Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 września 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.639 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: do 30 września - czas na przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS Uwaga: do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
Urząd Zamówień Publicznych o stosowaniu RODO w zamówieniach publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2018 r.

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl opublikował materiały dotyczące stosowania regulacji wynikających z RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jak czytamy w informacji:

"25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych (RODO), tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Jego przepisy będą miały także zastosowanie do udzielania zamówień publicznych, konkursów i do zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W celu wsparcia zamawiających i wykonawców w zakresie prawidłowego wywiązania się z nowych obowiązków z inicjatywy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostały podjęte prace, mające na celu opracowanie konkretnych wskazówek i wzorcowych klauzul do stosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z regulacjami wynikającymi RODO.

Biorąc pod uwagę konieczność wsparcia zamawiających i wykonawców w procedurze udzielenia zamówienia publicznego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych powołał Zespół zadaniowy do spraw związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Celem prac Zespołu było nie tylko odpowiednie przygotowanie Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej do właściwego wdrożenia nowych regulacji – tak na poziomie unijnym, jak i krajowym -  dotyczących ochrony danych osobowych, ale również opracowanie praktycznych wytycznych dla zamawiających i wykonawców, istotnych z punktu widzenia zachowania się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w taki sposób, aby chronić dane osobowe zgodnie z nowymi regulacjami  RODO. Efektem prac Zespołu będą zatem m.in. zalecenia dla zamawiających i wykonawców dotyczące stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) w aspekcie ochrony danych osobowych. Założeniem Urzędu Zamówień Publicznych było, aby owe zalecenia zostały uzgodnione z właściwym w tym zakresie organem, tj. do dnia 24 maja br. - Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja br. - z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podjął również inicjatywę legislacyjną w zakresie dostosowania przepisów ustawy Pzp i ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do wymagań RODO. Propozycje legislacyjne Prezesa UZP znajdują swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, dla którego  organem wnioskującym jest Minister Cyfryzacji. Wskazany projekt ustawy jest obecnie procedowany. Konkretne propozycje w zakresie zmiany ustawy Pzp dotyczą przede wszystkim realizacji zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8 ustawy Pzp) oraz dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 96 ustawy Pzp), a także przechowywania dokumentacji z postępowania (art. 97 ustawy Pzp). W ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zmiany są analogiczne i dotyczą: udostępniania informacji związanych z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji (art. 13 ust. 2a), okresu przechowywania dokumentacji postępowania (art. 13a) oraz sposobu realizacji obowiązków wynikających z RODO (art. 16a i art. 18a).

Mając na uwadze okoliczność, iż prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, pozostają w toku, ostateczna wersja zaleceń Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostanie Państwu udostępniona po zakończeniu procesu legislacyjnego i po uzgodnieniu treści zaleceń z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Aktualnie jednak, uznając potrzebę wyjścia naprzeciw potrzebom w pierwszej kolejności zamawiających, Urząd Zamówień Publicznych opracował Wskazówki dotyczące prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO, przygotowując w tym zakresie także konkretne wzorcowe klauzule, które mogą okazać się pomocne począwszy od dnia 25 maja br. zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (...)".

UZP na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych udostępnił następujące materiały:

 1. Wskazówki dotyczące prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO.
   
 2. Przykładowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
   
 3. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Wdrażanie PPK w podmiotach zatrudniających należących do sektora finansów publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021, strona 53
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska resortu pracy i UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020, strona 4
Zgoda na przechowywanie dokumentacji uzyskanej od kandydata w trakcie rekrutacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021, strona 48
Złamanie wewnątrzzakładowych zasad epidemicznych jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021, strona 27
Czy kary umowne za nienależyte wykonanie prac mogą pomniejszać podstawę opodatkowania?
Serwis Podatkowy nr 9 (309) z dnia 10.09.2021, strona 17
Przechowywanie niektórych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021, strona 37
Umowy o dzieło w 2021 r. w ujęciu kompleksowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021, strona 20
Obowiązki pracodawcy w razie ogłoszenia przez pracownika tzw. upadłości konsumenckiej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021, strona 53
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajęcia wynagrodzenia i adnotacja o zajęciu w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021, strona 61
Dopuszczalność żądania danych drugiego pracodawcy w oświadczeniu kierowcy o dodatkowym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021, strona 46
NSA orzeknie, czy i jak można przetwarzać dane biometryczne dzieci
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 02.09.2021 r.
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Ograniczenia w stosowaniu RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
UODO: Nośniki z danymi osobowymi trzeba zabezpieczać
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.08.2021 r.
Administrator danych w strukturach jst
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 07.06.2021 r.
RODO przy organizacji szczepień w zakładach pracy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
E-dziennik nie wymaga zgody rodziców
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej nauczyciela
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Przetwarzanie danych osobowych w oświadczeniach majątkowych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Przechowywanie danych nadmiarowych w dokumentacji pracowniczej
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska resortu pracy i UODO
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Przetwarzanie danych niepełnosprawnego pracownika
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2020 r.
Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska MRPiPS i UODO
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 15.10.2020 r.
Orzeczenie o niepełnosprawności w aktach pracownika
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 21.09.2020 r.
RODO a prawo PIP i ZUS do wglądu w akta osobowe pracowników
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 24.08.2020 r.
Informacje o wynikach pracy pracowników w aspekcie RODO
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 22.08.2020 r.
UODO o tym, czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2020 r.
Pracodawca musi uprzedzić jeśli chce sprawdzać pocztę elektroniczną pracownika - informacja UODO
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.08.2020 r.
UODO przestrzega pracodawców ws. wyróżniania pracowników
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2020 r.
Dokumentowanie prawa do podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń - stanowiska UODO i MS
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej - przypomina UODO
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.07.2020 r.
Rekrutacja do pracy bez łamania RODO
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.07.2020 r.
Czy z laboratorium diagnostycznym należy zawrzeć umowę powierzenia?
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.