Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Sprawozdawczość budżetowa
Wpłacone przez kontrahentów wadia w sprawozdaniu budżetowym
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy wpłacone przez kontrahentów wadia, stanowiące sumy depozytowe, ewidencjonowane w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na koncie 139 "Inne rachunki bankowe" należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N (...)  »
Dochód KP PSP z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód
Źródło: 30.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała od ubezpieczyciela dochód z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód. Czy dochód taki należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ? Odszkodowanie, które (...)  »
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w sprawozdaniu Rb-27S
Źródło: 30.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy jednostki budżetowe sporządzając sprawozdanie Rb-27S wypełniają kolumnę nr 13 "Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)"? Nie. (...)  »
Dotacja celowa otrzymana na finansowanie kosztów inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w sprawozdaniu Rb-30S
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W jaki sposób w sprawozdaniu Rb-30S wykazać dotację celową otrzymaną na finansowanie kosztów inwestycji? Czy wykazuje się ją w przychodach w (...)  »
Jednostka sprawozdawcza w przypadku zbiorczych sprawozdań budżetowych
Źródło: 20.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w zbiorczych sprawozdaniach budżetowych Rb-27S jako jednostka sprawozdawcza powinna być wykazana jednostka samorządu terytorialnego (gmina) czy urząd jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy)? Rodzaje, formy, (...)  »
Korekta faktury skutkująca powstaniem nadpłaty w sprawozdaniu Rb-N
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 45
W związku ze zmianą sposobu rozliczania energii elektrycznej i gazu, wpłacamy przedpłatę za dany okres, która w jest rozliczna następnym okresie (występują korekty kwot do (...)  »
Weryfikacja sprawozdań budżetowych wpływających do gminy
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy sprawozdania budżetowe składane przez podległe gminie jednostki muszą mieć zawsze nasze podpisy o weryfikacji? Z postanowień § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z terminem płatności przypadającym na koniec kwartału
Źródło: 30.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Instytucja kultury otrzymała fakturę za usługę wykonaną we wrześniu 2018 r. z terminem płatności 30 września 2018 r. Płatności dokonano jednak dopiero 1 października br. (...)  »
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej związane z grupowaniem paragrafów wydatków
Źródło: 25.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
4 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. (...)  »
Niewykazanie w sprawozdaniu Rb-Z pożyczek uzyskanych z WFOŚiGW
Źródło: 12.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W naszym urzędzie miasta przy sporządzaniu kwartalnego sprawozdania Rb-Z doszło do pewnych uchybień. Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) ustaliła, że nie wykazaliśmy w pozycji C1. "Kredyty (...)  »
Nieterminowe składanie sprawozdań Rb-Z przez kierownika jednostki organizacyjnej miasta
Źródło: 12.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy nieterminowe składanie sprawozdań Rb-Z przez kierownika jednostki organizacyjnej miasta (samorządową instytucję kultury) może być przedmiotem oceny w trakcie kontroli gospodarki finansowej gminy prowadzonej przez (...)  »
Wykazywanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydatków niewygasających w sprawozdaniu Rb-ST
Źródło: 10.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Czy w sporządzanym przez nas rocznym sprawozdaniu Rb-ST powinniśmy wykazać odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydatków niewygasających? Jednostki samorządu (...)  »
Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawozdaniu Rb-N
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Na podstawie upoważnienia od urzędu gminy, realizujemy zadania związane z egzekwowaniem i ewidencjonowaniem spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W której pozycji (...)  »
Zasady składania korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018
Jesteśmy instytucją kultury. We wrześniu 2018 r. w złożonym przez nas sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2018 r. wykryliśmy niewielki błąd. Czy musimy sporządzać korektę (...)  »
Kto podpisuje sprawozdania budżetowe szkół będących jednostkami obsługiwanymi?
Źródło: 24.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Urząd gminy sprawuje obsługę administracyjną swoich jednostek budżetowych, m.in. szkół. Czy sprawozdania budżetowe tych szkół mogą być podpisywane przez ich dyrektorów, zamiast przez wójta? Wspólna (...)  »
Czy zaniechania w zakresie sprawozdania Rb-N mogą podlegać kontroli RIO?
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
W naszym urzędzie gminy będzie przeprowadzona kontrola RIO. Mamy wątpliwości czy gmina prawidłowo przygotowywała sprawozdania Rb-N. W jednostkowym (zbiorczym) sprawozdaniu nie wykazano bowiem udzielonych przez (...)  »
Naruszenie obowiązków sprawozdawczych
Źródło: 11.07.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W toku wewnętrznej kontroli w naszym starostwie ustaliliśmy, że doszło do pewnych uchybień w sprawozdawczości. W sprawozdaniu Rb-28S zapisy w zakresie zobowiązań i wydatków są (...)  »
Prezentacja wartości zapasów materiałów w sprawozdaniu Rb-30S
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018, strona 54
Wartość zapasów materiałów ustaloną na podstawie konta 310 "Materiały" (oraz konta 340 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów", w przypadku gdy ewidencję materiałów prowadzi (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-N należności rozłożonych na raty
Źródło: 02.03.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jak ująć w sprawozdaniu Rb-N należności wynikające z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, których (...)  »
Nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 27.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych prowadzi sprawę przeciwko zastępcy wójta z wniosku RIO. Sprawa dotyczy niezgodności danych kwotowych w sprawozdaniu rocznym Rb-28S (wykonanie planu wydatków budżetu) (...)  »
Należność z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w sprawozdaniu Rb-N
Źródło: 26.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jak ująć w sprawozdaniu Rb-N należność z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy? Czy należność ująć w kwocie brutto, czy netto? Zasady sporządzania kwartalnego (...)  »
Wygasł obowiązek sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2017 r.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017, strona 36
Czy w związku z wejściem w życie przepisów uchylających obowiązek stosowania klasyfikacji wydatków strukturalnych możemy zaprzestać stosowania tej klasyfikacji już w 2017 r.? Czy za (...)  »
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od świadczeń finansowanych z ZFŚS
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017, strona 38
Niektóre świadczenia wypłacane pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są opodatkowane podatkiem dochodowym. Czy jednostka budżetowa ma prawo wykazać w sprawozdaniu Rb-27S wynagrodzenie z tytułu (...)  »
Należności z terminem płatności przypadającym na następny rok budżetowy
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 01.03.2017, strona 40
W grudniu 2016 r. przypisałam na kontach 221 i 760 kwotę odszkodowania za utraconą przesyłkę pocztową. Termin płatności przypada na styczeń 2017 r. Czy tę (...)  »
Prezentacja należności w sprawozdaniu budżetowym RB-27S
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016, strona 40
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy w sprawozdaniu RB-27S powinniśmy wykazywać wszystkie wpływy należności na rachunek bieżący naszej jednostki, czy tylko te, które zostały ujęte w (...)  »
Pobrana i nierozliczona przez pracownika zaliczka na zakup materiałów w sprawozdaniu Rb-N
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 01.08.2016, strona 39
Jesteśmy jednostką oświatową. W której pozycji sprawozdania Rb-N należy wykazać pobraną przez pracownika zaliczkę na zakup materiałów? Termin rozliczenia tej zaliczki minął. Sporządzając sprawozdanie Rb-N, (...)  »
Czy nadpłaty na rozrachunkach z kontrahentami wykazywać w sprawozdaniach budżetowych?
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016, strona 43
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W wyniku pomyłki kontrahent zapłacił nam podwójnie za fakturę. Na koniec kwartału na koncie widnieje nadpłata. Czy nadpłatę kontrahenta (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sprawozdaniu Rb-28S
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 01.05.2016, strona 44
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy w sprawozdaniu Rb-28S za 2015 r. w kolumnie "zaangażowanie" powinniśmy wykazać naliczoną za ten rok trzynastkę? Zasady nabywania prawa oraz (...)  »
Wykazanie środków pieniężnych w drodze w sprawozdaniu Rb-N
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016, strona 35
Czy w sprawozdaniu Rb-N powinnam wykazać wartość środków pieniężnych w drodze zaewidencjonowanych w księgach na koncie 141? Są to środki pobrane z kasy jednostki, które (...)  »
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawozdawczości budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 01.04.2016, strona 35
Co miesiąc do gminy (urzędu miasta) wpływają dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe. Jak wykazywać te dochody (...)  »
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 01.11.2015, strona 41
1. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Czy środki ZFŚS należy ujmować w dziale C sprawozdania Rb-30S sporządzanego przez samorządowy zakład budżetowy? NIE. Sprawozdanie Rb-30S jest (...)  »
Prezentacja w sprawozdaniu Rb-27S niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 01.08.2015, strona 36
Czy niewyjaśnione kwoty należności z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonowane na koncie 245 "Wpływy do wyjaśnienia" powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S? Zgodnie z zasadami funkcjonowania (...)  »
Należności wykazywane w sprawozdaniu Rb-27
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 01.06.2015, strona 46
Czy w sprawozdaniu budżetowym Rb-27 w kolumnie "Należności" wykazuje się należności sporne i wątpliwe? Co z należnościami warunkowymi ujmowanymi na koncie pozabilansowym? Czy też powinny (...)  »
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej wprowadzone od 1 kwietnia 2015 r.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015, strona 37
Czego dotyczą wprowadzone z dniem 1 kwietnia 2015 r. zmiany w sprawozdawczości budżetowej? Od kiedy należy stosować zmienione przepisy? 1 kwietnia 2015 r. weszło w (...)  »
Podatek dochodowy od osób prawnych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014, strona 36
Czy podatek dochodowy od osób prawnych powinien zostać wyodrębniony w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego i w sprawozdaniu z wykonania tego planu (Rb-30S) w paragrafie (...)  »
Wykazywanie należności spornych w sprawozdaniu Rb-N
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 01.10.2014, strona 47
Czy należności sporne dochodzone na drodze sądowej należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N jako należności wymagalne? W kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązań płatnych w ratach
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014, strona 42
Dyrektor jednostki budżetowej podpisał z operatorem sieci komórkowej umowę na zakup aparatu telefonicznego. Płatność za telefon rozłożona została na 18 rat. Czy zobowiązanie, którego płatność (...)  »
Wymagalne należności netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014, strona 34
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w wierszu "Należności netto wymagalne" wykazuje się należności wymagalne pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności? Sprawozdanie Rb-30S jest sprawozdaniem z wykonania (...)  »
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014, strona 45
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania Rb-28NWS Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) nałożyło na (...)  »
Nowe zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014, strona 40
W Dzienniku Ustaw z 23 stycznia 2014 r. pod poz. 119 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (...)  »
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 01.01.2014, strona 39
Na ostatni dzień każdego miesiąca od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym jednostki budżetowej (szkoły) oraz od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów bank nalicza odsetki. (...)  »
Nieprzekazany odpis na ZFŚS w sprawozdaniu Rb-Z
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013, strona 43
Jednostka organizacyjna gminy nie przekazała na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych części corocznego odpisu podstawowego. Czy w sprawozdaniu Rb-Z należy ująć taką kwotę jako zobowiązanie (...)  »
Prezentacja zaległych wynagrodzeń nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013, strona 40
Z powodu braku środków w szkole podstawowej (jednostce budżetowej) nie wypłacono części wynagrodzeń z tytułu nadgodzin nauczycieli. W której pozycji sprawozdania Rb-Z ująć kwotę netto (...)  »
Obowiązek sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 01.07.2013, strona 46
Czy samorządowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe zobowiązane są do sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego? Samorządowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe nie są zobowiązane (...)  »
Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy w sprawozdaniu Rb-30S
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 01.03.2013, strona 50
W której pozycji sprawozdania Rb-30S po stronie przychodów należy wykazać kwotę równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy zaewidencjonowanych na (...)  »
Dane uzupełniające wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (334) z dnia 20.11.2012, strona 43
Jednostka sektora finansów publicznych 1 kwietnia 2012 r. zawarła umowę na roboty budowlane z terminem wykonania 30 grudnia 2013 r. Płatność określono natomiast na 30 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.