Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 maja 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020 r., godz. 13:57 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.271 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1
2
3
19
4
5
6
7
8
9
10
20
11
12
13
14
15
16
17
21
18
19
20
21
22
23
24
22
25
26
27
28
29
30
31
Odpowiedź MF dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi  zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące sporządzania przez jednostki podległe (państwowe jednostki budżetowe) sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19.

Poniżej prezentujemy treść pytania i udzielonej odpowiedzi.

"Pytanie nr 1

Jesteśmy państwową jednostką budżetową (jednostką nadrzędną) sporządzającą łączne sprawozdanie finansowe. Do naszej jednostki, do dnia 31 marca 2020 r., przekazane zostały przez jednostki podległe (państwowe jednostki budżetowe) sprawozdania finansowe sporządzone za 2019 r. W związku z rozporządzeniem jednostki podległe zwracają się z zapytaniem, czy dokumenty księgowe, które wpływają do nich w chwili obecnej i  dotyczą 2019 r., powinny być ujęte w księgach rachunkowych 2019 r. w związku z przedłużeniem terminów obowiązków sprawozdawczych ujętych w tym rozporządzeniu?

Odpowiedź:

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. przedłużone o dwa miesiące (60 dni) zostały terminy, o których mowa m.in. w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (...) (Dz.U. z 2020 r., poz. 342). Z § 10 rozporządzenia wynika, że jego przepisy mają zastosowanie, co do zasady, do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

W sytuacji zatem, gdy przed 31 marca 2020 r. jednostka podległa zamknęła księgi rachunkowe, sporządziła na ich podstawie sprawozdanie finansowe i przekazała je do jednostki nadrzędnej w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego w rozumieniu § 27 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., nie jest możliwe wprowadzanie do ksiąg rachunkowych jednostki podległej dokumentów księgowych dotyczących 2019 r., otrzymanych po dniu sporządzenia i przekazania sprawozdania finansowego do jednostki nadrzędnej. Niemniej jednak uwzględnienia w tej sytuacji wymaga również przepis § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Wynika z jego treści, że ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić do 30 kwietnia roku następnego (termin został przedłużony o 60 dni), a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu lub wchodzi w skład sprawozdania finansowego podlegającego zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego został przedłużony o 60 dni). Zatem w sytuacji gdy jednostka podrzędna otrzymała dokumenty dotyczące 2019r., które są istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, to zobowiązana jest do ich wprowadzenia do ksiąg rachunkowych tego roku obrotowego, ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego i przesłania do jednostki nadrzędnej w celu prawidłowego sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego."

MF o przesunięciu terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 6.05.2020 r.
Wydłużenie terminów dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.04.2020 r.
Rozporządzenie dotyczące nowych terminów sprawozdawczości finansowej i budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 1.04.2020 r.
Forma przekazania sprawozdania finansowego SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020 r., strona 40
Korekta nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek pracownika SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Podział zysku netto w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020 r., strona 43
Okres przechowywania dokumentacji księgowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.05.2020 r.
Korekta przychodu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej za lata ubiegłe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
Termin na podjęcie uchwały absolutoryjnej przesunięty do 29 sierpnia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Komunikat MZ ws. sporządzenia przez SPZOZ raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2020 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ oraz podejmowanie dalszych działań przez jst - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.11.2019 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy w jednostce budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.01.2020 r.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie czy SP ZOZ muszą przekazywać sprawozdanie finansowe zarówno do Szefa KAS, jak i do KRS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.03.2020 r.
Nowe terminy niektórych obowiązków w związku z epidemią COVID-19
Redakcja Gazety Podatkowej | 1.05.2020 r.
MF o przesunięciu terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.05.2020 r.
Sprawozdanie finansowe jst a jednostkowe sprawozdania powiatowych służb, inspekcji i straży
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.05.2020 r.
Rada rodziców - czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Prezentacja środków Funduszu Pracy w bilansie urzędu gminy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Samorządowe zakłady budżetowe mogą przekazać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS za pomocą schemy dla organizacji innych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
Restrukturyzacja zobowiązań SP ZOZ a sprawozdanie finansowe
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
Wydłużenie terminów dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Prezentacja w bilansie instytucji kultury płatności otrzymanych z góry za zajęcia, warsztaty i spektakle
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 46
Prezentacja kredytu udzielonego w rachunku bieżącym w bilansie SP ZOZ
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Brak możliwości przesunięcia terminu składania sprawozdań z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.03.2020 r.
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 38
Należności z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych w bilansie jednostki budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.03.2020 r.
Przekazanie sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego do Szefa KAS
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Czy SP ZOZ muszą przekazywać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS i do KRS? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Forma przekazania sprawozdania finansowego SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 01.03.2020, strona 40
Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 01.03.2020, strona 40
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Inne świadczenia finansowane z budżetu i pozostałe obciążenia w rachunku zysków i strat urzędu jst
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 38
Należność z tytułu nadpłaty wynagrodzenia w bilansie jednostki budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Długoterminowe należności budżetowe w bilansie jednostki budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.02.2020 r.
Środki zwracane do budżetu państwa jako niewykorzystane dotacje w bilansie z wykonania budżetu jst
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Wartość środków własnych zarezerwowanych na inwestycje w bilansie zakładu budżetowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 01.02.2020, strona 45
Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r. organom podatkowym
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 01.02.2020, strona 45
Stan ZFŚS wykazywany w bilansie a stan rachunku bankowego tego funduszu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.