Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 lutego 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 14:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.998 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
29

Jednostki samorządu terytorialnego

pokaż fragmenty artykułów

Organ podatkowy może wykorzystać zeznania świadków w celu wydania decyzji o wysokości opłaty za odpady

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2024 r.
Na nieruchomości od pół roku zamieszkują dwie osoby. Nie złożyły deklaracji na odpady komunalne (metoda od ilości mieszkańców). Wszczęliśmy postępowanie z urzędu w sprawie określenia (...)  »

Zobowiązanie wobec WFOŚiGW z tytułu zaciągniętej pożyczki w sprawozdaniu Rb-Z gminy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2024 r.
W której grupie wierzycieli (kolumnie) sprawozdania Rb-Z wykazać zobowiązanie gminy wobec WFOŚiGW z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadania z zakresu ochrony wód? Zobowiązanie wobec WFOŚiGW (...)  »

Zastosowanie stawki jednostkowej w projektach dotyczących stażu uczniowskiego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.02.2024 r.
W celu uatrakcyjnienia oferty szkół zawodowych na terenie gminy i aby zapobiegać odpływowi młodych ludzi, planujemy skorzystać z unijnego dofinansowania staży uczniowskich z regionalnego programu (...)  »

Rozbieżność między zaangażowaniem a wydatkami wykonanymi w sprawozdaniu Rb-28S

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2024 r.
Czy w zbiorczym sprawozdaniu Rb-28S kwoty pomiędzy kolumnami zaangażowanie a wydatki wykonane powinny być zgodne? Chodzi o faktury otrzymane w danym roku, ale zapłacone już (...)  »

Wyjaśnienie MRPiPS dotyczące ujmowania w budżecie jst środków PFRON

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2024 r.
Środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu - na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (...)  »

KSeF- model uprawnień dla jednostek samorządu terytorialnego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2024 r.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy podatku VAT mają możliwość fakultatywnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 lipca (...)  »

Skutki w VAT wniesienia aportu przez JST

Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Czynność wniesienia aportu do spółki, zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz regulacjami dyrektywy VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Zasadniczo wniesienie aportu (...)  »

Wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w nieprawidłowy sposób

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.02.2024 r.
Gmina w ramach dotacji z ustawy o sporcie przekazała do wykorzystania w ciągu roku kwotę 20 tys. zł. jednemu z działających na terenie gminy klubów (...)  »

Brak możliwości uzupełnienia stawki podatku od środków transportowych na 2024 r.

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.02.2024 r.
W grudniu 2023 r. RIO podważyła legalność naszej uchwały w sprawie podatku od środków transportowych - bo rada gminy (omyłkowo) objęła podatkiem ciągniki siodłowe/balastowe z (...)  »

Niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek z opłat za alkohol w sprawozdaniu Rb-NDS

Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.02.2024 r.
RIO w trakcie kontroli wykazała nieprawidłowości w sprawozdaniach Rb-NDS. W sprawozdaniu tym za niektóre okresy nie wykazywano środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 (...)  »

Skutki w VAT sprzedaży złomu przez powiat

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024
Jedną z jednostek organizacyjnych powiatu (czynny podatnik VAT) realizujących zadania powiatu jest dom pomocy społecznej, przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, będący placówką stacjonarnego stałego (...)  »

Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy

Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024
W związku z tym, że duża część kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, duże znaczenie przy ustalaniu ładu przestrzennego mają decyzje o warunkach (...)  »

Wyjaśnienie MF dotyczące klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.02.2024 r.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę Ministerstwo (...)  »

Oświadczenia o odpowiedzialności karnej a korzystanie ze zwolnień w podatku od nieruchomości

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.02.2024 r.
RIO zarzuciła wójtowi, że nie pobiera (jako organ podatkowy) oświadczeń od podatników zwolnionych z podatku od nieruchomości (uchwałą rady gminy) z klauzulą o odpowiedzialności karnej (...)  »

Niezgodność kwot wykonanych dochodów i wydatków budżetowych prezentowanych w Rb-NDS z ewidencją księgową

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.02.2024 r.
RIO zarzuciła nam wadliwe sporządzenie sprawozdania Rb-NDS. Wykazano bowiem niezgodność kwot w zakresie wykonanych dochodów i wydatków z ewidencją księgową. Czy jest to naruszenie przepisów (...)  »

Ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu ich wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 01.02.2024
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" jest kontem pozabilansowym, służącym do ewidencji kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu ich wyłączenia w trakcie (...)  »

Klasyfikacja dochodu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako funduszu celowego

Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024
Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej gminie zostało przyznane dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych. Jak zaklasyfikować dochód z tytułu przyznanego (...)  »

Udzielenie dotacji celowych na koszty poniesione przed zawarciem umów dotacyjnych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2024 r.
RIO w toku kontroli w urzędzie miasta ustaliła nieprawidłowość polegającą na udzieleniu dotacji niezgodnie z przepisami art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska i (...)  »

Zakup węgla a korekta podatku naliczonego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2024 r.
Jeśli gmina nie sprzedała całej ilości zakupionego węgla i będzie go przekazywała na realizację zadań własnych osobom uprawnionym w ramach pomocy społecznej (czyli będzie wykorzystywać (...)  »

Rozliczenia finansowe między gminami dotyczące zwrotu kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli niepublicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2024 r.
Proszę o pomoc w wyliczeniu kwoty, którą obciążymy inne gminy za wychowanie przedszkolne uczniów (niebędących uczniami niepełnosprawnymi) w przedszkolach niepublicznych działających na terenie naszej gminy. (...)  »

Pobieranie opłaty targowej w przypadku braku dochodów ze sprzedaży na targowisku

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2024 r.
Rada gminy wprowadziła u nas opłatę targową i zarządziła jej pobór w drodze inkasa. Czy należy pobierać tę opłatę także wówczas, gdy rozpoczęto co prawda (...)  »

Łączenie funkcji skarbnika i głównego księgowego w jednostce organizacyjnej gminy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.01.2024 r.
Czy osoba zatrudniona na stanowisku skarbnika w gminie może podjąć dodatkową pracę jako główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej, będącej jednostką organizacyjną tej gminy? Osoba (...)  »

Zasada trwałości w kontekście projektu etapowego oraz sporu sądowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.01.2024 r.
Proszę o wskazanie, jakie są zasady liczenia trwałości w odniesieniu do projektów podzielonych na etapy. Ponieważ projekt był wieloletni, część infrastruktury została oddana do użytku (...)  »

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku organów kolegialnych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2024 r.
Proszę o wskazanie, jak wygląda przypisanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku organu kolegialnego jakim jest zarząd powiatu. Czy odpowiedzialność ponoszą wszyscy jego (...)  »

Wyegzekwowanie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości po śmierci właściciela nieruchomości

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2024 r.
Właściciel nieruchomości położonej na terenie naszej gminy zmarł. Pozostawił duże zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. Jakie działania powinna podjąć gmina w celu wyegzekwowania (...)  »

Praca w spółce i samorządzie terytorialnym

Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
Uczestnictwo w spółce nie zawsze może być połączone z zatrudnieniem lub sprawowaniem funkcji w jednostce samorządu terytorialnego (JST). Szczególnym ograniczeniom podlegają radni i osoby pełniące (...)  »

Czy termin realizacji projektu stanowi obiektywną przyczynę wskazania terminu realizacji zamówienia datą?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.01.2024 r.
Gmina realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych. Pieniądze dostaliśmy na ostatnią chwilę, z rezerwowego rozdania. Musimy dokonać szybkiego zakupu sprzętu o wartości powyżej 130 tys. (...)  »

Ocena sytuacji ekonomicznej podatnika ubiegającego się o umorzenie zaległości podatkowych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.01.2024 r.
Przełom roku budżetowego to okres udzielania ulg w spłacie zaległości podatkowych, głównie umorzeń w podatku od nieruchomości czy środków transportowych dla przedsiębiorców lokalnych. Nasz referat (...)  »

Dodatkowa opłata za odbiór śmieci jest bez VAT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1188) z dnia 01.01.2024
Dodatkowa opłata za odbiór opon i odpadów budowlano-rozbiórkowych (ponad określony limit) nie podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2023 (...)  »

Opodatkowanie nagród dla niepełnoletnich sportowców i ich trenera - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (601) z dnia 01.01.2024
Nagrody przekazane niepełnoletnim zawodnikom oraz ich trenerowi stanowią przychód z innych źródeł. Wobec tego od ich wartości nie należy pobierać zaliczki na podatek. Przychody te (...)  »

Odliczenie podatku naliczonego według prewspółczynnika a korekta wieloletnia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2023 r.
W celu odliczenia VAT od dokonanych zakupów podatnik powinien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu). Jeżeli nie jest on (...)  »

Zakup biletów lotniczych dla radnych i pracowników urzędu gminy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2023 r.
W związku z zagraniczną podróżą służbową radnym i pracownikom urzędu gminy zakupiliśmy bilety lotnicze. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki poniesione na zakup tych (...)  »

Czy zaniechanie dochodzenia nieuiszczonych opłat za zajęcie pasa drogowego narusza dyscyplinę finansów publicznych?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2023 r.
W gminie nastąpiła zmiana na stanowisku pracownika odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W wyniku wewnętrznej kontroli okazało się, że nowy pracownik zaniechał (...)  »

Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2023 r.
Właściciel zabudowanej nieruchomości położonej na terenie naszej gminy zgłosił do zwolnienia od podatku od nieruchomości budynki, w których prowadzi działalność w zakresie działów specjalnych produkcji (...)  »

VAT od aportu wniesionego przez gminę

Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Gmina zamierza wnieść aport w postaci towaru do spółki miejskiej z o.o. w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki (gmina działa jako podatnik). Zarówno (...)  »

Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych przez gminę na umundurowanie członków OSP

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Nasza gmina zakupiła umundurowanie dla członków ochotniczej straży pożarnej. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taki wydatek? Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 14 (...)  »

Zaniżenie skutków obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w sprawozdaniu Rb-27S

Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.12.2023 r.
W sprawozdaniu Rb-27S za poprzedni rok wykazano dane w zakresie obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych stosując przez pomyłkę dla kilku pojazdów ciężarowych (...)  »

Czy opłata dodatkowa za nieregulaminowe korzystanie z pływalni lub sali fitness jest opodatkowana podatkiem VAT?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.12.2023 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2023 r. (nr 0114-KDIP4-1.4012.475.2023.1.AM) stwierdził, że opłata za nieregulaminowe korzystanie z pływalni lub sali fitness (...)  »

Zwolnienia w podatku a ewidencja podatkowa nieruchomości

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2023 r.
RIO zarzuciła gminie wadliwe prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości. Chodzi o brak wprowadzenia powierzchni gruntów/budynków korzystających ze zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady (...)  »

Prezentacja danych dotyczących udzielonych przez gminę pożyczek w sprawozdaniu Rb-NDS

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.12.2023 r.
W sprawozdaniu Rb-NDS gminy w kolumnie "Wykonanie" nie zgadzają się dane dotyczące udzielonych pożyczek - w wierszu D.12 i D.22 w odniesieniu do kont 133 (...)  »

Montaż instalacji fotowoltaicznej przez gminę a VAT

Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonując za pośrednictwem podmiotów trzecich montaż instalacji na budynkach mieszkańców lub obok takich budynków. W związku z tym w tym (...)  »

Świadczenia z tytułu diet wypłacane radnym i sołtysom w rachunku zysków i strat urzędu gminy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2023 r.
Gmina wypłaca radnym i sołtysom diety. W której pozycji rachunku zysków i strat urzędu gminy wykazać wypłacone z tego tytułu świadczenia? W myśl § 23 (...)  »

Dotacja otrzymana przez gminę na usunięcie azbestu bez VAT

Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023
Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonując za pośrednictwem podmiotów trzecich usługi usuwania wyrobów azbestowych z nieruchomości mieszkańców. W konsekwencji nie jest konieczne ustalanie, czy otrzymane (...)  »

Udzielenie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego bez zachowania zasad konkurencyjności i jawności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
RIO zgłosiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych sprawę rzekomego wadliwego udzielania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zarzucono zastępcy burmistrza, że nie stosowano (...)  »

Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej na rzecz byłych pracowników pedagogicznych (emerytów)

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2023 r. (nr 0113-KDIPT1-2.4012.798.2023.1.AM) stwierdził, że: W zakresie sprzedaży posiłków na rzecz byłych pracowników pedagogicznych (...)  »

Opłata targowa nie może być pobierana przez inkasentów z wyprzedzeniem

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
Rada gminy powołała inkasentów do pobierania opłaty targowej. Czy opłata targowa może być pobierana przez inkasentów z wyprzedzeniem, tzn. z góry za dany okres, np. (...)  »

Inwentaryzacja mienia gminnego użytkowanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
Podstawową metodą inwentaryzacji środków trwałych jest spis z natury. Przy czym powierzone innym jednostkom własne składniki aktywów inwentaryzowane są drogą uzyskania od tych jednostek potwierdzeń (...)  »

Rozliczanie nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne

Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2023 r.
W praktyce jednostki samorządu terytorialnego często decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej. Aktualnie, co do zasady, rozliczanie nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej (...)  »

Kwalifikowalność VAT i budowy przyłączy wodociągowych

Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Projekt gminy dotyczy budowy sieci wodociągowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (działanie 2.5). Czy VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny? Czy (...)  »

Dofinansowanie systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia

Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Gmina przeprowadzi projekt przyczyniający się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia. Na jakie projekty infrastrukturalne może pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich z nowego (...)  »

Refakturowanie mediów

Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Istnieje możliwość refakturowania mediów z zastosowaniem właściwej dla nich stawki podatku VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 10 listopada 2023 r., (...)  »

Wyjaśnienie MRiPS dotyczące kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2023 r.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 (...)  »

Pobór podatków i opłat lokalnych w formie bezgotówkowej przy użyciu terminala płatniczego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2023 r.
Ustawodawca dopuścił możliwość dokonania płatności podatku w formie bezgotówkowej, w tym także przy użyciu karty płatniczej, tym samym zezwalając inkasentom na posługiwanie się terminalami płatniczymi. (...)  »

Opodatkowanie VAT dodatkowych opłat za korzystanie z parkingu

Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Dodatkowa opłata związana z niezgodnym z regulaminem korzystaniem z płatnego parkingu niestrzeżonego stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług i w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT. O CO (...)  »

Prezentacja środków pieniężnych pozostających na rachunku środków na niewygasające wydatki w bilansie z wykonania budżetu

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2023 r.
W jakiej pozycji w bilansie organu (z wykonania budżetu) wykazać saldo Wn konta 135 oznaczające stan środków na rachunku na niewygasające wydatki - czy odpowiednia (...)  »

Niewykorzystane środki Funduszu Pomocy a sprawozdanie Rb-ST

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2023 r.
Czy niewykorzystane środki Funduszu Pomocy mogą zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-ST jako niewykorzystane dotacje? Środki Funduszu Pomocy nie stanowią dotacji w rozumieniu ustawy o finansach (...)  »

Prowadzenie audytu wewnętrznego przez audytora na podstawie umowy cywilnoprawnej zamiast w ramach stosunku pracy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2023 r.
W jednostce samorządu terytorialnego audyt wewnętrzny prowadzony jest przez audytora na podstawie umowy cywilnoprawnej. Okazało się jednak, że audyt powinien prowadzić audytor zatrudniony w jednostce. (...)  »

Funkcjonowanie grup VAT w gminach

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.11.2023 r.
» Możliwość utworzenia grupy VAT Szczegółowe regulacje prawne dotyczące możliwości utworzenia przez kilku podatników tzw. grupy VAT zostały określone w art. 15a ust. 1-15 ustawy (...)  »

Zaliczenie nadpłat na bieżące zobowiązania podatkowe nie wymaga już postanowienia organu podatkowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2023 r.
W aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość zaliczenia nadpłat podatkowych z urzędu na poczet zarówno zaległości podatkowej, jak i bieżących zobowiązań podatkowych bez potrzeby wydawania przez (...)  »

Należności z tytułu kary umownej w sprawozdaniu Rb-27S

Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2023 r.
W Rb-27S urzędu gminy nie wykazano kary umownej od kontrahenta, który naruszył terminy wykonania remontu drogi, na 50 tys. zł. Według nas jest to należność (...)  »

Udzielanie zamówień publicznych przez gminę z możliwością skorzystania z prawa opcji

WA 4120-54/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 09.11.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta z dnia 19 października 2023 r. - uprzejmie informuję: ze skierowanego do Izby pisma wynika, że Gmina planuje w (...)  »

Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń

Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 17
W dniu 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Termin ten określił komunikatem Minister Cyfryzacji. W uproszczeniu e-Doręczenie stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem (...)  »

Jednostki samorządu terytorialnego uprawnione do utworzenia grupy VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2023 r.
Czy gmina oraz spółka komunalna (sp. z o.o.), w której gmina jest jedynym wspólnikiem oraz właścicielem 100% udziałów mają możliwość utworzenia tzw. grupy VAT? Czy (...)  »

Rozliczenie VAT w gminie w związku ze sprzedażą pozyskanego drewna

Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Skoro wydatki związane z pozyskaniem drewna (wycinka drzew) są/będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (tj. ze sprzedażą drewna), gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia (...)  »

Mobilność miejska finasowana z EFRR

Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Przedsięwzięcie ma dotyczyć mobilności miejskiej w województwie pomorskim. Na jakie typy projektów z tym związanych można pozyskać wsparcie ze środków EFRR w nowym okresie programowania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.