Wydawnictwo Podatkowe
środa, 15 lipca 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2020 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.297 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
27
1
2
3
4
5
28
6
7
8
9
10
11
12
29
13
14
15
16
17
18
19
30
20
21
22
23
24
25
26
31
27
28
29
30
31
Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia - wyjaśnienie UZP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.06.2020 r.

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację na temat dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Z informacji tej wynika:

"Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej "ustawą Pzp", zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 tego przepisu. Zmiana umowy o zamówienie będzie dopuszczalna, jeśli będzie odpowiadać co najmniej jednej z przesłanek z art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

W kontekście dopuszczalności aneksowania umowy po upływie umownego terminu na wykonanie przedmiotu świadczenia konieczne jest zatem także odwołanie się do ogólnych zasad wyznaczających granice swobody umów, przewidzianych w art. 353¹  kc. Jak wynika z ww. przepisu strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem swoboda umów stanowi w istocie swobodę kształtowania treści stosunku zobowiązaniowego przez umowę, obejmuje zatem nie tylko umowy tworzące stosunek zobowiązaniowy, ale także umowy zmieniające ten stosunek oraz rozwiązujące go (wyrok SN z dnia 18 stycznia 2001r., sygn. akt: V CKN 193/00). Analiza dotycząca tego, czy zawarcie aneksu do umowy nie wykracza poza normy przewidziane w art. 353¹ kc winna odnosić się zarówno do treści stosunku prawnego rozumianej jako treść postanowień określających prawa i obowiązki stron, jak również do jego celu tj. skutku który ma być osiągnięty w następstwie wykonania tych postanowień.

Biorąc pod uwagę powyższe z samego tylko faktu, że aneks zmieniający umowę w sprawie zamówienia publicznego został zawarty po upływie umownego (pierwotnego) terminu przewidzianego na wykonanie tego zamówienia nie można wywodzić, że zmiana umowy jest niezgodna z art. 353¹ kc, ani z art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, ani w inny sposób niedopuszczalna. Zamawiający może zatem zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu świadczenia, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp."

Zmiana zasad rozliczeń z wykonawcą a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Czym różni się zmiana postanowień umowy nieistotna od bagatelnej?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Przesłanki zatrzymania wadium w kontekście okoliczności wywołanych epidemią COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 4.05.2020 r.
Umowy cywilnoprawne zawierane z podmiotem publicznym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 r., strona 19
Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy przy zamówieniach udzielanych poniżej progu a tarcza antykryzysowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego - opinia UZP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
Jakie należności zamawiający może pokryć z wniesionego zabezpieczenia?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 r.
Regulacje tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 dedykowane rynkowi zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2020 r.
Wprowadzenie podwykonawcy po zawarciu umowy w świetle wyroków KIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Raport z realizacji zamówienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z COVID-19 bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
Zatrzymanie wadium w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 r., strona 18
Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 r., strona 14
Tarcza antykryzysowa a kary umowne w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Upływ terminu związania ofertą a wybór danej oferty jako najkorzystniejszej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.09.2019 r.
Możliwość uzupełniania dokumentów przedmiotowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Obowiązek złożenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zamówień na zakup i dostawę leków dla mieszkańców DPS
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Jakie należności zamawiający może pokryć z wniesionego zabezpieczenia?
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Zamówienie na usługi ochrony mienia w domu pomocy społecznej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez gminną jednostkę oświatową
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2020 r.
Jakie dokumenty musi sporządzić zamawiający by udzielić zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Zatrzymanie wadium w czasie epidemii
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 18
Istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z COVID-19 bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w czasie epidemii
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 14
Procedura otwarcia ofert bez obecności stron
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy przy zamówieniach udzielanych poniżej progu a tarcza antykryzysowa
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2020 r.
Przesłanki zatrzymania wadium w kontekście okoliczności wywołanych epidemią COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Znak towarowy w opisie przedmiotu zamówienia
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 18
Zatrudnienie opiekunek na podstawie umowy zlecenia przez OPS a prawo zamówień publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Kredyt i pożyczka dla szpitala bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Zamawianie posiłków przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2020 r.
VAT przy usługach budowlanych wykonywanych w budynku szkoły
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 20
Zmiana treści ogłoszenia o zamówienie publiczne
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 18
Procedura przetargowa w przypadku sprzedaży przez gminę nieruchomości rolnych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Kontrola realizacji obowiązku zatrudnienia osób bezrobotnych przy zamówieniu
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 18
Czy zamawiający zapłaci korekty finansowe w sytuacji, gdy unieważnił postępowanie?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Nowe progi kwotowe w zamówieniach publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 05.03.2020, strona 18
Wybór kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną gminy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.