Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 5 lutego 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2023 r., godz. 06:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.546 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
5
06
6
7
8
9
10
11
12
07
13
14
15
16
17
18
19
08
20
21
22
23
24
25
26
09
27
28
Zamówienia publiczne
pokaż fragmenty artykułów
Wycofanie odwołania w zamówieniach publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.02.2023 r.
Jednostka brała udział w przetargu nieograniczonym. Jej oferta została odrzucona przez zamawiającego. Jednostka wniosła odwołanie, teraz jednak chce je cofnąć. Do kiedy można cofnąć odwołanie (...)  »
Konsultacje cen przy szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Zamawiający przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym. Ma jednak problem z oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia. Czy może skonsultować kwestie cen na rynku? Podstawą (...)  »
Klauzule abuzywne w umowach na dostawy produktów leczniczych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2023 r.
Czy szpital może zawrzeć w projektowanych postanowieniach umowy na sukcesywną dostawę produktów leczniczych w okresie 12 m-cy zapis, że zamawiający może odstąpić od umowy w (...)  »
Plany postępowań w Pzp na 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023
Plan postępowań jest zbiorem postępowań przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym. Obowiązek sporządzenia i publikacji takiego planu dotyczy zamawiających publicznych i wyłącznie zamówień, w (...)  »
Kim są osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.01.2023 r.
Muzeum planuje wkrótce ogłosić przetarg w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na usługę przygotowania projektu rearanżacji kilku swoich stałych wystaw. W przygotowanie postępowania jest zaangażowanych (...)  »
Konflikt interesów w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
W mediach często pojawiają się informacje o konflikcie interesów stron biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zdarza się, że wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (...)  »
Analizę potrzeb przygotowują tylko zamawiający publiczni
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Obowiązek prowadzenia analizy potrzeb i wymagań dotyczy zamawiających publicznych wszczynających postępowania dla zamówień klasycznych o wartości równej lub większej od progów unijnych. Nie ma zastosowania (...)  »
Różnica między podmiotowymi a przedmiotowymi środkami dowodowymi w zamówieniach publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.12.2022 r.
Jaka jest różnica między podmiotowymi a przedmiotowymi środkami dowodowymi w zamówieniach publicznych? Zgodnie z art. 7 pkt 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (...)  »
Zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z ceną maksymalną sprzedaży energii elektrycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.12.2022 r.
Jesteśmy szpitalem, podmiotem zobowiązanym do stosowania Prawa zamówień publicznych. W maju br. zawarliśmy na okres 12 m-cy umowę na dostawę energii elektrycznej. Cena uzyskana w (...)  »
Wspólne ubieganie się o zamówienie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022
Dwie firmy chcą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. Czy zamawiający może wymagać od nich, aby np. założyły spółkę celem złożenia oferty? Jak stanowi art. (...)  »
Zamówienia obejmujące równocześnie dostawy i roboty budowlane
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Zamawiający przymierza się do organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie to będzie obejmować jednocześnie dostawy i roboty budowlane. Jakie przepisy będą mieć zastosowanie do (...)  »
Nieprawidłowości w realizacji poprzedniego zamówienia nie zawsze wykluczą z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Prawo zamówień publicznych określa obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania. Jedną z nich jest przesłanka wykluczenia wykonawcy z powodu nieprawidłowości w realizacji wcześniejszych (...)  »
Uchylenie przepisów dotyczących zakazu potrącania kar umownych i dochodzenia ich z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2022 r.
24 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych (...)  »
Zamówienie na usługę badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.11.2022 r.
Obowiązek badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego wynika z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (...)  »
Zamówienia publiczne w bibliotekach i działalności kulturalnej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Niektóre rodzaje zamówień w ściśle określonych przez Prawo zamówień publicznych sytuacjach nie podlegają reżimowi tej ustawy. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku zamówień (...)  »
Unieważnienie postępowania w związku z brakiem ofert
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Niestety nie złożono żadnej oferty. Czy obowiązkowo musimy unieważnić przetarg? TAK. Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia (...)  »
Powrót kar umownych do Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Przez ostatnie dwa lata obowiązywał zakaz potrącania kar umownych w zamówieniach publicznych. Wprowadziła go tzw. specustawa w sprawie COVID-19. Taki zakaz miał działać przez okres (...)  »
Zmiana warunków zabezpieczenia wykonania umowy a konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2022 r.
Gmina jest zamawiającym na odbiór i zagospodarowanie odpadów w przetargu nieograniczonym. W toku zapytań odnośnie SWZ i propozycji wykonawców wyraziliśmy zgodę na obniżenie zabezpieczenia wykonania (...)  »
Zakup węgla w trybie zamówienia z wolnej ręki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2022 r.
Czy gmina może udzielić zamówienia na zakup węgla w trybie zamówienia z wolnej ręki? Gmina, dokonując zakupu węgla na potrzeby urzędu gminy lub gminnych jednostek (...)  »
Dostęp do protokołu z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Kończymy procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Wiemy, że protokół jest jawny. Kto i na jakich zasadach może mieć do niego dostęp? Protokół postępowania (...)  »
Szkoła jako udzielający zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Szkoła działa jako gminna jednostka budżetowa. Czy mają do niej zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych? Jeśli tak, to czy zobowiązana będzie do sporządzania rocznych sprawozdań (...)  »
Udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2022 r.
Nasza jednostka udzieliła zamówienia publicznego na modernizację sali gimnastycznej. W jakich sytuacjach musimy jako zamawiający udzielić zaliczek wykonawcy? Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania (...)  »
Rekomendacje UZP w zamówieniach publicznych na wyroby medyczne
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Zakup wyrobów medycznych to częsty przedmiot udzielanych zamówień publicznych. Od zamawiającego wymaga się należytej staranności przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak i przy ocenie złożonych (...)  »
Czas i sposób otwarcia ofert
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Zamawiający przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić otwarcie ofert? Czy wykonawcy muszą być obecni przy tej czynności? Zamawiający (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.08.2022 r.
Zamawiający jest administratorem przetwarzanych przez siebie danych osobowych w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego. Jest on administratorem danych wszystkich osób fizycznych, od których dane osobowe (...)  »
Kiedy raport z udzielonego zamówienia jest obowiązkowy?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Zamawiający przeprowadził postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Niestety wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji umowy. Czy zamawiający ma obowiązek sporządzenia z tego tytułu raportu? Jeśli (...)  »
Tłumaczenie przedmiotowego środka dowodowego sporządzonego w języku obcym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2022 r.
Szpital prowadzi przetarg na zakup nowoczesnego aparatu do wykonywania badań usg. Wpłynęła tylko jedna oferta. Wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia karty katalogowej, której brakowało w ofercie. (...)  »
Innowacyjne rozwiązania w zamówieniach publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.08.2022 r.
Jako tryb służący zakupowi najbardziej innowacyjnych rozwiązań Prawo zamówień publicznych (Pzp) proponuje partnerstwo innowacyjne, które - zgodnie z art. 189 ust. 1 tej ustawy - (...)  »
Wstępne konsultacje rynkowe przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.07.2022 r.
Przepisy art. 84 Prawa zamówień publicznych przewidują możliwość przeprowadzenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wstępnych konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców (...)  »
Zamawiający nie może wymagać, aby w przetargu brali udział tylko przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Zamawiający organizuje przetarg w trybie nieograniczonym. Czy może wymagać, aby o zamówienie ubiegały się jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą? Wykonawcą w rozumieniu przepisów Prawa zamówień (...)  »
Udzielanie zamówień publicznych po zniesieniu stanu epidemii
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
16 maja 2022 r. przestał obowiązywać w naszym kraju stan epidemii, a ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego. Co ten fakt oznacza w praktyce dla zamawiających (...)  »
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawców w zamówieniach wyłączonych ze stosowania Pzp
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.07.2022 r.
Dom kultury będzie w najbliższym czasie udzielał zamówienia na świadczenie usług poligraficznych, bez stosowania Prawa zamówień publicznych ze względu na niewielką wartość zamówienia. Czy to (...)  »
Czy każdy wykonawca musi złożyć oświadczenie JEDZ?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Jednostka chce udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Czy wszyscy wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą JEDZ? Do wniosku o dopuszczenie do udziału (...)  »
Zwrot wadium w formie poręczenia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 07.07.2022
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. Jeden z wykonawców złożył wadium w formie poręczenia. W jaki sposób będziemy zwalniać wykonawcę (...)  »
Wymagania w zakresie zatrudnienia osób świadczących usługi ochrony
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2022 r.
Muzeum przygotowuje postępowanie przetargowe na usługę ochrony kompleksu budynków muzeum. Czy możemy przewidzieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę minimalnej wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia (...)  »
Składanie ofert częściowych w zamówieniu na sprzęt medyczny i meble
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2022 r.
Szpital przeprowadził gruntowny remont jednego ze swoich oddziałów, a obecnie planuje postępowanie na jego kompleksowe wyposażenie, obejmujące zarówno sprzęt medyczny, jak i meble. Czy biorąc (...)  »
Czy zamawiający musi zgodzić się na zmianę zabezpieczenia?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Zamawiający zorganizował przetarg nieograniczony. Wybrany wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania umowy w pieniądzu. Obecnie chce je zmienić na gwarancję bankową. Czy zamawiający może na taką zmianę (...)  »
Wadium i jego utrata
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 09.06.2022
Obecnie Prawo zamówień publicznych pozostawia kwestię żądania wadium od wykonawców decyzji zamawiającego. Określa jednocześnie dwa tryby zwrotu wadium: z urzędu i na wniosek zamawiającego. Wskazuje (...)  »
Kontrola udzielania zamówień publicznych i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Celem kontroli udzielania zamówień publicznych jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Kontrolę przeprowadza Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, (...)  »
Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wniesienia zabezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy. Chce wnieść je w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Jaką formę powinna mieć taka gwarancja? Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń (...)  »
Zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Zamawiający organizuje przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych. Jaki może być okres obowiązywania takiej umowy? Prawo zamówień publicznych stanowi, że umowę w sprawie zamówienia publicznego (...)  »
Nowe podstawy wykluczenia z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wprowadziła do Prawa zamówień publicznych nowe przesłanki wykluczania z (...)  »
Odstąpienie od wymogu komunikacji elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Zamawiający będzie organizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Kiedy zamawiający może odstąpić od wymogu używania środków komunikacji elektronicznej z wykonawcami? Zasadniczo Prawo zamówień publicznych (Dz. (...)  »
Udzielanie zamówień niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy bez stosowania Prawa zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2022 r.
Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia określonego rodzaju pomocy obywatelom Ukrainy przez wojewodę, inne (...)  »
Złożenie ofert dodatkowych w trybie podstawowym
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Zamawiający planuje udzielić zamówienia w trybie podstawowym. Jaki termin na przygotowanie ofert dodatkowych lub ostatecznych powinni mieć wykonawcy w tym trybie? W trybie podstawowym zamawiający (...)  »
Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2022 r.
Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach RPO na projekt związany z poprawą efektywności energetycznej budynków z terenu powiatu, a dokładnie na termomodernizację budynków dwóch zespołów szkół (...)  »
Wymagania dla członków komisji przetargowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. Określa on również organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji, biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności (...)  »
Jakimi zasadami należy kierować się przy agregowaniu zamówień na usługi?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.04.2022 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Zamierzamy zatrudnić osobę do pracy jako akustyka i elektryka w jednej osobie (prowadzi działalność gospodarczą). Szacujemy, że wynagrodzenie łącznie przekroczy 130.000 (...)  »
Udzielanie zamówień w związku z napływem uchodźców z Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022
Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) (...)  »
Zamówienia sektorowe w Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022, strona 14
Prawo zamówień publicznych w swoich przepisach posługuje się pojęciem zamawiających sektorowych. Są to zamawiający wykonujący jeden z rodzajów działalności sektorowej, również określonych przez Pzp i (...)  »
Konsekwencje braku przewidzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia w zakresie wprowadzenia w błąd zamawiającego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2022 r.
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji. Wykonawca złożył wykaz robót z referencjami, które komisja przetargowa uznała za odpowiednie. Następnego dnia po ogłoszeniu wyniku wpłynęło pismo (...)  »
Korekta sprawozdania z udzielonych zamówień w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 03.03.2022
Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, w tym o zamówieniach wyłączonych na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych, zamówieniach klasycznych, których wartość jest mniejsza niż (...)  »
Jak postąpić w sytuacji, gdy wykonawca złożył podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.03.2022 r.
Prowadzimy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, z procedurą odwróconą. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, załączył wszystkie wymagane w SWZ dokumenty wraz z ofertą, tj. (...)  »
Na czym polega tzw. "procedura odwrócona"?
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Zamawiający chce udzielić zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół. Czy w każdym trybie otwartym możliwe jest przeprowadzenie procedury odwróconej? Czy dotyczy ona tylko przetargu (...)  »
Wyjaśnienie opisu potrzeb i wymagań
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Zamawiający będzie prowadził postępowanie w trybie podstawowym w wariancie z obowiązkowymi negocjacjami. Zamiast specyfikacji warunków zamówienia będzie udostępniał opis potrzeb i wymagań. Czy zasady wyjaśniania (...)  »
Nowe wysokości progów unijnych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022
Progi unijne służą ustaleniu, jakie regulacje będą mieć zastosowanie w danej procedurze udzielenia zamówienia publicznego. To punkt odniesienia dla zamawiającego, który - określając wartość przedmiotu (...)  »
Wpływ zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych na zamówienia publiczne w zakresie odbioru odpadów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.02.2022 r.
Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2269) wprowadziła (...)  »
Wybór wariantu w postępowaniu uproszczonym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Zamawiający będzie udzielał zamówienia w trybie podstawowym. Zastanawiamy się nad wyborem wariantu takiego zamówienia. Czym różnią się od siebie wszystkie dostępne warianty w postępowaniu uproszczonym? (...)  »
Efektywny system zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego to narzędzie wprowadzone przez Prawo zamówień publicznych w styczniu 2021 r. Analiza taka służy zebraniu informacji na temat potrzeb i (...)  »
Samorządowy zakład budżetowy jako wykonawca w zamówieniach publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.01.2022 r.
Czy samorządowy zakład budżetowy może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż jednostka samorządu terytorialnego tego zakładu? (...)  »
Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Zamawiający publiczni będący jednostkami sektora finansów publicznych muszą obowiązkowo przygotować i opublikować plan dotyczący postępowań na dany rok. Taki plan zawiera m.in. rodzaje planowanych zamówień (...)  »
Dostępność dla osób niepełnosprawnych w opisie przedmiotu zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Zamawiający planuje udzielić zamówienia w trybie podstawowym. Czy opisując przedmiot zamówienia, zawsze trzeba uwzględnić rozwiązania dla osób niepełnosprawnych? Zasadniczo przedmiot zamówienia opisuje się w sposób (...)  »
Opóźnienia w światowych dostawach a realizacja zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Panująca na świecie pandemia spowodowała zakłócenia w łańcuchach dostaw w wielu branżach. W czasie lockdownu zamknięto wiele fabryk, zwłaszcza w krajach azjatyckich, a dostawy zostały (...)  »
Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Nasza jednostka jako zamawiający działa w sektorze ochrony zdrowia. Czy nadal obwiązują przepisy uprawniające zamawiającego do przeprowadzenia postępowania z pominięciem przepisów Prawa zamówień publicznych w (...)  »
Termin zwrotu wadium w przypadku wycofania oferty przez wykonawcę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.12.2021 r.
Przed upływem terminu składania ofert w prowadzonym przez nas postępowaniu o zamówienia publiczne wykonawca wycofał złożoną wcześniej ofertę. W jakim terminie zobowiązani jesteśmy zwrócić mu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.