Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Środki unijne
Zasady przechowywania dokumentacji projektu objętego pomocą publiczną
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Przy realizacji inwestycji korzystamy z dofinasnowania. Czy w odniesieniu do projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w którym mamy do czynienia z pomocą publiczną, obowiązują odmienne (...)  »
Ustalenie dofinansowania w projekcie objętym pomocą na kulturę
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 4
Jednostka kultury wystąpi o środki EFRR z regionalnego programu operacyjnego dla województwa na modernizację infrastruktury. Projekt będzie objęty pomocą publiczną na kulturę. Jak wyliczyć kwotę (...)  »
Dofinansowanie usług zdrowotnych z EFS
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 4
Podmiot leczniczy (POZ) zamierza pozyskać środki z EFS na utworzenie dziennego domu opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi (w tym poradnia geriatryczna). Przedsięwzięcie ma być realizowane (...)  »
Zatrudnienie pracownika w projekcie EFS
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Podmiot leczniczy realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia. Do zadań w projekcie beneficjent zamierza zatrudnić swojego pracownika na podstawie umowy (...)  »
Koszt doposażenia stanowiska pracy w projekcie EFS
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018, strona 19
Pracownik beneficjenta jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy poza projektem współfinansowanym ze środków EFS. W ramach projektu będzie wykonywał (...)  »
Pomoc de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Źródło: 31.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Prezydent miasta udzielił przedsiębiorcy (osobie prawnej) pomoc de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Czy (...)  »
Specjalna strefa gospodarcza z 85% dofinansowaniem
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 4
Teren ma być kompleksowo przygotowany pod inwestycje i docelowo udostępniony odpłatnie przedsiębiorcom, którzy rozpoczną tam swoją działalność gospodarczą. Przedsięwzięcie infrastrukturalne będzie zlokalizowane na terenie województwa (...)  »
Korekta finansowa a pomniejszenie wydatków poniesionych nieprawidłowo
Źródło: 26.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Po przeprowadzeniu przez Urząd Marszałkowski kontroli zamówień publicznych w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych, otrzymaliśmy informację pokontrolną. Wskazano w niej, że w wyniku (...)  »
Korekty finansowe przy nieprawidłowościach w projektach
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018, strona 19
Stwierdzenie nieprawidłowości w projekcie (EFRR, EFS, FS) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność prowadzi do pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych o kwotę wydatków nieprawidłowych. Od kwoty korekty (...)  »
Nowości w projektach generujących dochód
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
W odniesieniu do projektów lub ich części, które są objęte pomocą publiczną, nie stosuje się unijnych przepisów dotyczących projektów generujących dochód. Takie rozwiązanie ułatwi beneficjentowi (...)  »
Wkład własny do projektu ze środków Maluch+
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, strona 4
Gminie przyznano środki z rządowego programu Maluch+. Czy dotacja może być wykazana jako wkład własny do projektu EFS dotyczącego utworzenia nowych miejsc w żłobku? TAK. (...)  »
Okres finansowania wynagrodzenia i składek ZUS niani
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, strona 3
W zakresie regionalnego programu operacyjnego dla województwa jednostka samorządu terytorialnego (gmina) zamierza pozyskać wsparcie na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3. (...)  »
Elektroniczna komunikacja przez system SL2014 jest obowiązkowa dla beneficjentów
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy jednostką samorządową i realizujemy projekt ze środków unijnych. Prosimy o wskazanie, czy przez system SL2014 trzeba przesyłać informacje o wszystkich zamówieniach publicznych w ramach (...)  »
Kwalifikowalność wydatków a obowiązek zawarcia umowy z wykonawcą w formie pisemnej
Źródło: 12.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy jako podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizujący projekt dofinansowany ze środków unijnych, musimy w stosunku do wszystkich wydatków realizowanych w (...)  »
Naruszenie procedur jako przesłanka zwrotu dotacji
Źródło: 08.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Przy realizacji projektu unijnego beneficjent jest zobowiązany do stosowania nie tylko prawa powszechnie obowiązującego, ale również wytycznych określonych w umowie o dofinansowanie projektu. Brak ich (...)  »
Projekt rewitalizacyjny wskazany w programie gminy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Projekt rewitalizacyjny o charakterze budowlanym nie wynika z programu gminy. Czy dla ubiegania się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego (...)  »
VAT w projekcie rewitalizacyjnym
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Wytworzona infrastruktura w ramach projektu rewitalizacyjnego będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Wnioskodawcą jest gmina, która jest czynnym podatnikiem VAT. Czy podatek ten będzie kwalifikował się (...)  »
Dotacje na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Dla mieszkańców gmina planuje pozyskać środki unijne na wymianę kotłów na bardziej ekologiczne (kotły gazowe, na biomasę). Projekt planowany jest do realizacji na terenie gminy (...)  »
Upowszechnienie dostępu do opieki nad dziećmi
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018, strona 4
Gmina zamierza pozyskać środki EFS z regionalnego programu operacyjnego dla województwa na projekt dotyczący upowszechnienia dostępu do opieki nad dziećmi do lat trzech. Czy w (...)  »
Dofinansowanie infrastruktury lokalnej ze środków EFRR
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018, strona 4
Przedsięwzięcie dotyczy uzbrojenia terenów pod inwestycję. W wyniku tego powstanie atrakcyjna przestrzeń gospodarcza, którą ma administrować spółka komunalna. Będzie ona wydzierżawiać tereny przedsiębiorcom. Czy projekt (...)  »
Jeden projekt i kilka rodzajów pomocy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018, strona 4
Projekt dotyczy uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Czy w projekcie możliwe (...)  »
Obowiązek zwrotu dofinansowania przyznanego z UE, w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego
Źródło: 10.05.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Otrzymałem decyzję administracyjną zobowiązującą do zwrotu części przyznanego dofinansowania z Unii Europejskiej z powodu rzekomego wykorzystania środków z naruszeniem procedur. Nie zgadzam się z tym (...)  »
Dotacje na wymianę kotłów grzewczych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, strona 4
Dla mieszkańców gmina chce pozyskać środki unijne na wymianę kotłów na bardziej ekologiczne (chodzi o likwidację pieców węglowych). Projekt planowany jest do realizacji na terenie (...)  »
Pomoc publiczna na infrastrukturę lokalną
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, strona 4
Teren ma być kompleksowo przygotowany pod inwestycje dla przedsiębiorców (województwo wielkopolskie). Chodzi o jego uzbrojenie, tj. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, infrastruktura energetyczna, gazowa. Mają być też wybudowane (...)  »
Koszty rozbudowy objęte pomocą publiczną na ochronę kultury
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, strona 4
Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie na rozbudowę obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej, który znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego. Wytworzona infrastruktura będzie wynajmowana na stałe, jak i (...)  »
Naruszenie procedur przez beneficjenta a nieprawidłowości obciążone korektami finansowymi
Źródło: 21.03.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy każde naruszenie przez beneficjenta środków unijnych procedur przy zamówieniach jest nieprawidłowością, za którą kontrolujący mogą nakładać sankcje w postaci tzw. korekt finansowych? Nieprawidłowość oznacza (...)  »
Środki na termomodernizację budynku wraz z wymianą źródeł ciepła
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, strona 4
Przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy koniecznie musi ono wynikać z programu rewitalizacji, by wystąpić o jego dofinansowanie w (...)  »
Infrastruktura drogowa w projekcie rewitalizacyjnym
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, strona 4
Gmina zamierza pozyskać środki z regionalnego programu operacyjnego dla województwa na rewitalizację obszarów miejskich w celu nadania im nowych funkcji. Inwestycja ma być zlokalizowana na (...)  »
Modernizacja sieci wodociągowej a wydatki kwalifikowalne projektu
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, strona 4
W gminie zaplanowano budowę i modernizację sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jakie wydatki i w jakiej wysokości mogą być dofinansowane w (...)  »
Wymiana pieców dofinansowana z regionalnego programu
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, strona 4
Gmina zamierza pozyskać wsparcie ze środków EFRR na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowoczesne i ekologiczne. Projekt ma być realizowany na (...)  »
Dotacje na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury społecznej
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, strona 4
Gmina chce pozyskać unijne środki na inwestycję na rzecz rozwoju lokalnego. Chodzi o utworzenie centrum aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego. (...)  »
Mała infrastruktura w parku dofinansowana ze środków EFRR
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, strona 4
Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na ochronę różnorodności biologicznej na terenie parku miejskiego zlokalizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla (...)  »
Zakład budżetowy a limity pomocy de minimis
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017, strona 4
Zakład budżetowy otrzymuje pomoc de minimis z różnych źródeł. Odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Realizuje przy tym zadania własne jednostki (...)  »
Budowa ścieżki rowerowej dofinansowana w 85%
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017, strona 4
Gmina ma w planach wybudowanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie związane z infrastrukturą rekreacyjną zlokalizowane będzie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy projekt dotyczący (...)  »
Nadzór i doradztwo w wydatkach kwalifikowalnych projektu
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zagospodarowanie terenów w celu nadania im funkcji rekreacyjnych (działanie 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego (...)  »
Środki na remont ośrodka kultury
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017, strona 4
Samorządowa instytucja kultury w przyszłym roku zamierza przeprowadzić remont budynku. Inwestycja ma być zlokalizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (obszar miejski). Jakie są możliwości pozyskania dofinansowania (...)  »
Udokumentowanie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017, strona 4
Do projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wniesiony został wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości została potwierdzona operatem szacunkowym. Dowód księgowy określa (...)  »
Prace przygotowawcze jako rozpoczęcie inwestycji
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017, strona 4
Gmina wystąpi o wsparcie na realizację projektu dotyczącego budowy nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł (...)  »
Środki na modernizację energetyczną budynku
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017, strona 4
Państwowa jednostka budżetowa chce pozyskać unijne pieniądze na kompleksową modernizację energetyczną budynku (w tym m.in. wymiana okien i drzwi zewnętrznych, system sterowania urządzeniami elektrycznymi). Jaki (...)  »
Dyskryminujące warunki udziału w postępowaniu o zamówienie
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego ze względu na wartość zamówienia nie musi stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie zostanie częściowo sfinansowane ze środków europejskich w ramach (...)  »
Korekta za naruszenie Prawa zamówień publicznych a decyzja administracyjna
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017, strona 4
Gmina zrealizowała i rozliczyła projekt infrastrukturalny, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podmiot kontrolujący projekt (podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie) uznał, że (...)  »
Kwalifikowalność VAT i budowy przyłączy kanalizacyjnych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017, strona 4
Projekt gminy dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Czy VAT w ramach projektu jest zawsze niekwalifikowalny? Czy wydatki związane (...)  »
Szkoła jako beneficjent środków unijnych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017, strona 19
Szkoła podstawowa chce pozyskać środki unijne na wyposażenie pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Jest zlokalizowana na terenie województwa podkarpackiego. Czy szkoła może wystąpić o wsparcie (...)  »
Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje i budowa drogi
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017, strona 4
Gmina zamierza przygotować teren pod inwestycje dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Ma być kompleksowo uzbrojony, a następnie udostępniony odpłatnie inwestorom, którzy rozpoczną tam swoją działalność (...)  »
Dotacja na zwiększenie efektywności energetycznej budynku
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017, strona 4
Jednostka budżetowa zlokalizowana w województwie świętokrzyskim zamierza wystąpić o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację budynku zwiększającą jego efektywność energetyczną. Co podlega dofinansowaniu (...)  »
Rozliczanie dotacji celowych na nowych zasadach
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017, strona 4
Beneficjent otrzymuje zaliczki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Część dofinansowania pochodzi ze środków unijnych, a część z budżetu krajowego (dotacja celowa). Czy niewykorzystaną (...)  »
Okres przedawnienia dla kwot dotacji podlegających zwrotowi
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017, strona 4
Trzy lata temu podmiot kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich, co doprowadziło do wydania decyzji o zwrocie środków. Jak ustalić okres przedawnienia (...)  »
Egzekucja ze środków trwałych w okresie trwałości projektu
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017, strona 4
Beneficjent rozliczył całkowicie projekt z programu operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku kontroli tego projektu stwierdzono nieprawidłowości, co w konsekwencji skutkowało wezwaniem do zwrotu części (...)  »
Wymiana okien i przebudowa instalacji grzewczej za dotację
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017, strona 4
W budynku użyteczności publicznej zaplanowano wymianę okien oraz modernizację systemu grzewczo-wentylacyjnego. Mieści się on na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy na potrzeby realizacji projektu z regionalnego (...)  »
Infrastruktura turystyczna dofinansowana w 95%
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017, strona 4
Gmina chce pozyskać środki unijne na inwestycję infrastrukturalną związaną z ułatwieniem dostępu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (m.in. promenadę). Przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenie województwa (...)  »
Metody rozliczania i księgowania wydatków projektu
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017, strona 4
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez jednostkę sektora finansów publicznych. Przewidziano w nim ryczałtowe metody rozliczania wydatków. Czy w związku z (...)  »
Opieka nad dzieckiem sfinansowana z EFS
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017, strona 4
W ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa gmina chce pozyskać wsparcie z EFS na projekt ukierunkowany na realizację usług w zakresie opieki nad dziećmi w (...)  »
Termomodernizacja budynku a pomoc publiczna
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017, strona 4
Budynek szkoły publicznej ma być poddany termomodernizacji (wymiana okien, przebudowa systemu grzewczego itd.). Środki na ten cel mają być pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...)  »
Dotacje na kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017, strona 4
Gmina chce pozyskać unijne środki na inwestycję na rzecz rozwoju lokalnego. Chodzi o instalacje OZE (kolektory słoneczne) oraz zmodernizowanie źródeł ciepła w gospodarstwach domowych znajdujących (...)  »
Nadzór architektoniczny a umowa rozliczana w projekcie EFRR
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017, strona 4
Wydatki związane z usługami w zakresie nadzoru nad realizacją projektu infrastrukturalnego mogą być dofinansowane ze środków EFRR w ramach regionalnego programu dla województwa. Czy gmina (...)  »
Przygotowanie i uzbrojenie terenu pod inwestycje dofinansowane w 85%
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 06.04.2017, strona 4
Teren gminy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod działalność produkcyjną lub usługową. Gmina (województwo kujawsko-pomorskie) ma w planach kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie (...)  »
Wsparcie na realizację projektu obejmującego dotacje na założenie firmy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 06.04.2017, strona 4
Pracuję w urzędzie gminy na terenie województwa dolnośląskiego. Chcemy dla mieszkańców powyżej 30. roku życia zorganizować projekt, w ramach którego będą mogli otrzymać bezzwrotne środki (...)  »
Dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza pozyskać środki unijne na realizację prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym. Na jakich zasadach może wystąpić o dofinansowanie projektu (...)  »
Środki na budowę, przebudowę infrastruktury turystycznej
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017, strona 4
Gmina planuje pozyskać unijne wsparcie na projekt ukierunkowany na budowę infrastruktury turystycznej (w tym wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej). Będzie ona zlokalizowana na terenie województwa łódzkiego. Czy (...)  »
Dofinansowanie kompleksowego przygotowania terenu pod inwestycje
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017, strona 4
Gmina ma w planach przygotować teren pod inwestycje dla przedsiębiorców. Ma być kompleksowo uzbrojony, tj. w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej itd., a następnie udostępniony odpłatnie (...)  »
Pieniądze na zatrudnienie niani i opiekuna dziennego
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017, strona 4
Urząd gminy zamierza pozyskać środki unijne na realizację projektu nastawionego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Przedsięwzięcie ma być skierowane (...)  »
Kwalifikowalność wynagrodzeń personelu projektu
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 05.12.2016, strona 19
Beneficjent upoważniając osobę do dysponowania środkami dofinansowania projektu ma obowiązek wyegzekwowania od niej oświadczenia o niekaralności. Jest ono wymagane bez względu na to, czy wynagrodzenie (...)  »
Pensja opiekuna dziecka z EFS
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 05.12.2016, strona 4
Urząd gminy zamierza pozyskać wsparcie na realizację projektu, w zakresie którego będą wypłacane wynagrodzenia dla opiekunów dzieci do 3 lat. Projekt ma być skierowany do (...)  »
VAT przy przekazaniu infrastruktury wytworzonej w ramach projektu
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016, strona 4
Gmina zamierza pozyskać wsparcie na realizację projektu infrastrukturalnego, który współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura ma być przekazana zakładowi (...)  »
Zamówienia publiczne a okres przechowywania dokumentacji
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016, strona 4
Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu infrastrukturalnego z regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną. Czy dokumenty dotyczące prowadzenia postępowań przetargowych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.