Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020 r., godz. 08:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Klasyfikacja budżetowa
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek (...)  »
Zakup produktów żywnościowych dla zwierząt przebywających w schronisku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Zakup produktów żywnościowych dla zwierząt przebywających w schronisku w postaci karmy suchej, mokrej, makaronów i kaszy, a także soli, która służy do przygotowania posiłków dla (...)  »
Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ekologicznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym w budżecie gminy ująć wydatek na opracowanie dokumentacji budowlanej (projektowej) na oczyszczalnie ekologiczną? Czy właściwy będzie paragraf 417? Sposób dokumentowania przedsięwzięć (...)  »
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie Departamentu Budżetu Państwa z dnia (...)  »
Ujęcie dochodów z majątku gminy w klasyfikacji paragrafowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
O zastosowaniu odpowiedniego paragrafu do dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego gminy decydują okoliczności natury faktycznej i prawnej. W sytuacji gdy występuje typowa umowa najmu, to (...)  »
Klasyfikacja wydatków na udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Jak klasyfikować wydatki związane z umowami zlecenia na udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu? Umowa zlecenia jest jedną z form świadczenia (...)  »
Wygłoszenie wykładu przez osobę fizyczną niebędącą pracownikiem jednostki oświatowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Jednostka oświatowa zawarła z osobą fizyczną niebędącą jej pracownikiem umowę o dzieło na wygłoszenie autorskiego wykładu. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taki wydatek – (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z przebudową drogi gminnej i remontem oświetlenia ulicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Czy dla wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową drogi gminnej właściwy jest rozdział 60016 i paragraf 427, a dla wydatków związanych z remontem (konserwacją) oświetlenia ulicznego (...)  »
Wpływy z opłat za trwały zarząd w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
W 2020 r. nasza gmina planuje oddać jednostce organizacyjnej w trwały zarząd nowy budynek. Będzie to odpłatne. Czy wpływy z opłat za trwały zarząd klasyfikować (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w żłobku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Jednostka budżetowa (żłobek publiczny) dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych, np. związanych z zajęciami sensorycznymi czy gimnastyką korekcyjną, oraz zabawek wspomagających rozwój dzieci do lat 3 na (...)  »
Klasyfikacja odsetek od nieterminowych spłat kredytów i pożyczek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Mam wątpliwość dotyczącą klasyfikacji budżetowej odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych przez naszą gminę. Nie chodzi jednak o odsetki normalne z umów, ale od nieterminowych (...)  »
Koszty sądowe zwrócone przez byłego pracownika jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Jednostka budżetowa otrzymała od byłego pracownika zwrot kosztów procesu, który toczył się przed sądem pracy. Do jakiego paragrafu zakwalifikować taki zwrot - do paragrafu 063, (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 43
Czy wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne należy ujmować w rozdziale 80150 klasyfikacji budżetowej? Tak. Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne wskazane jest (...)  »
Dotacja przekazana z budżetu miasta na pokrycie wydatków bieżących biblioteki miejskiej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
W budżecie miasta na 2020 r. planowana jest dotacja na pokrycie wydatków bieżących biblioteki miejskiej. Chodzi o środki na remont, w tym na zakup materiałów (...)  »
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.
Wkrótce nasza gmina uzyska dotację z WFOŚiGW na usuwania azbestu. Czy należy ująć ją w dziale 900, rozdziale 90095 i paragrafie 270 klasyfikacji budżetowej? Zgodnie (...)  »
Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Dróg Samorządowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć środki otrzymane przez gminę z Fundusz Dróg Samorządowych? Czy odpowiedni będzie paragraf 633? Środki przekazywane gminie w trybie ustawy (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków dotyczących usług dostępu do internetu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Jesteśmy jednostką organizacyjną miasta. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinien być u nas ujmowany wydatek dotyczący abonamentu za internet, jeżeli można go wyodrębnić na fakturze? (...)  »
Odprawa wypłacana pracownikowi w związku z likwidacją stanowiska pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 36
W państwowej jednostce budżetowej dokonano zmian organizacyjnych, które skutkowały zmniejszeniem zatrudnienia. W ramach tych zmian zlikwidowano jedno stanowisko pracy. Jaki paragraf wydatkowy zastosować do odprawy (...)  »
Zakup napojów dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.10.2019 r.
Jako ośrodek sportu i rekreacji (jednostka budżetowa) organizujemy zawody sportowe. Dla zawodników biorących udział w zawodach zakupione zostaną napoje. Czy możemy taki wydatek ująć w (...)  »
Wpływ do budżetu gminy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu dowożącego dzieci do szkół
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
W jaki sposób zaklasyfikować wpływ do budżetu gminy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu, który dowoził dzieci do szkół gminnych. Czy odpowiedni będzie paragraf 270? Przepisy art. (...)  »
Wydatki ośrodka pomocy społecznej związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.10.2019 r.
W ramach naszego ośrodka pomocy społecznej funkcjonuje dom dziennego pobytu i dom dla bezdomnych. Czy wydatki związane z funkcjonowaniem domu dziennego pobytu i domu dla (...)  »
Łączenie paragrafów w grupy w planie wydatków KP PSP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Czy komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej może łączyć paragrafy w grupy w planie wydatków na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. (...)  »
W jakim paragrafie wydatków ująć opłaty za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych przez szkołę?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 51
Szkoła działająca w formie jednostki budżetowej wynajmuje pomieszczenia na potrzeby prowadzenia zajęć lekcyjnych (ze względu na braki lokalowe). Czy wydatki na ogrzewanie wynajmowanych przez szkołę (...)  »
Jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) z dniem 1 września (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na usługę ochrony mienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019, strona 39
Do jakiego paragrafu zakwalifikować ponoszone przez dom pomocy społecznej wydatki na usługę ochrony mienia? Ponoszone przez dom pomocy społecznej wydatki na usługę ochrony mienia wskazane (...)  »
Wypłata kieszonkowego dzieciom umieszczonym w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.09.2019 r.
Przepisy § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. (...)  »
Wydatki dotyczące klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Gimnazjum zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a ośmioletnia szkoła (...)  »
Wpływy z pobieranej przez gminę opłaty planistycznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
W bieżącym roku wystąpi kilka przypadków naliczenia opłaty planistycznej w naszej gminie w związku ze zmianą planu miejscowego. Mamy jednak wątpliwość jak tego typu dochód (...)  »
Pomoc finansowa przekazana na remont drogi krajowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Z budżetu powiatu zamierzamy przekazać pomoc finansową dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na remont drogi krajowej. Czy przekazywane środki sklasyfikować w dziale 600, (...)  »
Zakup fartuchów i czepków dla pracowników domu pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
Dla pracowników kuchni domu pomocy społecznej zakupiono fartuchy i czepki. Czy taki zakup możemy sfinansować z paragrafu 302 "Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń"? Tak. (...)  »
Wydatki na opracowanie projektu dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
W szkole prowadzona jest inwestycja polegająca m.in. na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego (...)  »
Środki przekazywane między jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy dziecko jest wychowankiem przedszkola w innej gminie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.08.2019 r.
Jak w budżecie klasyfikować środki przekazywane między jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy mieszkaniec gminy (dziecko) jest wychowankiem przedszkola w innej gminie? Regionalna Izba Obrachunkowa (...)  »
Przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Rada miejska planuje przenieść środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (inwestycyjne) w dziale 801, rozdziale 80101. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Z zapisów rozporządzenia (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na remont cmentarza gminnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Czy wydatki na remont ogrodzenia cmentarnego gmina może ująć w paragrafie 605? Przepisy art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 (...)  »
Transport sanitarny podopiecznego DPS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
W przypadku gdy DPS otrzymał fakturę za przejazd podopiecznego (mieszkańca domu) transportem sanitarnym do szpitala bądź innej placówki medycznej wydatek ten powinien zaklasyfikować w paragrafie (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków związanych z wyjazdem nauczyciela z uczniami na konkurs
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 36
Wyjazd nauczyciela na konkurs z uczniami mieści się w kategoriach podróży służbowej, gdyż leży w zakresie obowiązków, które nauczyciel realizuje w ramach swojego czasu pracy. (...)  »
Budowa placu zabaw na terenie gminy – ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.07.2019 r.
W jakim dziale i rozdziale powinny zostać ujęte przez gminę place zabaw? Z przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (...)  »
Wydatki na ubezpieczenie podopiecznych podczas wycieczki organizowanej przez DPS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Jako ośrodek pomocy społecznej zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych wycieczkę. Z jakiego paragrafu zapłacić ubezpieczenie tych osób? W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy (...)  »
Klasyfikacja dochodu z czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.07.2019 r.
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej przyporządkować w gminie dochód z rozliczenia czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego z nadleśnictwem (z ustawy prawo łowieckie)? Czy odpowiedni będzie paragraf (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wynagrodzenia wypłacanego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
W świetle art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 01.07.2019, strona 43
Czy do wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zastosować paragraf 075, czy 097 klasyfikacji budżetowej? Do wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości wskazane (...)  »
Klasyfikacja faktur za obiady wydane uczniom w ramach programu dożywiania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.06.2019 r.
Ośrodek pomocy społecznej otrzymuje od szkół faktury za wydane uczniom obiady. Obiady przyznawane są uczniom na podstawie decyzji administracyjnej w ramach programu dożywiania. W jakim (...)  »
Zakup wody mineralnej dla pracowników
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.06.2019 r.
W okresie letnim pracownikom samorządowego zakładu budżetowego wydawana jest woda mineralna. W którym paragrafie wydatków należy ująć zakup wody mineralnej dla pracowników? Poniesione przez jednostkę (...)  »
Wydatki na szkolenia pracowników i zakup okularów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2019 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zakwalifikować w samorządowym zakładzie budżetowym koszty szkoleń pracowników i zakup pracownikom okularów do pracy przy monitorach? Czy będą to odpowiednio paragrafy (...)  »
Środki otrzymane tytułem refundacji wynagrodzenia nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Jeżeli szkoła, w której nauczyciel uzupełnia pensum, refunduje część wynagrodzenia tego nauczyciela na rzecz jednostki będącej dla niego szkołą macierzystą, otrzymaną refundację należy potraktować jako (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z kosztami emisji obligacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Rada miasta planuje emisję obligacji komunalnych. Jak zaklasyfikować w budżecie wydatek na wynagrodzenia za obsługę emisji obligacji, czy właściwy będzie paragraf 801 dotyczący obsługi bankowej? (...)  »
Wydatek poniesiony na badania psychologiczne kierowcy zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wydatek poniesiony przez ośrodek pomocy społecznej na badania psychologiczne kierowcy zatrudnionego w tym ośrodku? Należy uznać, że wydatek za (...)  »
Wydatki na kształcenie specjalne realizowane w klasach integracyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Przepisy art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) stanowią, iż (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wpłat wnoszonych przez pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 37
Przyporządkowania uzyskanych dochodów, przychodów i środków do odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostki dokonują w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa kosztów związanych z postępowaniem sądowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
Czy koszty związane z postępowaniem sądowym z wniosku gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych klasyfikować w paragrafie 430 jako zakup usług pozostałych? Z przepisów art. 26 (...)  »
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.05.2019 r.
Jesteśmy jednostką budżetową - jednostką wspierania rodziny. Jaki dział, rozdział i paragraf zastosować do odsetek bankowych od środków zgromadzonych na podstawowym (bieżącym) rachunku bankowym jednostki? (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dochodów gminy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019, strona 47
Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychody Wód Polskich, a w 10% dochody właściwej gminy. (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wpływów z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019, strona 46
Jesteśmy zakładem budżetowym scentralizowanym z gminą. W wyniku porozumienia nasz zakład płaci całość faktury zakupu za pakiet transmisyjny kart SIM, a następnie obciąża gminę częścią (...)  »
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie ewidencjonować wpływy z tytułu kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców? Czy gmina ma obowiązek (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków ponoszonych przez zakład budżetowy na ulepszenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 42
Czy w samorządowym zakładzie budżetowym prawidłowo dokonano zakwalifikowania wydatków na ulepszenie środka trwałego w wysokości 6.000 zł do paragrafu 607? Wydatki na ulepszenie są generalnie (...)  »
Dochody gminy uzyskiwane z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Najem należy do stosunków cywilnoprawnych, określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze (...)  »
Wydatki na szkolenia pracowników urzędu i na wynagrodzenia pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
W jakim paragrafie sklasyfikować wydatki dotyczące umów o dzieło na szkolenia pracowników urzędu? Jaki dział i rozdział klasyfikacji budżetowej zastosować do wynagrodzeń pracowników zajmujących się (...)  »
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.03.2019 r.
Czy dochody gminy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych należy klasyfikować w dziale 600, rozdziale 60016 i paragrafie 083? Na mocy art. 16 ust. (...)  »
Klasyfikacja wydatków dotyczących umów zlecenia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Mam problemy z klasyfikacją budżetową wydatków dotyczących umów zlecenia. W pierwszym przypadku umowa zlecenia dotyczy sprzątania budynku gminnego z osobą fizyczną (wg mnie paragraf 421, (...)  »
Zapłata odsetek wynikających z otrzymanej noty odsetkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.03.2019 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał od dostawcy notę odsetkową w związku z nieterminowym uregulowaniem zobowiązania. W jakim paragrafie wydatków ująć zapłatę odsetek wynikających z takiej noty? (...)  »
Przelew do jednostki nadrzędnej zobowiązania z tytułu rocznej korekty VAT
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.03.2019 r.
Czy przelew do jednostki nadrzędnej (gminy) zobowiązania z tytułu wieloletniej korekty VAT od środków trwałych (ujętej w deklaracji VAT-7 za styczeń) powinniśmy zakwalifikować jako wydatek (...)  »
Zaliczki z budżetu na poczet czynności komorniczych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zakwalifikować wpłaconą na rzecz komornika zaliczkę na poczet prowadzonego przez niego postępowania? Wszelkiego rodzaju płatności, zaliczki, opłaty i szczególne przypadki zwrotów (...)  »
Wydatki na zamieszczenie na łamach prasy kondolencji dla pracownika urzędu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.03.2019 r.
Ze środków urzędu gminy opłacono usługę polegającą na zamieszczeniu na łamach prasy kondolencji dla pracownika tego urzędu w związku ze śmiercią bliskiej mu osoby. Czy (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa zakupu gruntu o wartości początkowej poniżej 10.000 zł
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.03.2019 r.
Czy zakup gruntu o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł można klasyfikować do wydatków majątkowych i ujmować w paragrafie 606? Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z naprawą samochodu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Zakład budżetowy otrzymał fakturę za naprawę samochodu, na której wyszczególniono materiały (tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe) i usługę (wymiana tarcz i klocków hamulcowych). Czy fakturę należy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.