Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Jednostki samorządu terytorialnego
pokaż fragmenty artykułów
Lokowanie nadwyżki środków pieniężnych budżetu na rachunku lokaty - ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2021 r.
Nadwyżkę środków pieniężnych pozostałych w wyniku bieżącej realizacji budżetu gminy ulokowaliśmy na rachunku lokaty. W jakim paragrafie ująć rozchód środków z tytułu utworzenia lokaty oraz (...)  »
Zmiany w zakresie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości letniskowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przebudowała system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości letniskowych. Zmiany w tym zakresie (...)  »
Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu po uchyleniu art. 13 specustawy funduszowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Powiat realizuje duży projekt obejmujący przebudowę infrastruktury sportowej oraz modernizację pracowni szkolnych w zespole szkół ponadpodstawowych. Uzyskaliśmy unijne dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego, umowa (...)  »
Pokrycie straty SP ZOZ przez podmiot tworzący po wyroku TK i nowelizacji przepisów ustawy o działalności leczniczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17 (Dz. U. poz. 2331) - ustawą z dnia 11 sierpnia (...)  »
Niepieniężna zapłata podatku na rzecz gminy a VAT
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT może stanowić jedynie czynność prawna będąca darowizną. Umowa cywilnoprawna uregulowana w art. (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i (...)  »
Ustalanie podwyższonych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2021 r.
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o (...)  »
Nowe uprawnienia Krajowej Rady RIO dotyczące możliwości wydawania wytycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2021 r.
Rozwiązania legislacyjne dotyczące tzw. Polskiego Ładu, wynikające z ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzają nowe uprawnienia Krajowej (...)  »
Czynności wykonywane przez miasto a podatek VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 2
Czynności wykonywane przez miasto polegające na sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, pobieraniu opłat za: pobyt i nauczanie w przedszkolach powyżej pięciu godzin (...)  »
Opłata za przejazd bez ważnego biletu nie podlega VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Jeśli pasażer w momencie wejścia do pojazdu nie zamierza płacić za usługę przewozu, a więc nie ma zamiaru spełnienia warunków zaoferowanych przez przewoźnika dostępu do (...)  »
Czy Polski Ład umożliwi JST w 2022 r. zrównoważenie budżetu przychodami z tzw. wolnych środków?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.10.2021 r.
Rozwiązania legislacyjne dotyczące tzw. Polskiego Ładu, wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, odpowiadają na potrzebę (...)  »
Zmiany w opłatach za śmieci i gospodarce odpadami
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021
Najnowsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. O ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za (...)  »
Nowe miejsca pracy jako przesłanka do zwolnienia z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021
Rada gminy (miasta) ma możliwość takiego ukształtowania zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, aby wprowadzić wymóg dotyczący minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych na poziomie 50 mln (...)  »
Zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej a VAT
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021
W zakresie czynności podejmowanych w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej w wykonaniu umów cywilnoprawnych zawartych z mieszkańcami gmina działa jako podatnik VAT, a wyłączenie z (...)  »
Zabezpieczenie w budżecie jst i w planach finansowych jednostek organizacyjnych wpłat dokonywanych na PPK - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie z 19 kwietnia 2021 r. (znak: WA 4120-11/2021-w) udzieliła wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów art. 226 ust. 3 (...)  »
Ewidencja księgowa rozliczenia dochodów w związku z realizacją zadań zleconych w budżecie JST
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2021 r.
Jak w księgach budżetu gminy ująć i rozliczyć dochody z tytułu zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, z uwzględnieniem zwrotu dochodów do wojewody? Zasady (...)  »
Zmiany w zakresie możliwości różnicowania stawek opłaty za śmieci przy metodzie od gospodarstwa domowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wręcz rewolucyjne rozwiązania legislacyjne z punktu widzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany te dotyczą m.in. (...)  »
Dzienny opiekun nad dziećmi do lat 3 finansowany w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Jednostka samorządu terytorialnego chce ubiegać się o środki EFS na realizację projektu ukierunkowanego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (województwo (...)  »
Zaliczenie wadium wniesionego przez uczestnika przetargu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 01.10.2021
Zaliczenie wpłaconego przez uczestnika przetargu wadium na poczet ceny sprzedaży (nabycia) nieruchomości wiązać się będzie z odpowiednimi przeksięgowaniami na kontach analitycznych prowadzonych w ramach konta (...)  »
Dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
Gmina wydzierżawia na podstawie umowy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej grunty z przeznaczeniem na ogródki przydomowe. Grunty te wykorzystywane są do uprawy warzyw, owoców, (...)  »
Niewykazanie w sprawozdaniu Rb-27S skutków umorzeń zaległości podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-27S za 2020 r. nie wykazano skutków umorzeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości. Wydanie decyzji umorzeniowych przez wójta było związane z sytuacją (...)  »
Decyzja w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.09.2021 r.
W przypadku wydawania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, należy ująć tam również odsetki za zwłokę do dnia wydania tej decyzji. (...)  »
Przedawnienie karalności w przypadku braku zawarcia umowy w formie pisemnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2021 r.
Wójt gminy otrzymał zawiadomienie o wszczęciu przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczące zaciągnięcia zobowiązania wobec wykonawcy (...)  »
Ustalanie stawek za zajęcie pasa drogowego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Projektowana przez radę gminy uchwała zawiera zapis o podniesieniu o 50% stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele handlowe przy cmentarzu na okres od (...)  »
Błędne uznanie rachunku budżetu w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Na wyciągu z rachunku bankowego widnieje wpływ niewyjaśnionej kwoty (pomyłka banku). Czy operacja błędnego uznania rachunku budżetu powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych urzędu obsługującego (...)  »
Dochody z tytułu opłat za usługi wodne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.09.2021 r.
W jaki sposób zaklasyfikować dochody z tytułu opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej? Czy można ten dochód w całości ująć w budżecie (...)  »
Sporządzanie sprawozdania Rb-27S w zakresie dochodów wykonanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tzw. dochodów wykonanych podawać dane z konta 221, czy z ewidencji (...)  »
Wójt nie może samodzielnie udzielić dotacji bez uchwały rady gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2021 r.
Czy wójt może rozdysponować zarządzeniem środki budżetowe na pomoc dla mieszkańców w postaci wymiany źródeł ciepła na ekologiczne? Do tej pory nie była podjęta uchwała (...)  »
Otrzymanie stypendium a zwolnienie z opodatkowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Studentka drugiego roku otrzymała stypendium udzielone przez radę gminy na podstawie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla studentów. Czy takie (...)  »
Rozliczenie diet wypłaconych radnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Na podstawie uchwały rady powiatu, radni otrzymują miesięczne wypłaty z tytułu diet. Wypłata następuje w terminie do 5. dnia roboczego miesiąca następnego po miesiącu, za (...)  »
Dofinansowanie studiów pracownika urzędu gminy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Gmina będąca członkiem rzeczywistym stowarzyszenia posyła bezpłatnie swoich pracowników na studia podyplomowe organizowane przez stowarzyszenie. Uczestnictwo w studiach jest dla pracownika gminy bezpłatne, a finansuje (...)  »
Gminny dowóz niepełnosprawnych dzieci
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Gmina, realizując swój ustawowy obowiązek, zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego. W sytuacji gdy (...)  »
Opodatkowanie dodatków spisowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Zarządzeniem Wójta Gminy powołano Gminne Biuro Spisowe (GBS). Do wykonywania prac spisowych powołano pracowników Urzędu Gminy, którym przyznano nagrody i tzw. dodatki spisowe w związku (...)  »
Koordynator dostępności w jednostkach organizacyjnych gminy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Burmistrz gminy wyznaczył osobę do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Czy koordynator jest odpowiedzialny za dostępność tylko w urzędzie (...)  »
Nowości przy zleceniu lub powierzaniu zadań przez podmioty publiczne
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Gmina zleci realizację zadania publicznego finansowanego ze środków publicznych organizacji pozarządowej. Czy zlecenie zadania wymaga określenia w umowie warunków służących zapewnieniu dostępności architektonicznej osobom ze (...)  »
Odliczenie VAT w przypadku zakupu usług doradczych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Gmina odliczy VAT wynikający z faktur zakupu usług doradztwa podatkowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 6 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.406.2021.1.MH. (...)  »
Dzierżawa a VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Miasto (podatnik VAT) oddało odpłatnie w dzierżawę (na podstawie umów cywilnoprawnych) nieruchomość z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Czy czynność ta podlega opodatkowaniu VAT? TAK. (...)  »
Wydatki na ustalenie przebiegu granicy nieruchomości i wznowienie znaków granicznych dróg gminnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2021 r.
Jaką klasyfikację zastosować dla wydatków na zakup usług dotyczących ustalenia przebiegu granicy nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych dróg gminnych? Czy paragraf 303 będzie odpowiedni? Czynności (...)  »
Kryteria oceny ofert w kontekście ustawy względniejszej dla obwinionego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.09.2021 r.
W wyniku kontroli RIO w gminie stwierdzono naruszenie Prawa zamówień publicznych poprzez ustalenie w postępowaniu na roboty budowlane kryterium ceny 100% przy braku określenia w (...)  »
Lokaty złożone w innym banku niż prowadzący obsługę budżetu gminy w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.09.2021 r.
Czy w sprawozdaniu kwartalnym Rb-NDS należy wykazywać lokaty założone w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy? Lokaty będą na 1 rok. Przepisy art. (...)  »
Stosowanie oznaczenia TP w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej w zakresie podatku należnego trzeba podawać oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i usług. W przypadku istniejących powiązań między nabywcą (...)  »
Opodatkowanie usług wstępu na basen gminny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
W praktyce gminy prowadzą obiekty sportowe w ramach których oferują swoje usługi wstępu na baseny, sauny czy boiska. Zatem czy odpłatne usługi wstępu na basen (...)  »
Odpisanie z ksiąg rachunkowych przedawnionej nadpłaty za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
W jaki sposób wyksięgować z ksiąg rachunkowych urzędu gminy przedawnioną nadpłatę za odpady komunalne? Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...)  »
Wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzeniu łącznego sprawozdania finansowego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
Z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 2 czerwca 2021 r. (znak: RIO-KA-073-10/2021) wynika, iż operacje dotyczące rozliczeń poszczególnych jednostek budżetowych gminy (ośrodka pomocy (...)  »
Wydatki gminy związane z remontem witaczy przy drogach publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
Gmina zamierza przeprowadzić remont tzw. witaczy przy gminnych drogach publicznych (po aktach wandalizmu). Jaką klasyfikację budżetową zastosować na te wydatki? Łącznie wydatki nie przekroczą 10 (...)  »
Oświadczenie o zamiarze korzystania z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w deklaracji na odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2021 r.
Czy rada gminy może dokonać zmiany deklaracji na odpady komunalne, wprowadzając zapisy umożliwiające deklarowanie zamiaru korzystania z dodatkowych usług świadczonych przez gminę, np. opłaty za (...)  »
Odwołanie skarbnika i powierzenie jego obowiązków innej osobie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.08.2021 r.
Czy po odwołaniu dotychczasowego skarbnika możemy tymczasowo (do czasu znalezienia odpowiedniej osoby) powierzyć pełnienie jego obowiązków innej osobie (bez powoływania jej na to stanowisko)? Czy (...)  »
Środki otrzymane na przeprowadzenie spisu powszechnego w księgach budżetu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
W terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakres, formę (...)  »
Metody ustalania prewspółczynnika przez jednostki samorządu terytorialnego
Poradnik VAT nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Jednostki samorządu terytorialnego dokonują zakupu towarów i usług, które wykorzystują zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Wiązać (...)  »
Składanie wraz z deklaracją na odpady dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2021 r.
Czy wójt gminy może zmienić wzór deklaracji na odpady i wprowadzić zapisy obligujące mieszkańców do składania (z deklaracją) dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji? (...)  »
Wypłata diet dla sołtysów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.08.2021 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do wydatków związanych z wypłatą diet dla sołtysów? Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów wskazane jest klasyfikować w dziale 750 (...)  »
Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdawczości budżetowej w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2021 r.
Ministerstwo Finansów skierowało do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych pismo dotyczące obowiązującej sprawozdawczości budżetowej w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego (pismo z 26 marca 2021 r., (...)  »
Odliczenie VAT przez gminę od wydatków inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Realizacja zadania własnego nie wyłącza z góry statusu gminy jako podatnika VAT, jeśli jednostka samorządu terytorialnego prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą (udostępnia stanowiska handlowe (...)  »
Pobór i wpłata przez inkasenta zaległości podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2021 r.
Inkasent jest uprawniony wyłącznie do poboru podatku, a więc należności, która powinna być uiszczona przez podatnika do upływu terminu płatności. Nie jest on uprawniony do (...)  »
Przyznanie nagród dla strażaków OSP z budżetu gminy a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2021 r.
Wójt gminy chce przyznać nagrody dla strażaków OSP za wykonywanie obowiązków, w tym pomoc w ratowaniu mienia samorządowego. Czy wójt ma do tego prawo? Gmina (...)  »
Obowiązek stosowania oznaczeń TP przez jednostki samorządu terytorialnego
Poradnik VAT nr 15 (543) z dnia 10.08.2021
W związku z przepisami rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2021 r. oraz odpowiedzią MF z dnia 27 października (...)  »
Klasyfikacja środków Funduszu Pracy przeznaczonych na obsługę merytoryczną tego funduszu - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 6 maja 2021 r. (znak: WA-023/26/21), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Dodatki spisowe wypłacane pracownikom gminy nie stanowią przychodów ze stosunku pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.08.2021 r.
Dodatki spisowe wypłacone pracownikom urzędu gminy, których burmistrz (jako organ jednostki samorządu terytorialnego) wyznaczył do wykonania czynności wynikających z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności (...)  »
Powołanie biegłego w celu określenia wartości budowli na potrzeby podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2021 r.
W myśl art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli podatnik nie określił wartości budowli na potrzeby podatku od nieruchomości lub podał (...)  »
Wykazywanie należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w sprawozdaniu RB-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2021 r.
W sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych starostwa za 2020 r. nie wykazano należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu (...)  »
Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia innowacji
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Jednostka samorządu terytorialnego planuje wdrożyć u siebie innowacje poprzez wykorzystanie nowych technologii. Jakie wsparcie może pozyskać z funduszy europejskich, nie przygotowując wniosku o dofinansowanie realizacji (...)  »
Tryb i sposób składania wniosków o dotację
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Gmina jest zainteresowana ubieganiem się o dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. W jakich terminach może złożyć wniosek o dofinansowanie? Wnioski o (...)  »
Dotacje na inwestycje z Funduszu Polski Ład
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Na realizację zadań inwestycyjnych jednostka samorządu terytorialnego chce pozyskać wsparcie z rządowych pieniędzy w ramach Polskiego Ładu. Jakie inwestycje podlegają wsparciu? Czy trzeba mieć wkład (...)  »
Promesa wystawiona przez BGK podstawą uruchomienia postępowania zakupowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Podmiot zamierza skorzystać z dofinansowania na inwestycję mającą na celu przeciwdziałanie COVID-19 z programu Polski Ład. Kto jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie z (...)  »
Odstąpienie od uzasadnienia decyzji w sprawie ulg podatkowych
Redakcja Poradnika VAT | 27.07.2021 r.
Na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli w indywidualnej sprawie w tym przedmiocie ustali (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.