Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 17 stycznia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2022 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 1.522 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
52
1
2
01
3
4
5
6
7
8
9
02
10
11
12
13
14
15
16
03
17
18
19
20
21
22
23
04
24
25
26
27
28
29
30
05
31
Zamówienia publiczne
pokaż fragmenty artykułów
Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Zamawiający publiczni będący jednostkami sektora finansów publicznych muszą obowiązkowo przygotować i opublikować plan dotyczący postępowań na dany rok. Taki plan zawiera m.in. rodzaje planowanych zamówień (...)  »
Dostępność dla osób niepełnosprawnych w opisie przedmiotu zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Zamawiający planuje udzielić zamówienia w trybie podstawowym. Czy opisując przedmiot zamówienia, zawsze trzeba uwzględnić rozwiązania dla osób niepełnosprawnych? Zasadniczo przedmiot zamówienia opisuje się w sposób (...)  »
Opóźnienia w światowych dostawach a realizacja zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Panująca na świecie pandemia spowodowała zakłócenia w łańcuchach dostaw w wielu branżach. W czasie lockdownu zamknięto wiele fabryk, zwłaszcza w krajach azjatyckich, a dostawy zostały (...)  »
Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Nasza jednostka jako zamawiający działa w sektorze ochrony zdrowia. Czy nadal obwiązują przepisy uprawniające zamawiającego do przeprowadzenia postępowania z pominięciem przepisów Prawa zamówień publicznych w (...)  »
Termin zwrotu wadium w przypadku wycofania oferty przez wykonawcę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.12.2021 r.
Przed upływem terminu składania ofert w prowadzonym przez nas postępowaniu o zamówienia publiczne wykonawca wycofał złożoną wcześniej ofertę. W jakim terminie zobowiązani jesteśmy zwrócić mu (...)  »
Pismo UZP w sprawie umów o udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.12.2021 r.
Departament Prawny Urzędu Zamówień Publicznych w piśmie z 7 września 2021 r. (znak: DP.022.723.2021.AS KW-3929/2021) skierowanym do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wskazał, iż: (...)  »
Zakup materiałów bibliotecznych z wyłączeniem stosowania Pzp
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.12.2021 r.
Czy miejska biblioteka publiczna może sukcesywnie w ciągu całego roku kupować książki, zarówno w formie tradycyjnej, jak i audioksiążki, bez stosowania Prawa zamówień publicznych? Jak (...)  »
Zasady zwrotu materiałów dołączanych przez wykonawcę do oferty
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Jako zamawiający prowadzimy postępowanie w trybie uproszczonym. Jak powinniśmy postąpić z materiałami, które otrzymujemy wraz z ofertami wykonawców? Kiedy należy je im zwrócić? Oferty, opinie (...)  »
Prowadzenie rejestru umów o udzielenie zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2021 r.
Czy jednostka sektora finansów publicznych ma obowiązek prowadzenia ewidencji (rejestru) udzielanych zamówień publicznych i zawieranych umów i czy musi go udostępniać? W obowiązujących przepisach nie (...)  »
Elektroniczna komunikacja zamawiającego z wykonawcą
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021, strona 15
Dyrektywy UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Proces elektronizacji tych postępowań w naszym (...)  »
Obowiązek wskazania w umowie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.11.2021 r.
W szpitalu regularnie przeprowadzane są przetargi na dostawy produktów leczniczych i chociaż ilości zamawianych produktów są określane głównie na podstawie zużycia z poprzedniego roku, to (...)  »
Zmiana treści ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021
Jako zamawiający opublikowaliśmy ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów unijnych. Wydaje nam się, iż treść ogłoszenia w niektórych miejscach jest niejasna. Czy możemy dokonać zmiany w (...)  »
Czy razem z próbkami wykonawca może dostarczyć ofertę w formie papierowej?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.11.2021 r.
W przetargu biuletynowym na dostawę materiałów szewnych dla oddziałów szpitalnych konieczne jest dostarczenie przez oferentów próbek asortymentu. Czy wyjątek dotyczący wyłączenia komunikacji elektronicznej w postępowaniu (...)  »
Składanie w sieci ofert w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Pełna elektronizacja postępowań w sprawie udzielania zamówienia publicznego jeszcze nie została zakończona, jednak z zapewnień Urzędu Zamówień Publicznych wynika, iż nastąpi to 15 lipca 2022 (...)  »
Udzielanie zamówień na usługi pogrzebowe przez ośrodki pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Czy ośrodek pomocy społecznej może dokonać wyboru podmiotu, który będzie świadczył usługi pogrzebowe w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca nasz ośrodek w drodze (...)  »
Zamawiający nie ma obowiązku zwołania zebrania
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Prowadzimy postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Wpłynęło sporo pytań odnośnie specyfikacji warunków zamówienia. Treść pytań z wyjaśnieniami zamieszczamy na stronie postępowania. Jeden z wykonawców (...)  »
Możliwość wezwania wykonawców do uzupełnienia próbek w postępowaniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.10.2021 r.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa prowadzi przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i surowic do przeprowadzanych badań. W specyfikacji warunków zamówienia wskazano, iż wykonawcy do wymienionych (...)  »
Zapewnienie ciągłości dostaw w szpitalu do czasu rozstrzygnięcia przetargu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Szpital przeprowadza w każdym roku cztery bardzo skomplikowane przetargi w procedurze unijnej na zakup: produktów leczniczych, sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku, rękawic diagnostycznych oraz (...)  »
Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Choć w wielu przypadkach to cena ma decydujące znaczenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak jak praktyka pokazuje - nie powinna to być przesłanka decydująca. W (...)  »
Przesuwanie środków na realizację innych części zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, dopuściliśmy składanie ofert częściowych. W jednym z trzech zadań udało nam się wybrać wykonawcę. Z (...)  »
Kto określa warunki służące zapewnieniu dostępności cyfrowej?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Udzielając zamówień publicznych, urząd gminy jest zobowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kto odpowiada za określenie wymagań (...)  »
Czy szkoła może udzielić zamówienia w trybie podstawowym?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Szkoła musi udzielić nowego zamówienia na dostawę produktów spożywczych do przygotowywania posiłków dla dzieci. Czy możemy skorzystać z podstawowego trybu udzielenia zamówienia, czy należy spełniać (...)  »
Ograniczenia w stosowaniu RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Zamawiający planuje organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W jaki sposób należy spełnić obowiązki informacyjne wynikające z RODO względem wykonawców przedstawiających swoje (...)  »
Forma i wysokość wniesienia wadium w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Obowiązująca od początku tego roku nowa ustawa Prawo zamówień publicznych uzależnia kwestie żądania wniesienia wadium jedynie od woli zamawiającego. Bez znaczenia jest w tym przypadku (...)  »
Sumowanie zamówień na różnorodne usługi szkoleniowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2021 r.
Jeżeli zamawiający zamierza w określonym przedziale czasu udzielić kilku zamówień publicznych dotyczących takich samych usług szkoleniowych, powinien oszacować ich wartość łącznie. Jeśli jednak szkolenia dotyczą (...)  »
Żądanie od wykonawcy polisy OC w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.08.2021 r.
Szpital prowadzi przetarg nieograniczony na dobudowę skrzydła w budynku głównym. Postawiono warunek dotyczący zdolności ekonomicznej i finansowej - polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej (...)  »
Zamawiający musi opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021
Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy jest nowością wprowadzoną przez Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w styczniu br. Na mocy (...)  »
Ustalenie głównego przedmiotu zamówienia w zamówieniu wielorodzajowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Zamawiający uzyskał dofinansowanie na zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego i musi udzielić zamówienia publicznego w trybie ustawowym. Oprócz dostawy urządzenia o odpowiednich parametrach wykonawca będzie musiał (...)  »
Czy sporządzenie protokołu z postępowania jest obowiązkowe?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Rozpoczynamy procedurę udzielenia zamówienia publicznego w nowym trybie podstawowym. Czy mamy obowiązek protokołowania tego postępowania? Jeśli tak, to od jakiego momentu i w jakiej formie (...)  »
Udzielenie zamówienia z wolnej ręki ze względu na zapewnienie kompatybilności systemu kinowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
Dom kultury zakupił w przetargu nieograniczonym kinowy system cyfrowy wraz z ekranem. Konieczne jest jednak dokupienie i instalacja dodatkowego systemu dźwiękowego. Czy możemy udzielić zamówienia (...)  »
Rodzaje i możliwości wyboru trybu udzielenia zamówienia w nowej Pzp
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Dokonanie wyboru właściwego trybu determinuje całe dalsze postępowanie związane z udzieleniem zamówienia publicznego. W przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający (...)  »
Udzielanie zamówień na usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość (...)  »
Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Zamówienie z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. To szczególny tryb udzielania zamówienia, którego celem jest (...)  »
Oświadczenia osób wykonujących funkcje techniczne i pomocnicze w postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Zamawiający jest w trakcie przygotowywania się do rozpisania przetargu nieograniczonego na dostawę środków higieny osobistej. Czy osoby, które wykonują czynności typowo techniczne i organizacyjne przy (...)  »
Jak złożyć odwołanie w zamówieniach publicznych?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Odwołanie to podstawowy środek ochrony prawnej przysługujący przede wszystkim wykonawcy lub uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może (...)  »
Udzielanie zamówień na usługi serwisowe aparatury medycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.05.2021 r.
Podmioty lecznicze, udzielając zamówień publicznych na dostawę, a następnie obsługę serwisową aparatury medycznej, jako jednostki dysponujące środkami publicznymi, podlegają przepisom ustawy o finansach publicznych. Powinny (...)  »
Mediacja jako sposób polubownego rozwiązania sporów w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Nowa, obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa - Prawo zamówień publicznych, po raz pierwszy wprowadza możliwość zawierania ugód w drodze różnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów. (...)  »
Zamówienia zastrzeżone w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Jako zamawiający chcemy udzielić zamówienia na dostawy. Zastanawiamy się nad wpisaniem do ogłoszenia warunku, iż o zamówienie mogą ubiegać się zakłady pracy chronionej. Czy w (...)  »
Powołanie komisji przetargowej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Zamawiający będzie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Jakie osoby można skierować do przygotowania postępowania? Czy trzeba powołać komisję przetargową? Zasadniczo (...)  »
Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego sporządzana przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Nowym wymogiem wskazanym w obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawie Prawo zamówień publicznych jest analiza potrzeb i wymagań, którą należy sporządzać przed wszczęciem postępowania. (...)  »
Udzielenie zamówienia na badania archeologiczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Instytucja kultury zamierza przeprowadzić badania archeologiczne, których wartość szacowana jest na ok. 300.000 zł. Czy instytucja kultury zobowiązana jest do wybrania wykonawcy tych badań w (...)  »
Zdolność wykonawcy do występowania w obrocie gospodarczym
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Jednostka będzie organizować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Czym jest warunek udziału w postępowaniu w postaci "zdolności do występowania w obrocie (...)  »
Wymagania dla wspólnie ubiegających się o zamówienie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
O organizowane przez nas zamówienia często ubiegają się konsorcja. W jaki sposób określić sposób spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, np. w zakresie uprawnień (...)  »
Warunki udziału w postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Zamawiający ma zaplanowane w tym roku dwa postępowania przetargowe. W jaki sposób na podstawie nowych przepisów Pzp należy określić warunki udziału w postępowaniu i czego (...)  »
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna wykonawcy zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Przygotowujemy się do rozpisania zamówienia na usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji. W jaki sposób określić warunek prowadzenia takiej działalności, a jak warunki (...)  »
Konflikt interesów osób wykonujących czynności w postępowaniu według nowego Pzp
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Zamawiający, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ma obowiązek zapewnić, aby czynności wykonywane w tym postępowaniu były prowadzone przez osoby gwarantujące bezstronność i obiektywizm. Zaistnienie (...)  »
Ochrona podwykonawców w Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Bardzo często firmy ubiegające się o zamówienie publiczne nie są w stanie wykonać zamówienia, wykorzystując do tego tylko własne zasoby. W związku z tym korzystają (...)  »
Wybór instytucji finansowej a przepisy Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jednostka samorządu terytorialnego wdraża PPK. Wyboru dokonuje w trybie zamówień publicznych. Niestety, reprezentacja pracowników nie doszła do porozumienia. Jakimi kryteriami należy kierować się przy dokonywaniu (...)  »
Wysokość i forma wniesienia wadium
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jako zamawiający będziemy opracowywać specyfikację warunków zamówienia. Chcielibyśmy zażądać wniesienia przez wykonawców wadium. Jaka obecnie może być jego maksymalna wysokość i w jakich formach wadium (...)  »
Regulacje dotyczące zabezpieczenia wykonania umowy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Podmiot jako zamawiający planuje udzielić zamówienia publicznego na usługi remontowe. Od wykonawcy, który otrzyma zamówienie, chce zażądać zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Jaka może być jego (...)  »
Zwrot i zatrzymanie wadium
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jednostka będzie organizować przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego o wartości powyżej progów unijnych. Będzie żądać od wykonawców wniesienia wadium. W jakich terminach wadium powinno (...)  »
Czy brak podpisu wykonawcy na kosztorysie ofertowym jest przesłanką do odrzucenia oferty?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.03.2021 r.
W jednym z naszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca załączał na platformie pliki, które musiał wcześniej podpisać podpisem kwalifikowanym zgodnie z wymogami technicznymi platformy (...)  »
Zamówienia publiczne na podstawie przepisów ustawy z 2004 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Zamawiający rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę pod koniec 2020 r. Usługi będące przedmiotem tej umowy będą wykonywane w 2021 r. Jakie przepisy należy stosować: dotychczasowej (...)  »
Trzeba złożyć sprawozdanie z zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Jednym z obowiązków zamawiających jest coroczne składanie sprawozdań o udzielonych w roku poprzednim zamówieniach. Sprawozdanie to zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do (...)  »
Podpisy elektroniczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Jako jednostka samorządowa prowadzimy wiele postępowań zarówno w progu unijnym jak i krajowym. Jakie są sposoby weryfikowania podpisów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w (...)  »
Nowe podstawy wykluczania wykonawców z przetargu
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła znaczące zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania. Zmiana ta polega głównie na przesunięciu (...)  »
Ograniczenia jawności postępowania
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Zamawiający przygotowuje się do prowadzenia postępowań, na podstawie nowych przepisów Prawa zamówień publicznych. W jaki sposób w trakcie procedury może dochodzić do ograniczenia zasady jawności (...)  »
Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - pytania i odpowiedzi UZP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.02.2021 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Interpretacja przepisów/Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych zamieścił pytania i odpowiedzi dotyczące zasad sporządzania (...)  »
Progi unijne w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Od 1 stycznia br. zamawiający udzielający zamówień publicznych muszą stosować się do przepisów nowego Prawa zamówień publicznych. Chociaż nowa ustawa powiela wiele rozwiązań funkcjonujących od (...)  »
Stosowanie przepisów starej ustawy Pzp do wszczętych postępowań
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający (...)  »
Ustalanie wartości zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), podstawą ustalenia wartości zamówienia jest (...)  »
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów i karalności w nowym Pzp
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
Jaką treść powinny mieć oświadczenia dotyczące konfliktu interesów i karalności, o których mowa w nowym Prawie zamówień publicznych, obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.? Znane (...)  »
Termin i miejsce publikacji informacji o otwarciu ofert
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Firma planuje w tym roku brać udział w przetargach publicznych. Jak wygląda procedura otwarcia ofert w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych? W jakim terminie i (...)  »
Planowanie zamówień przez zamawiających
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Planowanie zamówień publicznych na dany rok przez zamawiających ma na celu przede wszystkim uporządkowanie systemu wydatkowania środków publicznych oraz zachowanie spójności podejmowanych działań. Planowanie przyczynia (...)  »
Odpowiedzialność zamawiającego za działanie infrastruktury informatycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
Jesteśmy jednostką samorządową i prowadzimy postępowanie w projekcie z dofinasowaniem ze środków UE. Wykonawca po upływie terminu składania ofert wysłał do nas zawiadomienie, że w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.