Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.818 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
2
3
4
5
45
6
7
8
9
10
11
12
46
13
14
15
16
17
18
19
47
20
21
22
23
24
25
26
48
27
28
29
30
Inne podatki i opłaty
pokaż fragmenty artykułów
Organ ma obowiązek wydać interpretację indywidualną w zakresie podatku od nieruchomości w określonym terminie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.09.2019 r.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z (...)  »
Agencja Mienia Wojskowego jako podatnik podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2019 r.
Z przepisów określających organizację wewnętrzną Agencji nie wynika, że podstawową działalnością AMW, jest wykonywanie zadań publicznych a nie prowadzenie działalności gospodarczej. Pojęcie "celu publicznego", "zadań (...)  »
Orzekanie o nadpłacie w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2019 r.
Spółka z o.o. zwróciła się do gminy (jako organu podatkowego) z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016-2019. Wskazała, że wyłączeniu (...)  »
Druki w zakresie podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2019 r.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Pod pojęciem (...)  »
Zaniechanie egzekwowania kosztów upomnienia od podatników podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2019 r.
W gminie wysyłamy znaczne ilości upomnień do zapłaty podatku od nieruchomości. Z tego tytułu powstają koszty, których często podatnicy nie płacą dobrowolnie. Czy w takiej (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynku położonego na gruncie służącym działalności rolniczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.08.2019 r.
Jestem pracownikiem referatu podatków lokalnych w gminie rolniczej. Mam wątpliwość jak opodatkować budynek gospodarczy położony na gruncie gospodarstwa rolnego służącym wyłącznie działalności rolniczej? Jakie stawki (...)  »
Organ powinien podjąć wszelkie działania celem wyjaśnienia stanu faktycznego i określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2019 r.
Niezrozumiałe jest postępowanie organu, który będąc zobowiązanym do dokładnego ustalenia stanu faktycznego i posiadając wiedzę o istotnych rozbieżnościach w danych dotyczących powierzchni użytkowej poszczególnych budynków (...)  »
Rada gminy może różnicować stawki opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.07.2019 r.
Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłata targowa jest fakultatywną opłatą lokalną. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (...)  »
Nowe wzorce dokumentacji na podatek od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.07.2019 r.
1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wzorców dokumentacji na podatek od nieruchomości. Czy w związku z tym możemy wprowadzić przejściowe stosowanie (...)  »
Nadleśnictwo jako podatnik podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2019 r.
Nadleśnictwa są podatnikami podatku od nieruchomości jako zarządcy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. W przypadku przedmiotów będących w zarządzaniu PGL Lasy Państwowe obowiązek podatkowy ciąży (...)  »
Określono wzory informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1026) z dnia 01.07.2019, strona 12
Podatek od nieruchomości W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2019 r., pod poz. 1104, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w (...)  »
Rada gminy nie może wprowadzić zwolnienia w podatku od nieruchomości dla budynków gospodarczych emerytów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.06.2019 r.
Rada gminy planuje wprowadzenie pewnego rozwiązania preferencyjnego dla emerytów. Chodzi o zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych tych osób. Czy rozwiązanie to będzie legalne? (...)  »
Uchwała w sprawie stawek opłaty adiacenckiej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2019 r.
Przepisy art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) stanowią, (...)  »
Gmina wnioskuje o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.06.2019 r.
Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są m.in. będące własnością Skarbu Państwa: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z (...)  »
Zaliczenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu tego podatku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2019 r.
Podatek od nieruchomości został uregulowany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 (...)  »
Sołtys może zostać inkasentem podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.05.2019 r.
Rada gminy może ustanowić osobę będącą sołtysem inkasentem do dokonywania poboru podatków leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Taki wniosek płynie z orzeczenia (...)  »
Rada gminy nie może wprowadzać ulg w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.05.2019 r.
Rada gminy zamierza wprowadzić pewne preferencje na nowe inwestycje w zakresie podatku od nieruchomości. Chodzi o stopniowe obniżanie podatku w kolejnych latach, np. 80% przez (...)  »
Dane z ewidencji gruntów i budynków podstawą ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2019 r.
Osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności (...)  »
Zwolnienie w podatku od środków transportowych dotyczące płatników podatku rolnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2019 r.
Nasza gmina jest typowo rolnicza. Rada gminy zamierza wprowadzić zwolnienie w podatku od środków transportowych, ale tylko dla płatników podatku rolnego, którzy użytkują pojazdy na (...)  »
Numer telefonu w deklaracji na podatek od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2019 r.
Zawarcie w uchwale rady gminy w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości obowiązku wskazania numeru telefonu podatnika nie jest okolicznością (...)  »
Opodatkowanie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby mieszkalne i biurowe, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2019 r.
Nadleśnictwo będące jednostką organizacyjną Lasów Państwowych udostępnia lokale mieszkalne do nieodpłatnego korzystania na podstawie przepisów ustawy o lasach oraz odpłatnie na podstawie umów najmu. Kto (...)  »
Ilość decyzji w przypadku więcej niż jednej nieruchomości jednego podatnika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2019 r.
Czy organ podatkowy zobowiązany jest do opodatkowania wszystkich przedmiotów należących do danego podatnika (osoba fizyczna) podatkiem od nieruchomości w jednej decyzji, ustalającej zobowiązanie podatkowe? Podatek (...)  »
Doręczanie decyzji podatkowej małżonkom
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2019 r.
Organy podatkowe nie ustalają podatku od nieruchomości częściowo poszczególnym współwłaścicielom będącym osobami fizycznymi. Zatem wydawane decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości dotyczą całej nieruchomości (bez (...)  »
Związanie organu podatkowego danymi z ewidencji gruntów i budynków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2019 r.
Organ podatkowy musi uwzględnić zapisy ewidencji. Jednak nie można pominąć art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, który przewiduje możliwość przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom. Zatem kiedy (...)  »
Charakter zwolnień w podatku od nieruchomości udzielanych przez gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.03.2019 r.
Rada Miasta posłużyła się stwierdzeniem, że zwolnieniu nie podlegają budynki i ich części "będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą". Taki sposób (...)  »
Oświadczenie podatnika w formularzach podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.02.2019 r.
Oświadczenie o treści "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością", zawarte w formularzu podatkowym należy (...)  »
Dopuszczalność wydania i doręczenia w jednym dniu decyzji obejmujących wiele lat
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.02.2019 r.
Skoro decyzje organu podatkowego wydane zostały w terminie przedawnienia, to nie sposób uznać za naruszenie prawa wydanie w jednym dniu i doręczenie stronie decyzji wymiarowych (...)  »
Wpłaty na PFRON i ich obniżanie w przypadku uczelni publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.02.2019 r.
Zasadniczo obowiązkowych wpłat na PFRON dokonują pracodawcy, u których stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 (...)  »
Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych a wydanie nowej decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2019 r.
Każdej korekcie w zakresie podatku od nieruchomości złożonej przez stronę, w sytuacji gdy z jej treści wynika, że wykazywane tam okoliczności wskazują na inną treść (...)  »
Nowe zasady zwrotu akcyzy od zakupu paliwa rolniczego w 2019 r.
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 50
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. (...)  »
Publiczne przedszkola i obowiązek wpłat na PFRON
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.01.2019 r.
W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), obowiązkowych wpłat na (...)  »
Będą jednolite druki informacji i deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.12.2018 r.
Obecnie do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, składanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych przez pozostałych podatników oraz (...)  »
Sprawozdania organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.12.2018 r.
Na organach podatkowych (wójt, burmistrz, prezydent miasta) ciąży obowiązek sprawozdawczy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (...) Wzór sprawozdania SP-1 Sprawozdanie (...)  »
Zwolnienie z opodatkowania gruntów oddanych w dzierżawę przez uczelnię wyższą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2018 r.
Ustawodawca na mocy art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) zwolnił (...)  »
Gmina uzyskuje zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.12.2018 r.
Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są m.in. będące własnością Skarbu Państwa: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z (...)  »
Gminy mogą wprowadzać zwolnienia w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2018 r.
Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) gminy posiadają uprawnienia do (...)  »
Gminy muszą zdecydować o stawkach podatków i opłat lokalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2018 r.
Górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych co roku ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych autobusu zakupionego przez jednostkę budżetową gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2018 r.
Placówka będąca jednostką budżetową gminy (nieposiadająca osobowości prawnej) dokonała zakupu 18 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Sfinansowano go środkami pochodzącymi z budżetu gminy (...)  »
PCC przy zakupie eksponatów przez muzeum
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.10.2018 r.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zwolnienie w podatku dla czynności dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwolnienie to nie rozciąga się jednak na jednostki (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwalane przez rady gmin
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.10.2018 r.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych w zakresie obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Przykładowo z opodatkowania podatkiem od nieruchomości (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lądowiska samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.10.2018 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którego podstawowym profilem działalności jest działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności (...)  »
Pobieranie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od tych zaległości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.10.2018 r.
Czy inkasenci wyznaczeni przez radę gminy do poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych mogą pobierać także zaległości podatkowe z tytułu tego podatku oraz odsetki (...)  »
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej w formularzach podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2018 r.
Gmina posiada samodzielnie przygotowane i opracowane druki informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Zawarliśmy w nich oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych (...)  »
Podatek od nieruchomości za pomieszczenia wynajmowane przez muzeum
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.09.2018 r.
Jako muzeum rejestrowane zamierzamy wynająć pomieszczenia, w których prowadzone będzie bistro. Kto będzie opłacał podatek za te pomieszczenia? Czy w takiej sytuacji nadal będzie przysługiwało (...)  »
Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla uczelni
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.09.2018 r.
Jesteśmy uczelnią publiczną. Działamy na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym. Prowadzimy działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz artystyczną. Działania te realizujemy m.in. poprzez organizowanie i przeprowadzanie (...)  »
W 2019 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą wyższe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018, strona 6
W Monitorze Polskim z 3 sierpnia 2018 r., pod poz. 745, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic (...)  »
Oświadczenie podatnika dowodem w sprawie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2018 r.
Do urzędu gminy wpłynęło pismo podatnika w sprawie błędnego ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości. Jako organ podatkowy ustaliliśmy wysokość należnego podatku na podstawie posiadanych danych. (...)  »
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zabytkowych budynków
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 01.03.2018, strona 18
Firma zamierza nabyć budynek, który jest wpisany do rejestru zabytków. W myśl obowiązujących przepisów budynki wpisane do rejestru zabytków mogą być zwolnione od podatku od (...)  »
I rata podatku od środków transportowych w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018, strona 18
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Może się jednak (...)  »
Określono wzór sprawozdania w zakresie m.in. podatku od nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018, strona 16
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2017 r., pod poz. 2455, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie (...)  »
Opodatkowanie budynku, który był użytkowany jedynie w części
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 04.01.2018, strona 18
W 2017 r. rozpoczęliśmy użytkowanie budynku, który nie został wykończony. Wykorzystywany jest on w ramach działalności gospodarczej. Czy od 2018 r. podlega on opodatkowaniu podatkiem (...)  »
Opodatkowanie lokalu mieszkalnego wynajmowanego w celach noclegowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017, strona 18
Prowadzimy firmę doradczą. Dodatkowo posiadamy lokale mieszkalne, które są przedmiotem krótkotrwałego wynajmu dla turystów w celach mieszkaniowych. Nie stanowi to przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadane (...)  »
Odrębne opodatkowanie przyczep i naczep
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017, strona 18
Posiadam samochód ciężarowy z przyczepą, w przypadku którego osobno opłacam podatek od środków transportowych za samochód i osobno za przyczepę. Jestem również właścicielem ciągnika siodłowego (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości kontenerów wykorzystywanych na budowie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017, strona 18
Prowadzę firmę budowlaną. Wykorzystuję przenośne kontenery jako zaplecze sanitarne, narzędziowe i biurowe na budowach prowadzonych w różnych miejscowościach oddalonych od siedziby firmy. Kontenery te (tzw. (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wind towarowych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017, strona 18
Spółka posiada hale produkcyjne. Wewnątrz tych hal znajdują się windy i dźwigi towarowe oraz osobowo-towarowe. Czy podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Opodatkowaniu podatkiem od (...)  »
Prawo uczelni do zwolnienia z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017, strona 18
Uczelnia zamierza wynająć jedno z pomieszczeń firmie z zewnątrz na prowadzenie stołówki i klubu studenckiego. Czy pomieszczenia te nadal będą podlegały zwolnieniu z podatku od (...)  »
Określono minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (966) z dnia 01.11.2017, strona 11
W Monitorze Polskim z 16 października 2017 r., pod poz. 941, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie (...)  »
Termin zakończenia budowy a powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017, strona 18
Spółka z o.o. realizuje inwestycję polegającą na budowie budynku biurowego. Realizacja odbywa się w dwóch etapach. Na pierwszy etap składa się wzniesienie bryły budynku wraz (...)  »
Zwolnienie współwłaściciela z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017, strona 18
Regulacje prawne, które wyłączyły stosowanie zasady solidarnej odpowiedzialności za podatek od nieruchomości, rolny i leśny w przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolniony (...)  »
Zwolnienie z podatku transportowego udzielane przez gminę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą. Posiadam pojazdy, a dwa z nich mają napęd elektryczny. Opłacam za nie podatek od środków transportowych. Mój znajomy, który prowadzi działalność w (...)  »
Zapłata podatku od nieruchomości przez posiadacza samoistnego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 07.09.2017, strona 18
Czy firma, jako posiadacz samoistny nieruchomości, zobowiązana jest do opłacania za nią podatku od nieruchomości? W naszej opinii zobowiązanie to powinno obciążać właściciela nieruchomości. Podatnikami (...)  »
Opodatkowanie gminnych nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 04.09.2017, strona 18
Z zasady, jako gmina, jesteśmy zwolnieni z podatku od nieruchomości. Czy zwolnienie to ma zastosowanie również w odniesieniu do nieruchomości zajętych przez samorządowe jednostki budżetowe? (...)  »
W 2018 r. będą wyższe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 01.09.2017, strona 7
W Monitorze Polskim z 9 sierpnia 2017 r., pod poz. 800, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie (...)  »
Podatek od nieruchomości za budynek w złym stanie technicznym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017, strona 18
Firma, w ramach prowadzonej działalności, zakupiła budynek, z przeznaczeniem do całkowitego remontu, ze względu na fatalny stan techniczny. Czy nadal obowiązują przepisy, które umożliwiają zwolnienie (...)  »
Różne stawki opłaty targowej w tej samej gminie
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017, strona 18
Prowadzę sprzedaż na kilku targowiskach zlokalizowanych na terenie jednej gminy. Ponoszę z tego tytułu opłatę targową. Dlaczego jej stawki w odniesieniu do poszczególnych targowisk się (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.