Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Jednostki oświatowe
pokaż fragmenty artykułów
Prenumerata czasopism opłacona na podstawie faktury pro forma
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Na podstawie otrzymanej faktury pro forma szkoła opłaciła prenumeratę czasopism na 2022 r. Czy faktura pro forma, na podstawie której dokonano zapłaty, jest dokumentem podlegającym (...)  »
Prezentacja należności i zobowiązań wobec urzędu skarbowego w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
W jaki sposób w bilansie jednostki budżetowej należy wykazać należności i zobowiązania wobec budżetu (urzędu skarbowego)? Czy wartości te należy ująć zarówno w aktywach i (...)  »
Zatrudnienie głównego księgowego w kilku jednostkach oświatowych - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.10.2021 r.
Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/ zamieszczono wyjaśnienie z dnia 23 czerwca 2021 r. (znak: P.WR.54.19.2021) dotyczące zatrudnienia głównego księgowego w kilku (...)  »
Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Po wielu latach pracy przy przysłowiowej tablicy, chciałabym już zrezygnować z nauczania w szkole, tym bardziej, że spełniam warunki do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Czy (...)  »
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego u poprzedniego pracodawcy a nowe zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Zatrudniliśmy pracownika na pełny etat od 1 września 2021 r. na czas nieokreślony. W bieżącym roku świadczył on pracę w innej firmie, także na pełny (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i (...)  »
Zawarcie umowy z wykonawcą skutkujące przekroczeniem planu finansowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2021 r.
Czy jako dyrektor szkoły podstawowej mogę podpisać umowę na malowanie pomieszczeń gospodarczych szkoły? Wartość zamówienia to 20 tys. zł a w planie w paragrafie 427 (...)  »
Czynności wykonywane przez miasto a podatek VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 2
Czynności wykonywane przez miasto polegające na sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, pobieraniu opłat za: pobyt i nauczanie w przedszkolach powyżej pięciu godzin (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin przez ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Jestem inspektorem ochrony danych w liceum ogólnokształcącym. W szkole prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przygotowujemy nowy regulamin ZFŚS. Czy od pracowników i ich rodzin (...)  »
Nagrody wypłacane z okazji Dnia Nauczyciela
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2021 r.
14 października każdego roku obchodzony jest Dzień Nauczyciela. Z tej okazji ze specjalnego funduszu utworzonego w budżecie organu prowadzącego szkołę wypłacane są nagrody dla nauczycieli (...)  »
Jednostkowe sprawozdania Rb-50 jednostek oświatowych obsługiwanych przez CUW
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2021 r.
Czy kierownik centrum usług wspólnych (jednostki prowadzącej wspólną obsługę gminnych jednostek oświatowych) może sporządzić jedno sprawozdanie Rb-50 obejmujące wszystkie obsługiwane jednostki oświatowe, czy dla każdej (...)  »
Świadczenie usług związanych z edukacją - warunki zwolnienia z VAT
Poradnik VAT nr 19 (547) z dnia 10.10.2021
1. Usługi prywatnego nauczania wykonywane przez nauczyciela Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, (...)  »
Udzielenie dni wolnych w związku ze ślubem pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Pracownik w bieżącym roku zamierza wziąć ślub kościelny. Czy należy udzielić mu dwóch dni wolnych, skoro skorzystał z tego uprawnienia w 2010 r., gdy z (...)  »
Zwolnienie nauczyciela mianowanego z powodu negatywnej oceny pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Jakie warunki muszą być spełnione przy wypowiadaniu stosunku pracy nauczycielowi, zatrudnionemu w szkole publicznej na podstawie mianowania, z powodu negatywnej oceny pracy? Praca nauczyciela jest (...)  »
Wypłata pracownikowi jednostki budżetowej zawyżonego wynagrodzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Jestem dyrektorem publicznego przedszkola. Na skutek pomyłki w sporządzonej przez księgową liście płac, zatwierdziłem do wypłaty wynagrodzenie nauczyciela w wysokości 3.500 zł zamiast 350 zł. (...)  »
Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Szkoła podstawowa chce zorganizować dla dzieci dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz doposażyć bazę dydaktyczną. Projekt zostanie skierowany do uczniów z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jakie projekty edukacyjne (...)  »
Opóźnienie w złożeniu wniosku o dofinansowanie w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Ze względu na pandemię jednostka oświatowa ma opóźnienie w przygotowaniu projektu edukacyjnego, który ma być dofinansowany ze środków EFS z rpo dla województwa. Czy nieterminowe (...)  »
Wnioski z diagnozy jako element projektu edukacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Jednostka oświatowa wystąpi o dofinansowanie projektu edukacyjnego ukierunkowanego na kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz wyposażenie szkolnych pracowni. Czy na potrzeby (...)  »
Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Szkoła jest uprawniona do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa, nie ma jednak osobowości prawnej. Czy może (...)  »
Udostępnienie policji danych osobowych ucznia przez placówkę oświatową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.09.2021 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej https://uodo.gov.pl zamieścił miniprzewodnik, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów. (...)  »
Monitoring wizyjny w placówce oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2021 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl został zamieszczony miniprzewodnik, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych (...)  »
Ubezpieczenie chorobowe dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (pracuje on w innej firmie na pełnym etacie). Osoba ta chce, abyśmy zgłosili ją (...)  »
Termin wypłaty nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Pracownik samorządowy będzie odchodził na emeryturę z dniem 31 grudnia 2021 r., jednak prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy będzie mu przysługiwało dopiero (...)  »
Kwoty wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S w zakresie planu wydatków i zaangażowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2021 r.
Jestem odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań budżetowych. Czy dopuszczalne jest, aby w sporządzanym przez jednostkę budżetową sprawozdaniu Rb-28S dane w zakresie planu wydatków i zaangażowania były (...)  »
Wydatki na kompleksową obsługę bhp prowadzoną przez firmę zewnętrzną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki na obsługę bhp? Sami nie mamy służby bhp. Kompleksową obsługę w tym zakresie prowadzi nam firma (...)  »
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zakończenia likwidacji jednostki oświatowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Z końcem roku szkolnego, tzn. z dniem 31 sierpnia 2021 r., zlikwidowano samorządową jednostkę oświatową (szkołę). Na likwidatora wyznaczono dotychczasowego dyrektora. Kto powinien w takiej (...)  »
Zmiany dotyczące paragrafów wydatkowych, w tym nowe paragrafy dotyczące wynagrodzeń nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.09.2021 r.
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i (...)  »
Zobowiązania sporne w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.09.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w kolumnie "Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. - ogółem" wykazuje się zobowiązania sporne? W (...)  »
Zajęcia wspomagające w placówkach oświatowych od 2 września do 22 grudnia 2021 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Od 2 września do 22 grudnia 2021 r. część placówek oświatowych może organizować zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych (...)  »
Skutki kadrowe utworzenia centrum usług wspólnych dla placówek oświatowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
1) Rada gminy przygotowała projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (Centrum Usług Wspólnych - CUW) dla czterech placówek oświatowych, które (...)  »
Dodatek stażowy w dodatkowym miejscu pracy nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Szkoła samorządowa zatrudniła od 1 września 2021 r. nauczyciela z pensum 6/18. Jest to jego dodatkowe miejsce pracy (w podstawowym pracuje z pensum 14/18). Czy (...)  »
Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w czasie urlopu dla poratowania zdrowia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Nauczycielka od 1 czerwca 2021 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia udzielonym do 31 maja 2022 r. W lipcu 2021 r. otrzymaliśmy jej zwolnienie (...)  »
Czy szkoła może udzielić zamówienia w trybie podstawowym?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Szkoła musi udzielić nowego zamówienia na dostawę produktów spożywczych do przygotowywania posiłków dla dzieci. Czy możemy skorzystać z podstawowego trybu udzielenia zamówienia, czy należy spełniać (...)  »
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W obecnych czasach szkoły muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami spowodowanymi pandemią. Powinny być przygotowane na ewentualność prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie hybrydowej lub całkowicie (...)  »
Bezpieczny powrót do szkół według wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Rozpoczął się już kolejny pandemiczny rok szkolny. Aby dzieci jak najdłużej mogły chodzić do szkół w systemie stacjonarnym, konieczne jest przestrzeganie w nich reżimu sanitarnego. (...)  »
Zatrudnienie nauczyciela do dodatkowych zajęć w przedszkolu na podstawie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną zorganizowane dodatkowe specjalistyczne zajęcia dla dzieci w przedszkolu (logopedyczne, gimnastyka korekcyjna). Czy można zatrudnić w (...)  »
Dodatek specjalny dla pracownika szkoły
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W regulaminie wynagradzania naszej szkoły (placówka publiczna) jest zapis, że pracownikom niepedagogicznym może być przyznany dodatek specjalny. Jeden z pracowników administracyjnych, który przez kilka miesięcy (...)  »
Udzielanie zwolnienia na dziecko do lat 14 dla pracowników szkoły, w tym nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Nauczyciel szkoły publicznej chciałby we wrześniu br. skorzystać z jednego dnia zwolnienia na dziecko do lat 14. Nauczyciel ten prowadzi zajęcia dodatkowe z uczniami. W (...)  »
Wysokość nauczycielskiej odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W październiku 2021 r. nauczyciel rozwiąże stosunek pracy za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę. W jakiej wysokości przysługuje mu odprawa emerytalna i (...)  »
Rekompensata za nadgodziny z wykluczeniem dodatku
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W sierpniu 2021 r. pracownik szkoły zatrudniony na stanowisku obsługi pracował w nadgodzinach, w związku z koniecznością przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego. Pracownik ten (...)  »
Świadczenie urlopowe dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Jeden z nauczycieli szkoły publicznej korzysta aktualnie z urlopu dla poratowania zdrowia. W sierpniu br. wypłaciliśmy mu świadczenie urlopowe. Wniosek o takie świadczenie złożył również (...)  »
Zatrudnianie nauczycieli na czas określony w szkołach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Nauczyciele szkół publicznych to grupa zawodowa, której stosunek pracy podlega przepisom odrębnym, a podstawowym aktem prawnym ich dotyczącym jest Karta Nauczyciela. Reguluje ona m.in. zasady (...)  »
Skutki w VAT wykonywania określonych czynności przez placówki oświatowe
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Czynność wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych przez placówki oświatowe nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 21 lipca (...)  »
Składka na Fundusz Pracy pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Na część etatu zatrudniamy pracownika w wieku 45 lat. Jego wynagrodzenie określone zostało na kwotę 2.500 zł. Czy mamy obowiązek opłacania za niego składki na (...)  »
Przesłanki zatrudniania na czas określony nauczycieli szkół publicznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 01.09.2021
Stosunek pracy nauczycieli szkół publicznych w zdecydowanej większości regulowany jest przez przepisy odrębne. Podstawowym aktem prawnym ich dotyczącym jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 (...)  »
Klasyfikacja budżetowa stypendiów socjalnych i motywacyjnych wypłacanych uczniom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 01.09.2021
Wypłacane uczniom stypendia socjalne wskazane jest klasyfikować w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" i paragrafie 326 "Inne formy pomocy dla uczniów". (...)  »
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika i członków jego rodziny, wypłacone ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 01.09.2021
W ramach działalności socjalnej pracodawca może dofinansowywać z ZFŚS różne formy wypoczynku pracowników i członków ich rodzin, w tym np. zorganizowanego w formie wczasów dla (...)  »
Forma i wysokość wniesienia wadium w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Obowiązująca od początku tego roku nowa ustawa Prawo zamówień publicznych uzależnia kwestie żądania wniesienia wadium jedynie od woli zamawiającego. Bez znaczenia jest w tym przypadku (...)  »
Opłata za wpis do księgi wieczystej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2021 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (szkołą). Jak zaksięgować wpłaconą do sądu rejonowego opłatę za wpis do księgi wieczystej (zmiana)? Czy obciążyć w księgach pozostałe koszty operacyjne czy (...)  »
Jednostkowe sprawozdanie Rb-27S za miesiące niekończące kwartałów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.08.2021 r.
Czy sporządzając jednostkowe sprawozdanie Rb-27S za miesiące niekończące kwartałów jednostka oświatowa musi wypełnić kolumnę "dochody wykonane" oraz "dochody otrzymane"? Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania (...)  »
Ustalanie okresu wykorzystanego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Ubezpieczony, który musi zaopiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, może, w określonych przez ustawodawcę przypadkach, skorzystać z zasiłku opiekuńczego już od pierwszego dnia (...)  »
Wartości składników wynagrodzenia w zaświadczeniu Z-3
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Pracownik po wykorzystaniu wynagrodzenia chorobowego ma prawo do zasiłku chorobowego. W związku z tym muszę przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek. Jaką wartość stałej pensji (...)  »
Na etapie rekrutacji rodzic może złożyć oświadczenie o zaszczepieniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego odbycie przez kandydata do przedszkola obowiązkowych szczepień ochronnych lub o zwolnieniu z tego obowiązku z (...)  »
Prowadzenie tych samych akt osobowych dla różnych okresów przechowywania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
1) Czy istnieje konieczność założenia nowych akt osobowych w razie ciągłości zatrudnienia, jeśli poprzednia umowa została nawiązana po 1998 r., a przed 2019 r.? Jednym (...)  »
Prezentacja odsetek od należności publicznoprawnej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką oświatową. Proszę o pomoc w ujęciu w sprawozdaniu Rb-27S odsetek od należności publicznoprawnej. W której kolumnie jednostkowego sprawozdania powinny zostać ujęte takie (...)  »
Różne składniki płacowe w podstawie jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
W wielu firmach, jako gratyfikację z tytułu długoletniego stażu pracy, wypłaca się nagrody jubileuszowe. Przy czym w sferze budżetowej nagroda ta jest świadczeniem obowiązkowym, uregulowanym (...)  »
Jak będą funkcjonować szkoły w reżimie sanitarnym?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 (...)  »
Uniewinnienie od zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych a zwrot kosztów obrońcy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2021 r.
Czy w przypadku uniewinnienia mnie od zarzucanego mi naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogę liczyć na zwrot poniesionych przeze mnie kosztów obrońcy (adwokata)? W myśl art. (...)  »
Informacja w świadectwie pracy o dokonywaniu potrąceń alimentacyjnych na wniosek wierzyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
Na podstawie dostarczonego przez żonę pracownika protokołu sądowego, potrącamy z wynagrodzenia pracownika kwoty należne na alimenty. Z pracownikiem tym zamierzamy rozwiązać umowę o pracę. Czy (...)  »
Wystąpienie pracodawcy do ZUS o kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności pracownika do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
Pracownik od dłuższego już czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Pracodawca ma jednak pewne wątpliwości co do zasadności wystawianych mu zwolnień lekarskich. (...)  »
Zwolnienie z powodu utraty zdolności do wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Pracownik, który jest niezdolny do wykonywania powierzonej mu pracy, nie może być dopuszczony do jej świadczenia. Wykonywanie obowiązków służbowych w sytuacji, gdy pracownik nie posiada (...)  »
Ewidencja szczegółowa do konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2021 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (przedszkolem publicznym). Czy do konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musimy prowadzić ewidencję szczegółową? W jaki sposób ma być taka ewidencja prowadzona? Przepisy (...)  »
Na co należy zwrócić uwagę przy egzekucji ze świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Katalog wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest bardzo bogaty. Choć przesłanki, w oparciu o które one przysługują, regulują różne akty prawne, to w zakresie wdrożenia (...)  »
Ewidencja zaangażowania dotyczącego PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W jakiej wartości powinniśmy księgować na koncie 998 zaangażowanie dotyczące PPK? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Klasyfikacja dochodów pochodzących z wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Szkoła podstawowa otrzymała na rachunek bieżący wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki, które zakupiła w latach 2019-2020. W jakim paragrafie powinna ująć takie wpłaty? W (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.