Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 maja 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020 r., godz. 13:57 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.281 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1
2
3
19
4
5
6
7
8
9
10
20
11
12
13
14
15
16
17
21
18
19
20
21
22
23
24
22
25
26
27
28
29
30
31
Oznakowanie ekologiczne i społeczne w opracowaniach UZP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl udostępnił opracowania zawierające przykładowe oznakowania, których przyznawanie opiera się na kryteriach społecznych lub ekologicznych.  Związane jest to z funkcjonującymi w przepisach unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych oraz regulacjach ustawy Prawo zamówień publicznych możliwościami w zakresie wymagania etykiet (oznakowań) potwierdzających m.in. społeczne czy ekologiczne cechy zamawianych robót budowlanych, dostaw i usług w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

"Zarówno przepisy unijnych dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, jak i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują możliwość określenia w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach udzielenia zamówienia oraz w warunkach realizacji zamówienia, wymogu posiadania określonej etykiety (oznakowania), w tym m.in. etykiety społecznej lub ekologicznej. Rozwiązanie to zostało wskazane w motywie 75 preambuły dyrektywy 2014/24/UE oraz motywie 85 preambuły dyrektywy 2014/25/UE, a w zakresie normatywnym uszczegółowione w przepisie artykułu 43 dyrektywy klasycznej oraz w artykule 61 dyrektywy sektorowej. Do powyżej wskazanych przepisów dyrektyw unijnych odwołuje się polski ustawodawca w artykule 30a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Zgodnie ze wspomnianymi regulacjami prawnymi wymóg posiadania określonego oznakowania może zostać uwzględniony w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach udzielenia zamówienia lub w warunkach realizacji zamówienia, pod warunkiem że oznakowanie to spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:

a) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;

b) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;

c) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

d) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

e) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

Instytucje zamawiające mogą wymagać posiadania przez zamawiane produkty i usługi konkretnych oznakowań, ale muszą jednocześnie zaakceptować wszystkie inne oznakowania, które potwierdzają, że dane produkty i usługi spełniają równoważne wymogi jak te określone w wymaganej etykiecie. Ponadto, mając na uwadze możliwe ograniczenia w ubieganiu się o zamówienia publiczne przez wykonawców, którzy w odpowiednim terminie i z przyczyn niezależnych od nich, nie mają możliwości uzyskania konkretnych etykiet wskazanych przez instytucję zamawiającą lub etykiet równoważnych, zarówno ustawodawca unijny, jak i krajowy zobowiązał instytucje zamawiające do akceptacji innych odpowiednich środków dowodowych. Inne środki dowodowe mogą obejmować dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca dowiedzie, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które są przedmiotem zamówienia, spełniają wymogi określonego oznakowania lub określone wymogi wskazane przez instytucję zamawiającą.

Decydując się na uwzględnienie wymogu posiadania przez zamawiane produkty i usługi konkretnego oznakowania, instytucja zamawiająca musi pamiętać o zachowaniu związku z przedmiotem zamówienia. Oznacza to, iż kryteria na jakich opiera się przyznawanie danego oznakowania muszą dotyczyć przedmiotu zamówienia (robót budowlanych, dostaw lub usług), który ma być zrealizowany w ramach danego zamówienia publicznego, we wszystkich aspektach oraz na wszystkich etapach jego cyklu życia, ale nie muszą one być istotną cechą tego przedmiotu zamówienia. W szczególności kryteria te mogą dotyczyć procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania tych robót budowlanych, dostaw lub usług na rynek albo innego etapu cyklu życia tych robót budowlanych, dostaw lub usług. Analizując związek kryteriów będących składową poszczególnych etykiet z przedmiotem zamówienia należy pamiętać, iż warunek związku z przedmiotem zamówienia wyklucza kryteria dotyczące ogólnej polityki firmy, których nie można uznać za czynnik charakteryzujący konkretny proces produkcji lub dostarczania zakupionych robót budowlanych, dostaw lub usług, co zostało podkreślone w motywie 97 dyrektywy 24/2014/UE. Ustawodawca unijny stwierdza, iż instytucje zamawiające nie powinny mieć zatem możliwości wymagania od oferentów, by prowadzili określoną politykę społecznej lub środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Jeżeli zamawiający uzna że nie wszystkie wymagania związane z przyznawaniem produktom i usługom danego oznakowania są konieczne przy określaniu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy warunków realizacji zamówienia może odwołać się  tylko do wybranych przez siebie wymagań pod warunkiem, iż dane oznakowanie spełnia warunki określone w art. 30a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Natomiast w przypadku, gdy przyznanie danego oznakowania opiera się również na kryteriach, które nie są związane z przedmiotem zamówienia (warunek określony w art. 30a ust. 5 ustawy Pzp), ale jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe warunki wskazane w art. 30a ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający nie może wskazać tego konkretnego oznakowania, ale może w opisie przedmiotu zamówienia odwołać się tylko do wybranych wymogów określonych w specyfikacji etykiety, które są związane z przedmiotem zamówienia. W takim przypadku wykonawcy, którzy na potwierdzenie spełnienia wymogów określonych przez instytucję zamawiającą przedstawiają etykiety równoważne lub inne odpowiednie środki dowodowe, muszą wykazać równoważność tylko z tymi wybranymi przez zamawiającego kryteriami".

Pliki zawierające "Oznakowania ekologiczne" oraz "Oznakowania o charakterze społecznym" dostępne są pod adresem: www.uzp.gov.pl/aktualnosci/opracowania-w-zakresie-oznakowan-ekologicznych-i-spolecznych.

Rachunek do wpłaty daniny solidarnościowej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 13.05.2020 r.
Odpowiedź MF dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
MEN o zasadach wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
Wydatkowanie dotacji na dzieci niepełnosprawne - wyjaśnienie MEN
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
MF o przesunięciu terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.05.2020 r.
Rada rodziców - czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Należności z tytułu opłaty przekształceniowej w sprawozdaniu Rb-27S - stanowisko MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2020 r.
Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie badań profilaktycznych i szkoleń BHP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.04.2020 r.
Rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości w Tarczy Antykryzysowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.04.2020 r.
Przechowywanie dowodów potwierdzających weryfikację kontrahenta w białej liście - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Poradnika VAT | 01.04.2020 r.
SP ZOZ przekazują sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.03.2020 r.
Stosowanie znowelizowanych przepisów o ZFŚS w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Czy SP ZOZ muszą przekazywać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS i do KRS? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
Opodatkowanie budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest działalność gospodarcza oraz użytków rolnych, na których usytułowany jest ten budynek
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2020 r.
Korekta w ramach ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 12.02.2020 r.
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie nowego pliku JPK_VAT
Źródło: Redakcja Poradnika VAT | 03.02.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Instrukcja Ministerstwa Finansów w sprawie wypełniania PIT-11 z uwzględnieniem ulgi dla młodych
Źródło: Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 16.01.2020 r.
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
Konieczność wykonania wydruku po weryfikacji kontrahenta - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 10.01.2020 r.
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń pracownika-uczestnika PPK - stanowisko MF
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.01.2020 r.
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Nowa struktura JPK_FA - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 02.01.2020 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.