Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 lutego 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 7.860 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
06
3
4
5
6
7
8
9
07
10
11
12
13
14
15
16
08
17
18
19
20
21
22
23
09
24
25
26
27
28
29
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.

W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie  Departamentu Budżetu Państwa z dnia 24 maja 2018 r. (znak BP1.4102.15.2018) czytamy:

"(...) Przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) nie określają granicznej wartości środka trwałego, jaką jednostka powinna przyjąć ustalając dla tego środka trwałego zasady amortyzacji. W tym zakresie jednostki prowadzące księgi rachunkowe w oparciu o przepisy ww. ustawy zobowiązane są do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i istotności. Określona w art. 7 ustawy o rachunkowości zasada ostrożności zobowiązuje jednostki do uwzględnienia w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, m.in. zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również w postaci odpisów amortyzacyjnych. Natomiast - zgodnie z art. 8 tej ustawy - określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ustawy.

Niemniej jednak, w odniesieniu do jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911), należy dodatkowo wskazać, jak poniżej.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania. Zgodnie z opisem do konta 013 "Pozostałe środki trwałe" ujętym w załączniku nr 3 pod nazwą "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do ww. rozporządzenia na koncie tym ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Mając na uwadze brzmienie § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, jeżeli ustalona przez kierownika jednostki wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie przekracza wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas możliwe jest ich jednorazowe umorzenie. Należy przy tym mieć na uwadze, iż przyjęte przez jednostkę rozwiązanie w tym zakresie powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosowanych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości.

W zakresie ujmowania wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), należy zauważyć, że zgodnie z treścią objaśnień zamieszczonych pod paragrafem "614 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek" z wydatków na cele inwestycyjne wyodrębnione zostały zakupy inwestycyjne (które są klasyfikowane odpowiednio w paragrafach: 606, 608, 612 i 614). Do wydatków tych należy zakwalifikować zakupy środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie.

W związku z powyższym w paragrafach: 606, 608, 612 i 614 mogą być klasyfikowane wydatki na zakup środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. Przywołane wyżej rozporządzenie nie wprowadza natomiast ograniczenia w zakresie wartości wydatków inwestycyjnych ujmowanych w paragrafach: 605, 607, 611 i 613, a zatem w paragrafach tych mogą być klasyfikowane wydatki inwestycyjne, niezależnie od tego czy ich kwota przekracza ustalony w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych próg 10.000 zł, czy też nie. Należy jednak pamiętać, że o zaliczeniu wydatków do inwestycji przesądzają rozstrzygnięcia przyjęte w polityce rachunkowości konkretnej jednostki, która winna uwzględniać m.in. przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pomocny może być również przepis § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr. 238 poz. 1579).

Jednocześnie należy zauważyć, że ostateczną decyzję o sposobie klasyfikowania środków podejmuje, zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który dysponuje pełnią wiedzy o stanie faktycznym określonego zdarzenia i może dokonać szczegółowej analizy charakteru danego dochodu/wydatku (...)".

Wydatki na rozbudowę istniejących środków trwałych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020 r., strona 37
Klasyfikacja paragrafowa zakupu gruntu o wartości początkowej poniżej 10.000 zł
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 8.03.2019 r.
Klasyfikacja paragrafowa wydatków ponoszonych przez zakład budżetowy na ulepszenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019 r., strona 42
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019 r., strona 37
Adaptacja pomieszczeń wynajmowanych od urzędu gminy na potrzeby działalności jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019 r., strona 38
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019 r., strona 39
Nieodpłatne otrzymanie i przekazanie pozostałego środka trwałego - ujęcie w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Odpisy amortyzacyjne w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.01.2020 r.
Przychody oraz koszty i inne obciążenia w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.05.2019 r.
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące sporządzania informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych raz w roku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 9.05.2019 r.
Wyjaśnienia resortu finansów dotyczące informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.03.2019 r.
Przychody ze sprzedaży samochodów służbowych w jednostce budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Niskocenny środek trwały przyjęty po zakupie do magazynu zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019 r., strona 42
Zagospodarowanie terenu jako inwestycja i jej ewidencja księgowa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 9.08.2019 r.
Wpływ środków tytułem zwrotu niewykorzystanej części dotacji - ujęcie w paragrafie dochodowym
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2020 r.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Wydatek na obsługę prawną gminy - ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.02.2020 r.
Remont łazienek szkolnych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Zakup produktów żywnościowych dla zwierząt przebywających w schronisku
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ekologicznej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Ujęcie dochodów z majątku gminy w klasyfikacji paragrafowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Klasyfikacja wydatków na udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Wygłoszenie wykładu przez osobę fizyczną niebędącą pracownikiem jednostki oświatowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Klasyfikacja wydatków związanych z przebudową drogi gminnej i remontem oświetlenia ulicznego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Wpływy z opłat za trwały zarząd w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Klasyfikacja wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w żłobku
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Klasyfikacja odsetek od nieterminowych spłat kredytów i pożyczek
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Koszty sądowe zwrócone przez byłego pracownika jednostki budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 43
Dotacja przekazana z budżetu miasta na pokrycie wydatków bieżących biblioteki miejskiej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.
Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Dróg Samorządowych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Klasyfikacja budżetowa wydatków dotyczących usług dostępu do internetu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Odprawa wypłacana pracownikowi w związku z likwidacją stanowiska pracy
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 36
Zakup napojów dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.10.2019 r.
Wpływ do budżetu gminy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu dowożącego dzieci do szkół
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Wydatki ośrodka pomocy społecznej związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.10.2019 r.
Łączenie paragrafów w grupy w planie wydatków KP PSP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.