Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
(źródło: artykuły redakcyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN)
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.047 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »

Co nowego w przepisach w 2024 r.

Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2024
pokaż fragmenty artykułów
 

WSTĘP

Dodatek stanowi zbiór informacji o prawie obowiązującym od 1 stycznia 2024 r., a także o regulacjach wprowadzonych pod koniec 2023 r., ale skutkujących w 2024 (...)
I.

LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2024 R.

1.

Limity na 2024 r. w ujęciu tabelarycznym

W ustawach podatkowych oraz w ustawie o rachunkowości funkcjonują określone limity - wyrażone w euro - w oparciu o które podmioty gospodarcze ustalają, czy mogą (...)
str. 5
2.

Limity dla celów CIT/PIT

Status małego podatnika Dla celów podatku dochodowego małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT należnego) nie przekroczyła w (...)
str. 6
3.

Limity dla celów VAT

Ustawodawca zastosował wartość wyrażoną w euro (przeliczaną po kursie z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego) w przypadku limitu dla tzw. małych podatników, a także (...)
str. 7
4.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na formę prawną (takich jak np. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki (...)
str. 9
II.

ZMIANY W VAT W 2024 R.

1.

KSeF - obowiązkowe e-fakturowanie od 1 lipca 2024 r.

Obecnie w obrocie gospodarczym funkcjonują równolegle faktury papierowe, elektroniczne oraz ustrukturyzowane. Te ostatnie wystawiane są za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktura ustrukturyzowana (e-faktura) działa (...)
str. 10
2.

Stawki VAT w 2024 r.

Podstawowa stawka VAT w 2024 r. wynosi 23% VAT. Ustawodawca przewidział jednak w niektórych przypadkach stawki obniżone i w tym zakresie planowano/wprowadzono pewne zmiany, które (...)
str. 18
2.1.

Odzież i obuwie dziecięce

Do końca 2023 r. odzież i obuwie dziecięce opodatkowane były 23% stawką VAT. Natomiast w myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, 5% stawką (...)
str. 18
2.2.

Podstawowe produkty spożywcze

Od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr (...)
str. 19
2.3.

Transakcje z Komisją Europejską związane z reagowaniem na pandemię COVID-19

• Zwolnienie z VAT importu towarów przez KE Zwalnia się od podatku import towarów przez Komisję Europejską (KE), agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską (...)
str. 19
3.

Zwolnienia z kas rejestrujących w 2024 r.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - przysługujące w 2024 r. - określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 (...)
str. 22
4.

Ograniczone do 50% odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami - decyzja UE

Zgodnie z generalną zasadą, podatnicy mają ograniczone prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Dotyczy to pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o (...)
str. 23
5.

Zmiany w proporcjonalnym odliczaniu VAT - skutki na 2024 r.

Przypomnijmy, że jeżeli podatnik wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione z VAT (tzw. sprzedaż mieszaną) i nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować zakupu niektórych towarów lub (...)
str. 23
6.

Wiążące Informacje Stawkowe - zmiany od 1 stycznia 2024 r.

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT w 2024 r. wprowadzono zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych (dalej: WIS) związane z koncepcją wprowadzenia wyłącznie elektronicznej obsługi (...)
str. 25
7.

Uszczelnienie e-commerce - nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych od 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. została zaimplementowana do polskiego systemu prawnego dyrektywa Rady (UE) 2020/284 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE (...)
str. 27
III.

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

1.
str. 29
1.1.

W 2024 r. wracają "stare" limity zwolnień z PIT

Sytuacja związana z COVID-19 spowodowała, że niektóre limity zwolnień z PIT zostały podwyższone na pewien okres. Część z nich przestała już obowiązywać z dniem 1 (...)
str. 29
1.2.

W usłudze Twój e-PIT dostępne zeznania przedsiębiorców

Dotychczas organ podatkowy udostępniał podatnikom za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego zeznania podatkowe, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa KAS, z wyjątkiem podatników składających zeznania (...)
str. 30
1.3.

Wyższa kwota składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych odliczana od dochodu

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wprowadzono zmianę w PIT polegającą na podwyższeniu podlegającej odliczeniu od dochodu kwoty składki członkowskiej opłacanej na rzecz związków zawodowych, (...)
str. 30
1.4.

Zwolnienie z PIT świadczenia wspierającego

Od 1 stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Celem tego świadczenia jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej (...)
str. 30
1.5.

Zaniechanie poboru PIT od niektórych przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2091), wprowadzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych (...)
str. 31
1.6.

Kolejne przedłużenie terminu do zapłaty exit tax

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1611) przedłużono termin do wpłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. (...)
str. 31
1.7.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2024 r.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia (...)
str. 32
1.8.

Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2024 r.

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2023 r. ogłoszono stawki karty podatkowej i kwotę, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, (...)
str. 32
1.9.

Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2024 r.

Opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2024 (Mon. Pol. (...)
str. 32
1.10.

Zmiany w PIT związane ze wsparciem odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła

W dniu 7 grudnia 2023 r. uchwalono ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem tej ustawy jest (...)
str. 32
2.

Zmiany w CIT

str. 33
2.1.

Minimalny podatek dochodowy

Od 1 stycznia 2024 r. mają zacząć obowiązywać przepisy o minimalnym podatku dochodowym, wprowadzone do ustawy o PDOP przez Polski Ład. Początkowo przepisy te miały (...)
str. 33
2.2.

Nowe formularze w zakresie CIT obowiązujące w 2024 r.

Aktualizacja wzorów formularza CIT-8, CIT/AB wraz z załącznikami Aktualizacji ulegają zeznanie roczne CIT-8 wraz z załącznikami, tj.: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (...)
str. 39
3.

Zmiany wspólne w PIT i CIT

str. 41
3.1.

Przedłużono termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P)

Ustawowy termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) przypada na koniec jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Termin złożenia ww. informacji za (...)
str. 41
3.2.

Możliwość odstąpienia od zwolnień z podatku dochodowego

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany w CIT i PIT dotyczące odstąpienia od zwolnień z podatku dochodowego w przypadku niektórych dotacji. Dokonano tego (...)
str. 41
3.3.

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono nową możliwość skrócenia okresu amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono możliwość indywidualnego ustalenia stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, zaliczonymi (...)
str. 42
3.4.

Umorzenie subwencji z PFR bez CIT/PIT również w 2024 r.

Podatnicy CIT/PIT, którym umorzono subwencje otrzymane w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), w związku z tym umorzeniem uzyskują przychód na gruncie CIT/PIT. (...)
str. 43
3.5.

Wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund na potrzeby podatku u źródła ma zostać przedłużone

Mechanizm pay & refund dotyczy wypłat niektórych należności (określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP oraz (...)
str. 44
3.6.

Pozostałe zmiany w PIT/CIT

Tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych Zgodnie z nowym pkt 5a dodanym do art. 3 ust. 2b ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2024 r. za (...)
str. 45
IV.

ZMIANY W SKŁADKACH ZUS

1.1.

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy opłacane na ogólnych zasadach

Dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która nie korzysta z preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, podstawę ich wymiaru stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa (...)
str. 50
1.2.

Preferencyjny dwuletni ZUS

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania (...)
str. 50
1.3.

Mały ZUS

Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 18c ustawy systemowej, może opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS (czyli w ramach tzw. małego ZUS). W (...)
str. 50
2.1.

Pełnoetatowy pracownik

Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stanowi o tym (...)
str. 51
2.2.

Składki społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Przy (...)
str. 51
2.3.

Pracownicy oddelegowani do pracy za granicę

W przypadku, gdy przychód pracownika oddelegowanego do pracy za granicę przekracza określony pułap, wtedy część wynagrodzenia uzyskiwanego przez taką osobę pracodawca może zwolnić z obciążeń (...)
str. 52
3.1.

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (...)
str. 52
3.2.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Określa to art. 20 ust. 1 ustawy (...)
str. 53
4.

Rozliczenie składek na FP i FS po wzroście w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w 2024 r. wzrasta dwukrotnie minimalne wynagrodzenie za pracę, tj.: od 1 stycznia wynosi 4.242 zł, a od 1 lipca będzie (...)
str. 53
5.

Nowe kody tytułu ubezpieczeń związane z wprowadzeniem świadczenia wspierającego

Opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia (...)
str. 54
V.

ZASIŁKI I INNE ŚWIADCZENIA

1.

Wpływ podwyżki minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń chorobowych należnych pracownikom

Pracownicy, w razie zaistnienia określonego ryzyka i po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków, mogą - tak jak i inni ubezpieczeni - korzystać ze stosownych świadczeń (...)
str. 55
2.

Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych

Z dniem 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego zostało wprowadzone nowe świadczenie, tj. świadczenie wspierające. Warunki nabywania prawa do tego świadczenia oraz zasady jego (...)
str. 58
3.

Zmiany w zakresie uprawnień do świadczeń opiekuńczych

Wraz z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2024 r. do obiegu prawnego nowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych, tj. świadczenia wspierającego, jednocześnie zostały uchylone przepisy w (...)
str. 59
4.

Większa grupa osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne może poprzedzić nabycie prawa do emerytury. Okoliczność tę w zasadzie wskazuje sama jego nazwa. Grono uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego, określone w art. 2 (...)
str. 62
5.

Nowi uprawnieni do emerytury z Karty Nauczyciela

Nauczyciele zaliczani są do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze. Mają oni prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z FUS, (...)
str. 65
6.

Uchylenie jednego z kryteriów uzyskania prawa do emerytury pomostowej

Wykonywanie pracy szczególnej z uwagi na jej uciążliwość lub charakter umożliwia m.in. skorzystanie z przejścia na emeryturę pomostową. Świadczenie to zostało skierowane do ubezpieczonych urodzonych (...)
str. 67
7.

Od stycznia 2024 r. 800+ zamiast 500+

Długo oczekiwana zmiana wysokości świadczenia wychowawczego nastąpiła z dniem 1 stycznia 2024 r. Świadczenie wzrosło o 300 zł, z dotychczasowych 500 zł do 800 zł. (...)
str. 69
8.

Limity wpłat na IKE, IKZE, PPE i OIPE w 2024 r.

Wysokość wpłat na IKE Wpłaty dokonywane na indywidualne konto emerytalne (IKE) w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w (...)
str. 72
VI.

PRAWO PRACY

1.

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego i stawki godzinowej w 2024 r.

W 2024 r. wynagrodzenie minimalne dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o (...)
str. 73
2.

Wysokość dodatków za pracę w nocy

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego (...)
str. 74
3.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń

Zasadniczo pracodawca, dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, jest zobligowany do pozostawienia kwoty wolnej od potrąceń. Wyłączone spod tej zasady są jedynie potrącenia należności alimentacyjnych, wobec (...)
str. 75
4.

Wymiary czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych

Planowanie i organizacja czasu pracy pracowników odbywa się na podstawie prawidłowo ustalonego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawcy mogą stosować różnej długości okresy (...)
str. 77
5.

Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop

Za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w naturze w trakcie zatrudnienia pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Zasadniczo tylko w przypadku, gdy strony umowy o pracę (...)
str. 79
6.

Wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za szczególne warunki pracy

Od 1 stycznia 2024 r. z wynagrodzenia za pracę na poziomie minimalnym został wyłączony dodatek za szczególne warunki pracy. Taka zmiana nastąpiła na mocy ustawy (...)
str. 80
VII.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Stanowisko KSR w sprawie działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej

Od 17 listopada 2023 r. weszło w życie Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na (...)
str. 81
2.

Zakres przechowywania faktur w związku z wprowadzeniem KSeF

Wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2024 r., z pewnymi wyjątkami, ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 82
3.

Księgi rachunkowe, ewidencje i wykazy w formie elektronicznej - najwcześniej od 2025 r.

` Pisaliśmy o tym m.in. w dodatku nr 2 do BI z 01.01.2023 r. na str. 119 (...)
str. 82
4.

Projekty pozostające w procesie legislacyjnym

W trakcie 2023 r. powstało wiele projektów ustaw czy rozporządzeń, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. Niestety w związku z końcem (...)
str. 83
4.1.

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy nr 3502) przygotowany przez Komisję Nadzwyczajną ds. Deregulacji wpłynął do Sejmu 5 lipca 2023 r. (...)
str. 83
4.2.

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

W dniu 8 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji Ministra Finansów opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod (...)
str. 84
VIII.

ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM OBOWIĄZUJĄCE W 2024 R.

1.

Wzrost stawek akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie

Zgodnie z obowiązującym od 2022 r. harmonogramem indeksacji stawek akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie na lata 2023-2027, od 1 (...)
str. 85
2.

Uchylono obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej

W celu usprawnienia kontroli w podmiotach prowadzących działalność w zakresie podatku akcyzowego, od 1 lutego 2024 r. miał zostać wprowadzony obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych i (...)
str. 86
3.

Ulga podatkowa w akcyzie dla małych gorzelni od 1 lipca 2024 r.

Na mocy art. 93 ust. 4a ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na alkohol etylowy wyprodukowany przez małą gorzelnię z dniem 1 lipca 2024 r. (...)
str. 86
4.

Przedłużenie do końca 2024 r. okresu ważności znaków akcyzy dla wyrobów winiarskich

Rozporządzeniem Ministra Finansów został przedłużony okres ważności znaków akcyzy naniesionych na wyroby winiarskie do dnia 31 grudnia 2024 r. Regulacja ta została wprowadzona w celu (...)
str. 87
5.

Czasowe zwolnienie z oznaczania banderolami cydru i perry

W okresie od 18 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. czasowo zwolniono z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cydru i perry o rzeczywistej objętościowej (...)
str. 87
6.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W 2024 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju. (...)
str. 88
IX.

INNE PODATKI I OPŁATY

1.

Zakup szóstego i kolejnego mieszkania z 6% stawką PCC

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa stawka PCC w wysokości 6%, dotycząca zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego. Stawka powyższa ma zastosowanie gdy: (...)
str. 88
2.

Podatek od nieruchomości w 2024 r.

Jednym z zobowiązań, które obciąża m.in. przedsiębiorców posiadających nieruchomości, jest podatek od nieruchomości. Stawki podatku co roku ulegają zmianie. Stawki w 2024 roku W 2024 (...)
str. 88
3.

Podatek transportowy w 2024 r.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2024 nie zmienią się w stosunku do roku 2023, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 12 października (...)
str. 90
4.

Zmiany w przepisach o podatku od spadków i darowizn oraz PCC dla notariuszy

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie: pobierania podatku od spadków (...)
str. 90
5.

Opłaty za opakowania i odpady

Opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w (...)
str. 91
X.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE I EGZEKUCYJNE

1.

Elektroniczna obsługa wiążących informacji

Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), akcyzowej (WIA) lub o pochodzeniu (WIP) składa się od 1 stycznia 2024 r. wyłącznie w formie elektronicznej. Dotychczas (...)
str. 93
2.

Wygasanie decyzji dotyczących ulg podatkowych od 25 marca 2024 r.

Przepis regulujący wygaśnięcie decyzji dotyczących ulg w spłacie podatku lub zaległości podatkowej (tj. obecny art. 259 Ordynacji podatkowej) zostanie z dniem 25 marca 2024 r. (...)
str. 94
3.

Przekazywanie faktur w formie JPK od 1 lipca 2024 r.

Organy podatkowe mogą w trakcie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej zażądać od podatnika przekazania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie JPK. (...)
str. 95
4.

Nowe rodzaje pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-US

Z dniem 15 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających (...)
str. 95
5.

Zastaw skarbowy i kara porządkowa w 2024 r.

Zastaw skarbowy to forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych podatnika (także należności przypadających od płatników, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za cudze zaległości podatkowe). Zastawem (...)
str. 96
6.

Grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w 2024 r.

Wysokość grzywien grożących za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe zależy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w czasie popełnienia czynu zabronionego. Wynagrodzenie to od (...)
str. 96
7.

Egzekucja z rachunku i kwota wolna od zajęcia w 2024 r.

Dłużnik może w 2024 r. pobrać z konta zajętego przez urząd skarbowy wyższą kwotę w ramach tzw. kwoty wolnej od zajęcia. Kwota wolna od zajęcia (...)
str. 97
8.

Zmiany w egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 r.

Z dniem 25 marca 2024 r. wejdzie w życie wiele regulacji - wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 98
XI.

INNE WAŻNE ZMIANY

1.

Limity płatności B2B i z konsumentami

Z dniem 1 stycznia 2024 r. miały wejść w życie, przesuwane już kilkakrotnie, przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy (...)
str. 99
2.

Limit dla prowadzenia działalności nieewidencjonowanej w 2024 r.

Działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Jednakże działalność, która spełnia te cztery warunki, ze względu (...)
str. 100
3.

Limit uprawniający do obniżenia wpłaty pracownika do PPK

Podstawowa wpłata na rachunek PPK finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 4 (...)
str. 101
4.

Wygaszanie orzeczeń o niepełnosprawności

W 2024 r. nastąpi dalsze wygaszenie kolejnych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność była automatycznie przedłużana w trakcie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego (...)
str. 102
5.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Z dniem 26 marca 2024 r. wejdą w życie (z wyjątkami) przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. (...)
str. 104
6.

Zmiany w SENT od 12 stycznia 2024 r.

Z dniem 12 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest (...)
str. 105
7.

Mechanizm zgłaszania nielegalnych treści jako nowy obowiązek dostawców platform internetowych

Dostawcy platform internetowych będą musieli wdrożyć mechanizm zgłaszania nielegalnych treści, gdyż od 17 lutego 2024 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy z dziedziny usług cyfrowych. Dostawca (...)
str. 105
8.

Zmiany w prawie spółek

Ostatnie zmiany w K.s.h., o których spółki z o.o. powinny pamiętać w 2024 r. Kodeks spółek handlowych został istotnie znowelizowany z dniem 15 września 2023 (...)
str. 107
9.

Instytucje pożyczkowe pod nadzorem

Mocą ustawy z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. poz. 2339 ze zm.), prawodawca zmierza do zlikwidowania (...)
str. 108
10.

Zakaz sprzedaży "energetyków" w szkołach i osobom poniżej 18 roku życia

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, tzw. energetyków, osobom poniżej 18. roku (...)
str. 109
11.

Zastrzeżenie numeru PESEL

W lipcu 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Zadaniem nowych przepisów jest wprowadzenie rozwiązań (...)
str. 110
12.

Przepisy ograniczające działalność deweloperów

Od 1 kwietnia 2024 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mające przeciwdziałać tzw. patodeweloperce (...)
str. 111
13.

INTRASTAT 2024

W myśl przepisów prawa celnego, osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca (...)
str. 113
14.

Zmiany w zakresie prowadzenia lombardów

Z dniem 7 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz. U. z 2023 (...)
str. 114
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.