Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 10 kwietnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.243 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
15
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
22
23
24
25
26
18
27
28
29
30
Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.

W związku z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli P/17/088 "Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin", z której wynika, że NIK negatywnie oceniła sposób prowadzenia przez gminne organy podatkowe postępowań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych Minister Finansów skierował do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych pismo (nr PS2.8401.1.2019 z 10 kwietnia 2019 r.), w którym czytamy:

"(...) Na wstępie podkreślić należy, że chociaż decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych są decyzjami uznaniowymi, nie może to oznaczać dowolności w ich podejmowaniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) do umarzania należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)

Z powyższego wynika, że postępowania te zawsze muszą być prowadzone zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, dotyczącymi zasad umorzenia zaległości podatkowych, jak i ogólnych zasad dotyczących postępowania podatkowego.

Możliwość umorzenia zaległości podatkowych przez organ podatkowy regulują przepisy art. 67a § 1 pkt 3 oraz - w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą - art. 67b Ordynacji podatkowej. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą organ podatkowy może udzielać ww. ulgi, gdy nie stanowi ona pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis oraz stanowi pomoc publiczną na cele wskazane w art. 67b.

Organ podatkowy prowadzący postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowych musi zbadać, czy wniosek podatnika dotyczy zaległości podatkowych oraz czy występuje przesłanka ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Z art. 67a § 1 pkt 3 ww. ustawy wynika, że organ podatkowy może zastosować ulgę podatkową w postaci umorzenia tylko w stosunku do zaległości podatkowych. Jeśli więc na dzień złożenia wniosku nie upłynął termin zapłaty podatku organ podatkowy powinien odmówić wszczęcia postępowania podatkowego. Niemniej istotne jest, by decyzje nie dotyczyły kwot wyższych niż wskazane we wniosku.

Pojęcia ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego nie zostały zdefiniowane w Ordynacji podatkowej, ani w innym akcie prawnym, dlatego przy ich interpretacji powinno być brane pod uwagę orzecznictwo sądowe.

Brak wystąpienia ww. przesłanek powoduje, że instytucja umorzenia zaległości podatkowych nie może mieć zastosowania.

Poza wymogiem stosowania ustawowych przesłanek przyznawania ulg organy podatkowe zobowiązane są, jak już wyżej wskazano, do kierowania się zasadami postępowania podatkowego wynikającymi z przepisów Ordynacji podatkowej.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 122 Ordynacji podatkowej organy podatkowe w toku postępowania podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. W tym celu organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 187 § 1) a następnie ocenić na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 191). Z powyższych przepisów wynika nakaz rzetelnego dokumentowania prowadzonych postępowań. Ustalenia z rzetelnie przeprowadzonego postępowania dowodowego winny znaleźć swój wyraz w decyzji sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w art. 210 Ordynacji podatkowej. W szczególności wskazać należy, że zgodnie z art. 210 § 5 Ordynacji podatkowej w przypadku decyzji, na podstawie której przyznano ulgę w zapłacie podatku nie można odstąpić od jej uzasadnienia, nawet gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. Stosownie do art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.

Postępowania podatkowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem przepisów dotyczących ustawowych terminów załatwiania spraw (art.139). O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie, również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140). Bardzo istotne jest wywiązywanie się z obowiązków dotyczących zapewnienia jawności postępowania i zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz umożliwienie im, przed wydaniem decyzji, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 123 § 1 oraz art. 200 § 1).

Dodatkowo, w przypadku postępowań prowadzonych na wniosek podatników prowadzących działalność gospodarczą udzielanie ulg musi odbywać się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Dotrzymanie ww. ustawowych standardów dotyczących przesłanek stosowania umorzenia zaległości podatkowych oraz prowadzenia postępowania podatkowego, a także przestrzeganie wymogów wynikających z przepisów o pomocy publicznej przyczyni się do wyeliminowania nieprawidłowości wykazanych przez kontrole NIK (...)".

Wyznaczanie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się przez podatnika w sprawie dowodów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.03.2020 r.
Decyzje ws. zwolnień i ulg w podatku rolnym wydane z naruszeniem terminu rozpoznania wniosku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Nie można umorzyć spłaconej zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.02.2020 r.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych w rocznych sprawozdaniach budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 2.08.2019 r.
Zaległości podatkowe w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Decyzja wójta o zakresie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy w podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2019 r.
Nowa Ordynacja podatkowa
Redakcja Gazety Podatkowej | 30.05.2019 r.
Odmowa umorzenia należności gminnej stwierdzonej wyrokiem karnym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.06.2019 r.
Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019 r., strona 34
Dochodzenie wierzytelności podatkowych od spadkobierców
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości w podatku VAT
Redakcja Poradnika VAT | 13.09.2019 r.
Organ powinien podjąć wszelkie działania celem wyjaśnienia stanu faktycznego i określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.07.2019 r.
Uchwała dotycząca zasad i trybu umarzania oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w sprawozdaniu Rb-PDP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.05.2019 r.
Konieczność wykonania wydruku po weryfikacji kontrahenta - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.01.2020 r.
Ulgi w zakresie podatku od nieruchomości wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
Ustalanie spadkobierców a podatek od nieruchomości
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 03.04.2020 r.
Wyznaczanie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się przez podatnika w sprawie dowodów
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.03.2020 r.
Utworzenie nowych miejsc pracy jako przesłanka gminnego zwolnienia z podatku od nieruchomości a połączenie firm  i przejęcie pracowników
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 24.03.2020 r.
Decyzje ws. zwolnień i ulg w podatku rolnym wydane z naruszeniem terminu rozpoznania wniosku
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w przypadku termomodernizacji budynku
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 03.03.2020 r.
Informowanie podatnika o dokonanej przez organ podatkowy korekcie deklaracji podatkowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Zaległość podatnika nie może wpływać na możliwość skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 18.02.2020 r.
Opodatkowanie budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest działalność gospodarcza oraz użytków rolnych, na których usytułowany jest ten budynek
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2020 r.
Związanie organu podatkowego danymi z ewidencji gruntów i budynków
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 07.02.2020 r.
Nie można umorzyć spłaconej zaległości w podatku od nieruchomości
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Zwolnienie z opodatkowania budynków zabytkowych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 16
Opłata targowa pobierana za sprzedaż poza lokalem handlowym
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Możliwość doręczania decyzji podatkowych przez sołtysa - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego od podatku od nieruchomości z mocą wsteczną
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
Zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwalane przez gminy
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 03.01.2020 r.
Wpływ zmiany w ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 23.12.2019 r.
Rady gmin do końca 2019 r. muszą ustalić stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 r.
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2019 r.
Doręczenie podatnikowi kopii skorygowanych przez organ podatkowy deklaracji na podatek od nieruchomości
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Spłata podatku od nieruchomości przez podmiot inny niż podatnik
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Notatki inkasenta opłaty targowej jako dowód w sprawie
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2019 r.
Ustalenie stanu zatrudnienia na uczelni publicznej a wpłaty na PFRON
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2019 r.
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez podmioty zwolnione z tego podatku
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Podatek od nieruchomości za grunty leśne zajęte na działalność gospodarczą
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 15.11.2019 r.
PFRON a nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 18
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.