Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.072 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Sprawozdawczość budżetowa
Należności odsetkowe wynikające z umowy cywilnoprawnej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.04.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S urzędu miasta ująć w kolumnie 10 (zaległości netto) oprócz czynszu także kwotę zaległych odsetek za zwłokę od dzierżawcy lokalu użytkowego (chodzi (...)  »
Należności w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S samorządowej jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.04.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie "Należności" wykazywać kwoty pomniejszone o odpisy aktualizujące? Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów (...)  »
Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-NDS wydatek na wniesienie wkładów do spółki komunalnej (spółki z o.o.), ujęty w klasyfikacji w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 6030 wykazać (...)  »
Kwoty wykazywane w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2021 r.
Czy sprawozdania Rb-N i Rb-Z samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może sporządzić w pełnych złotych (po zaokrągleniu)? Nie. Jednostkowe sprawozdania w zakresie operacji finansowych (w (...)  »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), (...)  »
Opłata prolongacyjna związana z rozłożeniem na raty zaległości podatkowej a sprawozdanie Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Czy w kolumnie 15 sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego wykazać należy opłatę prolongacyjną związaną z rozłożeniem na raty zaległości podatkowej? Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane (...)  »
Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w bilansie i sprawozdaniu Rb-N
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Jednostka budżetowa zawarła umowę z urzędem pracy na refundację prac interwencyjnych. Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wypłaconych im w danym miesiącu, następuje (...)  »
Środki pieniężne pozostające na koniec roku na lokacie overnight w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
W której pozycji sporządzanego przez instytucję kultury sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2020 r. wykazać należy środki pieniężne pozostające na koniec roku na lokacie overnight? (...)  »
Zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Czy zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika wykazywane jest w kolumnie 13 sprawozdania Rb-27S "Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i (...)  »
Należności od pracowników z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS a sprawozdanie Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w dziale C wykazujemy należności od pracowników z tytułu pożyczek udzielonych im ze środków ZFŚS, widniejące w księgach na koncie 234? (...)  »
Zaległości podatników będących w stanie upadłości w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 10 "zaległości netto" wykazuje się zaległości widniejące na kontach podatników będących w stanie upadłości? Z przepisów załącznika nr 36 (...)  »
Sporządzanie sprawozdania Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 29 października 2020 r. (znak WA-023/77/20), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie sporządzania sprawozdania (...)  »
Kwota otrzymana w grudniu, dotycząca faktury za styczeń, w sprawozdaniu Rb-N i Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
31 grudnia 2020 r. na konto zakładu budżetowego wpłynęła kwota z adnotacją, iż wpłata dotyczy faktury za styczeń 2021 r. Fakturę za usługi (dotyczącą tej (...)  »
Wolne środki a sprawozdanie Rb-NDS - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 21 października 2020 r. (znak WA-023/75/20), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie prezentacji wolnych (...)  »
Odsetki od należności w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w dziale A w przychodach wykazuje się wszystkie odsetki od należności czy tylko odsetki opłacone? W dziale C tego sprawozdania w (...)  »
Zaliczka wpłacona na poczet dostaw w sprawozdaniu Rb-N samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
W grudniu 2020 r. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekazał na konto kontrahenta zaliczkę na poczet dostawy materiałów, która zostanie zrealizowana w styczniu 2021 r. (...)  »
Należność od banku powstała w wyniku zaksięgowania niesłusznie pobranej przez bank opłaty w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2020 r.
W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu Rb-N należność od banku, która powstała w wyniku zaksięgowania pomyłki bankowej (niesłusznie pobranej przez bank opłaty)? Sprawozdanie kwartalne Rb-N (...)  »
Zachowanie terminu złożenia sprawozdania w zakresie operacji finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
Czy termin złożenia przez SP ZOZ sprawozdania Rb-Z i Rb-N będzie zachowany w sytuacji gdy sprawozdanie zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej w wymaganym terminie, (...)  »
Niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków na zasób geodezyjny i kartograficzny a sprawozdanie Rb-NDS - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie z 2 października 2020 r. (znak: WA 4120-21/2020-w) wskazała: "W odpowiedzi na pismo zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia (...)  »
Sprostowanie sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2020 r.
Czy w grudniu 2020 r. gmina może jeszcze złożyć korektę sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2019 r.? Sprawozdanie Rb-NDS to - w myśl § 3 (...)  »
Wpłacone przez najemców lokali kaucje a sprawozdanie Rb-Z samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Wynajmujemy wolne pomieszczenia (lokale użytkowe) firmom zewnętrznym. Warunkiem wynajęcia lokalu jest wpłacenie przez najemcę kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Czy wpłacone (...)  »
Saldo konta 300 "Rozliczenie zakupu" a sprawozdanie Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2020 r.
Czy saldo Ma konta 300 "Rozliczenie zakupu" podlega wykazaniu w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie dotyczącej zobowiązań? Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Zaległości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2020 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie "Zaległości" należy wykazywać wszystkie zaległości, w tym m.in. zaległości objęte postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym oraz objęte wstrzymaniem decyzji (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-27S rozłożonej na raty zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
W której kolumnie sprawozdania Rb-27S wykazać rozłożoną na raty zaległość w podatku od nieruchomości? W wyniku rozłożenia na raty ustalono nowe terminy płatności tej należności (...)  »
Nadwyżka środków obrotowych pozostająca w zakładzie budżetowym w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Jak wykazać pozostającą w zakładzie budżetowym nadwyżkę środków obrotowych w sprawozdaniu Rb-30S - w przypadku podjęcia przez organ uchwały w tej sprawie w roku wystąpienia (...)  »
Inwestycja samorządowego zakładu budżetowego finansowana dotacją celową w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.10.2020 r.
W 2019 r. samorządowy zakład budżetowy rozpoczął inwestycję, na pokrycie której w 2020 r. otrzymał dotację celową. W księgach 2019 r. koszty wynagrodzeń pracowników pracujących (...)  »
Zobowiązania niewymagalne a sprawozdanie Rb-Z instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Czy samorządowa instytucja kultury powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług powstałe na koniec III kwartału, jeśli ich termin zapłaty (...)  »
Kwoty wynagrodzeń wykazywane w sprawozdaniu Rb-70
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-70 za okres od początku roku do końca III kwartału w kolumnach dot. wynagrodzeń w zakresie wykonania należy wykazać również składki ZUS (...)  »
Należności warunkowe a sprawozdanie Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Czy należności warunkowe księgowanie na koncie pozabilansowym należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N? Należności warunkowych (ewidencjonowanych w księgach na koncie pozabilansowym) nie wykazuje się w sprawozdaniu (...)  »
Prezentacja należności oraz zobowiązań z tytułu VAT w sprawozdaniu Rb-34S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2020 r.
W sprawozdaniu Rb-34S szkoły podstawowej w części C w kolumnie 4 wykazano należności bez VAT (konto 201) i nie wykazano zobowiązań wobec gminy z tytułu (...)  »
Zobowiązania z tytułu diet należnych sołtysom w sprawozdaniu Rb-28S gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2020 r.
Czy diety należne sołtysom, które są ewidencjonowane na koncie 240 powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązania gminy? W myśl art. 5 ustawy z (...)  »
Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a sprawozdanie Rb-ST
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
W toku kontroli RIO zarzucono nam wadliwie sporządzenie sprawozdania Rb-ST. Czy popełniono błąd wykazując w tym sprawozdaniu środki pieniężne z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie (...)  »
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania Rb-Z-PPP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Czy każda instytucja kultury zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania Rb-Z-PPP? Z załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 (...)  »
Ujęcie nadwyżki budżetu jst w sprawozdaniu Rb-NDS i w wieloletniej prognozie finansowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 9 czerwca 2020 r. (znak RIO.III.072-67/2020), będącym odpowiedzią na pytanie w sprawie ujęcia środków, o których mowa (...)  »
Należności wynikające z decyzji, od których wniesiono odwołanie, w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Należności wynikające z nieostatecznych decyzji wójta gminy (jako organu podatkowego), od których wniesiono odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, nie mogą być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27-S (...)  »
Składane przez podatników korekty deklaracji na podatek od środków transportowych a sprawozdanie Rb-PDP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-PDP za 2019 r. w pozycji dotyczącej skutków obniżenia górnych stawek powinniśmy ująć korekty deklaracji na podatek od środków transportowych składane przez (...)  »
Zobowiązanie powstałe w wyniku nadpłacenia należności przez kontrahenta a sprawozdanie Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.08.2020 r.
Nadpłata wynikająca z zapłaty przez kontrahenta kwoty wyższej niż kwota należności wynikająca z wystawionej mu faktury stanowi generalnie zobowiązanie, które nie jest wymagalne. W związku (...)  »
Stanowisko MF ws. wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S zaległości netto oraz należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów (...)  »
Zlikwidowano obowiązek przekazywania półrocznych sprawozdań Rb-BZ1 i Rb-BZ2
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
11 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (...)  »
Zobowiązania leasingowe w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
W sprawozdaniu Rb-28S nie wykazałam zobowiązań wynikających z konta 240 dotyczących leasingu, bo sądziłam że nie są to zobowiązania z tytułu kredytu czy pożyczki zaliczane (...)  »
Należność od kontrahenta z Węgier w sprawozdaniu RB-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
SP ZOZ ma kontrahenta z siedzibą na Węgrzech, z którym rozlicza się fakturami wystawianymi w walucie euro. W której rubryce sprawozdania Rb-N jednostka powinna wykazywać (...)  »
Wykazywanie dotacji celowych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
RIO zarzuciła nam, iż w sprawozdaniu rocznym Rb-27S naszej gminy w kolumnie "Dochody otrzymane" wykazaliśmy pełne dane kwotowe dotyczące dotacji celowych na dzień 31 grudnia (...)  »
Opłaty pobierane za udostępnianie danych osobowych w sprawozdaniach o dochodach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Czy opłaty pobierane z tytułu udostępniania danych osobowych wykazać tylko w sprawozdaniu Rb-27ZZ czy również w Rb-27S? Dochody pochodzące z opłat za udostępnianie danych osobowych (...)  »
Stanowisko MF w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie (...)  »
Ulga w opłacaniu składek ZUS w sprawozdawczości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jak ująć w RB-28S i Rb-27S nieodprowadzone składki do ZUS za kwiecień 2020 r. w kwocie 50%? Jednostka budżetowa zatrudnia do 49 pracowników. Wniosek o (...)  »
Uzasadnienie korekty w przypadku korekt kwotowych Rb-PDP odnoszących się do lat ubiegłych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gminą). W toku kontroli RIO zarzuciła nam nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania Rb-PDP za 2019 r. Chodzi o to, że dokonano w nim (...)  »
Wierzytelność od dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie sanacyjne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
W kwietniu jednostka budżetowa otrzymała od kontrahenta fakturę za energię i korekty "in minus" do tej faktury. Dokonując zapłaty za fakturę pomniejszono ją o wartość (...)  »
Odsetki od zaciągniętego przez SP ZOZ kredytu w Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
Czy odsetki, które SP ZOZ zobowiązany jest zapłacić od zaciągniętego kredytu, należy wykazać w części E sprawozdania Rb-Z? Odsetki od zaciągniętego przez SP ZOZ kredytu (...)  »
Podpisywanie sprawozdań budżetowych podczas nieobecności dyrektora instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Kto powinien podpisywać sprawozdania Rb-N i Rb-Z składane podczas nieobecności dyrektora instytucji kultury? Z przepisów § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z (...)  »
Sporządzanie i podpisywanie sprawozdań budżetowych jednostek obsługiwanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2020 r.
Zamierzamy powołać do wspólnej obsługi publicznych placówek oświatowych (m.in. przedszkoli) nową jednostkę budżetową gminy – zespół obsługi placówek. Czy sprawozdania Rb-27S i Rb-28 podległych gminie (...)  »
Merytoryczna zawartość sprawozdań budżetowych a tarcza antykryzysowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Czy regulacje tzw. tarczy antykryzysowej zmieniły merytoryczną zawartość sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym sprawozdania Rb-PDP? Regulacje tzw. tarczy antykryzysowej łagodzą pewne (...)  »
Faktury z terminami płatności przypadającymi na rok przyszły a sprawozdanie Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2020 r.
Kontrola z regionalnej izby obrachunkowej zarzuciła nam nieprawidłowość w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S urzędu gminy. Chodzi o faktury za energię wystawione w grudniu 2019 r. z (...)  »
Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Czy samorządowe jednostki budżetowe zobowiązane są do sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb-30S? Nie. Samorządowe jednostki budżetowe nie są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb-30S. (...)  »
Korekta sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2020 r.
Jeden z podatników wykazał w deklaracji na podatek od nieruchomości powierzchnię gruntów niezgodnie z umową użyczenia, którą zawarł z gminą. Wykazał to w pozycji "informacje (...)  »
Należności z tytułu opłaty przekształceniowej w sprawozdaniu Rb-27S - stanowisko MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2020 r.
Czy należności z tytułu opłaty przekształceniowej za 2019 r. (z terminem płatności w 2020 r.) powinny zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego z (...)  »
Wydłużenie terminów przekazywania sprawozdań budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie (...)  »
Opłata przekształceniowa w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Czy opłata przekształceniowa winna być ujęta w ewidencji księgowej na podstawie (...)  »
Skutki obniżenia górnych granic stawek oraz skutki ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w sprawozdaniu Rb-PDP oraz Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy skutki obniżenia górnych granic stawek oraz skutki ulg i zwolnień w (...)  »
Podpisywanie sprawozdań budżetowych przez zastępcę i sekretarza gminy - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.03.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Prezydent Miasta może upoważnić Zastępcę Prezydenta i Sekretarza Miasta do podpisywania (...)  »
Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2020 r.
Saldo konta 229 w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne wykazuje nadpłatę na kwotę prawie 8 tys. zł. Czy takie środki muszę wykazać w sprawozdawczości o (...)  »
Brak możliwości przesunięcia terminu składania sprawozdań z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.03.2020 r.
Zarówno rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), jak (...)  »
Środki otrzymywane z urzędu pracy tytułem refundacji świadczeń integracyjnych w Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2020 r.
Zakład budżetowy otrzymuje z urzędu pracy refundację świadczeń integracyjnych, które wypłacane są uczestnikom centrum integracji zawodowej. Lista wypłat za dany miesiąc jest składana do urzędu (...)  »
Kredyt w rachunku bieżącym w sprawozdaniu Rb-Z zakładu opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2020 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Bank przyznał nam kredyt w rachunku bieżącym na okres 3 lat. Czy kredyt ten należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z? (...)  »
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2020 r.
Jaką wartość wykazać w wierszu "P 130"? Czy wartość tej pozycji powinna wynikać bezpośrednio z jakiegoś konta bilansowego? W wierszu "P 130" wykazuje się stan (...)  »
Podlegające zwrotowi środki dotacji przedmiotowej w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 01.03.2020, strona 42
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową. Do końca roku otrzymana dotacja nie została w pełni wykorzystana, co skutkowało obowiązkiem jej zwrotu do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.