Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 lutego 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020 r., godz. 11:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 7.860 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
06
3
4
5
6
7
8
9
07
10
11
12
13
14
15
16
08
17
18
19
20
21
22
23
09
24
25
26
27
28
29
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Treść pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej z 1 października 2018 r. (znak RIO-II-0712/13/2018):

"Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zgłaszane są problemy w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Tut. Izba stoi na stanowisku, że wpływy dokonane przez świadczeniobiorców (np. na rachunek ośrodka pomocy społecznej) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach ubiegłych należy klasyfikować do § 094 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", a odsetki od tych należności do § 092 "Wpływy z pozostałych odsetek", zgodnie z "Klasyfikacją paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)", stanowiącą Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprąwie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Powyższe środki (dochody) przekazywane są przez jednostki organizacyjne gminy na rachunek budżetu gminy, a następnie jako wydatki budżetu gminy przekazywane do budżetu wojewody odpowiednio: w § 291 "Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" i odsetki § 458 "Pozostałe odsetki".

Z informacji uzyskanych od jst wynika, że pojawiły się opinie zobowiązujące do klasyfikowania (po stronie dochodów) odsetek od ww. nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorcę do § 092 "Wpływy z pozostałych odsetek" - w sytuacji, gdy wypłata nienależnie pobranego świadczenia miała miejsce w danym roku budżetowym, a do § 090 "Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" - gdy wypłata miała miejsce w poprzednich latach budżetowych.

Trudno zgodzić się z takim poglądem kierowanym do jednostek budżetowych (np. OPS), które nie udzielają dotacji, a więc i nie otrzymują ich zwrotów, stąd też nie wystąpią w ich ewidencji księgowej odsetki od nienależnie pobranych dotacji, które należałoby klasyfikować w § 090.

Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w przedstawionej wyżej sprawie."

Odpowiedź Ministerstwa Finansów (pismo Departamentu Budżetu Państwa z 14 listopada 2018 r., nr BP1.4102.48.2018):

"(...) Klasyfikacja budżetowa określona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) jest narzędziem mającym za zadanie umożliwić dysponentom środków budżetowych zaewidencjonowanie określonych zdarzeń (np. społecznych, gospodarczych, administracyjnych), rozstrzygniętych co do zasady przepisami prawa materialnego. Zatem podstawą zaklasyfikowania dochodu/wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej będzie ustalenie rodzaju tego dochodu/wydatku oraz jego podstawy prawnej.

Zarówno dochody, jak i wydatki związane z realizacją określonych zadań powinny być ujmowane w podziałkach możliwie najlepiej oddających charakter ewidencjonowanych środków.

Wpływy z odsetek od należności z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (lub jednostkę organizacyjną gminy), w przypadku gdy zwroty dokonywane są po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, należy klasyfikować:

 • po stronie dochodów w paragrafie "092 Wpływy z pozostałych odsetek" - jeśli środki z tego tytułu są przyjmowane na dochody jednostki budżetowej, jaką jest ośrodek pomocy społecznej i w tym samym paragrafie należy ująć je w zbiorczym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego,
 • po stronie wydatków w paragrafie "458 Pozostałe odsetki", środki te należy przekazać do budżetu wojewody.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż ostateczną decyzję o sposobie zaklasyfikowania określonego zdarzenia podejmuje, zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który dysponuje pełnią wiedzy o jego stanie faktycznym i może dokonać szczegółowej analizy charakteru danego świadczenia."

Wpływ środków tytułem zwrotu niewykorzystanej części dotacji - ujęcie w paragrafie dochodowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa dochodów gminy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019 r., strona 47
Środki przekazywane między jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy dziecko jest wychowankiem przedszkola w innej gminie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.08.2019 r.
Klasyfikacja budżetowa dochodów gminy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.05.2019 r.
Klasyfikacja budżetowa wpływów z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019 r., strona 46
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 6.05.2019 r.
Spłata zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 8.11.2019 r.
Klasyfikacja środków otrzymanych tytułem refundacji wynagrodzeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019 r., strona 43
Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019 r., strona 43
Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych w sprawozdaniu Rb-27ZZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 2.05.2019 r.
Nadpłata składek ZUS spowodowana korektą dokumentów rozliczeniowych lat poprzednich
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.12.2019 r.
Klasyfikacja paragrafowa wpłat wnoszonych przez pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019 r., strona 37
Klasyfikacja odsetek od nieterminowych spłat kredytów i pożyczek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Klasyfikacja faktur za obiady wydane uczniom w ramach programu dożywiania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.06.2019 r.
Wpływ środków tytułem zwrotu niewykorzystanej części dotacji - ujęcie w paragrafie dochodowym
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2020 r.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Wydatek na obsługę prawną gminy - ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.02.2020 r.
Remont łazienek szkolnych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Zakup produktów żywnościowych dla zwierząt przebywających w schronisku
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ekologicznej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
Ujęcie dochodów z majątku gminy w klasyfikacji paragrafowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Klasyfikacja wydatków na udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Wygłoszenie wykładu przez osobę fizyczną niebędącą pracownikiem jednostki oświatowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Klasyfikacja wydatków związanych z przebudową drogi gminnej i remontem oświetlenia ulicznego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Wpływy z opłat za trwały zarząd w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Klasyfikacja wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w żłobku
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Klasyfikacja odsetek od nieterminowych spłat kredytów i pożyczek
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Koszty sądowe zwrócone przez byłego pracownika jednostki budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 43
Dotacja przekazana z budżetu miasta na pokrycie wydatków bieżących biblioteki miejskiej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.
Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Dróg Samorządowych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Klasyfikacja budżetowa wydatków dotyczących usług dostępu do internetu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Odprawa wypłacana pracownikowi w związku z likwidacją stanowiska pracy
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 36
Zakup napojów dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.10.2019 r.
Wpływ do budżetu gminy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu dowożącego dzieci do szkół
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Wydatki ośrodka pomocy społecznej związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.10.2019 r.
Łączenie paragrafów w grupy w planie wydatków KP PSP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.