Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Pozostałe zagadnienia
Przyrzeczenie przestrzegania tajemnicy skarbowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
RIO zarzuciła wójtowi nieprawidłowość w zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej podatku od nieruchomości. Chodzi o braki oświadczeń pracowników i wójta o tajemnicy skarbowej. W urzędzie obowiązuje (...)  »
Wniosek o dostęp do Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Urząd gminy, jako organ działający w imieniu wierzyciela (burmistrza) w egzekucyjnym postępowaniu egzekucyjnym, musi uzyskać dostęp do Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych. Czy wniosek można złożyć (...)  »
Środki z KFS pozyskane na dokształcanie pracowników ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
Samorządowa jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) ubiega się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie własnych pracowników. Czy uzyskane środki powinny wpłynąć na konto (...)  »
Nieudzielenie przez radnych absolutorium dla wójta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Grupa radnych zamierza głosować za nieudzieleniem wójtowi absolutorium z powodu niezrealizowania 3 zadań inwestycyjnych, w tym remontów budynków (inwestycje miały opóźnienia ze względu na COVID). (...)  »
Możliwość finansowania przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
W jednostce sektora finansów publicznych wdrożono pracownicze plany kapitałowe. Pracodawca na etapie podpisywania umowy o zarządzanie PPK nie zdecydował się na odprowadzanie wpłat dodatkowych dla (...)  »
Przedawnienie kary bibliotecznej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Ustawa o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) stanowi, że usługi bibliotek, których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, są, co do zasady, bezpłatne. (...)  »
Długotrwałe postępowanie nie zawsze jest przewlekłe
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Przepisy regulujące procedurę administracyjną obligują organy administracji publicznej do działania w sprawach z jednej strony wnikliwie, a z drugiej szybko. Co do zasady, urzędy powinny (...)  »
RODO przy organizacji szczepień w zakładach pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracodawcy mogą tworzyć punkty szczepień samodzielnie lub wspólnie np. dla pracowników firm sąsiadujących ze sobą w jednym budynku. Warunkiem utworzenia takiego punktu jest zebranie co (...)  »
E-korespondencja w sprawach sądowoadministracyjnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pisma w postępowaniach przed sądami administracyjnymi można przekazywać i odbierać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Sądy administracyjne jako ostatnia grupa podmiotów publicznych będzie (...)  »
Wynagrodzenie głównego księgowego samorządowej instytucji kultury a ustawa kominowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2021 r.
Czy wynagrodzenie głównego księgowego samorządowej instytucji kultury podlega regulacjom ustawy kominowej? Tak. Wynagrodzenie głównego księgowego samorządowej instytucji kultury (a także dyrektora tej instytucji i jego (...)  »
Środki wpłacane na fundusz remontowy a nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2021 r.
Zakład budżetowy zajmujący się gospodarką lokalami gromadzi na bieżącym koncie bankowym także wpłaty na fundusz remontowy. Czy zakład właściwie ujmuje środki na ten fundusz? Czy (...)  »
Umarzanie należności cywilnoprawnych w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
W związku z działalnością jednostek sektora finansów publicznych mogą powstawać należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa o finansach publicznych szczegółowo reguluje zasady udzielania ulg dotyczących takich (...)  »
Kontrola zarządcza w instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2021 r.
Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest obowiązkiem kierownika jednostki sektora finansów publicznych (art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych), (...)  »
MF o stosowaniu przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jst oraz przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 1 marca 2021 r. (nr ST9.4701.19.2020) w odpowiedzi na pismo dotyczące wątpliwości stosowania przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jednostek (...)  »
Powierzenie pełnienia obowiązków skarbnika osobie niespełniającej wymagań ustawowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Przepisy nie przewidują możliwości powierzenia pełnienia obowiązków skarbnika gminy. Dopuszczalne jest natomiast tymczasowe powierzenie pracownikowi określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej. Niemniej jednak, zarówno zatrudnienie (...)  »
PFR wyjaśnia
Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach (...)  »
Wskaźnik zwiększający dla szkół
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały opublikowane materiały pomocnicze do obliczenia wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niezbędnego (...)  »
Odsetki za opóźnienie od rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, obok odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, nalicza dłużnikom rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Czy od tych kwot możliwe (...)  »
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął niedawno "Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym". (...)  »
Odprawa emerytalno-rentowa kierownika instytucji kultury wyższa niż wymiar określony ustawowo - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w piśmie z 1 grudnia 2020 r. (znak: RIO-I-430/49/2020), dotyczącym możliwości przyznania kierownikowi (dyrektorowi) samorządowej instytucji kultury odprawy emerytalno - (...)  »
Miesiąc urodzenia dziecka a rekrutacja do przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Kryterium daty urodzenia dziecka określone w regulaminie rekrutacji do przedszkola nie mieści się w granicach określonych w przepisach Prawo oświatowe. STAN FAKTYCZNY: Rodzice złożyli do (...)  »
Pobyt osób pełnoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
Czy osoba pełnoletnia może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej? W placówce opiekuńczo-wychowawczej mogą generalnie przebywać dzieci do momentu osiągnięcia pełnoletności. Aby mogły one przebywać w tej (...)  »
Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności cywilnoprawnych przypadających SP ZOZ - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w piśmie z 26 czerwca 2020 r. (znak: WA-0280/44/2020) wskazała, iż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) utworzony przez (...)  »
Prowadzenie działalności przez naczelnika wydziału starostwa
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Pracownik starostwa powiatowego zatrudniony na stanowisku naczelnika wydziału, niewydający decyzji administracyjnych, planuje założyć własną firmę. W ramach prowadzonej działalności nie będzie wykorzystywał mienia samorządowego. Czy (...)  »
Zatrudnianie pracowników fizycznych przez samorządową jednostkę budżetową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Czy samorządowa jednostka budżetowa w zakresie swoich struktur organizacyjnych może mieć pracowników fizycznych? Ich działalność polega na realizowaniu zleceń z innych jednostek organizacyjnych gminy. Samorządowa (...)  »
Udział zakładowej organizacji związkowej przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Z wyjaśnień Polskiego Funduszu Rozwoju zamieszczonych na stronie internetowej www.mojeppk.pl wynika, że przy wdrażaniu PPK w sektorze publicznym, podobnie jak w sektorze prywatnym, wybór instytucji (...)  »
Wybór instytucji zarządzającej PPK przez jednostki publiczne
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały jednostki publiczne, niezależnie od stanu zatrudnienia w nich osiąganego. W przypadku (...)  »
Obniżony wskaźnik zatrudnienia przy wpłatach na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty i równocześnie osiągają co najmniej 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie muszą wnosić wpłat (...)  »
Zaciąganie zobowiązań do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
W 2020 r. korzystaliśmy z tzw. kredytu na ubytki w dochodach (z tarczy antykryzysowej), co nie wpływało na wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o (...)  »
Wsparcie dla gmin położnych na terenach górskich
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu (...)  »
Przeznaczenie niewykorzystanych środków z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup komputerów do pracy zdalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2021 r.
Czy można przeznaczyć niewykorzystane środki uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup komputerów dla pracowników świadczących pracę w trybie zdalnym? Praca zdalna jest wynikiem (...)  »
Wdrażanie PPK w podmiotach zatrudniających należących do sektora finansów publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania przepisów ustawy o PPK zobowiązane zostały m.in. podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych (art. 137 ustawy o (...)  »
Audyt wewnętrzny prowadzony przez firmę zewnętrzną - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 15 października 2020 r. (znak RIO.III.072-111/2020), będącym odpowiedzią na pytanie w sprawie audytu wewnętrznego prowadzonego przez firmę (...)  »
Darowizny i dotacje związane z COVID-19 a współczynnik przychodów stanowiący podstawę przyznania i rozliczenia dotacji dla podmiotu leczniczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
Zmiana struktury przychodów podmiotu leczniczego związana ze zwiększeniem udziału darowizn i dotacji nie ma wpływu na wyliczenie wskaźnika przychodów, który stanowi podstawę obliczenia wysokości dotacji (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w szkole publicznej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
W jakim terminie regulacjami w zakresie pracowniczych planów kapitałowych objęte zostaną szkoły publiczne? Czy stan zatrudnienia wykazywany w danej placówce będzie miał w tym przypadku (...)  »
E-dziennik nie wymaga zgody rodziców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Szkoła w ramach nauczania zdalnego podjęła decyzję o prowadzeniu jedynie dziennika elektronicznego, zrezygnowaliśmy z formy papierowej. Czy na gromadzenie w nim danych osobowych dzieci oraz (...)  »
Rozliczenia między jednostkami budżetowymi tej samej gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.12.2020 r.
Czy przedszkole może podpisać porozumienie ze żłobkiem (będącym jednostką budżetową tej samej gminy) na świadczenie usług cateringu (dostarczania posiłków dla dzieci przebywających w tym żłobku)? (...)  »
Środki krajowe na wymianę pieca i termomodernizację budynków mieszkalnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Ze środków krajowych z Programu Stop Smog gmina chce sfinansować wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Jakie wskaźniki musi (...)  »
Wymiana pieca z 90% dotacją
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Gmina chce pozyskać dla mieszkańców środki z budżetu państwa na wymianę pieców na bardziej ekologiczne. W jakiej wysokości może dostać dofinansowanie na realizację takiego przedsięwzięcia (...)  »
Zakup testów na COVID-19 i szczepionki przeciwko grypie z dotacji oświatowej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2020 r.
Czy możemy zakupić testy w kierunku COVID-19 i szczepionki przeciwko grypie z dotacji oświatowej przeznaczonej na pokrycie wydatków bieżących placówki, cele działalności w zakresie kształcenia, (...)  »
Tarcza antykryzysowa nie uzasadni skorzystania ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe w celu wsparcia spółki komunalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2020 r.
Czy burmistrz może na początku grudnia br. dokonać zarządzeniem zmiany budżetu na 2020 r. z powołaniem się na art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy (...)  »
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Prowadzę niepubliczną szkołę podstawową. W związku z wprowadzonym nauczaniem zdalnym nasi nauczyciele pracują zdalnie z domów. Udało nam się większość z nich wyposażyć w szkolne (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w oświadczeniach majątkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostce samorządowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe, np. radnych. Jak długo zgodnie z przepisami (...)  »
Od 2021 r. PPK w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Od tej daty PPK będzie musiał wdrożyć m.in. sektor finansów publicznych, bez (...)  »
Wymogi dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku ekonomicznym i od 5 lat pracuję w księgowości. Czy spełniam wymagania na stanowisko głównej księgowej w jednostce sektora finansów publicznych? (...)  »
Pokrywanie z dotacji oświatowej wynagrodzenia wicedyrektora - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie z 15 lipca 2020 r. (znak K.0542.PZ.34.35.DC.2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie pokrywania z (...)  »
Przyznawanie świadczeń z ZFŚS bez zgody związku zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
W regulaminie ZFŚS przewidziana jest możliwość dofinansowania spotkań integracyjnych. Komisja socjalna oraz dyrektor placówki chce przeznaczyć część środków ZFŚS na wyjazd integracyjny. Nie ma na (...)  »
Dotacja dla zakładu budżetowego realizującego zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przekraczająca 50% kosztów działalności zakładu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Opolu w piśmie z 4 września 2020 r. (znak: NA.III-0221-18/2020), będącym odpowiedzią na pytanie o możliwość udzielenia w 2020 r. (...)  »
Realizacja zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Czy cele wskazane przez mieszkańców gminy w ramach budżetu obywatelskiego trzeba koniecznie zrealizować? Czy można zrezygnować z realizacji zadań ujętych w takim budżecie? W kwestii (...)  »
Ujmowanie w budżecie gminy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Samorządowa jednostka budżetowa uzyskała środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników. Środki te wpłynęły na rachunek bieżący jednostki. Czy środki, które jednostka otrzymała z (...)  »
Finansowanie nagród i dodatków dla urzędników, strażników miejskich i pielęgniarek DPS walczących z COVID-19 z rezerwy kryzysowej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie zarządzania (...)  »
Osoba zajmująca stanowisko głównego księgowego w instytucji kultury nie ma obowiązku składania oświadczenia majątkowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.10.2020 r.
Czy osoba zajmująca stanowisko głównego księgowego w samorządowej (gminnej) instytucji kultury zobowiązana jest składać oświadczenie majątkowe? W myśl art. 24h ust. 1 ustawy z dnia (...)  »
Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Procedurę przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółkę prawa handlowego określają przepisy art. 69-82 ustawy o działalności leczniczej. Zakładają one zmianę formy (...)  »
Odwołanie wójta w drodze referendum
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
Mieszkańcy naszej gminy nie są zadowoleni z decyzji podejmowanych przez wójta w związku z organizacją systemu nauczania. Dowiedzieliśmy się, że można formalnie przeprowadzić referendum w (...)  »
PPK w samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2020 r.
Jesteśmy niewielką samorządową instytucją kultury, która zatrudnia jedynie 3 osoby. Wszystkie te osoby deklarują rezygnację z uczestnictwa w PPK. Czy instytucja kultury może nie tworzyć (...)  »
Zmiana nazwy podmiotu a NIP
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Gminny Ośrodek Kultury zmieni nazwę na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Wynika to z faktu, że miejscowość, w której się on znajduje, odzyska prawa miejskie z dniem (...)  »
Zobowiązana wynikające z zawartej umowy leasingu operacyjnego w wieloletniej prognozie finansowej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w piśmie z 5 marca 2020 r. (znak NA.III-0221-3/2020), będącym odpowiedzią na pytania: 1) Czy kwota zobowiązania wynikająca z zawartej (...)  »
Radny nie wykorzysta mienia komunalnego w działalności
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Gmina wynajmuje lokal stanowiący jej własność z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa najmu została wypowiedziana obecnemu najemcy z uwagi na zaleganie z uiszczaniem czynszu (...)  »
Zatrudnienie audytora wewnętrznego na umowę o pracę w urzędzie gminy - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 19 maja 2020 r. (znak RIO.III.072-60/2020), będącym odpowiedzią na pytanie w sprawie zatrudnienia audytora wewnętrznego na umowę (...)  »
Zmiana planu finansowego instytucji kultury w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji z ZUS o zwolnieniu z opłacania składek za marzec-maj 2020 r. powinniśmy dokonać zmiany (...)  »
Dokonywanie wpłat na PFRON przez jednostki oświatowe
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Zasadniczo pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, zobowiązani są do wnoszenia wpłat na PFRON. Nie muszą tego robić, o (...)  »
Odstąpienie od dochodzenia przypadających jst należności o charakterze cywilnoprawnym za okres stanu epidemii - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 29 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-56/2020), będącym odpowiedzią na pytanie w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających jednostce (...)  »
Nie można dokonać cesji wierzytelności o charakterze publicznoprawnym na rzecz banku kredytującego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2020 r.
W związku z trudną sytuacją naszej gminy spowodowaną COVID-19 będziemy zmuszeni pozyskać kredyt z banku na tzw. planowany deficyt. Nie chcemy jednak zgodzić się na (...)  »
Niepobieranie czynszów najmu i dzierżawy od przedsiębiorców
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Czy przyjmując uchwałę w sprawie niepobierania czynszów najmu i dzierżawy od przedsiębiorców w 2020 r. rada gminy może pominąć wymogi dotyczące nieruchomości w zasobie Skarbu (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń dla rehabilitantów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 stanowi pomoc (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.