Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 1 grudnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.376 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31
Pozostałe zagadnienia
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Prowadzę niepubliczną szkołę podstawową. W związku z wprowadzonym nauczaniem zdalnym nasi nauczyciele pracują zdalnie z domów. Udało nam się większość z nich wyposażyć w szkolne (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w oświadczeniach majątkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostce samorządowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe, np. radnych. Jak długo zgodnie z przepisami (...)  »
Od 2021 r. PPK w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Od tej daty PPK będzie musiał wdrożyć m.in. sektor finansów publicznych, bez (...)  »
Wymogi dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku ekonomicznym i od 5 lat pracuję w księgowości. Czy spełniam wymagania na stanowisko głównej księgowej w jednostce sektora finansów publicznych? (...)  »
Pokrywanie z dotacji oświatowej wynagrodzenia wicedyrektora - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie z 15 lipca 2020 r. (znak K.0542.PZ.34.35.DC.2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie pokrywania z (...)  »
Przyznawanie świadczeń z ZFŚS bez zgody związku zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
W regulaminie ZFŚS przewidziana jest możliwość dofinansowania spotkań integracyjnych. Komisja socjalna oraz dyrektor placówki chce przeznaczyć część środków ZFŚS na wyjazd integracyjny. Nie ma na (...)  »
Dotacja dla zakładu budżetowego realizującego zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przekraczająca 50% kosztów działalności zakładu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Opolu w piśmie z 4 września 2020 r. (znak: NA.III-0221-18/2020), będącym odpowiedzią na pytanie o możliwość udzielenia w 2020 r. (...)  »
Realizacja zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Czy cele wskazane przez mieszkańców gminy w ramach budżetu obywatelskiego trzeba koniecznie zrealizować? Czy można zrezygnować z realizacji zadań ujętych w takim budżecie? W kwestii (...)  »
Ujmowanie w budżecie gminy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Samorządowa jednostka budżetowa uzyskała środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników. Środki te wpłynęły na rachunek bieżący jednostki. Czy środki, które jednostka otrzymała z (...)  »
Finansowanie nagród i dodatków dla urzędników, strażników miejskich i pielęgniarek DPS walczących z COVID-19 z rezerwy kryzysowej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie zarządzania (...)  »
Osoba zajmująca stanowisko głównego księgowego w instytucji kultury nie ma obowiązku składania oświadczenia majątkowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.10.2020 r.
Czy osoba zajmująca stanowisko głównego księgowego w samorządowej (gminnej) instytucji kultury zobowiązana jest składać oświadczenie majątkowe? W myśl art. 24h ust. 1 ustawy z dnia (...)  »
Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Procedurę przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółkę prawa handlowego określają przepisy art. 69-82 ustawy o działalności leczniczej. Zakładają one zmianę formy (...)  »
Odwołanie wójta w drodze referendum
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
Mieszkańcy naszej gminy nie są zadowoleni z decyzji podejmowanych przez wójta w związku z organizacją systemu nauczania. Dowiedzieliśmy się, że można formalnie przeprowadzić referendum w (...)  »
PPK w samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2020 r.
Jesteśmy niewielką samorządową instytucją kultury, która zatrudnia jedynie 3 osoby. Wszystkie te osoby deklarują rezygnację z uczestnictwa w PPK. Czy instytucja kultury może nie tworzyć (...)  »
Zmiana nazwy podmiotu a NIP
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Gminny Ośrodek Kultury zmieni nazwę na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Wynika to z faktu, że miejscowość, w której się on znajduje, odzyska prawa miejskie z dniem (...)  »
Zobowiązana wynikające z zawartej umowy leasingu operacyjnego w wieloletniej prognozie finansowej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w piśmie z 5 marca 2020 r. (znak NA.III-0221-3/2020), będącym odpowiedzią na pytania: 1) Czy kwota zobowiązania wynikająca z zawartej (...)  »
Radny nie wykorzysta mienia komunalnego w działalności
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Gmina wynajmuje lokal stanowiący jej własność z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa najmu została wypowiedziana obecnemu najemcy z uwagi na zaleganie z uiszczaniem czynszu (...)  »
Zatrudnienie audytora wewnętrznego na umowę o pracę w urzędzie gminy - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 19 maja 2020 r. (znak RIO.III.072-60/2020), będącym odpowiedzią na pytanie w sprawie zatrudnienia audytora wewnętrznego na umowę (...)  »
Zmiana planu finansowego instytucji kultury w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji z ZUS o zwolnieniu z opłacania składek za marzec-maj 2020 r. powinniśmy dokonać zmiany (...)  »
Dokonywanie wpłat na PFRON przez jednostki oświatowe
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Zasadniczo pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, zobowiązani są do wnoszenia wpłat na PFRON. Nie muszą tego robić, o (...)  »
Odstąpienie od dochodzenia przypadających jst należności o charakterze cywilnoprawnym za okres stanu epidemii - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 29 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-56/2020), będącym odpowiedzią na pytanie w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających jednostce (...)  »
Nie można dokonać cesji wierzytelności o charakterze publicznoprawnym na rzecz banku kredytującego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2020 r.
W związku z trudną sytuacją naszej gminy spowodowaną COVID-19 będziemy zmuszeni pozyskać kredyt z banku na tzw. planowany deficyt. Nie chcemy jednak zgodzić się na (...)  »
Niepobieranie czynszów najmu i dzierżawy od przedsiębiorców
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Czy przyjmując uchwałę w sprawie niepobierania czynszów najmu i dzierżawy od przedsiębiorców w 2020 r. rada gminy może pominąć wymogi dotyczące nieruchomości w zasobie Skarbu (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń dla rehabilitantów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 stanowi pomoc (...)  »
Pomoc w ramach tarczy dla SP ZOZ
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Podmiot funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Czy może ubiegać się o pomoc publiczną przewidzianą w tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców? TAK, pod warunkiem że (...)  »
Uchwała rady gminy w sprawie niepobierania czynszów najmu i dzierżawy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2020 r.
Rada gminy zamierza przyjąć uchwałę w sprawie niepobierania czynszu najmu i dzierżawy od przedsiębiorców na bazie tarczy 4.0. Czy w projekcie uchwały ustalić wymóg składania (...)  »
Umorzenie należności publicznoprawnej z urzędu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Środowiskowy Dom Samopomocy (samorządowa jednostka budżetowa) pobiera opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia na podstawie art. 51b ustawy o pomocy społecznej. Kierownik MOPS na (...)  »
Korekta planu finansowego podmiotu leczniczego związana z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2020 r.
Gospodarka finansowa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jako jednostki sektora finansów publicznych podlega rygorowi przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
Pokrywanie strat netto SP ZOZ przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
20 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczący odpowiedzialności finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych (...)  »
Czy z laboratorium diagnostycznym należy zawrzeć umowę powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Prowadzę prywatny gabinet lekarski. Korzystam z usług laboratorium diagnostycznego, do którego kieruję moich pacjentów. Czy powinnam zawrzeć z laboratorium umowę powierzenia? Odpowiadając na pytanie Czytelniczki (...)  »
Podstawa zatrudnienia głównego księgowego w samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Umowa zlecenia, należąca do kategorii umów cywilnoprawnych, nie może być podstawą zatrudnienia głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych. Obowiązki głównego księgowego takiej jednostki muszą (...)  »
Tarcza 4.0 i zmiany w PPK
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Przepisy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (...)  »
Dotacja dla szkoły niepublicznej w przypadku jej likwidacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Powiat dotuje niepubliczną szkołę. Organ prowadzący szkołę, poinformował organ dotujący o zlikwidowaniu szkoły z dniem 26 czerwca 2020 r. Czy organ dotujący nalicza i przekazuje (...)  »
Prowadzenie audytu wewnętrznego w związkach gmin i powiatów w kontekście uprawień nadzorczych i kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Wyjaśnienia w zakresie przepisów o audycie (...)  »
Wnioskowanie o pomoc publiczną
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Uchwałą rady gminy ma być, wprowadzona możliwość zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Zwolnienie zostanie objęte pomocą publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w (...)  »
Nowe instrumenty pomocowe nie wykluczają dotychczasowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Gmina dotychczas udzielała zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcom w oparciu o pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną (z tytułu nowych inwestycji). Czy nowe (...)  »
Ochrona danych osobowych w egzaminach prowadzonych on-line
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Prywatna uczelnia będzie przeprowadzać zdalne egzaminy dla studentów. Dotychczas egzaminy odbywały się na terenie uczelni, ale w związku ze stanem epidemii chcemy je zorganizować na (...)  »
Kompetencje organu wykonawczego w okresie stanu epidemii - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 14 maja 2020 r. (znak RP.0441/68/26/1/2020), będącym odpowiedzią na pytanie: czy Wójt Gminy może samodzielnie dokonać zmian (...)  »
Ujmowanie umów ubezpieczenia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Mam wątpliwość odnośnie stosowania nowych regulacji tarczy antykryzysowej w kontekście wieloletniej prognozy finansowej. Czy aktualny jest wymóg ujmowania w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej (...)  »
Audyt wewnętrzny w warukach pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Komunikaty przedstawiło informację Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i (...)  »
Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 8 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-41/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie wykonywania wydatków (...)  »
Zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w związku z działaniami dotyczącymi COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Dotychczas to organ stanowiący jst mógł podejmować uchwały w sprawie limitu zobowiązań z tytułu kredytów czy pożyczek oraz udzielał upoważnień dla organu wykonawczego. Tarcza antykryzysowa (...)  »
Pomoc dla szpitala z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 14 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-45/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie pomocy dla (...)  »
Przekazywanie dotacji oświatowych dla niepublicznych placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 31 marca 2020 r. (znak RIO.III.072-35/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie przekazywania dotacji (...)  »
Wynagrodzenia pracowników urzędu jako informacja publiczna
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 16
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z (...)  »
Wójt gminy nie może upoważnić sekretarza do zmiany planu dochodów i wydatków budżetu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
W związku z COVID-19 przyznano wiele uprawnień wójtowi gminy jako organowi wykonawczemu. Czy wśród nowych regulacji są zapisy umożliwiające upoważnienie sekretarza gminy do zmiany planu (...)  »
COVID-19
Zasady rekrutacji do szkół i publikacji list osób przyjętych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Prowadzimy prywatną szkołę. W związku z epidemią proces rekrutacji chcemy przeprowadzić w całości w formie elektronicznej. Jakie dane osobowe dzieci i ich rodziców możemy w (...)  »
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego do badania próbek na obecność COVID-19 - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Czy istnieje możliwość udzielenia dotacji celowej dla szpitala przez powiat i gminy na zakup sprzętu medycznego z uruchomieniem linii diagnostycznej do przeprowadzania badań próbek na (...)  »
Wydatkowanie dotacji na dzieci niepełnosprawne - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
W piśmie Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 maja 2019 r. (nr DWKI-WSPE.4035.329.2019.LJK) w sprawie wydatkowania dotacji na dzieci niepełnosprawne w (...)  »
Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i wykonywanie orzeczeń eksmisyjnych a tarcza antykryzysowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2020 r.
Z treści art. 15zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz (...)  »
Rozpoznanie skargi na orzeczenie RIO w stanie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.05.2020 r.
Rozstrzygnięciem nadzorczym RIO orzeczono nieważność naszej uchwały w sprawie dotowania zabytków – chodzi rzekomo o nieprawidłowe ustalenie poziomu dotacji. Chcemy złożyć skargę do sądu administracyjnego (...)  »
Tarcza antykryzysowa nie daje wójtowi uprawnienia do wydłużania terminu wykupu obligacji komunalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Czy w związku tzw. tarczą antykryzysową istnieje możliwość aby poprzez zarządzenie wójt gminy wydłużył termin wykupu obligacji komunalnych np. o dwa lata? Według założeń tarczy (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych podczas pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 18
Wybuch światowej pandemii i wprowadzenie w naszym kraju stanu epidemii sprawiły, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą przystosować się do nowych warunków. W wielu (...)  »
Rozliczenie dotacji celowej przez instytucje kultury w związku z pozyskaniem z US podatku VAT naliczonego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zgodnie z art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych można (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w czasie zdalnej nauki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 18
Wybuch pandemii koronawirusa i zamknięcie szkół w naszym kraju spowodowało, iż placówki oświatowe musiały szybko opracować i wdrożyć nowe zasady nauczania, a także komunikowania się (...)  »
Obsługa księgowa gminnego ośrodka pomocy społecznej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie obsługi księgowej gminnego ośrodka pomocy społecznej. W piśmie z 30 lipca 2019 (...)  »
Dofinansowanie działalności kulturalnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.04.2020 r.
Mocą ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz (...)  »
Uruchomienie środków na zarządzanie kryzysowe na zakupy związane z koronawirusem - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie uruchomienia środków na zarządzanie kryzysowe na zakupy związane z koronawirusem. W (...)  »
Stanowisko Kolegium RIO w Łodzi w sprawie nowych uprawnień wójtów wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.04.2020 r.
Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Łodzi http://www.lodz.rio.gov.pl/ opublikowano wyjaśnienie dotyczące nowych uprawnień wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej. Poniżej (...)  »
Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej, sprawozdawczej i organizacyjnej samorządowej instytucji kultury - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej, sprawozdawczej i organizacyjnej samorządowej instytucji kultury (...)  »
Zatrudnienie pracownika na stanowisku p.o. głównego księgowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
Czy w jednostce budżetowej można zatrudnić pracownika na stanowisku p.o. głównego księgowego (bez zatrudniania głównego księgowego)? Jak wynika z art. 53 ustawy z dnia 27 (...)  »
Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 18
Choć RODO kojarzy się z szeregiem bardzo uciążliwych regulacji, to jego podstawowym zadaniem jest ochrona danych osobowych osób fizycznych. To dlatego unijne rozporządzenie nakłada na (...)  »
Zawieranie umów na czas nieokreślony a wieloletnia prognoza finansowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.03.2020 r.
Czy jednostka budżetowa miasta może zawrzeć umowę na czas nieokreślony z firmą zajmującą się dystrybucją energii elektrycznej? Czy zawieranie takich umów musi być zgodne z (...)  »
Koszty zorganizowania przez instytucję kultury nieodpłatnej konferencji branżowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.03.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Zamierzamy zorganizować nieodpłatną konferencję branżową. Do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji zatrudnimy na umowę zlecenie 10 prelegentów. Zamierzamy zaprosić na konferencję około (...)  »
Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy w związku z art. 278 ust. 3 ustawy o finansach (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.