Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 1 grudnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.376 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31
Jednostki samorządu terytorialnego
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2020 r.
Czy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powinno być ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego? Czy powinno ono mieć odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej? (...)  »
Należności z tytułu VAT od jednostek objętych centralizacją w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2020 r.
Czy należności dotyczące podatku VAT od jednostek objętych centralizacją, w tym od zakładu gospodarki komunalnej czy zespołu szkół ponadpodstawowych, powinny zostać wykazane w bilansie z (...)  »
Zwolnienie od podatku od nieruchomości właścicieli działek oznaczonych księgami wieczystymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2020 r.
Czy wójt gminy może wprowadzić na 2021 r. specjalne zwolnienie od podatku od nieruchomości dla właścicieli gruntów i budynków usytuowanych na konkretnych 3 nieruchomościach oznaczonych (...)  »
Skutki w VAT zawieszenia umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Skoro w wyniku zawartego pomiędzy stronami porozumienia doszło do zmiany i zawieszenia umowy najmu i w okresie zawieszenia najemca nie płacił czynszu najmu i opłat (...)  »
Inwentaryzacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Jak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, inwentaryzację należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego (...)  »
Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
W jaki sposób księgować rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków? Czy na kontach poszczególnych inkasentów należy ewidencjonować przypis w kwocie należnej do (...)  »
Wadium a obowiązek podatkowy w VAT
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Z chwilą wygrania przetargu wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, a tym samym przybiera postać zaliczki na przyszłą dostawę, (...)  »
Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować budynek letniskowy?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.11.2020 r.
W jaki sposób ustalić wysokość podatku od nieruchomości dla budynku znajdującego się na terenach rekreacyjnych, który jest domkiem letniskowym - tak jest w studium uwarunkowań? (...)  »
Ogłoszenie o zamówieniu w publikatorze krajowym zamiast unijnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2020 r.
Urząd gminy w prowadzonym przetargu nieograniczonym, w wyniku błędu przy oszacowaniu wartości zamówienia, zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamiast w publikatorze unijnym. (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w oświadczeniach majątkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostce samorządowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe, np. radnych. Jak długo zgodnie z przepisami (...)  »
Wkład własny w kosztach pośrednich projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Projekt dotyczący wdrożenia programu zdrowotnego dofinansowany jest w 85% ze środków EFS i w 10% z budżetu państwa. W związku z tym wnioskodawca jest zobowiązany (...)  »
Dotacja na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych z VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest m.in. gmina. Powyższe zostało uregulowane w ustawie z dnia 16 grudnia (...)  »
Należności od własnych jednostek budżetowych w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
W której pozycji bilansu z wykonania budżetu gminy wykazać dochody szkół odprowadzane na rachunek budżetu oraz niewykorzystane przez jednostki budżetowe środki na wydatki? Czy można (...)  »
Rozpatrywanie wniosków o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości i kosztów upomnień
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.11.2020 r.
Pracuję w dziale windykacji należności podatkowych. W jaki sposób formalnie rozpoznawać wnioski dłużników o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości albo umorzenie kosztów upomnień przedegzekucyjnych. Czy (...)  »
Umieszczanie tablicy reklamowej na obiekcie lub na nieruchomości gruntowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Gmina zawiera umowy cywilnoprawne, na podstawie których wyraża zgodę na usytuowanie tablic reklamowych na obiektach (np. ogrodzeniach) i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność gminy i w (...)  »
Opodatkowanie dzierżawy gruntów rolniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Starosta wydzierżawia obwody łowieckie. Koła łowieckie uiszczają z tytułu dzierżawy czynsz, który zawiera podatek VAT. Naliczony w ten sposób czynsz dzierżawny jest rozliczany przez wydzierżawiającego (...)  »
Powstanie obowiązku w VAT w przypadku wadium
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Starosta zamierza zbyć nieruchomość gruntową niezabudowaną, której właścicielem jest Skarb Państwa, a która jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Nieruchomość zostanie (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-27S rozłożonej na raty zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
W której kolumnie sprawozdania Rb-27S wykazać rozłożoną na raty zaległość w podatku od nieruchomości? W wyniku rozłożenia na raty ustalono nowe terminy płatności tej należności (...)  »
Transakcje pomiędzy sp. z o.o. a gminą w świetle nowego JPK_VAT z deklaracją
Poradnik VAT nr 21 (525) z dnia 10.11.2020, strona 17
Jesteśmy zakładem wodociągów i kanalizacji sp. z o.o., w której gmina posiada 100% udziałów. Czy w sytuacji gdy wystawiamy faktury dla gminy a odbiorcą usług (...)  »
Czy zamawiający może nie odpowiadać na pytania wykonawców do treści SIWZ?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze (...)  »
Podatek VAT przy zamianie nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Zamiana nieruchomości polegająca na przeniesieniu ich odpowiednio do zasobów Skarbu Państwa lub gminy stanowi przeniesienie władztwa ekonomicznego w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o (...)  »
Opłaty za wycieczki szkolne a VAT - wyrok NSA
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Gmina nie działa jako podatnik VAT, gdy pobiera opłaty za organizację różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki, jakie publiczne szkoły i przedszkola mogą organizować dla wychowanków (...)  »
Skutki błędnie wydanej decyzji o odmowie zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w prawomocnym wyroku z dnia 18 marca 2020 r., nr I SA/Bk 733/19 orzekł, iż decyzja o odmowie zwrotu podatku (...)  »
Wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za zabezpieczanie zawodów i imprez kulturalnych jako wydatkowanie środków na nieuprawnione cele
Jestem wójtem gminy. Podczas kontroli RIO zarzucono mi niewłaściwe wydatkowanie środków na ekwiwalenty dla członków ochotniczej straży pożarnej. Zatwierdziłem bowiem do wypłaty ekwiwalenty za udział (...)  »
Usuwanie odpadów rolniczych a VAT - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Świadcząc usługi polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów pochodzących z działalności rolniczej gmina działa jako podatnik VAT. Dotacja otrzymana na ten cel podlega (...)  »
Realizacja zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Czy cele wskazane przez mieszkańców gminy w ramach budżetu obywatelskiego trzeba koniecznie zrealizować? Czy można zrezygnować z realizacji zadań ujętych w takim budżecie? W kwestii (...)  »
VAT przy sprzedaży gruntu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Generalnie opodatkowane VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem (...)  »
Ujmowanie w budżecie gminy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Samorządowa jednostka budżetowa uzyskała środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników. Środki te wpłynęły na rachunek bieżący jednostki. Czy środki, które jednostka otrzymała z (...)  »
Wynagrodzenie inkasenta w przypadku zapłaty podatku kartą płatniczą - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 28 września 2020 r. (znak RP.0441/121/43/1/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie problematyki wynagrodzenia (...)  »
Opodatkowanie podatkiem VAT aportu wniesionego przez gminę do spółki z o.o.
Poradnik VAT nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Gmina wniesie aport do spółki miejskiej z o.o. w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki. Przedmiotem aportu będzie wyłącznie grunt niezabudowany. Miasto jest właścicielem (...)  »
Różnicowanie stawek opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2020 r.
Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty (...)  »
Obniżenie czynszu dzierżawy przy jednoczesnym pobraniu podatku od nieruchomości a podstawa opodatkowania VAT - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2020 r.
Podstawa opodatkowania VAT z tytułu usługi dzierżawy może być obniżona o udzieloną obniżkę/opust już w momencie wystawiania faktury. Powinna być ona jednak powiększona o wysokość (...)  »
Finansowanie nagród i dodatków dla urzędników, strażników miejskich i pielęgniarek DPS walczących z COVID-19 z rezerwy kryzysowej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie zarządzania (...)  »
Zaciągnięcie zobowiązania przez JST bez opinii RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Jeżeli jednostka była zobowiązana do uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania, to zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym (...)  »
Dochody ze zbycia gminnych nieruchomości gruntowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Czy dochody ze zbycia gminnych nieruchomości gruntowych można ująć w rozdziale 90095, paragrafie 078? Według mnie to prawa majątkowe gminy dlatego wybrano taki paragraf i (...)  »
Wywłaszczenie nieruchomości bez wynagrodzenia a podatek VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Działki stanowiące własność gminy przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. Przy czym podjęto decyzję o odstąpieniu w całości przysługującego odszkodowania z tytułu objęcia (...)  »
Odstąpienie od dochodzenia należności ze względu na epidemię a możliwość skorygowania podatku należnego
Poradnik VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020
Gmina wynajmuje pomieszczenia. Z tego tytułu zawiera umowy najmu. W drodze uchwały postanowiła o odstąpieniu od dochodzenia należności od podmiotów, które złożą wniosek w tej (...)  »
Pobór opłaty skarbowej a VAT - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Usługa poboru opłaty skarbowej przez powiat nie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT (interpretacja indywidualna (...)  »
Inkasent nie może pobierać kosztów upomnień czy innych świadczeń ubocznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Czy inkasent może oprócz opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy pobierać także koszty upomnień i inne świadczenia uboczne? Oczywiście odpowiednio zwiększymy wysokość wynagrodzenia przekazywanego (...)  »
VAT przy pobieraniu opłat na targowisku miejskim
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
W stosunku do czynności wykonywanych przez gminę, polegających na odpłatnej rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim, obowiązek podatkowy powstanie, co do zasady, z chwilą wystawienia (...)  »
Prawidłowa podstawa opodatkowania VAT przy dzierżawie budynku w okresie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2020 r.
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz (...)  »
Odwołanie wójta w drodze referendum
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
Mieszkańcy naszej gminy nie są zadowoleni z decyzji podejmowanych przez wójta w związku z organizacją systemu nauczania. Dowiedzieliśmy się, że można formalnie przeprowadzić referendum w (...)  »
Zobowiązania z tytułu diet należnych sołtysom w sprawozdaniu Rb-28S gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2020 r.
Czy diety należne sołtysom, które są ewidencjonowane na koncie 240 powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązania gminy? W myśl art. 5 ustawy z (...)  »
Budowa ogrodu dydaktycznego a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) zamierza rozpocząć inwestycję polegającą na budowie ogrodu dydaktycznego (motyli, owadów - z uwzględnieniem tablic edukacji ekologicznej oraz rozwiązań małej architektury) w (...)  »
Podatnik podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Podatnikiem podatku od komunalnego lokalu użytkowego wynajmowanego na podstawie umowy zawartej z gminnym zakładem budżetowym jest najemca. STAN FAKTYCZNY: Prezydent miasta wymierzył podatnikowi podatek od (...)  »
Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a sprawozdanie Rb-ST
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
W toku kontroli RIO zarzucono nam wadliwie sporządzenie sprawozdania Rb-ST. Czy popełniono błąd wykazując w tym sprawozdaniu środki pieniężne z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie (...)  »
Wpływy z kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Jaką klasyfikację budżetową należy zastosować do wpływów z kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu? Zgodnie z (...)  »
Rozłożenie na raty zaległości w opłacie targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2020 r.
Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z opłaty targowej. Pobiera się ją od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży (...)  »
Zobowiązana wynikające z zawartej umowy leasingu operacyjnego w wieloletniej prognozie finansowej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w piśmie z 5 marca 2020 r. (znak NA.III-0221-3/2020), będącym odpowiedzią na pytania: 1) Czy kwota zobowiązania wynikająca z zawartej (...)  »
Radny nie wykorzysta mienia komunalnego w działalności
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Gmina wynajmuje lokal stanowiący jej własność z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa najmu została wypowiedziana obecnemu najemcy z uwagi na zaleganie z uiszczaniem czynszu (...)  »
VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów dokonana w drodze zaświadczenia lub decyzji (bez względu na okres ustanowienia prawa użytkowania wieczystego) (...)  »
Dotacja od samorządu województwa na zakup wyposażenia dla strażaków OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Nasza gmina otrzymała dotację (jako pomoc finansową) z województwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla strażaków OSP naszej gminy (hełmy, mundury itp.). Jak powinna wyglądać (...)  »
Zatrudnienie audytora wewnętrznego na umowę o pracę w urzędzie gminy - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 19 maja 2020 r. (znak RIO.III.072-60/2020), będącym odpowiedzią na pytanie w sprawie zatrudnienia audytora wewnętrznego na umowę (...)  »
Opłaty za wycieczki szkolne poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Brak jest jakichkolwiek przesłanek, by twierdzić, że gminne placówki edukacyjne pobierające opłaty "po kosztach" za organizowanie form krajoznawstwa i turystyki dla określonego kręgu odbiorców (uczniów (...)  »
Dywidenda wypłacona na rzecz gminy a podatek dochodowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, choć są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, to jednak korzystają z podmiotowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak (...)  »
Klasyfikacja wydatków ponoszonych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jak powinna wyglądać klasyfikacja wydatków ponoszonych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego na zamontowanie latarni przy ulicy gminnej, prowadzenie strony internetowej sołectwa oraz na dożynki (...)  »
Podatek VAT w przypadku dotacji na kolektory słoneczne
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Dofinansowanie udzielone w ramach RPO WL bezpośrednio, w sposób zindywidualizowany i policzalny wpływa na cenę poszczególnych usług świadczonych przez gminę konkretnym mieszkańcom. W następstwie ma (...)  »
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez gminę w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
W związku z interpretacją ogólną MF nr PT1.8101.3.2019 z dnia 10 czerwca br., mamy wątpliwość, czy podlegają opodatkowaniu i wykazaniu w deklaracji VAT-7 oraz w (...)  »
Czynności wykonywane przez gminę a VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Gmina pobierała opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach publicznych. Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że opłaty te podlegają opodatkowaniu VAT, ale są zwolnione z (...)  »
Wynagrodzenie opiekuna dziennego finansowane ze środków EFS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Jednostka samorządu terytorialnego planuje pozyskać środki unijne na realizację projektu ukierunkowanego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (województwo łódzkie). Na (...)  »
Ujęcie nadwyżki budżetu jst w sprawozdaniu Rb-NDS i w wieloletniej prognozie finansowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 9 czerwca 2020 r. (znak RIO.III.072-67/2020), będącym odpowiedzią na pytanie w sprawie ujęcia środków, o których mowa (...)  »
Termomodernizacja szkoły a prawo odliczenia i zwrotu podatku VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.313.2020.1.PS uznał stanowisko gminy za prawidłowe, że gmina nie będzie miała (...)  »
Odstąpienie od dochodzenia przypadających jst należności o charakterze cywilnoprawnym za okres stanu epidemii - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 29 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-56/2020), będącym odpowiedzią na pytanie w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających jednostce (...)  »
Udzielenie zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy prowadzone wcześniej postępowanie zostało unieważnione
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Czy udzielenie zamówienia na odbiór odpadów od mieszkańców gminy z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych w sytuacji, (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z organizacją spisu rolnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
W jakim paragrafie wydatków ująć wypłacane pracownikom urzędu, powołanym w skład gminnego biura spisowego (w związku z Powszechnym Spisem Rolnym), dodatki spisowe i nagrody? W (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.