Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Jednostki samorządu terytorialnego
pokaż fragmenty artykułów
Wykazywanie danych w zakresie udzielonych przez gminę pożyczek w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2022 r.
W których pozycjach sprawozdania Rb-NDS wykazywać dane w zakresie udzielonych przez gminę pożyczek (ewidencjonowanych w księgach na koncie 250)? Dane w zakresie udzielonych przez gminę (...)  »
Wprowadzenie nowych stawek za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2022 r.
Wójt opracował na 2023 r. nową wyższą kalkulację stawek za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w gminie. Projekt przedstawiono wstępnie (...)  »
Aport nieruchomości gruntowych do spółki gminnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2022 r.
Organ podatkowy uważa, że gmina zobowiązana jest do naliczenia podatku VAT z tytułu aportu działek do spółki gminnej (ze 100% udziałem gminy, spółki której przedmiotem (...)  »
Naruszenie zasad dotyczących uczciwej konkurencji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2022 r.
Wójt będzie odpowiadał przed komisją orzekającą w sprawie dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o udzielenie dotacji dla stowarzyszenia. Według rzecznika dyscypliny naruszono zasadę uczciwej konkurencji, bo (...)  »
Odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Gmina (podatnik VAT) realizuje inwestycję polegającą na modernizacji placu zabaw. Towary i usługi zakupione w związku z tą inwestycją nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności (...)  »
Dzierżawa obwodów łowieckich a podatek VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.11.2022 r.
W praktyce jednostki samorządu terytorialnego mają często wątpliwości czy w zakresie dzierżawy obwodów łowieckich na rzecz kół łowieckich mogą zastosować zwolnienie wynikające z § 3 (...)  »
Zwolnienie budowli z podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.11.2022 r.
Rada gminy przyjęła uchwałę na 2023 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przeciwpożarowej i kultury (...)  »
Wykazanie w bilansie urzędu gminy należności związanych ze sprzedażą nieruchomości na raty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.11.2022 r.
Czy w aktywach bilansu urzędu gminy w pozycji A.III wykazać saldo Wn konta 226 w związku ze sprzedażą nieruchomości na raty bez przetargu (chodzi o (...)  »
Rozliczenie nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości widniejących na kontach podatników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.11.2022 r.
Czy niewielkie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości widniejące na kontach podatników (osób fizycznych) możemy zaliczyć na poczet podatku od nieruchomości za rok następny czy (...)  »
Stawka VAT dla usług zimowego utrzymania dróg
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2022 r.
Dyrektor KIS w wiążącej informacji stawkowej z 29 września 2022 r. (nr 0112-KDSL1-1.440.126.2022.3.JB) stwierdził, że: Kompleksowa usługa zimowego utrzymania dróg realizowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji (...)  »
Uchylenie przepisów dotyczących zakazu potrącania kar umownych i dochodzenia ich z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2022 r.
24 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych (...)  »
Nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2022 r.
RIO zawiadomiła rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniach prawa obciążając wójta gminy. Chodzi o nieustalenie w okresie od 1 lutego 2022 r. do 15 września (...)  »
Decyzje o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2022 r.
Do końca roku prawdopodobnie zostanie wydanych kilka decyzji o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Chodzi o kilku przedsiębiorców (spółki), (...)  »
Sprzedaż węgla przez gminy zwolniona z kas fiskalnych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. (...)  »
Wyższy podatek od nieruchomości w 2023 r. i sposoby na jego obniżenie
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych (w tym podatku od nieruchomości) są ustalane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Corocznie ulegają one zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi (...)  »
Otrzymana od spółki komunalnej dywidenda w rachunku zysków i strat urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.11.2022 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) posiada udziały w spółce komunalnej. W 2022 r. otrzymaliśmy od tej spółki dywidendę. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego (...)  »
Zamówienie na usługę badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.11.2022 r.
Obowiązek badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego wynika z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (...)  »
Zobowiązania wymagalne powstałe w związku z finansowaniem kosztów utrzymania OSP w sprawozdaniach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2022 r.
Gmina będzie miała prawdopodobnie problem z zapłatą za energię elektryczną za OSP. Faktury zawsze mają krótkie terminy płatności, a spodziewamy się dużego rachunku, co spowodowane (...)  »
Tymczasowe wykorzystanie środków na zadania zlecone na pomoc obywatelom Ukrainy a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2022 r.
W br. gmina wydatkuje znaczne środki na pomoc obywatelom Ukrainy. Do końca 2022 r. z pewnością zabraknie środków na te cele, ale będą nadwyżki z (...)  »
Skutki w VAT nałożenia kar
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Kary naliczane za stwierdzenie braku dowodu wjazdu na parking, przekroczenie czasu parkowania oraz rażące naruszenie postanowień regulaminu przez użytkownika parkingu nie stanowią wynagrodzenia za dostawę (...)  »
Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.11.2022 r.
Na jakim koncie księgować odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy)? W myśl § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i (...)  »
Środki krajowe na efektywność energetyczną budynku
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Gmina uzdrowiskowa chce pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcie związane z podniesieniem efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. Jakie przedsięwzięcia i w jakiej wysokości mogą być dofinansowane ze (...)  »
Dane na fakturach wystawianych i otrzymywanych przez gminę w KSeF
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Jeżeli gmina dobrowolnie stosuje oprogramowanie interfejsowe w postaci elektronicznej, to musi przestrzegać zasad obowiązujących w Krajowym Systemie e-Faktur. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS (...)  »
Niewykonane wydatki zatwierdzone do realizacji w latach następnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.11.2022 r.
Na podstawie jakich dokumentów w ewidencji budżetu gminy dokonywać księgowań na koncie 903 "Niewykonane wydatki"? Z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (...)  »
Pismo MF dotyczące nieprawidłowości w uchwałach w zakresie podatku rolnego i leśnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności zamieściła pismo Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów z dnia 21 października 2022 r. (...)  »
Umowa o poprawę efektywności energetycznej a tytuły dłużne i WPF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Gmina planuje podpisać z firmą energetyczną umowę o poprawę efektywności energetycznej (chodzi o oświetlenie uliczne). Czy umowa taka stanowi tytuł dłużny wpływający na poziom długu (...)  »
Dochody uzyskiwane z rozbiórki mienia samorządowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Gmina zamierza sprzedać znaczną ilość metali czy wyposażenia metalowego po rozbiórce hal i budynków. Dotyczy to mienia samorządowego więc będzie to dochód gminy. Mam jednak (...)  »
Odsetki od nieterminowo oprowadzanych przez inkasentów podatków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2022 r.
Niektórzy inkasenci wpłacili podatki od nieruchomości (pobrane od mieszkańców naszej gminy) z opóźnieniem. Czy w takiej sytuacji powinni zapłacić odsetki? Opóźnione przekazywanie przez inkasentów pobranych (...)  »
Wkład własny i płatności w transzach z PFR
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
W ramach projektu ma powstać Wojewódzki Zespół Koordynacji, który będzie m.in. wspierał politykę edukacyjną województwa na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu i uczenia się (...)  »
Budżet projektu systemu koordynacji na rzecz kształcenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Organizacja branżowa oraz organ prowadzący szkołę zawodową wystąpią o dofinansowanie projektu z KPO dotyczącego budowy systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego. (...)  »
Dofinansowanie na utworzenie branżowego centrum umiejętności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Podmiot branżowy oraz organ prowadzący szkołę kształcenia zawodowego utworzy branżowe centrum umiejętności. Jakie działania z tym związane mogą być dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy? Wsparcie (...)  »
Zwracane rodzicom przez gminę koszty dowozu dzieci do placówki edukacyjnej nie są przychodem - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Gmina nie jest zobligowana do opodatkowania kwot wypłacanych z tytułu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do placówek edukacyjnych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)  »
Pomoc rzeczowa obywatelom Ukrainy a prawo do odliczenia podatku VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
Jeżeli gmina nabywa towary zakupione z zamiarem przekazania ich jako darowizny, w ramach pomocy rzeczowej obywatelom Ukrainy, to nie ma ona prawa do odliczenia podatku (...)  »
Wadliwy pobór opłaty miejscowej przy pobycie trwającym krócej niż dobę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
Według kontroli regionalnej izby obrachunkowej inkasenci nielegalnie pobierali opłatę miejscową przy pobycie trwającym jeden dzień (krócej niż dobę). Taka jednak była uchwała rady gminy. Wójtowi (...)  »
Kwalifikacja budżetowa wydatków na badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2022 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki związane z badaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego? Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia (...)  »
Wpłata wadium w przetargu a VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Powiat (czynny podatnik VAT) dokonuje sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów. Aby wziąć udział w przetargu należy wpłacić wadium. Wadia wpłacone przed przetargiem zostają zwrócone osobom, (...)  »
Środki Funduszu Pracy podlegające zwrotowi do budżetu państwa w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.10.2022 r.
Gdzie w bilansie z wykonania budżetu gminy wykazywać saldo Ma konta 240 dotyczące środków Funduszu Pracy, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa - czy odpowiednia (...)  »
Odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Gmina będąca podatnikiem VAT prowadzi inwestycję polegającą na przebudowie drogi. Nabyte podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonania czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. (...)  »
Zmiana warunków zabezpieczenia wykonania umowy a konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2022 r.
Gmina jest zamawiającym na odbiór i zagospodarowanie odpadów w przetargu nieograniczonym. W toku zapytań odnośnie SWZ i propozycji wykonawców wyraziliśmy zgodę na obniżenie zabezpieczenia wykonania (...)  »
VAT przy dostawie terenu zabudowanego fragmentem nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Dostawa terenu, który nie jest przeznaczony pod zabudowę (zgodnie z planem albo decyzją o warunkach zabudowy) i na którym znajdują się jedynie pewne elementy przynależne (...)  »
Podmiot prawa publicznego może być poza VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Gdy podmiot prawa publicznego, niekoniecznie organ władzy publicznej, podejmuje czynności w reżimie publicznoprawnym, a nie działa jak prywatny przedsiębiorca, to podlega wykluczeniu z kategorii podatników (...)  »
Pobór dodatkowej opłaty za śmieci a VAT
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Jeśli gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłaty za ustalone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodatkowe usługi świadczone przez gminę (...)  »
Ekwiwalent pieniężny wypłacany strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 01.10.2022
Wypłacamy z budżetu gminy strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym. Czy wypłacany ekwiwalent należy ewidencjonować w urzędzie na koncie (...)  »
Dostawa gruntu, na którym znajdują się fragmenty zabudowy sąsiedniej nieruchomości a zwolnienie z VAT - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1143) z dnia 01.10.2022
Dostawa gruntu, który nie jest przeznaczony pod zabudowę i na którym znajdują się fragmenty budynku usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej (nie pełniące samoistnych znaczeniowo i odrębnych (...)  »
Zakup węgla w trybie zamówienia z wolnej ręki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2022 r.
Czy gmina może udzielić zamówienia na zakup węgla w trybie zamówienia z wolnej ręki? Gmina, dokonując zakupu węgla na potrzeby urzędu gminy lub gminnych jednostek (...)  »
Wydatki na promocję gminy przekraczające na dzień podpisania umowy kwoty określone w planie finansowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.09.2022 r.
Wójt podpisał z firmą transportową umowę o współpracy w zakresie promocji gminy. RIO podważyło jednak tą umowę podając, że na dzień podpisania umowy w podziałce (...)  »
Wynagrodzenie inkasentów w księgach urzędu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.09.2022 r.
Na jakim koncie w księgach urzędu gminy ujmować wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat lokalnych - na koncie 404 czy 410? Z przepisów ustawy z dnia (...)  »
Dzierżawa gruntu w celu postawienia reklamy - określenie obowiązku podatkowego
Redakcja Poradnika VAT | 23.09.2022 r.
Co do zasady podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 19a ust. (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na odnowienie oznakowania poziomego na drogach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Zakupiliśmy usługę odnowienia oznakowania poziomego na drogach lokalnych (odmalowania pasów drogowych). Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować taką usługę? Usługa odnowienia oznakowania poziomego na drogach (odmalowania (...)  »
Ujęcie w księgach organu podatkowego opłaty prolongacyjnej wpłaconej przez podatnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Organ podatkowy wydał podatnikowi decyzję o odroczeniu terminu płatności pierwszej raty podatku od środków transportowych. W związku z tym podatnik wpłacił na konto urzędu należność (...)  »
Zwolnienie z VAT wynajmu budynków mieszkalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Gmina wynajmuje budynki mieszkalne osobom fizycznym na cele mieszkaniowe. Zgodnie z zawartymi umowami przedmiotem najmu jest budynek mieszkalny wraz z gruntem, na którym posadowiony jest (...)  »
Określenie podstawy opodatkowania VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Gmina zamierza zawrzeć z osobą fizyczną umowę zamiany nieruchomości. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Osoba fizyczna nie jest podatnikiem podatku VAT. Wartości zamienianych nieruchomości (...)  »
Przekazanie przez gminę komputerów osobom fizycznym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Gmina (czynny podatnik VAT) realizuje projekt, w ramach którego zakupi 64 komputery od podatników VAT. Następnie przekaże te komputery nieodpłatnie (w formie darowizny, na podstawie (...)  »
Wypłata dotacji w kwocie wyższej niż wynikająca z uchwały dotacyjnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2022 r.
RIO wykazała w kontroli nieprawidłowość w wydatkowaniu dotacji na panele fotowoltaiczne. Chodzi o przekazanie dotacji w kwocie wyższej o ok. 10% od progu z uchwały (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wynajmu hali sportowej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
W dniu 5 września 2022 r. gmina wystawiła fakturę za wynajem hali sportowej przy szkole podstawowej za sierpień 2022 r. firmie, która przeprowadziła w niej (...)  »
Prawo do odliczenia VAT przez gminę przy realizacji inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Istnieje związek pomiędzy zakupem towarów i usług na realizację inwestycji w postaci drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, z dokonywanymi przez gminę opodatkowanymi czynnościami dotyczącymi wykonywanych (...)  »
Zezwolenie na wjazd na cmentarz w celu wykonania prac budowlanych - określenie właściwej stawki VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2022 r.
Gmina jako czynny podatnik VAT świadczy usługi cmentarne, we własnym imieniu i na własną rzecz. Zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Gminy osoby fizyczne czy (...)  »
Środki na tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Gmina w partnerstwie z przedsiębiorcą chce przeprowadzić projekt ukierunkowany na utworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Projekt będzie skierowany do uczniów i nauczycieli (...)  »
Grant na instalację fotowoltaiczną
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa jest realizowany w formule grantowej ze środków EFRR. Granty m.in. na instalacje fotowoltaiczne udzielane są przez gminę. (...)  »
Dofinansowanie budowy drogi
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza pozyskać unijne środki na budowę drogi lokalnej z regionalnego programu operacyjnego dla województwa (województwo małopolskie). Czy istnieje możliwość pozyskania dofinansowania takiego (...)  »
Uchwały rady gminy w sprawie podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Zasadniczo kwestie dotyczące podatku od nieruchomości uregulowane zostały w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo, na mocy art. 168 Konstytucji RP, jednostki samorządu terytorialnego (...)  »
Gminna infrastruktura wodno-kanalizacyjna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Budowle będące własnością gminy i służące do wykonywania zadań z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odbioru oraz oczyszczania ścieków nie są związane z prowadzeniem działalności (...)  »
Obowiązki gminy jako płatnika pdof w związku ze zwrotem kosztów dojazdów
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Zwrot rodzicom niepełnosprawnych dzieci kosztu dowozu do placówek edukacyjnych, w których realizują i będą realizować obowiązek szkolny i nauki wynikający z ustawy - Prawo oświatowe, (...)  »
Odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Gmina (podatnik VAT) realizuje projekt pozwalający na uruchomienie elektronicznych usług publicznych oraz cyfryzację urzędu. Nabyty sprzęt, oprogramowanie i licencje w ramach projektu nie będą służyć (...)  »
Czy umowa o restrukturyzację kredytu stanowi zaciąganie nowego zobowiązania?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2022 r.
Gmina planuje zawrzeć umowę o restrukturyzację i przejęcie długu w zakresie zaciągniętego wcześniej kredytu. Aby nie narazić wójta na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, potrzebujemy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.