Wydawnictwo Podatkowe
środa, 21 października 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020 r., godz. 14:18 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.548 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
1
2
3
4
41
5
6
7
8
9
10
11
42
12
13
14
15
16
17
18
43
19
20
21
22
23
24
25
44
26
27
28
29
30
31
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Treść pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej z 1 października 2018 r. (znak RIO-II-0712/13/2018):

"Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zgłaszane są problemy w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Tut. Izba stoi na stanowisku, że wpływy dokonane przez świadczeniobiorców (np. na rachunek ośrodka pomocy społecznej) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach ubiegłych należy klasyfikować do § 094 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", a odsetki od tych należności do § 092 "Wpływy z pozostałych odsetek", zgodnie z "Klasyfikacją paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)", stanowiącą Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprąwie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Powyższe środki (dochody) przekazywane są przez jednostki organizacyjne gminy na rachunek budżetu gminy, a następnie jako wydatki budżetu gminy przekazywane do budżetu wojewody odpowiednio: w § 291 "Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" i odsetki § 458 "Pozostałe odsetki".

Z informacji uzyskanych od jst wynika, że pojawiły się opinie zobowiązujące do klasyfikowania (po stronie dochodów) odsetek od ww. nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorcę do § 092 "Wpływy z pozostałych odsetek" - w sytuacji, gdy wypłata nienależnie pobranego świadczenia miała miejsce w danym roku budżetowym, a do § 090 "Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" - gdy wypłata miała miejsce w poprzednich latach budżetowych.

Trudno zgodzić się z takim poglądem kierowanym do jednostek budżetowych (np. OPS), które nie udzielają dotacji, a więc i nie otrzymują ich zwrotów, stąd też nie wystąpią w ich ewidencji księgowej odsetki od nienależnie pobranych dotacji, które należałoby klasyfikować w § 090.

Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w przedstawionej wyżej sprawie."

Odpowiedź Ministerstwa Finansów (pismo Departamentu Budżetu Państwa z 14 listopada 2018 r., nr BP1.4102.48.2018):

"(...) Klasyfikacja budżetowa określona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) jest narzędziem mającym za zadanie umożliwić dysponentom środków budżetowych zaewidencjonowanie określonych zdarzeń (np. społecznych, gospodarczych, administracyjnych), rozstrzygniętych co do zasady przepisami prawa materialnego. Zatem podstawą zaklasyfikowania dochodu/wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej będzie ustalenie rodzaju tego dochodu/wydatku oraz jego podstawy prawnej.

Zarówno dochody, jak i wydatki związane z realizacją określonych zadań powinny być ujmowane w podziałkach możliwie najlepiej oddających charakter ewidencjonowanych środków.

Wpływy z odsetek od należności z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (lub jednostkę organizacyjną gminy), w przypadku gdy zwroty dokonywane są po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, należy klasyfikować:

 • po stronie dochodów w paragrafie "092 Wpływy z pozostałych odsetek" - jeśli środki z tego tytułu są przyjmowane na dochody jednostki budżetowej, jaką jest ośrodek pomocy społecznej i w tym samym paragrafie należy ująć je w zbiorczym sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego,
 • po stronie wydatków w paragrafie "458 Pozostałe odsetki", środki te należy przekazać do budżetu wojewody.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż ostateczną decyzję o sposobie zaklasyfikowania określonego zdarzenia podejmuje, zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który dysponuje pełnią wiedzy o jego stanie faktycznym i może dokonać szczegółowej analizy charakteru danego świadczenia."

Wpływ środków tytułem zwrotu niewykorzystanej części dotacji - ujęcie w paragrafie dochodowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.02.2020 r.
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w gminnym ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 8.11.2019 r.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 7.08.2020 r.
Klasyfikacja dochodów z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza
Redakcja Serwisu Budżetowego | 4.05.2020 r.
Środki dotyczące podatku od nieruchomości wraz z odsetkami złożone do depozytu sądowego w Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 3.12.2019 r.
Ujęcie zobowiązań odsetkowych w paragrafie wydatkowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
Refundacja kosztów szkolenia w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020 r.
Nadpłata składek ZUS spowodowana korektą dokumentów rozliczeniowych lat poprzednich
Redakcja Serwisu Budżetowego | 3.12.2019 r.
Klasyfikacja odsetek od nieterminowych spłat kredytów i pożyczek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2019 r.
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S odsetek od należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.12.2019 r.
Ujęcie dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2020 r.
Klasyfikacja opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020 r.
Koszty sądowe zwrócone przez byłego pracownika jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2019 r.
Zapłata wpisowego za udział w turnieju szachowym
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
Dochody ze zbycia gminnych nieruchomości gruntowych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Wydatki związane z okresową kontrolą przewodów kominowych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.10.2020 r.
Zakup termometru bezdotykowego w jednostce oświatowej w związku z zapobieganiem COVID-19
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Wpływy z kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup pieczątek
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Dotacja od samorządu województwa na zakup wyposażenia dla strażaków OSP
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Klasyfikacja wydatków ponoszonych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z organizacją spisu rolnego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Klasyfikacja opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Ujęcie dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Wpływy z opłaty targowej w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2020 r.
Zakup ziemi ogrodowej do ogródka przedszkolnego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Zakup pomocy edukacyjnych w bibliotece pedagogicznej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Ubezpieczenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
Opłata pobierana za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w gminnym ośrodku pomocy społecznej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Wydatki związane z finansowaniem testów na koronowirusa u pracowników
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
Dezynfekcja gminnych przystanków autobusowych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa opłat uiszczanych przez przedsiębiorców za wpis do rejestru BDO
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
Klasyfikacja wydatków związanych z ograniczeniem ryzyka zarażenia się COVID-19 w domu pomocy społecznej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Wydatki na materiały nabywane w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.