Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 10 kwietnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.243 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
15
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
22
23
24
25
26
18
27
28
29
30
Stosowanie znowelizowanych przepisów o ZFŚS w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu otrzymała pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 21 października 2019 r. (nr BDF1.4860.28.2019) zawierające wyjaśnienie dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów o ZFŚS w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W piśmie tym czytamy:

„W związku z wejściem w życie w dniu 23 października 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny , która to ustawa (w art. 2) wprowadza zmianę do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  w ten sposób, że art. 5h otrzymuje brzmienie:

»Art. 5h. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 lipca 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy 7‘ozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

2. W okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

3. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2, w wysokości naliczonej zgodnie z ust. 1 i 2, pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 31 października 2019 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 5, naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7. «,

oraz uwzględniając sygnalizowane Ministerstwu Finansów wątpliwości dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

W myśl nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wchodzącej w życie 23 października 2019 r., przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej:

a) w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r., należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. (3278,14 zł.) ,

b) w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. (3389,90 zł) .

Wyżej wskazana zmiana przepisów jest istotna dla systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trzech następujących aspektach:

 1. Kwoty minimalnej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  w tym, w odniesieniu do spraw zakończonych, w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 22 października 2019 r.
 2. Wysokości wynagrodzeń, członków organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz protokolantów, o których mowa w art. 65 oraz 66 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym naliczonych za sierpień, wrzesień i październik 2019 r.
 3. Orzekanych kosztów postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 167 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ad 1

Mając na uwadze nowe brzmienie art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy rozstrzygnąć sposób ustalania wysokości kwoty minimalnej, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Trzeba przyjąć, że do czasu wejścia w życie znowelizowanego art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kwotę bagatelną należy ustalać w odniesieniu do obowiązującego w danej chwili stanu prawnego. Po wejściu w życie art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kwotę tę należy ustalać zgodnie z nowym stanem prawnym. Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może się okazać, że w niektórych sprawach zakończonych przed wejściem w życie nowego brzmienia art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, z uwagi na podwyższenie kwoty minimalnej od 1 sierpnia 2019 r. (wejdzie w życie od dnia 23 października 2019 r.) może dojść do sytuacji zatarcia ukarania z mocy prawa. Takie sytuację będą zapewne sporadyczne (o ile w ogóle wystąpią), ponieważ w przypadkach niewielkiego przekroczenia kwoty minimalnej, określonej na podstawie art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, właściwe organy uznają zazwyczaj znikomą szkodliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 28 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) i nie przypisują odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ad 2

W związku z wejściem w życie w dniu 23 października 2019 r., znowelizowanego art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nastąpi konieczność odpowiedniego zwiększenia wynagrodzeń (ryczałtowych, jak i za udział w rozprawach) uprawnionym osobom, w tym naliczonych za sierpień, wrzesień i październik (przed wejściem w życie nowelizacji) 2019 r. Jednakże w sytuacji gdy rozprawa została rozpoczęta w lipcu (lub wcześniej) 2019 r. i następnie była odroczona i kontynuowana w sierpniu 2019 r. lub później, to nie ma podstaw do zmiany wysokości wynagrodzenia.

Ad 3

W przedmiocie kosztów postępowania, o których mowa w art. 167 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, orzeczonych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 22 października 2019 r., należy przyjąć, że ich wysokość winna być ustalona w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu orzekania i nie ma podstaw do ich następczej zmiany w związku z wejściem w życie w dniu 23 października 2019 r. znowelizowanego art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia informuję, że nie mają one charakteru wiążącego, ale zostały przygotowane na podstawie obowiązujących przepisów i mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa.

Prezydent podpisał zmiany do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 7.10.2019 r.
Zwiększenie odpisu na ZFŚS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 9.10.2019 r.
Uzupełnienie odpisu na ZFŚS do 31 października 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2019 r.
Świadczenie urlopowe po zmianie odpisu na ZFŚS - wyjaśnienie MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 23.12.2019 r.
Odpis na ZFŚS oraz świadczenie urlopowe w 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020 r., strona 4
Przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019 r., strona 4
Zapisy księgowe związane z uzupełnieniem odpisu podstawowego na ZFŚS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Zasady prowadzenia ZFŚS w nowo powstałej jednostce budżetowej po przejęciu pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019 r., strona 43
Wymagalne zobowiązanie z tytułu nieodprowadzonego odpisu na ZFŚS w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej przyjmowane do ustalenia odpisów na ZFŚS w 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020 r., strona 67
Czy przyznanie świadczeń niezgodnie z regulaminem ZFŚS może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
Termin odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS w 2019 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.09.2019 r.
Termin odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS w 2019 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.09.2019 r.
Zmiany do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.09.2019 r.
Uzupełnienie odpisu na ZFŚS - do 31 października 2019 r.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.10.2019 r.
Przedterminowa wypłata nagrody jubileuszowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Brak popełnienia czynu a brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Obrońca w postępowaniu w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscypliny
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
Nienależyta wstępna kontrola zgodności operacji finansowej z planem finansowym
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
Nieterminowe rozliczenie dotacji otrzymanej od innej gminy a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku braku wpłat na PFRON
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z zaniechaniem w zakresie udzielania dotacji
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.02.2020 r.
Łączne rozpoznanie spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Nieprawidłowości w określeniu kryteriów oceny ofert
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.01.2020 r.
Wcześniejsze zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Finansowanie zajęć prowadzonych w ramach kształcenia specjalnego dzieci w szkołach publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Skrócenie okresu referencyjnego w żądanym wykazie robót budowlanych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Wymiar kary przy popełnieniu kilku naruszeń dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
Wpływ naruszenia przepisów na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Nieterminowe odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Trudności finansowe jednostki nie zwalniają z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Korygowanie nieprawidłowych warunków udziału w postępowaniu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2019 r.
Zaniechanie dochodzenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zamówienia publicznego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Naruszenie dyscypliny finansowej przy przetargach
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 18
Przedawnienie należności z tytułu opłaty targowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.11.2019 r.
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Naruszenie uczciwej konkurencji poprzez zbyt szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2019 r.
Odpowiedzialność za wykazanie w sprawozdaniu Rb-Z danych niezgodnych z ewidencją księgową
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Czy brak skutku finansowego nieprzekazania sprawozdania wyłącza odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.