Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 10 kwietnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.243 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
15
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
22
23
24
25
26
18
27
28
29
30
Stosowanie znowelizowanych przepisów o ZFŚS w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu otrzymała pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 21 października 2019 r. (nr BDF1.4860.28.2019) zawierające wyjaśnienie dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów o ZFŚS w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W piśmie tym czytamy:

„W związku z wejściem w życie w dniu 23 października 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny , która to ustawa (w art. 2) wprowadza zmianę do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  w ten sposób, że art. 5h otrzymuje brzmienie:

»Art. 5h. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 lipca 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy 7‘ozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

2. W okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

3. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2, w wysokości naliczonej zgodnie z ust. 1 i 2, pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 31 października 2019 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 5, naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7. «,

oraz uwzględniając sygnalizowane Ministerstwu Finansów wątpliwości dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

W myśl nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wchodzącej w życie 23 października 2019 r., przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej:

a) w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r., należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. (3278,14 zł.) ,

b) w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. (3389,90 zł) .

Wyżej wskazana zmiana przepisów jest istotna dla systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trzech następujących aspektach:

 1. Kwoty minimalnej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  w tym, w odniesieniu do spraw zakończonych, w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 22 października 2019 r.
 2. Wysokości wynagrodzeń, członków organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz protokolantów, o których mowa w art. 65 oraz 66 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym naliczonych za sierpień, wrzesień i październik 2019 r.
 3. Orzekanych kosztów postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 167 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ad 1

Mając na uwadze nowe brzmienie art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy rozstrzygnąć sposób ustalania wysokości kwoty minimalnej, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Trzeba przyjąć, że do czasu wejścia w życie znowelizowanego art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kwotę bagatelną należy ustalać w odniesieniu do obowiązującego w danej chwili stanu prawnego. Po wejściu w życie art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kwotę tę należy ustalać zgodnie z nowym stanem prawnym. Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może się okazać, że w niektórych sprawach zakończonych przed wejściem w życie nowego brzmienia art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, z uwagi na podwyższenie kwoty minimalnej od 1 sierpnia 2019 r. (wejdzie w życie od dnia 23 października 2019 r.) może dojść do sytuacji zatarcia ukarania z mocy prawa. Takie sytuację będą zapewne sporadyczne (o ile w ogóle wystąpią), ponieważ w przypadkach niewielkiego przekroczenia kwoty minimalnej, określonej na podstawie art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, właściwe organy uznają zazwyczaj znikomą szkodliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 28 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) i nie przypisują odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ad 2

W związku z wejściem w życie w dniu 23 października 2019 r., znowelizowanego art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nastąpi konieczność odpowiedniego zwiększenia wynagrodzeń (ryczałtowych, jak i za udział w rozprawach) uprawnionym osobom, w tym naliczonych za sierpień, wrzesień i październik (przed wejściem w życie nowelizacji) 2019 r. Jednakże w sytuacji gdy rozprawa została rozpoczęta w lipcu (lub wcześniej) 2019 r. i następnie była odroczona i kontynuowana w sierpniu 2019 r. lub później, to nie ma podstaw do zmiany wysokości wynagrodzenia.

Ad 3

W przedmiocie kosztów postępowania, o których mowa w art. 167 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, orzeczonych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 22 października 2019 r., należy przyjąć, że ich wysokość winna być ustalona w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu orzekania i nie ma podstaw do ich następczej zmiany w związku z wejściem w życie w dniu 23 października 2019 r. znowelizowanego art. 5h ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia informuję, że nie mają one charakteru wiążącego, ale zostały przygotowane na podstawie obowiązujących przepisów i mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa.

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie badań profilaktycznych i szkoleń BHP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.04.2020 r.
Przechowywanie dowodów potwierdzających weryfikację kontrahenta w białej liście - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Poradnika VAT | 01.04.2020 r.
SP ZOZ przekazują sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.03.2020 r.
Czy SP ZOZ muszą przekazywać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS i do KRS? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
Opodatkowanie budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest działalność gospodarcza oraz użytków rolnych, na których usytułowany jest ten budynek
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2020 r.
Korekta w ramach ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 12.02.2020 r.
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie nowego pliku JPK_VAT
Źródło: Redakcja Poradnika VAT | 03.02.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Instrukcja Ministerstwa Finansów w sprawie wypełniania PIT-11 z uwzględnieniem ulgi dla młodych
Źródło: Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 16.01.2020 r.
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
Konieczność wykonania wydruku po weryfikacji kontrahenta - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 10.01.2020 r.
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń pracownika-uczestnika PPK - stanowisko MF
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.01.2020 r.
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Nowa struktura JPK_FA - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 02.01.2020 r.
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r., w tym pracownika będącego uczestnikiem PPK - stanowisko MF
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 7
Wystarczy jedno zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy - wyjaśnienie Min. Fin.
Źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 31.12.2019 r.
Stanowisko UODO w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 24.12.2019 r.
Świadczenie urlopowe po zmianie odpisu na ZFŚS - wyjaśnienie MRPiPS
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 23.12.2019 r.
Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat wyłącznie na wniosek - stanowisko MF
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 22.12.2019 r.
Stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.12.2019 r.
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Odszkodowanie to nie zwrot wydatków - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 04.12.2019 r.
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych JST - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 29.11.2019 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.