Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.072 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Służba zdrowia
Obliczenie stawki dziennej zasiłku chorobowego według stanowiska ZUS zajętego na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do (...)  »
Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W razie definitywnego rozwiązania umowy o pracę niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Obliczenia tego ekwiwalentu dokonuje się według (...)  »
Zaliczka na pdof u uprawnionego do ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
W marcu br. pracownik w wieku 24 lat, uprawniony do korzystania z tzw. zerowego PIT, zwrócił się do pracodawcy z prośbą, aby ten potrącał mu (...)  »
Należności kwestionowane przez dłużnika w księgach rachunkowych i bilansie przychodni
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Jesteśmy zespołem miejskich przychodni (SP ZOZ). W marcu 2020 r. wystawiliśmy notę księgową obciążającą wykonawcę inwestycji karą umowną za przekroczenie terminu wykonania umowy w kwocie (...)  »
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna wykonawcy zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Przygotowujemy się do rozpisania zamówienia na usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji. W jaki sposób określić warunek prowadzenia takiej działalności, a jak warunki (...)  »
Obowiązek niezwłocznego aktualizowania niektórych danych w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Zgodnie z wymaganiami kodeksowymi nowym pracownikom wręczamy informację o warunkach zatrudnienia. Podawane w niej dane dość szybko się dezaktualizują. Czy za każdym razem jesteśmy zobowiązani (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2021 r.
30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia (...)  »
Obowiązek podatkowy przy badaniach klinicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstanie dopiero wtedy, gdy usługa badania klinicznego będzie częściowo przyjęta i dla tej części zostanie określona zapłata, tj. w momencie (...)  »
Odsetki za opóźnienie od rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, obok odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, nalicza dłużnikom rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Czy od tych kwot możliwe (...)  »
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Za 2019 r. i 2020 r. podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie przekroczył 25 mln zł sumy bilansowej oraz 51 (...)  »
Rezerwa na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop kierownika SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2021 r.
Przychodnia (SP ZOZ) tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników w oparciu o wyliczenia sporządzane przez zewnętrzną firmę aktuarialną. Z końcem marca 2021 (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA nieobecności pracownika w pracy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Pracownik zatrudniony w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 11 do 15 marca 2021 r. nie stawił (...)  »
Kwoty wykazywane w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2021 r.
Czy sprawozdania Rb-N i Rb-Z samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może sporządzić w pełnych złotych (po zaokrągleniu)? Nie. Jednostkowe sprawozdania w zakresie operacji finansowych (w (...)  »
Bezzwrotna pomoc uzyskana w okresie pandemii w rachunku przepływów pieniężnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2021 r.
Trwale pozyskane środki pieniężne (bezzwrotne), stanowiące pomoc udzieloną w czasach pandemii (w postaci dofinansowania do prowadzonej działalności), prezentuje się w rachunku przepływów pieniężnych w działalności (...)  »
Zasady stosowania ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Osoby do ukończenia 26. roku życia, w odniesieniu do wartości ściśle określonych świadczeń generujących przychody w pdof, mają prawo do korzystania ze zwolnienia od tego (...)  »
Zwrot i zatrzymanie wadium
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jednostka będzie organizować przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego o wartości powyżej progów unijnych. Będzie żądać od wykonawców wniesienia wadium. W jakich terminach wadium powinno (...)  »
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.03.2021 r.
Podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zawiera umowy zlecenia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wynagrodzenia z tytułu tych umów wypłacane (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Od 1 lutego 2021 r. zatrudniamy zleceniobiorcę, który od tego dnia podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Jest on wynagradzany według stawki godzinowej. W połowie (...)  »
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych przez SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej musi sporządzać rachunek przepływów pieniężnych? Co do zasady, rachunek przepływów pieniężnych jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego jednostek określonych w (...)  »
Czy brak podpisu wykonawcy na kosztorysie ofertowym jest przesłanką do odrzucenia oferty?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.03.2021 r.
W jednym z naszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca załączał na platformie pliki, które musiał wcześniej podpisać podpisem kwalifikowanym zgodnie z wymogami technicznymi platformy (...)  »
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
W ramach stosunku pracy pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy, a w zamian pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Jednakże pracodawca nie (...)  »
Ustalanie okresu zasiłkowego, w tym planowane zmiany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
1. Długość okresu zasiłkowego Okres zasiłkowy to czas trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy, określonych w art. 6 ust. 2 (...)  »
Zamówienia publiczne na podstawie przepisów ustawy z 2004 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Zamawiający rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę pod koniec 2020 r. Usługi będące przedmiotem tej umowy będą wykonywane w 2021 r. Jakie przepisy należy stosować: dotychczasowej (...)  »
Podatkowe aspekty zatrudniania pracownika na dwie umowy o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Pracownik może być zatrudniony w danym zakładzie pracy na podstawie dwóch umów o pracę, o ile dotyczą one prac różnego rodzaju. Wówczas przysługuje mu odrębne (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych i szkoleń bhp w okresie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnienie pracownikowi badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp. Realizacja tych obowiązków następuje poprzez skierowanie pracownika (...)  »
Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności cywilnoprawnych przypadających SP ZOZ - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w piśmie z 26 czerwca 2020 r. (znak: WA-0280/44/2020) wskazała, iż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) utworzony przez (...)  »
Bezzwrotne dofinansowanie do kosztów działalności operacyjnej w czasie pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Jesteśmy stacją pogotowia ratunkowego, w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu województwa, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymaliśmy w 2020 r. dotację celową na (...)  »
Skorygowanie w ZUS błędnej daty wyrejestrowania z ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Firma rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę i w następstwie tego wyrejestrowała go z ubezpieczeń w ZUS. Osoba, która zajmuje się w firmie sprawami kadrowymi (...)  »
Ważne terminy przekazania deklaracji/informacji za 2020 r. przypadające w marcu 2021 r. - w zakresie CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Formularze składane za 2020 r. W marcu 2021 r. upływają ważne terminy dla podatników CIT, związane z rozliczeniem poprzedniego roku podatkowego, tj. 2020 r. (gdy (...)  »
Zasady dokonywania potrąceń alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Potrącenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi potrąceniami i jako jedyne nie zostały ograniczone kwotą wolną. Niezależnie od uzyskiwanego przez pracownika wynagrodzenia na poczet alimentów (...)  »
Rozliczenie otrzymanych nieodpłatnie szczepionek przeciwko grypie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
W grudniu 2020 r. nasza przychodnia otrzymała z Ministerstwa Zdrowia nieodpłatnie szczepionki przeciwko grypie dla pracowników. W ramach programu trzeba było je wykorzystać do końca (...)  »
Nowe podstawy wykluczania wykonawców z przetargu
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła znaczące zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania. Zmiana ta polega głównie na przesunięciu (...)  »
Pozyskanie danych o zadłużeniu pracownika po wprowadzeniu do K.p. sankcji za ukrywanie dłużnika alimentacyjnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Pracodawca nie ma podstawy prawnej do żądania od osoby ubiegającej się o pracę i pracownika informacji o ich zadłużeniu, w tym alimentacyjnym. Taka dana nie (...)  »
Udział zakładowej organizacji związkowej przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Z wyjaśnień Polskiego Funduszu Rozwoju zamieszczonych na stronie internetowej www.mojeppk.pl wynika, że przy wdrażaniu PPK w sektorze publicznym, podobnie jak w sektorze prywatnym, wybór instytucji (...)  »
Zasady ewidencji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 01.02.2021
Jesteśmy podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Prosimy o wskazanie zasad ewidencji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. w jakich (...)  »
Dofinansowanie świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych z powodu pandemii w księgach SP ZOZ
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
SP ZOZ ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizował w 2020 r. części świadczeń zdrowotnych, na które uzyskał w ramach ryczałtu dofinansowanie z NFZ. Niewykonane (...)  »
Zaświadczenie o przychodach do renty dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Zleceniobiorca stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zwrócił się z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Jaki dokument mu wystawić i jakie (...)  »
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych... zamieściło odpowiedź na pytanie (...)  »
Zasiłek za czas sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i innym chorym członkiem rodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
1) Dziecko pracownika w wieku 13 lat legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. W styczniu 2021 r. pracownik złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu (...)  »
Dane osobowe pracownika w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
1) Czy pracodawca w celu zgłoszenia pracownicy do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA ma prawo żądać od niej podania np. nazwiska rodowego, adresu do korespondencji? (...)  »
Nieodpłatne szczepienia przeciw grypie bez podatku, ale ze składkami ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
W przypadku gdy przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy nie obligują pracodawcy do finansowania pracownikom kosztów szczepienia ochronnego, a pomimo to pracodawca pokryje taki wydatek (...)  »
Pożyczka udzielona szpitalowi na spłatę zaległych zobowiązań związanych z ochroną zdrowia a PCC
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.01.2021 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 września 2020 r. (sygn. III SA/Wa 2628/19) orzekł, iż pożyczka udzielona szpitalowi przez jego organ założycielski (...)  »
Ustalanie wartości zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), podstawą ustalenia wartości zamówienia jest (...)  »
Praca ponadnormatywna pracowników niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Niektóre grupy pracowników mają ograniczoną możliwość pracy w nadgodzinach. Czasami zakaz pracy nadliczbowej obowiązuje bez żadnych wyjątków (jak w przypadku pracownic w ciąży), a niekiedy (...)  »
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów i karalności w nowym Pzp
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
Jaką treść powinny mieć oświadczenia dotyczące konfliktu interesów i karalności, o których mowa w nowym Prawie zamówień publicznych, obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.? Znane (...)  »
Przy objęciu rodziny kwarantanną rodzic decyduje, o jakie świadczenie wystąpić
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Zasiłek chorobowy i opiekuńczy przysługują odpowiednio z racji niezdolności do pracy albo konieczności zapewnienia opieki członkom rodziny wskazanym przez ustawodawcę w okolicznościach ściśle określonych. Ponieważ (...)  »
Szczepienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zawarł z NFZ umowę, w której zobowiązał się do wykonania szczepień przeciw grypie osobom udzielającym w tym Zakładzie świadczeń opieki (...)  »
Oświadczenia, informacje i deklaracje
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2432 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Środki na rehabilitację zdrowotną
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Niepubliczny podmiot leczniczy chce pozyskać środki EFS na rehabilitację dróg oddechowych dla osób, które przebyły COVID-19. Projekt ma być skierowany do osób pracujących z województwa (...)  »
Uwzględnianie dodatku dla pielęgniarek w podstawie odprawy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Pracownica zatrudniona na stanowisku pielęgniarki przechodzi na emeryturę. W związku z tym pracodawca wypłaci jej odprawę emerytalną. W skład wynagrodzenia zasadniczego tej pracownicy wchodzi tzw. (...)  »
Udzielanie świadczeń socjalnych z zasobów ZFŚS pochodzących z poprzedniego roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przewiduje udzielanie beneficjentom pomocy w postaci bonów świątecznych, przyznawanych według kryterium socjalno-bytowego. Czy możemy zamieścić w tym akcie postanowienie, zgodnie (...)  »
Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla ubezpieczonych zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Czy wszystkim osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru? W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu (...)  »
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021
Wiele uprawnień pracowniczych, pomimo upływu roku kalendarzowego, jest nadal realizowanych. Przy czym może nastąpić zmiana niektórych wskaźników potrzebnych do ustalenia wysokości określonych świadczeń. Część z (...)  »
Zaliczka wpłacona na poczet dostaw w sprawozdaniu Rb-N samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
W grudniu 2020 r. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekazał na konto kontrahenta zaliczkę na poczet dostawy materiałów, która zostanie zrealizowana w styczniu 2021 r. (...)  »
Udzielanie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
Pracodawca chciałby w przepisach wewnętrznych wprowadzić zapis, zgodnie z którym pracownicy mogą wykorzystać zwolnienie od pracy w trybie art. 188 K.p. do końca roku kalendarzowego, (...)  »
Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
1. Formularze PIT Płatnicy PIT zobowiązani są do sporządzenia za 2020 r. formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-40A/PIT-11A, PIT-R, IFT-1R, PIT-4R i PIT-8AR. Druki te przekazuje się (...)  »
Środki pieniężne otrzymane na pokrycie świadczeń zdrowotnych niewykonanych w 2020 r. w związku z COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
Jesteśmy SP ZOZ. W związku z COVID-19 nie zrealizowaliśmy w 2020 r. wszystkich świadczeń zdrowotnych (w tym planowanych zabiegów i operacji) wynikających z umowy zawartej (...)  »
W nowy rok z nowym limitem zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Kończy się 2020 r., specyficzny z uwagi na COVID-19, a zatem również w zakresie uprawnień do świadczeń należnych ubezpieczonym sprawującym opiekę nad wymagającym jej dzieckiem (...)  »
Odroczenie rozprawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na wniosek obwinionego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2020 r.
Jak wygląda kwestia odraczania rozprawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy kierownik jednostki ma prawo do wystąpienia o odroczenie w związku ze złym stanem zdrowia (...)  »
Darowizny i dotacje związane z COVID-19 a współczynnik przychodów stanowiący podstawę przyznania i rozliczenia dotacji dla podmiotu leczniczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
Zmiana struktury przychodów podmiotu leczniczego związana ze zwiększeniem udziału darowizn i dotacji nie ma wpływu na wyliczenie wskaźnika przychodów, który stanowi podstawę obliczenia wysokości dotacji (...)  »
Strata netto szpitala w kontekście zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
Jesteśmy szpitalem działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem założycielskim naszego szpitala jest powiat. Sprawozdanie finansowe szpitala jest corocznie badane przez firmę audytorską. (...)  »
Termin wniesienia i zwrotu wadium w nowym Prawie zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., zmienia (...)  »
Zachowanie terminu złożenia sprawozdania w zakresie operacji finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
Czy termin złożenia przez SP ZOZ sprawozdania Rb-Z i Rb-N będzie zachowany w sytuacji gdy sprawozdanie zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej w wymaganym terminie, (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów u pracownika do 26 roku życia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Zamierzamy zatrudnić osobę do 26 roku życia na umowę o pracę, której będzie przysługiwało minimalne wynagrodzenie. Czy takiemu pracownikowi należy stosować koszty uzyskania przychodów oraz (...)  »
Wydatki na zakup i montaż aparatu RTG oraz na adaptację pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Nasza przychodnia poniosła wydatki na zakup i montaż nowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczenia, w którym zainstalowano aparat. Koszt aparatu to 800.000 zł, a (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.