Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.072 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Jednostki oświatowe
Dodatek stażowy wypłacany za czas absencji chorobowej nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Nie ma podstaw prawnych do wypłacania nauczycielowi szkoły samorządowej dodatku za wysługę lat w pełnej wysokości za okres nieobecności w pracy z powodu choroby. Nauczycielowi (...)  »
Dodatki funkcyjny i motywacyjny wypłacane nauczycielowi w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Dyrektor szkoły będący nauczycielem obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatki przyznawane odpowiednio na okresy: roku szkolnego - funkcyjny i półrocza - motywacyjny. W kwietniu 2021 r. (...)  »
Odpłatne wydawanie posiłków dla nauczycieli i pracowników szkoły
Poradnik VAT nr 7 (535) z dnia 10.04.2021
Szkoła, jako jednostka oświatowa gminy, świadczy usługi wyżywienia dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Usługę wyżywienia uczniów traktuje jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT i nie (...)  »
PFR wyjaśnia
Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach (...)  »
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego z datą wsteczną z winy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Pracownica w dniu zatrudnienia (1 maja 2020 r.) nie wyraziła chęci zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, ponieważ stwierdziła, że są one zgłoszone (...)  »
Należności w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S samorządowej jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.04.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie "Należności" wykazywać kwoty pomniejszone o odpisy aktualizujące? Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów (...)  »
Warunki udziału w postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Zamawiający ma zaplanowane w tym roku dwa postępowania przetargowe. W jaki sposób na podstawie nowych przepisów Pzp należy określić warunki udziału w postępowaniu i czego (...)  »
Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nowy rok składkowy, na który ustala się składkę wypadkową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się nowy rok składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki wypadkowej. Trwa on do 31 marca 2022 (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2021 r.
30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia (...)  »
Zmiana wysokości jednorazowych odszkodowań z ubezpieczenia wypadkowego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Jeśli ubezpieczony w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał obrażeń skutkujących powstaniem niezdolności do pracy i/lub uszczerbku na zdrowiu, może liczyć na różnego (...)  »
Ujęcie w księgach jednostki budżetowej refaktury za media
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.03.2021 r.
Samorządowa jednostka budżetowa wystawia refakturę za media, która księgowana jest na zmniejszenie wydatków. Czy jest to błędne? Czy refakturę powinniśmy odnosić na dochody? Z przepisów (...)  »
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął niedawno "Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym". (...)  »
Wykazywanie zasiłku macierzyńskiego w zaświadczeniu ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Wystawiłam pracownikowi Rp-7. Z otrzymanej z ZUS informacji zwrotnej wynika, że organ ten ma dane, na podstawie których przychód pracownika w roku 2012 i 2013 (...)  »
Nieodpłatne udostępnianie gminnych obiektów sportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2021 r.
Szkoły będące samorządowymi jednostkami budżetowymi gminy poza swoją podstawową działalnością dodatkowo udostępniają na podstawie użyczenia sale gimnastyczne na rzecz stowarzyszeń i klubów, które to prowadzą (...)  »
Ujęcie w księgach opłaty za korzystanie ze środowiska
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2021 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (jednostką budżetową). W marcu 2021 r. uiściliśmy opłatę środowiskową za 2020 r. Do ksiąg rachunkowych którego roku zaliczyć tą opłatę? Opłaty za (...)  »
Koszty uzyskania przychodów a wpłaty do PPK
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Jesteśmy jednostką naukową. Pracownikom uzyskującym przychody ze stosunku pracy z tytułu działalności naukowej uwzględniamy 50% koszty uzyskania przychodów. Od kwietnia 2021 r. zamierzamy przystąpić do (...)  »
MRPiT wyjaśnia
Badania kontrolne pracownika po odbyciu kwarantanny lub izolacji
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
W przypadku chorobowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim. Dotyczy to również niezdolności do pracy wynikającej z COVID-19, (...)  »
Oświadczenie w sprawie ubezpieczenia w ZUS na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Pracownica chce przejść na urlop wychowawczy. Słyszałam, że w czasie tego urlopu będę musiała (jako jej pracodawca) naliczać za nią składki ubezpieczeniowe do ZUS. Czy (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z niezwróceniem niewykorzystanej dotacji w ustawowym terminie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
Jestem właścicielem i dyrektorem niepublicznego przedszkola na terenie gminy. Kontrola z urzędu gminy wykazała że do 31 stycznia br. nie zwróciłam niewykorzystanej dotacji na dzieci. (...)  »
Miesiąc urodzenia dziecka a rekrutacja do przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Kryterium daty urodzenia dziecka określone w regulaminie rekrutacji do przedszkola nie mieści się w granicach określonych w przepisach Prawo oświatowe. STAN FAKTYCZNY: Rodzice złożyli do (...)  »
Regulacje dotyczące zabezpieczenia wykonania umowy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Podmiot jako zamawiający planuje udzielić zamówienia publicznego na usługi remontowe. Od wykonawcy, który otrzyma zamówienie, chce zażądać zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Jaka może być jego (...)  »
Składka na FP od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Pracodawca opłaca za pracowników składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu (...)  »
Ustalanie stażu i podstawy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego według stanowiska MRPiT udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Resort pracy zmienił stanowisko w sprawie wliczania dodatku do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Według aktualnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia (...)  »
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w publikatorze unijnym w celu zwiększenia konkurencji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
Czy zamawiający będzie odpowiadał za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli przy projekcie dofinansowanym ze środków unijnych, ze względów ostrożnościowych i w celu rozszerzenia rynku wykonawców, (...)  »
Kwalifikacja rodzajowa pozostałych środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.03.2021 r.
Czy składniki majątku, które zakwalifikowano do pozostałych środków trwałych i ujęto na koncie 013, trzeba przyporządkować do odpowiedniego rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych? Przypomnijmy, iż przepisy (...)  »
Prawo do trzynastki pracownika będącego emerytem w roku ustania ponownego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Pracownik niepedagogiczny szkoły publicznej w 2019 r. przeszedł na emeryturę, a następnie w tym samym roku został ponownie przyjęty na etat na czas określony, obejmujący (...)  »
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Zobowiązanie wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów (stanowiące saldo Ma konta 225) prezentuje się w (...)  »
Trzeba złożyć sprawozdanie z zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Jednym z obowiązków zamawiających jest coroczne składanie sprawozdań o udzielonych w roku poprzednim zamówieniach. Sprawozdanie to zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do (...)  »
Prezentacja kosztów poniesionych w związku z COVID-19 w informacji dodatkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2021 r.
Z uwagi na niestandardowy charakter kosztów poniesionych w związku z COVID-19, wskazane jest opisanie ich (określenie rodzaju i wartości) w informacji dodatkowej, jeżeli wysokość tych (...)  »
Sprzedaż posiłków dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Na terenie gminy funkcjonują szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. Zgodnie z umowami dyrektorzy szkół gminnych sprzedają i dostarczają takim szkołom (stowarzyszeniom) posiłki. Czy sprzedaż posiłków dla (...)  »
Podpisy elektroniczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Jako jednostka samorządowa prowadzimy wiele postępowań zarówno w progu unijnym jak i krajowym. Jakie są sposoby weryfikowania podpisów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w (...)  »
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Pracownik przebywa z chorym 6-letnim dzieckiem w domu. W tym samym czasie niepracująca żona pracownika, stale opiekująca się dziećmi, przebywa z drugim, młodszym dzieckiem w (...)  »
Ujęcie pozostałego środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Na potrzeby naszej jednostki budżetowej zakupiliśmy sejf meblowy, który ujęliśmy w księgach rachunkowych jako pozostały środek trwały. W ramach gratisu otrzymaliśmy drugi taki sam sejf. (...)  »
Nieprawidłowości płatników w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Jednym z obowiązków płatnika składek jest przekazywanie do ZUS prawidłowo wypełnionych dokumentów ubezpieczeniowych, tj. m.in. zgłoszeniowych. Gdy zostaną podane w nich błędne informacje, płatnik zobowiązany (...)  »
Numerowanie i dekretacja dowodów księgowych w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programu komputerowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.02.2021 r.
Czy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą programu komputerowego występuje obowiązek nanoszenia dekretacji księgowej na dokument pierwotny? Czy trzeba numerować wszystkie załączniki w dokumencie księgowym? (...)  »
Ewidencja czasu pracy nauczyciela objętego systemem zadaniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
1) Stowarzyszenie prowadzi szkołę i internat. Nauczyciele i wychowawcy internatu są zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy. Czy przestój należy wykazywać (...)  »
Prawo do trzynastki po przedłużeniu umowy na czas określony do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Pracownica została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. W związku z ciążą (...)  »
Dodatki funkcyjny i motywacyjny w wynagrodzeniu urlopowym i odprawie emerytalnej nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Dyrektor publicznego zespołu przedszkolno-szkolnego będzie pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2021 r. W tym okresie na jego wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: (...)  »
Faktura korygująca od dostawcy mediów i zwrot nadpłaty w roku następnym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.02.2021 r.
W styczniu 2021 r. jednostka budżetowa otrzymała fakturę korygującą za energię za grudzień 2020 r. Nadpłata wynikająca z korekty wpłynęła do nas w styczniu 2021 (...)  »
Wymiar urlopu dyrektora szkoły publicznej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dniem 31 sierpnia 2021 r. zakończy kadencję i przejdzie na emeryturę. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje mu za 2021 r.? Wymiar (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych w zespole szkół
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.02.2021 r.
Jesteśmy zespołem szkół. Czy środki trwałe, a konkretnie budynki, drogi i ogrodzenia, boisko szkolne i sieć wodno-kanalizacyjną, znajdujące się na terenie należącym do naszego zespołu, (...)  »
Progi unijne w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Od 1 stycznia br. zamawiający udzielający zamówień publicznych muszą stosować się do przepisów nowego Prawa zamówień publicznych. Chociaż nowa ustawa powiela wiele rozwiązań funkcjonujących od (...)  »
Środki wniesione tytułem wadium w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Pozostające na koniec roku saldo Wn konta 139 "Inne rachunki bankowe" w zakresie środków pieniężnych wniesionych przez wykonawców tytułem wadium w zamówieniach publicznych wskazane jest (...)  »
Obniżony wskaźnik zatrudnienia przy wpłatach na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty i równocześnie osiągają co najmniej 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie muszą wnosić wpłat (...)  »
Naliczanie składek ZUS osobom na wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Od 1 stycznia 2021 r. wzrosła kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Od tego dnia zwiększyła się (...)  »
Niedobór zawiniony pozostałych środków trwałych, stwierdzony podczas inwentaryzacji w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Stwierdzenie podczas spisu z natury niedoboru środka trwałego - w tym także pozostałego środka trwałego - wiąże się z koniecznością wyksięgowania z ewidencji bilansowej jego (...)  »
Od 19 stycznia 2021 r. - zmiany w Karcie Nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
Obowiązująca od 19 stycznia 2021 r. ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)  »
Zastosowanie wobec głównego księgowego zadaniowego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
Czy w jednostce budżetowej oraz w samorządowej instytucji kultury główny księgowy może być zatrudniony w zadaniowym czasie pracy? Nie ma przeszkód do zastosowania zadaniowego czasu (...)  »
Różnicowanie zarobków nie zawsze jest dyskryminacją
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Jestem dyrektorem placówki oświatowej, ale nie jestem nauczycielem. Podstawą mojego zatrudnienia jest umowa o pracę na okres kadencji (podlegam ustawie o pracownikach samorządowych). Mój zastępca (...)  »
Rozliczenie dofinansowania otrzymanego z PFRON
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.01.2021 r.
Jednostka budżetowa otrzymała ze środków PFRON dofinansowanie do inwestycji polegającej na wymianie w budynku bursy szkolnej wykładziny podłogowej na posadzkę antypoślizgową. PFRON finansuje 55% inwestycji, (...)  »
Środki pozostające na koniec roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów w bilansie jednostki oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
Czy środki pozostające na koniec roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów wykazać w bilansie jednostki oświatowej jako środki na rachunkach bankowych czy jako inne środki (...)  »
Ministerstwo Finansów o ewidencji jednorazowego dofinansowania na zakup sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.01.2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
Nagroda jubileuszowa na warunkach ustawowych lub zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Nagroda jubileuszowa jest często spotykaną formą gratyfikacji za długoletni staż pracy. W zakładach pracy należących do sfery budżetowej jest obligatoryjnym świadczeniem płacowym, natomiast w sferze (...)  »
Wpłaty na PPK a 50% koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Jedna z wyższych uczelni medycznych będzie finansować swoim pracownikom składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników naukowych od lat stosowane (...)  »
Świadczenie usług w zakresie kształcenia przez uczelnię wyższą
Poradnik VAT nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.528.2020.3.ISK uznał, że świadczone przez uczelnię publiczną usługi w zakresie kształcenia (...)  »
Planowanie zamówień przez zamawiających
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Planowanie zamówień publicznych na dany rok przez zamawiających ma na celu przede wszystkim uporządkowanie systemu wydatkowania środków publicznych oraz zachowanie spójności podejmowanych działań. Planowanie przyczynia (...)  »
Dotacja na remont i dodatkowe zajęcia edukacyjne w przedszkolu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Organem prowadzącym ośrodek wychowania przedszkolnego jest osoba prawna, która planuje pozyskać środki EFS na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie województwa (...)  »
Stanowisko MF w sprawie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.01.2021 r.
Jakie są zasady ewidencji księgowej prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych? Czy zaangażowanie powoduje powstanie zobowiązań bilansowych? Zaangażowanie jest etapem poprzedzającym dokonanie wydatku. Najpierw zawierane (...)  »
Ochrona zatrudnienia nauczycieli publicznych placówek oświatowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Nie ma jednolitych zasad ochrony stosunków pracy nauczycieli podlegających ustawie Karta Nauczyciela. Jednym z powodów takiego stanu jest brak w KN przepisów wprost gwarantujących utrzymanie (...)  »
Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół z 0% stawką VAT - zmiana rozporządzenia
Poradnik VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od (...)  »
Forma składania wniosków urlopowego, o dni opieki i o prywatne wyjście z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
W jakiej formie powinny być składane wnioski o urlop wypoczynkowy, opiekę nad dzieckiem do 14 lat oraz wyjście prywatne? Który z nich musi być podpisany (...)  »
Wysokość najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w 2021 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
Pracownik choruje nieprzerwanie od 28 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r. Jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym na (...)  »
Odprawa wypłacana nauczycielowi w związku z orzeczeniem lekarskim o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2020 r.
Nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z orzeczeniem lekarskim o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, przyznano odprawę pieniężną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Z (...)  »
Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli - pytania i odpowiedzi MEN
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja zamieściło zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli. Poniżej prezentujemy ich treść: "Kto może (...)  »
Ewidencja wypłacanego przez szkołę dofinansowania dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
Na mocy § 10c ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.