Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 lutego 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.998 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
29

Klasyfikacja budżetowa

pokaż fragmenty artykułów

Wydatki ponoszone na usługę konsultacji medycznej dla osadzonych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2024 r.
W jaki sposób w ramach planu finansowego zakładu karnego ujmować wydatki ponoszone na usługi konsultacji medycznej (np. neurologicznej) dla osadzonych? Umowy zlecenia są z lekarzami (...)  »

Wydatki poniesione na naprawę sprzętu laboratoryjnego w stacji sanitarno-epidemiologicznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Jesteśmy jednostką budżetową (stacją sanitarno-epidemiologiczną). Ponieśliśmy wydatki na naprawę sprzętu laboratoryjnego. Koszt tej naprawy to około 20.000 zł. Czy wydatki te powinniśmy pokryć z paragrafu (...)  »

Rozliczenie faktury korygującej dotyczącej zakupu węgla w roku poprzednim

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
W styczniu 2024 r. jednostka budżetowa (placówka opiekuńczo-terapeutyczna) otrzymała fakturę korygującą dotyczącą zakupu węgla w roku poprzednim i ujęła ją w księgach 2023 r., zapisem (...)  »

Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby szkoły podstawowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2024 r.
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaklasyfikować zakup instrumentów muzycznych na potrzeby szkoły podstawowej? Instrumenty będą wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć z muzyki. Z uwagi na (...)  »

Klasyfikacja opłaty za legalizację urządzeń wodnych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.02.2024 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał decyzję od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącą zalegalizowania urządzeń wodnych, gdzie naliczono opłatę legalizacyjną urządzenia wodnego. Czy należy ją księgować (...)  »

Wyjaśnienie MF dotyczące klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.02.2024 r.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę Ministerstwo (...)  »

Akcyza płacona przy nabyciu węgla - ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.02.2024 r.
Akcyza, jaka figuruje na fakturze dokumentującej zakup węgla, stanowi element ceny zakupu węgla. Jest to bowiem podatek akcyzowy, który nie podlega odliczeniu. Z tego względu (...)  »

Wpłaty dokonywane przez darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt

Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.01.2024 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do wpłat dokonywanych przez darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, np. na zakup karmy? Środki pieniężne wpłacane przez darczyńców na (...)  »

Klasyfikacja dochodu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako funduszu celowego

Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024
Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej gminie zostało przyznane dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych. Jak zaklasyfikować dochód z tytułu przyznanego (...)  »

Wydatki poniesione na wymianę akumulatora w samochodzie

Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2024 r.
Jesteśmy jednostką pomocy społecznej. Podczas ostatnich mrozów okazało się, iż niezbędna była wymiana akumulatora w samochodzie ujętym w ewidencji środków trwałych naszej jednostki. Z warsztatu (...)  »

Wypłata zasądzonej przez sąd renty wyrównawczej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.01.2024 r.
Komenda miejska Policji zobowiązana jest pod koniec roku wypłacić zasądzoną przez sąd rentę wyrównawczą. Czy wydatek ten ująć w paragrafie 459? Wydatek związany z wypłatą (...)  »

Naprawa kotła centralnego ogrzewania

Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.01.2024 r.
W komendzie miejskiej Policji miała miejsce awaria kotła CO. Z jakiego paragrafu pokryć wydatek na jego naprawę – 430 czy 427? Wraz z naprawą wykonany (...)  »

Zwrot świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego przez obywatela Ukrainy w roku ubiegłym

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.01.2024 r.
Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania - świadczenia rodzinne na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)  »

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w samorządowym zakładzie budżetowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 01.01.2024
Sposób ewidencji księgowej wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od tego, czy instalacja ta została wbudowane na stałe w konstrukcję budynku, czy (...)  »

Zakup biletów lotniczych dla radnych i pracowników urzędu gminy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2023 r.
W związku z zagraniczną podróżą służbową radnym i pracownikom urzędu gminy zakupiliśmy bilety lotnicze. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki poniesione na zakup tych (...)  »

Zwrot nienależnie pobranego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2023 r.
Jesteśmy oddziałem Straży Granicznej. W styczniu 2024 r. funkcjonariusz będzie dokonywał zwrotu nienależnie pobranego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego. Jaki paragraf dochodowy w tym przypadku (...)  »

Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych przez gminę na umundurowanie członków OSP

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Nasza gmina zakupiła umundurowanie dla członków ochotniczej straży pożarnej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taki wydatek? Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 14 (...)  »

Dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał od gminy dotację celową na doposażenie punktu zlewnego oczyszczalni w wysokości 12 tys. zł oraz na zakup i montaż mieszadeł w (...)  »

Rozbudowa zewnętrznego systemu monitorowania terenu

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.12.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (domem pomocy społecznej). Posiadamy system zewnętrznego monitorowania terenu stanowiący środek trwały. Ze względów bezpieczeństwa chcemy poszerzyć obszar monitorowania, dokładając dwie kamery, dysk, (...)  »

Wydatki na kurs języka angielskiego dla pracownika będącego członkiem korpusu służby cywilnej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2023 r.
Jednostka budżetowa opłaca kurs języka angielskiego dla pracownika będącego członkiem korpusu służby cywilnej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmować takie wydatki? Do wydatków na kurs (...)  »

Wydatki na okulary ochronne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2023 r.
W jakim paragrafie ujmować wydatki na okulary ochronne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej – w paragrafie 302 czy 303? Wydatki na okulary ochronne dla funkcjonariuszy Straży (...)  »

Świadczenia dodatkowe przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.12.2023 r.
Jesteśmy instytutem będącym państwową jednostką budżetową. Z jakiego paragrafu wydatków mogą być finansowane świadczenia dodatkowe przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi? W myśl § 2 (...)  »

Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników

Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2023 r.
Jak sklasyfikować wydatek wynikający z Kodeksu pracy w zakresie zakupu środków ochrony indywidualnej dla grupy pracowników (środki nie są przyporządkowane konkretnemu pracownikowi)? Czy będzie to (...)  »

Zakup wody dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego przez powiatowe centrum pomocy rodzinie

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2023 r.
Jako powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujemy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dla uczestników tego programu zakupiliśmy wodę w butelkach. W jakim paragrafie (...)  »

Równoważnik pieniężny wypłacany strażakom Państwowej Straży Pożarnej w zamian za umundurowanie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Strażak mianowany na stałe otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie z góry za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca (...)  »

Wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2023 r.
Czy w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" należy ujmować również wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze? Tak. W rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" należy (...)  »

Klasyfikacja wydatku na odnowienie ważności podpisu kwalifikowanego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2023 r.
Czy wydatek poniesiony przez jednostkę budżetową na "odnowienie" podpisu kwalifikowanego można ująć w paragrafie 443? Wydatek związany z "odnowieniem" ważności tzw. podpisu kwalifikowanego nie powinien (...)  »

Wyjaśnienie MF w sprawie klasyfikacji środków przekazywanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie na stronie internetowej https://rzeszow.rio.gov.pl/18/100/aktualnosci.html opublikowała wyjaśnienie Ministerstwa Finansów (MF) z 4 października 2023 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych (...)  »

Wydatki ponoszone na badania okresowe strażaków ratowników OSP

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 01.11.2023
Gmina ponosi wydatki na badania okresowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Do jakiego paragrafu klasyfikować takie wydatki - do paragrafu 4280, czy 4300? Strażacy nie (...)  »

Diety wypłacane członkom obwodowych komisji wyborczych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 01.11.2023
Członkom obwodowych komisji wyborczych wypłacamy zryczałtowane diety. W jakim paragrafie należy ująć taki wydatek? Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych ujmuje (...)  »

Klasyfikacja grzywny w celu przymuszenia i kosztów upomnienia nałożonych w związku z niewykonaniem czynności w zakresie przeciwpożarowym

Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.10.2023 r.
W jakiej klasyfikacji budżetowej ująć w planie finansowym Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dochody powiązane z niespełnieniem przez spółkę wymagań przeciwpożarowych. Powstały dwie należności – (...)  »

Wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w jednostce Policji

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2023 r.
W jakiej klasyfikacji w planie finansowym jednostki Policji (Komendy powiatowej) ująć wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury i innych pozostałości po pracach remontowych i inwestycyjnych w (...)  »

Zwrot niesłusznie pobranej przez jednostkę kary umownej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.10.2023 r.
Jednostka Policji została zobowiązana do zwrotu kary na mocy orzeczenia sądowego. Czy zwrot niesłusznie pobranej przez Komendę powiatową Policji kary umownej dla wykonawcy można ująć (...)  »

Dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości gminnych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2023 r.
W jakim paragrafie dochodów ująć wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym lokali? W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w (...)  »

Zakup urn wyborczych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.10.2023 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć poniesione przez urząd wydatki na zakup urn wyborczych? Urna wyborcza to nieodłączny element każdych wyborów niezależnie od ich rodzaju. (...)  »

Klasyfikacja budżetowa usług weterynaryjnych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2023 r.
W jakim paragrafie należy ujmować wydatki ponoszone przez jednostkę Straży Granicznej na usługi weterynaryjne dotyczące psów służbowych - w paragrafie 428 czy 430? Ponoszone przez (...)  »

Opłaty pobierane za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
Szkoła (samorządowa jednostka budżetowa) pobiera od uczniów opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się takie opłaty? Pobieraną przez szkołę (...)  »

Klasyfikacja wydatków na usługę dowozu osób przez centrum usług społecznych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: Centrum usług społecznych (przekształcone z ośrodka (...)  »

Budowa murowanego grilla wraz z zadaszeniem

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2023 r.
Jednostka budżetowa (bursa szkolna) chce wybudować grill murowany z zadaszeniem, tzw. wiatą. Czy taki wydatek można podciągnąć pod wydatki bieżące (jeśli tak to jaki paragraf) (...)  »

Klasyfikacja wydatków związanych z planowanymi inwestycjami

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.09.2023 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową wykonującą zadania powiatu w zakresie zarządu dróg. Składamy wiele wniosków o dofinansowania do realizacji planowanych inwestycji, do których zobowiązani jesteśmy dołączyć (...)  »

Klasyfikacja wydatków związanych ze szkoleniem dyrektora i pracowników administracyjnych placówki oświatowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Jesteśmy placówką oświatową (zespołem szkolno-przedszkolnym). Otrzymaliśmy fakturę za szkolenie dyrektora i pracowników administracyjnych naszej placówki. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć tego rodzaju wydatek? Poniesione (...)  »

Klasyfikacja wydatku poniesionego na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.09.2023 r.
Do jakiego paragrafu zakwalifikować wydatek poniesiony na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej - 430 czy 439? Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (potocznie zwane certyfikatem czy paszportem energetycznym) (...)  »

Składki na PPK od wynagrodzeń pracowników związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.09.2023 r.
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Czy dobrze robimy ujmując składki na PPK od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w paragrafie 485? Tak. (...)  »

Wydatki na zakup pojazdów elektrycznych w jednostce PSP

Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2023 r.
Jestem główną księgową jednostki państwowej straży pożarnej. Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować w przypadku zakupu aut elektrycznych - 605 czy 606? W przedstawionej sytuacji mamy (...)  »

Klasyfikacja wydatków na odpłatne leczenie wychowanków domu dziecka

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
Dom dziecka ponosi wydatki związane z prywatnymi wizytami dzieci u lekarzy. W jakim paragrafie ująć wydatki na odpłatne leczenie wychowanków domu dziecka? Wydatki ponoszone na (...)  »

Usługa koszenia trawników na terenach miejskich

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2023 r.
W jakim paragrafie wydatków budżetowych ująć usługę koszenia trawników na terenach miejskich? Za wykonaną usługę otrzymaliśmy fakturę. Wydatki poniesione na zleconą usługę koszenia trawników na (...)  »

Naprawa uszkodzonego pojazdu PSP

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2023 r.
Jednostka PSP zleciła naprawę uszkodzonego pojazdu. Na specyfikacji załączonej do faktury naprawy pojazdu podano kilka składników ceny, np. zakup materiałów, linki, wymiana itp. Czy cała (...)  »

Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, uiszczona przez gminę na rzecz budżetu województwa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Nasza gmina zobowiązana jest do uiszczania na rzecz urzędu marszałkowskiego opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taką (...)  »

Wydatki na szkolenia pracowników inspekcji transportu drogowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2023 r.
Jesteśmy wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego (jednostką budżetową). Wszystkie wydatki na delegacje szkoleniowe ujmujemy w paragrafie 441, tj. zarówno szkolenia członków korpusu służby cywilnej, jak i (...)  »

Wydatki poniesione na ekspertyzę wodomierza

Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2023 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał fakturę za ekspertyzę wodomierza w jednym z obiektów. W jakim paragrafie ująć taką fakturę? W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań (...)  »

Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowywania posiłków w OPS

Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2023 r.
Jednostka budżetowa pomocy społecznej (OPS) dokonała w czerwcu br. zakupu urządzenia do przygotowywania posiłków (wielofunkcyjnego urządzenia WILK), na który składał się napęd maszyny kuchennej, stojak (...)  »

Zakup sprzętu ratowniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.07.2023 r.
Jak sklasyfikować wszelkiego typu wydatki związane z zakupem sprzętu ratowniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej? Wydatki związane z zakupem sprzętu ratowniczego wskazane jest klasyfikować (...)  »

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2023 r.
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących (...)  »

Opłata za odbiór odpadów wnoszona na podstawie otrzymanej faktury

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2023 r.
Samorządowy zakład budżetowy zlecił wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych samochodem skrzyniowym oraz wywóz odpadów (urządzeń) elektrycznych i elektronicznych, co udokumentowane zostało fakturą? Czy dla obu (...)  »

Klasyfikacja budżetowa opłat wnoszonych za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Jesteśmy specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Przewozimy naszym transportem dzieci na wycieczki i imprezy urządzane w ramach programów nauczania i wychowania. Z tego tytułu ponosimy wydatki na (...)  »

Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na badanie poziomu hałasu na stanowisku pracy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Zleciliśmy wykonanie pomiarów poziomu hałasu na stanowisku pracy firmie posiadającej stosowne uprawnienia do prowadzenia takich badań. Za wykonaną usługę otrzymaliśmy fakturę. W jakim paragrafie klasyfikacji (...)  »

Wydatki na przegląd kserokopiarki i zakup materiałów eksploatacyjnych do tego urządzenia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2023 r.
Jednostka budżetowa zleciła wykonanie usługi przeglądu kserokopiarki. W jakim paragrafie budżetowym należy zakwalifikować wydatki na taką usługę? Jaki paragraf zastosować do wydatków na zakup materiałów (...)  »

Klasyfikacja wydatków poniesionych na naprawę kosiarki

Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2023 r.
Jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową poniosła wydatki na naprawę kosiarki znajdującej się (wykorzystywanej) w placówce. Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować takie wydatki - do paragrafu (...)  »

Wydatki związane z organizacją służby przygotowawczej dla pracownika urzędu

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.07.2023 r.
Do jakiego paragrafu zakwalifikować wydatki związane z organizacją służby przygotowawczej dla pracownika urzędu? W myśl art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o (...)  »

Wydatki na stypendia wypłacane uczniom pochodzącym z Ukrainy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2023 r.
Wydatki na stypendia socjalne wypłacane uczniom pochodzącym z Ukrainy wskazane jest klasyfikować w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" i paragrafie 329 (...)  »

Instytucje kultury a obowiązek stosowania klasyfikacji budżetowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2023 r.
Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek stosować podziałki klasyfikacyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej? Przepisy § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z (...)  »

Montaż systemu kontroli dostępu do obiektu w jednostce oświatowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Jesteśmy bursą szkolną. W naszych budynkach chcemy zamontować instalację kontroli dostępu do obiektu wraz z osprzętem i oprogramowaniem (tzw. bramki). Koszt takiej inwestycji dla dwóch (...)  »

Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2023 r.
Czy zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, ująć w paragrafie 435 czy 486? Wydatki ponoszone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów (...)  »

Wypłata należności ze stosunku pracy oraz odprawy pośmiertnej po śmierci nauczyciela w klasyfikacji budżetowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2023 r.
Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej wypłacić wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop należne uprawnionemu po śmierci pracownika (nauczyciela)? Do jakiego paragrafu zakwalifikować wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (...)  »

Dochody z tytułu opłat wnoszonych za pobyt w domu pomocy społecznej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2023 r.
Jaki paragraf dochodów zastosować do środków finansowych otrzymywanych od rodzin osób przebywających w domu pomocy społecznej za pobyt tych osób w tym domu? Na mocy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.