Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 lutego 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.998 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
29

Pozostałe zagadnienia

pokaż fragmenty artykułów

Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nie dla policjanta w służbie przygotowawczej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2024 r.
Policjant służby przygotowawczej zwrócił się o przyznanie równoważnika pieniężnego za remont prywatnego lokalu mieszkalnego (lokal zajmuje z małżonką i dziećmi). Czy komendant wojewódzki Policji może (...)  »

Wyjaśnienie MRPiPS dotyczące ujmowania w budżecie jst środków PFRON

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2024 r.
Środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu - na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (...)  »

Korekta planu finansowego SP ZOZ

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.02.2024 r.
Czy plan finansowy SP ZOZ na 2023 r. może zostać skorygowany w 2024 r.? Czy korekta ta musi być dokonana jeszcze w 2023 r., którego (...)  »

Weryfikacja wysokości wynagrodzenia uczestnika PPK na potrzeby obniżenia wpłaty podstawowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (598) z dnia 10.02.2024
Pracownik - uczestnik PPK w styczniu 2024 r. złożył deklarację w sprawie obniżenia wpłaty podstawowej do wysokości 0,5% wynagrodzenia. Od kiedy ona obowiązuje i kto (...)  »

Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy

Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024
W związku z tym, że duża część kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, duże znaczenie przy ustalaniu ładu przestrzennego mają decyzje o warunkach (...)  »

Rozliczenie dotacji celowej na podstawie faktury pro forma

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.02.2024 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał dotację celową na realizację zadania w kwocie 20.000 zł. W umowie termin wykonania zadania to 30 listopada 2023 r. W tym (...)  »

Do przetwarzania danych trzeba mieć podstawę prawną

Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024
Wszelkie przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, musi się odbywać na podstawie zgody osoby, (...)  »

Rozliczenia finansowe między gminami dotyczące zwrotu kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli niepublicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2024 r.
Proszę o pomoc w wyliczeniu kwoty, którą obciążymy inne gminy za wychowanie przedszkolne uczniów (niebędących uczniami niepełnosprawnymi) w przedszkolach niepublicznych działających na terenie naszej gminy. (...)  »

Łączenie funkcji skarbnika i głównego księgowego w jednostce organizacyjnej gminy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.01.2024 r.
Czy osoba zatrudniona na stanowisku skarbnika w gminie może podjąć dodatkową pracę jako główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej, będącej jednostką organizacyjną tej gminy? Osoba (...)  »

Sankcje za niedopełnienie obowiązków w PPK

Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której (...)  »

Praca w spółce i samorządzie terytorialnym

Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
Uczestnictwo w spółce nie zawsze może być połączone z zatrudnieniem lub sprawowaniem funkcji w jednostce samorządu terytorialnego (JST). Szczególnym ograniczeniom podlegają radni i osoby pełniące (...)  »

Dwie umowy jednego pracownika a naliczanie wpłaty do PPK

Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest uczestnikiem PPK. W styczniu br. została z nim zawarta umowa zlecenia. Od umowy tej odprowadzane będą dobrowolne składki (...)  »

Postępowanie podmiotu zatrudniającego w przypadku spóźnionych albo zaległych wpłat do PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 01.01.2024
Pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika na początku września 2023 r. Pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostało wypłacone (...)  »

Wykształcenie zastępcy dyrektora instytucji kultury

Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2023 r.
Czy zastępca dyrektora instytucji kultury musi posiadać wyższe wykształcenie? W przepisach ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. (...)  »

Przeniesienie strażaka do pełnienia służby w ramach tej samej jednostki organizacyjnej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.12.2023 r.
W komendzie miejskiej PSP mamy problem z obsadą pracowników. W związku z tym planowane jest przeniesienie strażaka do wydziału operacyjnego z innego wydziału. Strażak jednak (...)  »

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zawisłej przed sądem administracyjnym

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2023 r.
Ośrodek pomocy społecznej odmówił wnioskodawcy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. W wyniku wniesionego odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło tę decyzję i przyznało świadczenie na okres od 1 (...)  »

Przechowywanie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika w aspekcie RODO

Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023
Pracownik powiadomił nasz zakład, iż posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy możemy zrobić kopię tego orzeczenia i włączyć ją do akt tego pracownika? (pytanie (...)  »

Jak udokumentować przeprowadzenie przeglądu danych w ZFŚS?

Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023
W zakładzie prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chcemy dokonać przeglądu przetwarzanych w nim danych. W jaki sposób należy udokumentować przebieg takiego przeglądu? Jak wynika (...)  »

Nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach medycznych

Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, tj. przychodnie, szpitale, gabinety lekarskie, kliniki czy laboratoria medyczne, przetwarzają duże ilości danych osobowych, w tym, co oczywiste, dane o stanie (...)  »

Interes publiczny w dostępie do informacji publicznej

Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla (...)  »

Przedszkole, szkoła a termin objęcia ich obowiązkiem stosowania e-Doręczeń

Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 2
Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych. (...)  »

Kara dyscyplinarna wydalenia ze służby dla funkcjonariusza zakładu karnego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2023 r.
Jeden z funkcjonariuszy zakładu karnego naruszył dyscyplinę służbową - odmówił wykonania polecenia przełożonego oraz spożywał alkohol w czasie służby. Czy jest to podstawa do orzeczenia (...)  »

Ksero aktu ślubu w dokumentach pracownika

Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023
Pracodawca kseruje akty ślubów i zgonów na potrzeby urlopów okolicznościowych pracowników. Jeden z pracowników chce, żeby oddać mu ksero, ponieważ dowiedział się, że takie dokumenty (...)  »

Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń

Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 17
W dniu 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Termin ten określił komunikatem Minister Cyfryzacji. W uproszczeniu e-Doręczenie stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem (...)  »

Duplikat upomnienia i noty odsetkowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. Otrzymaliśmy wniosek o wystawienie duplikatu upomnienia i noty odsetkowej, wystawionych z powodu opóźnienia w zapłacie faktury. Czy istnieją przepisy, zasady wystawiania takiego (...)  »

Odpowiedzialność gminy będącej spadkobiercą ustawowym

Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Rok temu zmarł mój dalszy krewny. Pozostawił spadek, nie spisał testamentu. Okazało się, że wszystkie osoby bliskie, które były spadkobiercami ustawowymi, zdecydowały się spadek odrzucić. (...)  »

Zarząd, burmistrz, rada gminy - kto rządzi spółką komunalną?

Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Spółki komunalne są powoływane celem zaspokojenia potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Choć są samodzielnymi osobami prawnymi, to pozostają w prawnej i faktycznej zależności od macierzystych jednostek (...)  »

Obowiązki pracodawcy w PPK w związku z ustaniem zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
W listopadzie 2023 r. dojdzie do rozwiązania umowy o pracę z osobą, która jest uczestnikiem PPK. Czy o fakcie zakończenia zatrudnienia musimy powiadomić instytucję zarządzającą (...)  »

Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych

Poradnik VAT nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych wprowadzony został ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 (...)  »

Finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2023 r.
Zakład budżetowy (ośrodek sportu) prowadzi kasę zapomogowo-pożyczkową. Czy ośrodek może pokrywać koszty szkolenia i zakupu czasopism związanych z prowadzeniem tej kasy ze środków statutowych ośrodka? (...)  »

Wycofanie części środków zgromadzonych przez uczestnika na rachunku PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Uczestnik PPK (w wieku 45 lat) chciałby wypłacić tylko część środków zgromadzonych na rachunku PPK. Czy jest to możliwe? Nie. Ustawodawca przewidział trzy okoliczności, w (...)  »

Wielka reforma planowania przestrzennego

Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Ustawa o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym była wielokrotnie nowelizowana, w związku z czym nastąpiła konieczność dokonania w niej zasadniczych zmian. Ich głównym celem jest uproszczenie, (...)  »

Wyjaśnienie MRiT dotyczące stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2023 r.
Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii mimo że, jak wynika z wyroku TSUE, przepisy dyrektywy nie mają zastosowania do transakcji handlowych, w których organ publiczny jest (...)  »

Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w przypadku zatrudnienia w kilku placówkach

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.10.2023 r.
Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej jest wypłacana w terminie do 14 października 2023 r. przez szkołę, w której nauczyciel pozostawał (...)  »

Przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie domu jednorodzinnego przez policjanta

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.09.2023 r.
Funkcjonariusz Policji złożył wniosek o pomoc finansową na budowę domu, który jest w miejscowości położonej kilka kilometrów od miasta, gdzie pełni służbę. Problem w tym, (...)  »

Moment przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności przez pracownika

Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Pracownica przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności. Zostało jej ono wydane z początkiem marca br. Od kiedy powinniśmy uwzględniać ją w stanie zatrudnienia przy ustalaniu wysokości wpłat (...)  »

Postępowanie w przypadku błędnie naliczonych i odprowadzonych wpłat do PPK

Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Znaczna część pracowników zdecydowała się na odprowadzanie wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK). W związku z tym podmioty zatrudniające co miesiąc są zobowiązane do naliczenia, (...)  »

Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.09.2023 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek GOPSu wypłacającego osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Ośrodek wezwał dłużnika do stawienia (...)  »

Odprowadzanie odpisu na ZFŚS po zmianie jego wysokości w trakcie roku

Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Pracodawcy, na których ciąży obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, są zobowiązani przekazywać odpis na ZFŚS w terminach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń (...)  »

Możliwość usunięcia uszkodzonego zabytku z rejestru zabytków

Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Jako powiat jesteśmy właścicielem obiektu, który jest wpisany do rejestru zabytków. Obiekt został w znacznym stopniu uszkodzony. Od lat budynek ten nie był do niczego (...)  »

Wypłata nagrody jubileuszowej a wpłata do PPK

Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Pracownik jest uczestnikiem PPK. W przyszłym miesiącu uzyska prawo do 10-letniej nagrody jubileuszowej. Zostanie ona wypłacona w terminie przelewu pensji. Czy od tej nagrody należy (...)  »

Ważność deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK złożonej w trakcie poprzedniego zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Na początku września 2023 r. ponownie zatrudniliśmy pracownika (w wieku 45 lat), który świadczył u nas pracę w okresie od 1 października 2019 r. do (...)  »

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Zaświadczenia o pomocy de minimis określające jej wartość są w większości wydawane z urzędu. Jeśli jednak przedsiębiorca skorzystał z ulgi podatkowej, która nie wymaga wydania (...)  »

Urząd jako administrator danych osobowych

Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Określenie, kto jest administratorem danych, ma fundamentalne znaczenie dla przypisania mu obowiązków związanych z zapewnieniem właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W strukturach jednostek samorządu terytorialnego (...)  »

Ograniczenie udziału w spółkach dla urzędników z ustawy antykorupcyjnej

Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Osoby pełniące funkcje publiczne nie mogą m.in. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów. Krąg adresatów tego zakazu jest szeroki. Objęte (...)  »

Zwolnienie strażaka ze służby w przypadku długotrwałej nieobecności z powodu choroby

Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.09.2023 r.
Jednostka PSP ma problem ze strażakiem, który przez 1,5 roku przebywał na zwolnieniu chorobowym z różnych przyczyn. Czy istnieje postawa do wszczęcia postępowania w sprawie (...)  »

Przeznaczenie zysku SP ZOZ na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników a porozumienie z przedstawicielem załogi

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.08.2023 r.
Dyrektor SP ZOZ zdecydował o przeznaczeniu części zysku za rok 2022 na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników. Sprawozdanie finansowe oraz uchwała o podziale zysku została zatwierdzona (...)  »

Przeznaczenie środków uzyskanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na dowóz posiłków

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.08.2023 r.
W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 naszej gminie przyznano dotację celową w zakresie dożywiania, gdzie gmina jest zobowiązana do (...)  »

Do 30 sierpnia br. trzeba przeprowadzić wybory w KZP

Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Celem działania kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP) jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej. Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych weszła w życie 11 października 2021 r., a więc (...)  »

Wniosek o zmianę wysokości wpłaty dodatkowej do PPK

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.08.2023 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Jeden z naszych pracowników odprowadza wpłatę dodatkową na rachunek PPK w wysokości 2%. Poinformował nas, że chciałby tę wpłatę obniżyć. W jakiej (...)  »

Zwrot pomocy finansowej wypłaconej funkcjonariuszowi służby więziennej na lokal mieszkalny

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2023 r.
Funkcjonariuszowi w służbie stałej, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który lokalu tego nie otrzymał na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc (...)  »

Świadczenie pielęgnacyjne dla obywatelki Ukrainy pobierającej emeryturę

Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.07.2023 r.
Obywatelka Ukrainy przebywająca na terytorium RP na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zwróciła się do GOPS o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w (...)  »

Sytuacja pracodawców osób niepełnosprawnych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Polski został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Oznacza to, że przestały lub (...)  »

Dokumentowanie sytuacji materialnej uprawnionych do świadczeń socjalnych i przegląd danych z ZFŚS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
1) Czy w regulaminie ZFŚS można zawrzeć zapis, że udokumentowanie sytuacji materialnej osób uprawnionych do świadczeń socjalnych może nastąpić przez okazanie do wglądu (na żądanie (...)  »

Konieczność zawierania umów powierzeń podczas szkoleń

Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023
Kwestia zawierania umów powierzeń jest jedną z tych, które budzą największe wątpliwości. Szczególnie kłopotliwa jest kwestia ewentualnego zawierania takich umów z zewnętrznymi firmami szkolącymi. Sprawy (...)  »

Zmiana miejscowego planu przestrzennego powinna być uzasadniona

Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Rada gminy, podejmując uchwałę o ustaleniu bądź zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie może działać dowolnie, musi brać pod uwagę interesy mieszkańców. W granicach przyznanego (...)  »

Ustalenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.06.2023 r.
Na mocy wyroku sądu dziecko zostało umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzinie zastępczej przyznano świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości 1.000 zł miesięcznie. (...)  »

Dokonywanie płatności i naliczanie odsetek przez instytucje kultury

Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.06.2023 r.
Czy instytucje kultury mogą dokonywać płatności od razu po otrzymaniu faktury czy powinny czekać do terminu wskazanego na fakturze? Instytucję kultury - jako jednostkę sektora (...)  »

Dopłaty do spółki komunalnej na pokrycie straty powstałej w wyniku wzrostu kosztów działalności bieżącej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2023 r.
Czy gmina może udzielić dopłaty do spółki komunalnej z przeznaczeniem na pokrycie straty powstałej w wyniku wzrostu kosztów działalności bieżącej? Co do zasady, gmina może (...)  »

Minimalna kwota środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK uprawniająca do dopłaty rocznej za 2023 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Rachunek uczestnika PPK, oprócz wpłat finansowanych przez niego oraz podmiot zatrudniający, jest corocznie zasilany pochodzącą ze środków Fundusz Pracy dopłatą roczną w wysokości 240 zł. (...)  »

Orzeczenia o niepełnosprawności i zasady przedłużania ich ważności

Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Osobą niepełnosprawną, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie w tym zakresie. Orzeczenie (...)  »

Decyzja o odmowie naliczenia byłemu funkcjonariuszowi Policji ekwiwalentu za dyżury domowe

Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.05.2023 r.
Czy komendant powiatowy Policji powinien wydać zaświadczenie na wniosek byłego funkcjonariusza o naliczenie ekwiwalentu za dyżury domowe? Według funkcjonariusza przysługuje mu z ww. tytułu świadczenie (...)  »

Rejestr Korzyści i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby publiczne

Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 04.05.2023
Osoby publiczne zajmujące określone stanowiska są ograniczone w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto dotyczy ich obowiązek ujawniania w specjalnym rejestrze korzyści uzyskiwanych przez nich lub (...)  »

Zlecenie przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych

Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
W zakładzie zatrudniony zostanie pracownik. Będzie on musiał posiadać badania sanitarno-epidemiologiczne. Czy to pracodawca musi go na nie skierować? Kto ponosi ich koszty? (pytanie nr (...)  »

Ochrona danych osobowych w KZP

Gazeta Podatkowa nr 34 (2013) z dnia 27.04.2023
Przez długi czas działanie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy regulowało rozporządzenie Rady Ministrów. W październiku 2021 r. weszła w życie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.