Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.984 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Środki unijne
pokaż fragmenty artykułów
Kwalifikowalność VAT i budowy przyłączy wodociągowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Projekt gminy dotyczy budowy sieci wodociągowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (działanie 2.5). Czy VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny? Czy (...)  »
Dofinansowanie systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Gmina przeprowadzi projekt przyczyniający się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia. Na jakie projekty infrastrukturalne może pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich z nowego (...)  »
Mobilność miejska finasowana z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Przedsięwzięcie ma dotyczyć mobilności miejskiej w województwie pomorskim. Na jakie typy projektów z tym związanych można pozyskać wsparcie ze środków EFRR w nowym okresie programowania (...)  »
Ścieżka rowerowa i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
W ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR zostanie wybudowana ścieżka rowerowa. Czy dla takiego przedsięwzięcia wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? Procedura oceny oddziaływania na (...)  »
Projekt partnerski przy budowie ścieżki rowerowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Gmina ma w planach wybudować ścieżkę rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie połączona z pozostałymi ścieżkami rowerowymi województwa. Przedsięwzięcie związane z infrastrukturą rekreacyjną będzie (...)  »
Rozwój turystyki wspierany z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Przedsięwzięcie związane z turystyką zostanie zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jakie typy projektów i w jakiej wysokości mogą być dofinansowane ze środków EFRR z nowego (...)  »
Rozliczanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach unijnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.10.2023 r.
Gmina jako wnioskodawca jest zainteresowana zastosowaniem po raz pierwszy w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej uproszczonych metod rozliczania wydatków. Jeśli dobrze (...)  »
Dotacja na modernizację obiektu
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Jednostka samorządu terytorialnego planuje pozyskać wsparcie na infrastrukturę przedszkolną (np. modernizację), która zostanie zlokalizowana na terenie województwa wielkopolskiego. Jakie typy projektów mogą być dofinansowane z (...)  »
Podniesienie jakości edukacji z dotacją w nowym okresie finansowania
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Organ prowadzący szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wystąpi o dofinansowanie kompleksowego programu rozwojowego ukierunkowanego na podniesienie jakości edukacji. Projekt zostanie skierowany do uczniów z województwa podkarpackiego. (...)  »
Projekt edukacyjny ze wsparciem EFS+
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Przedsięwzięcie edukacyjne ma być skierowane do uczniów szkoły podstawowej z województwa świętokrzyskiego. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów. Kto może wnioskować o (...)  »
Infrastruktura przedszkolna dofinansowana z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Podmiot planuje utworzyć miejsca przedszkolne, a do tego potrzebna jest infrastruktura. Przedsięwzięcie związane z infrastrukturą przedszkolną zostanie zlokalizowane na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Jakie projekty i (...)  »
Dofinansowanie infrastruktury służącej do wytwarzania energii z OZE
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Podmiot chce przeprowadzić inwestycję w infrastrukturę służącą do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE). Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Jakie typy (...)  »
Edukacja przedszkolna wsparta ze środków EFS+ i budżetu państwa
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego ma w planach pozyskanie środków EFS+ na rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (m.in. logopedyczne). Czy projekt w zakresie edukacji (...)  »
Diagnoza niezbędna dla ubiegania się o dotację na projekt edukacyjny
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Liceum ogólnokształcące zamierza pozyskać unijne środki EFS+ na projekt edukacyjny skierowany do uczniów (warsztaty, laboratoria, zajęcia psychologiczne). W jakiej wysokości taki projekt może być dofinansowany (...)  »
Branżowe centrum umiejętności z KPO
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Organ prowadzący szkołę kształcenia zawodowego chce pozyskać środki z KPO na działania inwestycyjne, zakup wyposażenia oraz funkcjonowanie branżowego centrum umiejętności z dziedziny teleinformatycznej (programista, informatyk). (...)  »
Środki EFS+ na wzmocnienie kompetencji uczniów
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (technikum, województwo mazowieckie) zorganizuje staże uczniowskie. W jakiej wysokości staże mogą być dofinansowane z EFS+? Jakie inne działania podlegają dofinansowaniu ze (...)  »
Konsekwencje finansowe naruszenia obowiązków w zakresie informacji i promocji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2023 r.
Proszę o informację, czy to prawda, że w projektach dofinansowanych ze środków unijnych na lata 2021-2027, gmina może dostać korektę finansową za niewłaściwe tablice informacyjne (...)  »
Wysokość dofinansowania na utworzenie jednego miejsca opieki nad dziećmi
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Gmina wystąpi o dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech z programu Maluch+. Czy wymagany jest wkład własny do zadania? Jaka jest (...)  »
Osiągnięcie wskaźnika obsadzonych miejsc w instytucji opieki
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Z programu Maluch+ mają być dofinansowane koszty funkcjonowania przez 36 miesięcy miejsc opieki nad dziećmi. Pierwszy okres finansowania wynosi 12 miesięcy, kolejny 24 miesiące. Czy (...)  »
Koszty budowy klubu dziecięcego sfinansowane z programu Maluch+
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Podmiot wystąpi o wsparcie z programu Maluch+ na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi. Czy kosztem kwalifikowalnym może być budowa nowego budynku, gdzie opiekę nad (...)  »
Finansowanie programu Maluch+ i katalog wnioskodawców
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Wnioskodawcami programu Maluch+ mogą być wszystkie podmioty, które zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą tworzyć i prowadzić miejsca (...)  »
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i usługi asystenckie
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023
Usługi opiekuńcze i asystenckie zostaną skierowane do grupy docelowej z województwa dolnośląskiego. Czy do finansowania tych usług ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji stosuje (...)  »
Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023
Gmina zamierza pozyskać środki EFS+ na utworzenie i funkcjonowanie centrum usług społecznych (województwo kujawsko-pomorskie). Grupa docelowa projektu obejmuje osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz (...)  »
Zasady interwencji EFS+ w obszarze zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
W nowym okresie finansowania wsparcie na realizację projektów w obszarze zdrowia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus można pozyskać w ramach regionalnych programów. Przedsięwzięcia mogą (...)  »
Infrastruktura przedszkolna z dofinansowaniem w nowym okresie finansowania
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 07.06.2023
Prowadzona działalność gospodarcza dotyczy edukacji przedszkolnej (sektor MŚP, województwo lubelskie). W związku z planowanym utworzeniem miejsc przedszkolnych potrzebna jest rozbudowa bazy lokalowej i zakup niezbędnego (...)  »
Aktualizacja harmonogramu naborów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.05.2023 r.
Jesteśmy niedużą gminą pozyskującą dotacje ze środków unijnych. W naszym województwie wkrótce rozpoczną się pierwsze nabory z nowej perspektywy finansowej, co wynika z harmonogramu udostępnionego (...)  »
Obligatoryjne składanie ofert za pośrednictwem Bazy konkurencyjności w perspektywie finansowej 2021-2027
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2023 r.
Proszę o wskazanie, od kiedy nastąpiły lub nastąpią zmiany w Bazie konkurencyjności, jeśli chodzi o obowiązek składania ofert przez wykonawców za pośrednictwem tej bazy i (...)  »
Czy odmowa zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą może skutkować korektą finansową?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.01.2023 r.
Realizujemy projekt dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej, który dotyczy rewitalizacji zabytkowego parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawca robót wystąpił z żądaniem zwiększenia wynagrodzenia ze względu (...)  »
Dotacje na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023
Urząd gminy jest zobowiązany do wdrożenia nowych przepisów w zakresie planowania przestrzennego, w tym przygotowania dokumentów strategicznych (np. strategii rozwoju). Czy można pozyskać dofinansowanie z (...)  »
Środki na uzbrojenie terenu pod inwestycje
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023
Gmina jako właściciel działek chce je uzbroić, wybudować hale produkcyjne i magazynowe, a następnie udostępnić je odpłatnie innym przedsiębiorcom, którzy będą realizowali nowe inwestycje. Czy (...)  »
Miliony na demonstracyjne projekty inwestycyjne OZE
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023
W ramach projektu ma być opracowany model biznesowy na potrzeby uruchomienia społeczności energetycznej oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii (inwestycja B2.2.2 KPO). (...)  »
Regionalna pomoc inwestycyjna na przygotowanie terenów inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023
Jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki (inwestycja A1.2.2 Krajowego Planu Odbudowy). Czy (...)  »
Sporządzenie audytu energetycznego z 85% dofinansowaniem
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Podmiot sprawujący zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny, zamierza zlecić przygotowanie audytów energetycznych dla kilku budynków użyteczności publicznej (województwo podlaskie). Jakie są możliwości pozyskania (...)  »
Dofinansowanie infrastruktury zdrowotnej z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Podmiot leczniczy (przedsiębiorca) udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (umowa z NFZ). Na jakie (...)  »
Środki EFS na doskonalenie zawodowe uczniów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (technikum w województwie mazowieckim) zorganizuje kursy maturalne dla uczniów we współpracy ze szkołą wyższą. Czy o dotację ze środków EFS na (...)  »
Podmiot branżowy i wsparcie na utworzenie BCU
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Projekt dotyczy utworzenia branżowego centrum umiejętności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Czy liderem projektu może być stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą? Ostatecznym odbiorcą wsparcia, tj. (...)  »
Środki na dostęp do edukacji dla uczniów z Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Szkoła zlokalizowana na terenie województwa śląskiego przyjęła uczniów z Ukrainy i potrzebuje środków na zwiększenie dostępności tych uczniów do edukacji. Co i w jakiej wysokości (...)  »
Przedsięwzięcia wspierane z KPO z dziedziny nowoczesnego kształcenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Jednostka budżetowa chce skorzystać ze środków Krajowego Planu Odbudowy na projekt związany z rozwojem nowoczesnego kształcenia. Jakie przedsięwzięcia w tym obszarze mogą być dofinansowane w (...)  »
Wkład własny i płatności w transzach z PFR
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
W ramach projektu ma powstać Wojewódzki Zespół Koordynacji, który będzie m.in. wspierał politykę edukacyjną województwa na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu i uczenia się (...)  »
Wybór partnerów do projektu BCE
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Projekt dotyczy utworzenia i funkcjonowania branżowego centrum umiejętności finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jakie podmioty są uprawnione do składania wniosków o objęcie wsparciem? Podmiotem (...)  »
Budżet projektu systemu koordynacji na rzecz kształcenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Organizacja branżowa oraz organ prowadzący szkołę zawodową wystąpią o dofinansowanie projektu z KPO dotyczącego budowy systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego. (...)  »
Dofinansowanie na utworzenie branżowego centrum umiejętności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Podmiot branżowy oraz organ prowadzący szkołę kształcenia zawodowego utworzy branżowe centrum umiejętności. Jakie działania z tym związane mogą być dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy? Wsparcie (...)  »
Kwalifikowalność wynagrodzenia nauczyciela a limit godzinowy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
W projekcie partnerskim współfinansowanym ze środków EFS kwalifikowalne są wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela. Część z nich wykonuje pracę poza szkołą (...)  »
Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Projekt EFS dotyczy utworzenia nowych miejsc przedszkolnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Czy do zatrudnienia nauczycieli w publicznym przedszkolu prowadzonym przez jednostkę samorządu (...)  »
Beneficjent i realizator projektu edukacyjnego a zatrudnienie nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Jednostka samorządu terytorialnego będzie beneficjentem projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków EFS. Realizatorami projektu będą szkoły. Czy jest dopuszczalne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie (...)  »
Zatrudnienie nauczyciela spoza szkoły
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Od września 2022 r. gmina rozpocznie realizację projektu edukacyjnego w partnerstwie ze szkołami podstawowymi. Ze środków EFS będą finansowane zajęcia dla uczniów. Część zajęć będzie (...)  »
Zaangażowanie wykonawcy usług edukacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
W ramach gminnego projektu edukacyjnego EFS mają być przeprowadzone zajęcia z zaawansowanego programowania dla uczniów szkół publicznych (realizatorzy projektu). Gmina jest stroną umowy o dofinansowanie (...)  »
Angażowanie nauczyciela do dodatkowych zajęć na podstawie umowy cywilnoprawnej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Niesamorządowe publiczne przedszkole realizuje projekt EFS, w zakresie którego są finansowane dodatkowe zajęcia dla dzieci. Czy w ramach projektu można zatrudnić pracownika do realizacji tych (...)  »
Środki na tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Gmina w partnerstwie z przedsiębiorcą chce przeprowadzić projekt ukierunkowany na utworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Projekt będzie skierowany do uczniów i nauczycieli (...)  »
Grant na instalację fotowoltaiczną
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa jest realizowany w formule grantowej ze środków EFRR. Granty m.in. na instalacje fotowoltaiczne udzielane są przez gminę. (...)  »
Dofinansowanie budowy drogi
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza pozyskać unijne środki na budowę drogi lokalnej z regionalnego programu operacyjnego dla województwa (województwo małopolskie). Czy istnieje możliwość pozyskania dofinansowania takiego (...)  »
Zakup sprzętu medycznego z 85% dofinansowaniem
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Podmiot leczniczy świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej finansowane w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Potrzebuje środków na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz diagnostycznej dla (...)  »
Zakaz podwójnego finansowania w kontekście ponownego aplikowania o środki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2022 r.
Gmina zawarła z urzędem marszałkowskim w 2019 r. umowę o dofinansowanie w ramach RPO, ale ze względu przede wszystkim na złą sytuację na rynku wykonawców (...)  »
Korekta finansowa za braki w ogłoszeniu o zamówieniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2022 r.
W postępowaniach prowadzonych w oparciu o poprzednią ustawę Prawo zamówień publicznych, przy braku zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów na (...)  »
Środki REACT-EU na modernizację obiektów ochrony zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 01.08.2022
Podmiot leczniczy świadczy opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu NFZ (województwo zachodniopomorskie). Chce dostosować infrastrukturę do potrzeb wynikających z pandemii COVID-19. (...)  »
Dotacja na sprzęt medyczny objęta pomocą de minimis
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Podmiot leczniczy świadczy opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu NFZ (województwo wielkopolskie). Tylko część świadczeń wykonuje na zasadach komercyjnych (odpłatnie). Chce (...)  »
Wskaźnik pomiaru celu projektu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu EFS jest zobowiązany podać wartość docelową wskaźnika produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym. Czy w tym wskaźniku należy uwzględnić (...)  »
Dofinansowanie na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza pozyskać środki EFS na realizację projektu prozdrowotnego (w tym m.in. pakiet medyczny). Wsparcie zostanie skierowane do pracowników narażonych na wystąpienie czynników (...)  »
Kwalifikowalność wydatków zwiększających wynagrodzenie wykonawcy na podstawie Kodeksu cywilnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.05.2022 r.
Gmina (zamawiający) w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR udzieliła zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W trakcie realizacji zadania wykonawca wystąpił z żądaniem (...)  »
Środki EFRR na dostosowanie infrastruktury
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Szpital (spółka z o.o.) zlokalizowany na terenie województwa wielkopolskiego chce pozyskać środki EFRR na dostosowanie infrastruktury do potrzeb wynikających z pandemii COVID-19. Na jakie projekty (...)  »
Roboty i materiały budowlane jako koszty kwalifikowalne
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022
Jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o dofinansowanie projektu termomodernizacyjnego ze środków EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. Czy projekt musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego? (...)  »
Procedury zakupowe w projekcie EFRR
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022
Samorządowa jednostka jest podmiotowo zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie, którego przedmiotem jest usługa nadzoru inwestycyjnego w projekcie termomodernizacyjnym współfinansowanym z EFRR, (...)  »
Dochód w projekcie i metoda luki w finansowaniu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022
Projekt z zakresu efektywności energetycznej (termomodernizacja budynku m.in. wymiana okien, ocieplenie stropów, modernizacja systemów grzewczych) ma być dofinansowany ze środków EFRR w ramach regionalnego programu (...)  »
Środki na termomodernizację z instrumentu REACT-EU
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022
Gmina chce skorzystać ze środków z instrumentu finansowego REACT-EU na realizację projektu związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola). Co może obejmować projekt przy (...)  »
Sfinansowanie kosztów robót budowlanych i doposażenia dla szpitala
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022
Szpital chce pozyskać środki EFRR na przeprowadzenie robót budowlanych i doposażenie, aby wyeliminować skutki pandemii. Jaki status musi mieć szpital, by wystąpić o dofinansowanie z (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.