Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2021 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Sposób dokonywania wpłat do budżetu państwa oraz sporządzania sprawozdań budżetowych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2018 r.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce  Działalność/Finanse publiczne/Budżet państwa/Informacje budżetowe/Wyjaśnienia zamieściło informację w sprawie sposobu dokonywania wpłat do budżetu państwa oraz sporządzania sprawozdań budżetowych w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jak czytamy w informacji:

"Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z poźn. zm.) stanowią, że:

 • realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zadaniem własnym samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy - art. 9 ust. 1 pkt 17a;
 • wymienione zadania powiatu są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej - art. 9 ust. 2;
 • wpłaty związane z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń stanowią dochód budżetu państwa, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpłaty dokonywanej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu - art. 90a ust. 2 i 2a (przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1543).

W związku ze zgłaszanymi przez starostwa powiatowe wątpliwościami odnośnie do stosowania przepisów wymienionej wyżej ustawy - Ministerstwo Finansów informuje co następuje:

 • starostwo powiatowe (a nie powiatowy urząd pracy) powinno wpłacić dochody budżetu państwa na rachunek budżetu państwa prowadzony przez urząd wojewódzki;

wynika to z przepisów systemowych ustawy o finansach publicznych stanowiących, że:

 • dochody budżetu państwa są gromadzone na rachunkach bieżących dochodów państwowych jednostek budżetowych (w tym przypadku urzędu wojewódzkiego) i przekazywane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, którego dysponentem jest Minister Finansów – art. 197,
 • zasady wykonywania obsługi bankowej jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności powiatu) określa umowa zawarta między zarządem jednostki samorządu terytorialnego a bankiem (w tym przypadku między zarządem powiatu a wybranym przez powiat bankiem) – art. 264; powiatowy urząd pracy jest zgodnie z art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym jednostką organizacyjną powiatu; zatem powiatowe urzędy pracy (powiatowe jednostki budżetowe) zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu powiatu; dlatego to powiat powinien przekazywać środki do budżetu państwa w wysokości stanowiącej 50% wpłaty dokonywanej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi;
 • dochody budżetu państwa pobierane zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a wymienionej na wstępie ustawy powinny być przekazywane przez starostwa powiatowe niezwłocznie, nie później niż według stanu środków na:

1) 5. dzień miesiąca - do 10. dnia danego miesiąca,

2) 10. dzień miesiąca - do 15. dnia danego miesiąca,

3) 15. dzień miesiąca - do 20. dnia danego miesiąca,

4) 20. dzień miesiąca - do 25. dnia danego miesiąca,

5) 25. dzień miesiąca - do ostatniego dnia danego miesiąca,

6) ostatni dzień danego miesiąca - do 5. dnia następnego miesiąca;

w zakresie przekazywania przedmiotowych dochodów stanowiących dochód budżetu państwa zastosowanie mają przepisy § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69, z późn. zm.) stanowiące, że dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1 (tj. inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe jednostki budżetowe) są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części budżetowych, niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w ust. 2 (tj. w terminach wyżej wskazanych), jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

 • dochody te należy klasyfikować - w dziale 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy§ 0620Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz § 0690Wpływy z różnych opłat;

wynika to z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.); w konsekwencji zatem wpłaty w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową powinny być klasyfikowane w § 062, a wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w § 069;

 • osiągnięte dochody powinny być, wykazywane odpowiednio przez powiat - w sprawozdaniach Rb-27S oraz przez właściwego wojewodę w sprawozdaniach Rb-27; przyjęte w jednostce zasady organizacyjne i wynikające z nich zasady gospodarki finansowej powinny określać w jaki sposób i na jaki rachunek w jednostce przyjmowane są dochody budżetu państwa, do poboru których zostały wskazane jednostki samorządu terytorialnego;

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109) przewidziano jedynie sprawozdania jednostkowe i łączne (por. § 6 ust. 1); sprawozdanie jednostkowe jest sporządzane przez kierownika jednostki organizacyjnej, a dane w sprawozdaniu jednostkowym powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej; sprawozdanie Rb-27 jest sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, co oznacza, że pierwotnym jest ujęcie dochodu w planie a nie w sprawozdaniu budżetowym;

 • omawianych dochodów nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27ZZ, gdyż zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 17a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (o czym mowa na wstępie) realizowanie omawianych zadań jest zadaniem własnym samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, a w sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
 • odsetki od środków pobieranych zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a wymienionej na wstępie ustawy stanowią dochody budżetu państwa w odniesieniu do 50% wpłacanych kwot, w pozostałej części - dochód powiatu, gdyż w odniesieniu do 50% wpłaty stanowiącej dochód powiatu znajduje zastosowanie art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący że odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu należą do dochodów własnych powiatu – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 • zwrot wpłaconych kwot może nastąpić gdy:
  • środki zostały wpłacone omyłkowo na rachunek służący do gromadzenia wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (np. gdy w związku z jednym wnioskiem zostało dokonanych kilka wpłat);
  • osoba dokonująca wpłaty rezygnuje z powierzenia pracy cudzoziemcowi, a wniosek lub oświadczenie dotyczące cudzoziemca w ogóle nie zostały złożone;
 • rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wymagają uwzględnienia art. 5a ustawy stanowiącego, że organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego jest minister właściwy do spraw pracy;
 • w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych; na jednostkach zobowiązanych, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.), do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych ciąży obowiązek przestrzegania zasad określonych w ustawie; jednostki te są zobowiązane w szczególności do wprowadzania do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie (art. 20 ust. 1 ustawy); księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, gdyż pochodzące z nich informacje, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, umożliwiają między innymi sporządzanie w terminach obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, do sporządzenia których jednostka została zobowiązana; zdarzenia w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną (art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości)".
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów - odpowiedź NFZ na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Zgłoszenie umowy o dzieło przez jednostkę samorządu terytorialnego - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021, strona 10
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, z uwzględnieniem stanowiska MRPiT zajętego na zapytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdań Rb-PDP za 2020 r.
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Wyjaśnienie MRPiT
Przesyłki od pracodawcy bez domniemania doręczenia
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Ministerstwo Finansów o przesunięciu terminów wynikających z rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
MF o stosowaniu przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jst oraz przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Stanowisko MF w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S skutków zwolnień z opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem odpadów
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w świetle stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Obliczenie stawki dziennej zasiłku chorobowego według stanowiska ZUS zajętego na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zaliczania wpłat podatków pobranych przez inkasenta
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.03.2021 r.
Opodatkowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyrok TSUE
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2021 r.
Ministerstwo Finansów o ujmowaniu przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2021 r.
Ustalanie stażu i podstawy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego według stanowiska MRPiT udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Zasady ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - pytania i odpowiedzi UZP
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.02.2021 r.
Odsetki od zaciągniętych kredytów w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie Min. Fin.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych należności z tytułu dochodów budżetowych - wyjaśnienie Min. Fin.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące inwentaryzacji
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.01.2021 r.
Stanowisko MF w sprawie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.01.2021 r.
Kwota wolna przy dokonywaniu dobrowolnych potrąceń z zasiłków - stanowisko MRiPS
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Forma pisemna wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych - stanowisko MRPiT
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykonywania pracy w formie pracy zdalnej
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Ministerstwo Finansów o badaniu sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.