioskodawcą jest gmina, która jest czynnym podatnikiem VAT. Czy podatek ten będzie kwalifikował się (...)  »
Dotacje na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Dla mieszkańców gmina planuje pozyskać środki unijne na wymianę kotłów na bardziej ekologiczne (kotły gazowe, na biomasę). Projekt planowany jest do realizacji na terenie gminy (...)  »
Upowszechnienie dostępu do opieki nad dziećmi
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018, strona 4
Gmina zamierza pozyskać środki EFS z regionalnego programu operacyjnego dla województwa na projekt dotyczący upowszechnienia dostępu do opieki nad dziećmi do lat trzech. Czy w (...)  »
Dofinansowanie infrastruktury lokalnej ze środków EFRR
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018, strona 4
Przedsięwzięcie dotyczy uzbrojenia terenów pod inwestycję. W wyniku tego powstanie atrakcyjna przestrzeń gospodarcza, którą ma administrować spółka komunalna. Będzie ona wydzierżawiać tereny przedsiębiorcom. Czy projekt (...)  »
Jeden projekt i kilka rodzajów pomocy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018, strona 4
Projekt dotyczy uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Czy w projekcie możliwe (...)  »
Obowiązek zwrotu dofinansowania przyznanego z UE, w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.05.2018 r.
Otrzymałem decyzję administracyjną zobowiązującą do zwrotu części przyznanego dofinansowania z Unii Europejskiej z powodu rzekomego wykorzystania środków z naruszeniem procedur. Nie zgadzam się z tym (...)  »
Dotacje na wymianę kotłów grzewczych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, strona 4
Dla mieszkańców gmina chce pozyskać środki unijne na wymianę kotłów na bardziej ekologiczne (chodzi o likwidację pieców węglowych). Projekt planowany jest do realizacji na terenie (...)  »
Pomoc publiczna na infrastrukturę lokalną
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, strona 4
Teren ma być kompleksowo przygotowany pod inwestycje dla przedsiębiorców (województwo wielkopolskie). Chodzi o jego uzbrojenie, tj. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, infrastruktura energetyczna, gazowa. Mają być też wybudowane (...)  »
Koszty rozbudowy objęte pomocą publiczną na ochronę kultury
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, strona 4
Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie na rozbudowę obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej, który znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego. Wytworzona infrastruktura będzie wynajmowana na stałe, jak i (...)  »
Naruszenie procedur przez beneficjenta a nieprawidłowości obciążone korektami finansowymi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.03.2018 r.
Czy każde naruszenie przez beneficjenta środków unijnych procedur przy zamówieniach jest nieprawidłowością, za którą kontrolujący mogą nakładać sankcje w postaci tzw. korekt finansowych? Nieprawidłowość oznacza (...)  »
Środki na termomodernizację budynku wraz z wymianą źródeł ciepła
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, strona 4
Przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy koniecznie musi ono wynikać z programu rewitalizacji, by wystąpić o jego dofinansowanie w (...)  »
Infrastruktura drogowa w projekcie rewitalizacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, strona 4
Gmina zamierza pozyskać środki z regionalnego programu operacyjnego dla województwa na rewitalizację obszarów miejskich w celu nadania im nowych funkcji. Inwestycja ma być zlokalizowana na (...)  »
Modernizacja sieci wodociągowej a wydatki kwalifikowalne projektu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, strona 4
W gminie zaplanowano budowę i modernizację sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jakie wydatki i w jakiej wysokości mogą być dofinansowane w (...)  »
Wymiana pieców dofinansowana z regionalnego programu
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, strona 4
Gmina zamierza pozyskać wsparcie ze środków EFRR na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowoczesne i ekologiczne. Projekt ma być realizowany na (...)  »
Dotacje na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury społecznej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, strona 4
Gmina chce pozyskać unijne środki na inwestycję na rzecz rozwoju lokalnego. Chodzi o utworzenie centrum aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego. (...)  »
Mała infrastruktura w parku dofinansowana ze środków EFRR
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, strona 4
Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na ochronę różnorodności biologicznej na terenie parku miejskiego zlokalizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla (...)  »
Zakład budżetowy a limity pomocy de minimis
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017, strona 4
Zakład budżetowy otrzymuje pomoc de minimis z różnych źródeł. Odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Realizuje przy tym zadania własne jednostki (...)  »
Budowa ścieżki rowerowej dofinansowana w 85%
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017, strona 4
Gmina ma w planach wybudowanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie związane z infrastrukturą rekreacyjną zlokalizowane będzie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy projekt dotyczący (...)  »
Nadzór i doradztwo w wydatkach kwalifikowalnych projektu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zagospodarowanie terenów w celu nadania im funkcji rekreacyjnych (działanie 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego (...)  »
Środki na remont ośrodka kultury
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017, strona 4
Samorządowa instytucja kultury w przyszłym roku zamierza przeprowadzić remont budynku. Inwestycja ma być zlokalizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (obszar miejski). Jakie są możliwości pozyskania dofinansowania (...)  »
Udokumentowanie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017, strona 4
Do projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wniesiony został wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości została potwierdzona operatem szacunkowym. Dowód księgowy określa (...)  »
Prace przygotowawcze jako rozpoczęcie inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017, strona 4
Gmina wystąpi o wsparcie na realizację projektu dotyczącego budowy nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł (...)  »
Środki na modernizację energetyczną budynku
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017, strona 4
Państwowa jednostka budżetowa chce pozyskać unijne pieniądze na kompleksową modernizację energetyczną budynku (w tym m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, system sterowania urządzeniami elektrycznymi). Jaki (...)  »
Dyskryminujące warunki udziału w postępowaniu o zamówienie
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego ze względu na wartość zamówienia nie musi stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie zostanie częściowo sfinansowane ze środków europejskich w ramach (...)  »
Korekta za naruszenie Prawa zamówień publicznych a decyzja administracyjna
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017, strona 4
Gmina zrealizowała i rozliczyła projekt infrastrukturalny, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podmiot kontrolujący projekt (podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie) uznał, że (...)  »
Kwalifikowalność VAT i budowy przyłączy kanalizacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017, strona 4
Projekt gminy dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Czy VAT w ramach projektu jest zawsze niekwalifikowalny? Czy wydatki związane (...)  »
Szkoła jako beneficjent środków unijnych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017, strona 19
Szkoła podstawowa chce pozyskać środki unijne na wyposażenie pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Jest zlokalizowana na terenie województwa podkarpackiego. Czy szkoła może wystąpić o wsparcie (...)  »
Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje i budowa drogi
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017, strona 4
Gmina zamierza przygotować teren pod inwestycje dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Ma być kompleksowo uzbrojony, a następnie udostępniony odpłatnie inwestorom, którzy rozpoczną tam swoją działalność (...)  »
Dotacja na zwiększenie efektywności energetycznej budynku
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017, strona 4
Jednostka budżetowa zlokalizowana w województwie świętokrzyskim zamierza wystąpić o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację budynku zwiększającą jego efektywność energetyczną. Co podlega dofinansowaniu (...)  »
Rozliczanie dotacji celowych na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017, strona 4
Beneficjent otrzymuje zaliczki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Część dofinansowania pochodzi ze środków unijnych, a część z budżetu krajowego (dotacja celowa). Czy niewykorzystaną (...)  »
Okres przedawnienia dla kwot dotacji podlegających zwrotowi
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017, strona 4
Trzy lata temu podmiot kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich, co doprowadziło do wydania decyzji o zwrocie środków. Jak ustalić okres przedawnienia (...)  »
Egzekucja ze środków trwałych w okresie trwałości projektu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017, strona 4
Beneficjent rozliczył całkowicie projekt z programu operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku kontroli tego projektu stwierdzono nieprawidłowości, co w konsekwencji skutkowało wezwaniem do zwrotu części (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.