Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 29 listopada 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.219 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
45
2
3
4
5
6
7
8
46
9
10
11
12
13
14
15
47
16
17
18
19
20
21
22
48
23
24
25
26
27
28
29
49
30
Wyjaśnienia resortowe
wybierz dział:
Ewidencja pierwszego wyposażenia w księgach instytucji gospodarki budżetowej - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2020 r.
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych instytucji gospodarki budżetowej składniki majątkowe, stanowiące pierwsze wyposażenie, otrzymane od organu założycielskiego w formie użyczenia? Składniki majątkowe przekazane (...)  »
Inwentaryzacja nieruchomości Skarbu Państwa otrzymanych przez państwowe jednostki budżetowe w trwały zarząd
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, które państwowa jednostka budżetowa otrzymała w trwały zarząd? Inwentaryzacja nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, które (...)  »
Wyjaśnienie MF dotyczące zmiany metody inwentaryzacji z powodu COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Ryzyko epidemiczne nie występuje w jednakowym zakresie we wszystkich jednostkach przeprowadzających inwentaryzację, ani w odniesieniu do wszystkich składników aktywów objętych inwentaryzacją. Wobec tego, każda jednostka (...)  »
Przepisy stanowiące podstawę do przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi biblioteki gminnej - stanowisko MKiDN
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Nagroda jubileuszowa dla dyrektora biblioteki gminnej może być przyznana wyłącznie w trybie tzw. ustawy kominowej, czyli ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu (...)  »
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska resortu pracy i UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Pracodawca pozyskuje, a następnie przechowuje dane osobowe pracownika niezbędne do realizacji zawartego z nim stosunku pracy. Zakres tych danych określają przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia (...)  »
Tworzenie rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych i odpisów aktualizujących należności przez państwowe jednostki budżetowe - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Czy państwowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do tworzenia: rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących należności? Odpowiedź na powyższe pytanie zamieszczona została na stronie internetowej (...)  »
Ministerstwo Finansów o inwentaryzacji aktywów w jednostkach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Jakie są terminy przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według stanu na dzień bilansowy w jednostkach budżetowych? Odpowiedź na powyższe pytanie (...)  »
Możliwość przeprowadzenia w trakcie epidemii inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury - wyjaśnienia Min. Fin.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedź na pytanie nr 16: Czy pandemia Covid-19 może być (...)  »
Prezentacja nierozliczonej na dzień bilansowy dotacji w sprawozdaniu finansowym - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące prezentacji nierozliczonej na dzień bilansowy dotacji w (...)  »
Błędny NIP nabywcy na paragonie - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 01.10.2020 r.
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości związane z obowiązkiem przedsiębiorców podawania NIP przed płatnością w transakcjach do 450 zł w celu uzyskania (...)  »
Zmniejszenie etatu z powodu COVID-19 obniża świadczenie urlopowe - wyjaśnienie MRPiPS
Redakcja Gazety Podatkowej | 01.10.2020 r.
Jedną z form działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę jest zapewnienie pracownikom świadczenia urlopowego. Mogą je wypłacać firmy pozabudżetowe, niezobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)  »
Od 1 września br. "wraca" dodatkowy zasiłek opiekuńczy - komunikat MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 01.10.2020 r.
W dniu 26 sierpnia 2020 r. resort pracy na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina poinformował, że od 1 września br. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek (...)  »
VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów dokonana w drodze zaświadczenia lub decyzji (bez względu na okres ustanowienia prawa użytkowania wieczystego) (...)  »
Odprawa emerytalna także z ograniczeniami - Wyjaśnienie MRPiPS
Redakcja Gazety Podatkowej | 08.09.2020 r.
Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. specustawy w sprawie COVID-19, (...)  »
Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń związanych z rozwiązaniem umowy - stanowisko MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.08.2020 r.
Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19... (Dz. U. poz. 1086) wprowadzono zmiany m.in. (...)  »
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy bez zmian - stanowisko MS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
W myśl art. 871 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do PPK, (...)  »
Stanowisko MF ws. wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S zaległości netto oraz należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów (...)  »
MF o wykazywaniu zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w sprawozdaniu SP-1
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.07.2020 r.
Z informacji Ministerstwa Finansów znajdującej się na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne/Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa wynika, iż: "Dane o podstawach opodatkowania (...)  »
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu realizacji świadczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szpitalu jednoimiennym - odpowiedź MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
W świetle regulacji ustawy o działalności leczniczej (gdzie wskazano, że działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz ustawy o rachunkowości, przychody i koszty związane (...)  »
Ujęcie skutków skorzystania z tarczy antykryzysowej w księgach jednostek budżetowych według Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń (...)  »
Prowadzenie audytu wewnętrznego w związkach gmin i powiatów w kontekście uprawień nadzorczych i kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Wyjaśnienia w zakresie przepisów o audycie (...)  »
Stanowisko MF w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie (...)  »
Darowizny przekazane w związku z COVID-19 i zaliczki uproszczone - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.06.2020 r.
Tarczą antykryzysową wprowadzone zostały przepisy art. 52n ustawy o pdof i odpowiednio art. 38g ustawy o pdop. Na ich podstawie podatnicy m.in. w celu obliczenia (...)  »
Jednorazowa amortyzacja ze specustawy w sprawie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.06.2020 r.
Specustawa w sprawie COVID-19 poprzez dodanie odpowiednio do ustawy o pdof art. 52s i do ustawy o pdop art. 38k wprowadziła możliwość dokonywania przez podatników (...)  »
Ustalenie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK w przypadku nowo zatrudnionego pracownika - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.06.2020 r.
Podmiot zatrudniający, u którego funkcjonuje PPK, zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia (...)  »
Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl wypowiedział się w kwestii wykorzystywania danych biometrycznych pracowników do rejestrowania ich czasu pracy. UODO uznał takie postępowanie (...)  »
Audyt wewnętrzny w warukach pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Komunikaty przedstawiło informację Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i (...)  »
Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia - wyjaśnienie UZP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację na temat dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Z (...)  »
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego dodatek stażowy wypłacany za okresy choroby - stanowisko ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.06.2020 r.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty (...)  »
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez gminną jednostkę oświatową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Czy szkoła będąca gminną jednostką budżetową obowiązana jest do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, czy też sprawozdanie takie sporządza wyłącznie gmina, w której strukturze (...)  »
Rachunek do wpłaty daniny solidarnościowej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Danina solidarnościowa to nie podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy ją przekazać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, a nie na mikrorachunek. Na indywidualny rachunek (...)  »
Odpowiedź MF dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
MEN o zasadach wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.05.2020 r.
W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości przedstawiło (...)  »
Wydatkowanie dotacji na dzieci niepełnosprawne - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
W piśmie Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 maja 2019 r. (nr DWKI-WSPE.4035.329.2019.LJK) w sprawie wydatkowania dotacji na dzieci niepełnosprawne w (...)  »
MF o przesunięciu terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 poinformowało o przedłużeniu terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z (...)  »
Rada rodziców - czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2020 r.
Zasady powoływania i działania rad rodziców w szkołach i placówkach określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. (...)  »
Należności z tytułu opłaty przekształceniowej w sprawozdaniu Rb-27S - stanowisko MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2020 r.
Czy należności z tytułu opłaty przekształceniowej za 2019 r. (z terminem płatności w 2020 r.) powinny zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego z (...)  »
Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie badań profilaktycznych i szkoleń BHP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy ukazał się komunikat Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w zakresie utraty mocy stanowiska z dnia 23 (...)  »
Rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości w Tarczy Antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
Ministerstwo Finansów na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl w dziale Komunikaty informuje o rozwiązaniach w zakresie podatku od nieruchomości w Tarczy Antykryzysowej. W informacji tej czytamy: "W (...)  »
Przechowywanie dowodów potwierdzających weryfikację kontrahenta w białej liście - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.04.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/q-a-wykaz-podatnikow-vat/) wyjaśniono, że podatnik w celu udowodnienia weryfikacji danego kontrahenta powinien wygenerować plik pdf zawierający informację o sprawdzeniu wykazu w (...)  »
SP ZOZ przekazują sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.03.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie: "Czy Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (ZOZ) mają obowiązek przekazywać sprawozdania zarówno do KRS jak (...)  »
Stosowanie znowelizowanych przepisów o ZFŚS w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu otrzymała pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 21 października 2019 r. (nr BDF1.4860.28.2019) zawierające wyjaśnienie dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów (...)  »
Czy SP ZOZ muszą przekazywać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS i do KRS? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.03.2020 r.
Realizacja przez SP ZOZ obowiązku złożenia sprawozdania zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (...)  »
Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
W związku z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli P/17/088 "Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin", z której wynika, że NIK negatywnie oceniła (...)  »
Opodatkowanie budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest działalność gospodarcza oraz użytków rolnych, na których usytułowany jest ten budynek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest (...)  »
Korekta w ramach ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 12.02.2020 r.
Czego dotyczył problem? Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy, które określają podatkowe skutki zatorów płatniczych dla celów podatku dochodowego, tzw. ulga na złe długi (...)  »
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie nowego pliku JPK_VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2020 r.
Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 29 stycznia 2020 r. poinformowało o planowanym udostępnieniu bezpłatnych narzędzi służących do przygotowania i wysyłki nowego JPK_VAT. Warto pamiętać, (...)  »
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek (...)  »
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej. (...)  »
Instrukcja Ministerstwa Finansów w sprawie wypełniania PIT-11 z uwzględnieniem ulgi dla młodych
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 16.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej podatki.gov.pl opublikowało instrukcję pt. "Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych". Czytamy w niej, że: "Nowy wzór informacji (...)  »
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie Departamentu Budżetu Państwa z dnia (...)  »
Konieczność wykonania wydruku po weryfikacji kontrahenta - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.01.2020 r.
Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT, tzw. biała lista. Zawiera ona dane o podatnikach, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT (...)  »
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń pracownika-uczestnika PPK - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.01.2020 r.
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)  »
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Nowa struktura JPK_FA - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl zamieściło komunikat dotyczący nowej struktury JPK_FA(3). Wskazało w nim, że nowa wersja struktury JPK_FA została opublikowana z uwagi na (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r., w tym pracownika będącego uczestnikiem PPK - stanowisko MF
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 7
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)  »
Wystarczy jedno zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy - wyjaśnienie Min. Fin.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.12.2019 r.
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy, na podstawie których podatnicy nie będą mogli zaliczyć do (...)  »
Stanowisko UODO w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 24.12.2019 r.
W dniu 17 grudnia 2019 r. UODO udostępniło naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS. Jak w nim czytamy: "(...) przepisy ogólnego (...)  »
Świadczenie urlopowe po zmianie odpisu na ZFŚS - wyjaśnienie MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 23.12.2019 r.
W wielu firmach pracownicy korzystający z urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych mogą liczyć na świadczenie urlopowe. Wysokość tego świadczenia nie może (...)  »
Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat wyłącznie na wniosek - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2019 r.
W ostatnim czasie pojawiły się informacje, iż osoba w wieku pomiędzy 55 a 70 lat, zatrudniana ponownie, posiadająca wcześniejszy 3-miesięczny okres zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym (...)  »
Stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.12.2019 r.
W dniu 16 grudnia 2019 r. resort pracy udostępnił naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS. Czytamy w nim, że: "Zgodnie z (...)  »
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Odszkodowanie to nie zwrot wydatków - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 04.12.2019 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.120.2019.1.APA uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy, mówiące o tym, że skoro na (...)  »
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych JST - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2019 r.
Jednostka samorządu terytorialnego, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, jest traktowana jako jeden podatnik VAT. Wynika to z ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku VAT oraz (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych JST
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 1
Jednostka samorządu terytorialnego, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, jest traktowana jako jeden podatnik VAT. Wynika to z ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku VAT oraz (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.