Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 25 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.731 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące wyrażania przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych. W wyjaśnieniu tym czytamy:

"Zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - dalej ustawa, audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo usługodawca niezatrudniony w jednostce. Zatrudnienie audytora wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych oznacza, że powinien z nim zostać nawiązany stosunek pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Powierzenie wykonywania audytu wewnętrznego audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w jednostce sektora finansów publicznych z jednej strony może służyć efektywnemu prowadzeniu audytu, niemniej z drugiej strony może stanowić zagrożenie dla niezależności audytu. Ustawodawca, dostrzegając ten problem, wprowadził w ustawie mechanizm chroniący stabilność zatrudnienia kierownika komórki audytu wewnętrznego ministerstwa oraz jednostki w dziale.

Zgodnie z art. 281 ustawy rozwiązanie stosunku pracy ani zmiana warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego ministerstwa oraz jednostki w dziale nie może nastąpić bez zgody właściwego komitetu audytu. Jednocześnie w myśl art. 289 ust. 1 pkt 7 ustawy do zadań komitetu audytu należy wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego. Z treści wyżej przytoczonych przepisów wprost wynika, że zgoda komitetu audytu jest wymagana tylko na dokonanie przez pracodawcę enumeratywnie wymienionych czynności z zakresu prawa pracy, tj. wyłącznie na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego. Tym samym należy stwierdzić, że nie jest wymagana zgoda komitetu audytu na nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem komórki audytu wewnętrznego, ani też na ustalenie warunków pracy i płacy przy zawieraniu umowy o pracę z kierownikiem audytu wewnętrznego.

Celem powyższej regulacji jest wprowadzenie mechanizmu, który ma zabezpieczyć niezależność kierownika komórki audytu wewnętrznego i wzmocnić jego pozycję w relacjach z kierownikiem jednostki (dyrektorem generalnym urzędu). Przy nawiązaniu stosunku pracy raczej trudno mówić o potrzebie zabezpieczania niezależności kierownika komórki audytu wewnętrznego - podjęcie pracy na określonych warunkach jest wynikiem zgodnej woli obu stron stosunku pracy. Celem zaś ochrony nie jest korzystniejsze ukształtowanie sytuacji prawnej kierowników komórki audytu w stosunku do tej, jaką w granicach obowiązującego prawa mogły lub chciały ukształtować same strony, nawiązując stosunek pracy.

Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do art. 288 ust. 4 ustawy celem komitetu audytu jest doradztwo świadczone na rzecz ministra kierującego działem w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego. Zadanie polegające na wyrażaniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego wykracza zatem poza funkcję, które komitet audytu ma pełnić, tj. doradztwo na rzecz ministra. W tym przypadku komitet audytu współuczestniczy w podejmowaniu decyzji odnośnie rozwiązania stosunku pracy oraz zmiany warunków płacy i pracy. Oznacza to również, że mimo tego, że katalog zadań komitetu audytu określony w art. 289 ust. 1 ustawy jest otwarty, brak jest podstaw do przyjęcia, że komitet audytu jest uprawniony do wydawania wiążących opinii w innych sprawach niż wyżej wymienione, w tym w zakresie określania warunków pracy na jakich mają być zatrudniani audytorzy wewnętrzni (tak samo przepisy prawa nie uprawniają pracowników lub kierownika komórek audytu do wydawania wiążących poleceń w zakresie kształtowania warunków pracy). Oczywiście komitet audytu może wyrażać niewiążące opinie w sprawach nie wymienionych w art. 289 ust. 1 ustawy związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, ze względu na cel przepisu art. 281 ustawy, należy uznać, iż zgoda komitetu audytu nie jest wymagana na wprowadzenie korzystnych dla kierownika komórki audytu zmian warunków płacy i pracy oraz rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Zgoda komitetu audytu nie jest również wymagana, w przypadku gdy umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy). Rozwiązanie umowy o pracę w tym przypadku nie wymaga, ani od pracodawcy, ani od pracownika żadnych dodatkowych oświadczeń lub informacji w tej sprawie. Uznanie, że w tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę byłoby uzależnione od zgody komitetu audytu mogłoby oznaczać w istocie, że komitet audytu jest uprawniony do nakazania zawarcia kolejnej umowy o pracę, po rozwiązaniu trwającej z upływem terminu, na jaki została zawarta, co nie wynika z przytoczonych powyżej regulacji. Mogłoby też skutkować de facto ingerencją w ukształtowaną sytuację prawną kierowników komórki audytu w stosunku do tej, jaką ustaliły same strony, nawiązując stosunek pracy. Mogłaby też tutaj powstać wątpliwość w zakresie relacji tak rozumianego art. 281 ustawy do przepisów np. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559), która przewiduje, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący12 miesięcy, a następnie ewentualnie w przypadku zaistnienia określonych przesłanek, umowę o pracę na czas nieokreślony, oraz przepisów prawa pracy.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nie określił jakie przesłanki powinny być brane pod uwagę przez komitet audytu przy wyrażaniu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy, a Minister Finansów nie jest właściwy do rozstrzygania, czy komitet audyt podejmując decyzje o wyrażeniu zgody opierał się na wystarczających przesłankach, ponieważ taka sytuacja stawiałaby go w roli organu odwoławczego, a takiego trybu ustawa nie przewiduje.

Niewątpliwie komitet audytu powinien rozważyć wpływ wnioskowanej zmiany w kontekście głównego celu, do jakiego został powołany, tj. doradztwo świadczone na rzecz ministra kierującego działem w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.

Warto tu również podkreślić, że art. 281 ustawy został wprowadzony, aby zapobiec sytuacji, w której pracodawca, mimo należytego wykonywania zadań przez zarządzającego audytem wewnętrznym, mógłby, w drodze jednostronnej czynności prawnej dokonanej z przyczyn pozamerytorycznych, doprowadzić do bezpodstawnego rozwiązania albo nieuzasadnionej zmiany treści stosunku pracy. W związku z powyższym, komitet audytu wyrażając zgodę na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego powinien opierać się tylko i wyłącznie na przesłankach merytorycznych."

Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.03.2019 r.
Wniosek o dokonanie czynności doradczych przez audytora wewnętrznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Ankieta ws. funkcjonowania audytu w jst a oferty dotyczące przeprowadzania ocen zewnętrznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 7.08.2019 r.
W jaki sposób zrealizować zalecenia audytora wewnętrznego?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.04.2019 r.
Udostępnianie dokumentów przez audytora wewnętrznego
Redakcja Gazety Podatkowej | 21.10.2019 r.
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.11.2019 r.
Będzie zmiana przepisów dotyczących kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.06.2019 r.
Przeniesienie kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na inne stanowisko kierownicze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019 r., strona 33
Kierownik jednostki nie ma możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu kontroli zarządczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.02.2019 r.
Do 31 stycznia br. należy przekazać informacje o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 7.01.2020 r.
Możliwość dokonywania drobnych zakupów bez pisemnych umów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.12.2019 r.
Prawo pracownika objętego ochroną przedemerytalną do dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019 r., strona 40
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Formularz oceny spełniania warunków RODO
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 r., strona 18
Prawo do dokonywania wydatków budżetowych przysługuje wyłącznie wójtowi
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Finansowanie przez gminę kosztów funkcjonowania OSP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Kontrola przestrzegania przepisów RODO
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 62
RODO w szpitalach w raporcie NIK
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 18
Sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
Sprzedaż majątku ruchomego przez samorządowy zakład budżetowy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Kiedy zakład budżetowy może zatrzymać nadwyżkę środków obrotowych?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Zgoda pracownika na identyfikator ze zdjęciem
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 18
Nie ma wymogu składania kontrasygnaty na dokumentach stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Wysokość rezerwy ogólnej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Limit na udzielenie pożyczek z budżetu gminy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Umowa o dzieło zawarta z artystą
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 19
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Dotacja podmiotu tworzącego na inwestycję finansowaną ze środków unijnych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Oświadczenia członków rodziny pracownika na potrzeby ZFŚS a RODO
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
Komisja rewizyjna rady gminy skontroluje spółkę
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 17
Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 15
Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO dla jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 3
Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe a RODO
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 2
Postępowanie refundacyjne - komunikat resortu zdrowia
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.11.2019 r.
Przekazywanie organizatorowi informacji o wysokości wynagrodzeń pracowników
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Inspektorem ochrony danych nie może być kierownik jednostki
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 18
Przetwarzanie danych kandydata do pracy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019, strona 18
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.