Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 17.066 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Zamówienia publiczne
Zasady podziału zamówienia na części
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 18
Planujemy przeprowadzenie dużego zamówienia. Zastanawiamy się nad podzieleniem go na części. O jakich zasadach powinniśmy pamiętać, żeby nie narazić się na zarzuty naruszenia zasad zamówień (...)  »
Wykluczenie wykonawcy z powodu wcześniejszego nienależytego wykonania umowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Czy jednostka budżetowa, jako zamawiający, może wykluczyć z przetargu wykonawcę, który we wcześniejszych latach nienależycie wykonał zleconą mu usługę (zamówienie)? Co do zasady, każdy zamawiający, (...)  »
Założenia nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 04.04.2019, strona 18
O zupełnie nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, która kompleksowo uregulowałaby materię zamówień publicznych, mówi się od lat. To postulat zarówno podmiotów publicznych, jak i wykonawców (...)  »
Na co zwrócić uwagę przygotowując projekt umowy o zamówienie publiczne? - check lista
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Pracuję w jednostce budżetowej w dziale administracyjno-gospodarczym. W ramach udziału w pracach komisji przetargowych mam zlecane przygotowanie projektów umów o udzielenie zamówień publicznych - zarówno (...)  »
Zamówienia in-hause gminy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 18
Gmina zleca wykonanie zadania publicznego własnej spółce w ramach procedury in-hause. Czy warunek 90% obrotów z zadań powierzonych przez gminę tej spółce należy spełniać w (...)  »
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia zawodowego wykonawcy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Jesteśmy instytucją sektora finansów publicznych i beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków UE. Podczas kontroli projektu instytucja zarządzająca sfomułowała zarzut dotyczący wymagania w SIWZ doświadczenia od (...)  »
Powoływanie komisji przetargowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
W przypadku zamawiającego, którym jest urząd gminy, czynność powołania komisji przetargowej może wykonać wyłącznie wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź pracownik urzędu gminy lub miasta, (...)  »
Dokumenty wymagane od wykonawców o statusie ZPChr
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 18
Zamawiający zobowiązany jest zorganizować przetarg na usługi sprzątania. Chcielibyśmy zastrzec w ogłoszeniu, iż o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej. Czy takie ograniczenie (...)  »
Dotychczasowy wykonawca jako podwykonawca nowego wykonawcy usług
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
W obecnym stanie prawnym nie ma zakazu, by podwykonawcą wybranego wykonawcy była inna firma biorąca również udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający nie (...)  »
Zawarcie umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
W ramach zorganizowanego przez nas przetargu na roboty budowlane (zgodnie z prawem zamówień publicznych) wyłoniliśmy wykonawcę. Czy w przypadku gdy oferta tego wykonawcy nie zawierała (...)  »
Składanie oświadczenia na podstawie art. 17 Pzp przez kierownika zamawiającego, podpisującego jedynie umowę o zamówienie publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Jesteśmy instytucją sektora finansów publicznych oraz jednym z beneficjentów projektu. W ramach wspólnego porozumienia, z pośród trzech beneficjentów, wyłoniony został lider do prowadzenia w tym (...)  »
Określanie terminów składania ofert
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 18
Wyznaczając terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający musi uwzględnić złożoność zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas potrzebny na ich (...)  »
Kary umowne w umowach na roboty budowlane
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Jednostka budżetowa (szkoła) zamierza zawrzeć umowę na roboty budowlane obejmujące remont sali gimnastycznej (wartość zamówienia powyżej 30.000 euro). Czy taka umowa musi zawierać zapisy o (...)  »
Udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, strona 18
Obecnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, składanie ofert i porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może (...)  »
Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 18
Od 18 kwietnia 2019 r. (z pewnymi wyjątkami) zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach (...)  »
Zmiany w prawie zamówień publicznych w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Jakie zmiany wchodzą w życie w prawie zamówień publicznych w związku z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych? Ustawa z (...)  »
Przedłużenie terminu realizacji robót o czas wstrzymania prac
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
W ramach zamówień publicznych mamy do czynienia z tzw. zasadą ograniczonej swobody umów. Wyraża się ona m.in. w ogólnym zakazie dokonywania zmian umowy w sprawie (...)  »
Wykonawca musi udowodnić, że cena przedmiotu zamówienia nie jest za niska
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018, strona 18
Jednostka prowadzi postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługi sprzątania domu kultury. Wpłynęło kilka ofert. Wydaje nam się, że w jednej z nich jest (...)  »
Bezpośrednia odpowiedź zamawiającego dla wykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 18
Szkoła będzie organizować przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach. W przypadku wątpliwości ze strony wykonawców chcielibyśmy udzielać odpowiedzi bezpośrednio tylko zainteresowanym wykonawcom. Czy takie (...)  »
Obowiązki informacyjne wobec wykonawców związane z wyborem oferty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Jesteśmy instytucją sektora finansów publicznych i prowadzimy obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące remontów dróg w różnych miejscach gminy. Czy obie (...)  »
Tajemnica przedsiębiorstwa – aspekty poufności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Czy przesłanie informacji, które wykonawca obejmuje tajemnicą przedsiębiorstwa za pomocą poczty elektronicznej zamawiający może uznać za uprawnione? Czy zamawiający ma obowiązek dokonywania oceny tej sytuacji (...)  »
Poprawianie omyłek w ofertach wykonawców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018, strona 18
Planujemy zorganizować przetarg nieograniczony na dostawę mebli. Wiemy z doświadczenia, że w ofertach wykonawców pojawia się dużo błędów rachunkowych i zwykłych pomyłek. Które z nich (...)  »
Komunikacja w postępowaniu o zamówienie publiczne, gdy zamawiający korzysta z miniPortalu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Jak w praktyce wygląda komunikacja po otwarciu ofert, gdy zamawiający korzysta z miniPortalu? Jak konstruować zapisy w SIWZ w zakresie komunikacji? Prowadzenie postępowania rozpoczyna się (...)  »
Prawo opcji w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Czy szkoła podstawowa, która chce wyremontować dwa budynki szkoły, ale ma zabezpieczone pieniądze w budżecie tylko na remont jednego z nich, może od początku wszcząć (...)  »
Dokumentacja postępowania w odwołaniach w postaci elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 18
Jako zamawiający prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych. W związku z czym komunikację z wykonawcami prowadzimy w formie elektronicznej. W (...)  »
Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w praktyce
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2018 r.
Jak w praktyce wyglądać ma postępowanie prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej? Generalnie prowadzenie postępowania rozpoczyna się od jego wszczęcia zgodnie z definicją zawartą w (...)  »
Szacowanie zamówień na potrzeby zasady konkurencyjności
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2018 r.
Przy określaniu wartości zamówienia na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków europejskich punktem wyjścia jest ustalenie, czy w danym przypadku beneficjent ma do czynienia z jednym (...)  »
Prawo opcji w zamówieniach publicznych jako narzędzie pozwalające na elastyczniejsze kształtowanie przedmiotowego zakresu umowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.11.2018 r.
Czy jednostki sektora finansów publicznych mogą w elastyczniejszy sposób kształtować przedmiotowy zakres umowy na dostawy i usługi, np. czy można wskazać w umowie, że w (...)  »
MiniPortal - system komunikacji w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018, strona 18
Od 18 października br. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, składanie ofert i porozumiewanie się zamawiającego (...)  »
Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 euro
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2018 r.
Niepubliczne przedszkole (jednostka budżetowa) planuje przebudowę części budynku przedszkola. Czy w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 euro opis przedmiotu (...)  »
Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniach prowadzonych od 18 października 2018 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.11.2018 r.
Czy od 18 października 2018 r. poczta elektroniczna jest właściwym środkiem do komunikacji z wykonawcą przy prowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego? Czym są dokumenty (...)  »
Zaliczki w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018, strona 14
Jednym z rozwiązań w zakresie udzielania zamówień publicznych jest możliwość wypłacania wykonawcom zaliczek na realizację zamówienia publicznego. Ustawodawca decydując się na wprowadzenie zaliczek uważał, iż (...)  »
Zasada pisemności przy zawieraniu umów i ich zmianach
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2018 r.
Czy zmiany umów, w tym na roboty budowlane, do których stosuje się Prawo zamówień publicznych, muszą mieć zawsze formę pisemną? Jedną z podstawowych zasad zamówień (...)  »
Obowiązek sporządzenia protokołu postepowania o zamówienie publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2018 r.
Czy gmina jako zamawiający zobowiązana jest do sporządzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne dla każdej wszczętej procedury, czy tylko dla postępowań, które zakończyły się podpisaniem (...)  »
Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, strona 18
Jednostka po raz pierwszy zobowiązana jest do wdrożenia procedury udzielenia krajowego zamówienia publicznego (wartość poniżej progów unijnych, w trybie przetargu nieograniczonego). W jaki sposób opublikować (...)  »
Certyfikacja wykonawców
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.10.2018 r.
Zamawiający ustanowił warunki udziału w postępowaniu dotyczące konieczności wykazania przez wykonawcę zdolności zawodowej w zakresie wykonania usług ratingu dla jednostek samorządu terytorialnego o określonej wartości. (...)  »
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i jego unieważnienie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.10.2018 r.
Nasza gmina stara się o środki z budżetu Unii Europejskiej. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Czy biorąc pod uwagę trudną (...)  »
Audyt zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2018 r.
W jednostce budżetowej zapowiedziano audyt zamówień publicznych realizowany przez jednostkę nadrzędną. W jaki sposób się do niego przygotować? Na jakie elementy zwrócić uwagę? Ocena zamówień (...)  »
Prowadzenie dialogu konkurencyjnego w celu wyboru korzystnych ofert
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 04.10.2018
Planujemy przeprowadzić postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Jak długo taki dialog może być prowadzony i w jaki sposób należy go zakończyć? Dialog konkurencyjny należy do (...)  »
Konsekwencje składania przez wykonawcę nieprawdziwych informacji w ofercie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 01.10.2018 r.
Zamawiający zwrócił się do innego zamawiającego o potwierdzenie prawdziwości informacji wskazanych w ofercie wykonawcy, dotyczących kierownika budowy. Wykonawca wskazał bowiem w swojej ofercie, że kierownik (...)  »
Udzielanie zamówienia uzupełniającego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.09.2018 r.
Zamawiający będący jednostką samorządu terytorialnego udzielił zamówienia w trybie art. 138o Pzp (zamówienie na usługi społeczne) na realizację kursów nauki jazdy kategorii B. W trakcie (...)  »
Możliwość ogłoszenia przetargu bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2018 r.
Czy jednostka sektora finansów publicznych może ogłosić przetarg bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie (planie) finansowym? Jednostki sektora finansów publicznych mogą bez żadnych przeszkód (...)  »
Odwołanie do KIO a zwrot wadium
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Ogłosiliśmy przetarg na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych. Jeden z wykonawców złożył odwołanie na czynność wyboru wykonawcy. Czy możemy w takiej sytuacji zawrzeć umowę? Co zrobić z (...)  »
Dokumentacja przetargowa po wyłonieniu wykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i wyłonieniu wykonawcy pozostają spore ilości dokumentów składanych przez oferentów. Do ofert wykonawców czy dokumentów potwierdzających np. (...)  »
Zaliczki udzielane przez zamawiających z sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Szpital, będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, planuje zorganizować przetarg na dostawę i montaż żaluzji okiennych. Zastanawiamy się nad możliwością udzielenia zaliczek, tak by dostęp (...)  »
Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a prawo zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2018 r.
Czy jednostka sektora finansów publicznych (jednostka oświatowa) przy wydatkowaniu środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. przy zakupie bonów towarowych) musi stosować prawo zamówień publicznych? (...)  »
Aneks do umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.08.2018 r.
Zamawiający zawarł umowę o zamówienie publiczne na usługi sprzątania o wartości 1.200.000 zł. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, przed podpisaniem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania (...)  »
Zastosowanie w praktyce przesłanki unieważnienia postępowania w wyniku jego wady
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.08.2018 r.
Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie, gdy z uwagi na przedłużenie się prowadzenia tego postępowania po złożeniu ofert przez wykonawców, upłynął już początek terminu oznaczonego jako (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku nieuprawnionego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.08.2018 r.
Jak należy interpretować przesłanki unieważnienia postępowania, aby nie dochodziło do naruszeń dyscypliny finansów publicznych? Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia (...)  »
Oferta wykonawcy, do której nie załączono pełnomocnictwa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.07.2018 r.
Co zamawiający powinien zrobić z ofertą wykonawcy, do której nie załączono dokumentu, z którego wynika uprawnienie danej osoby do jej złożenia? Złożenie oferty w ramach (...)  »
Ograniczenie kręgu wykonawców do podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50% osób niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018, strona 18
Urząd gminy chce ogłosić przetarg na dostawę artykułów biurowych. W ogłoszeniu o zamówieniu chcemy określić, iż zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zatrudnia co najmniej 50% (...)  »
Minimalny zakres obligatoryjnych informacji w ogłoszeniu unijnym o zamówienie publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.07.2018 r.
W związku z limitem znaków w formularzach ogłoszeń unijnych o zamówienie publiczne, jaki jest obowiązkowy zakres informacji, które trzeba zamieścić, by nie narazić się na (...)  »
Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018, strona 18
Przepisy RODO znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia publicznego. Takim przykładem są zamówienia publiczne. W trakcie procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego zamawiający mają do czynienia (...)  »
Samodzielne nieprzedłużenie terminu związania ofertą przez wykonawcę a odrzucenie jego oferty
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 09.07.2018, strona 18
W ostatnim dniu terminu związania ofertą przedłużonego już raz, po wezwaniu wykonawców przez zamawiającego, jeden z nich przesłał faksem po godzinach pracy zamawiającego, pismo o (...)  »
Udzielanie szybkich i uproszczonych zamówień na dostawy artykułów spożywczych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.07.2018 r.
W jaki sposób dokonuje się szybkich zamówień publicznych, np. na dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej lub domu pomocy społecznej? Jeśli zamawiający ma potrzebę szybkiego (...)  »
Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 02.07.2018, strona 1
Urząd Zamówień Publicznych na stronie www.uzp.gov.pl opublikował stanowisko odnośnie przekazywania przez zamawiających wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego klauzul informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych. (...)  »
Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.06.2018 r.
Podstawą nałożenia na polskich zamawiających i wykonawców obowiązków w zakresie rozliczania się za pomocą składanych e-faktur jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 (...)  »
Dokumentowanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 07.06.2018, strona 18
Wykonawca do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w (...)  »
Check lista dla procedury odwróconej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.06.2018 r.
Czy można określić czynności dla procedury odwróconej, określonej w art. 24aa Prawa zamówień publicznych, np. dla postępowania na dostawy? Czy dla tej procedury można opracować (...)  »
Wyznaczanie przez zamawiającego terminu składania ofert
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018, strona 18
Planujemy rozpisanie przetargu nieograniczonego na usługi dozoru. Zależy nam na czasie. Jaki najkrótszy termin składnia ofert możemy wyznaczyć, by jak najszybciej rozstrzygnąć przetarg? Terminy składania (...)  »
Składanie formularza JEDZ przez wykonawcę
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018, strona 18
W przypadku postępowań o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne wszczętych od dnia 18 kwietnia br. wykonawca do oferty ma obowiązek dołączyć w formie (...)  »
Zakup konkretnego dzieła sztuki przez instytucję kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.05.2018 r.
Jesteśmy instytucją kultury (galerią). Planujemy zakupić konkretne dzieło sztuki. Czy przy tym zakupie musimy stosować procedury wynikające z Prawa zamówień publicznych? »
Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018, strona 18
Udzieliliśmy zamówienia wykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez nas umowę o podwykonawstwo. Podwykonawca poinformował nas, iż nie otrzymał zapłaty od wykonawcy. Czy w takim przypadku możemy (...)  »
Wadliwe oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku w zakresie odwróconego VAT
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.05.2018 r.
Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklarował, że usługa podlega odwrotnemu obciążeniu podatkiem VAT? Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z (...)  »
Zakup dwóch samochodów w drodze jednej procedury o udzielenie zamówienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2018 r.
Jednostka budżetowa zamierza w bieżącym roku zakupić dwa takie same samochody osobowe, które będą stanowić jej środki trwałe. Środki na zakup każdego z tych samochodów (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.