Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 września 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.639 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: do 30 września - czas na przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS Uwaga: do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
Ewidencja księgowa oraz wykazywanie w sprawozdaniach Rb-N opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie ujmowania w ewidencji księgowej należności z tytułu opłaty przekształceniowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz wykazywania ich w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N.

Pytanie Regionalnej Izby Obrachunkowej (pismo z 25 lipca 2019 r., znak WA-0281/7/2019):

"(...) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia (ust. 2). Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia (ust. 6).

Co do zasady opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku (art. 7 ust. 5), przy czym opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r. (art. 20).

Z pkt 5 załącznika do uchwały nr 2/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2019 r. pod poz. 19) wynika, że:

"5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności użytkownika

5.1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność jst w prawo własności użytkownika może nastąpić na wniesione żądanie użytkownika wieczystego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja o przekształceniu stała się ostateczna.

Na dzień przekształcenia, jst zaprzestaje ujmowania gruntu w księgach rachunkowych, odnosząc jego wartość księgową netto na konto 800 "Fundusz jednostki".

5.2. Z tytułu przekształcenia jst ustala w decyzji opłatę, która może być na wniosek użytkownika wieczystego rozłożona na raty (do 20 lat). Opłatę może pomniejszać udzielona bonifikata. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. Należną opłatę ustaloną na dzień przekształcenia, z uwzględnieniem bonifikaty, ujmuje się na koncie 800 "Fundusz jednostki" w korespondencji z kontem 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych". W przypadku rozłożenia opłaty na raty, wymagalnej w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, należność z tytułu dochodów budżetowych przenosi się do należności długoterminowych - konto 226.

5.3. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 i 2540), dalej ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Z tym dniem jst zaprzestaje ujmowania w księgach rachunkowych urzędu jst gruntu spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. i odnosi jego wartość księgową netto na konto 800 "Fundusz jednostki". Ujęcie w księgach rachunkowych tej operacji następuje nie później niż na dzień wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

W razie złożenia przez właściciela gruntu wniosku o jednorazową zapłatę należności z tytułu opłaty za przekształcenie lub nowego oświadczenia o zamiarze wnoszenia opłaty w przypadku właściciela gruntu będącego przedsiębiorcą, jst ponownie wycenia należność z tytułu opłaty, z uwzględnieniem ewentualnej bonifikaty udzielonej za jednorazową zapłatę. Skutki ponownej wyceny odnosi się na konto 800 "Fundusz jednostki". Jst ujmuje należność z tytułu jednorazowej opłaty na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" zmniejszając w tej samej wysokości należności długoterminowe - konto 226.

5.4. W przypadku przekształcenia na mocy przepisów wskazanych w punkcie 5.1. i 5.3., prawa wieczystego użytkowania gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w prawo własności, w odniesieniu do którego jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, otrzymane opłaty z uwzględnieniem udzielonych bonifikat z tytułu przekształcenia jednostka ujmuje w księgach rachunkowych urzędu jst jako "Przychody z tytułu dochodów budżetowych", zgodnie z zasadami księgowania zadań zleconych opracowanymi na podstawie rozporządzenia MRiF".

Z zapisów pkt 5.3 wynika zatem, że Komitet Standardów Rachunkowości przewidział stosowanie konta 226 "Długoterminowe należności budżetowe" w przypadku opłaty za przekształcenie pobieranej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Z kolei w (...) zamieszczony został artykuł, w którym przywołane zostało pismo Ministerstwa Finansów z 12 marca 2019 r., sygn. DP8.658.5.2019, o treści "Należności z tytułu opłat przekształceniowych przypisywanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów powinny być przypisywane co rok". Z artykułu wynika również, że "(...) Ministerstwo Finansów wnioskuje, że nie było zamiarem ustawodawcy zakwalifikowanie opłat przekształceniowych określonych w ustawie z 2018 r. jako 20 rat jednej opłaty, tylko jako 20 wnoszonych odrębnie, corocznie opłat. Tym samym opłata ponoszona za przekształcenie użytkowania wieczystego nie powinna być ujmowana jako pożyczka w sprawozdaniach Rb-N, lecz jako należności z tytułu dostaw i usług".

W przypadku rozłożenia na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność jst w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314), należności, których termin płatności przypadał na lata następne, ujmowane były na koncie 226 "Długoterminowe należności budżetowe". Jednocześnie należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których płatność została rozłożona na raty wykazywano w wierszu N2 (pożyczki) sprawozdania Rb-N (zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów - pismo o sygn. DB8.658.6.2015 z dnia 12 maja 2015 r.).

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami i licznymi pytaniami jednostek samorządu terytorialnego, tut. Izba prosi o rozstrzygnięcie:

1) czy opłata przekształceniowa za 2019 rok (z terminem płatności w 2020 r.) winna zostać zaksięgowana w 2019 r. na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" czy na koncie 226 "Długoterminowe należności budżetowe",

2) czy opłata przekształceniowa za 19 kolejnych lat winna zostać zaksięgowana w 2019 r. i na jakim koncie, czy też należy ją ujmować wyłącznie w ewidencji należności na koncie 221 w roku, w którym przypada termin jej płatności,

3) czy należności z tytułu opłaty przekształceniowej za 2019 rok (z terminem płatności w 2020 r.) winny zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 rok,

4) jakie należności należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za poszczególne kwartały 2019 r. (opłata za 2019 rok, opłata za 19 kolejnych lat) i w której pozycji (N2. pożyczki, N5. pozostałe należności).

Stanowisko Ministerstwa Finansów w powyższej sprawie zostanie wykorzystane przez tut. Izbę w działaniach nadzorczych i kontrolnych Izby."

Odpowiedź Ministerstwa Finansów (pismo Departamentu Długu Publicznego z 1 sierpnia 2019 r., nr DP8.658.15.2019):

"(...) Departament Długu Publicznego Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, iż Państwa pismo zostało przekazane do Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, natomiast w zakresie sprawozdania Rb-N przedstawiamy następującą opinię.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916), ("ustawa o przekształceniu"), organy reprezentujące dotychczasowego właściciela nieruchomości, a więc te same, które były właściwe do pobierania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i dokonywania aktualizacji tych opłat, wydają z urzędu zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tego gruntu. Celem zaświadczenia jest potwierdzenie faktu zmiany rodzaju prawa do gruntu, który nastąpił z mocy prawa. W zaświadczeniu ma być zamieszczona m.in. informacja o obowiązku wnoszenia opłaty rocznej przekształceniowej, a także o wysokości i okresie jej wnoszenia ustalonym zgodnie z ustawą o przekształceniu. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o przekształceniu opłata ta jest wnoszona przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia. Jak wynika z przepisów ww. ustawy przedmiotowa opłata ma charakter roczny, a nie jednorazowy z możliwością rozłożenia na raty. Powyższe potwierdza się w zaświadczeniu wydawanym na podstawie art. 4 ustawy o przekształceniu, jednocześnie informując nowego właściciela o obowiązku jej wnoszenia corocznie. Nie używa się w odniesieniu do tego obowiązku sformułowania "zapłaty jednej z rat". Podział na raty lub odroczenie terminu płatności ustawodawca przewiduje w art. 7 ust. 5 ustawy o przekształceniu w odniesieniu do opłaty rocznej. Ponadto w przypadku tej opłaty nie przewidziano oprocentowania za rozłożenie jej na raty - tak jak uczyniono to w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, gdzie przewidziana jest możliwość rozłożenia opłaty na raty, płatne w okresie od 10 do 20 lat. Stąd wydaje się, że nie było zamiarem ustawodawcy zakwalifikowanie tych opłat jako 20 rat jednej opłaty, tylko jako 20 wnoszonych odrębnie, corocznie opłat.

W związku z powyższym, w opinii Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów, opłata ponoszona za przekształcenie użytkowania wieczystego nie powinna być ujmowana jako pożyczka w sprawozdaniach Rb-N, lecz jako należności z tytułu dostaw i usług, czyli w pozycji N5.Pozostałe należności."

Odpowiedź Ministerstwa Finansów (pismo Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej z września 2019 r., nr DR6.5101.60.2019):

‘(...) w nawiązaniu do pisma znak: WA-0281/7/2019 z 25 lipca 2019 r., otrzymanego za pośrednictwem Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej (DR) - w zakresie zagadnień należących do jego właściwości, tj. zapytania nr 1 i 2 - uprzejmie informuje, co następuje.

Definicję należności krótkoterminowych dla celów bilansowych określa art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). Rozumie się przez nie część aktywów jednostki, które w przypadku należności krótkoterminowych obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego, a więc w roku zaprzyszłym i później - są należnościami długoterminowymi.

Jak wynika z załącznika nr 3 pn. "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń służą konta Zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia". Do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych służy konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych". Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. Z kolei na stronie Ma konta 221 ujmuje się spłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty). Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.

Natomiast, do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem służy konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe". Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221. Z kolei na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych, w korespondencji z kontem 221.

Wobec powyższego wartość opłaty należnej za 2019 rok z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności należałoby - w ocenie Departamentu DR - ująć w księgach rachunkowych jednostki na koncie 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych". Natomiast opłaty należne za następne lata obrotowe należałoby potraktować jako należności długoterminowe i ująć w ewidencji księgowej na koncie 226 - "Długoterminowe należności budżetowe".

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Departament Długu Publicznego, w ramach konsultacji niniejszego pisma, podtrzymał swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 1 sierpnia br., znak pisma: DP8.658.15.2019, co do ujmowania w sprawozdaniu Rb-N opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., podkreślając, że wskazane sprawozdanie jest sporządzane dla celów statystyki długu i nie jest sprawozdaniem finansowym. Opłaty z tytułu przekształcenia powinny być ujmowane w sprawozdaniu Rb-N jako należności z tytułu dostaw i usług, czyli w pozycji N5. Pozostałe należności. Nie determinuje to sposobu ich ujmowania w sprawozdaniach finansowych

Nie zawsze należy wydać informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdawczości budżetowej w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2021 r.
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów - odpowiedź NFZ na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Zgłoszenie umowy o dzieło przez jednostkę samorządu terytorialnego - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021, strona 10
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, z uwzględnieniem stanowiska MRPiT zajętego na zapytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdań Rb-PDP za 2020 r.
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Wyjaśnienie MRPiT
Przesyłki od pracodawcy bez domniemania doręczenia
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Ministerstwo Finansów o przesunięciu terminów wynikających z rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
MF o stosowaniu przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jst oraz przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Stanowisko MF w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S skutków zwolnień z opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem odpadów
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w świetle stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Obliczenie stawki dziennej zasiłku chorobowego według stanowiska ZUS zajętego na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zaliczania wpłat podatków pobranych przez inkasenta
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.03.2021 r.
Opodatkowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyrok TSUE
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2021 r.
Ministerstwo Finansów o ujmowaniu przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2021 r.
Ustalanie stażu i podstawy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego według stanowiska MRPiT udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Zasady ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - pytania i odpowiedzi UZP
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.02.2021 r.
Odsetki od zaciągniętych kredytów w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie Min. Fin.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych należności z tytułu dochodów budżetowych - wyjaśnienie Min. Fin.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące inwentaryzacji
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.01.2021 r.
Stanowisko MF w sprawie ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.01.2021 r.
Kwota wolna przy dokonywaniu dobrowolnych potrąceń z zasiłków - stanowisko MRiPS
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Forma pisemna wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych - stanowisko MRPiT
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.