Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2020 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 7.660 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
06
3
4
5
6
7
8
9
07
10
11
12
13
14
15
16
08
17
18
19
20
21
22
23
09
24
25
26
27
28
29
Sprawozdawczość budżetowa
Koszty prenumeraty czasopism dotyczące przyszłego roku w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 36
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W grudniu 2019 r. zakupiliśmy prenumeratę czasopism na 2020 r. Koszty przewidziane do rozliczenia w czasie ujmujemy bezpośrednio na koncie 640 (...)  »
Zobowiązania w zakresie emisji papierów wartościowych w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2020 r.
W jaki sposób w sprawozdaniu Rb-Z starostwa powiatowego wykazać zobowiązania w zakresie emisji papierów wartościowych. Emisję przeprowadził dom maklerski. Czy odpowiednia w takiej sytuacji będzie (...)  »
Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji celowej w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w części, w jakiej nie została wykorzystana w roku (...)  »
Stan zobowiązań wykazywanych w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.02.2020 r.
Czy do zobowiązań wykazywanych w wierszu W 040 i wpływających na wartość wykazywaną w wierszu W 070 wliczać saldo Ma kont zespołu 2 bez salda (...)  »
Fundusz sołecki w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Jeżeli w danym roku budżetowym w gminie funkcjonował fundusz sołecki, to wydatki zrealizowane w ramach tego funduszu należy wykazać w rocznym sprawozdaniu Rb-28S. Brak obowiązku (...)  »
Inne zmniejszenia w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Co należy wykazać w wierszu "P 100" sprawozdania Rb-30S jako inne zmniejszenia? Z instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S zaliczek otrzymanych na poczet przyszłej sprzedaży nieruchomości - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Czy zaliczki otrzymane na poczet przyszłej sprzedaży nieruchomości podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego? Regionalna Izba Obrachunkowa w (...)  »
Odpisy amortyzacyjne w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.01.2020 r.
Czy w wierszu „T 140” wykazuje się tylko odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych? Czy suma z wiersza „I 100” i „T (...)  »
Prezentacja w Rb-30S środków własnych zarezerwowanych na inwestycje
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Czy w wierszu "J 100" w trakcie roku wykazywać saldo konta 840 stanowiące zarezerwowane środki na inwestycje a jeszcze niewydatkowane na dzień sprawozdawczy? Czy wykazać (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-27S skutków finansowych wynikających z udzielonych przez jst bonifikat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S odsetek od należności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.12.2019 r.
Czy odsetki od należności pozostałych do zapłaty (ewidencjonowane na koncie 221-2 "Rozliczenie należności - odsetki" można wykazać w sprawozdaniu Rb-27S w paragrafach, które dotyczą danej (...)  »
Wykazanie w sprawozdaniu Rb-N środków z Funduszu Pracy - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu Rb-N znajdujące się na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego środki z Funduszu Pracy? W kwestii wykazywania środków z Funduszu (...)  »
Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty w sprawozdaniu budżetowym - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Kwota wynikająca z decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej, wpłacona przez podatnika w danym okresie sprawozdawczym, podlega wykazaniu w tym sprawozdaniu w pozycji dochody. (...)  »
Środki dotyczące podatku od nieruchomości wraz z odsetkami złożone do depozytu sądowego w Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Czy środki dotyczące podatku od nieruchomości wraz z odsetkami złożone do depozytu sądowego należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu (...)  »
Dochody z umów najmu i dzierżawy w sprawozdaniu Rb-27S gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Czy gminne dochody z czynszów najmu i dzierżawy w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać w kwotach brutto czy netto? Dochody z czynszów najmu i dzierżawy mogą stanowić (...)  »
Brak obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN w przypadku braku zobowiązań i należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
W jaki sposób wypełnić sprawozdania Rb-UZ i Rb- UN gminnej biblioteki publicznej w przypadku gdy nie posiadamy zobowiązań i należności, których te sprawozdania dotyczą? Czy (...)  »
Ewidencja księgowa oraz wykazywanie w sprawozdaniach Rb-N opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie ujmowania w ewidencji księgowej należności z tytułu opłaty przekształceniowej (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-34S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.11.2019 r.
W związku z występującymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 (...)  »
Korekta sprawozdania Rb-30S w związku z wykazaniem danych niezgodnych z ewidencją księgową
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Sporządzając sprawozdanie Rb-30S po raz pierwszy po objęciu stanowiska głównego księgowego w samorządowym zakładzie budżetowym okazało się, że stan zobowiązań i innych rozliczeń w części (...)  »
Zmiany dotyczące sprawozdawczości budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.10.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 21 października 2019 r. pod poz. 1996 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające (...)  »
Zobowiązania wynikające z poręczenia udzielonego przez gminę dla ośrodka kultury w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
W jaki sposób wykazywać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wynikające z poręczenia udzielonego dla gminnego ośrodka kultury na zaciągniętą pożyczkę. Poręczenia udzielono na lata 2019-2023. Czy (...)  »
Wymagalne zobowiązanie z tytułu nieodprowadzonego odpisu na ZFŚS w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Czy w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28S wykazywać wymagalne zobowiązanie z tytułu nieodprowadzonego odpisu na ZFŚS? Chodzi o niewielką kwotę. Zgodnie z art. 3 ust. 2 (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-N środków subwencji oświatowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.10.2019 r.
Czy w ostatnim kwartalnym sprawozdaniu Rb-N urzędu gminy za ten rok a potem w rocznym wykazywać w pozycji "depozyty na żądanie" środki subwencji oświatowej, która (...)  »
Zobowiązanie wynikające z umowy leasingu w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Jak wynika z art. 7091 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145ze zm.) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego (...)  »
Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Mam wątpliwość odnośnie sprawozdania Rb-27S. W ewidencji budżetu na koncie 224 "Rozrachunki budżetu" przypisu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez MF dokonywano (...)  »
Spłata pożyczki po terminie w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Gdzie w sprawozdaniu Rb-NDS wykazywać spłatę udzielonej przez wójta pożyczki, w sytuacji gdy spłaty pożyczki dokonano po terminie wynikającym z umowy? Pytająca gmina powinna wykazać (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-N należności powstałej z nadpłaty faktury zakupowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Czy nadwyżkę (należność) powstałą w urzędzie miasta z nadpłaty za fakturę zakupową (dla jednego z kontrahentów gminy) wykazywać w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N4.1. jako (...)  »
Pomyłkowa wpłata na wydzielony rachunek jednostki oświatowej w sprawozdaniu Rb-34S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 01.09.2019, strona 35
Na koniec czerwca 2019 r. na wydzielony rachunek dochodów prowadzony przez naszą jednostkę (jednostka oświatowa) wpłynęła pomyłkowo kwota od innej jednostki oświatowej. Kwota ta zwrócona (...)  »
Należności ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych rozłożonych na raty w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
W jaki sposób wykazywać w sprawozdaniu Rb-N należności ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych gdzie płatność jest ratalna. Czy w pozycji "pozostałe należności"? Zasady gospodarowania nieruchomościami (...)  »
Pożyczki udzielone wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS a ewidencja księgowa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Czy może istnieć rozbieżność między ewidencją księgową pożyczek udzielonych na koncie 250 w budżecie jednostki samorządu terytorialnego a kwartalnym sprawozdaniem Rb-NDS? Czy jest to uchybienie (...)  »
Prezentacja w Rb-27S dochodów wykonanych z tytułu podatków i opłat opłaconych przelewem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 39
W jakiej dacie należy ująć w sprawozdaniu Rb-27S opłacone przelewem bankowym dochody wykonane z tytułu podatków i opłat, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej? (...)  »
Należność z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
SP ZOZ ma w księgach rachunkowych należność od Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynikła z pomyłkowo zapłaconego w wyższej (...)  »
Wykazanie dotacji przedmiotowej otrzymanej przez zakład budżetowy w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.08.2019 r.
Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...). Samorządowy zakład budżetowy może (...)  »
Skutki umorzenia zaległości podatkowych w rocznych sprawozdaniach budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Jak wykazywać w sprawozdaniach rocznych Rb-27S i Rb-PDP skutki decyzji wydanych przez wójta w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości? Czy kwoty objęte (...)  »
Zaległości podatkowe w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
W lipcu wójt wydał decyzję w sprawie rozłożenia na raty długu podatkowego osoby fizycznej (gospodarstwa domowego). Na dług składa się zaległość z tytułu podatku od (...)  »
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu a sprawozdanie Rb-NDS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Zasadniczo w sprawozdaniu Rb-NDS wykazuje się dane dotyczące przychodów (rozchodów) z tytułu kredytów i pożyczek. We wzorze sprawozdania przewidziano pozycję D11., w której wykazuje się (...)  »
Sprawozdanie Rb-ST a ujmowanie danych z rachunku jednostki organizacyjnej gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
Czy wykazanie w sprawozdaniu Rb-ST danych z rachunku budżetu gminy oraz danych z rachunku bankowego ośrodka pomocy społecznej jest błędem? Jak wynika z art. 11 (...)  »
Kwota otrzymana tytułem zwrotu za zniszczenie wypożyczonego podręcznika w sprawozdaniu Rb-27S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 01.07.2019, strona 43
Kwota otrzymana tytułem zwrotu w związku ze zniszczeniem podręcznika wypożyczonego innej publicznej szkole podstawowej powinna zostać wykazana w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych (...)  »
Zwrot wydatków dokonanych w roku poprzednim w sprawozdawczości samorządowej jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.06.2019 r.
W II kwartale bieżącego roku w samorządowej jednostce budżetowej (ośrodek pomocy społecznej) dokonaliśmy wydatków na poczet zapłaty za energię elektryczną, pomniejszonych jednak o nadpłatę za (...)  »
Należności z tytułu udzielanych przez gminę pożyczek dla samorządowej instytucji kultury w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.06.2019 r.
Gmina zamierza udzielić długoterminowej pożyczki dla gminnego ośrodka kultury (jednostki zależnej od gminy). Czy tę operację należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N? Z przepisów art. 9 (...)  »
Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w sprawozdaniu Rb-27ZZ ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Czy ośrodek pomocy społecznej (jednostka budżetowa gminy) w sprawozdaniu Rb-27ZZ wypełnia kolumnę nr 7 "Dochody wykonane potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego"? Ośrodek pomocy społecznej, (...)  »
Wartość należności wykazywanych w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-N wymagalne należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wykazywać należy z podatkiem VAT, czy bez niego? Chodzi o ryzyko (...)  »
Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w sprawozdaniu Rb-PDP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.05.2019 r.
Mamy w urzędzie gminy wątpliwości odnośnie sprawozdania Rb-PDP. Chodzi o skutki decyzji wydanych w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości) – czy prawidłowo wykazano (...)  »
Zaangażowanie i wydatki wykonane w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.05.2019 r.
Pracuję w jednostce budżetowej miasta. Mam problem ze sprawozdaniem jednostkowym RB-28S. Wykazane w nim pozycje wydatków w zakresie zaangażowania i wydatków wykonanych nie są zgodne (...)  »
Środki przekazywane na lokaty w innych bankach w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-NDS gminy należy wykazywać rozchody w postaci środków przekazanych na lokaty (przekraczające rok) w innych bankach aniżeli bank prowadący bankową obsługę gminy? (...)  »
Przychody oraz koszty i inne obciążenia w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.05.2019 r.
Czy kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-30S w kolumnie "wykonanie" w wierszu L w dziale A powinna być równa kwocie wykazanej w wierszu S w dziale (...)  »
Należności uboczne w postaci kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
W urzędzie miasta mam problem ze sprawozdaniem jednostkowym Rb-N. Czy w pozycji "należności wymagalne" wykazać należności uboczne w postaci kosztów egzekucji z postępowania cywilnego? Z (...)  »
Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych w sprawozdaniu Rb-27ZZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.05.2019 r.
Czy w sprawozdaniu RB-27ZZ dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych wykazywać jako usługi naszego urzędu (urzędu wojewódzkiego) w paragrafie 083? Z przepisów art. (...)  »
Stan środków pieniężnych wykazywanych przez jednostkę oświatową w sprawozdaniu Rb-34S i Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
Czy jednostka oświatowa powinna wykazywać tę samą kwotę w pozycji N3.2 sprawozdania Rb-N i w pozycji "P 150" sprawozdania Rb-34S? W przypadku Rb-34S stan środków (...)  »
Dochody zrealizowane przez jednostkę w zakresie zadań zleconych w sprawozdaniu Rb-27ZZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.04.2019 r.
W sprawozdaniu Rb-27ZZ powinny zostać wykazane wszystkie środki zrealizowane przez jednostkę budżetową w zakresie zadań zleconych, nie tylko te, które są przekazywane uprawnionym podmiotom, ale (...)  »
Wykazywanie pożyczek udzielonych z budżetu gminy w sprawozdaniu Rb - NDS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Pożyczka udzielona z budżetu gminy innemu podmiotowi powinna być wykazywana w odpowiednich polach sprawozdania Rb-NDS. Nie można w tym względzie stosować analogii poprzez odwołanie się (...)  »
Zwolnienie z obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.04.2019 r.
W jakiej sytuacji samorządowa instytucja kultury może nie sporządzać rocznych sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN? Sprawozdania Rb-UZ (roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych) (...)  »
Niesporządzenie przez kierownika jednostki oświatowej sprawozdania Rb-34S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Jestem kierownikiem szkoły publicznej samorządowej. RIO po kontroli stwierdziła że nie sporządzałem sprawozdań Rb-34S za kilka kwartałów w latach 2017-2018. Faktycznie nie wypełniliśmy stosowanych formularzy, (...)  »
Niezgodność pomiędzy dochodami wykonanymi w Rb-27S a ewidencją analityczną do konta 130
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
RIO zarzuciła nam niezgodność pomiędzy dochodami wykonanymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a ewidencją analityczną do konta 130. Czy między dochodami wykonanymi a ewidencją analityczną do (...)  »
Szczególne przypadki prezentacji danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Jak w sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartały 2018 r. ująć dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przekazane dopiero w styczniu (przekazane przez urząd gminy do (...)  »
Zaniżenie wartości zobowiązań w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała sposób sporządzenia sprawozdania Rb-28S urzędu gminy. Chodzi o zaniżenie zobowiązań na kwotę 10 tys. zł. Jakie regulacje naruszono, bo trudno to (...)  »
Przejęte przez gminę zobowiązania SP ZOZ w sprawozdaniu Rb-28S i Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-28S i Rb-Z wykazywać należy przejęte przez gminę zobowiązania (długi) SP ZOZ? Pierwotnie nie były to zobowiązania gminy. Skoro gmina przejęła zobowiązania (...)  »
Prezentacja należności w rocznym Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2019 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (zespół szkolno-przedszkolny). Faktury za żywienie i opłatę przedszkolną za grudzień wystawiliśmy 31 grudnia 2018 r. z terminem płatności 15 stycznia 2019 r. (...)  »
Należności z terminem płatności przypadającym na koniec kwartału w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Czy na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-N jako należności wymagalne należy wykazać należności, których termin płatności przypada na koniec danego kwartału np. na 31 (...)  »
Podpisanie sprawozdania Rb-27S przez nieupoważnionego pracownika
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Sporządzone przez nas sprawozdanie RB-27S zostało podpisane przez jednego z pracowników działu księgowego (kierownika działu urzędu gminy nie będącego głównym księgowym), który nie miał do (...)  »
Nowe terminy składania sprawozdań budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 01.02.2019 r.
1 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. (...)  »
Dane wykazywane w sprawozdaniu jednostkowym Rb-Z jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Czy sprawozdanie jednostkowe Rb-Z jednostki samorządu terytorialnego powinno obejmować jedynie sam urząd gminy jako jednostkę budżetową, czy również dodatkowo organ? Czy w innej sprawozdawczości mogą (...)  »
Zobowiązanie z tytułu środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów w sprawozdaniu RB-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-Z należy wykazać wymagalne zobowiązanie z tytułu środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienia publicznego, figurujące na koncie 240? Kwestie związane ze (...)  »
Odsetki od środków na rachunku wydatków niewygasających w sprawozdaniu Rb-ST
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Czy w rocznym sprawozdani Rb-ST w polu "Stan środków na rachunku wydatków niewygasających" należy ująć kwotę odsetek naliczonych przez bank? Z przepisów § 3 pkt (...)  »
Obowiązek złożenia korekty sprawozdań w zakresie operacji finansowych w związku ze zmianą stanu zobowiązań lub należności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jesteśmy zobowiązani do sporządzania kwartalnych sprawozdań o należnościach i zobowiązaniach (Rb-Z i Rb-N). Zdarza się jednak, że już po (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.