Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Jednostki samorządu terytorialnego
Spłata pożyczki po terminie w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Gdzie w sprawozdaniu Rb-NDS wykazywać spłatę udzielonej przez wójta pożyczki, w sytuacji gdy spłaty pożyczki dokonano po terminie wynikającym z umowy? Pytająca gmina powinna wykazać (...)  »
Agencja Mienia Wojskowego jako podatnik podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.09.2019 r.
Z przepisów określających organizację wewnętrzną Agencji nie wynika, że podstawową działalnością AMW, jest wykonywanie zadań publicznych a nie prowadzenie działalności gospodarczej. Pojęcie "celu publicznego", "zadań (...)  »
Obiady dla uczniów i nauczycieli nie podlegają VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 16
Czynności wykonywane w imieniu gminy polegające na wydawaniu posiłków w stołówkach szkolnych (przedszkolnych) dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. STAN (...)  »
Usługa organizowania wyjazdów dla dzieci a VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 6
Usługi organizowania obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia z VAT, (...)  »
Zmiany w zasadach odbierania odpadów komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 1
Z dniem 6 września br. weszła w życie znaczna część przepisów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych (...)  »
Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności
Redakcja Poradnika VAT | 10.09.2019 r.
Gmina otrzymała fakturę zakupu. Podatek VAT wynikający z faktury zamierza uregulować przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Czy gmina może kontrahentowi przelać kwotę podatku z otrzymanej (...)  »
Wpływy z pobieranej przez gminę opłaty planistycznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
W bieżącym roku wystąpi kilka przypadków naliczenia opłaty planistycznej w naszej gminie w związku ze zmianą planu miejscowego. Mamy jednak wątpliwość jak tego typu dochód (...)  »
Prowadzenie ewidencji analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
W trakcie wewnętrznej kontroli w urzędzie miasta powstały wątpliwości związane ze sposobem prowadzenia ewidencji analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu opłat (...)  »
Dokumentowanie usługi użyczenia lokalu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 4
Czy w związku z nieodpłatnym charakterem umowy użyczenia lokali użytkowych pomiędzy miastem a instytucją kultury obciążając użytkownika podatkiem od nieruchomości należy wystawić fakturę czy notę (...)  »
Termin wystawienia faktury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 4
Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury dokumentującej dokonanie wpłaty na poczet usługi montażu instalacji, gdy w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym otrzymano wpłatę, (...)  »
Obowiązek wystawiania faktur przez województwo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 2
Województwo jest właścicielem sieci szerokopasmowej. Zgodnie z umową partnerstwa publiczno-prawnego operator infrastruktury dzierżawi sieć od województwa. W zamian za dzierżawę obowiązany jest do zapłaty czynszu. (...)  »
Orzekanie o nadpłacie w podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.09.2019 r.
Spółka z o.o. zwróciła się do gminy (jako organu podatkowego) z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016-2019. Wskazała, że wyłączeniu (...)  »
Pomoc finansowa przekazana na remont drogi krajowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Z budżetu powiatu zamierzamy przekazać pomoc finansową dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na remont drogi krajowej. Czy przekazywane środki sklasyfikować w dziale 600, (...)  »
Brak możliwości wystawienia faktury korygującej z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego
Redakcja Poradnika VAT | 28.08.2019 r.
Ustawowe regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących nie zawierają żadnych ograniczeń czasowych w zakresie korygowania faktur. Przyjmuje się jednak, że wystawienie tego dokumentu jest możliwe, (...)  »
Konto stosowane do ewidencji dochodów z tytułu podatków lokalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
W jaki sposób ewidencjonować w księgach rachunkowych urzędu gminy dochody z tytułu podatków lokalnych? Czy odpowiednie będzie konto 750? Właściwym kontem do ewidencji dochodów z (...)  »
Należności ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych rozłożonych na raty w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
W jaki sposób wykazywać w sprawozdaniu Rb-N należności ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych gdzie płatność jest ratalna. Czy w pozycji "pozostałe należności"? Zasady gospodarowania nieruchomościami (...)  »
Wsparcie z EFRR na mikroinstalacje OZE poprzez projekt parasolowy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza pozyskać środki EFRR na budowę instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, np. ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła itp. Jednostka (...)  »
Koszty kwalifikowalne inwestycji OZE
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 4
Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków EFRR na inwestycję dotyczącą budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii (województwo podlaskie). Jakie koszty (...)  »
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw nie podlegają VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 4
Opłaty pobierane przez powiat za wydawanie duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnych są wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o (...)  »
Prewspółczynnik stosowany przez gminę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 3
Cechy konstrukcyjne systemu VAT uzasadniają wykładnię art. 86 ust. 2a-2b i ust. 2h ustawy o VAT dopuszczającą możliwość określenia proporcji odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu (...)  »
Stypendium wypłacane przez gminę a obowiązki płatnika PIT
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 16
Gdy gmina wypłaca miejskie stypendium artystyczne, które nie korzysta ze zwolnienia od pdof, nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek, ale kwotę stypendium powinna (...)  »
Stawka VAT przy montażu instalacji fotowoltaicznej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 16
Montaż systemów fotowoltaicznych wykonywany poza bryłą budynku mieszkalnego (na gruncie) opodatkowany jest 23% stawką VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Gmina (czynny podatnik VAT) złożyła wniosek (...)  »
Metody ustalania prewspółczynnika przez JST
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 6
Organy podatkowe uważają, że w niektórych przypadkach indywidualnie ustalany przez gminy prewspółczynnik nie oddaje specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i dlatego nakazują stosowanie prewspółczynnika wskazanego w (...)  »
Sprzedaż ruchomości nabytych przez gminę w drodze spadku
Redakcja Poradnika VAT | 23.08.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w nieprawomocnym wyroku z dnia 11 kwietnia 2019 r., nr III SA/Gl 1277/18 stwierdził, że: Gmina dokonując czynności zbywania przedmiotów (...)  »
Druki w zakresie podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.08.2019 r.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Pod pojęciem (...)  »
Odpowiedzialność za wady techniczne systemu informatycznego służącego prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Jako jednostka samorządu terytorialnego realizujemy bardzo wiele postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Czy w sytuacji zaistnienia wad związanych z działaniem systemu informatycznego, które przykładowo mogą (...)  »
Konto rozrachunkowe stosowane do ewidencji środków przekazywanych przez gminę do izb rolniczych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Czy środki przekazywane przez gminę izbie rolniczej (2% z podatku rolnego) ewidencjonować na koncie 201 czy 240? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (...)  »
Nie ma możliwości dofinansowania z budżetu JST budowy obiektu sakralnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Rada miejska planuje uchwalić zmianę budżetu miasta i wprowadzić nowy wydatek. Chodzi o wydatek na pokrycie dachowe nowo budowanego kościoła oraz iluminacji. Czy jest możliwość (...)  »
Pożyczki udzielone wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS a ewidencja księgowa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Czy może istnieć rozbieżność między ewidencją księgową pożyczek udzielonych na koncie 250 w budżecie jednostki samorządu terytorialnego a kwartalnym sprawozdaniem Rb-NDS? Czy jest to uchybienie (...)  »
Wręczenie okolicznościowych nagród - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 33
Otrzymane przez nauczycieli pióra z grawerem z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie stanowią przysporzenia majątkowego mającego konkretny wymiar finansowy, a co za tym idzie nie (...)  »
Sprzedaż przez gminę niezabudowanego gruntu
Poradnik VAT nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 62
Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT zamierza sprzedać działkę niezabudowaną, która według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma przeznaczenie przemysłowe oraz leśne. Na działce ma być wybudowana (...)  »
Obowiązek odbierania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych
Poradnik VAT nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 5
Od 18 kwietnia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub (...)  »
Opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 42
Gmina wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w związku z czym zobowiązana była do uiszczenia opłaty. Jak w (...)  »
Prezentacja w Rb-27S dochodów wykonanych z tytułu podatków i opłat opłaconych przelewem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 39
W jakiej dacie należy ująć w sprawozdaniu Rb-27S opłacone przelewem bankowym dochody wykonane z tytułu podatków i opłat, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej? (...)  »
Rozliczenie w VAT inwestycji w odnawialne źródła energii
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 15
Dbałość o środowisko, szukanie nowych rozwiązań, a także modernizacja świadczonych usług to powody, dla których jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy) decydują się na inwestycje (...)  »
Kiedy dotacja podlega opodatkowaniu VAT?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 16
Podstawę opodatkowania podatkiem VAT zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. (...)  »
Gminy nie będą musiały robić korekty odliczonego VAT
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 1
Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali pełnego odliczenia VAT zgodnie z uchwałą NSA z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS (...)  »
Środki przekazywane między jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy dziecko jest wychowankiem przedszkola w innej gminie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.08.2019 r.
Jak w budżecie klasyfikować środki przekazywane między jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy mieszkaniec gminy (dziecko) jest wychowankiem przedszkola w innej gminie? Regionalna Izba Obrachunkowa (...)  »
Prawo do odliczenia VAT od przebudowy świetlicy wiejskiej
Redakcja Poradnika VAT | 13.08.2019 r.
Gmina zamierza zrealizować inwestycję polegającą na przebudowie świetlicy wiejskiej, która jest własnością gminy. Czy gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT z faktur potwierdzających (...)  »
Uchwała dotycząca zasad i trybu umarzania oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Gmina zamierza podjąć uchwałę dotyczącą zasad i trybu umarzania oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych gminy. W założeniu ulgi mają być również skierowane do przedsiębiorców (...)  »
Przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Rada miejska planuje przenieść środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (inwestycyjne) w dziale 801, rozdziale 80101. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Z zapisów rozporządzenia (...)  »
Zaniechanie egzekwowania kosztów upomnienia od podatników podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
W gminie wysyłamy znaczne ilości upomnień do zapłaty podatku od nieruchomości. Z tego tytułu powstają koszty, których często podatnicy nie płacą dobrowolnie. Czy w takiej (...)  »
Odliczanie VAT, gdy podatnik wykonuje czynności mieszane - wyrok TSUE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019, strona 30
Uregulowania ustawowe w zakresie odliczania VAT Podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)  »
Czy do usług montażu instalacji fotowoltaicznych stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia?
Poradnik VAT nr 15 (495) z dnia 10.08.2019, strona 17
W ostatnim czasie coraz częściej jednostki samorządu terytorialnego realizują inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, polegających na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, (...)  »
Promocja gospodarcza regionu ze wsparciem z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 19
Jednostka samorządu terytorialnego (województwo wielkopolskie) zamierza pozyskać środki EFRR na wypromowanie oferty gospodarczej regionu - udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach. Czy projekt dotyczący promocji gospodarczej (...)  »
Termin wystawienia faktury na żądanie kupującego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 16
Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury, jeśli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę. Po przekroczeniu (...)  »
VAT od zakupu usługi prawniczej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 3
Jeżeli gmina miejska (miasto) wykonuje działalność opodatkowaną podatkiem VAT, to podatek naliczony wynikający z faktury za usługi kancelarii prawnej podlega odliczeniu. Takie stanowisko zajął Dyrektor (...)  »
Odliczenie VAT w drodze korekty
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 1
Gmina może dokonać korekty deklaracji jedynie za ten miesiąc, w którym powstało prawo do odliczenia, nie mając wyboru złożenia korekty za kolejne dwa okresy rozliczeniowe. (...)  »
Skutki umorzenia zaległości podatkowych w rocznych sprawozdaniach budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Jak wykazywać w sprawozdaniach rocznych Rb-27S i Rb-PDP skutki decyzji wydanych przez wójta w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości? Czy kwoty objęte (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynku położonego na gruncie służącym działalności rolniczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Jestem pracownikiem referatu podatków lokalnych w gminie rolniczej. Mam wątpliwość jak opodatkować budynek gospodarczy położony na gruncie gospodarstwa rolnego służącym wyłącznie działalności rolniczej? Jakie stawki (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na remont cmentarza gminnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Czy wydatki na remont ogrodzenia cmentarnego gmina może ująć w paragrafie 605? Przepisy art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 (...)  »
Opisywanie dokumentów wydatkowych przy rozliczaniu dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Nasza gmina chce wprowadzić zmianę uchwały w sprawie dotowania niepublicznych przedszkoli. Chodzi o zapis obligujący te placówki do opisywania każdego wydatku (rachunku, faktury) adnotacją o (...)  »
Skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w księgach urzędu jst
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 01.08.2019, strona 35
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów, będących naszą własnością, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo (...)  »
Gminne stypendia artystyczne dla osób niemających statusu uczniów i studentów nie są wolne od PIT - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 01.08.2019, strona 57
Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują zwolnienia podatkowego, którego przedmiotem są stypendia artystyczne przyznawane przez gminę. Oznacza to, że u beneficjentów stypendia (...)  »
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 26.07.2019 r.
1. Uregulowania ustawowe Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (...)  »
Organ powinien podjąć wszelkie działania celem wyjaśnienia stanu faktycznego i określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.07.2019 r.
Niezrozumiałe jest postępowanie organu, który będąc zobowiązanym do dokładnego ustalenia stanu faktycznego i posiadając wiedzę o istotnych rozbieżnościach w danych dotyczących powierzchni użytkowej poszczególnych budynków (...)  »
Prawidłowość wypełniania JPK_VAT - ujęcie faktur zakupu
Redakcja Poradnika VAT | 23.07.2019 r.
Gmina ewidencję VAT prowadzi przy użyciu programu księgowego i co miesiąc wysyła JPK_VAT. Czy znaki specjale (np. "#") lub spacje w numerach faktur zakupu (np. (...)  »
Przekazanie środków na pokrycie straty SP ZOZ w transzach
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (samorząd powiatowy) prowadzącą szpital działający w formie SP ZOZ. W związku z wygenerowaniem przez szpital straty za ubiegły rok (2018) w (...)  »
Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jakim wymogom powinno odpowiadać uzasadnienie informacji o negatywnej ocenie projektu, aby nie narazić się na zarzuty ze strony wnioskodawcy? Zgodnie z art. 45 ust. 4 (...)  »
Czy wydatki poniżej 30 tys. euro podlegają dyscyplinie finansów publicznych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jesteśmy niedużą gminą i w ciągu roku przeprowadzamy tylko kilka postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, natomiast wiele wydatków, ponieważ są poniżej progu 30 (...)  »
Zaległości podatkowe w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
W lipcu wójt wydał decyzję w sprawie rozłożenia na raty długu podatkowego osoby fizycznej (gospodarstwa domowego). Na dług składa się zaległość z tytułu podatku od (...)  »
Odpracowanie zaległości czynszowych a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019, strona 16
Wygaśnięcie zobowiązania czynszowego w związku z wykonaniem różnego rodzaju prac (np. porządkowych) na rzecz wynajmującego nie powoduje u najemcy (dłużnika) powstania przychodu podatkowego. W efekcie (...)  »
Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 34
Na jakich kontach w księgach urzędu gminy ujmuje się wygaśnięcie zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia? Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem (...)  »
Prewspółczynnik stosowany do odliczania VAT przez jednostki samorządu terytorialnego - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019, strona 31
Gmina nie musi stosować do odliczania VAT prewspółczynnika wskazanego w rozporządzeniu Ministra Finansów, jeżeli zastosowany przez nią prewspółczynnik jest bardziej reprezentatywny, czyli bardziej odpowiada specyfice (...)  »
Rada gminy może różnicować stawki opłaty targowej
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.07.2019 r.
Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłata targowa jest fakultatywną opłatą lokalną. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.