Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Jednostki samorządu terytorialnego
Przekazanie i rozliczenie wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 44
Czy wpłatę dokonaną przez gminę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej można wykazać w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych kosztów rodzajowych lub pozostałych (...)  »
Udzielenie pożyczki ze środków budżetu gminy i jej częściowe umorzenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 39
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) udzieliła innej gminie oprocentowanej pożyczki ze środków budżetu. W jaki sposób ująć taką operację w księgach budżetu gminy? Z załącznika nr (...)  »
Dywidenda otrzymana przez gminę a podatek dochodowy
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 17.04.2019 r.
Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, dochody z tytułu dywidendy stanowią dochód z majątku gminy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Spółka z o.o. wypłacająca (...)  »
Modernizacja źródeł ciepła przez miasto - mechanizm podzielonej płatności
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 16.04.2019 r.
Jeżeli usługi świadczone przez wykonawców na rzecz miasta są usługami wskazanymi w załączniku nr 14 do ustawy o VAT i są nabywane przez miasto w (...)  »
Elektromobilność może być problemem dla samorządów i przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 17
Większe jednostki samorządu terytorialnego i bliżej nieokreślone podmioty, którym jednostki te zleciły wykonywanie zadania publicznego na podstawie umowy, poczynając od początku 2020 r. będą musiały (...)  »
Staż do dodatku z wyłączeniem urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 7
W grudniu 2018 r. zatrudniono pracownicę w jednostce samorządu terytorialnego. Osoba ta w czasie poprzedniego zatrudnienia etatowego korzystała z urlopu bezpłatnego. Czy okres ten należy (...)  »
Opodatkowanie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby mieszkalne i biurowe, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.04.2019 r.
Nadleśnictwo będące jednostką organizacyjną Lasów Państwowych udostępnia lokale mieszkalne do nieodpłatnego korzystania na podstawie przepisów ustawy o lasach oraz odpłatnie na podstawie umów najmu. Kto (...)  »
Skarga do sądu administracyjnego nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
W wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w jednostce samorządu terytorialnego stwierdzono obowiązek zwrotu części dotacji oraz skierowano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik po (...)  »
Dochody gminy uzyskiwane z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Najem należy do stosunków cywilnoprawnych, określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze (...)  »
Wykazywanie pożyczek udzielonych z budżetu gminy w sprawozdaniu Rb - NDS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Pożyczka udzielona z budżetu gminy innemu podmiotowi powinna być wykazywana w odpowiednich polach sprawozdania Rb-NDS. Nie można w tym względzie stosować analogii poprzez odwołanie się (...)  »
Dochodzenie wierzytelności podatkowych od spadkobierców
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Na gminie ciąży powinność dochodzenia wierzytelności podatkowych od spadkobierców podatników. Poza uzasadnieniem prawnym, dochodzenie ww. środków ma uzasadnienie ekonomiczne, bowiem w wielu przypadkach działania wobec (...)  »
Świadczenie usług w ramach jednostki samorządu terytorialnego a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019, strona 31
Zakład budżetowy został scentralizowany z gminą. Gmina zleca zakładowi np. konserwacje oświetlenia, remonty dróg gminnych, utrzymanie zieleni. Po zakończonych pracach zakład obciąża gminę należnością z (...)  »
Działalność samorządów a prawo do odliczenia VAT
Poradnik VAT nr 7 (487) z dnia 10.04.2019, strona 19
Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku VAT od zakupu (...)  »
Odliczenie VAT przez gminę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 4
Gmina ma prawo do odliczenia części podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji do czynności opodatkowanych. Gmina we wniosku o interpretację zapytała, czy zrealizowana (...)  »
Kiedy dotacja podlega opodatkowaniu VAT?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 2
Uzyskane przez gminę dofinansowanie związane bezpośrednio z finansowaniem konkretnej inwestycji (zadania) w postaci usługi montażu instalacji solarnych i kotłów na biomasę na terenie gminy nie (...)  »
Ilość decyzji w przypadku więcej niż jednej nieruchomości jednego podatnika
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.04.2019 r.
Czy organ podatkowy zobowiązany jest do opodatkowania wszystkich przedmiotów należących do danego podatnika (osoba fizyczna) podatkiem od nieruchomości w jednej decyzji, ustalającej zobowiązanie podatkowe? Podatek (...)  »
Zmiana umowy o dofinansowanie w zakresie maksymalnej wartości projektu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Gmina ma zawartą umowę o dofinansowanie w ramach RPO projektu na budowę hali sportowej. Zgodnie ze szczegółowym opisem, konkurs dotyczył projektów do 5 mln. euro, (...)  »
Opodatkowanie usługi demontażu azbestu z nieruchomości
Redakcja Poradnika VAT | 03.04.2019 r.
Gminy wykonują zadania polegające m.in. na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Prace te polegają na demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających (...)  »
Opodatkowanie dzierżawy gruntów rolnych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 01.04.2019, strona 11
Gmina jest właścicielem m.in. gruntów rolnych. Chciałaby je wydzierżawić osobom prywatnym z przeznaczeniem pod uprawę ogrodniczo-warzywniczą. Czy dzierżawa ta będzie zwolniona z podatku VAT? Dzierżawa (...)  »
Świadectwa efektywności energetycznej uzyskane przez gminę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 01.04.2019, strona 42
Nasza gmina uzyskała "Świadectwo efektywności energetycznej" wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wartość tego świadectwa jest wyrażona w jednostce "toe" - tona oleju ekwiwalentnego. Przedmiotowe (...)  »
Czy wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opodatkowaniu VAT?
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 01.04.2019 r.
Gmina zobowiązana jest wydać duplikat Karty Dużej Rodziny na mocy ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Za wydanie duplikatu pobiera opłatę - opłata ta ma charakter (...)  »
Zwrot podatku VAT na rachunek bankowy i rachunek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 28.03.2019 r.
Czy gmina w deklaracji VAT-7 za luty 2019 r. może podzielić kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i w części wykazać ją jako kwotę do (...)  »
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.03.2019 r.
W bilansie z wykonania budżetu gminy wykazano w pozycji długoterminowych zobowiązań wszystkie zobowiązania z konta 134 i 260, też te z płatnością w ciągu 12 (...)  »
Zamówienia in-hause gminy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 18
Gmina zleca wykonanie zadania publicznego własnej spółce w ramach procedury in-hause. Czy warunek 90% obrotów z zadań powierzonych przez gminę tej spółce należy spełniać w (...)  »
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.03.2019 r.
Czy dochody gminy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych należy klasyfikować w dziale 600, rozdziale 60016 i paragrafie 083? Na mocy art. 16 ust. (...)  »
Skutki w VAT zaniechania inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019, strona 16
Podatnik (gmina) w przypadku zaniechania inwestycji z przyczyn od niego niezależnych nie będzie zobowiązany do korekty uprzednio odliczonego VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Gmina (czynny (...)  »
Doręczanie decyzji podatkowej małżonkom
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.03.2019 r.
Organy podatkowe nie ustalają podatku od nieruchomości częściowo poszczególnym współwłaścicielom będącym osobami fizycznymi. Zatem wydawane decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości dotyczą całej nieruchomości (bez (...)  »
Gmina ma prawo do korekty VAT naliczonego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019, strona 16
Gmina, dokonując nabycia towarów i usług z przeznaczeniem na budowę infrastruktury w postaci placu rekreacyjnego, co z kolei stanowiło przejaw realizacji zadań własnych JST, działała (...)  »
Zwrot niewykorzystanych przez jednostki budżetowe środków na pokrycie wydatków w budżecie JST
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 34
Czy zwrot niewykorzystanych przez jednostki budżetowe środków na sfinansowanie wydatków można w budżecie jednostki samorządu terytorialnego księgować zapisem ujemnym po stronie Ma konta 133 i (...)  »
Właściwość ZUS dla wniosku o rentę
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019, strona 11
Kompletuję pracownikowi starostwa wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy wniosek ten powinnam wysłać do ZUS właściwego dla siedziby pracodawcy, czy innego? Decyzje (...)  »
Nieodpłatne przekazanie nagród przez powiat a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 15.03.2019 r.
Powiat (czynny podatnik VAT), w ramach realizacji zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, ponosi wydatki na zakup towarów przeznaczonych na nagrody rzeczowe, upominki (często (...)  »
Związanie organu podatkowego danymi z ewidencji gruntów i budynków
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.03.2019 r.
Organ podatkowy musi uwzględnić zapisy ewidencji. Jednak nie można pominąć art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, który przewiduje możliwość przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom. Zatem kiedy (...)  »
Skutki podatkowe wniesienia przez gminę aportu do spółki kapitałowej
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 13.03.2019 r.
Gmina, która wniesie do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci zabudowanego gruntu, nie ma obowiązku odprowadzania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Tak (...)  »
Powoływanie komisji przetargowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
W przypadku zamawiającego, którym jest urząd gminy, czynność powołania komisji przetargowej może wykonać wyłącznie wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź pracownik urzędu gminy lub miasta, (...)  »
Szczególne przypadki prezentacji danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Jak w sprawozdaniu Rb-27ZZ za IV kwartały 2018 r. ująć dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przekazane dopiero w styczniu (przekazane przez urząd gminy do (...)  »
Finansowanie remontu pomieszczeń OSP z funduszu sołeckiego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Gmina ma ustawowy obowiązek ponoszenia kosztów funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej (OSP). Co przy tym istotne, ochrona przeciwpożarowa stanowi jej zadanie własne. W konsekwencji można uznać, (...)  »
Wywłaszczenie nieruchomości a VAT
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 21
W myśl art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), (...)  »
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po 1 stycznia 2019 r.
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 5
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. (...)  »
Prawo dokonania korekty VAT należnego w ramach ulgi na złe długi
Redakcja Poradnika VAT | 08.03.2019 r.
W sierpniu 2018 r. gmina wystawiła faktury na rzecz kontrahenta, wyznaczając mu termin płatności na 27 września 2018 r. Kontrahent do tej pory nie uregulował (...)  »
Opłata za dowóz dzieci na dodatkowe zajęcia nie podlega VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 3
Gmina pobierając od rodziców dzieci część opłaty na pokrycie dowozu dzieci na dodatkowe zajęcia odbywające się poza szkołą, nie występuje jako usługodawca, a opłaty te (...)  »
Zaliczka na poczet opłaty adiacenckiej nie podlega VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 1
Wypełniając obowiązki wynikające z przepisów, gmina pobierając zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej działać będzie jako organ władzy publicznej, a nie jako podatnik podatku VAT. Gmina (...)  »
Przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 11
Pracownik przechodzi do innej jednostki samorządowej na mocy porozumienia pracodawców (art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych). Od stycznia do końca marca 2019 r. przysługuje mu (...)  »
Charakter zwolnień w podatku od nieruchomości udzielanych przez gminy
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.03.2019 r.
Rada Miasta posłużyła się stwierdzeniem, że zwolnieniu nie podlegają budynki i ich części "będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą". Taki sposób (...)  »
Obowiązkowe dane w JPK_VAT
Redakcja Poradnika VAT | 04.03.2019 r.
Czy gmina w JPK_VAT powinna umieszczać informację dotyczącą formy zapłaty (gotówka, przelew), która widnieje na fakturach sprzedaży? Informacja o prowadzonej ewidencji VAT przekazywana co miesiąc (...)  »
Świadczenie usługi z zaniżoną stawką VAT
Redakcja Poradnika VAT | 04.03.2019 r.
W październiku 2018 r. gmina dokonała świadczenia usługi, jednak błędnie zastosowała obniżoną do 8% stawkę VAT zamiast 23%. Sprzedaż tę wykazano w deklaracji VAT za (...)  »
Naliczanie odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Mamy problem w gminie z odsetkami naliczanymi od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy w każdym przypadku trzeba naliczać i pobierać takie odsetki? Często (...)  »
Odpłatna usługa świadczona przez gminę a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 01.03.2019 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) przeprowadza inwestycję rewitalizacji parku miejskiego. W ramach tej inwestycji w parku zostanie zamontowana samoobsługowa, automatyczna toaleta publiczna wyposażona we wrzutnik monet (...)  »
Sprzedaż gruntu miejskiego na którym znajduje się budynek będący własnością dzierżawcy
Redakcja Poradnika VAT | 27.02.2019 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 września 2018 r., nr I FSK 1274/16 stwierdził, że: W przypadku sprzedaży dzierżawcy dzierżawionego gruntu, z posadowionym (...)  »
Ujęcie wpływu podatku od środków transportowych w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.02.2019 r.
Czy do wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych gmina może zastosować rozdział 75616? Sugerowany w pytaniu rozdział 75616 został opisany w (...)  »
Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT
Redakcja Poradnika VAT | 25.02.2019 r.
Jednostki smaorządu terytorialnego jako czynni podatnicy VAT w deklaracjach VAT niekiedy wykazują nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym jako zwrot podatku na rachunek bankowy, w terminie (...)  »
Ceny jednostkowe na fakturach
Redakcja Poradnika VAT | 25.02.2019 r.
Gmina sprzedaż dokumentuje fakturami. Czy na fakturach może podawać ceny jednostkowe z dokładnością do trzech i więcej miejsc po przecinku? Szczegółowe zasady wystawiania faktur określone (...)  »
Oświadczenie podatnika w formularzach podatkowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.02.2019 r.
Oświadczenie o treści "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością", zawarte w formularzu podatkowym należy (...)  »
Czy wójt może udzielić pożyczki przekraczającej limit ustalony przez radę gminy w uchwale?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Rada gminy określiła w uchwale wartość pożyczek jaką może udzielać wójt. Pula ta została już prawie wyczerpana a wójt zamierza udzielić kolejnej pożyczki, która przekroczy (...)  »
Termin rozpatrzenia protestu ma wyłącznie charakter instrukcyjny
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Urząd Marszałkowski nie uwzględnił złożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Czy rozpatrzenie protestu po upływie 67 dni może być (...)  »
Przejęte przez gminę zobowiązania SP ZOZ w sprawozdaniu Rb-28S i Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-28S i Rb-Z wykazywać należy przejęte przez gminę zobowiązania (długi) SP ZOZ? Pierwotnie nie były to zobowiązania gminy. Skoro gmina przejęła zobowiązania (...)  »
Spłata zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
W trakcie kontroli RIO zarzucono naszemu skarbnikowi nieprawidłowe klasyfikowanie dochodów budżetowych w zakresie podatków. Do spłaty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie zastosowano (...)  »
Jakie metody ustalania prewspółczynnika przez JST dopuszczają sądy administracyjne?
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 19
Na podstawie art. 86 ust. 22 ustawy o VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania (...)  »
Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 3
Gmina planuje zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, tablic interaktywnych, notebooków wraz z oprogramowaniem i projektorów jako kompletu, a także dywanu interaktywnego i komputera stacjonarnego, które (...)  »
VAT na usługi budowlane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 3
Gmina realizuje zadanie polegające na przystosowaniu lokalu, w którym znajdowała się stacja transformatorowa na lokal o przeznaczeniu mieszkaniowym. Czy wykonawca może opodatkować remont tego lokalu (...)  »
Granty na wymianę indywidualnych źródeł ciepła
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, strona 4
O wsparcie ze środków EFRR na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowoczesne i ekologiczne będzie ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego. Projekt (...)  »
Przekazanie majątku na podstawie umowy o świadczeniu usług publicznych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, strona 4
Przekazanie autobusów przedsiębiorcy, który wygra przetarg, może nastąpić nieodpłatnie na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych lub na podstawie innej umowy nieodpłatnej (np. użyczenia) bądź (...)  »
Pomoc publiczna i de minimis w projekcie grantowym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, strona 4
Gmina wystąpi o środki EFRR na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (m.in. OZE, kotły spalające biomasę). Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego (...)  »
Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego planuje pozyskać środki EFRR na budowę, przebudowę uzupełniającą do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego. Przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z podróżami radnych i sołtysów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Rada gminy może także ustanowić (...)  »
Ewidencja księgowa środka trwałego przekazanego przez gminę do nieodpłatnego użytkowania SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Nasza gmina chce przekazać nieruchomość (środek trwały - budynek) do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - w użytkowanie bezpłatne. Czy w takiej sytuacji taka nieruchomość (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.