Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Podatki dochodowe
pokaż fragmenty artykułów
Podwyższone koszty uzyskania przychodów gdy z pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Jeżeli pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to zakład pracy zatrudniający go na podstawie dwóch umów o pracę, przy obliczaniu zaliczki na (...)  »
Składka do PPK sfinansowana przez pracodawcę po ustaniu zatrudnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana 30 września 2021 r. Wypłata wynagrodzenia za wrzesień miała miejsce 8 października 2021 r. Wtedy też została obliczona (...)  »
Ulga dla pracowników w ramach programu Polski Ład
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
PROJEKT USTAWY Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer (...)  »
Samorządowa instytucja kultury i jej organizator jako podmioty powiązane - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
Zarówno organ stanowiący (samorząd województwa), jak i organ współprowadzący (minister kultury) posiadają prawną oraz faktyczną zdolność wpływania na podejmowane przez samorządową instytucję kultury decyzje gospodarcze. (...)  »
Otrzymanie stypendium a zwolnienie z opodatkowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Studentka drugiego roku otrzymała stypendium udzielone przez radę gminy na podstawie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla studentów. Czy takie (...)  »
Używanie prywatnego auta w przychodach pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Pracownicy urzędu wykonują czynności na terenie całego województwa. W tym celu na podstawie umowy zawartej z pracodawcą wykorzystują prywatne samochody do celów służbowych, a pracodawca (...)  »
Rozliczenie diet wypłaconych radnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Na podstawie uchwały rady powiatu, radni otrzymują miesięczne wypłaty z tytułu diet. Wypłata następuje w terminie do 5. dnia roboczego miesiąca następnego po miesiącu, za (...)  »
Dofinansowanie studiów pracownika urzędu gminy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Gmina będąca członkiem rzeczywistym stowarzyszenia posyła bezpłatnie swoich pracowników na studia podyplomowe organizowane przez stowarzyszenie. Uczestnictwo w studiach jest dla pracownika gminy bezpłatne, a finansuje (...)  »
Gminny dowóz niepełnosprawnych dzieci
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Gmina, realizując swój ustawowy obowiązek, zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego. W sytuacji gdy (...)  »
Opodatkowanie dodatków spisowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Zarządzeniem Wójta Gminy powołano Gminne Biuro Spisowe (GBS). Do wykonywania prac spisowych powołano pracowników Urzędu Gminy, którym przyznano nagrody i tzw. dodatki spisowe w związku (...)  »
Rozliczanie wydatków szkoleniowych w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków zawodowych coraz częściej wymaga nie tylko poszerzania już nabytej wiedzy, ale również zdobywania nowych umiejętności. W tym celu zarówno osoby (...)  »
Stosowanie u pracowników kwoty zmniejszającej podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (545) z dnia 01.09.2021, strona 30
Zaliczkę na podatek od należności ze stosunku pracy obliczoną za dany miesiąc obniża się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w (...)  »
Zwrot kosztów pracy zdalnej w trakcie i po obowiązywaniu stanu epidemii - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Wypłacony pracownikowi świadczącemu na polecenie pracodawcy pracę zdalną dodatek na pokrycie kosztów wykorzystania prywatnego łącza internetowego oraz zwiększonego zużycia energii elektrycznej i ogrzewania oraz dokonany (...)  »
Umorzenie pożyczki otrzymanej przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
SP ZOZ jest w krytycznej sytuacji finansowej i ma otrzymać od samorządu województwa pożyczkę na bieżącą działalność. Pożyczka ta prawdopodobnie w 2022 r. zostanie częściowo (...)  »
Dodatki spisowe wypłacane pracownikom gminy nie stanowią przychodów ze stosunku pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.08.2021 r.
Dodatki spisowe wypłacone pracownikom urzędu gminy, których burmistrz (jako organ jednostki samorządu terytorialnego) wyznaczył do wykonania czynności wynikających z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności (...)  »
Stosowanie przez płatnika pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
1) W lipcu 2021 r. przychód pracownika ze stosunku pracy był niższy od pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Czy koszty te należało obniżyć do kwoty przychodu, (...)  »
Brak świadczenia pracy a stosowanie kosztów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Pracownik w maju br. nie przepracował ani jednego dnia - była to nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna. 19 maja 2021 r. z pracownikiem tym została rozwiązana umowa (...)  »
Należności zmarłego pracownika w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
W wyniku śmierci pracownika wygasa stosunek pracy. Zazwyczaj jednak na ten dzień pozostają przysługujące zmarłemu pracownikowi prawa majątkowe z tego tytułu, do których zalicza się (...)  »
Obciążenia podatkowo-składkowe u chorującego pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Zakład pracy jest płatnikiem zasiłków. Jeden z pracowników (zatrudniony na część etatu) w danym miesiącu otrzymał wynagrodzenie za pracę, które jest niższe od zasiłku chorobowego. (...)  »
Kwalifikacja dodatków i nagród spisowych przyznanych osobom przeprowadzającym spis powszechny - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Dodatki i nagrody spisowe otrzymane przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzających spis powszechny stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Konsekwencje odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu, o ile zaistnieją okoliczności wymienione w art. 167 § 1. Z przepisu tego wynika, że odwołanie (...)  »
Dochody szpitala są wolne od CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Szpital publiczny otrzymał od fundacji środki pieniężne na remont. Za uzyskaną kwotę wymieni okna w salach chorych. Czy środki te są opodatkowane? Środki pieniężne przeznaczone (...)  »
Skutki podatkowe rekompensaty za wypadek przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uszczerbek na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć pracownika. Odpowiedzialność za to zdarzenie spada (...)  »
Urząd miasta, a nie gmina jest płatnikiem podatku z tytułu umów cywilnoprawnych - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Bycie stroną umowy cywilnoprawnej nie przesądza o byciu płatnikiem. Jeżeli stroną umowy była gmina, ale wypłaty dokonywał urząd miasta, to płatnikiem podatku dochodowego od osób (...)  »
Zaliczka od pracowniczego zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownik naszej firmy przez cały maj br. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za ten okres pracodawca wypłaci mu zasiłek chorobowy - nie otrzyma on żadnych innych (...)  »
Paczki na Dzień Dziecka sfinansowane z ZFŚS w ujęciu księgowym i podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 20
Jeżeli jednostka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), to środki tego funduszu może przeznaczyć m.in. na finansowanie działalności socjalnej, w tym na zakup paczek dla (...)  »
Wydatki na okulary korekcyjne pracowników - zwolnienie z PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub (...)  »
Zaliczka od wypłaty po dniu 26. urodzin
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Pracownik w dniu 18 maja br. skończy 26 lat. Obecnie do należności uzyskiwanych przez niego ze stosunku pracy pracodawca stosował mu zwolnienie podatkowe wynikające z (...)  »
Zapomogi wypłacane pielęgniarkom i położnym w związku z COVID-19 są wolne od PIT - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Zapomogi wypłacane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych swoim członkom, na podstawie regulaminu świadczeń socjalno-bytowych ze środków tego funduszu, w związku z zarażeniem się SARS-CoV-2 (...)  »
Złożenie pracodawcy oświadczenia w zakresie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
W kwietniu 2021 r. przeprowadziłem się do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy. Czy oświadczenie w zakresie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania (...)  »
Informacja PIT-11 dla pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę wystąpił do zakładu pracy z wnioskiem o wcześniejsze wystawienie informacji PIT-11. Czy informację tę można mu przekazać za (...)  »
Zapomoga z tytułu zachorowania na COVID-19 a PIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
Zapomogi wypłacane pracownikom medycznym z tytułu zarażenia się koronawirusem mogą korzystać ze zwolnienia z PIT jako zapomogi otrzymane w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym. Tak (...)  »
Samorządowa instytucja kultury jako podatnik CIT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.04.2021 r.
Samorządowa instytucja kultury (muzeum) poza otrzymywaną z budżetu dotacją podmiotową uzyskuje jeszcze inne przychody. Czy muzeum podlega zwolnieniu podmiotowemu z CIT? Samorządowa instytucja kultury posiada (...)  »
Certyfikat rezydencji otrzymany w formie elektronicznej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Otrzymany od podmiotu zagranicznego certyfikat rezydencji wystawiony w formie elektronicznej, w formacie pliku PDF, przesłany przez kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pocztą e-mail) można (...)  »
Rozpoczęcie stosowania w trakcie roku podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Pracownik w kwietniu 2021 r. złożył oświadczenie, że od tego miesiąca jego miejsce zamieszkania znajduje się w innej miejscowości niż miejscowość, w której mieści się (...)  »
Dochody szpitala odpowiadające równowartości wpłat na PFRON są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Według organu podatkowego przeznaczenie dochodu na wpłaty na PFRON nie jest realizowaniem celu zapisanego w statucie szpitala. Ponadto wpłaty dokonywane przez szpital na PFRON mają (...)  »
Zwolnienie z pdof dla świadczeń z ZFŚS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Pracodawca przyznaje pracownikom świadczenia finansując je z ZFŚS. Czy z powodu pandemii w 2021 r. nadal obowiązują podwyższone limity zwolnienia z pdof dla tych świadczeń, (...)  »
Zaliczka na pdof u uprawnionego do ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
W marcu br. pracownik w wieku 24 lat, uprawniony do korzystania z tzw. zerowego PIT, zwrócił się do pracodawcy z prośbą, aby ten potrącał mu (...)  »
Nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 420 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli nie jest u rodziców przychodem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Dokonywany rodzicom zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli nie skutkuje powstaniem u tych osób przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W rezultacie gmina nie (...)  »
Koszty uzyskania przychodów a wpłaty do PPK
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Jesteśmy jednostką naukową. Pracownikom uzyskującym przychody ze stosunku pracy z tytułu działalności naukowej uwzględniamy 50% koszty uzyskania przychodów. Od kwietnia 2021 r. zamierzamy przystąpić do (...)  »
Zasady stosowania ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Osoby do ukończenia 26. roku życia, w odniesieniu do wartości ściśle określonych świadczeń generujących przychody w pdof, mają prawo do korzystania ze zwolnienia od tego (...)  »
Podatkowe aspekty zatrudniania pracownika na dwie umowy o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Pracownik może być zatrudniony w danym zakładzie pracy na podstawie dwóch umów o pracę, o ile dotyczą one prac różnego rodzaju. Wówczas przysługuje mu odrębne (...)  »
Ważne terminy przekazania deklaracji/informacji za 2020 r. przypadające w marcu 2021 r. - w zakresie CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Formularze składane za 2020 r. W marcu 2021 r. upływają ważne terminy dla podatników CIT, związane z rozliczeniem poprzedniego roku podatkowego, tj. 2020 r. (gdy (...)  »
Nieodpłatne szczepienia przeciw grypie bez podatku, ale ze składkami ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
W przypadku gdy przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy nie obligują pracodawcy do finansowania pracownikom kosztów szczepienia ochronnego, a pomimo to pracodawca pokryje taki wydatek (...)  »
Wpłaty na PPK a 50% koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Jedna z wyższych uczelni medycznych będzie finansować swoim pracownikom składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników naukowych od lat stosowane (...)  »
Szczepienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zawarł z NFZ umowę, w której zobowiązał się do wykonania szczepień przeciw grypie osobom udzielającym w tym Zakładzie świadczeń opieki (...)  »
Sporządzanie informacji PIT-11 za 2020 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
1) Pracownik w grudniu 2020 r. osiągnął przychód ze stosunku pracy w wysokości 230 zł. W związku z tym pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek (...)  »
Oświadczenia, informacje i deklaracje
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2432 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
1. Formularze PIT Płatnicy PIT zobowiązani są do sporządzenia za 2020 r. formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-40A/PIT-11A, PIT-R, IFT-1R, PIT-4R i PIT-8AR. Druki te przekazuje się (...)  »
Co każdy płatnik powinien wiedzieć w 2021 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
1. Pobór zaliczki na podatek od dochodów pracowniczych W 2021 r. zasady opodatkowania dochodów pracowniczych nie zmieniły się. W tym roku, podobnie jak w latach (...)  »
Postępowanie pracodawcy, który pobrał zaliczkę na podatek od świadczeń zwolnionych od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Pracodawca od przekazanych pracownikom od 31 marca 2020 r. świadczeń z ZFŚS przekraczających 1.000 zł pobrał zaliczkę na podatek, mimo że do 2.000 zł korzystają (...)  »
Liczba podatników wykazywana w rocznej deklaracji PIT-4R
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy. Sporządzają ją płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa m.in. w art. 31, 33-35, (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów u pracownika do 26 roku życia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Zamierzamy zatrudnić osobę do 26 roku życia na umowę o pracę, której będzie przysługiwało minimalne wynagrodzenie. Czy takiemu pracownikowi należy stosować koszty uzyskania przychodów oraz (...)  »
Opublikowano nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1940 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Zwolnienia i ulgi w 2021 r. w świetle nowelizacji ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
UCHWALONA PRZEZ SEJM Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Stosowanie 50% kosztów do dopłat do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury w czasie pandemii - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Do dopłat do wynagrodzenia pracowników samorządowej instytucji kultury, którzy z powodu epidemii koronawirusa nie mogą uczestniczyć w spektaklach, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. (...)  »
Nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie będą wolne od podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od (...)  »
Przychody zagranicznego organizatora targów bez podatku u źródła - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Wynagrodzenie za świadczenie usług związanych z zapewnieniem udziału w targach nie podlega podatkowi u źródła. W związku z tym urząd miasta dokonując wypłaty należności na (...)  »
Stosowanie 50% kosztów do honorarium autorskiego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 15 września 2020 r., nr DD3.8201.1.2018, w której wyjaśnił liczne wątpliwości w sprawie stosowania 50% kosztów do honorarium autorskiego (...)  »
Data powstania przychodu z tytułu wpłaty do PPK składki finansowanej przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu w tym miesiącu, w którym pracodawca przekazał tę wpłatę na rachunek (...)  »
Forma przekazania pracownikom PIT-11
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w formie elektronicznej na zabezpieczonej platformie internetowej stanowi realizację przez płatnika obowiązku określonego w art. 39 ust. 1 updof. Tak wynika (...)  »
Rozliczenie podatkowo-składkowe pracownika młodocianego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Od września 2020 r. zakład pracy zatrudnił pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 251,22 zł. Jak (...)  »
Skutki wydatkowania środków na cele niestatutowe w sytuacji poniesienia straty podatkowej - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Podatnik korzystający ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, który poniósł stratę podatkową, nie zapłaci podatku od równowartości wydatków poniesionych na cele (...)  »
Środki higieny przekazane pracownikom do wykorzystania przez nich poza pracą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przekazanie pracownikom środków higieny do wykorzystania przez nich poza pracą do celów ochrony osobistej nie generuje u nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.