Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 lutego 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 14:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.998 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
29

Zamówienia publiczne

pokaż fragmenty artykułów

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024
Zbliża się termin przekazania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2023 r. Zamawiający mają na to czas do 1 marca 2024 r. Sprawozdanie przekazuje (...)  »

Załączniki do protokołu postępowania

Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Zamawiający organizuje przetarg w trybie nieograniczonym. Będziemy spisywać protokół z postępowania. Jakie załączniki trzeba będzie do niego dołączyć? Protokół postępowania jest dokumentem służącym zapewnieniu przejrzystości (...)  »

Zamówienia z wyłączeniem stosowania Prawa Zamówień Publicznych w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.02.2024 r.
W jakim dziale rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach należy ująć zakup szkolnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych o wartość niższej niż 130.000 zł netto? Czy w (...)  »

Metody ustalenia wartości zamówienia

Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024
Zamawiający przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Musi określić wartość przedmiotu zamówienia. Czy są jakieś zasady, którymi powinien się kierować przy obliczaniu (...)  »

Kontrola doraźna UZP po zawarciu umowy

Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024
Zamawiający zawarł z wybranym wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego. Czy w tym momencie możliwe jest jeszcze przeprowadzenie kontroli takiego zamówienia w ramach kontroli doraźnej (...)  »

Sporządzanie raportu z realizacji zamówienia przy zawarciu kilku umów z wykonawcami

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2024 r.
Czy zamawiający (szpital) ma obowiązek sporządzić raport z wykonania umowy w sytuacji, gdy na realizację części zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od (...)  »

Termin zamieszczenia lub przekazania ogłoszenia o zmianie umowy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.01.2024 r.
Przygotowując dokumenty z postępowania o udzielenie zamówienia do kontroli RIO okazało się, że nie opublikowaliśmy w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zmianie umowy. Zrobiliśmy to (...)  »

Wysokość progów unijnych w 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024
Wartości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro są aktualizowane co 2 lata. Nowe wartości obowiązują od 1 stycznia 2024 r. Ich (...)  »

Czy termin realizacji projektu stanowi obiektywną przyczynę wskazania terminu realizacji zamówienia datą?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.01.2024 r.
Gmina realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych. Pieniądze dostaliśmy na ostatnią chwilę, z rezerwowego rozdania. Musimy dokonać szybkiego zakupu sprzętu o wartości powyżej 130 tys. (...)  »

Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia

Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023
Zamawiający nałożył na wykonawcę kary wynikające z zawartej umowy. Czy w związku z tym musi sporządzić raport z realizacji zamówienia? Czy należy go gdzieś opublikować? (...)  »

Klauzule dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wg UZP

Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Przepisy Prawa zamówień publicznych umożliwiają zamawiającym określanie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy. Przepisy te mają (...)  »

Konieczność przeprowadzenia analizy potrzeb w zamówieniach unijnych

Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Jednostka zobowiązana do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych będzie organizować przetarg nieograniczony na utylizację odpadów medycznych o wartości powyżej progów unijnych. Czy dla takich zamówień (...)  »

Podwykonawstwo w SWZ

Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Zamawiający przygotowuje się do rozpisania na początku nowego roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W specyfikacji warunków zamówienia chce zawrzeć zapisy o możliwości powierzenia zamówienia (...)  »

Zwrot wadium po wycofaniu oferty przez jednego z wykonawców

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
Jeden z wykonawców biorący udział w organizowanym przez nas postępowaniu przetargowym wycofał swoją ofertę. Czy zobowiązani jesteśmy do natychmiastowego zwrotu wpłaconego przez niego wadium? Zgodnie (...)  »

Wyczerpanie pojedynczych pozycji w umowie na dostawę produktów leczniczych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2023 r.
Jesteśmy szpitalem powiatowym. Mamy zawarte umowy na dostawy produktów leczniczych z kilkunastoma wykonawcami na okres 1 roku od 6 marca 2023 r. Niestety jeden z (...)  »

Udzielanie zamówień publicznych przez gminę z możliwością skorzystania z prawa opcji

WA 4120-54/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 09.11.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta z dnia 19 października 2023 r. - uprzejmie informuję: ze skierowanego do Izby pisma wynika, że Gmina planuje w (...)  »

Prawo opcji przy udzielaniu zamówień na dostawę produktów leczniczych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2023 r.
Orzecznictwo i doktryna definiują prawo opcji jako jednostronne uprawnienie zamawiającego do kształtowania zakresu zamówienia, polegające na możliwości rozszerzenia zamówienia podstawowego (nazywanego również głównym) o określone (...)  »

Ułatwienia dla MŚP ubiegających się o zamówienia publiczne

Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Udział małych i średnich przedsiębiorstw w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego jest coraz większy. Jednak konkurowanie podmiotów o różnym potencjale nie zawsze jest łatwe (...)  »

Przewidzenie możliwości unieważnienia postępowania wyłącznie w SWZ

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2023 r.
Spodziewamy się, tak jak w poprzednich latach, dotacji z Ministerstwa Zdrowia na realizację zakupu inwestycyjnego w związku z realizacją programu zdrowotnego. Ponieważ decyzje te zapadają (...)  »

Czy można unieważnić postępowanie z powodu braku środków przed przeprowadzeniem fakultatywnych negocjacji?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2023 r.
Szpital prowadzi przetarg na usługę prania bielizny szpitalnej w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Prawa zamówień publicznych. Wpłynęły 4 oferty i wszystkie (...)  »

Udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego

Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Jednostka jest zamawiającym w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych. Z reguły organizujemy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego lub w trybie podstawowym, w zamówieniach krajowych. Chcielibyśmy (...)  »

Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia w zakresie wskazania podatku VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.09.2023 r.
W postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na jednorazowe wykonanie usługi poligraficznej na rzecz muzeum wpłynęły 3 oferty. Zamawiający w rozdziale VI. specyfikacji dotyczącym ceny (...)  »

Stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych przy zatrudnianiu asystentów medycznych przez podmioty lecznicze

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.09.2023 r.
Czy SP ZOZ może zatrudnić asystentów medycznych na umowy zlecenie na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej, czyli bez przeprowadzenia przetargu, nawet jeśli łączna (...)  »

Organizacja zamówień na roboty budowlane

Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Obowiązująca od ponad dwóch lat ustawa - Prawo zamówień publicznych utrzymała zmiany w definiowaniu robót budowlanych poprzez odejście od odwoływania się do Prawa budowlanego. To (...)  »

Czy zmiana terminu składania ofert wpływa na udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2023 r.
Przetarg biuletynowy na roboty budowlane z minimalnym terminem składania ofert. Wykonawcy zadali pytania, które pokazały, że trzeba dokonać zmiany treści SWZ, co zrobiliśmy. Pociągnęło to (...)  »

Unieważnienie postępowania przetargowego

Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może przyjąć dwa warianty. Pierwszy to zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Drugi to unieważnienie postępowania. Sytuacje, w których (...)  »

Odpowiedzialność za błędy w dokumentacji projektowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2023 r.
Komenda planuje ogłoszenie postępowania na przebudowę budynku w formule wybuduj. Nauczeni doświadczeniem chcemy we wzorze umowy zamieścić klauzulę, że wszelkie błędy dokumentacji projektowej odkryte na (...)  »

Zasady ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane

Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Jednostka musi zorganizować przetarg na roboty budowlane w jej siedzibie. W jaki sposób ustalić wartość takiego zamówienia? Czy niezbędny jest do tego kosztorys inwestorski? Zgodnie (...)  »

Zasady sporządzania opisu potrzeb i wymagań przez zamawiającego

Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego. Planujemy przeprowadzić je w trybie podstawowym w wariancie z obowiązkowymi negocjacjami. Obecnie przygotowujemy opis potrzeb (...)  »

Nie zawsze trzeba powoływać komisję przetargową

Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023
Zamawiający będzie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy progów unijnych. Czy to oznacza, że nie musimy (...)  »

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych a stosowanie Prawa zamówień publicznych

RIO.III. 072-68/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 28.07.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych bez stosowania przepisów ustawy (...)  »

Obligatoryjne elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego

Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Zamawiający przygotowuje się do procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych. Przygotowuje wzór umowy, która ma być zawarta z wykonawcą. Jakie obowiązkowe elementy muszą (...)  »

Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2023 r.
W sytuacji, w której konieczny jest zakup leku związanego z ochroną zdrowia i ratowaniem życia ludzkiego, z uwagi na fakt, że lek ten należy podać (...)  »

Naruszenie dyscypliny finansowej w zamówieniach publicznych

Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Obowiązek wydatkowania środków (...)  »

Fakultatywność wykluczenia wykonawcy

Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023
Zamawiający przygotowuje przetarg nieograniczony. Czy pojęcie fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania oznacza, że w przypadku wystąpienia którejś z nich po stronie wykonawcy zamawiający może, ale (...)  »

Zamawiający nie może tworzyć własnych podstaw wykluczenia

Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023
Przygotujemy dokumentację do rozpoczęcia postępowania przetargowego. Czy w specyfikacji warunków zamówienia można umieścić inne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania niż te określone w przepisach Prawa (...)  »

Zaświadczenia o niekaralności wykonawców

Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023
Jednostka przygotowuje się do rozpisania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Od wykonawcy będziemy żądać przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Których osób fizycznych zasiadających w spółkach powinno (...)  »

Organizacja zamówień mieszanych

Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Zamawiający chce zorganizować przetarg. Zamówienie będzie obejmować jednocześnie dostawy i roboty budowlane. Jakie przepisy będą mieć zastosowanie do takiego zamówienia - te dotyczące zamówień na (...)  »

Czy w oświadczeniu JEDZ należy ujawnić każdy fakt naliczenia kar umownych we wcześniej realizowanych zamówieniach?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2023 r.
SP ZOZ prowadzi przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę części skrzydła budynku. Po wglądzie do najkorzystniejszej oferty następny w kolejności wykonawca wskazał, że (...)  »

Tryb zamówienia z wolnej ręki dla zakupu leków według UZP

Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
W związku z tym, iż tryb z wolnej ręki to tryb wyjątkowy, ograniczający konkurencję, to decyzja o zastosowaniu tego rodzaju trybu musi być przez zamawiającego (...)  »

Czy przy udzielaniu zamówień o wartości do 5 tys. zł obowiązuje rozeznanie rynku?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2023 r.
Jesteśmy samorządową jednostką kultury. W naszym regulaminie dotyczącym zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000 zł jest zapis ustalający najniższy próg w wysokości 5.000 zł. (...)  »

UZP: Dopuszczalność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego, w szczególności zakupu leków

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2023 r.
Urząd Zamówień Publicznych (UZP) na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uzp opublikował informacje dotyczące dopuszczalności udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 (...)  »

Zaświadczenie wydawane przez e-Urząd Skarbowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2023 r.
Prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (jako zamawiający). Od wykonawcy wymagamy przedstawienia zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach. Czy (...)  »

Zastrzeżenie ubiegania się o zamówienie publiczne

Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.05.2023 r.
Dom pomocy społecznej planuje postępowanie na usługę dostarczania posiłków z ograniczeniem możliwości ubiegania się o zamówienie do wykonawców mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielni socjalnych (...)  »

Klauzule społeczne w zamówieniach udzielanych przez ośrodek pomocy społecznej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2023 r.
Stosowanie przez zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego klauzul społecznych oraz uwzględnianie aspektów społecznych realizuje cele pomocy społecznej. Działania takie wydają się być wyjątkowo (...)  »

Czy można wyznaczyć wykonawcom odmienne terminy uzupełnienia dokumentów?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.05.2023 r.
Szpital prowadzi przetarg powyżej progów unijnych na dostawy leków z podziałem na 72 zadania częściowe. Zależy nam na jak najszybszym sukcesywnym podpisywaniu umów z wykonawcami, (...)  »

Udzielanie zamówień publicznych on-line

Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023
Proces elektronizacji zamówień publicznych trwa w naszym kraju już od kilku lat. Jego zwieńczeniem jest pełne uruchomienie platformy e-Zamówienia, która udostępnia bezpłatnie usługi elektroniczne wspierające (...)  »

Termin i forma wniesienia odwołania

Gazeta Podatkowa nr 34 (2013) z dnia 27.04.2023
Firma brała udział w przetargu. Chce wnieść odwołanie od niekorzystnej dla niej decyzji zamawiającego. Czy odwołanie można wnieść w formie pisemnej? Czy wystarczające dla zachowania (...)  »

Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych krok po kroku

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Tryb podstawowy udzielania zamówienia to tryb, który po wejściu w życie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych zastąpił najbardziej powszechny pod rządami poprzedniej ustawy tryb (...)  »

Zamówienie z wolnej ręki w przypadku wypowiedzenia umowy przez firmę świadczącą usługę żywienia w szpitalu

Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.04.2023 r.
W przypadku gdy firma świadcząca usługę żywienia w szpitalu onkologicznym wypowiada umowę, to placówka medyczna może zawrzeć nową z wolnej ręki. Kluczowe jest bowiem zapewnienie (...)  »

Dodatkowe miejsca publikowania ogłoszenia

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023
Zamawiający chce udzielić zamówienia o wartości poniżej progów unijnych. Chciałby, żeby dotarło do jak największej liczby potencjalnych wykonawców. Czy może umieścić je również poza Biuletynem (...)  »

Wymaganie katalogów elektronicznych przez zamawiającego

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023
Jednostka chce, aby wykonawcy przedstawili swoje oferty w postaci katalogu elektronicznego. Czy taka forma jest dopuszczalna w każdym trybie udzielenia zamówienia publicznego? Czy muszą być (...)  »

Jak nie opisywać przedmiotu zamówienia?

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023
Zamawiający planuje rozpisać przetarg w trybie podstawowym. Ma jednak problem z opisem przedmiotu zamówienia. Będzie to sprzęt i oprogramowanie. W jakich sytuacjach można przywołać produkt (...)  »

Błędy w sprawozdaniu do UZP można skorygować

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023
Jednostka jako zamawiający jest zobowiązana do składania Prezesowi UZP sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych. W 2023 r. również złożyła takie sprawozdanie. Niestety wkradły się do (...)  »

Wykluczenie wykonawcy z powodu nienależytego wykonania zamówienia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.03.2023 r.
Szpital prowadzi przetarg na dostawę materiałów medycznych. W największym pakiecie najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca, z którym współpracujemy od dawna i jesteśmy zadowoleni. Wykonawca z drugiego (...)  »

Zaangażowanie zasobów wykonawcy w inne wykonywane przedsięwzięcia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.03.2023 r.
Komenda Wojewódzka Policji ogłosiła przetarg na przebudowę swojej siedziby składającej się z trzech niezależnych budynków. Wpłynęły dwie oferty, obie przekraczające założone środki, ale jedna nieznacznie (...)  »

Analiza obowiązku zatrudniania przez wykonawcę robotników na umowę o pracę

Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Zamawiający przygotowuje się do rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Czy w przypadku wszystkich robót budowlanych należy w ogłoszeniu o zamówieniu określić, iż (...)  »

Warunek określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy

Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023, strona 18
Zamawiający planuje określić warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Chce, aby dotyczyły one określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców. Czego konkretnie mogą dotyczyć takie (...)  »

Konieczność wyjaśnienia złożonych przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2023 r.
Ogłosiliśmy postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji, dodatkowa gwarancja). Zgodnie z opisem (...)  »

Wycofanie odwołania w zamówieniach publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.02.2023 r.
Jednostka brała udział w przetargu nieograniczonym. Jej oferta została odrzucona przez zamawiającego. Jednostka wniosła odwołanie, teraz jednak chce je cofnąć. Do kiedy można cofnąć odwołanie (...)  »

Konsultacje cen przy szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia

Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Zamawiający przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym. Ma jednak problem z oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia. Czy może skonsultować kwestie cen na rynku? Podstawą (...)  »

Klauzule abuzywne w umowach na dostawy produktów leczniczych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2023 r.
Czy szpital może zawrzeć w projektowanych postanowieniach umowy na sukcesywną dostawę produktów leczniczych w okresie 12 m-cy zapis, że zamawiający może odstąpić od umowy w (...)  »

Plany postępowań w Pzp na 2023 r.

Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023
Plan postępowań jest zbiorem postępowań przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym. Obowiązek sporządzenia i publikacji takiego planu dotyczy zamawiających publicznych i wyłącznie zamówień, w (...)  »

Kim są osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.01.2023 r.
Muzeum planuje wkrótce ogłosić przetarg w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na usługę przygotowania projektu rearanżacji kilku swoich stałych wystaw. W przygotowanie postępowania jest zaangażowanych (...)  »

Konflikt interesów w zamówieniach publicznych

Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
W mediach często pojawiają się informacje o konflikcie interesów stron biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zdarza się, że wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.