Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 7 czerwca 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.351 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
23
1
2
3
4
5
6
7
24
8
9
10
11
12
13
14
25
15
16
17
18
19
20
21
26
22
23
24
25
26
27
28
27
29
30
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej.

W udzielonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedzi (pismo Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym z 7 sierpnia 2019 r., nr DWST-WOOS.3532.90.2019.BP) czytamy:

"(...) Ad pytania 1 i 2

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem warunku, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza ww. odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka nie przekracza ww. odległości gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

Zgodnie z przepisami art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, obwody ustala się wszystkim szkołom podstawowym dla dzieci prowadzonym przez daną gminę. Obwód można ustalić również publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez inne podmioty niż gmina. Obwodów nie ustala się szkołom niepublicznym.

Z powyższego wynika, że w uchwale rady gminy, podjętej na postawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych wykazuje się jedynie:

 • wszystkie publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez tę gminę,
 • publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez inne organy niż gmina, którym ustalono obwody, jeżeli na terenie gminy funkcjonują takie szkoły.

W uchwale tej nie wykazuje się szkół niepublicznych (szkół tych nie obejmuje się siecią). Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu, zgodnie z powyższymi zasadami, gmina ma tylko w stosunku do dzieci, które uczęszczają do szkół dla nich obwodowych.

Ad pytania 3 i 4

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2203 z pótn. zm.), dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32 ww. ustawy (w tym dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych), są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego - w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

- 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) - w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

- 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz zadania, o którym mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),

2) pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach,

c) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

d) meble,

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Wydatki związane dowożeniem uczniów do niepublicznej szkoły nie są wprost wymienione w powyższym katalogu. W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, to jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana do dotowania danej szkoły i zarazem zobowiązana do podjęcia uchwały i ustalenia w niej m.in. tryb i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji (art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz uprawniona do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji (art. 36 ust. 1 ww. ustawy) jest właściwa do rozstrzygnięcia kwestii finansowania z dotacji dowozu uczniów szkół niepublicznych. W opinii ministerstwa, wydatki ponoszone w związku z dowozem dzieci do szkoły (tj. koszty wynajmu pojazdu oraz wynagrodzenie kierowcy, a także zwrot opłat za bilety miesięczne), o ile można je jednoznacznie powiązać z realizowanym przez określoną szkołę lub placówkę procesem dydaktyczno-wychowawczym, mogłyby być pokryte z dotacji. Jeśli, na przykład, szkoła lub placówka zostanie tak zorganizowana, że przyjmie na siebie obowiązek zapewnienia dowożenia uczniów z określonych miejsc na zajęcia edukacyjne i zapewnienia im również w tym czasie opieki, to wydaje się możliwe finansowanie tego rodzaju wydatków w ramach zadań szkoły w zakresie kształcenia i opieki. Jednak rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii, jak wykazano wyżej, powinno być dokonane wyłącznie w ramach oceny konkretnego wydatku w danej szkole przez organ kontrolujący prawidłowość wykorzystania dotacji.

Powyższe stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej ma jedynie charakter opinii i nie stanowi wiążącej wykładni prawa (...)".

Wydatkowanie dotacji na dzieci niepełnosprawne - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019 r., strona 43
Finansowanie zajęć prowadzonych w ramach kształcenia specjalnego dzieci w szkołach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Opisywanie dokumentów wydatkowych przy rozliczaniu dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 2.08.2019 r.
MEN informuje o otwarciu przedszkoli od 6 maja
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.05.2020 r.
Rozliczenie dotacji udzielonej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci finansowanych z EFS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 r., strona 4
Opłata za pobyt w przedszkolu gminnym a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 3.03.2020 r.
Ustalenie stanu zatrudnienia na uczelni publicznej a wpłaty na PFRON
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2019 r.
Składka zdrowotna osoby prowadzącej pozarolniczą działalność oraz przedszkole publiczne - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019 r., strona 56
Podział części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2020
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 31.01.2020 r.
Senat za zmianami w Prawie oświatowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.10.2019 r.
Aktualizacja dotacji w związku z dodatkową kwotą subwencji dla publicznych szkół i placówek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.10.2019 r.
Czesne pobierane od rodziców jako wkład własny do projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 r., strona 4
Finansowanie działalności bieżącej miejsc wychowania przedszkolnego tylko z jednego źródła
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 r., strona 4
Zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w związku z działaniami dotyczącymi COVID-19
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2020 r.
Pomoc dla szpitala z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2020 r.
Przekazywanie dotacji oświatowych dla niepublicznych placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Wynagrodzenia pracowników urzędu jako informacja publiczna
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 16
Wójt gminy nie może upoważnić sekretarza do zmiany planu dochodów i wydatków budżetu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.05.2020 r.
COVID-19
Zasady rekrutacji do szkół i publikacji list osób przyjętych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego do badania próbek na obecność COVID-19 - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Wydatkowanie dotacji na dzieci niepełnosprawne - wyjaśnienie MEN
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i wykonywanie orzeczeń eksmisyjnych a tarcza antykryzysowa
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2020 r.
Rozpoznanie skargi na orzeczenie RIO w stanie epidemii
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.05.2020 r.
Tarcza antykryzysowa nie daje wójtowi uprawnienia do wydłużania terminu wykupu obligacji komunalnych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.05.2020 r.
Przetwarzanie danych osobowych podczas pracy zdalnej
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 18
Rozliczenie dotacji celowej przez instytucje kultury w związku z pozyskaniem z US podatku VAT naliczonego - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Przetwarzanie danych osobowych w czasie zdalnej nauki
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 18
Obsługa księgowa gminnego ośrodka pomocy społecznej - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Dofinansowanie działalności kulturalnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.04.2020 r.
Uruchomienie środków na zarządzanie kryzysowe na zakupy związane z koronawirusem - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Stanowisko Kolegium RIO w Łodzi w sprawie nowych uprawnień wójtów wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2020 r.
Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej, sprawozdawczej i organizacyjnej samorządowej instytucji kultury - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
Zatrudnienie pracownika na stanowisku p.o. głównego księgowego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 18
Zawieranie umów na czas nieokreślony a wieloletnia prognoza finansowa
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.03.2020 r.
Koszty zorganizowania przez instytucję kultury nieodpłatnej konferencji branżowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.03.2020 r.
Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Finansowanie wydatków ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.