Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Sprawozdawczość budżetowa
pokaż fragmenty artykułów
Wykazywanie danych w zakresie udzielonych przez gminę pożyczek w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2022 r.
W których pozycjach sprawozdania Rb-NDS wykazywać dane w zakresie udzielonych przez gminę pożyczek (ewidencjonowanych w księgach na koncie 250)? Dane w zakresie udzielonych przez gminę (...)  »
Wykazanie nieodprowadzonych odpisów na ZFŚS w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2022 r.
Jednostka budżetowa nie przekazała na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych drugiej raty odpisu podstawowego. Czy w związku z tym sporządzając sprawozdanie Rb-Z wartość nieodprowadzonego odpisu (...)  »
Przeliczanie środków zgromadzonych na rachunku walutowym na potrzeby sprawozdania Rb-23
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2022 r.
Państwowa jednostka budżetowa posiada rachunek walutowy. Po jakim kursie przeliczać środki zgromadzone na tym rachunku w celu wykazania ich w sprawozdaniu Rb-23? Środki zgromadzone na (...)  »
Decyzje o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2022 r.
Do końca roku prawdopodobnie zostanie wydanych kilka decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Chodzi o kilku przedsiębiorców (spółki), (...)  »
Zobowiązania wymagalne powstałe w związku z finansowaniem kosztów utrzymania OSP w sprawozdaniach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2022 r.
Gmina będzie miała prawdopodobnie problem z zapłatą za energię elektryczną za OSP. Faktury zawsze mają krótkie terminy płatności, a spodziewamy się dużego rachunku, co spowodowane (...)  »
Prezentacja dochodów i wydatków w sprawozdaniu Rb-34S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Czy dane prezentowane w sprawozdaniu Rb-34S w wierszach L190 i S190 muszą być sobie równe? Wyodrębniony w dziale (...)  »
Księgowanie faktur korygujących a konieczność korygowania sprawozdań Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2022 r.
Jako samorządowa instytucja kultury składamy sprawozdania Rb-N za pierwsze 3 kwartały do 14. następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie wypełniam 14 dnia po zakończeniu kwartału (...)  »
Zobowiązanie z tytułu niewypłaconego w terminie wynagrodzenia z umowy zlecenia w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2022 r.
Jako samorządowa instytucja kultury zobowiązani jesteśmy do sporządzania sprawozdania Rb-Z. W której pozycji tego sprawozdania wykazać zobowiązanie wobec osoby fizycznej z tytułu niewypłaconego w terminie (...)  »
Sporządzanie korekt sprawozdań Rb-Z i Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.10.2022 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (jednostką pomocy społecznej). Czy w przypadku wykrycia w październiku 2022 r. błędu w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N przekazanych za I i (...)  »
Sprawozdanie Rb-34 państwowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2022 r.
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w (...)  »
Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a sprawozdanie Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2022 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w wierszu W 010 "Środki pieniężne (w tym środki w kasie)" należy ujmować także środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych znajdujące się (...)  »
Zobowiązanie wobec ZUS w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2022 r.
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-28S za wrzesień jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) powinna wykazywać jako "zobowiązania" zobowiązanie wobec ZUS płatne do 5-go października? Zobowiązanie wobec ZUS (...)  »
Wypłacone w 2022 r. specjalne dodatki motywacyjne w sprawozdaniu Rb-70
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2022 r.
W jaki sposób wykazywać w 2022 r. w sprawozdaniach Rb-70 wypłacone w 2022 r. specjalne dodatki motywacyjne? Wypłacone w 2022 r. specjalne dodatki motywacyjne wskazane (...)  »
Zobowiązanie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2022 r.
W 2020 r. nasza gmina otrzymała z WFOŚiGW pożyczkę na zadania z zakresu ochrony wód. Czy stan zadłużenia z tytułu tej pożyczki powinniśmy prezentować w (...)  »
Rozbieżności między nadpłatami wykazywanymi w sprawozdaniu Rb-27S a ewidencją księgową na koncie 221
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.08.2022 r.
W sprawozdaniu Rb-27S urzędu gminy wystąpiła rozbieżność między nadpłatami z tytułu podatków a saldem Wn konta 221. Czy należy zachować zgodność pomiędzy danymi wykazanymi jako (...)  »
MF: Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S wpłat dokonywanych przez zobowiązanych przelewami bankowymi w ostatnich dniach miesiąca
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2022 r.
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w piśmie z 25 marca 2022 r. (nr ST2.4761.12.2022) skierowanym do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie - będącym (...)  »
Należność od zakładu ubezpieczeń w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2022 r.
Do jakiej grupy dłużników w sprawozdaniu Rb-N należy zaliczyć zakład ubezpieczeń (PZU S.A.)? W której kolumnie wykazać należność od takiego zakładu? Należność od zakładu ubezpieczeń (...)  »
Rozbieżność między zbiorczym i jednostkowym sprawozdaniem Rb-28S w zakresie zaangażowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2022 r.
Regionalna izba obrachunkowa w trakcie kontroli wykazała rozbieżność pomiędzy "zaangażowaniem" w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S a zbiorczym - łącznie na ok. 3 tys. zł. Jakie przepisy (...)  »
Brak wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a sprawozdanie Rb-50
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.08.2022 r.
Czy w sytuacji gdy w danym okresie sprawozdawczym jednostka budżetowa nie poniosła żadnych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązań płatnych w następnym roku budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2022 r.
Czy zobowiązania, których termin płatności przypada w następnym roku budżetowym, są wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S? Tak. Zobowiązania, których termin płatności przypada w następnym roku budżetowym, (...)  »
Kredyty na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2022 r.
W sprawozdaniu Rb-NDS nie wykazano jako przychody wykonane zobowiązań z tytułu zaciągniętych a nie spłaconych do końca danego okresu sprawozdawczego kredytów na pokrycie przejściowego deficytu (...)  »
Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki obsługującej a dochody jednostek obsługiwanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2022 r.
Czy w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S jednostki obsługującej placówki oświatowe można wykazywać dochody obsługiwanych placówek przedszkolnych i szkolnych z tytułu np. wynajmu pomieszczeń? Z art. 10a (...)  »
Wykazanie w sprawozdaniu Rb-27S skutków rozłożenia na raty opłat za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.06.2022 r.
RIO w trakcie kontroli zarzuciła nam wadliwe sporządzenie sprawozdania Rb-27S za 2021 r. W kolumnie dotyczącej skutków decyzji wydanych na podstawie Ordynacji nie wykazano kwoty (...)  »
Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-27S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-27S za poszczególne miesiące 2022 r. w kolumnie "Dochody wykonane" wykazywać należy także środki pieniężne w drodze, tzn. wpłaty z tytułu dochodów (...)  »
Wolne środki uruchomione na pokrycie deficytu w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2022 r.
RIO w trakcie kontroli zarzuciła nam, iż w sprawozdaniu Rb-NDS nie wykazano wszystkich wolnych środków (po stronie wykonania) - pominięto kwotę wykorzystaną na cele deficytu (...)  »
MF: Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S wpłat podatków i niepodatkowych należności dokonanych na przełomie dwóch miesięcy oraz na przełomie roku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.06.2022 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności udostępniła odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 24 maja 2022 r. (znak sprawy: ST2.4761.15.2022), (...)  »
Sprawozdania w zakresie operacji finansowych składane przez SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.05.2022 r.
Jakie sprawozdania w zakresie operacji finansowych musi składać samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jako jednostka sektora finansów publicznych (...)  »
Zobowiązanie wobec kontrahenta spoza Unii Europejskiej w sprawozdaniu RB-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.05.2022 r.
Instytucja kultury posiada wymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta z Izraela. W której kolumnie sprawozdania Rb-Z wykazać takie zobowiązanie? Wartość wymagalnego zobowiązania wobec kontrahenta z Izraela należy (...)  »
Ujmowanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2022 r.
RIO zarzuciło naszej gminie nieprawidłowe sporządzenie rocznego sprawozdania Rb-27S. Chodzi o to, że jako dochody otrzymane wykazano kwotę 2,1 mln zł mimo, że na rachunek (...)  »
Prezentacja niezwróconego w terminie wadium w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.05.2022 r.
Czy niezwrócone w terminie wadium, wpłacone przez kontrahenta przed przystąpieniem do przetargu, znajdujące się na wydzielonym rachunku sum depozytowych, powinno być ujmowane na koniec okresu (...)  »
Należność z tytułu krótkoterminowej pożyczki w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.04.2022 r.
Gmina udzieliła gminnemu ośrodkowi kultury krótkoterminowej pożyczki. Wypłata środków ma nastąpić w maju br., a ich zwrot po wakacjach. Czy należy wykazać należność z tytułu (...)  »
Brak dochodów a obowiązek składania jednostkowych sprawozdań Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.04.2022 r.
W 2021 r. jednostka budżetowa (przedszkole publiczne) nie składało w trakcie roku jednostkowych sprawozdań budżetowych Rb-27S. Uzasadniono to brakiem dochodów. Czy działanie jednostki było właściwe? (...)  »
Korekta sprawozdania jednostkowego Rb-28S złożona przez jednostkę budżetową gminy a sprawozdanie zbiorcze
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2022 r.
Nasza jednostka sporządziła zbiorcze sprawozdanie Rb-28S. Przez pomyłkę nie uwzględniono jednak korekty sprawozdania jednostkowego ośrodka pomocy społecznej w części dotyczącej zobowiązań. Czy w tej sytuacji (...)  »
Należność od przedsiębiorstwa w upadłości w sprawozdaniu Rb-27S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 01.04.2022
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Posiadamy należność od przedsiębiorstwa w upadłości, którą zgłoszono do masy upadłościowej. Czy taką należność powinniśmy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S jako zaległości (...)  »
Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienia MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2022 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy>Budżet państwa>Budżety jednostek samorządu terytorialnego>System informatyczny BeSTi@ opublikowało wyjaśnienia związane ze sporządzaniem i przekazywaniem sprawozdań przez (...)  »
Sprawozdanie Rb-28S a stan dostaw i usług niefakturowanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2022 r.
Czy saldo Ma konta 300 "Rozliczenie zakupu" podlega wykazaniu w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie "zobowiązania"? Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września (...)  »
Zwolnienie gruntów pod drogami publicznymi z podatku od nieruchomości a sprawozdanie Rb-PDP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2022 r.
Czy prawidłowo wykazano w sprawozdaniu Rb-PDP w zakresie obliczenia skutków obniżenia górnych stawek/ulg/zwolnień w podatku od nieruchomości zwolnienia dla gruntów pod drogami publicznymi? Zgodnie z (...)  »
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS a sprawozdanie Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.03.2022 r.
Czy środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N3.2. "Depozyty na żądanie"? Nie. Środków zgromadzonych (...)  »
Rozbieżności między sprawozdaniem zbiorczym Rb-28S powiatu a sprawozdaniem jednostkowym starostwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.03.2022 r.
W jaki sposób sporządzić sprawozdanie Rb-28S? Mam pewne rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem zbiorczym powiatu w kolumnie 12 (wydatki niewygasające) a sprawozdaniem jednostkowym starostwa jako jednostki budżetowej (...)  »
Wyjaśnienie RIO: Ujmowanie w sprawozdaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.02.2022 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Olsztynie a stronie internetowej https://rioolsztyn.bip.net.pl/ zamieściła wyjaśnienie z dnia 15 lutego 2022 r. (znak: RIO.III.073-3/2022) dotyczące ujmowania w sprawozdaniu wydatków (...)  »
Polisa ubezpieczeniowa w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.02.2022 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu "Kredyty i pożyczki" należy wykazać wykupioną polisę ubezpieczeniową płatną w ratach? Nie ma podstaw do zaliczania umowy ubezpieczenia do (...)  »
Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłatę tę nalicza i pobiera, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa (...)  »
Opłata prolongacyjna w sprawozdaniu Rb-27S urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2022 r.
Czy należność wynikająca z opłaty prolongacyjnej będzie w Rb-27S urzędu gminy tylko należnością pozostałą do zapłaty w kolumnie 8 (podobnie jak odsetki), czy również zaległością (...)  »
Decyzje w sprawie umorzeń zaległości podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.02.2022 r.
Czy w kolumnie "umorzenie zaległości podatkowych" sprawozdania Rb-27S wykazywać wszystkie decyzje wójta w sprawie umorzeń - zarówno wydawanych na skutek wniosku podatnika jak i z (...)  »
Sprawozdanie Rb-N a saldo konta 300 "Rozliczenie zakupu"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.02.2022 r.
Czy saldo Wn konta 300 "Rozliczenie zakupu" podlega wykazaniu w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N.5 jako należność niewymagalna? Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (...)  »
Skutki zaniechania inwestycji w samorządowym zakładzie budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2022 r.
Podjęcie decyzji o ostatecznym (nieodwracalnym) zaniechaniu inwestycji (budowy środka trwałego) skutkuje koniecznością wyksięgowania z konta 080 ogółu kosztów poniesionych na tę budowę. W przypadku samorządowego (...)  »
Sprawozdanie Rb-UZ w przypadku braku zobowiązań podlegających wykazaniu w tym sprawozdaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Na koniec 2021 r. nie posiadamy zobowiązań podlegających wykazaniu w sprawozdaniu Rb-UZ. Czy w takiej sytuacji powinniśmy za 2021 r. sporządzić (...)  »
Należności odsetkowe będące zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.01.2022 r.
Czy odsetki będące zaległościami (przypisane do paragrafu 092 "Wpływy z pozostałych odsetek") wystarczy wykazywać w kolumnie 9 sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów jednostki samorządu (...)  »
Należności z tytułu opłat za przetrzymywanie książek w sprawozdaniu Rb-N instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.01.2022 r.
Czy naliczone przez bibliotekę (instytucję kultury) opłaty za przetrzymywanie książek wykazuję się w sprawozdaniu Rb-N? Tak. Należności z tytułu opłat za przetrzymywanie książek wskazane jest (...)  »
Podpisywanie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki budżetowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2021 r.
Jakie są zasady podpisywania sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki budżetowe (np. Rb-27S i Rb-28S)? Jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania budżetowe zgodnie z regulacjami określonymi w rozporządzeniu (...)  »
Nadpłata czynszu dzierżawnego w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.12.2021 r.
Czy kwotę nadpłaconą w bieżącym roku przez dzierżawcę lokalu gminnego należy wykazać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S? To kwota przypisana do 2022 r. Dzierżawca zrobił wpłatę (...)  »
Kwoty nadpłat za wyżywienie w sprawozdaniu Rb-34S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2021 r.
Jesteśmy oświatową jednostką budżetową posiadającą wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadzimy opłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców dzieci. Czy kwoty nadpłat z tytułu opłat za (...)  »
Wydatki wykonane w sprawozdaniu RB-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie "Wydatki wykonane" wykazuje się tylko dane z konta 902 czy również wydatki niewykonane z konta 903? Z załącznika nr (...)  »
Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2021 r.
Do tej pory odrębnie sporządzaliśmy sprawozdanie jednostkowe Rb-27S dla urzędu gminy i odrębnie dla gminy. Czy jest to wadliwe? Czy powinniśmy sporządzać jedno sprawozdanie jednostkowe (...)  »
Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-ST
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-ST w polu stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy wykazać saldo konta 140 "Środki pieniężne w drodze"? W sprawozdaniu (...)  »
Skutki przedłużenia przez radę gminy terminu płatności rat podatku od nieruchomości a sprawozdanie Rb-27S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Rada gminy podjęła uchwałę o przedłużeniu terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Czy skutki (...)  »
Rozłożenie na raty zaległości w podatku od środków transportowych w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2021 r.
Wójt zamierza wydać kilka decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od środków transportowych. W jakich podziałkach klasyfikacji ująć te zdarzenia w sprawozdaniu (...)  »
Sprawozdanie jednostkowe Rb-50 sporządzane przez szkołę podstawową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2021 r.
Jak w sprawozdaniu Rb-50 sporządzanym przez jednostkę oświatową (szkołę podstawową) wykazać otrzymaną dotację na zakup podręczników? W praktyce gospodarki finansów publicznych bardzo rzadko zdarza się, (...)  »
Należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w sprawozdawczości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.10.2021 r.
W jaki sposób wykazywać w sprawozdawczości budżetowej należności związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie? Czy ujmować je w sprawozdaniu Rb-27S (...)  »
Jednostkowe sprawozdania Rb-50 jednostek oświatowych obsługiwanych przez CUW
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2021 r.
Czy kierownik centrum usług wspólnych (jednostki prowadzącej wspólną obsługę gminnych jednostek oświatowych) może sporządzić jedno sprawozdanie Rb-50 obejmujące wszystkie obsługiwane jednostki oświatowe, czy dla każdej (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-N pobranej przez pracownika zaliczki, której termin rozliczenia jeszcze nie minął
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Czy zaliczkę pobraną przez pracownika 27 września 2021 r. z terminem rozliczenia 11 października br. należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N za III (...)  »
Niewykazanie w sprawozdaniu Rb-27S skutków umorzeń zaległości podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-27S za 2020 r. nie wykazano skutków umorzeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości. Wydanie decyzji umorzeniowych przez wójta było związane z sytuacją (...)  »
Kwoty wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S w zakresie planu wydatków i zaangażowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2021 r.
Jestem odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań budżetowych. Czy dopuszczalne jest, aby w sporządzanym przez jednostkę budżetową sprawozdaniu Rb-28S dane w zakresie planu wydatków i zaangażowania były (...)  »
Sporządzanie sprawozdania Rb-27S w zakresie dochodów wykonanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tzw. dochodów wykonanych podawać dane z konta 221, czy z ewidencji (...)  »
Zobowiązania sporne w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.09.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w kolumnie "Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. - ogółem" wykazuje się zobowiązania sporne? W (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.