Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 25 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.731 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.

W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie  Departamentu Budżetu Państwa z dnia 24 maja 2018 r. (znak BP1.4102.15.2018) czytamy:

"(...) Przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) nie określają granicznej wartości środka trwałego, jaką jednostka powinna przyjąć ustalając dla tego środka trwałego zasady amortyzacji. W tym zakresie jednostki prowadzące księgi rachunkowe w oparciu o przepisy ww. ustawy zobowiązane są do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i istotności. Określona w art. 7 ustawy o rachunkowości zasada ostrożności zobowiązuje jednostki do uwzględnienia w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, m.in. zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również w postaci odpisów amortyzacyjnych. Natomiast - zgodnie z art. 8 tej ustawy - określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ustawy.

Niemniej jednak, w odniesieniu do jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911), należy dodatkowo wskazać, jak poniżej.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania. Zgodnie z opisem do konta 013 "Pozostałe środki trwałe" ujętym w załączniku nr 3 pod nazwą "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do ww. rozporządzenia na koncie tym ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Mając na uwadze brzmienie § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, jeżeli ustalona przez kierownika jednostki wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie przekracza wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas możliwe jest ich jednorazowe umorzenie. Należy przy tym mieć na uwadze, iż przyjęte przez jednostkę rozwiązanie w tym zakresie powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosowanych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości.

W zakresie ujmowania wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), należy zauważyć, że zgodnie z treścią objaśnień zamieszczonych pod paragrafem "614 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek" z wydatków na cele inwestycyjne wyodrębnione zostały zakupy inwestycyjne (które są klasyfikowane odpowiednio w paragrafach: 606, 608, 612 i 614). Do wydatków tych należy zakwalifikować zakupy środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie.

W związku z powyższym w paragrafach: 606, 608, 612 i 614 mogą być klasyfikowane wydatki na zakup środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. Przywołane wyżej rozporządzenie nie wprowadza natomiast ograniczenia w zakresie wartości wydatków inwestycyjnych ujmowanych w paragrafach: 605, 607, 611 i 613, a zatem w paragrafach tych mogą być klasyfikowane wydatki inwestycyjne, niezależnie od tego czy ich kwota przekracza ustalony w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych próg 10.000 zł, czy też nie. Należy jednak pamiętać, że o zaliczeniu wydatków do inwestycji przesądzają rozstrzygnięcia przyjęte w polityce rachunkowości konkretnej jednostki, która winna uwzględniać m.in. przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pomocny może być również przepis § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr. 238 poz. 1579).

Jednocześnie należy zauważyć, że ostateczną decyzję o sposobie klasyfikowania środków podejmuje, zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który dysponuje pełnią wiedzy o stanie faktycznym określonego zdarzenia i może dokonać szczegółowej analizy charakteru danego dochodu/wydatku (...)".

Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r., w tym pracownika będącego uczestnikiem PPK - stanowisko MF
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 7
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych JST
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 1
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące sporządzania informacji dodatkowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Można już sprawdzić mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. - komunikat Min. Fin.
Źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.11.2019 r.
Postępowanie refundacyjne - komunikat resortu zdrowia
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.11.2019 r.
Ewidencja księgowa oraz wykazywanie w sprawozdaniach Rb-N opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.
Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-34S
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.11.2019 r.
Najważniejsze informacje dotyczące WIS w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Poradnika VAT | 31.10.2019 r.
Koszty pracownicze po zmianach w ustawie o pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 28.10.2019 r.
Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej - informacja MEN
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2019 r.
Ukończenie 26 lat a zwolnienie z pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 16.10.2019 r.
Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - stanowisko ZUS
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.10.2019 r.
Przepisy przejściowe przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności - wyjaśnienia MF
Źródło: Redakcja Poradnika VAT | 09.10.2019 r.
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - informacje na temat programu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.09.2019 r.
Przepisy o ograniczaniu zatorów płatniczych a zaliczki na podatek dochodowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 24.09.2019 r.
UZP o zmianach w prawie oddziałujących na zamówienia publiczne
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.09.2019 r.
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem - wyjaśnienie UODO
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.09.2019 r.
Koszty przerejestrowania samochodu to wydatki poniesione z tytułu jego używania - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 22.08.2019 r.
Informacja MEN ws. dodatkowych środków dla samorządów przeznaczonych na podwyżki płac nauczycieli
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.08.2019 r.
Kiedy u pracownika powstanie przychód do opodatkowania z tytułu wpłaty do PPK sfinansowanej przez pracodawcę - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 25.07.2019 r.
PPK od 1 lipca 2019 r. - informacja ZUS
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.07.2019 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.