Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2020 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 7.523 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
06
3
4
5
6
7
8
9
07
10
11
12
13
14
15
16
08
17
18
19
20
21
22
23
09
24
25
26
27
28
29
Zamówienia publiczne
Dokumentacja sporządzana przez zamawiającego przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki na usługi artystyczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Jesteśmy instytucją samorządową i zawieramy z artystami umowy, ale zwykle do wartości nieprzekraczającej progu unijnego. Tym razem kwota umowy przekroczy próg unijny. Jakie dokumenty oprócz (...)  »
Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2020 r.
Urząd Gminy w związku z projektem dofinansowanym ze środków unijnych ma w ramach programu RPO dokonać zakupu sprzętu komputerowego, którego szacunkowa wartość wynosi 24 tys. (...)  »
Miejsce publikacji informacji o zaliczkach dla wykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 18
Planujemy wszcząć procedurę udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. W związku z charakterem zamówienia przewidujemy udzielić zaliczek przyszłemu wykonawcy. Gdzie należy zawrzeć informację o (...)  »
Możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki z powołaniem się na prawa wyłączne w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
We wniosku o dofinansowanie założyliśmy rozbudowę istniejącego zintegrowanego systemu komputerowego, który nasza instytucja posiada od lat. Nie jesteśmy jednak właścicielem kodów źródłowych. Czy możemy zatem (...)  »
Raport z realizacji zamówienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), zwanej nową ustawą Pzp, od 1 stycznia 2021 r. (...)  »
Złożenie sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 3
Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2019 r. zamówieniach publicznych. Sprawozdanie to należy przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do (...)  »
Przeprowadzenie procedury przetargowej na wymianę okien w szkole
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Czy szkoła musi przeprowadzać procedurę przetargową na wymianę okien jeśli wartość całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 90.000 zł? Czy wystarczy w takiej sytuacji zastosować procedurę zapytania (...)  »
Zebranie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 18
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości, jeżeli uzna, iż inna procedura wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest w jego ocenie (...)  »
Rachunek bankowy do przechowywania wadium
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 18
Wadium w postępowaniach o zamówienie publiczne wymagane jest, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne. W przypadku gdy tych wartości nie przekracza, (...)  »
Zamiana podmiotu trzeciego wskazanego w ofercie wykonawcy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Czy wykonawca może zamienić podmiot trzeci wskazany w ofercie na inny podmiot trzeci w sytuacji, gdy zamawiający uzna, że podmiot ten nie spełnia warunków udziału (...)  »
Moment żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 18
Jednostka będzie organizowała przetarg na dostawę produktów żywnościowych. Na jakim etapie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powinniśmy wezwać wykonawców do składania dokumentów? Zasadniczo zamawiający przed (...)  »
Wykonawcy wdrażający PPK mogą negocjować wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019, strona 18
Jednostka zleciła wykonawcy wykonanie zamówienia publicznego polegającego na budowie świetlicy. Wykonawca zwrócił się do nas z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z uwagi na fakt, iż (...)  »
Udzielenie przez instytucję kultury zamówienia z wolnej ręki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Podczas udzielania przez instytucję kultury zamówienia w trybie zapytania o cenę nie wpłynęła żadna oferta. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia z wolnej ręki? (...)  »
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 18
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół. Jest to obowiązek obciążający zamawiającego przy udzielaniu zamówienia w każdym trybie i niezależnie (...)  »
Żądanie dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców w przetargu na dowóz dzieci do szkół
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) organizuje przetarg na dowóz dzieci do szkół. Czy organizując taki przetarg możemy żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających (...)  »
Zmiana formy zabezpieczenia przez wykonawcę
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019, strona 18
Zamawiający udzielił wykonawcy zamówienia na dostawę sprzętu medycznego. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych. Teraz zwrócił się z prośbą o zmianę formy zabezpieczenia. Czy (...)  »
Możliwość dokonywania drobnych zakupów bez pisemnych umów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Czy dokonując drobnych zakupów, np. czajnika czy artykułów biurowych, instytucja kultury może dokonywać ich bez zapytania o cenę i bez zawierania pisemnych umów na zakupy? (...)  »
Zamówienia na koncerty w instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2019 r.
Jakie procedury muszą być zachowane w instytucjach kultury przy zamówieniach na koncerty? Czy każdy z nich można traktować jako odrębne zamówienie? Rozważając kwestię szacowania zamówień (...)  »
Czym różni się zmiana postanowień umowy nieistotna od bagatelnej?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Zamawiający w wyniku przetargu nieograniczonego zawarł umowę na budowę drogi gminnej i dopiero na etapie jej realizacji zaistniała konieczność wykonania kilku dodatkowych zjazdów do posesji, (...)  »
Najszybszy możliwy termin zawarcia umowy o wykonanie zamówienia publicznego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
Jednostka musi dokonać zakupu, prawdopodobnie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. W jakim najszybszym terminie po wyłonieniu wykonawcy będziemy mogli zawrzeć z nim umowę? Termin (...)  »
Publikacja ogłoszeń o zamówieniach poniżej progu w biuletynie zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2019 r. pod poz. 2019 opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną (...)  »
Nie każda niezgodność oferty ze SIWZ powoduje jej odrzucenie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 04.11.2019, strona 18
Jednostka organizuje przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej. Czy obowiązkowo musi odrzucać te oferty, które są niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeśli taka (...)  »
Odpowiedzialność zamawiających przy wspólnym prowadzeniu postępowań z uwzględnieniem problemu korekt finansowych przy projektach dofinansowanych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego realizującą kilka postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dofinansowanych ze środków UE wraz z dwoma innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarliśmy porozumienie, które (...)  »
Unieważnienie postępowania z powodu wysokich cen ofert
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 18
Jednostka będzie organizować postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (tryb przetargowy). Część środków na ten cel otrzymamy już po ogłoszeniu przetargu. Jak powinniśmy postąpić w (...)  »
Zamawiający pokryją wykonawcom wydatki na PPK
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 18
Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony (...)  »
Jak będzie wyglądać nowa procedura przetargowa?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 15
Zakończyły się prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych, której przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wejście w życie nowego aktu prawnego zakończy (...)  »
Elektroniczne składanie ofert w progu krajowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.10.2019 r.
Jako jednostka samorządu terytorialnego realizujemy wiele postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, także w progu krajowym. Obecnie chcielibyśmy rozszerzyć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na (...)  »
Unieważnienie postępowania z powodu braku ofert
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do organizacji przetargu. Ile ofert musi wpłynąć, aby można było uznać przetarg za ważny? Kiedy, w związku z małą ilością oferentów, musi (...)  »
Konieczność zakupu drukarki przed wszczęciem planowanego postępowania przetargowego na zakup sprzętu informatycznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.10.2019 r.
W naszej jednostce cały dział finansowy korzysta z jednego zbiorczego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki), które uległo awarii, a jego naprawa jest nieopłacalna i konieczne jest zakupienie (...)  »
Planowanie zamówień publicznych w świetle nowego Prawa zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Czy w nowym Prawie zamówień publicznych zmienią się zasady planowania postępowań o udzielenie zamówień? W dniu 11 września 2019 r. Sejm na 86. posiedzeniu uchwalił (...)  »
UZP o zmianach w prawie oddziałujących na zamówienia publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.09.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)  »
Wykluczenie nieuczciwego wykonawcy z przetargu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 18
Obecnie obowiązujące jeszcze Prawo zamówień publicznych zawiera katalog przesłanek, których zaistnienie skutkuje obowiązkowym lub fakultatywnym wykluczeniem wykonawcy z przetargu. Dwie z nich dotyczą wprowadzenia zamawiającego (...)  »
Przedłużenie terminu składania ofert po zmianach w ogłoszeniu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019, strona 18
Zamawiający musi dokonać zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej progów unijnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. O ile musimy przedłużyć termin składnia (...)  »
Przedłużenie okresu ważności wadium a przedłużenie terminu związania ofertą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
W świetle art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 (...)  »
Upływ terminu związania ofertą a wybór danej oferty jako najkorzystniejszej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Czy zamawiający może wybrać daną ofertę jako najkorzystniejszą i zawrzeć umowę z wykonawcą po upływie terminu związania ofertą? Upływ terminu związania ofertą nie stanowi przeszkody (...)  »
Zwrot próbek złożonych w toku postępowania o zamówienie publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
Wszystkie dokumenty (w tym próbki) składane przez wykonawców w toku postępowania powinny być archiwizowane przez zamawiającego w ramach prowadzonej dokumentacji. Jedyne dopuszczalne odstępstwo od tej (...)  »
Zastrzeżenie osobistego wykonania zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do rozpisania dwóch przetargów nieograniczonych: na dostawę miału oraz na dowóz pracowników. Czy w przypadku tych przetargów może wprowadzić ograniczenie osobistego wykonania (...)  »
Odpowiedzialność za wady techniczne systemu informatycznego służącego prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Jako jednostka samorządu terytorialnego realizujemy bardzo wiele postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Czy w sytuacji zaistnienia wad związanych z działaniem systemu informatycznego, które przykładowo mogą (...)  »
Obowiązek odbierania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych
Poradnik VAT nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 5
Od 18 kwietnia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub (...)  »
Obecne i planowane reguły udzielania zamówień
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
Obecnie trwają zaawansowane prace nad zupełnie nową ustawą - Prawo zamówień publicznych. Choć planowane są dość istotne zmiany, to część przepisów znajdujących się w aktualnie (...)  »
Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, strona 18
Przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie definiują, jakie usługi lub dostawy należy uznać za powtarzające się okresowo. Przyjmuje się, że z takim zamówieniem będziemy (...)  »
Wprowadzenie podwykonawcy po zawarciu umowy w świetle wyroków KIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
W toku realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług pielęgnacji zieleni, wykonawca zgłosił nam po 4 miesiącach od jej zawarcia, wprowadzenie podwykonawcy. W (...)  »
Zastrzeżenie w ogłoszeniu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 18
Jednostka będzie prowadzić postępowanie w celu udzielenia zamówienia na dostawę odzieży roboczej i ochronnej. Czy w ogłoszeniu możemy zawrzeć zastrzeżenie, że o udzielenie zamówienia mogą (...)  »
Czy możliwa jest zmiana podmiotu udostępniającego zasoby na etapie badania ofert?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Wykonawca, którego oferta została wstępnie uznana za najkorzystniejszą, opierał się na doświadczeniu innego podmiotu, który został wskazany zarówno w samej ofercie, jak i w oświadczeniach (...)  »
Wykazywanie przez wykonawców doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jesteśmy zamawiającym z sektora finansów publicznych, prowadzimy postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych, procedura odwrócona. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złożył wykaz robót (...)  »
Przygotowanie postępowania przez zamawiającego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 18
Zamawiający, a więc podmiot, który zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, musi podjąć szereg czynności przygotowawczych. (...)  »
Moment zwrotu wadiów przez zamawiającego w sytuacji przedłużenia terminu związania ofertą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury i realizujemy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w naszym obiekcie instalacji klimatyzacyjnej. Zwróciliśmy się do wszystkich uczestników postępowania o (...)  »
Termin rozstrzygnięcia przetargu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 04.07.2019, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do zorganizowania przetargu nieograniczonego na dostawę gadżetów promocyjnych, o wartości poniżej progów unijnych. W jakim terminie po zamieszczeniu ogłoszenia o postępowaniu należy (...)  »
Czy wykonawca musi załączyć do oferty JEDZ podmiotu udostępniającego mu swoje zasoby?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
Czy zawsze wykonawca, który korzysta z potencjału innego podmiotu, musi złożyć z ofertą jego JEDZ? Postępowanie jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, powyżej progów (...)  »
Udzielenie zamówienia publicznego na odnawialne źródła energii
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.06.2019 r.
Montaż urządzeń fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych stanowi roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego. Jednakże w celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie (...)  »
Oświadczenia i dokumenty w procedurze przetargowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, strona 18
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przepisy Prawa zamówień publicznych wyraźnie stanowią, kiedy (...)  »
Odstąpienie nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy kupna nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.06.2019 r.
Gmina może ogłosić kolejny przetarg w sytuacji gdy wybrany w ramach pierwszego przetargu nabywca nie przystąpił do umowy sprzedaży nieruchomości, jednak przetarg ten powinien być (...)  »
Czy brak kosztorysu w ofercie wykonawcy przy wynagrodzeniu ryczałtowym stanowi podstawę do odrzucenia oferty?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury i przygotowujemy się do remontu naszego obiektu. W zamówieniu chcemy zastosować wynagrodzenie ryczałtowe, przy czym zależy nam aby wykonawcy dołączyli kosztorysy (...)  »
Przesłanki unieważnienia postępowania
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, strona 18
Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zrealizowania się co najmniej jednej z przesłanek opisanych w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 (...)  »
Zamówienie przez gminę przeszukania terenu i ewentualnego usunięcia niewypałów i niewybuchów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Czy udzielając zamówienia na przeszukanie terenu na obecność niewypałów i niewybuchów wraz z ich likwidacją jednostka samorządu terytorialnego (gmina) musi stosować przepisy o zamówieniach publicznych? (...)  »
Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019, strona 18
Obowiązki informacyjne zamawiającego po dokonaniu wyboru oferty i zasady ich publikacji określa art. 92 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze (...)  »
E-faktury w zamówieniach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
15 kwietnia 2019 r. wszczęliśmy postępowanie w zakresie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych. Termin składania ofert wyznaczono na 4 czerwca (...)  »
Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, strona 18
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do (...)  »
Terminy dotyczące procedur przetargowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2019 r.
W jaki sposób dobrze zaplanować udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem odpowiednich terminów niezbędnych na procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień Publicznych? Jak przewidzieć przykładowo termin (...)  »
Termin na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a wnoszenie środków odwoławczych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
W którym momencie wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa i czy udzielenie przez zamawiającego odmowy na ujawnienie informacji konkurentowi przy zastrzeżeniu przez wykonawcę pewnych informacji jako tajemnicy (...)  »
Wycofanie się wykonawcy a prawo do zatrzymania wadium
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, strona 18
Jednostka będzie prowadzić postępowanie w celu udzielenia zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych. Chcemy wprowadzić wymóg wniesienia przez oferentów wadium. Do jakiego momentu wykonawca może wycofać (...)  »
Nowe zasady ochrony danych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, strona 18
Każde postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wiąże się z przepływem wielu dokumentów, zawierających dane osobowe wykonawców, podwykonawców, ich pracowników i osób z nimi współpracujących. (...)  »
Zespół do spraw nadzoru nad realizacją zamówienia - powoływanie, zadania i tryb pracy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986) kwestie związane z zespołem ds. nadzoru nad realizacją (...)  »
Informacja o zaliczkowaniu w ogłoszeniu lub SIWZ
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, strona 18
Jesteśmy w trakcie przygotowywania się do rozpisania przetargu nieograniczonego. Przewidujemy możliwość udzielenia zaliczek. Gdzie taka informacja powinna się znaleźć? W przypadku jakich zamówień nie ma (...)  »
Wyłączenie pracowników z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 09.05.2019, strona 18
Przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych wskazują, iż wszelkie czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinny być wykonywane przez osoby, które (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.