Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 18 września 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.060 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
Wyjaśnienia resortowe
wybierz dział:
Nie zawsze należy wydać informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
W myśl art. 94 pkt 9a i 9b K.p., pracodawca ma obowiązek prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (...)  »
Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdawczości budżetowej w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2021 r.
Ministerstwo Finansów skierowało do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych pismo dotyczące obowiązującej sprawozdawczości budżetowej w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego (pismo z 26 marca 2021 r., (...)  »
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów - odpowiedź NFZ na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Dziecko pracownika w wieku 23 lat, zgłoszone przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego, w dniu 7 czerwca 2021 r. ukończyło studia pierwszego stopnia, natomiast od 1 (...)  »
Zgłoszenie umowy o dzieło przez jednostkę samorządu terytorialnego - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021, strona 10
Z odpowiedzi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pytanie naszego Wydawnictwa wynika, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego zawiera umowy o dzieło, ale nie jest płatnikiem składek (nie (...)  »
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, z uwzględnieniem stanowiska MRPiT zajętego na zapytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
W myśl art. 291 § 1 K.p., roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, (...)  »
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdań Rb-PDP za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 kwietnia 2021 r. (nr ST7.4761.13.2021) kierowanym do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazało, iż: "W związku z prowadzonymi pracami nad (...)  »
Wyjaśnienie MRPiT
Przesyłki od pracodawcy bez domniemania doręczenia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Rozwiązanie umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia może nastąpić dopiero po skutecznym złożeniu oświadczenia woli w tej sprawie przez jedną ze stron, (...)  »
Ministerstwo Finansów o przesunięciu terminów wynikających z rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące (...)  »
MF o stosowaniu przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jst oraz przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 1 marca 2021 r. (nr ST9.4701.19.2020) w odpowiedzi na pismo dotyczące wątpliwości stosowania przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jednostek (...)  »
Stanowisko MF w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S skutków zwolnień z opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem odpadów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 marca 2021 r. (nr ST2.4761.43.2021), będącym odpowiedzią na wystąpienie w sprawie wykazywania skutków zwolnień wynikających z art. 6k ust. (...)  »
Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w świetle stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Należy przez to (...)  »
Obliczenie stawki dziennej zasiłku chorobowego według stanowiska ZUS zajętego na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zaliczania wpłat podatków pobranych przez inkasenta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.03.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 4 lutego 2021 r. (nr PS2.8401.20.2020), będącym odpowiedzią w sprawie interpretacji art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do (...)  »
Opodatkowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyrok TSUE
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2021 r.
25 lutego 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-604/19, w którym orzekł, iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej (...)  »
Ministerstwo Finansów o ujmowaniu przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2021 r.
Według Ministerstwa Finansów, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, powinny być ujmowane w budżecie JST, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST. (...)  »
Ustalanie stażu i podstawy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego według stanowiska MRPiT udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Resort pracy zmienił stanowisko w sprawie wliczania dodatku do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Według aktualnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia (...)  »
Zasady ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Jakie są zasady ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami gospodarują starostowie? W wyjaśnieniu zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa (...)  »
Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - pytania i odpowiedzi UZP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.02.2021 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Interpretacja przepisów/Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych zamieścił pytania i odpowiedzi dotyczące zasad sporządzania (...)  »
Odsetki od zaciągniętych kredytów w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące ewidencji odsetek od kredytów zaciągniętych przez jednostkę (...)  »
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych należności z tytułu dochodów budżetowych - wyjaśnienie Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące zasad ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych. (...)  »
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych... zamieściło odpowiedź na pytanie (...)  »
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące inwentaryzacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.01.2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość finansowa oraz w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieszczone zostały wyjaśnienia dotyczące (...)  »
Stanowisko MF w sprawie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.01.2021 r.
Jakie są zasady ewidencji księgowej prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych? Czy zaangażowanie powoduje powstanie zobowiązań bilansowych? Zaangażowanie jest etapem poprzedzającym dokonanie wydatku. Najpierw zawierane (...)  »
Kwota wolna przy dokonywaniu dobrowolnych potrąceń z zasiłków - stanowisko MRiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Pracodawca, dokonując potrąceń i egzekucji z przysługujących pracownikowi zasiłków z ubezpieczeń społecznych, tj. zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, stosuje przepisy ustawy emerytalnej. Zgodnie (...)  »
Forma pisemna wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych - stanowisko MRPiT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Pracownik może złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych (art. 151 § 21 K.p.). Dla wniosku tego została przewidziana forma (...)  »
Wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykonywania pracy w formie pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
1. Dopuszczalność lokalizowania przez pracodawcę miejsca wykonywania pracy zdalnej Polecenie pracownikowi pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu (...)  »
Ministerstwo Finansów o badaniu sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
Jakie przepisy i zasady obowiązują w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego? Odpowiedź na powyższe pytanie zamieszczona została na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (...)  »
Prowadzenie ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym a jednostki samorządu terytorialnego - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Czy jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym? Nie. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w (...)  »
Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli - pytania i odpowiedzi MEN
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja zamieściło zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli. Poniżej prezentujemy ich treść: "Kto może (...)  »
Ewidencja pierwszego wyposażenia w księgach instytucji gospodarki budżetowej - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2020 r.
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych instytucji gospodarki budżetowej składniki majątkowe, stanowiące pierwsze wyposażenie, otrzymane od organu założycielskiego w formie użyczenia? Składniki majątkowe przekazane (...)  »
Inwentaryzacja nieruchomości Skarbu Państwa otrzymanych przez państwowe jednostki budżetowe w trwały zarząd
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, które państwowa jednostka budżetowa otrzymała w trwały zarząd? Inwentaryzacja nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, które (...)  »
Wyjaśnienie MF dotyczące zmiany metody inwentaryzacji z powodu COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Ryzyko epidemiczne nie występuje w jednakowym zakresie we wszystkich jednostkach przeprowadzających inwentaryzację, ani w odniesieniu do wszystkich składników aktywów objętych inwentaryzacją. Wobec tego, każda jednostka (...)  »
Przepisy stanowiące podstawę do przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi biblioteki gminnej - stanowisko MKiDN
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Nagroda jubileuszowa dla dyrektora biblioteki gminnej może być przyznana wyłącznie w trybie tzw. ustawy kominowej, czyli ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu (...)  »
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska resortu pracy i UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Pracodawca pozyskuje, a następnie przechowuje dane osobowe pracownika niezbędne do realizacji zawartego z nim stosunku pracy. Zakres tych danych określają przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia (...)  »
Tworzenie rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych i odpisów aktualizujących należności przez państwowe jednostki budżetowe - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Czy państwowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do tworzenia: rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących należności? Odpowiedź na powyższe pytanie zamieszczona została na stronie internetowej (...)  »
Ministerstwo Finansów o inwentaryzacji aktywów w jednostkach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Jakie są terminy przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według stanu na dzień bilansowy w jednostkach budżetowych? Odpowiedź na powyższe pytanie (...)  »
Możliwość przeprowadzenia w trakcie epidemii inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury - wyjaśnienia Min. Fin.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie nr 16: Czy pandemia Covid-19 może być (...)  »
Prezentacja nierozliczonej na dzień bilansowy dotacji w sprawozdaniu finansowym - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące prezentacji nierozliczonej na dzień bilansowy dotacji w (...)  »
Błędny NIP nabywcy na paragonie - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 01.10.2020 r.
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości związane z obowiązkiem przedsiębiorców podawania NIP przed płatnością w transakcjach do 450 zł w celu uzyskania (...)  »
Zmniejszenie etatu z powodu COVID-19 obniża świadczenie urlopowe - wyjaśnienie MRPiPS
Redakcja Gazety Podatkowej | 01.10.2020 r.
Jedną z form działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę jest zapewnienie pracownikom świadczenia urlopowego. Mogą je wypłacać firmy pozabudżetowe, niezobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)  »
Od 1 września br. "wraca" dodatkowy zasiłek opiekuńczy - komunikat MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 01.10.2020 r.
W dniu 26 sierpnia 2020 r. resort pracy na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina poinformował, że od 1 września br. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek (...)  »
VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów dokonana w drodze zaświadczenia lub decyzji (bez względu na okres ustanowienia prawa użytkowania wieczystego) (...)  »
Odprawa emerytalna także z ograniczeniami - Wyjaśnienie MRPiPS
Redakcja Gazety Podatkowej | 08.09.2020 r.
Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. specustawy w sprawie COVID-19, (...)  »
Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń związanych z rozwiązaniem umowy - stanowisko MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.08.2020 r.
Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19... (Dz. U. poz. 1086) wprowadzono zmiany m.in. (...)  »
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy bez zmian - stanowisko MS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
W myśl art. 871 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do PPK, (...)  »
Stanowisko MF ws. wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S zaległości netto oraz należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów (...)  »
MF o wykazywaniu zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w sprawozdaniu SP-1
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.07.2020 r.
Z informacji Ministerstwa Finansów znajdującej się na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne/Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa wynika, iż: "Dane o podstawach opodatkowania (...)  »
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu realizacji świadczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szpitalu jednoimiennym - odpowiedź MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
W świetle regulacji ustawy o działalności leczniczej (gdzie wskazano, że działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz ustawy o rachunkowości, przychody i koszty związane (...)  »
Ujęcie skutków skorzystania z tarczy antykryzysowej w księgach jednostek budżetowych według Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń (...)  »
Prowadzenie audytu wewnętrznego w związkach gmin i powiatów w kontekście uprawień nadzorczych i kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Wyjaśnienia w zakresie przepisów o audycie (...)  »
Stanowisko MF w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie (...)  »
Darowizny przekazane w związku z COVID-19 i zaliczki uproszczone - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.06.2020 r.
Tarczą antykryzysową wprowadzone zostały przepisy art. 52n ustawy o pdof i odpowiednio art. 38g ustawy o pdop. Na ich podstawie podatnicy m.in. w celu obliczenia (...)  »
Jednorazowa amortyzacja ze specustawy w sprawie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.06.2020 r.
Specustawa w sprawie COVID-19 poprzez dodanie odpowiednio do ustawy o pdof art. 52s i do ustawy o pdop art. 38k wprowadziła możliwość dokonywania przez podatników (...)  »
Ustalenie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK w przypadku nowo zatrudnionego pracownika - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.06.2020 r.
Podmiot zatrudniający, u którego funkcjonuje PPK, zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia (...)  »
Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl wypowiedział się w kwestii wykorzystywania danych biometrycznych pracowników do rejestrowania ich czasu pracy. UODO uznał takie postępowanie (...)  »
Audyt wewnętrzny w warukach pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Komunikaty przedstawiło informację Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i (...)  »
Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia - wyjaśnienie UZP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację na temat dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Z (...)  »
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego dodatek stażowy wypłacany za okresy choroby - stanowisko ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.06.2020 r.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty (...)  »
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez gminną jednostkę oświatową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Czy szkoła będąca gminną jednostką budżetową obowiązana jest do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, czy też sprawozdanie takie sporządza wyłącznie gmina, w której strukturze (...)  »
Rachunek do wpłaty daniny solidarnościowej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Danina solidarnościowa to nie podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy ją przekazać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, a nie na mikrorachunek. Na indywidualny rachunek (...)  »
Odpowiedź MF dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
MEN o zasadach wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.05.2020 r.
W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości przedstawiło (...)  »
Wydatkowanie dotacji na dzieci niepełnosprawne - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
W piśmie Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 maja 2019 r. (nr DWKI-WSPE.4035.329.2019.LJK) w sprawie wydatkowania dotacji na dzieci niepełnosprawne w (...)  »
MF o przesunięciu terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 poinformowało o przedłużeniu terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z (...)  »
Rada rodziców - czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2020 r.
Zasady powoływania i działania rad rodziców w szkołach i placówkach określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.