Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023 r., godz. 10:50 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.984 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Sprawozdawczość budżetowa
pokaż fragmenty artykułów
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-28S należy wykazywać zobowiązania wobec pracowników z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych? Z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 (...)  »
Sporządzanie korekt sprawozdania Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2023 r.
Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej składamy sprawozdania Rb-N. W październiku 2023 r. w złożonym przez nas sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2023 r. wykryliśmy (...)  »
Niewykorzystane środki Funduszu Pomocy a sprawozdanie Rb-ST
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2023 r.
Czy niewykorzystane środki Funduszu Pomocy mogą zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-ST jako niewykorzystane dotacje? Środki Funduszu Pomocy nie stanowią dotacji w rozumieniu ustawy o finansach (...)  »
Należności z tytułu kary umownej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2023 r.
W Rb-27S urzędu gminy nie wykazano kary umownej od kontrahenta, który naruszył terminy wykonania remontu drogi, na 50 tys. zł. Według nas jest to należność (...)  »
Wydatki niewygasające a roczne sprawozdanie Rb-28S szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2023 r.
Jak w rocznym sprawozdaniu Rb-28S sporządzanym przez jednostkę budżetową (szkołę) wykazać wydatki niewygasające? Czy szkoła wypełnia kolumnę dotyczącą "wydatków, które nie wygasły z upływem roku (...)  »
Zaokrąglanie danych wykazywanych w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.10.2023 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Czy sporządzając sprawozdania w zakresie operacji finansowych możemy zaokrąglać wykazywane w nich dane do tysięcy złotych lub chociaż do (...)  »
Pomyłkowe wykazanie w sprawozdaniu Rb-27S zaległości podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2023 r.
Przez pomyłkę na koncie podatnika (osoby prawnej) wykazano zaległości w podatku od nieruchomości, gdy faktycznie ich nie posiadał. W konsekwencji zawyżono dane w sprawozdaniu Rb-27S (...)  »
Nieprawidłowe przedstawienie skutków obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w sprawozdaniu Rb-PDP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.10.2023 r.
Kontrola wewnętrzna w naszym urzędzie miasta wykazała błędy w sprawozdaniu Rb-PDP. Zaniżono bowiem skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych, ale to błąd pracownika, (...)  »
Wartość należności prezentowana w sprawozdaniu Rb-N a odpisy aktualizujące
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2023 r.
Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zobowiązani jesteśmy do sporządzania sprawozdania Rb-N. Czy w sprawozdaniu tym powinniśmy prezentować wartość należności po pomniejszeniu o wartość dokonanych (...)  »
Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.09.2023 r.
W sprawozdaniu Rb-27S urzędu gminy w kolumnie "dochody wykonane wpływy minus zwroty" wykazano tylko dochody z ewidencji konta 130, a według RIO powinny być wykazane (...)  »
Naruszenia w zakresie sprawozdawczości związanej z zadaniami zleconymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.09.2023 r.
Regionalna izba obrachunkowa zarzuciła wójtowi naruszenia w zakresie sprawozdawczości związanej z jednostką budżetową – gminnym ośrodkiem pomocy społecznej (GOPS). W przypadku Rb-27S chodzi o brak (...)  »
Wpłacone przez kontrahentów zabezpieczenia należytego wykonania umów a sprawozdanie Rb-N i Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2023 r.
Czy wpłacone przez kontrahentów zabezpieczenia należytego wykonania umów, które ewidencjonujemy w księgach rachunkowych na koncie 139 "Inne rachunki bankowe", powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-N (...)  »
Brak obowiązku sporządzania sprawozdania Rb-50 przez jednostkę, która nie realizuje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2023 r.
Czy samorządowa jednostka budżetowa, która w ogóle nie realizuje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami musi sporządzić "zerowe" (...)  »
Zgodność danych prezentowanych w sprawozdaniu Rb-28S z danymi ewidencyjnymi w zakresie wydatków planowanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.08.2023 r.
W maju br. złożyliśmy korektę sprawozdania Rb-28S. Jednak regionalna izba obrachunkowa podważa (w trakcie kontroli) wykazanie danych w odniesieniu do ewidencji pozabilansowej konta 980. Według (...)  »
Należności pozostałe do zapłaty w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2023 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S można ująć kwotę zaległych należności w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty"? Obie kolumny dotyczą należności, które nie zostały jeszcze zapłacone. Sprawozdanie (...)  »
Należności o charakterze długoterminowym a sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.08.2023 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych wykazywać należności długoterminowe z tytułu (...)  »
Umorzone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2023 r.
Czy umorzone odsetki za zwłokę od umorzonej zaległości w podatku od nieruchomości (paragraf 091) ujmować w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie "Skutki decyzji wydanych przez organ (...)  »
Należności z tytułu opłaty prolongacyjnej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.08.2023 r.
Czy należności z tytułu opłaty prolongacyjnej wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 14 "Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, (...)  »
Ujęcie wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych w sprawozdaniu Rb-27ZZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2023 r.
RIO zarzuciła wadliwe sporządzenie sprawozdania Rb-27ZZ urzędu gminy. Chodzi o kolumnę "Dochody wykonane". W podziałce 750/75011/069 wykazaliśmy 95% opłat pobranych za udostępnianie danych osobowych, a (...)  »
Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawozdaniu Rb-N
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Na koniec czerwca 2023 r. w księgach instytucji kultury na koncie pozostałych rozrachunków publicznoprawnych figurowało saldo Wn, stanowiące nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych (dokonano (...)  »
Nieegzekwowanie przez burmistrza obowiązku składania sprawozdań przez jednostkę obsługującą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.07.2023 r.
Kontrola RIO zarzuciła burmistrzowi brak egzekwowania od kierownika CUW przekazywania sprawozdań jednostkowych Rb-27S jednej z jednostek budżetowych za poszczególne okresy sprawozdawcze. W konsekwencji nie wykazano (...)  »
Niewykazanie zobowiązania wymagalnego w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.07.2023 r.
Jedna z faktur wystawiona przez kontrahenta gminy w grudniu 2022 r. (płatna do 28 grudnia) została zapłacona dopiero w marcu br., przez nieobecność pracownika, a (...)  »
Sprawozdanie Rb-27S a rozbieżności w podziałce klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.06.2023 r.
W kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" sprawozdania Rb-27S gminy wykazano kwotę 2 tys. zł w innej podziałce klasyfikacyjnej niż wynika to z konta 221. Czy (...)  »
Zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego a sprawozdanie Rb-27ZZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.06.2023 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ sporządzanym przez ośrodek pomocy społecznej należy wykazać wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu (...)  »
Kwoty spłacone przez dłużników alimentacyjnych a sprawozdanie Rb-ST
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.06.2023 r.
W sprawozdaniu Rb-ST naszego urzędu gminy jako niewykorzystane dotacje do zwrotu podano kwotę 25 tys. zł. Według RIO tylko 10 tys. zł to dotacja do (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-28S danych z konta 201 poprzez podanie kwoty per saldo
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.06.2023 r.
Po kontroli RIO zarzucono nam wykazanie w sprawozdaniu Rb-28S jako "zobowiązania ogółem" kwoty per saldo konta 201. Czy popełniliśmy błąd? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju (...)  »
Sporządzanie sprawozdań Rb-27S za poszczególne okresy sprawozdawcze danego roku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.05.2023 r.
W trakcie kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w jednostce budżetowej stwierdzono sporządzanie sprawozdań Rb-27S w trakcie roku za okresy kwartalne (podobnie jak Rb-Z czy Rb-N), uzasadniając to (...)  »
Niezgodność danych pomiędzy rocznym sprawozdaniem Rb-27S a ewidencją księgową na koncie 221
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2023 r.
Kontrola wewnętrzna w urzędzie miasta wykazała niezgodność danych pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S z 2022 r. w kolumnach "należności pozostałe do zapłaty ogółem" i "nadpłaty" a ewidencją (...)  »
Wadliwe wykazanie skutków finansowych zwolnień z podatku od nieruchomości w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.05.2023 r.
Po kontroli RIO w naszej gminie stwierdzono błędy w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-PDP. Zarzucono nam wadliwe wykazanie w tych sprawozdaniach skutków finansowych zwolnień z podatku (...)  »
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych a sprawozdanie Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2023 r.
Czy środki ujęte na koncie 130 dotyczące zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych powinny zostać ujęte w sprawozdaniu Rb-27S składanym przez gminny ośrodek (...)  »
Zobowiązania dotyczące zakupów na raty w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2023 r.
W grudniu 2022 r. zakupiono na raty drukarkę wielofunkcyjną, co ujęto na koncie 201. Jest to zobowiązanie więc wykazano je w sprawozdaniu Rb-Z, jednak nie (...)  »
Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym a sprawozdania Rb-27S i Rb-PDP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2023 r.
RIO podważyła sposób sporządzenia sprawozdania jednostkowego Rb-27S i Rb-PDP. W kolumnach jako umorzenie zaległości wykazano łącznie kwotę z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego. (...)  »
Zaległości podatkowe umorzone z urzędu a sprawozdanie Rb-PDP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2023 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-PDP jako skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych wykazywać kwotę zaległości umorzonych z urzędu? Zakres i sposób (...)  »
Pismo MF dotyczące ujmowania należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności zamieściła pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z 27 marca 2023 r. (...)  »
Sporządzenie sprawozdania Rb-34 przez państwową jednostkę budżetową prowadzącą działalność oświatową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 01.04.2023
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144 ze zm.) na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność (...)  »
Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2023 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym, który miał obowiązek złożyć deklarację od podatku od nieruchomości na 2023 r. W związku z trudną sytuacją finansową wystąpiliśmy do gminy (...)  »
Zobowiązania wymagalne i niewymagalne w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2023 r.
W jaki sposób przy sporządzaniu sprawozdania Rb-28S określić, czy dane zobowiązanie jest zobowiązaniem wymagalnym czy niewymagalnym? Sprawozdanie Rb-28S jest sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych (...)  »
Spłata zaciągniętej pożyczki w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.03.2023 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-NDS za 2022 r. wykazać dokonaną w grudniu 2022 r. spłatę pożyczki ujętej w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koncie 260? (...)  »
Zobowiązania wymagalne wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z podmiotu leczniczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2023 r.
Jako podmiot leczniczy (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) zobowiązani jesteśmy do sporządzania sprawozdania Rb-Z. Czy w sprawozdaniu tym zobowiązania wymagalne, czyli takie których termin płatności (...)  »
Wyjaśnienie MF dotyczące ujmowania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2023 r.
Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów w piśmie z 8 lutego 2023 r. (znak: DP8.658.1.2023), skierowanym do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, odniósł (...)  »
Opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W Dzienniku Ustaw z 30 stycznia 2023 r. pod poz. 193 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Środki przekazane z wydzielonego rachunku dochodów na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu Rb-34S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.02.2023 r.
Jesteśmy oświatową jednostką budżetową posiadającą wydzielony rachunek dochodów. Jak w sprawozdaniu Rb-34S za I kwartał 2023 r. wykazać środki, które na początku stycznia br. zostały (...)  »
Niezłożenie informacji i deklaracji podatkowych dotyczących zwolnień podatkowych a sprawozdanie Rb-PDP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.02.2023 r.
Mam wątpliwość odnośnie sprawozdania Rb-PDP. W gminie obowiązywała bowiem uchwała w sprawie zwolnień podatkowych. Podatnicy objęci zwolnieniem nie złożyli jednak informacji i deklaracji podatkowych z (...)  »
Korekta faktury za energię elektryczną a sprawozdanie Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.01.2023 r.
Jak wypełnić sprawozdanie Rb-28S, jeśli w styczniu 2023 r. otrzymaliśmy fakturę korygującą za energię elektryczną za 2022 r.? Na koniec roku jest to widoczne w (...)  »
Niewykorzystane środki dotacji pozostające na koniec roku na rachunku instytucji kultury w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2023 r.
Instytucja kultury podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE. Na koniec 2022 r. na rachunku bankowym instytucji zostały niewykorzystane środki dotacji, które mają (...)  »
Nadmierne przekazanie dochodów na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.01.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (biblioteką pedagogiczną). 30 grudnia 2022 r. przekazaliśmy jednostce nadrzędnej (do budżetu jst) odsetki bankowe, ale w ramach zerowania sald bank także dokonał (...)  »
Termin przekazania sprawozdania Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.01.2023 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Do kiedy należy sporządzić i wysłać do urzędu gminy sprawozdanie RB-30S za IV kwartał 2022 r.? Sprawozdanie Rb-30S jest sprawozdaniem z (...)  »
Sprawozdanie Rb-70 a osoby zatrudnione do wykonywania prac interwencyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.12.2022 r.
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Czy sporządzając sprawozdanie Rb-70 powinniśmy uwzględnić osoby zatrudnione do wykonywania prac interwencyjnych? Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 (...)  »
Wpływy z odsetek cywilnoprawnych w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.12.2022 r.
Czy niewykazanie w sprawozdaniu jednostkowym urzędu gminy Rb-27S w kolumnie 9 wpływów z odsetek cywilnoprawnych jest błędem? Kolumna 9 sprawozdania Rb-27S, o której mowa w (...)  »
Sporządzanie sprawozdania Rb-UZ przez instytucje kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2022 r.
Czy instytucje kultury zobowiązane są do sporządzania sprawozdania Rb-UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych? Tak. Zarówno państwowe jak i samorządowe instytucje kultury zobowiązane są (...)  »
Wykazywanie danych w zakresie udzielonych przez gminę pożyczek w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2022 r.
W których pozycjach sprawozdania Rb-NDS wykazywać dane w zakresie udzielonych przez gminę pożyczek (ewidencjonowanych w księgach na koncie 250)? Dane w zakresie udzielonych przez gminę (...)  »
Wykazanie nieodprowadzonych odpisów na ZFŚS w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2022 r.
Jednostka budżetowa nie przekazała na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych drugiej raty odpisu podstawowego. Czy w związku z tym sporządzając sprawozdanie Rb-Z wartość nieodprowadzonego odpisu (...)  »
Przeliczanie środków zgromadzonych na rachunku walutowym na potrzeby sprawozdania Rb-23
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2022 r.
Państwowa jednostka budżetowa posiada rachunek walutowy. Po jakim kursie przeliczać środki zgromadzone na tym rachunku w celu wykazania ich w sprawozdaniu Rb-23? Środki zgromadzone na (...)  »
Decyzje o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2022 r.
Do końca roku prawdopodobnie zostanie wydanych kilka decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Chodzi o kilku przedsiębiorców (spółki), (...)  »
Zobowiązania wymagalne powstałe w związku z finansowaniem kosztów utrzymania OSP w sprawozdaniach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2022 r.
Gmina będzie miała prawdopodobnie problem z zapłatą za energię elektryczną za OSP. Faktury zawsze mają krótkie terminy płatności, a spodziewamy się dużego rachunku, co spowodowane (...)  »
Prezentacja dochodów i wydatków w sprawozdaniu Rb-34S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Czy dane prezentowane w sprawozdaniu Rb-34S w wierszach L190 i S190 muszą być sobie równe? Wyodrębniony w dziale (...)  »
Księgowanie faktur korygujących a konieczność korygowania sprawozdań Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2022 r.
Jako samorządowa instytucja kultury składamy sprawozdania Rb-N za pierwsze 3 kwartały do 14. następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie wypełniam 14 dnia po zakończeniu kwartału (...)  »
Zobowiązanie z tytułu niewypłaconego w terminie wynagrodzenia z umowy zlecenia w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2022 r.
Jako samorządowa instytucja kultury zobowiązani jesteśmy do sporządzania sprawozdania Rb-Z. W której pozycji tego sprawozdania wykazać zobowiązanie wobec osoby fizycznej z tytułu niewypłaconego w terminie (...)  »
Sporządzanie korekt sprawozdań Rb-Z i Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.10.2022 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (jednostką pomocy społecznej). Czy w przypadku wykrycia w październiku 2022 r. błędu w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N przekazanych za I i (...)  »
Sprawozdanie Rb-34 państwowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2022 r.
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w (...)  »
Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a sprawozdanie Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2022 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w wierszu W 010 "Środki pieniężne (w tym środki w kasie)" należy ujmować także środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych znajdujące się (...)  »
Zobowiązanie wobec ZUS w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2022 r.
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-28S za wrzesień jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) powinna wykazywać jako "zobowiązania" zobowiązanie wobec ZUS płatne do 5-go października? Zobowiązanie wobec ZUS (...)  »
Wypłacone w 2022 r. specjalne dodatki motywacyjne w sprawozdaniu Rb-70
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2022 r.
W jaki sposób wykazywać w 2022 r. w sprawozdaniach Rb-70 wypłacone w 2022 r. specjalne dodatki motywacyjne? Wypłacone w 2022 r. specjalne dodatki motywacyjne wskazane (...)  »
Zobowiązanie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2022 r.
W 2020 r. nasza gmina otrzymała z WFOŚiGW pożyczkę na zadania z zakresu ochrony wód. Czy stan zadłużenia z tytułu tej pożyczki powinniśmy prezentować w (...)  »
Rozbieżności między nadpłatami wykazywanymi w sprawozdaniu Rb-27S a ewidencją księgową na koncie 221
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.08.2022 r.
W sprawozdaniu Rb-27S urzędu gminy wystąpiła rozbieżność między nadpłatami z tytułu podatków a saldem Wn konta 221. Czy należy zachować zgodność pomiędzy danymi wykazanymi jako (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.