Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Jednostki samorządu terytorialnego
Ujęcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Na mocy art. 15p i 15q ustawy o COVID-19, rada gminy może - w drodze uchwały - wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu (...)  »
Przeznaczenie środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na inne cele niż program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Czy tarcza 4.0 zmieniła zasady wykorzystania dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych? Dotąd nie mogły być wykorzystane na inne cele niż gminne programy profilaktyki (...)  »
Zbycie przez gminę drogi wewnętrznej a podatek VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.231.2020.2.KK stwierdził, że zbycie w trybie zamiany na podstawie umowy cywilnoprawnej (...)  »
Zawarcie umowy pożyczki bez kontrasygnaty skarbnika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Kontrasygnata skarbnika warunkuje ważność umowy pożyczki zaciągniętej przez gminę. Kontrasygnata nie jest przy tym oświadczeniem woli, a jedynie oświadczeniem wiedzy, że zaciągnięte zobowiązania mają pokrycie (...)  »
Budowa lokalu gastronomicznego w projekcie infrastrukturalnym
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Projekt dotyczący infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej wynika z lokalnego planu działania. Gmina wystąpi o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (działanie 6.1). Czy w (...)  »
Bon inwestycyjny dla samorządów z rządowego programu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Jednostka samorządu terytorialnego w wyniku pandemii koronawirusa ponosi dodatkowe wydatki, co w konsekwencji zmniejsza pulę środków na inwestycje. Jakie pieniądze może pozyskać na realizację inwestycji (...)  »
Dofinansowanie infrastruktury uzdrowiskowej i rekreacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
W gminie uzdrowiskowej na Podkarpaciu chcemy poszerzyć szlak turystyczny, który zaspokoi potrzeby ruchu turystycznego. Infrastruktura ta będzie związana z wprowadzeniem nowych usług w ramach lecznictwa (...)  »
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy
Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
1. Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Obowiązek taki nałożyła na jednostki (...)  »
Nieodpłatne użyczenie stawów będących własnością gminy a VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) nabyła w drodze decyzji administracyjnej nieruchomość, na której znajduje się staw. Gmina zamierza zawrzeć umowę użyczenia ww. nieruchomości (stawu) z przeznaczeniem (...)  »
Rozliczenia między gminami z tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2020 r.
Nasza gmina ma do zwrotu dotację na dziecko, które realizuje obowiązek przedszkolny na terenie sąsiedniej gminy ale w niepublicznej placówce dotowanej przez tą gminę. Czy (...)  »
Ubezpieczenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym ująć wykupione przez gminę ubezpieczenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego ochotniczej straży pożarnej? Przepisy art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 (...)  »
Budowa siłowni zewnętrznej a odliczenie VAT przez gminę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) zamierza wybudować na swoim terenie siłownię zewnętrzną. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych VAT. Korzystanie z siłowni będzie ogólnodostępne (...)  »
Część B sprawozdania SP-1 a zwolnienie z podatku od nieruchomości wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Jeśli rada gminy wprowadziła, w drodze uchwały, za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w (...)  »
Pokrywanie strat netto SP ZOZ przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
20 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczący odpowiedzialności finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych (...)  »
Opłata pobierana za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Na konto urzędu miasta wpłynęła opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taką opłatę? Z przepisów art. (...)  »
Czy czynności wykonywane przez JST z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej podlegają opodatkowaniu VAT?
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych (...)  »
Realizacja zadań publicznych przez JST a VAT - interpretacja ogólna Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Znaczna część wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej - realizowana na podstawie przepisów prawa - nie podlega opodatkowaniu (...)  »
Możliwości wystawienia faktury na żądanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Gmina realizowała projekt polegający na budowie infrastruktury, służącej do wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Przedmiotem (...)  »
Dokumentowanie usługi komunikacji miejskiej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje zadanie polegające na organizacji lokalnego transportu zbiorowego - autobusowego i tramwajowego. Usługa komunikacji miejskiej opodatkowana jest 8% stawką VAT. (...)  »
Działalność w zakresie edukacji i opieki społecznej bez VAT
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
W odniesieniu do określonych czynności związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej jednostki samorządu terytorialnego nie występują w roli podatników VAT (...)  »
Nota korygująca do faktury wystawionej bez oznaczenia MPP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT na fakturze objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany jest umieścić wyrazy "mechanizm (...)  »
Ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Mimo zniesienia większości zakazów, ograniczeń i obostrzeń, przedsiębiorcy wciąż notują spadki obrotów w związku z COVID-19 w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Prawodawca (...)  »
Tarcza 4.0 i zmiany w PPK
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Przepisy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (...)  »
Wykazywanie dotacji celowych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
RIO zarzuciła nam, iż w sprawozdaniu rocznym Rb-27S naszej gminy w kolumnie "Dochody otrzymane" wykazaliśmy pełne dane kwotowe dotyczące dotacji celowych na dzień 31 grudnia (...)  »
Dotacja dla szkoły niepublicznej w przypadku jej likwidacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Powiat dotuje niepubliczną szkołę. Organ prowadzący szkołę, poinformował organ dotujący o zlikwidowaniu szkoły z dniem 26 czerwca 2020 r. Czy organ dotujący nalicza i przekazuje (...)  »
Dane osobowe współwłaścicieli w decyzjach dotyczących podatków lokalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Czy prawidłowe jest zamieszczanie na decyzjach wymiarowych podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (przy solidarnym posiadaniu współwłaścicieli) danych osobowych takich jak: imiona, nazwiska, adresy wszystkich (...)  »
Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Z budżetu gminy sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych (w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniem COVID-19). W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Obowiązek wystawienia faktur dla nabywców usług świadczonych przez gminę
Redakcja Poradnika VAT | 02.07.2020 r.
W maju 2020 r. gmina zakończyła realizację projektu polegającego na dostawie i montażu urządzeń służących do pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nabywcami tych urządzeń (...)  »
Środki z funduszu solidarnościowego na opiekę wytchnieniową w jednostce samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Jak w księgach jednostki samorządu terytorialnego (gminy) ująć środki otrzymane z funduszu solidarnościowego na opiekę wytchnieniową? W myśl art. 1 ustawy z dnia 23 października (...)  »
Dotacja na wymianę źródeł ciepła
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Gmina udziela dotacji celowych ze środków własnych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wymianie dotychczasowego źródła ciepła na nowe źródła ciepła, tj. wymianę niskosprawnych (...)  »
Obowiązki płatnika przy wypłacie stypendiów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Zarząd powiatu na podstawie rekomendacji specjalnie powołanej komisji przyznaje stypendia studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, stanowiące dla nich pomoc materialną. Czy pomoc ta podlega (...)  »
Sprzedaż samochodu specjalnego Straży Miejskiej a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 26.06.2020 r.
Nie podlega opodatkowaniu VAT sprzedaż samochodu specjalnego Straży Miejskiej, wykorzystywanego wyłącznie do wykonywania zadań zgodnych z ustawą o samorządzie gminnym. (interpretacja indywidualna z 21 lutego (...)  »
Prowadzenie audytu wewnętrznego w związkach gmin i powiatów w kontekście uprawień nadzorczych i kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Wyjaśnienia w zakresie przepisów o audycie (...)  »
Wnioskowanie o pomoc publiczną
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Uchwałą rady gminy ma być, wprowadzona możliwość zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Zwolnienie zostanie objęte pomocą publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w (...)  »
Nowe instrumenty pomocowe nie wykluczają dotychczasowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Gmina dotychczas udzielała zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcom w oparciu o pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną (z tytułu nowych inwestycji). Czy nowe (...)  »
PCC od kupna auta od gminy
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.06.2020 r.
Gmina chce sprzedać używany samochód pożarniczy, który był na wyposażeniu OSP. Nabywcą będzie spółka z o.o., której udziałowcem jest gmina. Samochód będzie używany w zakładzie (...)  »
Nieterminowe rozliczenie dotacji przez beneficjenta spoza sektora finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Nasza gmina udzieliła parafii dotacji na renowację zabytku (kościoła - umowę podpisał proboszcz), która jednak nie została rozliczona w terminie. Sprawozdanie złożono w końcu kwietnia (...)  »
Stanowisko MF w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie (...)  »
Kompetencje organu wykonawczego w okresie stanu epidemii - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 14 maja 2020 r. (znak RP.0441/68/26/1/2020), będącym odpowiedzią na pytanie: czy Wójt Gminy może samodzielnie dokonać zmian (...)  »
Dezynfekcja gminnych przystanków autobusowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
W związku z epidemią COVID-19 gmina zleciła wykonanie dezynfekcji wiat i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie całej gminy. Dezynfekcja ma poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko (...)  »
Ujmowanie umów ubezpieczenia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Mam wątpliwość odnośnie stosowania nowych regulacji tarczy antykryzysowej w kontekście wieloletniej prognozy finansowej. Czy aktualny jest wymóg ujmowania w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej (...)  »
Ulga na złe długi a obowiązek posiadania przez gminę dokumentacji potwierdzającej status dłużnika
Redakcja Poradnika VAT | 12.06.2020 r.
Gmina jako wierzyciel zamierza skorzystać z ulgi na złe długi. Czy gmina powinna posiadać w swojej dokumentacji dowody potwierdzające, że dłużnik jest podatnikiem zarejestrowanym jako (...)  »
Odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej przy podatkach stanowiących dochód budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 29 kwietnia 2020 r. (znak RP.0441/26/23/1/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o zajęcie stanowiska odnośnie wątpliwości związanych ze (...)  »
Faktura wystawiona do biletu miesięcznego emitowanego przy użyciu kasy rejestrującej
Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020
Spółka świadczy usługi dowozu uczniów do szkół na rzecz gminy. Bilety są wystawiane na osoby fizyczne (uczniów). Każdy bilet jest imienny i uczeń musi go (...)  »
Tablice reklamowe na obiektach gminy - usługa reklamy czy najmu?
Redakcja Poradnika VAT | 08.06.2020 r.
W praktyce gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy) zawierają umowy cywilnoprawne na podstawie których wyrażają zgodę na usytuowanie tablic reklamowych na obiektach i nieruchomościach (...)  »
Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 8 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-41/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie wykonywania wydatków (...)  »
Zwolnienia i przesunięcia rat podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Podatek od nieruchomości w obecnych czasach może być dużym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorców, którzy w związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii, przestali zarabiać. (...)  »
Weryfikacja przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2020 r.
W jaki sposób weryfikować przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i (...)  »
Zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w związku z działaniami dotyczącymi COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Dotychczas to organ stanowiący jst mógł podejmować uchwały w sprawie limitu zobowiązań z tytułu kredytów czy pożyczek oraz udzielał upoważnień dla organu wykonawczego. Tarcza antykryzysowa (...)  »
Skierowanie zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Czy po zakończeniu w naszej gminie kontroli regionalnej izby obrachunkowej, w której wykazano m.in. naruszenia przepisów prawa pracy i zamówień publicznych, izba mogła skierować zawiadomienie (...)  »
Uzasadnienie korekty w przypadku korekt kwotowych Rb-PDP odnoszących się do lat ubiegłych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gminą). W toku kontroli RIO zarzuciła nam nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania Rb-PDP za 2019 r. Chodzi o to, że dokonano w nim (...)  »
Ujęcie w księgach wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinno się ujmować tylko tę część opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, która stanowi dochód tej jednostki. Pozostała część przedmiotowej (...)  »
Rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste gruntu w księgach urzędu jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Jako jednostka samorządu terytorialnego przekazujemy grunty stanowiące naszą własność w użytkowanie wieczyste. Jakich księgowań należy dokonać w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego w przypadku rozwiązania umowy (...)  »
Prewspółczynnik w jednostkach samorządu terytorialnego
Redakcja Poradnika VAT | 28.05.2020 r.
1. Obowiązek zastosowania prewspółczynnika Zgodnie z treścią art. 86 ust. 2a ustawy o VAT prewspółczynnik ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary/usługi są (...)  »
Pomoc dla szpitala z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 14 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-45/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie pomocy dla (...)  »
Przekazywanie dotacji oświatowych dla niepublicznych placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 31 marca 2020 r. (znak RIO.III.072-35/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie przekazywania dotacji (...)  »
Tarcza antykryzysowa a kary umowne w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Nasza gmina jest stroną wielu umów zawartych w trybie Prawa zamówień publicznych. Według informacji wykonawców praktycznie w każdym przypadku roboty będą przedłużone wskutek aktualnej sytuacji (...)  »
Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Mocą tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono zwolnienie w podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych. Radni chcą takich zwolnień, ale nie dla wszystkich organizacji. Chcemy ponadto wydłużyć (...)  »
Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu autobusów przez gminę
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.05.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) wykonuje zadania własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W związku z tym realizuje inwestycję polegającą na zakupie taboru autobusowego. Zakupione autobusy (...)  »
Wójt gminy nie może upoważnić sekretarza do zmiany planu dochodów i wydatków budżetu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
W związku z COVID-19 przyznano wiele uprawnień wójtowi gminy jako organowi wykonawczemu. Czy wśród nowych regulacji są zapisy umożliwiające upoważnienie sekretarza gminy do zmiany planu (...)  »
Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Naszym zdaniem, dokonany celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy wskazane jest ująć w paragrafie 303 "Różne wydatki na rzecz (...)  »
Naliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Czy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną możliwe jest naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gminy na podstawie danych, które (...)  »
Udzielenie pożyczki na rzecz szpitala a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 13.05.2020 r.
W praktyce zdarza się, że jednostki samorządu terytorialnego udzielają podmiotom leczniczym pożyczek. Wśród podatników pojawiły się wątpliwości czy udzielanie takich pożyczek podlega opodatkowaniu VAT. Przypomnijmy, (...)  »
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego do badania próbek na obecność COVID-19 - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Czy istnieje możliwość udzielenia dotacji celowej dla szpitala przez powiat i gminy na zakup sprzętu medycznego z uruchomieniem linii diagnostycznej do przeprowadzania badań próbek na (...)  »
Dotacja na zajęcia pozalekcyjne on-line
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe (gmina) chce pozyskać unijne pieniądze na projekt edukacyjny koncentrujący się na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów. Zajęcia miałyby być przeprowadzane w trybie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.