Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Środki unijne
pokaż fragmenty artykułów
Dofinansowanie infrastruktury zdrowotnej z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Podmiot leczniczy (przedsiębiorca) udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (umowa z NFZ). Na jakie (...)  »
Środki EFS na doskonalenie zawodowe uczniów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (technikum w województwie mazowieckim) zorganizuje kursy maturalne dla uczniów we współpracy ze szkołą wyższą. Czy o dotację ze środków EFS na (...)  »
Podmiot branżowy i wsparcie na utworzenie BCU
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Projekt dotyczy utworzenia branżowego centrum umiejętności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Czy liderem projektu może być stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą? Ostatecznym odbiorcą wsparcia, tj. (...)  »
Środki na dostęp do edukacji dla uczniów z Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Szkoła zlokalizowana na terenie województwa śląskiego przyjęła uczniów z Ukrainy i potrzebuje środków na zwiększenie dostępności tych uczniów do edukacji. Co i w jakiej wysokości (...)  »
Przedsięwzięcia wspierane z KPO z dziedziny nowoczesnego kształcenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Jednostka budżetowa chce skorzystać ze środków Krajowego Planu Odbudowy na projekt związany z rozwojem nowoczesnego kształcenia. Jakie przedsięwzięcia w tym obszarze mogą być dofinansowane w (...)  »
Wkład własny i płatności w transzach z PFR
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
W ramach projektu ma powstać Wojewódzki Zespół Koordynacji, który będzie m.in. wspierał politykę edukacyjną województwa na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu i uczenia się (...)  »
Wybór partnerów do projektu BCE
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Projekt dotyczy utworzenia i funkcjonowania branżowego centrum umiejętności finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jakie podmioty są uprawnione do składania wniosków o objęcie wsparciem? Podmiotem (...)  »
Budżet projektu systemu koordynacji na rzecz kształcenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Organizacja branżowa oraz organ prowadzący szkołę zawodową wystąpią o dofinansowanie projektu z KPO dotyczącego budowy systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego. (...)  »
Dofinansowanie na utworzenie branżowego centrum umiejętności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Podmiot branżowy oraz organ prowadzący szkołę kształcenia zawodowego utworzy branżowe centrum umiejętności. Jakie działania z tym związane mogą być dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy? Wsparcie (...)  »
Kwalifikowalność wynagrodzenia nauczyciela a limit godzinowy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
W projekcie partnerskim współfinansowanym ze środków EFS kwalifikowalne są wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela. Część z nich wykonuje pracę poza szkołą (...)  »
Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Projekt EFS dotyczy utworzenia nowych miejsc przedszkolnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Czy do zatrudnienia nauczycieli w publicznym przedszkolu prowadzonym przez jednostkę samorządu (...)  »
Beneficjent i realizator projektu edukacyjnego a zatrudnienie nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Jednostka samorządu terytorialnego będzie beneficjentem projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków EFS. Realizatorami projektu będą szkoły. Czy jest dopuszczalne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie (...)  »
Zatrudnienie nauczyciela spoza szkoły
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Od września 2022 r. gmina rozpocznie realizację projektu edukacyjnego w partnerstwie ze szkołami podstawowymi. Ze środków EFS będą finansowane zajęcia dla uczniów. Część zajęć będzie (...)  »
Zaangażowanie wykonawcy usług edukacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
W ramach gminnego projektu edukacyjnego EFS mają być przeprowadzone zajęcia z zaawansowanego programowania dla uczniów szkół publicznych (realizatorzy projektu). Gmina jest stroną umowy o dofinansowanie (...)  »
Angażowanie nauczyciela do dodatkowych zajęć na podstawie umowy cywilnoprawnej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Niesamorządowe publiczne przedszkole realizuje projekt EFS, w zakresie którego są finansowane dodatkowe zajęcia dla dzieci. Czy w ramach projektu można zatrudnić pracownika do realizacji tych (...)  »
Środki na tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Gmina w partnerstwie z przedsiębiorcą chce przeprowadzić projekt ukierunkowany na utworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Projekt będzie skierowany do uczniów i nauczycieli (...)  »
Grant na instalację fotowoltaiczną
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa jest realizowany w formule grantowej ze środków EFRR. Granty m.in. na instalacje fotowoltaiczne udzielane są przez gminę. (...)  »
Dofinansowanie budowy drogi
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza pozyskać unijne środki na budowę drogi lokalnej z regionalnego programu operacyjnego dla województwa (województwo małopolskie). Czy istnieje możliwość pozyskania dofinansowania takiego (...)  »
Zakup sprzętu medycznego z 85% dofinansowaniem
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Podmiot leczniczy świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej finansowane w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Potrzebuje środków na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz diagnostycznej dla (...)  »
Zakaz podwójnego finansowania w kontekście ponownego aplikowania o środki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2022 r.
Gmina zawarła z urzędem marszałkowskim w 2019 r. umowę o dofinansowanie w ramach RPO, ale ze względu przede wszystkim na złą sytuację na rynku wykonawców (...)  »
Korekta finansowa za braki w ogłoszeniu o zamówieniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2022 r.
W postępowaniach prowadzonych w oparciu o poprzednią ustawę Prawo zamówień publicznych, przy braku zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów na (...)  »
Środki REACT-EU na modernizację obiektów ochrony zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 01.08.2022
Podmiot leczniczy świadczy opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu NFZ (województwo zachodniopomorskie). Chce dostosować infrastrukturę do potrzeb wynikających z pandemii COVID-19. (...)  »
Dotacja na sprzęt medyczny objęta pomocą de minimis
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Podmiot leczniczy świadczy opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu NFZ (województwo wielkopolskie). Tylko część świadczeń wykonuje na zasadach komercyjnych (odpłatnie). Chce (...)  »
Wskaźnik pomiaru celu projektu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu EFS jest zobowiązany podać wartość docelową wskaźnika produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym. Czy w tym wskaźniku należy uwzględnić (...)  »
Dofinansowanie na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza pozyskać środki EFS na realizację projektu prozdrowotnego (w tym m.in. pakiet medyczny). Wsparcie zostanie skierowane do pracowników narażonych na wystąpienie czynników (...)  »
Kwalifikowalność wydatków zwiększających wynagrodzenie wykonawcy na podstawie Kodeksu cywilnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.05.2022 r.
Gmina (zamawiający) w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR udzieliła zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W trakcie realizacji zadania wykonawca wystąpił z żądaniem (...)  »
Środki EFRR na dostosowanie infrastruktury
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Szpital (spółka z o.o.) zlokalizowany na terenie województwa wielkopolskiego chce pozyskać środki EFRR na dostosowanie infrastruktury do potrzeb wynikających z pandemii COVID-19. Na jakie projekty (...)  »
Roboty i materiały budowlane jako koszty kwalifikowalne
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022
Jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o dofinansowanie projektu termomodernizacyjnego ze środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. Czy projekt musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego? (...)  »
Procedury zakupowe w projekcie EFRR
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022
Samorządowa jednostka jest podmiotowo zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie, którego przedmiotem jest usługa nadzoru inwestycyjnego w projekcie termomodernizacyjnym współfinansowanym z EFRR, (...)  »
Dochód w projekcie i metoda luki w finansowaniu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022
Projekt z zakresu efektywności energetycznej (termomodernizacja budynku m.in. wymiana okien, ocieplenie stropów, modernizacja systemów grzewczych) ma być dofinansowany ze środków EFRR w ramach regionalnego programu (...)  »
Środki na termomodernizację z instrumentu REACT-EU
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022
Gmina chce skorzystać ze środków z instrumentu finansowego REACT-EU na realizację projektu związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola). Co może obejmować projekt przy (...)  »
Sfinansowanie kosztów robót budowlanych i doposażenia dla szpitala
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022
Szpital chce pozyskać środki EFRR na przeprowadzenie robót budowlanych i doposażenie, aby wyeliminować skutki pandemii. Jaki status musi mieć szpital, by wystąpić o dofinansowanie z (...)  »
Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022
Prowadzę poradnię pulmonologiczną. Chcę zwiększyć dostępność świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19. W związku z tym (...)  »
Dofinansowanie ze środków EFS do rehabilitacji leczniczej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022
Zakład wykonuje działalność leczniczą. Realizuje on świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ. Podmiot leczniczy chce pozyskać środki EFS na realizację projektu ukierunkowanego na (...)  »
Dotacja z EFRR na zakup środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022
Samorządowa instytucja kultury zamierza pozyskać środki EFRR na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Inwestycja ma być zlokalizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jakie (...)  »
Rozliczenie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022
W projekcie współfinansowanym ze środków EFS uzasadniono zakup środków trwałych, które są bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu. Czy wydatki na zakup środków trwałych powyżej kwoty (...)  »
Formy wniesienia wkładu własnego w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022
Wnioskodawca jest zobowiązany wnieść do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wkład własny. W jakiej formie może być wniesiony ten wkład? Czy mogą to (...)  »
Środki EFRR na infrastrukturę edukacyjną
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022
Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną ma być zlokalizowana na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego. Na jakie projekty inwestycyjne może pozyskać wsparcie organ prowadzący szkoły ogólnokształcące? Jaki wkład własny (...)  »
Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022
Organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe zamierza pozyskać środki EFS na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zajęcia mają być przeprowadzane w trybie on-line przez nauczycieli spoza szkoły (...)  »
Podmiot publiczny i standardy dla platformy internetowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczy usług cyfrowych w administracji (platforma internetowa). Do jakich wymagań ma być dostosowana platforma? Podmiot publiczny (np. gmina) (...)  »
Dostęp do dofinansowania uzależniony od liczby mieszkańców
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Projekt z regionalnego programu operacyjnego dla województwa dotyczy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Czy liczba obsługiwanych mieszkańców do 20 tys. dotyczy całego projektu, czy poszczególnych (...)  »
Punkt selektywnego zbierania odpadów z dofinansowaniem z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
J.s.t. wystąpi o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z regionalnego programu operacyjnego. PSZOK będzie zlokalizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy (...)  »
Dofinansowanie na projekty dotyczące rozwoju usług elektronicznych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Gmina chce skorzystać ze środków z instrumentu finansowego REACT-EU na realizację projektu związanego z rozwojem usług elektronicznych w administracji. Co może obejmować projekt przy założeniu, (...)  »
Brak możliwości udostępnienia złożonych wniosków o dofinansowanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2022 r.
W celu zebrania informacji, które uznaliśmy za wartościowe dla skutecznego ubiegania się o dofinansowanie, zwróciliśmy się do urzędu marszałkowskiego o udostępnienie informacji publicznej w zakresie (...)  »
Czy można wnieść odwołanie od informacji pokontrolnej z korektą finansową?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.02.2022 r.
W wyniku kontroli postępowania przetargowego dofinansowanego ze środków RPO otrzymaliśmy informację pokontrolną, w której stwierdzono nieprawidłowość w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej i nałożono korektę finansową (...)  »
Dotacje na rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Podmiot leczniczy (umowa z NFZ) zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację projektu ukierunkowanego na rehabilitację mieszkańców województwa lubuskiego po przebytej chorobie COVID-19. Jaki wkład własny do (...)  »
Dofinansowanie na urządzenia służące do magazynowania energii, ładowania pojazdów
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Inwestycja dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynku administracji publicznej. Czy w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa inwestycję w poprawę efektywności energetycznej można połączyć (...)  »
Dotacja na kompleksową modernizację energetyczną budynków
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Podmiot zlokalizowany w województwie wielkopolskim zamierza wystąpić o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację budynku użyteczności publicznej zwiększającą jego efektywność energetyczną. Co podlega (...)  »
Pomoc publiczna a wykorzystanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Budynek użyteczności publicznej zostanie poddany kompleksowej modernizacji energetycznej. Koszty tej modernizacji mają być częściowo zrefundowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. (...)  »
Kwalifikowalność robót rozpoczętych przed złożeniem wniosku
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
Podmiot leczniczy rozpoczął realizację inwestycji (w tym m.in. roboty budowlane) w listopadzie 2021 r. Inwestycja nie została ukończona, a jest powiązana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (...)  »
Dofinansowanie remontu i miejsc parkingowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022
Podmiot leczniczy wystąpi o dotację na realizację projektu związanego z remontem oddziału zakaźnego w związku z pandemią COVID-19 w zakresie działania 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura (...)  »
Wsparcie oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych ze środków EFRR
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych dotyczących chorób zakaźnych (COVID-19). Na jakie projekty związane z pandemią jednostka może pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? (...)  »
Badanie wideodermatoskopem sfinansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Podmiot leczniczy udziela świadczeń opieki zdrowotnej z rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z NFZ. Zamierza pozyskać środki na wdrożenie programu zdrowotnego w (...)  »
Obowiązek beneficjenta informowania o osiągniętych wskaźnikach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.01.2022 r.
Gmina realizuje projekt z dofinansowaniem w ramach programu RPO. Czy w związku z zakończeniem okresu realizacji należy przedstawić instytucji zarządzającej osiągnięcie wskaźnika produktu/rezultatu? W jaki (...)  »
Czy można uznać za kwalifikowalne wydatki poniesione po terminie realizacji projektu?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2021 r.
Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO na przebudowę oraz termomodernizację budynku dawnego gimnazjum. W związku z trudną sytuacją panującą na rynku robót budowlanych realizacja zadania (...)  »
Przedłużenie terminu na wniesienie protestu przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.11.2021 r.
Jako związek powiatów złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu na kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Otrzymaliśmy informację (...)  »
Zakup sprzętu medycznego objęty pomocą de minimis
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą na podstawie kontraktu z NFZ, jak i poza nim (działalność komercyjna). Zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków EFS na realizację projektu (...)  »
Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu po uchyleniu art. 13 specustawy funduszowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Powiat realizuje duży projekt obejmujący przebudowę infrastruktury sportowej oraz modernizację pracowni szkolnych w zespole szkół ponadpodstawowych. Uzyskaliśmy unijne dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego, umowa (...)  »
Usługi zdrowotne dla dzieci i młodzieży sfinansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Podmiot wykonujący działalność leczniczą utworzy środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Grupa docelowa projektu (z obszaru województwa wielkopolskiego) otrzyma m.in. wsparcie z zakresu (...)  »
Dotacja na utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ma w planach utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego. Przedsięwzięcie będzie skierowane do grup docelowych (...)  »
Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Szkoła podstawowa chce zorganizować dla dzieci dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz doposażyć bazę dydaktyczną. Projekt zostanie skierowany do uczniów z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jakie projekty edukacyjne (...)  »
Opóźnienie w złożeniu wniosku o dofinansowanie w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Ze względu na pandemię jednostka oświatowa ma opóźnienie w przygotowaniu projektu edukacyjnego, który ma być dofinansowany ze środków EFS z rpo dla województwa. Czy nieterminowe (...)  »
Dzienny opiekun nad dziećmi do lat 3 finansowany w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Jednostka samorządu terytorialnego chce ubiegać się o środki EFS na realizację projektu ukierunkowanego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (województwo (...)  »
Wnioski z diagnozy jako element projektu edukacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Jednostka oświatowa wystąpi o dofinansowanie projektu edukacyjnego ukierunkowanego na kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz wyposażenie szkolnych pracowni. Czy na potrzeby (...)  »
Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Szkoła jest uprawniona do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa, nie ma jednak osobowości prawnej. Czy może (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.