Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Instytucje kultury
pokaż fragmenty artykułów
Kary za nadmierne opóźnienie się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Stroną transakcji handlowej są przedsiębiorca i podmiot publiczny występujący w roli dłużnika. Czy na podmiot publiczny może być nałożona kara administracyjna za nadmierne opóźnienie się (...)  »
Zapłata wynagrodzenia częściami a uprawnienie do odsetek za opóźnienie oraz rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Podmiot publiczny niebędący podmiotem leczniczym ma podpisaną umowę najmu nieruchomości. Z umowy wynika, że czynsz jest płacony do 10. dnia każdego miesiąca. Co miesiąc wystawiane (...)  »
Dodatkowe zatrudnienie pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Czy z pracownikiem recepcji (samorządowa instytucja kultury), zatrudnionym na umowę o pracę, możemy zawrzeć umowę zlecenia na wykonywanie innych czynności niż wynikają one z zakresu (...)  »
Inwentaryzacja obiektów małej architektury w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 01.12.2022
Obiekty małej architektury, takie jak fontanny i posągi, należy - w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości - inwentaryzować drogą spisu ich ilości (...)  »
Wniosek o rentę dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Przed zakończeniem okresu zasiłkowego pracownik ubiegał się o świadczenie rehabilitacyjne. Lekarz orzecznik ZUS uznał jednak pracownika za częściowo niezdolnego do pracy. Jakie dokumenty powinien wypełnić (...)  »
Zamówienia obejmujące równocześnie dostawy i roboty budowlane
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Zamawiający przymierza się do organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie to będzie obejmować jednocześnie dostawy i roboty budowlane. Jakie przepisy będą mieć zastosowanie do (...)  »
Dzień istotny dla ustalenia płatnika zasiłków w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są uprawnieni, oprócz ZUS, także płatnicy składek na to ubezpieczenie, ale tylko tacy, (...)  »
Zwiększenie ZFŚS finansowane z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2022 r.
Czy biblioteka (samorządowa instytucja kultury) może zrobić odpis na ZFŚS na każdego byłego pracownika będącego emerytem z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora? Środki pochodzące z (...)  »
Poinformowanie ZUS o umowie o dzieło zawartej ze studentem
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Zawarliśmy umowę o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest naszym pracownikiem. Czy powinniśmy poinformować ZUS o zawarciu tej umowy, skoro wykonawca nie (...)  »
Zasady ochrony przedemerytalnej pracownika i przesłanki jej uchylenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Ochrona przed wypowiedzeniem całkowitym Kodeks pracy wprowadza wzmocnioną ochronę trwałości zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym. Pracodawca nie może bowiem wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu (...)  »
Przyznanie świadczenia w postaci ryczałtu samochodowego dyrektorowi samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.11.2022 r.
Czy dyrektorowi samorządowej instytucji kultury można przyznać świadczenie w postaci ryczałtu samochodowego? Nie. Świadczenie w postaci ryczałtu samochodowego nie może zostać przyznane dyrektorowi samorządowej instytucji (...)  »
Wydatkowanie dotacji podmiotowej na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2022 r.
Czy biblioteka, jako samorządowa instytucja kultury, może opłacić z dotacji podmiotowej na 2022 r. składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień br. (...)  »
Stosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Dochód jednego z naszych pracowników w najbliższym miesiącu przekroczy pierwszy próg podatkowy. Czy pomimo tego nadal - jako płatnik pdof - powinniśmy stosować 1/12 kwoty (...)  »
Prawo do nagrody jubileuszowej pracownika jednostki kultury po rozwiązaniu stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Z pracownikiem artystycznym została rozwiązana umowa o pracę. Pracownik domaga się wypłacenia nagrody jubileuszowej za 55 lat pracy, do której, gdyby nadal pracował nabyłby prawo (...)  »
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Wynagrodzenie zleceniobiorcy jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Zgodnie z adnotacją komornika korzysta ono z kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości (...)  »
Wspólny inspektor dla podmiotów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Jednostki należące do sfery publicznej, działające w jednej gminie (działalność muzealna), chcą powołać wspólnego inspektora ochrony danych. Czy jest to możliwe? TAK. Taką możliwość przewiduje (...)  »
Zamówienia publiczne w bibliotekach i działalności kulturalnej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Niektóre rodzaje zamówień w ściśle określonych przez Prawo zamówień publicznych sytuacjach nie podlegają reżimowi tej ustawy. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku zamówień (...)  »
Średni roczny koszt zakupu paliwa na potrzeby dodatku
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Wystąpię o dodatek do ogrzewania dla podmiotu prowadzącego działalność kulturalną. Dla obliczenia wysokości dodatku we wniosku mam podać średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na (...)  »
Obowiązki pracodawcy związane z PPK w razie ponownego zatrudnienia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
1. Zasady ogólne W praktyce występują przypadki ponownego zatrudnienia tych samych pracowników. Od tego czy wcześniej w tym podmiocie byli oni uczestnikami PPK, czy też (...)  »
Skrócenie zasiłku macierzyńskiego i wyrównanie jego wysokości w przypadku śmierci dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Pracownica we wrześniu 2022 r. urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim, bezpośrednio po którym zamierzała korzystać z urlopu rodzicielskiego. Za okres urlopu macierzyńskiego pobiera (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy wypłaconego z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
We wrześniu 2022 r. zawarliśmy z osobą umowę zlecenia. Zgłosiliśmy zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Wynagrodzenie ustalono w umowie w stałej kwocie, a jego (...)  »
Inwentaryzacja niskocennych składników majątku trwałego odpisywanych w koszty w momencie oddania do użytkowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Zgodnie z przyjętą przez naszą jednostkę (gminny ośrodek kultury) polityką rachunkowości, składniki majątku trwałego o niskiej jednostkowej wartości (poniżej 3.500 zł) odpisywane są w koszty (...)  »
Unieważnienie postępowania w związku z brakiem ofert
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Niestety nie złożono żadnej oferty. Czy obowiązkowo musimy unieważnić przetarg? TAK. Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia (...)  »
Przyznanie nagrody dla głównego księgowego instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2022 r.
Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). W 2022 r. z uwagi na dużą absencję chorobową pracowników zgromadziliśmy środki na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń. Zamierzamy przeznaczyć (...)  »
Księgowanie faktur korygujących a konieczność korygowania sprawozdań Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2022 r.
Jako samorządowa instytucja kultury składamy sprawozdania Rb-N za pierwsze 3 kwartały do 14. następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie wypełniam 14 dnia po zakończeniu kwartału (...)  »
Wynagrodzenie za pracę i świadczenie chorobowe pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Pracownik według umowy pracuje na 1/4 etatu, po 5 godzin dziennie w każdy wtorek i w każdy czwartek danego miesiąca. Otrzymał on e-ZLA na okres (...)  »
Nieodpłatne przekazanie organizatorowi środka trwałego sfinansowanego z funduszy unijnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Instytucja kultury przekazała nieodpłatnie organizatorowi (gminie) częściowo zamortyzowany środek trwały, którego zakup sfinansowano ze środków unijnych. Jak wyksięgować taki środek trwały z ewidencji bilansowej, jeżeli (...)  »
Zobowiązanie z tytułu niewypłaconego w terminie wynagrodzenia z umowy zlecenia w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2022 r.
Jako samorządowa instytucja kultury zobowiązani jesteśmy do sporządzania sprawozdania Rb-Z. W której pozycji tego sprawozdania wykazać zobowiązanie wobec osoby fizycznej z tytułu niewypłaconego w terminie (...)  »
ZUS od umowy o pracę ze studentką
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę studentkę studiów zaocznych. W styczniu 2023 r. ukończy ona 26 lat. Czy do ukończenia przez nią tego wieku jesteśmy (...)  »
Powrót kar umownych do Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Przez ostatnie dwa lata obowiązywał zakaz potrącania kar umownych w zamówieniach publicznych. Wprowadziła go tzw. specustawa w sprawie COVID-19. Taki zakaz miał działać przez okres (...)  »
Termin przechowywania potwierdzeń sald
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.10.2022 r.
Jak długo trzeba przechowywać potwierdzenia sald? Czy potwierdzenia sald za 2015 r. można już zniszczyć? Potwierdzenia sald przechowuje się co najmniej przez 5 lat licząc (...)  »
Wymiar czasu pracy obowiązujący zatrudnionych na pełny etat w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Planowania czasu pracy pracowników, w tym w 2023 r., dokonuje się w oparciu o prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. W Kodeksie (...)  »
Rozliczanie nadgodzin pracownika instytucji kultury - checklista
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Po zsumowaniu liczby godzin pracy w upływającym okresie okazało się, że pracownik instytucji kultury, zatrudniony na pełny etat w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, (...)  »
Wykonywanie umowy zlecenia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022, strona 12
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która pobiera zasiłek macierzyński z tytułu pracowniczych ubezpieczeń społecznych. Czy ze zlecenia trzeba zgłosić ją do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia (...)  »
Kara od UODO za brak zawarcia umowy powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Powierzenie przetwarzania danych osobowych bez zawartej na piśmie umowy powierzenia oraz bez przeprowadzenia weryfikacji, czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych, może (...)  »
Podatek od nieruchomości od pomieszczeń gminnych wynajmowanych na potrzeby biblioteki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2022 r.
Samorządowa instytucja kultury (biblioteka) prowadzi działalność w pomieszczeniach stanowiących własność gminy, z których korzysta na podstawie umowy najmu. Z umowy wynika, że od tych pomieszczeń (...)  »
Zatrudnienie emeryta z lekkim stopniem niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Zatrudniamy rencistę posiadającego lekki stopień niepełnosprawności. W przyszłym miesiącu osiągnie on wiek emerytalny. Zamierza on złożyć wniosek o emeryturę i nadal świadczyć pracę. Czy w (...)  »
Dopiero w marcu 2023 r. autozapis niektórych osób zatrudnionych, które wcześniej zrezygnowały z PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Większość naszych pracowników po przystąpieniu do PPK zrezygnowała z dokonywania wpłat do PPK, składając stosowną deklarację. Czy taką deklarację muszą oni co pewien czas ponawiać? (...)  »
Urlop wypoczynkowy, w tym z tytułu niepełnosprawności, w razie zmiany etatu oraz obowiązującej normy dobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Jak obliczyć pulę urlopu wypoczynkowego pracownika, który do końca ubiegłego roku był zatrudniony na pełny etat, a od początku bieżącego roku pracuje na część etatu, (...)  »
Czy pracownik, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę, może je później skutecznie wycofać?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Pracownik pod koniec czerwca 2022 r. złożył wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a więc umowa o pracę (...)  »
Wynagrodzenie zleceniobiorcy wypłacone po rozwiązaniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Od 1 października 2022 r. wyrejestrujemy zleceniobiorcę z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS, ponieważ umowę zlecenia ma on zawartą do 30 września 2022 r. (...)  »
Przekazanie zbiorów bibliotecznych na rzecz organizacji pożytku publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2022 r.
Czy biblioteka (samorządowa instytucja kultury) utrzymująca się z dotacji organizatora może przekazać książki (środki trwałe amortyzowane jednorazowo) organizacji pożytku publicznego? Książki byłyby sprzedawane podczas kiermaszu (...)  »
Wynagrodzenie i jego składniki w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
W treści umowy o pracę jest punkt, w którym należy wskazać wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników tego wynagrodzenia. O jakie składniki (...)  »
Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów poświęcone oświadczeniom i wnioskom składanym od 2023 r. płatnikom PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
W wyniku nowelizacji ustawy o PIT dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych (...)  »
Reaktywacja stosunku pracy a uprawnienia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Postępowanie przed sądem pracy może zakończyć się przywróceniem do pracy pracownika zwolnionego z naruszeniem przepisów. W takim przypadku prawo pracy przewiduje obowiązek ponownego przyjęcia wspomnianego (...)  »
Ewidencja książek otrzymanych w zamian za materiały niezwrócone przez czytelników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2022 r.
Jak w księgach instytucji kultury (miejskiej biblioteki publicznej) ująć książki otrzymane w zamian za materiały niezwrócone przez czytelników? Książki otrzymane w zamian za materiały niezwrócone (...)  »
Opieka nad dzieckiem w czasie przerwy w przedszkolu bez prawa do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Pracownica złożyła wniosek o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad 4-letnim dzieckiem w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. w związku z (...)  »
Miejsce wykonywania pracy przez pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Jesteśmy instytucją kultury. Nasza siedziba mieści się w największej miejscowości gminy, a poszczególne jej placówki znajdują się w innych na jej terenie. Każdy z naszych (...)  »
Przechowywanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, z uwzględnieniem odpowiedzi UODO na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
W myśl art. 221 § 1 i 2 K.p., pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących imię (imiona) i nazwisko, (...)  »
Wynajem mieszkań na rzecz samorządowych instytucji kultury
Poradnik VAT nr 17 (569) z dnia 10.09.2022
Czy wynajem lokali mieszkalnych na rzecz samorządowej instytucji kultury (gminnej jednostki organizacyjnej) z przeznaczeniem na wynajem dla pracowników tej instytucji podlega opodatkowaniu VAT? Co do (...)  »
Uczestnictwo w PPK osoby, która wcześniej złożyła rezygnację
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jedna z osób, która na etapie wdrażania PPK złożyła deklarację o rezygnacji z udziału w programie, teraz chciałaby do niego przystąpić. Czy jest to możliwe? (...)  »
Rozliczenie dofinansowania otrzymanego na organizację półkolonii teatralnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.09.2022 r.
Teatr (samorządowa instytucja kultury) otrzymał dofinansowanie na organizację półkolonii teatralnych. Jak rozliczyć (zaksięgować) otrzymane środki i koszty związane z organizacją półkolonii (koszty wynagrodzeń, zakup materiałów (...)  »
Data wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Pracownik miał zawartą umowę o pracę do 2 września 2022 r. Z jaką datą powinniśmy wyrejestrować go z ubezpieczeń w ZUS? Czy oprócz druku ZUS (...)  »
Nieobecność pracownicy w pracy w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Pracownica sprawowała opiekę nad chorą 4-letnią córką przez 4 dni w sierpniu br. Świadczenie opiekuńcze ZUS wypłacił jej tylko za dwa dni, ponieważ w kolejnych (...)  »
Ponowne ustalenie prawa do świadczenia po przedłożeniu świadectwa pracy z poprzedniej firmy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 01.09.2022
Pracownica, zatrudniona z dniem 4 lipca 2022 r., chorowała w okresie od 18 do 22 lipca 2022 r. Ponieważ do dnia naliczania wypłaty pensji za (...)  »
Pracownik w krajowej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 01.09.2022
1. Kwalifikowanie wyjazdu do podróży służbowych Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem (...)  »
Upływ terminu ważności badań okresowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Pracownica planuje po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim pójść na urlop wychowawczy, ale wcześniej chce wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. W trakcie urlopu rodzicielskiego upłynęła ważność jej (...)  »
Korekta raportu ZUS RSA z wykazanym okresem wyczekiwania na świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Zatrudniamy pracownika, który wyczerpał okres zasiłkowy. Na decyzję ZUS w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego oczekiwał około miesiąca. Pracownik nie był zdolny do podjęcia pracy w (...)  »
Rozliczenie w raportach ZUS urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022
Pracownik przebywał na urlopie ojcowskim w okresie od 1 do 14 sierpnia 2022 r. Na początku sierpnia 2022 r. otrzymał lipcowe wynagrodzenie, natomiast wypłatę za (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.08.2022 r.
Zamawiający jest administratorem przetwarzanych przez siebie danych osobowych w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego. Jest on administratorem danych wszystkich osób fizycznych, od których dane osobowe (...)  »
Wypłata nagrody pieniężnej przyznanej w konkursie organizowanym przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Instytucja kultury zorganizowała konkurs, w którym zwycięscy przyznano nagrodę pieniężną. Na jakim koncie kosztów ująć taką nagrodę? Nagrodę pieniężną wypłaconą przez instytucję kultury wskazane jest (...)  »
Wypowiedzenie z powodu utraty zdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Pracownik po przeprowadzeniu badań kontrolnych otrzymał orzeczenie o braku zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Nie mamy dla tego pracownika innego stanowiska, odpowiedniego przy jego stanie (...)  »
Należność od zakładu ubezpieczeń w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2022 r.
Do jakiej grupy dłużników w sprawozdaniu Rb-N należy zaliczyć zakład ubezpieczeń (PZU S.A.)? W której kolumnie wykazać należność od takiego zakładu? Należność od zakładu ubezpieczeń (...)  »
Dokumenty potwierdzające przegląd i usunięcie danych zgromadzonych do celów ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Po zakończeniu sezonu letniego dokonujemy przeglądu danych zgromadzonych do celów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz usuwamy dane zbędne. Czy te czynności należy dokumentować? Nie jest (...)  »
Składka zdrowotna pracownika w wieku do ukończenia 26 lat zatrudnionego przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Umowa o pracę z pracownikiem w wieku 23 lat rozwiązała się 10 lipca 2022 r. Za 10 dni lipca pracownik otrzymał tylko wynagrodzenie chorobowe w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.