Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Jednostki samorządu terytorialnego
Przyrzeczenie przestrzegania tajemnicy skarbowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
RIO zarzuciła wójtowi nieprawidłowość w zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej podatku od nieruchomości. Chodzi o braki oświadczeń pracowników i wójta o tajemnicy skarbowej. W urzędzie obowiązuje (...)  »
Klasyfikacja środków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w piśmie z 8 kwietnia 2021 r. (znak: Wl.54.13.2021) udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz (...)  »
Dochody z majątku gminy realizowane przez spółkę komunalną w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.07.2021 r.
W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów własnych gminy są m.in. dochody z majątku gminy. Z instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie (...)  »
Udzielanie pożyczek przez JST na rzecz szpitala a podatek VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2021 r.
W świetle przepisów ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na (...)  »
Ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 28 czerwca 2021 r. (znak: WA-023/58/21) wskazała, iż wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz (...)  »
Wniosek o dostęp do Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Urząd gminy, jako organ działający w imieniu wierzyciela (burmistrza) w egzekucyjnym postępowaniu egzekucyjnym, musi uzyskać dostęp do Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych. Czy wniosek można złożyć (...)  »
Kiedy miasto działa jako podatnik VAT?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Działania miasta polegające na świadczeniu usług: przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla uczniów i wychowanków, pobytu i nauczania w przedszkolach powyżej pięciu godzin (...)  »
Należności z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w bilansie z wykonania budżetu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2021 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) udzieliła kilku swoim jednostkom organizacyjnym pożyczek ze środków budżetu. W której pozycji bilansu z wykonania budżetu wykazać należności z tytułu udzielonych (...)  »
Opodatkowanie lokali gminnych poddzierżawianych spółce prowadzącej przedszkole
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
Na początku 2020 r. wójt podpisał umowę dzierżawy z osobą fizyczną na kilka lokali użytkowych z przeznaczeniem na przedszkole. Osoba ta miała dopełnić formalności związanych (...)  »
Zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 a wykazywanie danych w sprawozdaniu SP-1
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2021 r.
Czy sporządzając część B sprawozdania SP-1 należy też zaktualizować część A tego sprawozdania w związku z podjęciem przez radę gminy uchwał o zwolnieniu z podatku (...)  »
Niedotrzymanie terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Czy wójt gminy może przywrócić termin do opłacenia zaległych 6 rat podatku od nieruchomości? Jest to podatek z 2020 r. rozłożony na raty stosowną decyzją. (...)  »
Nieudzielenie przez radnych absolutorium dla wójta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Grupa radnych zamierza głosować za nieudzieleniem wójtowi absolutorium z powodu niezrealizowania 3 zadań inwestycyjnych, w tym remontów budynków (inwestycje miały opóźnienia ze względu na COVID). (...)  »
Wykorzystanie uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na inny cel niż przeciwdziałanie alkoholizmowi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
W budżecie gminy jest nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Czy możemy z niej skorzystać, aby wykonać w trybie (...)  »
VAT przy sprzedaży majątku przez powiat
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Sprzedaż składników majątku wykorzystywanych w ramach zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z (...)  »
Kwalifikacja dodatków i nagród spisowych przyznanych osobom przeprowadzającym spis powszechny - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Dodatki i nagrody spisowe otrzymane przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzających spis powszechny stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Zgłoszenie umowy o dzieło przez jednostkę samorządu terytorialnego - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021, strona 10
Z odpowiedzi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pytanie naszego Wydawnictwa wynika, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego zawiera umowy o dzieło, ale nie jest płatnikiem składek (nie (...)  »
Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2021 r.
Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisują zarząd (w przypadku powiatu i województwa - wszyscy członkowie odpowiednio zarządu powiatu i zarządu województwa, a (...)  »
Zakup usług doradczych a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się gmina (czynny podatnik VAT), która, zawiera umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego lub usług prawniczych. Z tytułu (...)  »
Ujęcie w księgach urzędu gminy operacji gospodarczych związanych z realizacją programu "Lokal za grunt"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Z dniem 1 kwietnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości (...)  »
Kto podlega rejestracji w CRPA - gmina czy jednostki organizacyjne?
Poradnik VAT nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Z dniem 1 lutego 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (...)  »
Opodatkowanie świadczenia usług noclegowych w schronisku młodzieżowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2021 r.
W praktyce zdarza się, że jednostki samorządu terytorialnego przy pomocy swoich jednostek organizacyjnych prowadzą schroniska młodzieżowe. Schroniska takie świadczą usługi polegające na zapewnieniu noclegów, m.in. (...)  »
Konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w planie finansowym jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
W przetargu na roboty budowlane cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający podał jako przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Komisja przetargowa wystąpiła z pismem do wójta (...)  »
Nie można ustalić dwóch terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości letniskowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
Wójt chce wprowadzić zmiany w opłacie rocznej za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na których są domki letniskowe. Zasadniczy termin ma być do 31 lipca każdego (...)  »
Wymagalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
W 2017 r. jednostka samorządu terytorialnego (gmina) udzieliła poręczenia kredytu dla stowarzyszenia. Z początkiem 2021 r. stowarzyszenie przestało spłacać kredyt. W czerwcu 2021 r. do (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup i montaż słupów do monitoringu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2021 r.
W wakacje wójt planuje zakup i montaż na terenie parku kilku specjalnych słupów do monitoringu. Czy do tego wydatku można zastosować dział 900, rozdział 90015, (...)  »
Opodatkowanie dofinansowania na montaż instalacji OZE oraz na usuwanie azbestu z nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.06.2021 r.
Od dłuższego czasu trwają spory z organami podatkowymi czy do podstawy opodatkowania należy wliczać otrzymane przez gminę dofinansowania ze środków unijnych na realizację dostawy i (...)  »
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego a wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.06.2021 r.
Celem dokonywanych wyłączeń przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego jest przedstawienie grupy jako jednego podmiotu. Tym samym w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego powinny (...)  »
Klasyfikacja środków na organizację publicznego transportu zbiorowego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2021 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do środków, jakie gmina otrzymuje na podstawie ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i które przekazuje następnie (...)  »
Długotrwałe postępowanie nie zawsze jest przewlekłe
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Przepisy regulujące procedurę administracyjną obligują organy administracji publicznej do działania w sprawach z jednej strony wnikliwie, a z drugiej szybko. Co do zasady, urzędy powinny (...)  »
Opodatkowanie VAT dotacji
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem VAT dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i (...)  »
Dotacja na projekt zdrowotny
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Jednostka zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację projektu, w zakresie którego będą dostępne szczepienia związane z profilaktyką zakażeń wirusem HPV. Projekt ma być skierowany do grupy (...)  »
Finansowe wsparcie uzyskiwane przez gminy z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2021 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć finansowe wsparcie uzyskane przez gminę z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem? Na podstawie art. 5 ust. (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2021 r.
Od lipca planujemy wprowadzić specjalne zwolnienia dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, którzy utworzą nowe miejsca pracy w gminie (pomoc de minimis). Chcemy jednak mieć (...)  »
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych - świadczenie kompleksowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2021 r.
Jednostki samorządu terytorialnego bardzo często decydują się na inwestycje w celu poprawy efektywności energetycznej budynków, przez co mają wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. W praktyce (...)  »
Utworzenie rezerwy w związku ze spłatą kredytu objętego poręczeniem jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Jako jednostka samorządu terytorialnego (jst) udzieliliśmy poręczenia kredytowego szpitalowi. Czy w związku z koniecznością spłaty kredytu objętego poręczeniem w księgach urzędu jst zobowiązani jesteśmy utworzyć (...)  »
Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz młodzieżowych domów kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2021 r.
» Warunki zastosowania 0% stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego – uregulowania ustawowe Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT dostawa (...)  »
Zwrot wydatków za bilet kredytowany dla osoby bezdomnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2021 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować wydatek poniesiony z tytułu zwrotu wydatków za bilet kredytowany dla osoby bezdomnej? Wydatek został poniesiony przez gminę, w (...)  »
Wykazywanie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-28S budżetu gminy za 2020 r. nie wykazano kwoty 1,5 tys. zł wynikającej z ewidencji na koncie 224. Chodzi o dotację przedmiotową dla (...)  »
Częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości wyposażonych w kompostowniki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2021 r.
Na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. (...)  »
Niewykazanie w sprawozdaniu Rb-27S należności z tytułu odsetek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-27S za 2020 r. nie ujęto w kolumnie 9 należności z tytułu odsetek. W grudniu 2020 r. został złożony do wójta wniosek o (...)  »
Zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.05.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 7 kwietnia 2021 r. (znak RP/0441/37/15/1/2021), będącym odpowiedzią na pytanie dotyczące zakresu danych zawartych w deklaracji o (...)  »
Wznowienie postępowania na skutek wyroku TK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
W lutym br. zapadł wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności przepisu dotyczącego opodatkowania nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. W marcu wpłynęło kilkanaście wniosków o wznowienie postępowań (...)  »
Obowiązek weryfikacji sprawozdań budżetowych przedłożonych przez jednostki organizacyjne gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
Od jednostek organizacyjnych gminy przyjęliśmy sprawozdania Rb-28S z różnymi nieprawidłowościami (np. brak daty, błędy rachunkowe). Mamy wątpliwość, czy coś z tym robić, czy zostawić choćby (...)  »
Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych - termomodernizacja
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
Gmina zamierza zrealizować projekt inwestycyjny ograniczający spaliny, polegający na dostawie i montażu kotłów na biomasę do ogrzewania budynków mieszkalnych, stanowiących własność mieszkańców gminy. Wynagrodzenie za (...)  »
Ewidencja środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w budżecie jst - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
W jaki sposób w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zaewidencjonować środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych? Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych są przekazywane na rachunki (...)  »
Niedochodzenie należności z tytułu opłat za usunięcie drzew
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Kontrola RIO wykazała, że wójt zaniechał dochodzenia opłat ustalonych decyzją administracyjną za usunięcie drzew, którymi został obciążony lokalny deweloper. Dopiero po pół roku wysłano upomnienie. (...)  »
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdań Rb-PDP za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 kwietnia 2021 r. (nr ST7.4761.13.2021) kierowanym do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazało, iż: "W związku z prowadzonymi pracami nad (...)  »
Pomoc publiczna albo de minimis na termomodernizację
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Część infrastruktury wytworzonej w ramach projektu dotyczącego termomodernizacji budynku (30%) będzie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą - nie wystąpi działalność pomocnicza. Pozostałe 70% dotyczy działalności (...)  »
Wykorzystanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Budynek zostanie poddany kompleksowej modernizacji energetycznej. Koszty tej modernizacji mają być częściowo zrefundowane ze środków EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego. Część infrastruktury wytworzonej w (...)  »
Dotacja na wymianę źródła ciepła spełniającego standardy niskoemisyjne
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Gmina planuje pozyskać środki EFRR na realizację projektu grantowego dotyczącego wymiany/modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Czy w (...)  »
Koszty kwalifikowalne modernizacji energetycznej budynku
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Koszty stałe związane z funkcjonowaniem budynku są pokrywane ze środków publicznych. Zlokalizowany jest on na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wymaga on kompleksowej modernizacji energetycznej. Jakie koszty (...)  »
Przesłanki skorzystania z ulgi na złe długi w VAT
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Gmina może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny wynikający z faktur dokumentujących umorzone należności na podstawie art. 89a ustawy o VAT (tzw. ulga na złe (...)  »
Podniesienie stawek za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2021 r.
Niedawno ukazało się nowe obwieszczenie GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu, które jest podstawą obliczania stawek za odpady komunalne. Według założeń podniesienie stawek pozwoli zbilansować (...)  »
Dochody z opłat związanych z rejestracją pojazdów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2021 r.
Otrzymaliśmy na konto dochodów budżetowych opłatę za rejestrację motorówki. Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować dla takiego dochodu? Dochody z opłat związanych z rejestracją pojazdów, w (...)  »
Upoważnienie do podpisywania sprawozdań pod nieobecność burmistrza
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2021 r.
Czy do podpisywania sprawozdań budżetowych pod nieobecność burmistrza powinno się upoważnić sekretarza czy zastępcę burmistrza? Do podpisywania sprawozdań budżetowych pod nieobecność burmistrza powinno się upoważnić (...)  »
Usługi utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2021 r.
Miasto będzie organizować przetarg na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Przedmiotem zamówienia będą usługi sprzątania zgodnie z określoną częstotliwością, tj. mycie wraz z (...)  »
Udziały gminy we wpływach z PIT w rocznym sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.04.2021 r.
Środki pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy w styczniu 2021 r., choć dotyczą 2020 r., nie (...)  »
Środki przekazane przez gminę tytułem kosztów umieszczenia podopiecznej w domu samotnej matki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.04.2021 r.
W jakich podziałkach klasyfikacji budżetowej ująć w budżecie powiatu wpływ środków od gminy tytułem kosztów umieszczenia podopiecznej w domu samotnej matki prowadzonym przez powiat? Gmina (...)  »
Czy ustalenie zbyt niskiego limitu kar umownych jest zagrożone odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.04.2021 r.
Gmina przygotowuje swój pierwszy przetarg na podstawie nowej ustawy Pzp i ma wątpliwości odnośnie zapisów umowy w zakresie kar. Czy określenie maksymalnego limitu kar w (...)  »
Koszty wykonania zastępczego nie podlegają VAT
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Obciążenie wykonawcy kosztami wykonania zastępczego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie podlegające VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Gmina podpisała z firmą umowę na wykonanie robót drogowych (...)  »
Odliczenie VAT przez miasto na podstawie prewspółczynnika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Jeżeli chodzi o wynikający z art. 86 ust. 2a zdanie ostatnie ustawy o VAT wymóg, aby sposób określenia proporcji najbardziej odpowiadał specyfice wykonywanej przez podatnika (...)  »
Kategorie kosztów kwalifikowalnych przy tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Jednostka samorządu terytorialnego planuje pozyskać środki unijne na realizację projektu ukierunkowanego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (województwo łódzkie). Jakie (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowym ustaleniem opłaty za zajęcie pasa drogowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych wszczął postępowanie przeciwko sekretarzowi gminy z powodu nieprawidłowo ustalonej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dokonano nieprawidłowych obliczeń i zaniżono opłatę o (...)  »
MF o stosowaniu przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jst oraz przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 1 marca 2021 r. (nr ST9.4701.19.2020) w odpowiedzi na pismo dotyczące wątpliwości stosowania przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jednostek (...)  »
Dzierżawa obwodów łowieckich - czy podlega zwolnieniu z VAT?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.