Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 grudnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 14.878 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
49
2
3
4
5
6
7
8
50
9
10
11
12
13
14
15
51
16
17
18
19
20
21
22
52
23
24
25
26
27
28
29
01
30
31
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące sporządzania informacji dodatkowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 ze zm.).

Poniżej prezentujemy treść tych odpowiedzi.

"Informacja dodatkowa - jaka jest jej rola?

Rolą informacji dodatkowej jest uszczegółowienie i uzupełnienie danych liczbowych zawartych w pozostałych elementach sprawozdania finansowego; jest ona bowiem jego integralną częścią. Powinny w niej zostać zawarte informacje w postaci danych liczbowych, opisowych i wyjaśnień, które zapewnią rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Tak więc wszelkie informacje stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie informacji zawartych w pozostałych elementach sprawozdania finansowego powinny zostać przedstawione w informacji dodatkowej.


Jaki zakres informacji obejmuje wprowadzenie do informacji dodatkowej w szczególności pozycja I.4 stanowiąca omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości?

Jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe powinna przedstawić w Informacji dodatkowej informacje i objaśnienia zgodnie z zaproponowanym zakresem informacyjnym. W pozycji I.4 wprowadzenia do sprawozdania finansowego należy – zgodnie z jej treścią – przedstawić omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji). Użyte w treści tej pozycji sformułowanie "przyjęte" oznacza, że jednostka przedstawia wyłącznie te zasady – spośród przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) i  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) – które jednostka wybrała do stosowania. Nie należy wykazywać w tej pozycji tych zasad rachunkowości (wynikających z ww. ustawy i rozporządzenia), które jednostka zobowiązana jest stosować, tzn. takich, co do których jednostka nie ma prawa wyboru. Celowym jest wskazanie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących wyceny i ustalenia wyniku finansowego, które wynikają z przedmiotu specyfiki i rodzaju prowadzonej przez jednostkę działalności, gdzie przepisy prawa dopuszczają możliwość wyboru przez jednostkę.


Czy w pozycji II. 1.1 Informacji dodatkowej należy przedstawić zakres zmian wartości pozostałych środków trwałych i ich umorzenia?

Jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe powinna przedstawić w Informacji dodatkowej informacje i objaśnienia zgodnie z zaproponowanym zakresem informacyjnym. W pozycji II.1.1 dodatkowych informacji i objaśnień należy – zgodnie z jej treścią – przedstawić szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Jeżeli dany składnik majątkowy spełnia definicję środka trwałego i jest ujmowany w ewidencji jednostki wówczas powinien również zostać uwzględniony w odpowiedniej części Informacji dodatkowej, w tym m.in. w pozycji II 1.1. Natomiast wartość umorzenia ewidencjonowanego na koncie 072 można wykazać w pozycji dotyczącej amortyzacji.


W jakim zakresie w pozycji II. 1.1 Informacji dodatkowej należy prezentować zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z tytułu aktualizacji i przemieszczenia wewnętrznego.

Aktualizacja środków trwałych jest możliwa tylko wtedy, gdy odrębne przepisy przewidują taką możliwość. Odrębnym przepisem, do których odnosi się prawo bilansowe jest art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). Wynika z niego, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić aktualizację wyceny środków trwałych w drodze rozporządzenia, pod warunkiem, że wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10%. Aktualizacja zarządzona odrębnymi przepisami miała miejsce ostatnio w 1995 r. i była wynikiem wydanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34 z późn. zm.). Wobec braku rozporządzeń w sprawie aktualizacji środków trwałych (Minister Finansów od 1995 r. nie wydał nowego rozporządzenia w tej sprawie), jednostka nie może zaktualizować wartości posiadanego środka trwałego do jego wartości rynkowej.

Z kolei przemieszczenie wewnętrzne odzwierciedlać ma przekazanie obiektu zdatnego do używania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie "Środki trwałe" w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie "Środki trwałe w budowie". Wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji). Można tu także wykazać przekwalifikowanie obiektów z jednej grupy środków trwałych do innej, jeżeli wynika to np. ze zmiany klasyfikacji środków trwałych lub ujawnienia błędu.


W której pozycji Informacji dodatkowej należy wykazać prawo użytkowania wieczystego gruntu, a w której wartość gruntu użytkowanego wieczyście?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości dla uznania składników majątkowych jako aktywa jednostki, a w konsekwencji do ujęcia ich w księgach rachunkowych i wykazania w sprawozdaniu finansowym (bilansie) jednostki, powinny zostać spełnione warunki określone w tym przepisie. Zatem powinny być to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Ponadto art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości definiujący środki trwałe stanowi, iż zalicza się do nich rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. W świetle powyższych regulacji ustawowych ustanowione na rzecz danego podmiotu prawo wieczystego użytkowania gruntu powinno zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych tego podmiotu z jednoczesnym ujęciem wartości gruntu na koncie pozabilansowym i wykazaniem w informacji dodatkowej w pozycji II.1.4. Tym samym prawo wieczystego użytkowania wykazywane jest w odpowiednich pozycjach Informacji dodatkowej jako jeden ze składników środków trwałych m.in. w pozycji II.1.1.


Co należy rozumieć przez aktualną wartość środków trwałych wykazywaną w pozycji II. 1.2 Informacji dodatkowej?

Jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe powinna przedstawić w Informacji dodatkowej informacje i objaśnienia zgodnie z zaproponowanym zakresem informacyjnym, w przypadku pozycji II. 1.2 należy podać tu aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. Może to być wartość wynikająca z dokumentów ubezpieczeniowych.


W jaki sposób ustalić wartość środków trwałych wykazywanych w pozycji II.1.5 Informacji dodatkowej?

W zakresie pozycji II.1.5 dotyczącej wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu (...). Wartość tę należy ustalić na podstawie informacji przekazanych np. przez wynajmującego (właściciela), a w przypadku ich braku lub uznania za niewiarygodne – na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu, przy czym jednostka może ustalić tę wartość we własnym zakresie.


Jakiego rodzaju wydatki należy ująć w pozycji II.1.15 Informacji dodatkowej?

Pozycja II.1.15 Informacji dodatkowej dotyczy kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - zgodnie z §14 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracownika, w tym świadczeń emerytalnych, jednakże dokonują wypłaty środków na tego rodzaju świadczenia. Kwotę wypłaconych środków na ten cel należy przedstawić w tej części informacji dodatkowej.


Jakiego rodzaju koszty należy wykazać w pozycji II.2.2 Informacji dodatkowej?

Pozycja II.2.2 Informacji dodatkowej dotyczy kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. Tym samym, w pozycji tej powinny zostać wykazane informacje o kosztach poniesionych w danym roku obrotowym na wytworzenie środków trwałych, zarówno znajdujących się na dzień bilansowy w toku budowy, jak i przyjętych do użytkowania w roku obrotowym.


Jakiego rodzaju przychody i koszty należy wykazać w pozycji II.2.3 Informacji dodatkowej?

W pozycji II.2.3 Informacji dodatkowej wykazuje się dwojakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością (a zaliczane są do "zwykłych" kosztów działalności operacyjnej i finansowej) oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Wobec tego, kierownik jednostki powinien dokonać oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia ich w tej pozycji Informacji dodatkowej.


Jakie informacje powinny być zawarte w pozycji II.2.5 Informacji dodatkowej?

W pozycji II.2.5 "Inne informacje" powinny znaleźć się wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do spełnienia obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki. Jeżeli inne zdarzenia – niż wymienione w dodatkowych objaśnieniach oraz wykazane w pozostałych elementach sprawozdania finansowego jednostki – wystąpiły w jednostce, a ich skutki wpływają lub mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy – to również tego rodzaju informacje należałoby ująć w tej pozycji Informacji dodatkowej."

Wyjaśnienia resortu finansów dotyczące informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.03.2019 r.
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w informacji dodatkowej samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.04.2019 r.
Zwiększenie wartości modernizowanego budynku zgodnie z wyrokiem sądu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 8.04.2019 r.
Przychód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Zakres danych prezentowanych w informacjach dodatkowych sporządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019 r., strona 37
Inwestycja zakładu budżetowego finansowana ze środków własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019 r., strona 40
Przychody oraz koszty i inne obciążenia w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.05.2019 r.
Ujęcie nadwyżki środków obrotowych w sprawozdaniu finansowym w sytuacji gdy w ciągu roku nie dokonywano zaliczkowych wpłat z tytułu tej nadwyżki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2019 r.
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.06.2019 r.
Nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019 r., strona 72
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w księgach urzędu jst
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019 r., strona 38
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Podatek od nieruchomości płacony od gruntu, na którym wznoszony jest budynek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019 r., strona 64
Rozliczanie w czasie kosztów remontu środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.02.2019 r.
Środki na niewygasające wydatki w bilansie z wykonania budżetu jst
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Prezentacja zobowiązań wobec urzędów skarbowych w bilansie z wykonania budżetu gminy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ oraz podejmowanie dalszych działań przez jst - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.11.2019 r.
Środki pozostające na rachunku ZFŚS w bilansie jednostki budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
Lokata terminowa w bilansie z wykonania budżetu jst
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.11.2019 r.
Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Zakres danych prezentowanych w informacjach dodatkowych sporządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Ujęcie w bilansie urzędu gminy należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Prezentacja zobowiązań z tytułu odsetek z emisji obligacji w bilansie z wykonania budżetu gminy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Realizacja obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych przez SP ZOZ
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 41
Elementy sprawozdania finansowego podlegające publikacji w BIP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.07.2019 r.
Nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019, strona 72
Publikacja sprawozdania finansowego jednostki budżetowej nieposiadającej własnej strony BIP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.06.2019 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Ujęcie nadwyżki środków obrotowych w sprawozdaniu finansowym w sytuacji gdy w ciągu roku nie dokonywano zaliczkowych wpłat z tytułu tej nadwyżki
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2019 r.
Okres przechowywania rocznych sprawozdań finansowych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Publikacja sprawozdania finansowego jednostki obsługiwanej w Biuletynie Informacji Publicznej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.05.2019 r.
Ujęcie nadpłat należności z tytułu dostaw i usług w bilansie
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
SP ZOZ składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 9
Wpłacona przez najemcę kaucja w bilansie instytucji kultury
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w informacji dodatkowej samorządowego zakładu budżetowego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Elektroniczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019, strona 64
Wyjaśnienia resortu finansów dotyczące informacji dodatkowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.03.2019 r.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w bilansie z wykonania budżetu gminy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.03.2019 r.
Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 37
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.