Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 3 grudnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.517 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31
Zamówienia publiczne
Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Firma bierze udział w przetargach na zamówienia publiczne. Jako wykonawca często korzysta ze wsparcia podwykonawców. Czy na podstawie nowych przepisów Prawa zamówień publicznych będzie można (...)  »
SWZ w nowym Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Zgodnie z zamysłem ustawodawcy wyrażonym w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych specyfikacja warunków zamówienia jest dokumentem zamówienia obejmującym całość wymagań określonych przez zamawiającego. Ustawa, (...)  »
Szacowanie wartości zamówienia przy zawieraniu umowy o PPK
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Art. 28 nowej ustawy Pzp stanowi, iż podstawą ustalenia wartości zamówienia jest ustalone z należytą starannością całkowite szacunkowe wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług, (...)  »
Nowe oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Proszę o wskazanie prawidłowego sposobu składania przez pracowników zamawiającego oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia (...)  »
Czy zamawiający może nie odpowiadać na pytania wykonawców do treści SIWZ?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze (...)  »
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo wyczekiwana nowa ustawa regulująca zasady udzielania zamówień publicznych. Przynosi ona zmiany w zakresie środków ochrony (...)  »
Wadium już nieobowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
W jakich sytuacjach zamawiający będzie mógł żądać wniesienia wadium? Czy w przypadkach zamówień powyżej progów unijnych będziemy mieli obowiązek żądania wadium? Jeszcze wciąż obowiązująca ustawa (...)  »
Forma złożenia ofert i zasady ich otwarcia
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Jednostka prowadzi w ciągu roku wiele postępowań przetargowych. Czy od nowego roku wszystkie oferty wykonawców będą musiały być składane w formie elektronicznej? Jak będzie wyglądać (...)  »
Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Obowiązek prowadzenia analizy potrzeb i wymagań od 2021 r. będzie dotyczył zamawiających publicznych, wszczynających postępowania dla zamówień klasycznych o wartości równej lub większej od progów (...)  »
Zamówienia bagatelne, klasyczne i w procedurze uproszczonej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo oczekiwana nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przynosi ona szereg zmian, które mają usprawnić proces udzielania zamówień. (...)  »
Umowy o PPK bez trybu zamówień publicznych do końca roku
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl wyjaśnia, czy podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych muszą stosować jej przepisy do (...)  »
Informowanie znanych wykonawców o postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Jednostka organizuje przetarg na wymianę stolarki okiennej o wartości poniżej progów unijnych. To kolejne takie zamówienie. Czy o organizacji nowego przetargu może powiadomić wykonawców, którzy (...)  »
Umowy zlecenia zawarte z nauczycielami w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Czy umowy zlecenia zawarte z nauczycielami przez szkołę podstawową (jednostkę budżetową) podlegają ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach? Umowy zlecenia zawarte przez szkołę podstawową (...)  »
Zawieranie umów o zamówienia publiczne na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Z początkiem nowego roku wejdzie w życie zupełnie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych, która zastąpi wielokrotnie nowelizowany, obecnie jeszcze obwiązujący akt. Spore zmiany obejmą (...)  »
Postępowanie zamawiającego z rażąco niską ceną zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
Zamawiający rozpisuje przetarg na remont instalacji elektrycznej. Kilka lat temu w ramach przetargu wyłoniliśmy wykonawcę, którego oferta była bardzo korzystna cenowo. Wykonawca nie wywiązał się (...)  »
Czy podlega odrzuceniu oferta, która zawiera na formularzu oferty zsumowane kwoty za dwie części zamówienia przy wypełnionych odrębnie formularzach cenowych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Jesteśmy jednostką samorządową i prowadzimy postępowanie w projekcie z dofinasowaniem ze środków UE. Zamówienie było podzielone na cztery części. Wykonawca złożył odrębne formularze cenowe na (...)  »
Omyłkowe otwarcie oferty przed terminem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową i prowadzimy postępowanie w projekcie z dofinasowaniem ze środków UE. Pracownik naszego sekretariatu omyłkowo dokonał otwarcia prawidłowo oznaczonej przez wykonawcę koperty (...)  »
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Obecnie na mocy zmian wprowadzonych przez tarczę 4.0. zamawiający nie musi żądać wniesienia przez wykonawcę wadium, nawet jeśli wartość przedmiotu zamówienia jest równa lub przekracza (...)  »
Wytyczne UZP dla kupujących systemy informatyczne
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Rzetelne przygotowanie się zamawiającego do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego przekłada się na całe postępowanie oraz satysfakcjonujący wybór wykonawcy zamówienia. Zamówienia na systemy informatyczne należą (...)  »
Zasięg korekty finansowej za nieprawidłowość w zakresie aneksu do umowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na rozbudowę drogi wojewódzkiej. Zawarliśmy umowę z wykonawcą wybranym zgodnie z Pzp. Jednak na etapie realizacji pojawiły się komplikacje i niezbędne było zawarcie (...)  »
Problemy z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Przeprowadziliśmy postępowanie na roboty budowlane w procedurze krajowej, z dopuszczeniem komunikacji elektronicznej. Wpłynęły 2 oferty, obie w wersji papierowej. Żądaliśmy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy (...)  »
Czy zamawiający może żądać wadium od wykonawcy?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020
Zamawiający planuje zorganizować przetarg nieograniczony o wartości powyżej tzw. progów unijnych. Czy do tego postępowania będą mieć zastosowanie przepisy tarczy 4.0? Chodzi nam o przepisy (...)  »
Unieważnienie postępowania w związku z epidemią
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020
Jednostka jako zamawiający rozpisała przetarg na remont elewacji. W związku ze stanem epidemii zamawiający chce zrezygnować z remontu i unieważnić przetarg. Czy ma do tego (...)  »
Czy należy unieważnić postępowanie, gdy zamawiający nie umieścił jednej ze zmian do ogłoszenia o zamówieniu w wymaganym publikatorze?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy jednostką samorządową i prowadzimy postępowanie w projekcie z dofinasowaniem ze środków UE. Podczas prowadzenia postępowania na skutek zmian w pozycjach kosztorysowych przedmiaru stanowiącego załącznik (...)  »
Zamówienia bez wadium, ale z zaliczkami według tarczy 4.0
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Epidemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na wielu branżach, pogorszyła również sytuację finansową przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych. Brak płynności finansowej może skutkować zarówno niemożnością (...)  »
Możliwość uzupełniania dokumentów przedmiotowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Czy jako zamawiający mamy prawo wezwać wykonawcę do uzupełnienia karty katalogowej, w której określona jest wymagana w naszym opisie przedmiotu zamówienia gramatura materiału oraz do (...)  »
Obowiązek złożenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Na jakim podmiocie ciąży obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej? W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 (...)  »
Szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zamówień na zakup i dostawę leków dla mieszkańców DPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie z 25 czerwca 2019 r. (znak WA 4120-4/2019-w), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie zasad obliczania (...)  »
Jakie należności zamawiający może pokryć z wniesionego zabezpieczenia?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Zamawiający przygotowuje się do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Chcemy zobowiązać ewentualnego wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jakie należności (...)  »
Zamówienie na usługi ochrony mienia w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Czy zamówienia na usługi ochrony mienia w domu pomocy społecznej można udzielić w trybie zapytania o cenę? Odpowiedź na powyższe pytanie jest uwarunkowana przede wszystkim (...)  »
Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia - wyjaśnienie UZP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację na temat dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Z (...)  »
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez gminną jednostkę oświatową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Czy szkoła będąca gminną jednostką budżetową obowiązana jest do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, czy też sprawozdanie takie sporządza wyłącznie gmina, w której strukturze (...)  »
Jakie dokumenty musi sporządzić zamawiający by udzielić zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Jesteśmy instytucją kultury i otrzymaliśmy dofinansowanie na dostawy foteli teatralnych nie przekraczające 30.000 euro, ale przekraczające 50.000 zł netto. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. (...)  »
Zatrzymanie wadium w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 18
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zajął stanowisko odnośnie stosowania przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 Pzp w (...)  »
Istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z COVID-19 bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
W jaki sposób przeprowadzić istotną zmianę umowy o zamówienie publiczne w związku z pandemią koronawirusa, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych? (...)  »
Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 14
Czas trwania stanu epidemii jest trudnym okresem dla wielu firm. Wykonawcy mogą mieć problemy z realizacją zamówień publicznych w związku z przejściowymi brakami w dostawie (...)  »
Procedura otwarcia ofert bez obecności stron
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Jako zamawiający jesteśmy w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego. W jaki sposób powinniśmy dokonać otwarcia ofert? Czy możemy to zrobić on-line? Zasadniczo z zawartością wniosków (...)  »
Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy przy zamówieniach udzielanych poniżej progu a tarcza antykryzysowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Czy mimo stanu epidemii możemy swobodnie zmieniać warunki umów dotyczących zamówień publicznych poniżej progu, np. zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy przy robotach związanych z drobnymi remontami pomieszczeń (...)  »
Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację o braku możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w (...)  »
Przesłanki zatrzymania wadium w kontekście okoliczności wywołanych epidemią COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację na temat interpretacji i stosowania przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. (...)  »
Znak towarowy w opisie przedmiotu zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 18
Przygotowujemy się do rozpisania przetargu. Czy opisując przedmiot zamówienia możemy posłużyć się dla przykładu znakiem towarowym? Odpowiedź na to pytanie zależy od specyfiki przedmiotu zamówienia, (...)  »
Zatrudnienie opiekunek na podstawie umowy zlecenia przez OPS a prawo zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia opiekunki na umowę zlecenie. Czy przy wartości usług opiekuńczych przekraczających w ciągu roku 30.000 euro możemy zatrudniać opiekunki na umowę zlecenie (...)  »
Kredyt i pożyczka dla szpitala bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2020 r.
Czy szpital (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) może bez postępowania przetargowego zaciągnąć kredyt bankowy? Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. (...)  »
Zamawianie posiłków przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2020 r.
Występujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii, uzasadnia zamawianie posiłków dla osób objętych kwarantanną (przez miejski ośrodek pomocy społecznej) bez stosowania Prawa (...)  »
VAT przy usługach budowlanych wykonywanych w budynku szkoły
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 20
Będziemy brać udział w przetargu nieograniczonym na remont stolarki okiennej w szkole podstawowej. Czy zamawiający sam ustala stawki podatku VAT, czy porównuje je w składanych (...)  »
Zmiana treści ogłoszenia o zamówienie publiczne
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 18
Zamawiający przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu na wymianę rolet przeciwwłamaniowych o wartości powyżej progów unijnych, w ramach przetargu nieograniczonego. Jakie obowiązują zasady zgłaszania ewentualnych zmian w (...)  »
Procedura przetargowa w przypadku sprzedaży przez gminę nieruchomości rolnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2020 r.
Jaką procedurę przetargową należy zastosować w przypadku sprzedaży przez gminę nieruchomości rolnych - przetarg ograniczony czy nieograniczony? Na wstępie należy wskazać, że do procedur określających (...)  »
Kontrola realizacji obowiązku zatrudnienia osób bezrobotnych przy zamówieniu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 18
Zamawiający planuje rozpisać przetarg. W specyfikacji ma się znaleźć klauzula dotycząca wymogu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych. W jaki sposób zamawiający będzie mógł kontrolować (...)  »
Czy zamawiający zapłaci korekty finansowe w sytuacji, gdy unieważnił postępowanie?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2020 r.
Jesteśmy instytucją samorządową i obecnie jedno z naszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które jest obarczone błędami, zdecydowaliśmy się unieważnić. Czy z tego tytułu zostaną (...)  »
Nowe progi kwotowe w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 05.03.2020, strona 18
Obowiązujący od 1 stycznia br. nowy obniżony średni kurs złotego spowodował, iż zmianom uległ próg stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. To zaś powoduje, (...)  »
Wybór kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2020 r.
Czy przy wyborze kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną gminy zachodzi konieczność stosowania przepisów prawa zamówień publicznych? Świadczenie usług prawnych stanowi usługę w rozumieniu art. 2 (...)  »
Dokumentacja sporządzana przez zamawiającego przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki na usługi artystyczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2020 r.
Jesteśmy instytucją samorządową i zawieramy z artystami umowy, ale zwykle do wartości nieprzekraczającej progu unijnego. Tym razem kwota umowy przekroczy próg unijny. Jakie dokumenty oprócz (...)  »
Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.02.2020 r.
Urząd Gminy w związku z projektem dofinansowanym ze środków unijnych ma w ramach programu RPO dokonać zakupu sprzętu komputerowego, którego szacunkowa wartość wynosi 24 tys. (...)  »
Miejsce publikacji informacji o zaliczkach dla wykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 18
Planujemy wszcząć procedurę udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. W związku z charakterem zamówienia przewidujemy udzielić zaliczek przyszłemu wykonawcy. Gdzie należy zawrzeć informację o (...)  »
Możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki z powołaniem się na prawa wyłączne w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.02.2020 r.
We wniosku o dofinansowanie założyliśmy rozbudowę istniejącego zintegrowanego systemu komputerowego, który nasza instytucja posiada od lat. Nie jesteśmy jednak właścicielem kodów źródłowych. Czy możemy zatem (...)  »
Raport z realizacji zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2020 r.
Na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), zwanej nową ustawą Pzp, od 1 stycznia 2021 r. (...)  »
Złożenie sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 3
Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2019 r. zamówieniach publicznych. Sprawozdanie to należy przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do (...)  »
Przeprowadzenie procedury przetargowej na wymianę okien w szkole
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.01.2020 r.
Czy szkoła musi przeprowadzać procedurę przetargową na wymianę okien jeśli wartość całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 90.000 zł? Czy wystarczy w takiej sytuacji zastosować procedurę zapytania (...)  »
Zebranie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 18
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości, jeżeli uzna, iż inna procedura wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest w jego ocenie (...)  »
Rachunek bankowy do przechowywania wadium
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 18
Wadium w postępowaniach o zamówienie publiczne wymagane jest, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne. W przypadku gdy tych wartości nie przekracza, (...)  »
Zamiana podmiotu trzeciego wskazanego w ofercie wykonawcy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.01.2020 r.
Czy wykonawca może zamienić podmiot trzeci wskazany w ofercie na inny podmiot trzeci w sytuacji, gdy zamawiający uzna, że podmiot ten nie spełnia warunków udziału (...)  »
Moment żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 18
Jednostka będzie organizowała przetarg na dostawę produktów żywnościowych. Na jakim etapie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powinniśmy wezwać wykonawców do składania dokumentów? Zasadniczo zamawiający przed (...)  »
Wykonawcy wdrażający PPK mogą negocjować wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019, strona 18
Jednostka zleciła wykonawcy wykonanie zamówienia publicznego polegającego na budowie świetlicy. Wykonawca zwrócił się do nas z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z uwagi na fakt, iż (...)  »
Udzielenie przez instytucję kultury zamówienia z wolnej ręki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2019 r.
Podczas udzielania przez instytucję kultury zamówienia w trybie zapytania o cenę nie wpłynęła żadna oferta. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia z wolnej ręki? (...)  »
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 18
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół. Jest to obowiązek obciążający zamawiającego przy udzielaniu zamówienia w każdym trybie i niezależnie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.