Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Jednostki samorządu terytorialnego
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek (...)  »
Prawo do dokonywania wydatków budżetowych przysługuje wyłącznie wójtowi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Rada gminy z początkiem roku przyjęła uchwałę w sprawie wydatków na promocje i reprezentację gminy oraz patronowanie różnym imprezom. Wójt planuje wydać zarządzenie w sprawie (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S zaliczek otrzymanych na poczet przyszłej sprzedaży nieruchomości - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Czy zaliczki otrzymane na poczet przyszłej sprzedaży nieruchomości podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego? Regionalna Izba Obrachunkowa w (...)  »
Opłata targowa pobierana za sprzedaż poza lokalem handlowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Nasz urząd miasta pobiera opłatę targową na terenie gminy. Niektórzy z handlowców, którzy prowadzą sprzedaż w lokalach handlowych (dzierżawionych) dodatkowo sprzedają poza tymi lokalami, np. (...)  »
Odliczenie VAT przez gminę
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 3
O kwalifikacji wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, jako związanych z działalnością gospodarczą gminy, bądź z inną jej działalnością, nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy gminą a (...)  »
Dochody należne gminie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 49
Jak ująć w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (gminy) dochody należne gminie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą grudnia (...)  »
Opodatkowanie wpłaconego wadium
Poradnik VAT nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 23
W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić (...)  »
Sprzedaż usług świadczonych przez gminne stołówki szkolne nie podlega VAT - wyrok NSA
Poradnik VAT nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 20
W świetle obowiązujących przepisów za podatnika uznawana jest gmina a nie jej jednostki i zakłady budżetowe. Oznacza to, że wszelkie czynności wykonywane przez jednostki organizacyjne (...)  »
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej. (...)  »
Wydanie duplikatu świadectwa nie podlega VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 16
Czynności w postaci wydawania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych wykonuje gmina w ramach zadań własnych jako organ władzy publicznej, a zadania te są wykonywane w (...)  »
Możliwość doręczania decyzji podatkowych przez sołtysa - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości doręczania decyzji podatkowych przez sołtysa, który jest jednocześnie radnym rady (...)  »
Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ekologicznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym w budżecie gminy ująć wydatek na opracowanie dokumentacji budowlanej (projektowej) na oczyszczalnie ekologiczną? Czy właściwy będzie paragraf 417? Sposób dokumentowania przedsięwzięć (...)  »
Finansowanie zajęć prowadzonych w ramach kształcenia specjalnego dzieci w szkołach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Burmistrz miasta ma wątpliwość co do legalności wydatkowania środków budżetu gminy na dzieci objęte tzw. orzeczeniami o kształceniu specjalnym w publicznych szkołach. Czy dyrektorzy tych (...)  »
Finansowanie przez gminę kosztów funkcjonowania OSP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Gmina zapewnia funkcjonowanie ochotniczych straż pożarnych w ramach rozdziału 75412. Czy legalne jest wydatkowanie tych środków na różne spotkania okazjonalne, zawody, dyplomy, turnieje czy inne (...)  »
Wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego od podatku od nieruchomości z mocą wsteczną
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
Wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomości w trakcie roku z mocą wsteczną, jakkolwiek nie wynika wprost z regulacji prawnych, jest prawnie dopuszczalne. Za takim rozwiązaniem (...)  »
Obniżona stawka VAT przy dostawie sprzętu komputerowego
Poradnik VAT nr 1 (505) z dnia 10.01.2020, strona 13
1. Warunki zastosowania 0% stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT dostawa sprzętu komputerowego, wymienionego (...)  »
Ewidencja szczegółowa do konta 134 "Kredyty bankowe" w budżecie jst
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.01.2020 r.
W jaki sposób prowadzić ewidencję analityczną do konta 134 "Kredyty bankowe" w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Umowa kredytowa, którą gmina zaciągnęła na wiele lat (...)  »
Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w gminach
Redakcja Poradnika VAT | 03.01.2020 r.
W dniu 3 stycznia 2020 r. gmina otrzymała od czynnego podatnika VAT fakturę potwierdzającą zakup towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (...)  »
Ujęcie dochodów z majątku gminy w klasyfikacji paragrafowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
O zastosowaniu odpowiedniego paragrafu do dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego gminy decydują okoliczności natury faktycznej i prawnej. W sytuacji gdy występuje typowa umowa najmu, to (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwalane przez gminy
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.01.2020 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) podatnikami podatku (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-27S skutków finansowych wynikających z udzielonych przez jst bonifikat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej (...)  »
Zapłata należności po skorzystaniu z ulgi na złe długi
Redakcja Poradnika VAT | 30.12.2019 r.
W związku z nieuregulowaniem należności za świadczone usługi (opodatkowane podstawową stawką VAT) gmina skorzystała z ulgi na złe długi. Obecnie kontrahent zapłacił całość należności, w (...)  »
Zwrot towarów a rozliczenie faktury korygującej
Redakcja Poradnika VAT | 27.12.2019 r.
W październiku 2019 r. gmina zakupiła towary i otrzymała fakturę dokumentującą tę transakcję. W dniu 5 listopada dokonała zwrotu części towarów i tego samego dnia (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S odsetek od należności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.12.2019 r.
Czy odsetki od należności pozostałych do zapłaty (ewidencjonowane na koncie 221-2 "Rozliczenie należności - odsetki" można wykazać w sprawozdaniu Rb-27S w paragrafach, które dotyczą danej (...)  »
Dochody budżetowe zrealizowane przez podległe jednostki budżetowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.12.2019 r.
Czy właściwe będzie ujmowanie w budżecie gminy wszystkich dochodów budżetowych zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe na jednym koncie 222 w powiązaniu z kontem 133? Z (...)  »
Wpływ zmiany w ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.12.2019 r.
Organ ustalając podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego opiera się na danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy Prawa (...)  »
Wykonawcy wdrażający PPK mogą negocjować wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019, strona 18
Jednostka zleciła wykonawcy wykonanie zamówienia publicznego polegającego na budowie świetlicy. Wykonawca zwrócił się do nas z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z uwagi na fakt, iż (...)  »
Wykazanie w sprawozdaniu Rb-N środków z Funduszu Pracy - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu Rb-N znajdujące się na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego środki z Funduszu Pracy? W kwestii wykazywania środków z Funduszu (...)  »
Prawo złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej a wiążącej informacji stawkowej
Redakcja Poradnika VAT | 23.12.2019 r.
Czy gmina w związku ze zmianą przepisów od 1 listopada 2019 r. może występować do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidulanej czy o (...)  »
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 39
W jaki sposób w bilansie urzędu (jednostki budżetowej) i skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego wykazać grunty będące własnością jednostki samorządu terytorialnego oddane w użytkowanie wieczyste? (...)  »
Wynagrodzenia dla członków komisji powołanej przez wójta gminy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 57
Wójt gminy powołał komisję do opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego. Członkom komisji przysługiwać będzie wynagrodzenie za dokonane czynności. Czy można do tego wynagrodzenia zastosować zwolnienie dotyczące (...)  »
Problemy z rachunkami bankowymi jednostek samorządu terytorialnego
Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 18
1. Sprawdzanie danych w elektronicznym wykazie podatników VAT Od 1 września 2019 r. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku (...)  »
Zastosowanie MPP w gminach
Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 17
Czy gmina jako jednostka samorządu terytorialnego dokonując zakupu usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (ale związanych z działalnością pozostającą poza zakresem podatku (...)  »
Rady gmin do końca 2019 r. muszą ustalić stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2019 r.
Z początkiem 2020 r. wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych. Zatem w 2020 r. podatnicy powinni się liczyć się z wyższymi stawkami podatku od nieruchomości, (...)  »
Prawo odliczenia VAT od wydatków związanych z funkcjonowaniem targowiska
Redakcja Poradnika VAT | 17.12.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w nieprawomocnym wyroku z dnia 21 listopada 2019 r., nr I SA/Rz 693/19 orzekł, iż gminie przysługuje pełne prawo do (...)  »
Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty w sprawozdaniu budżetowym - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Kwota wynikająca z decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej, wpłacona przez podatnika w danym okresie sprawozdawczym, podlega wykazaniu w tym sprawozdaniu w pozycji dochody. (...)  »
Od 1 stycznia 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego regulują zobowiązania w podatku VAT przy użyciu mikrorachunku podatkowego
Redakcja Poradnika VAT | 13.12.2019 r.
Obecnie jednostki samorządu terytorialnego swoje zobowiązania podatkowe regulują na rachunki bankowe właściwych urzędów skarbowych. Rachunki te odrębne są dla każdego rodzaju podatku. Zatem regulując zobowiązania (...)  »
Żądanie dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców w przetargu na dowóz dzieci do szkół
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) organizuje przetarg na dowóz dzieci do szkół. Czy organizując taki przetarg możemy żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających (...)  »
Doręczenie podatnikowi kopii skorygowanych przez organ podatkowy deklaracji na podatek od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Wójt gminy jako organ podatkowy dokonuje m.in. korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. Czy kopię takiej korekty można doręczać tylko na wniosek podatnika? W skali (...)  »
Środki na niewygasające wydatki w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Czy środki na tzw. wydatki niewygasające należy wykazać w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w aktywach w pozycji "Pozostałe środki pieniężne"? Środki wyodrębnione (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z przebudową drogi gminnej i remontem oświetlenia ulicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Czy dla wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową drogi gminnej właściwy jest rozdział 60016 i paragraf 427, a dla wydatków związanych z remontem (konserwacją) oświetlenia ulicznego (...)  »
Nie ma wymogu składania kontrasygnaty na dokumentach stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Mam wątpliwość odnośnie umów pożyczek i kredytów, które gmina zawiera na różne cele. Często zabezpieczeniem prawnym tych umów jest weksel (z deklaracją wekslową). Czy w (...)  »
Dostawa posiłków w stołówkach szkolnych a VAT
Poradnik VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019, strona 41
1. Prowadzenie stołówki szkolnej przez samorządową jednostkę budżetową W związku z centralizacją rozliczeń w podatku VAT, za podatnika uznawana jest gmina (a nie jej jednostki (...)  »
Spłata podatku od nieruchomości przez podmiot inny niż podatnik
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Przepisy dopuszczają możliwość zaliczania przez organ podatkowy wpłat pochodzących od innych podmiotów aniżeli sam podatnik na poczet spłaty podatku. Jednak taka możliwość została obwarowana pewnymi (...)  »
Wysokość rezerwy ogólnej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Jesteśmy w gminie na końcowym etapie przyjmowania budżetu na 2020 r. Jako skarbnik mam wątpliwości dotyczące poziomu rezerwy ogólnej. Wiadomo, że nie można ustanowić mniejszej (...)  »
Wpływy z opłat za trwały zarząd w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
W 2020 r. nasza gmina planuje oddać jednostce organizacyjnej w trwały zarząd nowy budynek. Będzie to odpłatne. Czy wpływy z opłat za trwały zarząd klasyfikować (...)  »
Czy gmina może stosować odrębną proporcję odliczania podatku VAT w odniesieniu do jednego składnika majątku?
Redakcja Poradnika VAT | 06.12.2019 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 sierpnia 2019 r., sygn. akt I FSK 304/17 stwierdził, iż gmina nie może ustalić odrębnej proporcji odliczania (...)  »
Prezentacja zobowiązań wobec urzędów skarbowych w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
W jaki sposób wykazać saldo Ma konta 224 w bilansie z wykonania budżetu gminy? Chodzi o zobowiązania wobec urzędów skarbowych. Z załącznika nr 2 do (...)  »
Środki dotyczące podatku od nieruchomości wraz z odsetkami złożone do depozytu sądowego w Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Czy środki dotyczące podatku od nieruchomości wraz z odsetkami złożone do depozytu sądowego należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu (...)  »
Budowa instalacji solarno-wiatrowych do oświetlenia gminnej drogi a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 03.12.2019 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) planuje rozpocząć inwestycję polegającą na budowie instalacji solarno-wiatrowych do oświetlenia gminnej drogi. W ramach przedmiotowego zadania planuje m.in wykonanie robót ziemnych (...)  »
Notatki inkasenta opłaty targowej jako dowód w sprawie
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2019 r.
Notatki urzędowe, sporządzone przez uprawniony podmiot, mają walor dokumentu, który w pełni pozwala na przyjęcie za wiarygodne zawartych w nim danych. Przy wyliczeniu wysokości należnej (...)  »
Limit na udzielenie pożyczek z budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Jako skarbnik gminny mam wątpliwość odnośnie udzielania pożyczek z budżetu gminnego. Wójt w sierpniu br. udzielił już pożyczek dwóm wspólnotom mieszkaniowym łącznie na kwotę 100 (...)  »
Udział sołtysa w szkoleniu o gminie a przychód podatkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 4
Sołtysi gminy pełniąc funkcję publiczną i realizując zadania z nią związane będą uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym działalności samorządu gminnego. W ramach szkolenia będą mieli zapewniony (...)  »
Objęcie przez jst udziałów w spółce komunalnej w zamian za prawo użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 01.12.2019, strona 40
Jednostka samorządu terytorialnego objęła udziały w spółce komunalnej w zamian za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu. Jak ująć taką operację w księgach urzędu jednostki samorządu (...)  »
Brak rachunku bankowego w nowym wykazie podatników VAT
Redakcja Poradnika VAT | 29.11.2019 r.
Gmina sprawdzając kontrahenta w nowym wykazie podatników VAT ustaliła, że widnieje on jako czynny podatnik VAT, ale nie ma tam jego rachunku bankowego wykazanego na (...)  »
Korygowanie nieprawidłowych warunków udziału w postępowaniu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2019 r.
Ogłosiliśmy przetarg na budowę gminnej oczyszczalni. Aby wyłonić rzetelnego wykonawcę, postawiliśmy szereg warunków dotyczących zarówno doświadczenia firmy, jak i uprawnień posiadanych przez osoby skierowane do (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych JST
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 1
Jednostka samorządu terytorialnego, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, jest traktowana jako jeden podatnik VAT. Wynika to z ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku VAT oraz (...)  »
Klasyfikacja odsetek od nieterminowych spłat kredytów i pożyczek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Mam wątpliwość dotyczącą klasyfikacji budżetowej odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych przez naszą gminę. Nie chodzi jednak o odsetki normalne z umów, ale od nieterminowych (...)  »
Dochody z umów najmu i dzierżawy w sprawozdaniu Rb-27S gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Czy gminne dochody z czynszów najmu i dzierżawy w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać w kwotach brutto czy netto? Dochody z czynszów najmu i dzierżawy mogą stanowić (...)  »
Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków na budowę drogi dojazdowej - niekorzystne dla podatników stanowisko NSA
Redakcja Poradnika VAT | 26.11.2019 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 maja 2019 r., nr I FSK 577/17 orzekł, że: "(...) Miasto (...) w zakresie budowy dróg gminnych (...)  »
Rachunki bankowe jednostek samorządowych na białej liście
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 6
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gminą). Nasze jednostki organizacyjne wystawiają rachunki np. za szkolenia. Czy musimy uzupełnić rachunki bankowe naszych jednostek organizacyjnych na tzw. białej liście? (...)  »
Przedawnienie a korekta deklaracji VAT
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 3
Podatnikowi (gminie) nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego poprzez dokonanie korekt deklaracji VAT-7 ze względu na upływ czasu do zrealizowania takiego uprawnienia. Takie wnioski (...)  »
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez podmioty zwolnione z tego podatku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o (...)  »
Zaniechanie dochodzenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
W październiku w naszej gminie oddano nową inwestycję - ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Problem w tym, że termin był do 31 sierpnia. Umowa przewiduje za okres (...)  »
Czym różni się zmiana postanowień umowy nieistotna od bagatelnej?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Zamawiający w wyniku przetargu nieograniczonego zawarł umowę na budowę drogi gminnej i dopiero na etapie jej realizacji zaistniała konieczność wykonania kilku dodatkowych zjazdów do posesji, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.