Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 września 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.919 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
Zamówienia publiczne
Przesuwanie środków na realizację innych części zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, dopuściliśmy składanie ofert częściowych. W jednym z trzech zadań udało nam się wybrać wykonawcę. Z (...)  »
Kto określa warunki służące zapewnieniu dostępności cyfrowej?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Udzielając zamówień publicznych, urząd gminy jest zobowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kto odpowiada za określenie wymagań (...)  »
Czy szkoła może udzielić zamówienia w trybie podstawowym?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Szkoła musi udzielić nowego zamówienia na dostawę produktów spożywczych do przygotowywania posiłków dla dzieci. Czy możemy skorzystać z podstawowego trybu udzielenia zamówienia, czy należy spełniać (...)  »
Ograniczenia w stosowaniu RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Zamawiający planuje organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W jaki sposób należy spełnić obowiązki informacyjne wynikające z RODO względem wykonawców przedstawiających swoje (...)  »
Forma i wysokość wniesienia wadium w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Obowiązująca od początku tego roku nowa ustawa Prawo zamówień publicznych uzależnia kwestie żądania wniesienia wadium jedynie od woli zamawiającego. Bez znaczenia jest w tym przypadku (...)  »
Sumowanie zamówień na różnorodne usługi szkoleniowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2021 r.
Jeżeli zamawiający zamierza w określonym przedziale czasu udzielić kilku zamówień publicznych dotyczących takich samych usług szkoleniowych, powinien oszacować ich wartość łącznie. Jeśli jednak szkolenia dotyczą (...)  »
Żądanie od wykonawcy polisy OC w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.08.2021 r.
Szpital prowadzi przetarg nieograniczony na dobudowę skrzydła w budynku głównym. Postawiono warunek dotyczący zdolności ekonomicznej i finansowej - polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej (...)  »
Zamawiający musi opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021
Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy jest nowością wprowadzoną przez Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w styczniu br. Na mocy (...)  »
Ustalenie głównego przedmiotu zamówienia w zamówieniu wielorodzajowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Zamawiający uzyskał dofinansowanie na zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego i musi udzielić zamówienia publicznego w trybie ustawowym. Oprócz dostawy urządzenia o odpowiednich parametrach wykonawca będzie musiał (...)  »
Czy sporządzenie protokołu z postępowania jest obowiązkowe?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Rozpoczynamy procedurę udzielenia zamówienia publicznego w nowym trybie podstawowym. Czy mamy obowiązek protokołowania tego postępowania? Jeśli tak, to od jakiego momentu i w jakiej formie (...)  »
Udzielenie zamówienia z wolnej ręki ze względu na zapewnienie kompatybilności systemu kinowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
Dom kultury zakupił w przetargu nieograniczonym kinowy system cyfrowy wraz z ekranem. Konieczne jest jednak dokupienie i instalacja dodatkowego systemu dźwiękowego. Czy możemy udzielić zamówienia (...)  »
Rodzaje i możliwości wyboru trybu udzielenia zamówienia w nowej Pzp
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Dokonanie wyboru właściwego trybu determinuje całe dalsze postępowanie związane z udzieleniem zamówienia publicznego. W przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający (...)  »
Udzielanie zamówień na usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość (...)  »
Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Zamówienie z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. To szczególny tryb udzielania zamówienia, którego celem jest (...)  »
Oświadczenia osób wykonujących funkcje techniczne i pomocnicze w postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Zamawiający jest w trakcie przygotowywania się do rozpisania przetargu nieograniczonego na dostawę środków higieny osobistej. Czy osoby, które wykonują czynności typowo techniczne i organizacyjne przy (...)  »
Jak złożyć odwołanie w zamówieniach publicznych?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Odwołanie to podstawowy środek ochrony prawnej przysługujący przede wszystkim wykonawcy lub uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może (...)  »
Udzielanie zamówień na usługi serwisowe aparatury medycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.05.2021 r.
Podmioty lecznicze, udzielając zamówień publicznych na dostawę, a następnie obsługę serwisową aparatury medycznej, jako jednostki dysponujące środkami publicznymi, podlegają przepisom ustawy o finansach publicznych. Powinny (...)  »
Mediacja jako sposób polubownego rozwiązania sporów w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Nowa, obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa - Prawo zamówień publicznych, po raz pierwszy wprowadza możliwość zawierania ugód w drodze różnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów. (...)  »
Zamówienia zastrzeżone w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Jako zamawiający chcemy udzielić zamówienia na dostawy. Zastanawiamy się nad wpisaniem do ogłoszenia warunku, iż o zamówienie mogą ubiegać się zakłady pracy chronionej. Czy w (...)  »
Powołanie komisji przetargowej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Zamawiający będzie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Jakie osoby można skierować do przygotowania postępowania? Czy trzeba powołać komisję przetargową? Zasadniczo (...)  »
Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego sporządzana przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Nowym wymogiem wskazanym w obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawie Prawo zamówień publicznych jest analiza potrzeb i wymagań, którą należy sporządzać przed wszczęciem postępowania. (...)  »
Udzielenie zamówienia na badania archeologiczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Instytucja kultury zamierza przeprowadzić badania archeologiczne, których wartość szacowana jest na ok. 300.000 zł. Czy instytucja kultury zobowiązana jest do wybrania wykonawcy tych badań w (...)  »
Zdolność wykonawcy do występowania w obrocie gospodarczym
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Jednostka będzie organizować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Czym jest warunek udziału w postępowaniu w postaci "zdolności do występowania w obrocie (...)  »
Wymagania dla wspólnie ubiegających się o zamówienie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
O organizowane przez nas zamówienia często ubiegają się konsorcja. W jaki sposób określić sposób spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, np. w zakresie uprawnień (...)  »
Warunki udziału w postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Zamawiający ma zaplanowane w tym roku dwa postępowania przetargowe. W jaki sposób na podstawie nowych przepisów Pzp należy określić warunki udziału w postępowaniu i czego (...)  »
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna wykonawcy zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Przygotowujemy się do rozpisania zamówienia na usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji. W jaki sposób określić warunek prowadzenia takiej działalności, a jak warunki (...)  »
Konflikt interesów osób wykonujących czynności w postępowaniu według nowego Pzp
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Zamawiający, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ma obowiązek zapewnić, aby czynności wykonywane w tym postępowaniu były prowadzone przez osoby gwarantujące bezstronność i obiektywizm. Zaistnienie (...)  »
Ochrona podwykonawców w Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Bardzo często firmy ubiegające się o zamówienie publiczne nie są w stanie wykonać zamówienia, wykorzystując do tego tylko własne zasoby. W związku z tym korzystają (...)  »
Wybór instytucji finansowej a przepisy Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jednostka samorządu terytorialnego wdraża PPK. Wyboru dokonuje w trybie zamówień publicznych. Niestety, reprezentacja pracowników nie doszła do porozumienia. Jakimi kryteriami należy kierować się przy dokonywaniu (...)  »
Wysokość i forma wniesienia wadium
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jako zamawiający będziemy opracowywać specyfikację warunków zamówienia. Chcielibyśmy zażądać wniesienia przez wykonawców wadium. Jaka obecnie może być jego maksymalna wysokość i w jakich formach wadium (...)  »
Regulacje dotyczące zabezpieczenia wykonania umowy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Podmiot jako zamawiający planuje udzielić zamówienia publicznego na usługi remontowe. Od wykonawcy, który otrzyma zamówienie, chce zażądać zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Jaka może być jego (...)  »
Zwrot i zatrzymanie wadium
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jednostka będzie organizować przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego o wartości powyżej progów unijnych. Będzie żądać od wykonawców wniesienia wadium. W jakich terminach wadium powinno (...)  »
Czy brak podpisu wykonawcy na kosztorysie ofertowym jest przesłanką do odrzucenia oferty?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.03.2021 r.
W jednym z naszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca załączał na platformie pliki, które musiał wcześniej podpisać podpisem kwalifikowanym zgodnie z wymogami technicznymi platformy (...)  »
Zamówienia publiczne na podstawie przepisów ustawy z 2004 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Zamawiający rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę pod koniec 2020 r. Usługi będące przedmiotem tej umowy będą wykonywane w 2021 r. Jakie przepisy należy stosować: dotychczasowej (...)  »
Trzeba złożyć sprawozdanie z zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Jednym z obowiązków zamawiających jest coroczne składanie sprawozdań o udzielonych w roku poprzednim zamówieniach. Sprawozdanie to zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do (...)  »
Podpisy elektroniczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Jako jednostka samorządowa prowadzimy wiele postępowań zarówno w progu unijnym jak i krajowym. Jakie są sposoby weryfikowania podpisów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w (...)  »
Nowe podstawy wykluczania wykonawców z przetargu
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła znaczące zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania. Zmiana ta polega głównie na przesunięciu (...)  »
Ograniczenia jawności postępowania
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Zamawiający przygotowuje się do prowadzenia postępowań, na podstawie nowych przepisów Prawa zamówień publicznych. W jaki sposób w trakcie procedury może dochodzić do ograniczenia zasady jawności (...)  »
Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - pytania i odpowiedzi UZP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.02.2021 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Interpretacja przepisów/Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych zamieścił pytania i odpowiedzi dotyczące zasad sporządzania (...)  »
Progi unijne w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Od 1 stycznia br. zamawiający udzielający zamówień publicznych muszą stosować się do przepisów nowego Prawa zamówień publicznych. Chociaż nowa ustawa powiela wiele rozwiązań funkcjonujących od (...)  »
Stosowanie przepisów starej ustawy Pzp do wszczętych postępowań
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający (...)  »
Ustalanie wartości zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), podstawą ustalenia wartości zamówienia jest (...)  »
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów i karalności w nowym Pzp
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
Jaką treść powinny mieć oświadczenia dotyczące konfliktu interesów i karalności, o których mowa w nowym Prawie zamówień publicznych, obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.? Znane (...)  »
Termin i miejsce publikacji informacji o otwarciu ofert
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Firma planuje w tym roku brać udział w przetargach publicznych. Jak wygląda procedura otwarcia ofert w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych? W jakim terminie i (...)  »
Planowanie zamówień przez zamawiających
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Planowanie zamówień publicznych na dany rok przez zamawiających ma na celu przede wszystkim uporządkowanie systemu wydatkowania środków publicznych oraz zachowanie spójności podejmowanych działań. Planowanie przyczynia (...)  »
Odpowiedzialność zamawiającego za działanie infrastruktury informatycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
Jesteśmy jednostką samorządową i prowadzimy postępowanie w projekcie z dofinasowaniem ze środków UE. Wykonawca po upływie terminu składania ofert wysłał do nas zawiadomienie, że w (...)  »
Publikowanie ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Zamawiający zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych chce udzielić zamówienia poniżej progu stosowania ustawy (zamówienie nie przekroczy 90.000 zł). Czy zgodnie z przepisami nowej (...)  »
Opatrzenie uzupełnionego pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym po upływie terminu składania ofert
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Jesteśmy jednostką samorządową. W prowadzonym przez nas postępowaniu na usługi powyżej progu unijnego przy weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla jednego z partnerów konsorcjum został on (...)  »
Zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2020 r.
W jaki sposób będzie się dokonywać "zwrotu" wadium złożonego w formie niepieniężnej wg przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych? Chodzi w głównej mierze o najczęściej (...)  »
Termin wniesienia i zwrotu wadium w nowym Prawie zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., zmienia (...)  »
Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2020 r.
Jesteśmy jednostką samorządową. W prowadzonym przez nas postępowaniu na usługi wykonawca jako dowody na należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie przedstawił wystawione faktury i dowody (...)  »
Tryb podstawowy udzielania zamówień poniżej progów unijnych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Ustawa Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać z początkiem 2021 r., wprowadza nowe regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, różnicując je na te w odniesieniu do (...)  »
Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Firma bierze udział w przetargach na zamówienia publiczne. Jako wykonawca często korzysta ze wsparcia podwykonawców. Czy na podstawie nowych przepisów Prawa zamówień publicznych będzie można (...)  »
SWZ w nowym Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Zgodnie z zamysłem ustawodawcy wyrażonym w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych specyfikacja warunków zamówienia jest dokumentem zamówienia obejmującym całość wymagań określonych przez zamawiającego. Ustawa, (...)  »
Szacowanie wartości zamówienia przy zawieraniu umowy o PPK
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Art. 28 nowej ustawy Pzp stanowi, iż podstawą ustalenia wartości zamówienia jest ustalone z należytą starannością całkowite szacunkowe wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług, (...)  »
Nowe oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Proszę o wskazanie prawidłowego sposobu składania przez pracowników zamawiającego oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia (...)  »
Czy zamawiający może nie odpowiadać na pytania wykonawców do treści SIWZ?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Stosownie do treści art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze (...)  »
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo wyczekiwana nowa ustawa regulująca zasady udzielania zamówień publicznych. Przynosi ona zmiany w zakresie środków ochrony (...)  »
Wadium już nieobowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
W jakich sytuacjach zamawiający będzie mógł żądać wniesienia wadium? Czy w przypadkach zamówień powyżej progów unijnych będziemy mieli obowiązek żądania wadium? Jeszcze wciąż obowiązująca ustawa (...)  »
Forma złożenia ofert i zasady ich otwarcia
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Jednostka prowadzi w ciągu roku wiele postępowań przetargowych. Czy od nowego roku wszystkie oferty wykonawców będą musiały być składane w formie elektronicznej? Jak będzie wyglądać (...)  »
Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Obowiązek prowadzenia analizy potrzeb i wymagań od 2021 r. będzie dotyczył zamawiających publicznych, wszczynających postępowania dla zamówień klasycznych o wartości równej lub większej od progów (...)  »
Zamówienia bagatelne, klasyczne i w procedurze uproszczonej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo oczekiwana nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przynosi ona szereg zmian, które mają usprawnić proces udzielania zamówień. (...)  »
Umowy o PPK bez trybu zamówień publicznych do końca roku
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl wyjaśnia, czy podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych muszą stosować jej przepisy do (...)  »
Informowanie znanych wykonawców o postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Jednostka organizuje przetarg na wymianę stolarki okiennej o wartości poniżej progów unijnych. To kolejne takie zamówienie. Czy o organizacji nowego przetargu może powiadomić wykonawców, którzy (...)  »
Umowy zlecenia zawarte z nauczycielami w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Czy umowy zlecenia zawarte z nauczycielami przez szkołę podstawową (jednostkę budżetową) podlegają ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach? Umowy zlecenia zawarte przez szkołę podstawową (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.