Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 17 stycznia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2022 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 1.522 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
52
1
2
01
3
4
5
6
7
8
9
02
10
11
12
13
14
15
16
03
17
18
19
20
21
22
23
04
24
25
26
27
28
29
30
05
31
Termin uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2021 r.
Dział: Wyjaśnienia resortowe

W związku z licznymi pytaniami Czytelników nadsyłanymi do redakcji w kwestii terminu uzyskania od kontrahentów potwierdzenia sald należności zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie:

1) Co oznacza zwrot "zakończono do 15 dnia następnego roku" użyty w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości w odniesieniu do należności inwentaryzowanych drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald? Czy do tego dnia (np. do 15 stycznia 2022 r.) do jednostki powinny wpłynąć wszystkie wysłane wcześniej (np. 31 grudnia 2021 r.) kontrahentom potwierdzenia sald?

2) Czy w świetle art. 26 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy jednostka, której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, może wysłać do kontrahenta np. 15 stycznia 2022 r. prośbę o potwierdzenie salda swoich należności według stanu na 31 grudnia 2021 r.?

3) Czy termin przeprowadzenia inwentaryzacji należności w drodze potwierdzenia sald można uznać za dotrzymany w świetle art. 26 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, jeśli potwierdzenia sald od kontrahentów wpłyną do jednostki w lutym lub marcu następnego roku obrotowego?

Ministerstwo Finansów w piśmie z 8 grudnia 2021 r., będącym odpowiedzią na pytania naszego Wydawnictwa, wyjaśniło:

"(...) jednostki, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (inwentaryzacja metodą potwierdzenia sald).

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, termin inwentaryzacji należności, określony w ww. art. 26 ust. 1 pkt 2, uważa się za dotrzymany, jeżeli inwentaryzację metodą potwierdzenia sald rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Ustawa nie reguluje zagadnień dotyczących procedury przeprowadzenia inwentaryzacji, w tym metodą potwierdzenia sald. Posługując się jednakże postanowieniami punktu 8 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami, przed rozpoczęciem procedury potwierdzenia sald rozrachunków z kontrahentami jednostka dokonuje przeglądu sald w celu określenia statusu rozrachunków na dzień uzgodnienia (należności nieściągalne, przedawnione, umorzone, przeterminowane – w podziale na terminy opóźnienia, sporne, dochodzone na drodze sądowej). W celu uzyskania od kontrahenta potwierdzenia, że uznaje on kwotę wymaganej zapłaty należności, jednostka wysyła do niego dwa egzemplarze pisma (wezwania do potwierdzenia wysokości salda), informującego o wysokości i składowych salda należności, z prośbą o jego potwierdzenie przez odesłanie do jednostki jednego egzemplarza pisma podpisanego przez osobę upoważnioną przez kontrahenta. W przypadku stwierdzenia przez kontrahenta różnic w wysokości salda należności lub jego składowych, specyfikuje je on na egzemplarzu, który zwrotnie przesyła do jednostki. Wezwanie do potwierdzenia wysokości salda oraz odpowiedź na nie mogą być wymienione pomiędzy kontrahentami drogą elektroniczną (np. w postaci wiadomości e-mail), jeżeli ta forma potwierdzania stanu wzajemnych rozrachunków została przez nich uzgodniona, a przekazane informacje zostaną odpowiednio uwierzytelnione.

Jeżeli we wskazanym przez jednostkę terminie, umożliwiającym rozliczenie wyników inwentaryzacji i sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości, kontrahent nie potwierdzi salda należności w sposób opisany powyżej, a jednostka uzna, że saldo nie może być potwierdzone z przyczyn uzasadnionych, to w myśl art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, przeprowadza się inwentaryzację niepotwierdzonego salda metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości (por. punkt 8 ww. stanowiska KSR).

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe przepisy ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości, a także uwzględniając cel inwentaryzacji oraz złożoność tego procesu – należy przyjąć w odniesieniu do inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald, że do 15 dnia następnego roku jednostka powinna co najmniej wysłać kontrahentom te potwierdzenia. Należy mieć również na uwadze przepisy art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w myśl których ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym, a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji".

Jak wynika z powyższych wyjaśnień Ministerstwa Finansów, jednostka, której rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, może do 15 stycznia 2022 r. wysłać do kontrahenta prośbę o potwierdzenie salda swoich należności według stanu na 31 grudnia 2021 r. Nie będzie już również wątpliwości, że termin przeprowadzenia inwentaryzacji należności w drodze potwierdzenia sald można uznać za dotrzymany w świetle art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, jeśli potwierdzenia sald od kontrahentów wpłyną do jednostki po 15 stycznia następnego roku obrotowego. Oczywiście pod warunkiem, że wszystkie ujawnione w toku inwentaryzacji różnice zostaną rozliczone w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Przypominamy, iż dla ustalenia granicznego terminu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych można przyjąć termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane za rok obrotowy nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym. Zatem w jednostce, dla której rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a dniem bilansowym jest 31 grudnia 2021 r., rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2021 r. wskazane jest dokonać do 26 marca 2022 r.

Nowy mechanizm obliczania i poboru zaliczek na PIT
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 2
Klasyfikacja środków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria przyszłości" – stanowisko MF
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.01.2022 r.
Klasyfikacja budżetowa wynagrodzeń osób niebędących nauczycielami - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.01.2022 r.
Łączenie funkcji inspektora ochrony danych osobowych z zadaniami związanymi z obsługą wniosków od sygnalistów
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2021 r.
Pismo UZP w sprawie umów o udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.12.2021 r.
Program "Laboratoria Przyszłości" - pytania i odpowiedzi MEiN
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.12.2021 r.
Czy system faktur elektronicznych będzie bezpieczny? - odpowiedź na interpelację poselską
Źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 24.11.2021 r.
Klasyfikacja i ewidencja opłaty abonamentowej – odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2021 r.
Składki na FP i FS za pracownika niepełnoetatowego, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS udzielonej na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Ciąg cyfr w PIT-11 zamiast numeru PESEL obcokrajowca - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 03.11.2021 r.
Kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem? - wyjaśnienie ZUS
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 29.10.2021 r.
Adres zameldowania pracownika w formularzu ZUS ZUA według PUODO
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 28.10.2021 r.
Ustalanie miesięcznego wynagrodzenia celem obniżenia wpłaty do PPK - wyjaśnienie PFR
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 25.10.2021 r.
Krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej liczone oddzielnie - wyjaśnienie MRiPS
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 02.10.2021 r.
Przerwanie urlopu ojcowskiego tylko w razie hospitalizacji dziecka - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
Nie zawsze należy wydać informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdawczości budżetowej w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2021 r.
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów - odpowiedź NFZ na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Zgłoszenie umowy o dzieło przez jednostkę samorządu terytorialnego - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021, strona 10
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, z uwzględnieniem stanowiska MRPiT zajętego na zapytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdań Rb-PDP za 2020 r.
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Wyjaśnienie MRPiT
Przesyłki od pracodawcy bez domniemania doręczenia
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Ministerstwo Finansów o przesunięciu terminów wynikających z rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
MF o stosowaniu przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jst oraz przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Stanowisko MF w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S skutków zwolnień z opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem odpadów
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.