Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 21 lutego 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 40.252 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
06
4
5
6
7
8
9
10
07
11
12
13
14
15
16
17
08
18
19
20
21
22
23
24
09
25
26
27
28
Pomoc Eksperta
Jednostki samorządu terytorialnego
Jakie metody ustalania prewspółczynnika przez JST dopuszczają sądy administracyjne?
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 19
Na podstawie art. 86 ust. 22 ustawy o VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania (...)  »
Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 3
Gmina planuje zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, tablic interaktywnych, notebooków wraz z oprogramowaniem i projektorów jako kompletu, a także dywanu interaktywnego i komputera stacjonarnego, które (...)  »
VAT na usługi budowlane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 3
Gmina realizuje zadanie polegające na przystosowaniu lokalu, w którym znajdowała się stacja transformatorowa na lokal o przeznaczeniu mieszkaniowym. Czy wykonawca może opodatkować remont tego lokalu (...)  »
Pomoc publiczna i de minimis w projekcie grantowym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, strona 4
Gmina wystąpi o środki EFRR na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (m.in. OZE, kotły spalające biomasę). Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego (...)  »
Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego planuje pozyskać środki EFRR na budowę, przebudowę uzupełniającą do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego. Przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z podróżami radnych i sołtysów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Rada gminy może także ustanowić (...)  »
Ewidencja księgowa środka trwałego przekazanego przez gminę do nieodpłatnego użytkowania SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Nasza gmina chce przekazać nieruchomość (środek trwały - budynek) do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - w użytkowanie bezpłatne. Czy w takiej sytuacji taka nieruchomość (...)  »
Dopuszczalność wydania i doręczenia w jednym dniu decyzji obejmujących wiele lat
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.02.2019 r.
Skoro decyzje organu podatkowego wydane zostały w terminie przedawnienia, to nie sposób uznać za naruszenie prawa wydanie w jednym dniu i doręczenie stronie decyzji wymiarowych (...)  »
Odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z modernizacją obiektów gminnych
Redakcja Poradnika VAT | 13.02.2019 r.
Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z modernizacją budynku urzędu gminy. Natomiast nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT od zakupów (...)  »
Nieodpłatne przeniesienie nakładów na rzecz właściciela użyczonej nieruchomości a VAT
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 60
Spółka zawarła umowę użyczenia z miastem, na mocy której zostały jej udostępnione nieodpłatnie pasy drogowe. Na podstawie tej umowy spółka zobowiązała się do wybudowania na (...)  »
Usługa wykonana przez podwykonawcę niebędącego podatnikiem VAT
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 11
Spółka komunalna zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami komunalnymi. Gmina powierza spółce zadania polegające na przeprowadzaniu remontów gminnych komunalnych lokali mieszkalnych. W celu realizacji (...)  »
Które wierzytelności z 2018 r. gmina może skorygować po 90 dniach?
Redakcja Poradnika VAT | 04.02.2019 r.
Na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik (w tym gmina) może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny z tytułu dostawy towarów lub (...)  »
Zrealizowane dochody budżetowe nieprzekazane na rachunek budżetu w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
W której pozycji bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazać zrealizowane przez samorządowe jednostki budżetowe dochody budżetowe nieprzekazane do końca roku na rachunek budżetu? (...)  »
Środki z PFRON poza budżetem gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Mamy wątpliwość odnośnie środków finansowych przekazywanych do naszego powiatu przez PFRON. Czy należy ująć je w budżecie na 2019 r.? Tytułem wstępu przypomnieć należy o (...)  »
Zaniechanie stosowania kryterium dochodowego w wynajmie lokali gminnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Rada gminy zamierza podjąć nową uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali z zasobu gminnego. W projekcie nie ma kryterium wysokości dochodu gospodarstwa domowego dla uzasadnienia (...)  »
Ewidencja księgowa środków otrzymanych na realizację programu ERASMUS - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
W ramach programu Erasmus podpisywane są umowy na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe naszego powiatu. Umowy podpisywane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do (...)  »
Gmina od 2019 r. nie ma obowiązku składania wniosku o bezpośredni zwrot podatku VAT
Redakcja Poradnika VAT | 04.02.2019 r.
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)  »
Lokaty bankowe w ewidencji budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 47
Jak w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego ująć lokaty bankowe utworzone ze środków znajdujących się na rachunku budżetu? Przepisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej wskazują, (...)  »
Ocena wniosku o dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 4
Zamierzamy wystąpić o wsparcie z Funduszu Spójności na realizację inwestycji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (budowa punktu selektywnego zbierania odpadów). Czy liczba rodzajów odpadów komunalnych (...)  »
Poziom dofinansowania do infrastruktury selektywnego zbierania odpadów
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 4
Gmina wystąpi o wsparcie na realizację projektu dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie działania 2.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jaki zakres na potrzeby projektu (...)  »
Dane wykazywane w sprawozdaniu jednostkowym Rb-Z jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Czy sprawozdanie jednostkowe Rb-Z jednostki samorządu terytorialnego powinno obejmować jedynie sam urząd gminy jako jednostkę budżetową, czy również dodatkowo organ? Czy w innej sprawozdawczości mogą (...)  »
Nierozliczone środki finansowe przekazane jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
W której pozycji bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy wykazać saldo Wn konta 225 "Rozliczenie niewygasających wydatków"? Jedną z podstawowych zasad finansów publicznych (...)  »
Pomoc finansowa dla NZOZ działającego w formie spółki z o.o.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Rada miejska chce podjąć uchwałę o pomocy finansowej dla NZOZ działającego w formie spółki z o.o. Pieniądze mają być przeznaczone na program profilaktyki leczenia chorób (...)  »
Nieprawidłowości przy inwentaryzacji przeprowadzonej w formie spisu z natury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Regionalna izba obrachunkowa przeprowadziła w naszej gminie kontrolę. Zarzucono nam błędy w inwentaryzacji środków trwałych polegające na poprawianiu korektorem błędów na arkuszach spisowych oraz niesporządzeniu (...)  »
Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych a wydanie nowej decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.01.2019 r.
Każdej korekcie w zakresie podatku od nieruchomości złożonej przez stronę, w sytuacji gdy z jej treści wynika, że wykazywane tam okoliczności wskazują na inną treść (...)  »
Objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia sprzedaży makulatury
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.01.2019 r.
Sprzedawany przez województwo za pośrednictwem biblioteki odpad w postaci makulatury sklasyfikowany według PKWiU 38.11.52.0, będzie objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Sąd administracyjny nie jest uprawniony do weryfikacji merytorycznej oceny wniosku o dofinansowanie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną, jednak został odrzucony na etapie oceny merytorycznej. Jesteśmy przekonani, że ocena spełnienia co najmniej dwóch kryteriów (...)  »
Czy gmina ma obowiązek dochodzenia odsetek od nieterminowo opłacanych czynszów?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Niektórzy kontrahenci i mieszkańcy gminy nie płacą terminowo czynszów za najem i dzierżawę. W umowach są zapisane standardowe zapisy o odsetkach za opóźnienie. Czasem są (...)  »
Gmina może dokonać korekty VAT w ramach ulgi na złe długi już po 90 dniach
Redakcja Poradnika VAT | 14.01.2019 r.
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)  »
Odsetki od środków na rachunku wydatków niewygasających w sprawozdaniu Rb-ST
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Czy w rocznym sprawozdani Rb-ST w polu "Stan środków na rachunku wydatków niewygasających" należy ująć kwotę odsetek naliczonych przez bank? Z przepisów § 3 pkt (...)  »
Zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej - wyrok WSA
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 18
Gmina, będąca organem władzy publicznej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 (...)  »
Zapłata zaliczek na rzecz komorników sądowych
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 12
Czy możliwe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku zapłaty przez gminę zaliczek na rzecz komorników sądowych za świadczone przez nich usługi opodatkowane podatkiem VAT (...)  »
Czy gmina może udzielić pożyczki innej gminie?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Nasz wójt zamierza udzielić pożyczki. Sprawa jest jednak nietypowa, bo pomoc finansowa ma być udzielona sąsiedniej gminie. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Gmina już wcześniej (...)  »
Niedochodzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych gdy celem było ograniczenie skutków zdarzenia losowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Po potężnej wichurze na terenie gminy zostało połamanych wiele drzew, które z kolei poczyniły znaczące szkody w mieniu. Ponieważ prognozy na nadchodzące dni ponownie przewidywały (...)  »
Kasy rejestrujące w JST
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018, strona 3
Na podstawie wyroku TS UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwały NSA z dnia 26 października 2015 r., sygn. akt (...)  »
Będą jednolite druki informacji i deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.12.2018 r.
Obecnie do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, składanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych przez pozostałych podatników oraz (...)  »
Prowadzenie kont analitycznych do konta 991 w organie podatkowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Czy w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego należy do konta 991 prowadzić konta analityczne według rodzaju podatków pobieranych przez inkasentów? Możliwość pobierania podatków przez inkasentów (...)  »
Czy z budżetu gminy można udzielić powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na odłów zwierząt?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Nasza gmina zamierza udzielić pomocy finansowej powiatowi na cele odłowu dzików. Czy będzie to właściwy wydatek budżetu, skoro decyzje o odłowie wydaje powiat? Z przepisów (...)  »
Prezentacja otrzymanej dywidendy w rachunku zysków i strat urzędu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) posiada udziały w spółce z o.o. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego przez urząd gminy zaprezentować otrzymaną od tej (...)  »
Wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazać wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania? Z pism Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 27 (...)  »
Sprawozdania organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.12.2018 r.
Na organach podatkowych (wójt, burmistrz, prezydent miasta) ciąży obowiązek sprawozdawczy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (...) Wzór sprawozdania SP-1 Sprawozdanie (...)  »
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego uprawniające do odliczenia VAT
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 23
Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku (...)  »
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 18
Jednostki samorządu terytorialnego (w tym gmina i powiat) jako organy władzy publicznej realizują zadania wynikające z ustaw, tj. gmina z ustawy z dnia 8 marca (...)  »
Wpływ umorzenia pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW na zobowiązania wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 46
Nasza gmina otrzymała z NFOŚiGW pożyczkę, która po spełnieniu określonych warunków została częściowo umorzona. Czy umorzenie pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW wpłynie na zobowiązania wykazywane w (...)  »
Obowiązek prowadzenia ewidencji szczegółowej dla kredytów bankowych i zobowiązań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 44
Kontrola zewnętrzna ustaliła, że w urzędzie gminy nie prowadzono ewidencji szczegółowej do kont 134 "Kredyty bankowe" i 260 "Zobowiązania finansowe". Czy faktycznie jest taki wymóg? (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu kwot zasądzonych od sprawców przemocy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 43
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Prowadzimy specjalistyczny ośrodek wsparcia, w którym przebywają ofiary przemocy w rodzinie. Na konto naszego ośrodka wpływają kwoty potrącone, na podstawie orzeczenia (...)  »
Czy skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podlega badaniu?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.12.2018 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, której roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy sporządzany przez nas skonsolidowany bilans jst także podlega badaniu? Obowiązkowemu badaniu (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności a uregulowanie zaliczki na podstawie wezwania do jej uiszczenia – interpretacja KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 17.12.2018 r.
Dokonywanie zapłaty na podstawie wezwania do uiszczenia zaliczki nie uprawnia do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2018 (...)  »
Budowa placu zabaw a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 17.12.2018 r.
Aby gmina mogła skorzystać z prawa do odliczenia VAT, w pierwszej kolejności powinna spełnić przesłanki umożliwiające uznanie jej dla tej czynności za podatnika VAT w (...)  »
Pomoc finansowa powiatu dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2018 r.
Przepisy art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) stanowią, że z (...)  »
Dochody gminy z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z majątku gminnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Jaką klasyfikację paragrafową dochodów zastosować do dochodów gminy z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z majątku gminnego wnoszonych przez mieszkańców? Świadczenie z tytułu bezumownego korzystania (...)  »
Ponoszenie opłat związanych z postępowaniem egzekucyjnym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Jaki paragraf wydatków zastosować do ponoszonych przez gminę wydatków w postaci opłaty komorniczej? Zasady ponoszenia wydatków na cele egzekucji uregulowane zostały w ustawie z dnia (...)  »
Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do lat 3
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Rada gminy – jako organ stanowiący gminny – nie jest umocowana do wkraczania w kompetencje ustawowe przysługujące wójtowi w podanym zakresie przedmiotowym. Umowy najmu i (...)  »
Termin odliczenia VAT
Redakcja Poradnika VAT | 13.12.2018 r.
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej gmina w dniu 28 października 2018 r. kupiła artykuły biurowe, w tym też dniu została wystawiona faktura, która wpłynęła do (...)  »
Świadczenie usług przez jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Poradnika VAT | 13.12.2018 r.
Jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o VAT występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, (...)  »
Przesunięcie wydatków budżetowych gminy między działami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2018 r.
Do końca grudnia wójt zamierza przesunąć wydatki budżetowe. Chodzi o zmniejszenie rezerwy ogólnej (rozdział 75818, paragraf 481) i przeznaczenie pewnej kwoty na wydatek w rozdziale (...)  »
Zamiana nieruchomości dokonana między gminą a skarbem państwa
Poradnik VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018, strona 17
1. Transakcja zamiany nieruchomości w świetle ustawy o VAT W wyniku zamiany nieruchomości następuje przeniesienie prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel. Przez umowę zamiany (...)  »
Budowa drogi gminnej - możliwość odzyskania VAT naliczonego
Serwis Podatkowy nr 12 (276) z dnia 10.12.2018, strona 44
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.736.2018.1.EA) "(...) Gmina K. jako jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek o przyznanie pomocy (...)  »
Urządzenie targowiska przez gminę a prawo do odliczenia VAT
Serwis Podatkowy nr 12 (276) z dnia 10.12.2018, strona 41
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.593.2018.2.AK) "(...) Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie ustawy z dnia (...)  »
Korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego a wysokość zobowiązania cywilnoprawnego
Redakcja Poradnika VAT | 07.12.2018 r.
Gmina korzystając z prawa ulgi na złe długi na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT ma czasami wątpliwości czy po dokonanej korekcie może (...)  »
Nabór w ramach programu "Maluch+"
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 2
Można już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Maluch+". Wsparcie udzielane jest na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych, w tym dla dzieci (...)  »
Odpowiedzialność skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z przekroczeniem planu finansowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2018 r.
Czy w sytuacji gdy skarbnikowi postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych z powodu zatwierdzenia płatności faktury, czym przekroczono obowiązujący na dzień dokonania zapłaty plan finansowy, (...)  »
Przeniesienie własności nieruchomości należącej do Gminy na rzecz Skarbu Państwa a zwolnienie z VAT
Redakcja Poradnika VAT | 03.12.2018 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 września 2018 r., nr I FSK 1031/16 stwierdził, że: Wydanie przez wojewodę decyzji zezwolenia na realizację inwestycji (...)  »
Gmina uzyskuje zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2018 r.
Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są m.in. będące własnością Skarbu Państwa: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z (...)  »
Odliczenie przez gminę podatku VAT od wydatków związanych z budową targowiska
Redakcja Poradnika VAT | 30.11.2018 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w nieprawomocnym wyroku z dnia 2 sierpnia 2018 r., nr I SA/Sz 432/18 orzekł, iż: Gmina może w całości odliczyć (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.