Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Zamówienia publiczne
Dokumentacja postępowania w odwołaniach w postaci elektronicznej
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 18
Jako zamawiający prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych. W związku z czym komunikację z wykonawcami prowadzimy w formie elektronicznej. W (...)  »
Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w praktyce
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jak w praktyce wyglądać ma postępowanie prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej? Generalnie prowadzenie postępowania rozpoczyna się od jego wszczęcia zgodnie z definicją zawartą w (...)  »
Szacowanie zamówień na potrzeby zasady konkurencyjności
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Przy określaniu wartości zamówienia na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków europejskich punktem wyjścia jest ustalenie, czy w danym przypadku beneficjent ma do czynienia z jednym (...)  »
Prawo opcji w zamówieniach publicznych jako narzędzie pozwalające na elastyczniejsze kształtowanie przedmiotowego zakresu umowy
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy jednostki sektora finansów publicznych mogą w elastyczniejszy sposób kształtować przedmiotowy zakres umowy na dostawy i usługi, np. czy można wskazać w umowie, że w (...)  »
MiniPortal - system komunikacji w zamówieniach publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018, strona 18
Od 18 października br. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, składanie ofert i porozumiewanie się zamawiającego (...)  »
Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 euro
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Niepubliczne przedszkole (jednostka budżetowa) planuje przebudowę części budynku przedszkola. Czy w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 euro opis przedmiotu (...)  »
Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniach prowadzonych od 18 października 2018 r.
Źródło: 07.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy od 18 października 2018 r. poczta elektroniczna jest właściwym środkiem do komunikacji z wykonawcą przy prowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego? Czym są dokumenty (...)  »
Zaliczki w zamówieniach publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018, strona 14
Jednym z rozwiązań w zakresie udzielania zamówień publicznych jest możliwość wypłacania wykonawcom zaliczek na realizację zamówienia publicznego. Ustawodawca decydując się na wprowadzenie zaliczek uważał, iż (...)  »
Zasada pisemności przy zawieraniu umów i ich zmianach
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy zmiany umów, w tym na roboty budowlane, do których stosuje się Prawo zamówień publicznych, muszą mieć zawsze formę pisemną? Jedną z podstawowych zasad zamówień (...)  »
Obowiązek sporządzenia protokołu postepowania o zamówienie publiczne
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy gmina jako zamawiający zobowiązana jest do sporządzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne dla każdej wszczętej procedury, czy tylko dla postępowań, które zakończyły się podpisaniem (...)  »
Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, strona 18
Jednostka po raz pierwszy zobowiązana jest do wdrożenia procedury udzielenia krajowego zamówienia publicznego (wartość poniżej progów unijnych, w trybie przetargu nieograniczonego). W jaki sposób opublikować (...)  »
Certyfikacja wykonawców
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Zamawiający ustanowił warunki udziału w postępowaniu dotyczące konieczności wykazania przez wykonawcę zdolności zawodowej w zakresie wykonania usług ratingu dla jednostek samorządu terytorialnego o określonej wartości. (...)  »
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i jego unieważnienie
Źródło: 12.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza gmina stara się o środki z budżetu Unii Europejskiej. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Czy biorąc pod uwagę trudną (...)  »
Audyt zamówień publicznych
Źródło: 04.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jednostce budżetowej zapowiedziano audyt zamówień publicznych realizowany przez jednostkę nadrzędną. W jaki sposób się do niego przygotować? Na jakie elementy zwrócić uwagę? Ocena zamówień (...)  »
Prowadzenie dialogu konkurencyjnego w celu wyboru korzystnych ofert
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 04.10.2018
Planujemy przeprowadzić postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Jak długo taki dialog może być prowadzony i w jaki sposób należy go zakończyć? Dialog konkurencyjny należy do (...)  »
Konsekwencje składania przez wykonawcę nieprawdziwych informacji w ofercie
Źródło: 01.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Zamawiający zwrócił się do innego zamawiającego o potwierdzenie prawdziwości informacji wskazanych w ofercie wykonawcy, dotyczących kierownika budowy. Wykonawca wskazał bowiem w swojej ofercie, że kierownik (...)  »
Udzielanie zamówienia uzupełniającego
Źródło: 27.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Zamawiający będący jednostką samorządu terytorialnego udzielił zamówienia w trybie art. 138o Pzp (zamówienie na usługi społeczne) na realizację kursów nauki jazdy kategorii B. W trakcie (...)  »
Możliwość ogłoszenia przetargu bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie
Źródło: 24.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy jednostka sektora finansów publicznych może ogłosić przetarg bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie (planie) finansowym? Jednostki sektora finansów publicznych mogą bez żadnych przeszkód (...)  »
Odwołanie do KIO a zwrot wadium
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Ogłosiliśmy przetarg na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych. Jeden z wykonawców złożył odwołanie na czynność wyboru wykonawcy. Czy możemy w takiej sytuacji zawrzeć umowę? Co zrobić z (...)  »
Dokumentacja przetargowa po wyłonieniu wykonawcy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i wyłonieniu wykonawcy pozostają spore ilości dokumentów składanych przez oferentów. Do ofert wykonawców czy dokumentów potwierdzających np. (...)  »
Zaliczki udzielane przez zamawiających z sektora finansów publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Szpital, będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, planuje zorganizować przetarg na dostawę i montaż żaluzji okiennych. Zastanawiamy się nad możliwością udzielenia zaliczek, tak by dostęp (...)  »
Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a prawo zamówień publicznych
Źródło: 03.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy jednostka sektora finansów publicznych (jednostka oświatowa) przy wydatkowaniu środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. przy zakupie bonów towarowych) musi stosować prawo zamówień publicznych? (...)  »
Aneks do umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Źródło: 24.08.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Zamawiający zawarł umowę o zamówienie publiczne na usługi sprzątania o wartości 1.200.000 zł. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, przed podpisaniem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania (...)  »
Zastosowanie w praktyce przesłanki unieważnienia postępowania w wyniku jego wady
Źródło: 10.08.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie, gdy z uwagi na przedłużenie się prowadzenia tego postępowania po złożeniu ofert przez wykonawców, upłynął już początek terminu oznaczonego jako (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku nieuprawnionego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Źródło: 03.08.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jak należy interpretować przesłanki unieważnienia postępowania, aby nie dochodziło do naruszeń dyscypliny finansów publicznych? Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia (...)  »
Oferta wykonawcy, do której nie załączono pełnomocnictwa
Źródło: 24.07.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Co zamawiający powinien zrobić z ofertą wykonawcy, do której nie załączono dokumentu, z którego wynika uprawnienie danej osoby do jej złożenia? Złożenie oferty w ramach (...)  »
Ograniczenie kręgu wykonawców do podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50% osób niepełnosprawnych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018, strona 18
Urząd gminy chce ogłosić przetarg na dostawę artykułów biurowych. W ogłoszeniu o zamówieniu chcemy określić, iż zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zatrudnia co najmniej 50% (...)  »
Minimalny zakres obligatoryjnych informacji w ogłoszeniu unijnym o zamówienie publiczne
Źródło: 16.07.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W związku z limitem znaków w formularzach ogłoszeń unijnych o zamówienie publiczne, jaki jest obowiązkowy zakres informacji, które trzeba zamieścić, by nie narazić się na (...)  »
Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018, strona 18
Przepisy RODO znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia publicznego. Takim przykładem są zamówienia publiczne. W trakcie procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego zamawiający mają do czynienia (...)  »
Samodzielne nieprzedłużenie terminu związania ofertą przez wykonawcę a odrzucenie jego oferty
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 09.07.2018, strona 18
W ostatnim dniu terminu związania ofertą przedłużonego już raz, po wezwaniu wykonawców przez zamawiającego, jeden z nich przesłał faksem po godzinach pracy zamawiającego, pismo o (...)  »
Udzielanie szybkich i uproszczonych zamówień na dostawy artykułów spożywczych
Źródło: 05.07.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jaki sposób dokonuje się szybkich zamówień publicznych, np. na dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej lub domu pomocy społecznej? Jeśli zamawiający ma potrzebę szybkiego (...)  »
Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 02.07.2018, strona 1
Urząd Zamówień Publicznych na stronie www.uzp.gov.pl opublikował stanowisko odnośnie przekazywania przez zamawiających wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego klauzul informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych. (...)  »
Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych
Źródło: 11.06.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Podstawą nałożenia na polskich zamawiających i wykonawców obowiązków w zakresie rozliczania się za pomocą składanych e-faktur jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 (...)  »
Dokumentowanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 07.06.2018, strona 18
Wykonawca do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w (...)  »
Check lista dla procedury odwróconej
Źródło: 06.06.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy można określić czynności dla procedury odwróconej, określonej w art. 24aa Prawa zamówień publicznych, np. dla postępowania na dostawy? Czy dla tej procedury można opracować (...)  »
Wyznaczanie przez zamawiającego terminu składania ofert
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018, strona 18
Planujemy rozpisanie przetargu nieograniczonego na usługi dozoru. Zależy nam na czasie. Jaki najkrótszy termin składnia ofert możemy wyznaczyć, by jak najszybciej rozstrzygnąć przetarg? Terminy składania (...)  »
Składanie formularza JEDZ przez wykonawcę
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018, strona 18
W przypadku postępowań o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne wszczętych od dnia 18 kwietnia br. wykonawca do oferty ma obowiązek dołączyć w formie (...)  »
Zakup konkretnego dzieła sztuki przez instytucję kultury
Źródło: 10.05.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury (galerią). Planujemy zakupić konkretne dzieło sztuki. Czy przy tym zakupie musimy stosować procedury wynikające z Prawa zamówień publicznych? »
Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018, strona 18
Udzieliliśmy zamówienia wykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez nas umowę o podwykonawstwo. Podwykonawca poinformował nas, iż nie otrzymał zapłaty od wykonawcy. Czy w takim przypadku możemy (...)  »
Wadliwe oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku w zakresie odwróconego VAT
Źródło: 07.05.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklarował, że usługa podlega odwrotnemu obciążeniu podatkiem VAT? Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z (...)  »
Zakup dwóch samochodów w drodze jednej procedury o udzielenie zamówienia
Źródło: 23.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jednostka budżetowa zamierza w bieżącym roku zakupić dwa takie same samochody osobowe, które będą stanowić jej środki trwałe. Środki na zakup każdego z tych samochodów (...)  »
Zamówienia z wolnej ręki a obowiązek przedstawienia oświadczenia
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018, strona 18
Podmiot zobowiązany jest do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Czy w takiej sytuacji wykonawca będzie musiał przedłożyć oświadczenie w zakresie spełniania warunków do udziału (...)  »
JEDZ i jego charakter w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa
Źródło: 18.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w ramach informacji zawartych w JEDZ można objąć niektóre z nich tajemnicą przedsiębiorstwa? Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) jest oświadczeniem wstępnym wykonawcy, który jest (...)  »
Czy zamawiający może żądać oświadczenia JEDZ w języku polskim od podmiotu z zagranicy?
Źródło: 12.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, powołał się na potencjał podmiotu z zagranicy. Wraz z ofertą przedłożył oświadczenie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) tegoż (...)  »
Zwrot wadium w przypadku wniesienia odwołania
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018, strona 18
Jako zamawiający przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na modernizację sprzętu komputerowego. Dwaj wykonawcy złożyli odwołanie na czynność wyboru wykonawcy. Czy w takiej sytuacji możemy zawrzeć umowę z (...)  »
Otwarcie ofert po terminie wskazanym w SIWZ
Źródło: 09.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy zamawiający, będący jednostką sektora finansów publicznych, który spóźnił się z otwarciem ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w stosunku do terminu otwarcia (...)  »
Publikacja ogłoszenia nie tylko w Biuletynie Zamówień Publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 05.04.2018, strona 18
Jednostka zobowiązana jest do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie będzie publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Czy oprócz tego ogłoszenie możemy opublikować w (...)  »
Zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: 04.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w przypadku jednostek sektora finansów publicznych zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie (...)  »
Stołówka szkolna a zamówienie z wolnej ręki
Źródło: 04.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w przypadku stołówki szkolnej przy zamówieniach powyżej 30.000 euro można zamawiać z wolnej ręki? Ze względu na wahającą się liczbę żywionych osób nie jesteśmy (...)  »
Zakup książek do biblioteki a procedury przetargowe
Źródło: 03.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Instytucja kultury (biblioteka) otrzymała od organizatora dotację na zakup książek (uzupełnienie księgozbioru). Czy jeśli zbiory biblioteczne są w naszej instytucji uznawane za niskocenne środki trwałe, (...)  »
Pierwszy etap elektronizacji zamówień publicznych - czyli co się zmieni od 18 kwietnia 2018 r.?
Źródło: 23.03.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy powinni przygotować się do I etapu elektronizacji zamówień publicznych. O czym obie strony powinny pamiętać i gdzie znajdą wszelkie niezbędne (...)  »
Udostępnianie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018, strona 18
Jako zamawiający organizujemy przetarg nieograniczony. Czy protokół może być dostępny tylko w formie elektronicznej? Czy w protokole można zrobić odniesienie do ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli (...)  »
Wykazywanie danego postępowania w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach
Źródło: 12.03.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza gmina zawiera często umowy ze swoimi jednostkami organizacyjnymi w związku z powierzeniem im pomocniczych działań zakupowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kto w (...)  »
Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne
Źródło: 01.03.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy do postępowań o udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne SP ZOZ musi stosować ustawę Prawo zamówień publicznych? W jaki sposób zawierać umowy o udzielanie świadczeń (...)  »
Przesyłanie elektroniczne jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Źródło: 28.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jak prawidłowo wypełnić obowiązki w zakresie przesyłania elektronicznego JEDZ? Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) jest oświadczeniem wstępnym wykonawcy, będącym dowodem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (...)  »
Wadium w licytacji elektronicznej
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018, strona 18
Jesteśmy zobowiązani do organizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego na zamówienie o wartości poniżej progów unijnych. Zastanawiamy się nad organizacją licytacji elektronicznej. Czy w tej procedurze (...)  »
Szacowanie wartości zamówienia przez zamawiającego
Źródło: 16.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy aby móc wprowadzić zmianę umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, należało uwzględnić jej wartość w wartości szacunkowej zamówienia? (...)  »
Wezwanie wykonawcy do przedłożenia dokumentów przetargowych
Źródło: 14.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy zamawiający, będący jednostką samorządu terytorialnego, musi wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 (...)  »
Obowiązek sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Źródło: 12.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy mamy obowiązek sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych? Czy trzeba go sporządzać również dla zamówień o wartości do 30.000 (...)  »
Pozacenowe kryteria oceny ofert
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018, strona 18
Jesteśmy w trakcie przygotowań do rozpisania przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu elektronicznego. Jakie kryterium wyboru oferty możemy zastosować obok kryterium ceny? Zamawiający nie musi się (...)  »
Wybór biegłego rewidenta w trybie zapytania o cenę
Źródło: 09.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy jednostka samorządu terytorialnego podlegająca obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta może dokonać wyboru podmiotu, który przeprowadzi to badanie, w trybie zapytania o cenę? Czy konieczne (...)  »
Ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 05.02.2018, strona 18
Organizujemy przetarg nieograniczony na remont budynku. Chcemy zażądać ustanowienia zabezpieczenia. W którym momencie poinformować o tym wykonawców? W jakich terminach musi być ono wniesione? Zamawiającemu (...)  »
Zmiana formy prawnej wykonawcy
Źródło: 30.01.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy jednostką budżetową. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniliśmy wykonawcę (przedsiębiorcę), który następnie przekształcił się w spółkę z o.o. Czy po zmianie formy prawnej wykonawcy musimy (...)  »
Zamawiający musi obowiązkowo publikować SIWZ na stronie internetowej
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018, strona 18
Jednostka będzie zobowiązana zorganizować przetarg nieograniczony. Obecnie przygotowujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia. Czy dokument ten musi obowiązkowo zostać zamieszczony na stronie internetowej jednostki? Zamieszczenie specyfikacji (...)  »
Odpowiedzialność kierownika zamawiającego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
Źródło: 26.01.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy kierownik jednostki odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli do przeprowadzenia tego postępowania powołał komisję przetargową? Postępowanie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.