Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lipca 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2020 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.217 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
27
1
2
3
4
5
28
6
7
8
9
10
11
12
29
13
14
15
16
17
18
19
30
20
21
22
23
24
25
26
31
27
28
29
30
31
Stanowisko MF w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w Rb-27S
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie "Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych".

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi (pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z 24 kwietnia 2020 r., nr ST2.4761.8.2020) wskazało:

"(...) Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporządzania sprawozdań Rb-278 z wykonania planu dochodów budżetowych stosownie do zasad określonych w Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, z późn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. a ww. Instrukcji w kolumnie »Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy« w zakresie umorzeń zaległości podatkowych - wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez organ podatkowy gminy lub miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy umorzeń w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy lub miasta na prawach powiatu. Wykazane w tej kolumnie skutki powinny wynikać z decyzji wydanych przez właściwe organy gminy lub miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności. W kolumnie tej nie wykazuje się kwot wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 67d § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Przepis art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b tej ustawy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Należy także zauważyć, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa (art. 67a § 2 Ordynacji podatkowej). Powyższe oznacza, że »organy podatkowe mogą umorzyć zaległości i odsetki za zwlokę w całości lub w części. Jeżeli organ podatkowy umarza zaległość w części, umorzeniu z mocy prawa podlegają proporcjonalnie odsetki za zwlokę (...)« (S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, 9. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 425).

Zgodnie z art. 207 ustawy - Ordynacja podatkowa organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Decyzja zaś rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.

Części składowe decyzji zostały wyliczone w art. 210 ustawy - Ordynacja podatkowa.

W treści decyzji powinny zostać zawarte m. in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 lipca 2014 r. (sygn. akt: II FSK 2050/12) »rozstrzygnięcia co do istoty sprawy to takie, w wyniku których w sposób władczy zostanie ukształtowana sytuacja materialnoprawna strony (rozstrzygnięcie dotyczyć będzie jej praw lub obowiązków, wynikających ze stosunku podatkowego). W przypadku postępowań wszczynanych na żądanie strony decyzja powinna zatem zawierać rozstrzygnięcie o całej sprawie, przy czym zakres przedmiotowy sprawy określa żądanie strony«.

W innym orzeczeniu (sygn. akt: 1 SA/Wr 319/17 z dnia 11 października 2017 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że »(...)Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) zobowiązany był rozpoznać wniosek Skarżącego w całości to znaczy zarówno w zakresie istnienia przesłanek umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w zakresie przesłanek umorzenia odsetek za zwlokę od zaległości w tym podatku. Rozstrzygniecie odnośnie obu kwestii wskazanych we wniosku Strony powinno znaleźć wyraz w decyzji wydanej na podstawie art. 207 O.p., kończącej postępowanie przed organem pierwszej instancji«.

W tym samym wyroku WSA wskazał również, że »strona, występując z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, ma prawo oczekiwać rozstrzygniecie wniosku zarówno w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej, jak i w przedmiocie umorzenia odsetek za zwłokę przez organy obu instancji. Ma też prawo oczekiwać od organów obu instancji uzasadnienia faktycznego i prawnego odnoszącego się do rozstrzygniecie zarówno co do zaległości podatkowej, jak i co do odsetek za zwłokę od tej zaległości.«

W świetle powołanego orzecznictwa należy uznać, że w przypadku umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę rozstrzygnięcie w decyzji powinno zawierać wskazanie zarówno kwoty zaległości podatkowych, jak i kwoty odsetek za zwłokę, także wówczas gdy umorzono całą zaległość podatkową, a więc i pełną kwotę odsetek za zwłokę.

Odsetki za zwłokę, choć są ściśle związane z zaległością podatkową, są jednak odrębną od zaległości kategorią należności.

Skutkiem decyzji o umorzeniu w całości zaległości podatkowych jest umorzenie pełnej kwoty odsetek. Ten skutek w odniesieniu do odsetek za zwłokę powinien być uwzględniony w rozstrzygnięciu decyzji poprzez podanie kwoty umorzonych odsetek. Organ podatkowy wydający w tym zakresie decyzję powinien mieć świadomość wysokości umorzonych odsetek.

Także podatnik, na którego wniosek decyzja została wydana powinien wiedzieć o wysokości umorzonych odsetek, ponieważ jest to jeden ze skutków tej decyzji.

Należy także mieć na uwadze, że skoro przepisy prawa powszechnie obowiązującego wskazują na obowiązek podawania w sprawozdaniu Rb-27S kwoty umorzonych odsetek, to kwoty te powinny wynikać wprost z decyzji, których skutkiem jest umorzenie tych odsetek (...)".

MF o wykazywaniu umorzonych odsetek w sprawozdaniach Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.06.2020 r.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych w rocznych sprawozdaniach budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 2.08.2019 r.
Zaległości podatkowe w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
Orzekanie o nadpłacie w podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 4.09.2019 r.
Nie można umorzyć spłaconej zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.02.2020 r.
Decyzja wójta o zakresie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy w podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2019 r.
Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty w sprawozdaniu budżetowym - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Wyznaczanie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się przez podatnika w sprawie dowodów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.03.2020 r.
Zaliczenie wpłaty podatnika na zaległość podatkową i odsetki za zwłokę
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.10.2019 r.
Należność z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Decyzje ws. zwolnień i ulg w podatku rolnym wydane z naruszeniem terminu rozpoznania wniosku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Zwolnienia i przesunięcia rat podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020 r.
Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019 r., strona 34
Kolejne udogodnienia w zakresie ulg w spłacie podatków
Redakcja Gazety Podatkowej | 5.05.2020 r.
Wykazywanie dotacji celowych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Opłaty pobierane za udostępnianie danych osobowych w sprawozdaniach o dochodach
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Ulga w opłacaniu składek ZUS w sprawozdawczości budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Uzasadnienie korekty w przypadku korekt kwotowych Rb-PDP odnoszących się do lat ubiegłych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Wierzytelność od dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie sanacyjne
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Odsetki od zaciągniętego przez SP ZOZ kredytu w Rb-Z
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.05.2020 r.
Podpisywanie sprawozdań budżetowych podczas nieobecności dyrektora instytucji kultury
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Sporządzanie i podpisywanie sprawozdań budżetowych jednostek obsługiwanych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2020 r.
Merytoryczna zawartość sprawozdań budżetowych a tarcza antykryzysowa
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Faktury z terminami płatności przypadającymi na rok przyszły a sprawozdanie Rb-28S
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb-30S
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Korekta sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.04.2020 r.
Należności z tytułu opłaty przekształceniowej w sprawozdaniu Rb-27S - stanowisko MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2020 r.
Wydłużenie terminów przekazywania sprawozdań budżetowych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
Opłata przekształceniowa w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Skutki obniżenia górnych granic stawek oraz skutki ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w sprawozdaniu Rb-PDP oraz Rb-27S
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Podpisywanie sprawozdań budżetowych przez zastępcę i sekretarza gminy - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.03.2020 r.
Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne w sprawozdaniu Rb-N
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Brak możliwości przesunięcia terminu składania sprawozdań z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.03.2020 r.
Środki otrzymywane z urzędu pracy tytułem refundacji świadczeń integracyjnych w Rb-30S
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.03.2020 r.
Kredyt w rachunku bieżącym w sprawozdaniu Rb-Z zakładu opieki zdrowotnej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w Rb-30S
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
Podlegające zwrotowi środki dotacji przedmiotowej w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 01.03.2020, strona 42
Prezentacja należnej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w sprawozdaniu Rb-30S i Rb-N
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
Koszty prenumeraty czasopism dotyczące przyszłego roku w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.