Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Instytucje kultury
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r. i przekazania go szefowi KAS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Instytucja kultury - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych niewpisany do rejestru przedsiębiorców KRS - przekazuje roczne sprawozdanie finansowe (sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej (...)  »
Obciążenia podatkowo-składkowe u chorującego pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Zakład pracy jest płatnikiem zasiłków. Jeden z pracowników (zatrudniony na część etatu) w danym miesiącu otrzymał wynagrodzenie za pracę, które jest niższe od zasiłku chorobowego. (...)  »
Obniżenie etatu pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Pracownica zatrudniona na pełny etat na podstawie umowy bezterminowej po wykorzystaniu na dziecko urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wypoczynkowego chciałaby po powrocie do pracy pracować w (...)  »
Udzielenie zamówienia z wolnej ręki ze względu na zapewnienie kompatybilności systemu kinowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
Dom kultury zakupił w przetargu nieograniczonym kinowy system cyfrowy wraz z ekranem. Konieczne jest jednak dokupienie i instalacja dodatkowego systemu dźwiękowego. Czy możemy udzielić zamówienia (...)  »
Informacja do ZUS o przedłużeniu urlopu wychowawczego pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Pracownica wykorzystała 12 miesięcy urlopu wychowawczego i złożyła wniosek o udzielenie jej kolejnych 12 miesięcy tego urlopu. Pracodawca wyraził pracownicy zgodę na przedłużenie urlopu wychowawczego. (...)  »
Instytucje kultury nie prowadzą ewidencji księgowej zaangażowania środków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.07.2021 r.
Czy instytucja kultury ma obowiązek prowadzić ewidencję księgową zaangażowania środków, które poprzedzają ponoszenie kosztów i wydatków? Instytucje kultury nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej zaangażowania (...)  »
Prowadzenie części D akt osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Jakimi zasadami należy kierować się przy przechowywaniu w części D akt pracowniczych dokumentów związanych z kilkukrotnym ukaraniem pracownika? W części D akt osobowych należy gromadzić (...)  »
Wznowienie wypłaty zasiłku macierzyńskiego po przerwaniu urlopu z powodu pobytu dziecka w szpitalu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Pracownica przerwała urlop macierzyński po 10 tygodniach z uwagi na konieczność hospitalizacji dziecka. W związku z tym zaprzestaliśmy wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Kiedy powinniśmy wznowić jego (...)  »
Składniki wynagrodzenia włączane/wyłączane do/z podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 9
W podstawie wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego uwzględniane jest wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający miesiąc powstania niezdolności do pracy/prawa do świadczenia. I choć podstawa (...)  »
Środki do charakteryzacji nabyte na potrzeby spektaklu w kosztach teatru
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.07.2021 r.
Jesteśmy instytucją kultury (teatrem). Na potrzeby spektaklu zakupiliśmy środki do charakteryzacji aktorów. W ciężar jakich kosztów zespołu 5 odnieść te środki? Nabyte na potrzeby spektaklu (...)  »
Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 01.07.2021
Pracownik administracyjny zatrudniony w instytucji kultury na 3/4 etatu w lipcu 2021 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Jak obliczyć jej (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych instytucji kultury podatku u źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Instytucja kultury zakupiła od amerykańskiej spółki licencję na wyświetlanie filmu. Przy zapłacie wynagrodzenia należnego spółce instytucja kultury potrąciła podatek u źródła. Jak powinna zaksięgować kwotę (...)  »
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów - odpowiedź NFZ na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Dziecko pracownika w wieku 23 lat, zgłoszone przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego, w dniu 7 czerwca 2021 r. ukończyło studia pierwszego stopnia, natomiast od 1 (...)  »
Prezentacja w sprawozdaniu Rb-N zaliczki wpłaconej na poczet zakupu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021, strona 36
Należność powstałą w związku z zapłatą zaliczki na poczet zakupu środka trwałego (widniejącą w księgach rachunkowych na koncie pozostałych rozrachunków) wskazane jest wykazać w kwartalnym (...)  »
Ewidencja części zamiennych zakupionych na potrzeby bieżącej naprawy środka trwałego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2021 r.
Instytucja kultury zakupiła części zamienne na potrzeby naprawy urządzenia ujętego w ewidencji środków trwałych. W jaki sposób ująć w księgach zakup takich części? Części zamienne (...)  »
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Pracownik nie wykorzystał części urlopu wypoczynkowego należnego za 2018 r. Czy bieg przedawnienia prawa do tego urlopu rozpoczął się 30 września 2019 r.? Kiedy urlop (...)  »
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, które nie mogą świadczyć pracy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dziecku lub innemu członkowi rodziny, mogą liczyć na przyznanie prawa (...)  »
Likwidacja zniszczonego eksponatu nabytego przez instytucję kultury na potrzeby ekspozycji stałej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Jesteśmy instytucją kultury. Na skutek zalania zniszczeniu uległ eksponat, który nabyliśmy na potrzeby ekspozycji stałej w naszej galerii. Jakich zapisów powinniśmy dokonać w księgach w (...)  »
Przedawnienie kary bibliotecznej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Ustawa o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) stanowi, że usługi bibliotek, których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, są, co do zasady, bezpłatne. (...)  »
Wykorzystanie części urlopu wychowawczego po jego wcześniejszym przerwaniu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Pracownica jest zatrudniona na pełny etat. Od 3 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. korzystała z urlopu wychowawczego na dziecko urodzone w 2017 (...)  »
Data zgłoszenia oraz kod wykonywanego zawodu w ZUS ZUA
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Na początku czerwca 2021 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która ma koordynować prace związane z projektem unijnym. W umowie zapisano, że zleceniobiorca powinien ją (...)  »
Zakup drobnych upominków dla dzieci biorących udział w konkursie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.06.2021 r.
Instytucja kultury (biblioteka) zakupiła drobne upominki rzeczowe dla dzieci biorących udział w konkursie literackim. Na jakim koncie ująć zakup takich upominków? Zakupione przez instytucję kultury (...)  »
Wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Pracownik ma zgłoszoną córkę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Jest ona studentką. W dniu 6 czerwca 2021 r. skończyła 26 lat. Jaką datę należy (...)  »
Czy nauka w trakcie pracy zawodowej zwiększa staż urlopowy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik pracował i jednocześnie uzupełniał wykształcenie podejmując w systemie niestacjonarnym przerwane wcześniej studia dzienne. Wkrótce przystąpi do obrony tytułu zawodowego. Czy jego staż urlopowy będzie (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracodawca od tego roku jest płatnikiem zasiłków. W maju br. wypłacił pracownikowi, obok wynagrodzenia za pracę, również zasiłek chorobowy. Kwota składki zdrowotnej przewyższyła zaliczkę na (...)  »
Rekompensata za pracę szczególną nie zawsze przysługuje
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
W naszej miejskiej bibliotece publicznej zatrudniamy pracownicę, która uprawniona jest do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Za miesiąc pracownica ta osiągnie powszechny wiek emerytalny, w związku z (...)  »
Urlop wychowawczy lub bezpłatny a podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego z założenia brane jest pod uwagę wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności (...)  »
Wynagrodzenie głównego księgowego samorządowej instytucji kultury a ustawa kominowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2021 r.
Czy wynagrodzenie głównego księgowego samorządowej instytucji kultury podlega regulacjom ustawy kominowej? Tak. Wynagrodzenie głównego księgowego samorządowej instytucji kultury (a także dyrektora tej instytucji i jego (...)  »
Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pod koniec maja 2021 r. otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę, które upłynie 31 sierpnia br. Czy (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę powracającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
Od dwóch lat zatrudniamy pracownicę, która od 1 stycznia do 30 czerwca br. korzysta z urlopu wychowawczego udzielonego na dziecko w wieku 5 lat. Czy (...)  »
Jaki druk wniosku o zasiłek opiekuńczy na chorą 16-letnią córkę?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownik zamierza ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą córką. Na moim profilu płatnika składek ukazało się już wystawione mu na tę (...)  »
Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz młodzieżowych domów kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2021 r.
» Warunki zastosowania 0% stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego – uregulowania ustawowe Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT dostawa (...)  »
Błąd w dacie wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Po wygaśnięciu umowy zlecenia wyrejestrowaliśmy zleceniobiorcę z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. W druku ZUS ZWUA popełniliśmy jednak błąd, wpisując w nim złą (...)  »
Wynagrodzenie w Z-3 do naliczenia podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Pracownik miał wystawione zwolnienia lekarskie na okres: od 10 do 12 marca 2021 r., od 13 do 19 marca 2021 r. oraz od 16 do (...)  »
Niesłusznie naliczane i opłacane składki na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Pracownica przebywała do 5 listopada 2020 r. na urlopie rodzicielskim, a po jego zakończeniu - przez 5 tygodni na urlopie wypoczynkowym. Po jej powrocie do (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne dla pracownicy w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Pracownica, która osiągnęła wiek przedemerytalny (57 lat), przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim i jest to jej 106. dzień okresu zasiłkowego. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS a obliczanie prewspółczynnika przez samorządową instytucję kultury
Poradnik VAT nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Czy samorządowa instytucja kultury wyliczając korektę prewspółczynnika VAT za 2020 r. w mianowniku proporcji powinna uwzględnić kwoty dofinansowań wynikające ze zwolnienia z opłacania należności z (...)  »
Dokumentowanie do celów zasiłkowych okresu kwarantanny, izolacji, niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Od ponad roku, tj. od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, funkcjonujemy nieco w innej rzeczywistości niż przed zaistnieniem tych stanów. Ma (...)  »
Przyczyny rozwiązania umowy nie podaje się w treści świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji etatu. W ostatnim dniu zatrudnienia wydaliśmy mu świadectwo pracy, ale pracownik po tygodniu złożył wniosek o jego (...)  »
Strata netto instytucji kultury przewyższająca fundusz rezerwowy i fundusz instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.05.2021 r.
Gminny ośrodek kultury zamknął 2020 r. stratą, która zostanie częściowo pokryta funduszem rezerwowym i funduszem instytucji kultury. Jednak funduszy tych nie starczy na pokrycie całej (...)  »
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS po zakończeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Pracownik ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne do połowy sierpnia 2021 r. W trakcie jego trwania zakończyła się jednak umowa o pracę zawarta z nim na czas (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne (nie) dla ubezpieczonej w ciąży, która wykorzystała dopiero 182 dni okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Pracownica będąca w ciąży przebywa od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Niedługo zakończy się jej 182-dniowy okres zasiłkowy, a do terminu porodu zostały jej jeszcze (...)  »
Wypłata wyrównania w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Na koniec maja 2021 r. wraz z wynagrodzeniem za maj 2021 r. wypłacimy pracownicy wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za luty i marzec 2021 r. Czy kwotę (...)  »
Częstotliwość odbierania informacji o dochodach do określenia sytuacji socjalnej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego finansujemy różnego rodzaju akcje pomocowe, np. przed świętami w postaci paczek dla dzieci i bonów towarowych. Czy za (...)  »
Kontrola zarządcza w instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2021 r.
Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest obowiązkiem kierownika jednostki sektora finansów publicznych (art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych), (...)  »
Ewidencja księgowa kosztów obsługi bankowej ZFŚS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2021 r.
Jesteśmy instytucją kultury, która tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy w księgach rachunkowych koszty obsługi bankowej tego funduszu należy odnosić na zmniejszenie funduszu czy w (...)  »
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2021 r.
Ustawa o rachunkowości dopuszcza odmowę złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osobom, które są zobligowane do jego podpisania. Dotyczy to zarówno kierownika jednostki, jak i osoby, (...)  »
Roszczenia pracownika zwolnionego dyscyplinarnie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę na czas określony w trybie dyscyplinarnym. Pracownik zapowiedział, że odwoła się od tego rozwiązania umowy do sądu. Z (...)  »
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej przy kontynuacji zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy na czas określony od czerwca 2018 r. do końca marca 2019 r. Następnie, bez żadnego dnia przerwy, zawarliśmy z tym (...)  »
Złożenie pracodawcy oświadczenia w zakresie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
W kwietniu 2021 r. przeprowadziłem się do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy. Czy oświadczenie w zakresie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania (...)  »
Informacja PIT-11 dla pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę wystąpił do zakładu pracy z wnioskiem o wcześniejsze wystawienie informacji PIT-11. Czy informację tę można mu przekazać za (...)  »
Samorządowa instytucja kultury jako podatnik CIT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.04.2021 r.
Samorządowa instytucja kultury (muzeum) poza otrzymywaną z budżetu dotacją podmiotową uzyskuje jeszcze inne przychody. Czy muzeum podlega zwolnieniu podmiotowemu z CIT? Samorządowa instytucja kultury posiada (...)  »
Powołanie komisji przetargowej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Zamawiający będzie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Jakie osoby można skierować do przygotowania postępowania? Czy trzeba powołać komisję przetargową? Zasadniczo (...)  »
Informacja o urlopach w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
W czasie zatrudnienia pracownik może korzystać z różnych urlopów, w tym wypoczynkowego, bezpłatnego, a także związanych z rodzicielstwem. Zasadniczo skorzystanie z tych urlopów musi znaleźć (...)  »
Rozpoczęcie stosowania w trakcie roku podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Pracownik w kwietniu 2021 r. złożył oświadczenie, że od tego miesiąca jego miejsce zamieszkania znajduje się w innej miejscowości niż miejscowość, w której mieści się (...)  »
Podstawa zasiłku dla pracownika ze stałą pensją
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego brane jest pod uwagę wypłacone mu wynagrodzenie, z założenia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności (...)  »
Udzielenie zamówienia na badania archeologiczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Instytucja kultury zamierza przeprowadzić badania archeologiczne, których wartość szacowana jest na ok. 300.000 zł. Czy instytucja kultury zobowiązana jest do wybrania wykonawcy tych badań w (...)  »
Ujęcie w księgach instytucji kultury muzealiów otrzymanych w depozyt
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy muzealia przejęte od innej samorządowej instytucji kultury, której organizatorem jest ta sama jednostka samorządu terytorialnego, w depozyt należy ująć w (...)  »
Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na cel Funduszu, jakim jest wsparcie socjalne pracowników i innych osób uprawnionych, (...)  »
Nowe formularze sprawozdań Rb-N i Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2021 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse, opublikowało nowe formularze sprawozdań Rb-N i Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (tj. instytucji kultury, SP ZOZ, samorządowych (...)  »
Rozwiązanie umowy przedłużonej do dnia porodu a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Pracownica była zatrudniona na pełny etat na czas określony od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. W związku z ciążą jej umowa (...)  »
Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w świetle stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Należy przez to (...)  »
Udokumentowanie czynności przeglądu danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mamy zatem obowiązek dokonywać przeglądu danych osobowych gromadzonych w związku z ZFŚS. Jak powinniśmy udokumentować przeprowadzenie takiego przeglądu dla celów (...)  »
Wyższa chorobówka dla dawcy narządu po przedłożeniu stosownego zaświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Pracownik przez kilka dni przebywał w szpitalu, następnie otrzymał zwolnienie lekarskie na łączny okres 37 dni. Twierdzi, że został dawcą nerki dla swojej córki i (...)  »
Podział urlopu rodzicielskiego między pracownikami - rodzicami
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Do grupy urlopów pracowniczych związanych z opieką nad dziećmi należy m.in. urlop rodzicielski. Może on być dzielony między rodzicami - pracownikami, a nawet między rodzicami, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.