Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.818 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
2
3
4
5
45
6
7
8
9
10
11
12
46
13
14
15
16
17
18
19
47
20
21
22
23
24
25
26
48
27
28
29
30
Inne podatki i opłaty
pokaż fragmenty artykułów
Podatek od nieruchomości gdy najemca prowadzi działalność gospodarczą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
Wójt gminy wydał decyzję w sprawie podatku od nieruchomości na osobę fizyczną, przyjmując do opodatkowania budynki i grunty jako związane z działalnością gospodarczą. Podatnik skierował (...)  »
Określenie wysokości wynagrodzenia inkasentów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Regulacje art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze (...)  »
Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
W styczniu 2020 r. gmina przyjęła uchwałę o objęciu systemem gospodarowania odpadami również tzw. nieruchomości niezamieszkałe (np. sklepy usługowe), jednocześnie wyłączając z tego systemu domki (...)  »
Wskazanie w uchwale w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa obszaru działania poszczególnych inkasentów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie z 22 października 2020 r. (znak K.0542.PL.50.AS.2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie konieczności wskazania (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2020 r.
Jeden z przedsiębiorców złożył w urzędzie gminy wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy z 30 października 2020 r. dla (...)  »
Zwolnienie od podatku od nieruchomości właścicieli działek oznaczonych księgami wieczystymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2020 r.
Czy wójt gminy może wprowadzić na 2021 r. specjalne zwolnienie od podatku od nieruchomości dla właścicieli gruntów i budynków usytuowanych na konkretnych 3 nieruchomościach oznaczonych (...)  »
Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować budynek letniskowy?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.11.2020 r.
W jaki sposób ustalić wysokość podatku od nieruchomości dla budynku znajdującego się na terenach rekreacyjnych, który jest domkiem letniskowym - tak jest w studium uwarunkowań? (...)  »
Rozpatrywanie wniosków o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości i kosztów upomnień
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.11.2020 r.
Pracuję w dziale windykacji należności podatkowych. W jaki sposób formalnie rozpoznawać wnioski dłużników o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości albo umorzenie kosztów upomnień przedegzekucyjnych. Czy (...)  »
Skutki błędnie wydanej decyzji o odmowie zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w prawomocnym wyroku z dnia 18 marca 2020 r., nr I SA/Bk 733/19 orzekł, iż decyzja o odmowie zwrotu podatku (...)  »
Wynagrodzenie inkasenta w przypadku zapłaty podatku kartą płatniczą - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 28 września 2020 r. (znak RP.0441/121/43/1/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie problematyki wynagrodzenia (...)  »
Różnicowanie stawek opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2020 r.
Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty (...)  »
Podatek od nieruchomości przy najmie na cele oświatowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Pomieszczenia zajęte przez fundację na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej oraz punktu przedszkolnego znajdujące się w budynku wynajmowanym od osób prywatnych nie podlegają zwolnieniu z podatku (...)  »
Inkasent nie może pobierać kosztów upomnień czy innych świadczeń ubocznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Czy inkasent może oprócz opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy pobierać także koszty upomnień i inne świadczenia uboczne? Oczywiście odpowiednio zwiększymy wysokość wynagrodzenia przekazywanego (...)  »
Podatnik podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Podatnikiem podatku od komunalnego lokalu użytkowego wynajmowanego na podstawie umowy zawartej z gminnym zakładem budżetowym jest najemca. STAN FAKTYCZNY: Prezydent miasta wymierzył podatnikowi podatek od (...)  »
Rozłożenie na raty zaległości w opłacie targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2020 r.
Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z opłaty targowej. Pobiera się ją od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży (...)  »
Ustalenie podatnika podatku od nieruchomości w przypadku nieruchomości będącej własnością gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.09.2020 r.
SP ZOZ użytkuje nieruchomość, będącą własnością gminy, na podstawie umowy użyczenia. Kto w takiej sytuacji jest płatnikiem podatku od nieruchomości? Czy SP ZOZ jest zobowiązany (...)  »
Utrata mocy decyzji rozkładającej zaległość w podatku od nieruchomości na raty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Przygotowuję projekt decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości w podatku od nieruchomości. Czy dopuszczalny będzie zapis, że w przypadku niedotrzymania terminu którejkolwiek z (...)  »
Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki za zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2020 r.
Czy jest możliwe aby wydać decyzje o odpowiedzialności za zaległość w podatku od nieruchomości na byłych członków zarządu spółki? Długi są na spółki z o.o., (...)  »
Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy kompostowników w domach jednorodzinnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (...)  »
Przeznaczenie środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na inne cele niż program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Czy tarcza 4.0 zmieniła zasady wykorzystania dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych? Dotąd nie mogły być wykorzystane na inne cele niż gminne programy profilaktyki (...)  »
Zwolnienie zespołu szkół z podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w piśmie z 3 kwietnia 2020 r. (znak NA.III-0221-6/2020) wskazała, iż: "(...) Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy (...)  »
Część B sprawozdania SP-1 a zwolnienie z podatku od nieruchomości wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Jeśli rada gminy wprowadziła, w drodze uchwały, za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w (...)  »
Ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Mimo zniesienia większości zakazów, ograniczeń i obostrzeń, przedsiębiorcy wciąż notują spadki obrotów w związku z COVID-19 w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Prawodawca (...)  »
Dane osobowe współwłaścicieli w decyzjach dotyczących podatków lokalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Czy prawidłowe jest zamieszczanie na decyzjach wymiarowych podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (przy solidarnym posiadaniu współwłaścicieli) danych osobowych takich jak: imiona, nazwiska, adresy wszystkich (...)  »
PCC od kupna auta od gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Gmina chce sprzedać używany samochód pożarniczy, który był na wyposażeniu OSP. Nabywcą będzie spółka z o.o., której udziałowcem jest gmina. Samochód będzie używany w zakładzie (...)  »
Odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej przy podatkach stanowiących dochód budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 29 kwietnia 2020 r. (znak RP.0441/26/23/1/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o zajęcie stanowiska odnośnie wątpliwości związanych ze (...)  »
Zwolnienia i przesunięcia rat podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Podatek od nieruchomości w obecnych czasach może być dużym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorców, którzy w związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii, przestali zarabiać. (...)  »
Weryfikacja przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2020 r.
W jaki sposób weryfikować przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i (...)  »
Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Mocą tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono zwolnienie w podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych. Radni chcą takich zwolnień, ale nie dla wszystkich organizacji. Chcemy ponadto wydłużyć (...)  »
Naliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Czy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną możliwe jest naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gminy na podstawie danych, które (...)  »
Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla niektórych przedsiębiorców w oparciu o regulacje tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Rada gminy planuje wprowadzić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla niektórych przedsiębiorców w oparciu o regulacje tarczy antykryzysowej. Nie chcemy jednak przyznać zwolnień wszystkim, lecz (...)  »
Dostosowanie wzoru deklaracji do uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Rada miejska przyjęła ostatnio nową uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając wymóg zwolnienia, jaki przewidziała ostatnia nowelizacja (...)  »
Liczba osób zameldowanych na danej nieruchomości a liczba osób wykazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2020 r.
Wójt chce wprowadzić do uchwały w sprawie deklaracji na odpady zapisy, że w razie rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych na danej nieruchomości, a liczbą osób (...)  »
Ulgi w zakresie podatku od nieruchomości wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2020 r.
Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (...)  »
Ustalanie spadkobierców a podatek od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
Ustawodawca podatkowy nie przyznał organom podatkowym samodzielnego, niezależnego od sądu powszechnego bądź notariusza, uprawnienia do ustalania grona spadkobierców na potrzeby opodatkowania. Kompetencje w tym zakresie (...)  »
Wyznaczanie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się przez podatnika w sprawie dowodów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.03.2020 r.
Czy wójt może wprowadzić zarządzenie dotyczące usprawnienia postępowań podatkowych, w tym wydawania decyzji w sprawie stosowania ulg w podatkach lokalnych? Chodzi o wyłączenie stosowania terminu (...)  »
Utworzenie nowych miejsc pracy jako przesłanka gminnego zwolnienia z podatku od nieruchomości a połączenie firm  i przejęcie pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2020 r.
Połączenie, poprzez przejęcie bądź zawiązanie nowej spółki w trybie art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. (...)  »
Decyzje ws. zwolnień i ulg w podatku rolnym wydane z naruszeniem terminu rozpoznania wniosku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2020 r.
Wójt gminy wydał kilka decyzji w sprawie zwolnień i ulg w podatku rolnym wiele tygodni po miesiącu od złożenia wniosku przez podatników (dot. odmowy ww. (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w przypadku termomodernizacji budynku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2020 r.
Gmina planuje wprowadzić zwolnienie w podatku od nieruchomości z tytułu termomodernizacji budynków. Czy tego rodzaju zwolnienie jest dopuszczalne? Jeżeli tak, to jak należy zredagować zapis (...)  »
Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
W związku z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli P/17/088 "Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin", z której wynika, że NIK negatywnie oceniła (...)  »
Informowanie podatnika o dokonanej przez organ podatkowy korekcie deklaracji podatkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2020 r.
Z art. 274 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) (...)  »
Zaległość podatnika nie może wpływać na możliwość skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.02.2020 r.
Zapisy uchwały uzależniające udzielenie zwolnienia i jego utratę od braku zaległości jakichkolwiek wobec budżetu gminy w jednoznaczny sposób odwołują się do cech podatnika. W tym (...)  »
Opodatkowanie budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest działalność gospodarcza oraz użytków rolnych, na których usytułowany jest ten budynek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest (...)  »
Związanie organu podatkowego danymi z ewidencji gruntów i budynków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.02.2020 r.
Podstawę wymiaru podatków i świadczeń stanowić powinny dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Tak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 (...)  »
Nie można umorzyć spłaconej zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.02.2020 r.
Do urzędu gminy 13 stycznia br. wpłynął wniosek mieszkańca (podatnika) o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za ostatnie dwa lata. Problem w tym, że (...)  »
Zwolnienie z opodatkowania budynków zabytkowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 16
Aby dana nieruchomość mogła zostać zwolniona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, muszą być spełnione określone warunki. Po pierwsze, wymagane jest wpisanie nieruchomości indywidualnie do rejestru (...)  »
Opłata targowa pobierana za sprzedaż poza lokalem handlowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2020 r.
Nasz urząd miasta pobiera opłatę targową na terenie gminy. Niektórzy z handlowców, którzy prowadzą sprzedaż w lokalach handlowych (dzierżawionych) dodatkowo sprzedają poza tymi lokalami, np. (...)  »
Możliwość doręczania decyzji podatkowych przez sołtysa - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.01.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości doręczania decyzji podatkowych przez sołtysa, który jest jednocześnie radnym rady (...)  »
Wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego od podatku od nieruchomości z mocą wsteczną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.01.2020 r.
Wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomości w trakcie roku z mocą wsteczną, jakkolwiek nie wynika wprost z regulacji prawnych, jest prawnie dopuszczalne. Za takim rozwiązaniem (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwalane przez gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.01.2020 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) podatnikami podatku (...)  »
Wpływ zmiany w ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2019 r.
Organ ustalając podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego opiera się na danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy Prawa (...)  »
Rady gmin do końca 2019 r. muszą ustalić stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.12.2019 r.
Z początkiem 2020 r. wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych. Zatem w 2020 r. podatnicy powinni się liczyć się z wyższymi stawkami podatku od nieruchomości, (...)  »
Doręczenie podatnikowi kopii skorygowanych przez organ podatkowy deklaracji na podatek od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2019 r.
Wójt gminy jako organ podatkowy dokonuje m.in. korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. Czy kopię takiej korekty można doręczać tylko na wniosek podatnika? W skali (...)  »
Spłata podatku od nieruchomości przez podmiot inny niż podatnik
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2019 r.
Przepisy dopuszczają możliwość zaliczania przez organ podatkowy wpłat pochodzących od innych podmiotów aniżeli sam podatnik na poczet spłaty podatku. Jednak taka możliwość została obwarowana pewnymi (...)  »
Notatki inkasenta opłaty targowej jako dowód w sprawie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.12.2019 r.
Notatki urzędowe, sporządzone przez uprawniony podmiot, mają walor dokumentu, który w pełni pozwala na przyjęcie za wiarygodne zawartych w nim danych. Przy wyliczeniu wysokości należnej (...)  »
Ustalenie stanu zatrudnienia na uczelni publicznej a wpłaty na PFRON
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2019 r.
Prowadzimy uczelnię publiczną. W jaki sposób należy ustalić stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wpłat na PFRON w 2020 r? Zasadniczo wpłat na PFRON (...)  »
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez podmioty zwolnione z tego podatku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2019 r.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o (...)  »
Podatek od nieruchomości za grunty leśne zajęte na działalność gospodarczą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2019 r.
W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, które znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, to właśnie jednostki tego podmiotu mają przymiot podatnika (...)  »
PFRON a nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 18
Prowadzimy szkołę. Czy ustalając stan zatrudnienia na potrzeby wpłat na PFRON, należy uwzględnić w nim nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia? Pracodawcy, u których (...)  »
Błędna kwota podatku od środków transportowych wykazana w deklaracji złożonej przez podatnika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.11.2019 r.
W przypadku błędnej kwoty podatku od środków transportowych wykazanej w deklaracji złożonej przez podatnika, organ podatkowy (wójt) powinien wydać decyzję określającą właściwy wymiar tego podatku, (...)  »
Decyzja wójta o zakresie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.10.2019 r.
Jeden z podatników gminy miał dużą zaległość podatkową w podatku od nieruchomości od budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej, ale zmarł. Wniosek o umorzenie zaległości złożyła (...)  »
Ustalanie wysokości wpłat na PFRON przez szkoły oraz uczelnie i metody ich obniżania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2019 r.
W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)  »
Brak przerejestrowania pojazdu na nowego właściciela a obowiązek w podatku od środków transportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2019 r.
W przypadku nabycia pojazdu zarejestrowanego obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje u nabywcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczenia uczelni zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.10.2019 r.
Uczelnia planuje wynająć jedno z pomieszczeń firmie zewnętrznej. Ma być w nim prowadzona stołówka. Czy pomieszczenie to nadal będzie podlegać zwolnieniu z podatku od nieruchomości? (...)  »
Zaliczenie wpłaty podatnika na zaległość podatkową i odsetki za zwłokę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2019 r.
Z regulacji prawnych i orzecznictwa sądowego jednoznacznie wynika, że środki wpłacone przez podatnika (w sytuacji gdy nie pokrywają kwoty zaległości podatkowej z odsetkami za zwłokę) (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.