Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 17 września 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.006 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące wyrażania przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych. W wyjaśnieniu tym czytamy:

"Zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - dalej ustawa, audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo usługodawca niezatrudniony w jednostce. Zatrudnienie audytora wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych oznacza, że powinien z nim zostać nawiązany stosunek pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Powierzenie wykonywania audytu wewnętrznego audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w jednostce sektora finansów publicznych z jednej strony może służyć efektywnemu prowadzeniu audytu, niemniej z drugiej strony może stanowić zagrożenie dla niezależności audytu. Ustawodawca, dostrzegając ten problem, wprowadził w ustawie mechanizm chroniący stabilność zatrudnienia kierownika komórki audytu wewnętrznego ministerstwa oraz jednostki w dziale.

Zgodnie z art. 281 ustawy rozwiązanie stosunku pracy ani zmiana warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego ministerstwa oraz jednostki w dziale nie może nastąpić bez zgody właściwego komitetu audytu. Jednocześnie w myśl art. 289 ust. 1 pkt 7 ustawy do zadań komitetu audytu należy wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego. Z treści wyżej przytoczonych przepisów wprost wynika, że zgoda komitetu audytu jest wymagana tylko na dokonanie przez pracodawcę enumeratywnie wymienionych czynności z zakresu prawa pracy, tj. wyłącznie na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego. Tym samym należy stwierdzić, że nie jest wymagana zgoda komitetu audytu na nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem komórki audytu wewnętrznego, ani też na ustalenie warunków pracy i płacy przy zawieraniu umowy o pracę z kierownikiem audytu wewnętrznego.

Celem powyższej regulacji jest wprowadzenie mechanizmu, który ma zabezpieczyć niezależność kierownika komórki audytu wewnętrznego i wzmocnić jego pozycję w relacjach z kierownikiem jednostki (dyrektorem generalnym urzędu). Przy nawiązaniu stosunku pracy raczej trudno mówić o potrzebie zabezpieczania niezależności kierownika komórki audytu wewnętrznego - podjęcie pracy na określonych warunkach jest wynikiem zgodnej woli obu stron stosunku pracy. Celem zaś ochrony nie jest korzystniejsze ukształtowanie sytuacji prawnej kierowników komórki audytu w stosunku do tej, jaką w granicach obowiązującego prawa mogły lub chciały ukształtować same strony, nawiązując stosunek pracy.

Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do art. 288 ust. 4 ustawy celem komitetu audytu jest doradztwo świadczone na rzecz ministra kierującego działem w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego. Zadanie polegające na wyrażaniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego wykracza zatem poza funkcję, które komitet audytu ma pełnić, tj. doradztwo na rzecz ministra. W tym przypadku komitet audytu współuczestniczy w podejmowaniu decyzji odnośnie rozwiązania stosunku pracy oraz zmiany warunków płacy i pracy. Oznacza to również, że mimo tego, że katalog zadań komitetu audytu określony w art. 289 ust. 1 ustawy jest otwarty, brak jest podstaw do przyjęcia, że komitet audytu jest uprawniony do wydawania wiążących opinii w innych sprawach niż wyżej wymienione, w tym w zakresie określania warunków pracy na jakich mają być zatrudniani audytorzy wewnętrzni (tak samo przepisy prawa nie uprawniają pracowników lub kierownika komórek audytu do wydawania wiążących poleceń w zakresie kształtowania warunków pracy). Oczywiście komitet audytu może wyrażać niewiążące opinie w sprawach nie wymienionych w art. 289 ust. 1 ustawy związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, ze względu na cel przepisu art. 281 ustawy, należy uznać, iż zgoda komitetu audytu nie jest wymagana na wprowadzenie korzystnych dla kierownika komórki audytu zmian warunków płacy i pracy oraz rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Zgoda komitetu audytu nie jest również wymagana, w przypadku gdy umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy). Rozwiązanie umowy o pracę w tym przypadku nie wymaga, ani od pracodawcy, ani od pracownika żadnych dodatkowych oświadczeń lub informacji w tej sprawie. Uznanie, że w tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę byłoby uzależnione od zgody komitetu audytu mogłoby oznaczać w istocie, że komitet audytu jest uprawniony do nakazania zawarcia kolejnej umowy o pracę, po rozwiązaniu trwającej z upływem terminu, na jaki została zawarta, co nie wynika z przytoczonych powyżej regulacji. Mogłoby też skutkować de facto ingerencją w ukształtowaną sytuację prawną kierowników komórki audytu w stosunku do tej, jaką ustaliły same strony, nawiązując stosunek pracy. Mogłaby też tutaj powstać wątpliwość w zakresie relacji tak rozumianego art. 281 ustawy do przepisów np. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559), która przewiduje, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący12 miesięcy, a następnie ewentualnie w przypadku zaistnienia określonych przesłanek, umowę o pracę na czas nieokreślony, oraz przepisów prawa pracy.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nie określił jakie przesłanki powinny być brane pod uwagę przez komitet audytu przy wyrażaniu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy, a Minister Finansów nie jest właściwy do rozstrzygania, czy komitet audyt podejmując decyzje o wyrażeniu zgody opierał się na wystarczających przesłankach, ponieważ taka sytuacja stawiałaby go w roli organu odwoławczego, a takiego trybu ustawa nie przewiduje.

Niewątpliwie komitet audytu powinien rozważyć wpływ wnioskowanej zmiany w kontekście głównego celu, do jakiego został powołany, tj. doradztwo świadczone na rzecz ministra kierującego działem w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.

Warto tu również podkreślić, że art. 281 ustawy został wprowadzony, aby zapobiec sytuacji, w której pracodawca, mimo należytego wykonywania zadań przez zarządzającego audytem wewnętrznym, mógłby, w drodze jednostronnej czynności prawnej dokonanej z przyczyn pozamerytorycznych, doprowadzić do bezpodstawnego rozwiązania albo nieuzasadnionej zmiany treści stosunku pracy. W związku z powyższym, komitet audytu wyrażając zgodę na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego powinien opierać się tylko i wyłącznie na przesłankach merytorycznych."

Nie zawsze należy wydać informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdawczości budżetowej w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2021 r.
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów - odpowiedź NFZ na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Zgłoszenie umowy o dzieło przez jednostkę samorządu terytorialnego - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021, strona 10
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, z uwzględnieniem stanowiska MRPiT zajętego na zapytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdań Rb-PDP za 2020 r.
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Wyjaśnienie MRPiT
Przesyłki od pracodawcy bez domniemania doręczenia
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Ministerstwo Finansów o przesunięciu terminów wynikających z rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
MF o stosowaniu przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jst oraz przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Stanowisko MF w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S skutków zwolnień z opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem odpadów
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w świetle stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Obliczenie stawki dziennej zasiłku chorobowego według stanowiska ZUS zajętego na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zaliczania wpłat podatków pobranych przez inkasenta
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.03.2021 r.
Opodatkowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyrok TSUE
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2021 r.
Ministerstwo Finansów o ujmowaniu przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2021 r.
Ustalanie stażu i podstawy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego według stanowiska MRPiT udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Zasady ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - pytania i odpowiedzi UZP
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.02.2021 r.
Odsetki od zaciągniętych kredytów w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie Min. Fin.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych należności z tytułu dochodów budżetowych - wyjaśnienie Min. Fin.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące inwentaryzacji
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.01.2021 r.
Stanowisko MF w sprawie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.01.2021 r.
Kwota wolna przy dokonywaniu dobrowolnych potrąceń z zasiłków - stanowisko MRiPS
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Forma pisemna wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych - stanowisko MRPiT
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.