Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 21 lutego 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 40.252 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
06
4
5
6
7
8
9
10
07
11
12
13
14
15
16
17
08
18
19
20
21
22
23
24
09
25
26
27
28
Pomoc Eksperta
Instytucje kultury
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zagranicznych artystów -interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 21.02.2019 r.
Płatnik może zastosować postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące braku opodatkowania dochodów zagranicznych artystów w Polsce, jeśli ma informacje o wykonywaniu działalności artystycznej: (...)  »
Macierzyński dla pracownicy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, strona 11
Niedługo zakończy się umowa o pracę zawarta z pracownicą Gminnego Ośrodka Kultury, która miesiąc temu urodziła dziecko i z tego tytułu wypłacam jej zasiłek macierzyński. (...)  »
Amortyzacja budynku wpisanego do rejestru zabytków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2019 r.
Jesteśmy instytucją kultury (biblioteką). Siedziba naszej jednostki mieści się w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Przez kilka lat budynek ten był amortyzowany jak zwykły środek (...)  »
System równoważny dla bibliotekarza legitymującego się niepełnosprawnością
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 34
Pracownik zatrudniony w bibliotece publicznej legitymuje się lekkim stopniem niepełnosprawności. W bibliotece obowiązuje system równoważny. Czy pracownik na własny wniosek może pracować w takim systemie? (...)  »
Czas pracy dyrektora samorządowej instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 32
Dom kultury jest jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej. Tak wynika z art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu (...)  »
Czy instytucja kultury zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zwrotu otrzymanych zaliczek?
Redakcja Poradnika VAT | 23.01.2019 r.
Instytucja kultury sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuje w kasie fiskalnej i dodatkowo na życzenie tych osób wystawia faktury. W przypadku rezygnacji klienta z danej (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika 50+ za czas pobytu w szpitalu na przełomie roku
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.01.2019 r.
Pracownik gminnego ośrodka kultury w wieku 53 lat od 3 grudnia 2018 r. jest niezdolny do pracy na skutek wypadku komunikacyjnego i do chwili obecnej (...)  »
Wątpliwości dotyczące otwierania nowego okresu zasiłkowego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.01.2019 r.
Pracownik instytucji kultury do 7 stycznia 2019 r. wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego. Na dzień 8 stycznia zawnioskował o urlop na żądanie, a 9 stycznia (...)  »
Odliczanie podatku naliczonego przez teatr organizujący spektakle wyjazdowe
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 61
Teatr wykonuje czynności opodatkowane VAT oraz niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Na potrzeby obu rodzajów działalności wykorzystuje budynek. Od 1 stycznia 2016 (...)  »
W jaki sposób samorządowa instytucja kultury może wyliczyć prewspółczynnik?
Redakcja Poradnika VAT | 03.01.2019 r.
Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT sposób wyliczenia prewspółczynnika powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. (...)  »
Opodatkowanie należności wypłaconych zleceniobiorcom ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 32
Należności z umowy zlecenia, których wypłata będzie sfinansowana dotacją pochodzącą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, nie są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. (...)  »
Wykonawca musi udowodnić, że cena przedmiotu zamówienia nie jest za niska
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018, strona 18
Jednostka prowadzi postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługi sprzątania domu kultury. Wpłynęło kilka ofert. Wydaje nam się, że w jednej z nich jest (...)  »
Inwentaryzacja i ujęcie w bilansie instytucji kultury rozrachunków publicznoprawnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.12.2018 r.
Na koniec roku księgach rachunkowych instytucji kultury pozostaną salda na kontach służących do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych. Czy ich inwentaryzacja na dzień bilansowy może zostać przeprowadzona (...)  »
Otrzymane dotacje do środków trwałych w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.12.2018 r.
Jesteśmy domem kultury. Gdzie w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach operacyjnych (w pozycji "Dotacje" czy "Inne przychody operacyjne") należy wykazać odpis z konta (...)  »
Praca w dniu wolnym pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w instytucji kultury
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Pracownik instytucji kultury zatrudniony na 1/2 etatu w organizacji pracy od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie, przepracował 6 godzin w sobotę, która jest (...)  »
Awaria kasy fiskalnej
Redakcja Poradnika VAT | 10.12.2018 r.
W instytucji kultury w wyniku awarii nie działa program sprzedaży i podłączona do niego drukarka fiskalna. Czy pomimo to instytucja kultury może dokonywać sprzedaży, a (...)  »
Termin wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej
Redakcja Poradnika VAT | 07.12.2018 r.
Instytucja kultury sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuje w kasie fiskalnej, którą dokumentuje paragonami. Zdarza się, że na żądanie tych osób wystawia również faktury. W (...)  »
Zasady wykazywania w treści świadectwa pracy urlopów związanych z rodzicielstwem
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.12.2018 r.
Pracownica zatrudniona w bibliotece miejskiej wypowiedziała umowę o pracę. W jaki sposób wykazać w jej świadectwie pracy wykorzystanie urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego? Czy powinny (...)  »
Jak ustalić nagrodę jubileuszową dla pracownika gminnego domu kultury?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 66
W przyszłym miesiącu jeden z pracowników gminnego domu kultury będzie obchodził jubileusz 15-lecia pracy zawodowej. Jak obliczyć nagrodę jubileuszową przysługującą mu z tego tytułu? Nadmieniam, (...)  »
Ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym wypłaconej odprawy emerytalnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.11.2018 r.
Pracownikowi naszej biblioteki, w związku z przejściem na emeryturę, została wypłacona odprawa emerytalna. Jak ująć taką odprawę w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym? Czy należy (...)  »
Prezentacja w rachunku zysków i strat kwot odnoszonych na pozostałe przychody operacyjne w związku z nieodpłatnym otrzymaniem środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.11.2018 r.
Nasz teatr otrzymał w formie darowizny środek trwały. Gdzie w rachunku zysków i strat powinniśmy ująć przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego? W odniesieniu (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 29.11.2018 r.
Pracownica artystyczna zatrudniona w filharmonii po 4 tygodniach od rozwiązania umowy, zawiadomiła zakład pracy, że jest w 6. tygodniu ciąży. Jak w takiej sytuacji powinniśmy (...)  »
Prezentacja w rachunku zysków i strat umorzonej wartości środka trwałego wyksięgowanego z ewidencji bilansowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2018 r.
Jesteśmy ośrodkiem kultury działającym w formie samorządowej instytucji kultury. W ewidencji naszego ośrodka figurował środek trwały, który ze względu na niską wartość został umorzony jednorazowo (...)  »
Koszty i przychody finansowe z tytułu różnic kursowych w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2018 r.
W naszej instytucji kultury w roku bieżącym wystąpiły transakcje wyrażone w walutach obcych. W wyniku ich rozliczenia powstały ujemne i dodatnie różnice kursowe, które odnieśliśmy (...)  »
Właściwość ZUS do wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2018 r.
Pracownica muzeum, której z dniem 31 października 2018 r. zakończyła się umowa o pracę, zawarta na czas określony, kilka dni później miała wypadek samochodowy. Otrzymałam, (...)  »
Prezentacja w bilansie instytucji kultury odsetek należnych wierzycielowi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2018 r.
Nasz dom kultury otrzymał od wierzyciela notę odsetkową za nieuregulowanie zobowiązania. Do dnia bilansowego odsetki nie zostały zapłacone. W której pozycji bilansu wykazać kwotę tych (...)  »
Ustalenie dofinansowania w projekcie objętym pomocą na kulturę
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 4
Jednostka kultury wystąpi o środki EFRR z regionalnego programu operacyjnego dla województwa na modernizację infrastruktury. Projekt będzie objęty pomocą publiczną na kulturę. Jak wyliczyć kwotę (...)  »
Ujęcie w bilansie rozrachunków z pracownikami powstałych na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2018 r.
Pracownicy naszego muzeum przebywali 4 dni w podróży służbowej na terenie kraju. Na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej na koncie rozrachunkowym zpracownikiem pozostaje nierozliczone saldo. (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT przy wydaniu vouchera
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018, strona 3
W przypadku sprzedaży przez podatnika vouchera na przedstawienie teatralne obowiązek podatkowy w VAT nie powstanie w chwili otrzymania płatności za jego zakup, lecz w chwili (...)  »
Środki pieniężne na zakup muzealiów otrzymane w formie darowizny przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 44
Jesteśmy państwową instytucją kultury (muzeum). Jak powinniśmy zaksięgować darowiznę otrzymaną na zakup muzealiów - na fundusz instytucji, czy na pozostałe przychody operacyjne? W przypadku otrzymania (...)  »
Nakłady poniesione na odtworzenie i rewaloryzację zabytkowego budynku w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 34
Instytucja kultury (muzeum) realizuje projekt inwestycyjny "Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego wraz z przebudową przynależnych oficyn". W związku z realizacją tego projektu dokonano rozbiórki budynku, (...)  »
Zwolnienie państwowej instytucji kultury z wpłacania podatku dochodowego – interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 19.11.2018 r.
Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 updop, przeznaczający swój dochód na cele określone w tym przepisie, m.in. na działalność kulturalną, zwolnieni są (...)  »
Możliwość zatrudnienia byłego pracownika po nabyciu przez niego prawa do renty
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.11.2018 r.
Pracownica muzeum z racji choroby korzystała najpierw z zasiłku chorobowego, potem ze świadczenia rehabilitacyjnego, a następnie nabyła prawo do renty. Jej długotrwała niezdolność do pracy (...)  »
Obowiązek sporządzenia korekty pliku JPK_VAT w przypadku błędu w nazwie kontrahenta
Redakcja Poradnika VAT | 16.11.2018 r.
W programie księgowym instytucja kultury pomyłkowo zdefiniowała zbiorczego kontrahenta o nazwie "bilety". Powyższe słowo (pomimo zastosowania na fakturze właściwych danych nabywcy) system automatycznie przenosi do (...)  »
Forma złożenia wniosku o sporządzenie duplikatu
Redakcja Poradnika VAT | 16.11.2018 r.
Kontrahent nie otrzymał oryginału faktury, którą instytucja kultury wysłała do niego pocztą. Czy aby otrzymać duplikat faktury, kontrahent musi wystąpić z pismem, czy wystarczy, że (...)  »
Wypłacanie premii w placówce kultury
Redakcja Gazety Podatkowej | 15.11.2018 r.
Jesteśmy placówką kultury, która zatrudnia pracowników w ramach umów o pracę. Czy możemy pracownikom wypłacać, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, również premie? Ustawa z dnia 25 października (...)  »
Czy muzeum przysługuje prawo odliczenia VAT od wydatków na organizację koncertów?
Redakcja Poradnika VAT | 15.11.2018 r.
Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT, które organizuje komercyjną część festiwalu obejmującą biletowane koncerty. Wstęp na koncerty jest możliwy wyłącznie za okazaniem wykupionego biletu wstępu. Sprzedaż (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia z dwóch umów o dzieło wypłaconego w tym samym dniu
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 13.11.2018 r.
Z osobą niebędącą pracownikiem muzeum zawarto dwie umowy o dzieło - na kwotę 100 zł i 300 zł. Wynagrodzenie z tytułu tych umów będzie wypłacone (...)  »
Świadczenia dla pracownika - ojca opiekującego się dzieckiem porzuconym przez matkę
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.11.2018 r.
Pracownik Powiatowego Centrum Kultury od kilku dni jest nieobecny w pracy. Wyjaśnił, że musi zaopiekować się swoim dzieckiem, które urodziło się w połowie lipca 2018 (...)  »
Świadczenie chorobowe z tytułu wypadku w drodze do pracy
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.11.2018 r.
Pracownik zatrudniony w naszym muzeum od dwóch miesięcy uległ wypadkowi w drodze do pracy. Czy powinnam wypłacić mu 100% wynagrodzenia chorobowego, czy zasiłku z ubezpieczenia (...)  »
Wyrejestrowanie z ZUS i prawo do zasiłku macierzyńskiego po przedłużeniu umowy do dnia porodu
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.11.2018 r.
Pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej, zatrudniona na czas określony, jest w ciąży. Umowa o pracę została więc przedłużona do dnia porodu. Planowany termin porodu przypada na (...)  »
Składki na FP i FGŚP za pracę wykonywaną przez niepełny miesiąc
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.11.2018 r.
Pracownik biblioteki miejskiej w październiku 2018 r. przez kilkanaście dni chorował i z tego powodu otrzymał wynagrodzenie za część tego miesiąca w wysokości niższej od (...)  »
Nowy okres zasiłkowy po odzyskaniu zdolności do pracy potwierdzonej przez lekarza medycyny pracy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 08.11.2018 r.
Pracownik wiejskiego ośrodka kultury po kilku tygodniach choroby wrócił do pracy i przedłożył odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (wydane w ramach badania kontrolnego). Po (...)  »
Opodatkowanie wypłaconego wyrównania wynagrodzenia
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
We wrześniu 2018 r. omyłkowo pracownikowi biblioteki wypłacono za niskie wynagrodzenie za ten miesiąc. Wyrównanie wynagrodzenia zostanie mu wypłacone w październiku 2018 r. Czy pracodawca (...)  »
Stawka podatku stosowana przy poborze zaliczki na podatek od umowy zlecenia
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Do teatru wpłynął wniosek od zleceniobiorcy o stosowanie mu przy obliczaniu zaliczki na podatek 32% stawki podatku. Czy teatr jako zleceniodawca powinien zastosować taką stawkę? (...)  »
Koszty uzyskania przychodów u pracownika świadczącego pracę na podstawie dwóch umów o pracę
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Filharmonia zatrudniła pracownika na część etatu, który jest także zatrudniony na umowę o pracę na część etatu w innym zakładzie pracy. Czy przy obliczaniu zaliczki (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Pracownik teatru zwrócił się z prośbą o wypłacenie mu zaliczki na poczet wynagrodzenia. Czy wypłacone zaliczkowo wynagrodzenie podlega opodatkowaniu? Wypłacone zaliczkowo wynagrodzenie podlega opodatkowaniu. Z (...)  »
Obciążenia podatkowo-składkowe przy zatrudnianiu emeryta na część etatu
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Od września 2018 r. centrum, kultury zatrudnia emeryta na umowę o pracę na 1/4 etatu. Czy koszty uzyskania przychodów powinnam ustalić mu proporcjonalnie do wielkości (...)  »
Koszty pracownicze w przypadku wynagrodzenia wypłaconego w niewielkiej wysokości
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Nowo zatrudniony pracownik muzeum przepracował we wrześniu 2018 r. tylko jeden dzień. W związku z tym wynagrodzenie za ten miesiąc było niższe od kosztów uzyskania (...)  »
Zaprzestanie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Dotychczas pracownik muzeum miał stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów. W połowie października 2018 r. poinformował pracodawcę, że od tej pory mieszka w tej samej miejscowości, (...)  »
Dodatek stażowy dla zatrudnionego w trakcie miesiąca pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 01.11.2018, strona 41
Jesteśmy instytucją kultury. W ostatnim dniu sierpnia br. została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem przechodzącym na emeryturę. Pracownik miał ustalone prawo do dodatku za (...)  »
PCC przy zakupie eksponatów przez muzeum
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2018 r.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zwolnienie w podatku dla czynności dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwolnienie to nie rozciąga się jednak na jednostki (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z terminem płatności przypadającym na koniec kwartału
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.10.2018 r.
Instytucja kultury otrzymała fakturę za usługę wykonaną we wrześniu 2018 r. z terminem płatności 30 września 2018 r. Płatności dokonano jednak dopiero 1 października br. (...)  »
Budowa infrastruktury turystycznej przez samorządową instytucję kultury - prawo do odliczenia VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 29.10.2018 r.
Jeżeli efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, wówczas samorządowej instytucji kultury nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów/usług, pomimo, (...)  »
Zasady odliczania podatku naliczonego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018, strona 3
W świetle zasad unijnych, nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego związanego z działalnością inną niż działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o VAT. Przypomniał o tym (...)  »
Opodatkowanie dodatku za pracę przy komputerze
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Pracodawca (jednostka kultury) postanowił wypłacać dodatek pracownikom wykonującym pracę przy komputerze. Czy wartość tego dodatku będzie stanowiła u nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu? (...)  »
Obecność innego członka rodziny a prawo do zasiłku opiekuńczego
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.10.2018 r.
Pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą (leżącą) matką. Na tę okoliczność przedłożył stosowne zaświadczenie lekarskie. W (...)  »
Odpowiedzialność za inwentaryzację w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości CUW
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 23.10.2018 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury, której obsługa finansowa, zgodnie z decyzją organu stanowiącego, prowadzona jest przez podmiot zewnętrzny, tj. przez centrum usług wspólnych (CUW). Mamy wątpliwość, (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika, który zawiesił działalność
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Pracownik gminnego ośrodka kultury zawiesił 1 września 2018 r. prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności opodatkowywał według skali podatkowej. Czy może teraz (...)  »
Podstawa stosowania podwyższonych kosztów pracowniczych
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Muzeum zatrudnia pracowników, którzy mieszkają w innej miejscowości. W związku z tym przysługują im podwyższone koszty uzyskania przychodów. Na jakiej podstawie można im uwzględniać takie (...)  »
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych w drodze
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.10.2018 r.
W księgach rachunkowych naszego domu kultury mamy saldo środków pieniężnych w drodze po stronie Wn. W jakiej pozycji bilansu wykazać to saldo? Środki pieniężne w (...)  »
Opodatkowanie należności za korzystanie z utworu literackiego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 22.10.2018 r.
Samorządowa instytucja kultury zakupiła licencję na korzystanie z utworu literackiego. Autor, który na stałe mieszka na Węgrzech odmówił nam dostarczenia certyfikatu rezydencji. Czy należności licencyjne (...)  »
Honoraria artystów finansowane ze środków publicznych
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 19.10.2018 r.
Wynagrodzenia artystów, mających miejsce zamieszkania na terytorium Finlandii, z tytułu wykonywania działalności artystycznej w Polsce na podstawie umowy o dzieło, które będą sfinansowane całkowicie ze (...)  »
Opodatkowanie honorarium wypłaconego zagranicznemu artyście
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 19.10.2018 r.
Teatr nawiązał współpracę z artystą, który ma miejsce zamieszkania na Ukrainie. Artysta wystąpi w kilku przedstawieniach wystawianych na scenie tego teatru. Czy będzie ono opodatkowane (...)  »
Prezentacja w bilansie nieprzyjętych do używania wartości niematerialnych i prawnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.10.2018 r.
W księgach rachunkowych naszej instytucji kultury na dzień bilansowy na koncie 30 "Rozliczenie zakupu" figuruje nieprzyjęta jeszcze do używania wartość niematerialna (licencja). W której pozycji (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.